މަލްޝާ ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވަނުމުން މިއަދު ދިމާވި ހައިޒަލް އާ މެދު ވިސްނެން ފެށުނެވެ.ހައިޒަލްގެ އެ ހީލުމާއި ހައިޒަލް ހުންނަ ގޮތް މަލްޝާގެ ކުރިމަތިން ސިފަ ވާން ފެށިއެވެ. ސްކޫލް ޔުނީފޯރމްގައި ހުންނައިރު އެހާ ވެސް ފުރިހަމަ އެވެ. އޭނާގެ ފަން އިންސަތަށިގަނޑު ސްޓައިލް ކުރުމުން އިތުރަށް ފުރިހަމައެވެ. މި ހިޔާލުތައް މަލްޝާ އަށް އުނދަގޫ ކުރާތީ ގޭގައި އިންނަ ޓެރެހަށް ނިކުތީ ވާހަކަ ފޮތަކާއި ފޯން ހިފައިގެންނެވެ. ހިޔާ ކޮށްލެވިފައި އިންނަ ތަންކޮޅަށް އަރައި އެތާ ގޮނޑި އެއްގައި ޖައްސާލީ ވާހަކަ ފޮތް ހިފައިގެންނެވެ.
އެއީ ދިވެހި ވާހަކަ ފޮތެކެވެ.އެ ފޮތް ކިޔަން އިންދާ އަސްރު ނަމާދު ބަންގި ގޮވުމުން ނަމާދު ކޮށްލައިގެން ފެންވަރައި ރީތިވީ ޔޫން އާއެކު ހިނގާލަން ދާށެވެ.
“އޭ ޔޫން ހިނގާބަލަ މިަދު ބުރެއް ޖަހާލަން.”
މަލްޝަ ބުނެލިއެވެ.
“މަށަކަށް ނުދެވޭނެ.. ފައިގަ ރިއްސާތީ މަމި އުޅެނީ. އާއިޝް ކާރީ ބުނެބަލަ…”
ޔޫން ބުނެލިއެވެ.
“މަށަށް ކެރޭތަ އޭނަ ކާރީ ބުނަން… އޭނާ ހުންނާނީ ވަރުބަލި ވެފައޭ..”
މަލްޝަ ބުނެލިއެވެ.
“ކޮްންއިރަކު އޭނަޔާ މެދު ތިހާ ވަރަށް މަލް ވިސްނަން ފެށީ….؟”
ޔޫން ބުނެލިއެވެ.
“ހުވާ މި ކުރީ މި ޔޫން އާ ވާހަކަ ދައްކާ މީހަކު ކާފަރު ވިޔަސް ނޭނގޭނެ…ޕިސް ޕިސް ….”
މަލްޝާ ބުނެލިއެވެ.
“ހިންގާކަށް ނޫނޭ ދާންވީ ފޮތް ކިޔާބަލަ. ޓާރމް ޓެސްޓް ފެށެން ވެސް ގާ ވެއްޖެ”
ޔޫން ބުނެލިއެވެ.
“މާދަން ހުކުރު ދުވަސް. މިއަދު ކުޑަކޮން ފްރީ ކޮށްލަަން ބޭނުން ވީ މާދަމާ އަށް ފިލާވަޅުތައް ހަދަން މި ޔޫންގަނޑު ވަރަށް ލޭޒީ ވެއްޖޭ މިގެއަށް އާފަހުން”
މަލްޝާ ބުނެލީ ރުޅި އައިސް ހުރެއެވެ.
އެހެން ބުނުމަށްފަހު ކޮޓަރިއަށް ދިޔައީ ރުޅި އައިސް އިނދެ އެވެ. ޔޫން އެ އިން ގޮތަށް ޓީވީ ބަލަން އިނދެވެ.
“ޔޫން އާދޭ މަލްޝާ ގޮަވައިގެން ކާން…”
އާބިދާ އެހެން ބުނުމުން ޔޫން މަލްޝާ ގޮވައިގެން ކާން ދިޔައެވެ.
ސުފުރާ މަތީގައި ހުރީ ހެދިކާގެ ބާވަތް ތަކެވެ. މަލްޝަ ފާދަކަށް އިނދެ ދެތިން ހެދިކާ ތައްޓަށް ލުމަށް ފަހު ރުޅި މޫނާ އިނދެ ކާނ ފެށިއެވެ.
“މަލް ތި ނުބަ އީ ތަ.”
މަލްޝާ އިނ ގޮތުން އާލިމް އަހާލިއެވެ.
“ތެދޭ”
އާއިޝް ބުނެލިއެވެ.
“ނޭނގޭ… މަށަކަށް މީނދި ޔޫން މަގޭ ގައިގާ ތަޅާ އަނިޔާ ކުރީ”
ރުޅި އައިސް އިން ވަރުން ކިޔޭ ނުކިޔޭ ވެސް މަލްޝާ އަށް ނޭނގެއެވެ.
“ލާއި އިލާހަﷲ މުހައްމަދުއް ރަސޫލުﷲ މަގެ ބޮލުގަ ތި ވަރުގެ އިލްޒާމެއް އަޅުވަން ހެޔޮ ވާނެތަ؟”
ޔޫން ބުނެލިއެވެ.
“ދެން ބުނެބަލަ ޔޫން މަލްޝާ އަށް ވީ ގޮތެއް.”
އާބިދާ ބުނެލިއެވެ.
“މަލް ބުނީ މަގޭ ކައިރީ. އަންނާށޭ ހިނގާލަން ދާން. ދެން މަގޭ ބުނިން ނުދާނަމޭ. އާއިޝް ކާރީގަ ބުނާށޭ މަލްޝާ އާއެކު ދާށޭ..”
