ާނަފްރަތުން އުފެދުނު ލޯބި… 1 ވަނަަ ބައި

- by - 222- November 18, 2019

ގްރޭޑް 10 އެއް ގެ ” އޯ ލެވެލް ” ޓެސްޓަށް ދަސްކުރަަންް ޔުޝްރާ އިނެވެ. ޔުޝްްރާާ އާއި އެކު އޭނަ ގެ އެންމެ  ގާާތް އެކުވެރިޔާ މަންހާ އިނެވެ. ” ޔުޝް މި ސުވާލު ގަ މި ބުނަނީ ކީކޭ ތަ ؟” މަންހާ ހިސާބު ފޮތުން އެއްޗެއް ދައްކާލަމުން އަހާލިއެވެެ. ” ޕިސް ޕިސް ޕިސް… ދެންމެ އެއް ނޫންތަ މި ކިޔައިދިނީ ” ޔުޝްރާ މަންހާ ގެ ބޮލު ގަ ޖަހާލަމުން ބުންޏެވެ. ” އަދި އެއްފަހަރު …” މަންހާ ޔުޝްރާ ގެ އިސްތަށި ގަނ ގަޑުު ގަ ހިފާލިއެވެ. ޔުޝްރާ އާއެކޭ ބުނުމުު ގެ  ގޮތުން އިސްދަށަށް ޖަހާލިއެވެ. ޔުޝްރާ އަަކީީ ކިޔަވަން ވަރަށް މޮޅު ކުއްޖެކެވެ. ސްކޫލު ގެ ކެޕްޓަން ވެސްް މެއެވެ.  ގުރޭޑް 9 އެއް ގަަ ހުރިހައި މާއްދާ އަކުން އޭ ސްޓަަަރ ޔުުޝްްރާ  ގެނައެވެ. ޔުުޝްްރާާ  މާާ ބޮޮޮޮޮޑަކަށް  ފޮތެއް ނުކިޔައެވެެ. އޭނަ ކިޔާާލާާ އެެއްްޗެެއްް ދެ ވަަަަނަަ ފަަަަހަަަރަަށްް ކިިޔާާާާކަަށްް ނުޖެހެ އެެެެވެެ. އެެެހާ ވެސް ހަަނދާާާާން  ގަދައެވެ.

މެންދުރު ވަ ގުތެވެ. ޔުޝްރާާ ވާހަކަ ފޮތެއް ހިފައި ގެން އިންދަ މަންހާ އައެވެ. ” ޔުޝް … އިރުކޮޅަކުން އަންނައްޗެ … ” މިހެން ބުނެފަ މަންހާ  ދިޔައެވެ.

ވާހަކަ ފޮތް ބާއްވާފަަ މަންހާ މެން ގެއަށް ދިޔުމަށްް ޔުޝްރާ ބޭރަށް ދިޔައެވެ. ޔުޝްރާ މަންްހާާ މެން ގެއަށް ދިޔައިރު މަންހާ ހުރީ  ގަސްް ތަކަށް  ފެން ދޭންށެވެ. ” ކީކޭ މަންް … ކޮން ވާހަކަ އެއް ނުބުނެވި ގެން ތިއުޅެނީ… ” ޔުޝްރާ ގެ ރީތި ހިނިތުންވުން ފާޅު ކޮށްލަމުން އަހާލިއެވެ. ” މި ގަސްް ތަކަށް ފެން ދީބަލަ … އެބަ އަންނަން…” މަންހާ ޔުޝްރަާ އަތަށް ފެންހޮޅި ޖަހާފަ ވައިސޫރި އެއްހެން ދިޔައެވެ. ޔުޝްރާ އަށް ކުޑަކޮށް ހެވެން ވެސް ހެވުނެވެ.  ގަސް ތައް ހުންނަނީ އެ  ގޭ  މައި ދޮރު ކައިރިއެވެ. ޔުޝްރާ  ގަސް ތަކަށް ފެން ދޭން ހުއްޓަ ކުއްލިއަކަށްް އެ ގޭ ދޮރު ހުޅުވުނެވެ. ޔުޝްރާ ބޭއިޚްތިޔާރު ގަ ދޮރާ ދިމާލަށް ފެން ހޮޅި ދިއްކޮލެވުނެވެ. އެ ގެއަށް ވަންތް ފިރިހެން ކުއްޖާ އެއްކޮށް ތެމުނީއެވެ. ޔުުޝްްރާާ ދެލޯބޮޑުވެ ގެން ދިޔައެވެ.

