2

ހިތް ދީބަލާށޭ ދޭހިތުން 5

ހުޅުވާފައިވާ ކުޑަދޮރުން އެތެރެވަމުން އަންނަ ހިތްގައިމު ވައިރޯޅިތަކުގެ ސަބަބުން މަޑު ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ދޮރުފޮތިތަށް ކޮޅުކޮޅަށް ވިހުރެމުން ދިޔައީ ހިތްގައިމު ގޮތަކަށެވެ. ދޮރުފޮތިތަކުގެ ތެރޭން ފުރޭނިގެން އެނދުމައްޗަށް ދީފައިވާ ފަތިހުގެ އަލި ،ނިދާފައިއޮތް...

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 8 ވަނަ ބައި
6

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 8 ވަނަ ބައި

އާޔަން ގަބުވެފަ ހުރިތާހުރީއެވެ. އެއްވެސް ކޮޅަކަށް ގުޑާވެސް ނުލައެވެ. ލޮލުގައި ކަރުނަތަށް ގިނަވެ ކޯތާފަތް މައްޗަށް ފައިބަމުން ދެއެވެ. އާޔަން އޭނަ ބައްޕައާއި ދުވަހަކުވެސް އެގޮތަށް ވާހަކައެއް ނުދައްކައެވެ. އިރުކޮޅަކު އެހެން ހުރެފަ...

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 7 ވަނަ ބައި
1

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 7 ވަނަ ބައި

“ނޫތައަށް ސަރޕްރައިސް އެއް ގޮވައިގެން މިއައީ.” ޒައުޝަން ގެތުއްތު ތުއްތު އަޑުން ބުންޏެވެ. “ސަރޕްރައިސް އެކޭ؟” ނޫރާ ހެވިފަ ހުރެގެން ނައީމާއަށް ބަލައިލިއެވެ. ނައީމާވެސް ހެވިފަ ހުރެ އެއީ ސަރޕރައިސް އެކޭ ބުނެލިއެވެ....

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 6 ވަނަ ބައި
0

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 6 ވަނަ ބައި

“އާޔަންގެ ޑެޑް އާއި މަންމަ އާއި ޑިވޯރސްއެއް ނޫންކަން މިއަދު އާޔަންއަށް ކަށަވަރުވެއްޖެ!” އާޔަން ނޫރާއަށް ބަލައިލިއެވެ. ނޫރާ އަޖައިބުވެގެން އަޔަންއަށް ބަލައިލިއެވެ. “އެކަމު އާޔަން ބުނީމެއްނު އެދުވަހު….” ނޫރާހުރީ ސުވާލު އުފެދިފައެވެ....

12

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް… ހާދަހާ ލޯބިވޭ 47

ރީމްގެ މޫނު މަތީގައިވާ ނުތަނަވަސްކަން އިޔާނާއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ހިނދު ކޮންމެވެސް ގޯހެއް އުޅޭކަން އިހުސާސްކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. އުންމީދީ ހިތްވަރެއް ލިބިގެން ދިޔައީ ކީއްވެގެން ކަމެއް ނޭނގުނެވެ. މާގިނައިރުތަކެއް ނުވެ ޔާނާގެ ނަމްބަރު...

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 5 ވަނަ ބައި
0

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 5 ވަނަ ބައި

ގަޑިން އެގާރަޖަހާ ބޮޑުވިތަނާ ނޫރާ ކޮޓަރިން ނިކުތީ ހުދުކުލައިގެ ގަމީހަކާއި ނޫކުލައިގެ ޖީންސްއެއްލައިގެން ނެވެ. އިސްތަށިގަނޑު ވަނީ ނިއުޅާލާފައެވެ. އަދި ކޮނޑުގައި މަޑުނޫކުލައިގެ ދަބަހެއް އަޅުވާފައި އޮތެވެ. ނޫރާ އެއައީ އާޔަން މެންގެއަށް...

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 4 ވަނަ ބައި
0

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 4 ވަނަ ބައި

ނޫރާ އާއި ލައިޝާ އެއަރޕޯޓްގެ ބޭރުގައި މަޑުކޮށްގެން ތިބޭތާ ފަނަރަ މިނިޓް ވެއްޖެއެވެ. އަދިވެސް މާލެދާން އުޅޭ ގުރޫޕެއް ނާދެއެވެ. ލައި މިހާރު ޒީނާއަށް ގުޅައިފިއެވެ. ފޯނެއް ނުނެގިއެވެ. ނޫރާވެސް ހުރީ ކޮންމެސް...