ޔޫން ބުނެލިއެވެ.
“ކިހާ ދެރަވެއްޖެ ކަމެއް ޔޫން. ކިތައް ފަހަރު ބުނާނީ އަދި މީހަކާ އިންނަ ވަރެއް ނުވެޔޭ”
އާބިދާ ނުރުހުން ވެފައި ބުނެލިއެވެ.
“މަންމާ މާފް ކުރޭ”
ފާޑަަކަށް ޔޫން ބުނެލިއެވެ.***
ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ. މަކްޝާ ޓެރަހުގައި ހުރި ގޮނޑި އެއްގެ އިށީނދެލައިގެން އިނދީ އުޑުގައި ހުރި ތަރިތަކަށް ނަޒަރު ހިނގާލައިގެންނެވެ. ކަޅު ކުލައިގެ އުޑުގައި ކުދި ކުދި ތަރިތައް ފިޔަޖަހަމުން ދިޔައިރު ވަރަށް ވެސް ފުރިހަމަ އެވެ. އޭގެ އިރުކޮޅެއް ފަހުން މަލްޝާގެ ފޯނު ނަގައި އެ ތަނުން ފޮޓޮއެއް ރައްކާ ކޮށްލިއެވެ.މާމަލުން ޖަރީވެފައި ވާ އެ ޓެރަހުގައި ހިފާލައިފާ ވަނީ މާމެލާމެލީގެ ވަސްތަކެވެ. އެތަށް ގަހެއް އެތަނުގައި ޕޮޓު ޕޮޓުގައި އިންދާފައި ހުރި އިރު ހީވަނީ ބޮޑު ބަގީޗާ އެއް ހެންނެވެ.
***
“ކަލޭ ޖެހޭނެ ހަނދާން ކޮށް މަށަށް މި ކަން ކޮށްދޭން ހަނދާން ކުރާތި މީ އެންމެ ކަމަކުން 5ލައްކަ ރުފިޔާ. ކަލޭގެ ދިރި އުޅުން ޕެރިސްގަ.” ކަނު އަނދިރި ތެރޭ ހުރި ނިޔާޒު ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ.”ކަޔެ ކާރީ މަ ބުނިން ހާސް ނުވާށެ….މަށަކަށް ތި ކަން ނުވެއްޖާ ލޫތެއް ނުކިޔާނެ… ”
ލޫތް ބުނެލިއެވެ.”އޭތް އެ ގޮލާ ސަޅިތަ.؟” ލޫތު ސުވާ ލެއް ކޮށްލިއެވެ.”ވަރަށްވެސް ސަޅި ވާނެ” ނިޔާޒު ބުނެލިއެވެ.
ދޭތެރެއަކުން އެ މީހުންގެ ހުނުމުގެ އަޑުން މުޅިތަން ގުގު މާލިއެވެ. “ހައިޒަލްގެ ބޮލަށް ރަނަގަޅަށް އެރިލާތި…” ނިޔާޒް ހުނުމުގެ ތެރެއިން ބުނެލިއެވެ.”އާން ތީ އެއްވެސް ކަމެއް ނޫނޭ..”ލޫތް ބުނެލިއެވެ. “އެކަމް އެހެން މީހަކަށް މި ކަން އެނގިއްޖާ އޯ.؟” ބިރުން ހުރެ ލޫތް ބުނެލިއެވެ.”ނޭނގޭނެ…އެކަކަށްވެސް. ޖަލަށް ލާކަށް ނުކެރޭނެ އަހަރުމެންނެއް..” ނިޔާޒު ބުނެލިއެވެ.
“ކޮބާ ޕްލޭން އަކީ.” ލޫތް ސުވާލު ކުރިއެވެ.”އާން ޕްލޭން އަކީ ފުރަތަމަ ހައިޒަލްގެ ބޮލަށް ރަނގަޅަށް ފުރަތަމަ އެރެން ވީ … ދެން އޭނާ ކައިރީ ބުނޭ. މިހެން މިހެން ހަދާށޭ.. *** އަށް ފުރަތަމަ ޕްރޮޕޯޒް ކުރަށޭ.އަސްލު މިހެން ވާން ޖެހުނީ *** އޭނަޔާ ހިތާ ވެގެން އުޅޭތީވެ.”
ނިޔާޒު ބުނެލިއެވެ.
***
“މަލް އާދޭ އައޮސް ކްރީމް ގަނޑަކަށް އަރަން” ހިޔާލުތަކަށް ގެއްލިފާ އިން މަލްޝާގެ ކޮނޑުގައި އަތް ބާއްވާލަމުން ޔޫން ބުނެލިއެވެ.”އެއީ ކީއްވެ މިރޭ އައިސް ކްރީމް ދެނީ.” މަލްޝާ ބުނެލިއެވެ.
“ކޮޒް އާއިޝަ ގެ އުފަންދުވަސް މާދަން ވީމަ. މާދަމާ ދަތުރު ދާން އެ މީހުން ކިޔަނީ… ސޯ ވަރަށް މަޖަށް ވާނެ ދޯ”ޔޫްނ ބުނެލިއެވެ.
”ކޮން އިރަކު ދަނީ” މަލްޝާ އަހާލިއެވެ.”މެންދުރު ފަހު” ޔޫން ބުނެލިއެވެ.
ނުނިމޭ