222

Quiiin🌹

A girl who always loves to write and read stories ... ✨💫" READING IS DREAMING WITH OPEN EYES "💫✨ 👉Comments make me feel i can do it 👈❤" readers are my inspiration💞

You may also like...

44 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. This is my first story in here I hope all the readers will like it … nd plx tell the mistakes i have made i’ll try my bst to correct it😊😊😊

 2. Assalaam alaikum readers … miii alhugandu ge furthama story in here …. I hope u all like it nd u all’s comments mean a lot to me nd i like comments 😁… alhugandah hedhifa huri mistakes thah alhugandah bunedhinumakiii alhugandu ge vrh bodu edhumeh … mi part maa kuru thr readers? Should i make 2nd part long???🤔

 3. Varah❤❤❤Varah❤❤❤ reethi❤❤ maa sha Allah ❤❤curiously ❤❤❤waiting ❤❤❤for ❤❤the ❤❤❤next ❤❤❤part.❤❤

  1. Thanku so much Aisher …
   Keep waiting in sha allah miadhu ge vaguthehga up kohla dheynan…😊❤❤❤

 4. First part vx hama habeys👌…💯💯💯.👌… Can’t wait fr nxt part….🤗🤗🤗🤗🤗. LYSM Quiiin💖💖💖💖

 5. Dear readers i’m really sorry …
  I dnt think i can upload 2nd part today but i will try to upload today … i’m really really really sry😔😔😔

 6. އަޅެ ވަރަށް ގިނަ ބަހުގެ މައްސަލަ ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ. ވަރަށް ގިނަ ބަސްބަސް ހުންނަނީ ދެފަޅި ކޮށްލާފަ. މިސާލަކަށް “ބުނުމު ގެ” އަދި “ދެ ވަނަ”. ސިފަ ކުރުން ރަނގަޅު ކަންވެސް ފާހަކަ ކޮށްލަން. ނިންމާ ތިލީ ސަސްޕެންސެއް ގެނެސްދީފަ. އެހެންވީމަ މަދޭނަން މި ބަޔަށް ދިހަޔަކުން 5 މާކުސް . ސުކުރިއްޔާ

  1. Bas thah dhefalhi vefa huriii aslu keybord ge massala akun … thanku so much jaju … i’ll try to improve… ur comment mean a lot to me😊😊😊

 7. Feshun varah varah salhi…..background pic ge enme mathyga in dhemeehunge nan buneladheefaanantha please….Whn next part??? Kuriyah huri baithah vx reethi vaane kamah ummeedhu kuran….💜💛💚💙❤

  1. Mathyga in dhemyhunge name eh nufeney thr? Alhugandah feney… e ok vaane … boy kujja ah kiyaniii Alvaan nd girl ah kiyaniii yushra… nxt part up nuvegen miulheniii kuda massala eh dhimaa vegen up kure vey emme avahakah in sha allah up kohlaanan…
   Thanku so much kpop fangirl❤❤❤

 8. Quiiin!!! Your story was outstanding 💯💯 Feshun hama varah reethi🌹🌹💐 💐💐 Masha Allah ❤❤ varah inthixaaru kurevey next part up vaane irakah. Heevey mi story varah reethi vaane hen.

  1. Thanku so much Izabell … 2nd part submit nuvegen miulheniii pending ah dhaathiii … alhugandu vrh masakkaiy kuran eba up veythw…

Leave a Reply

Your email address will not be published.