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 3 ވަނަ ބައި
1

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 3 ވަނަ ބައި

މިހާރު ހަފްތާ ނިމެނީ އެވެ. ދެން އޮތީ ތިން ހަފްތާގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ އެކެވެ. އެކަމަށް ބާޒާރު ކޮށް ހެދުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުރިއަށް ދެއެވެ. ނޫރާ ވެސް އެމީހުން ފަހަތުން އުޅެއެވެ....

9

ހިތް ދީބަލާށޭ ދޭހިތުން 4

ހިބާ ހީލާފައި ގޮނޑީގައި އިށީނުމަށް ގޮނޑި މޭޒާ ދުރުކޮށްލި ވަގުތު ސިޑިން މީހަކު ފައިބާ އަޑުއިވި އެދިމާއަށްބަލާލިއެވެ.އެއާ އެކު ދެލޯ ބޮޑު ކޮށްލެވުނީ ބޭ އިޚްތިޔާރުގައެވެ. ގަދަ ނޫކުލައިގެ އަތް ދިގު ޓީޝާޓަކާއި...

1

އުލްޙިޔާ ކަތިލުން މީސްތަކުންނަށް ބުރައަކަށްވަނީ.

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މުސްލިމުން ކަމަށްވީ ހިނދު މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބު އަދި ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ވަނީ ދީނާއި ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމުގެ އެކި ކަންކަމާއި ނުވަތަ މުނާޞަބަތު ތަކާއި ގުޅިގެން ދީނުގައި...

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 2 ވަނަ ބައި
3

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 2 ވަނަ ބައި

އެތަނުން އާޔަން ގެ ފޮޓޯ ފެނުމުން ނޫރާގެ ހިތް ބާރަށް ތެޅެން ފެށިއެވެ. އެދުވަހު އާޔަން އަށް ނޫރާ ބަލަން ހުރިތަން ރަގަޅަށް ވެސް ފެނުނެއެވެ. ޝައިލާގެ ގައިގާ އޭރު ހިފަހައްޓައިގެން ތިބީ...

3

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް… ހާދަހާ ލޯބިވޭ 46

ފާހާނާގެ ދޮރު ހުޅުވުނުއަޑަށް ދެމީހުންނަށްވެސް ސިހުން ލިބިގެން ދިޔައެވެ. ރީމްގެ މޫނު އަނދިރިވެގެން ދިޔައެވެ. އިޔާނާއާއި އީމަން ގާތުގައި ވާތަން ފެނި ހިތަށް އުނދަގޫވެގެން ދިޔައެވެ. އީމަންއާ އިޔާނާއަށްވެސް ކުރެވިގެން ދިޔައީ ހަމަ...

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 1 ވަނަ ބައި
3

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 1 ވަނަ ބައި

ހެނދުނު އުޑުމަތި އޮތީ ވަރަށްރީތި ކޮންނެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ބަނަކޮށްލާފައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހެމުން ދެއެވެ. އޭރު ގަޑިން ދޭއްޖަހަނީއެވެ. ސްރީލަންކާގެ “ބީ.ޖީ.އެސް. އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސްކޫލް” ތެރެ ވަރަށް އަޑުގަދައެވެ. ވިއްސާރަ ކަމުން...

4

ހިތް ދީބަލާށޭ ދޭހިތުން 3

މާހީ ހުސްފަޔާ ދުވަމުންގޮސް ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ވަތްއިރު އޭނާގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައި އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ ހާސްކަމެވެ.ހިބާ އަނބުރައިގަނެގެން މަރުކަޒަށް ގެންދިޔައީ ހުދާއެވެ.އެކަމަކުވެސް އޭނާ ފެންނަން ނެތީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟މުޅި މަރުކަޒު ދޮށުގައި އެއްވެފައިވާމީހުން...

28

ހަތިޔާރު (ތިންވަނަ ބައިގެ 1)

ޝެނިން ނޫ ކުލައިގެ ޔުނީފޯމެވެ. އެފް ކްލާހެވެ. އަހަރެން މިހުރީ ސްކޫލް ކުރިމަތީގައެވެ. ނަމަވެސް ވަންނަން ބޭނުން ނުވެފައެވެ. މިއަކީ އަހަރެން ބޭނުންވާ ގޮތެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟ ދެން މިހާ ނުތަނަވަސް ކަމެއް...

3

ކުށަކާނުލާ.. (9 ވަނަ ބައި)

ވިޝާމްއާމެދު ވިސްނަން އޮވެ ނިދުނު އިރެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. ހޭލެވުނީ ދީބާ ގޮވަން ފެށުމުންނެވެ. “އޭ. އެހެރަ ގަޑި ޖެހެނީ. ރޭގަ މާ ލަހުން ނިދި ރެއަކީތަ؟” އަހަރެން އަވަސްވެގަތީ ފެންވަރާ ތައްޔާރުވެލުމަށެވެ. “ދީބާ...