128

20 Comments

 1. Shaa

  November 18, 2019 at 7:10 pm

  Hellow mi othy 7 vana part ves. Ummeedhu kuran reethi vaane kamah.. hurihaa readers ves kiyaalaafa commenteh kollachey…❤❤ and mistake vex benedheythi.

  Have a nice night

 2. Meekkomee

  November 18, 2019 at 7:59 pm

  Woww varah reethi ingyy mi part ves 😘❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘😘😘 whn is next??? Curiously waiting for it 😘😘😘😘😘 LYSM ❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘😘😘

  • Shaa

   November 18, 2019 at 8:39 pm

   Thank you so so muchh meekkomee💜❤🖤🖤❤💜👍👍 and next vv avahah🖤❤❤💜💜💞

 3. Yanaa

  November 18, 2019 at 11:28 pm

  Varah💞💞💞 varah💞💞💞 reethi 💞💞maa sha Allah💞💞💞 waiting 💞💞💞for💞💞 the 💞💞💞next 💞💞part💞💞💞

  • Shaa

   November 19, 2019 at 7:52 am

   Țháñķ ýøù śó můćh…

 4. ??????

  November 18, 2019 at 11:31 pm

  Eulheni haizal bolah erigen malsha setu kuran dhen setu vegen ulhefa 💔💔💘 vaani.Dhen loabi nuvevunu nama.Dhen malsha setu vaani aaish aa kanneynge..But fahun haizal dhera vaane ingey

  • Shaa

   November 19, 2019 at 7:53 am

   Balamaa vaa gotheh

 5. Aisher❤️❤️❤️

  November 19, 2019 at 12:10 am

  Varah rythi mi part ves. Whn next… waiting…

  • Shaa

   November 19, 2019 at 7:53 am

   Thank you aisher ❤

 6. Kylie

  November 19, 2019 at 10:36 am

  Mi part vx hama habeys💯💯💯💯💯…… Waiting fr nxt part 🤓🤓🤓😄LYSM shaa sis❤️❤️❤️❤️❤️

  • Shaa

   November 19, 2019 at 12:40 pm

   Thank you kylie… next part ves vv avahah

 7. Kairaa

  November 19, 2019 at 2:24 pm

  Vvv reethi mi part vx….whn nxt…waiting…

  • Shaa

   November 19, 2019 at 2:57 pm

   Thank you kaiiii

 8. Maisha maii

  November 19, 2019 at 9:34 pm

  Varah reethi mi part vx🌸

  • Shaa

   November 19, 2019 at 10:27 pm

   Thanxxx mai

 9. Gudumeenaa

  November 19, 2019 at 11:31 pm

  Vv nice

  • Shaa

   November 20, 2019 at 9:19 pm

   Thanxx dear❤👍👍

 10. S£v£nT££n

  November 20, 2019 at 2:05 pm

  Dhen in part miyadhu dhow

  • Shiba 🖤🥰

   November 20, 2019 at 2:10 pm

   Miadhu shaa ulheny vv busy kon i think she cant😒😒

 11. Luv♥️♥️

  February 14, 2020 at 1:48 pm

  Wooooow__nice____story😜😜😜😜😜

Comments are closed.