Author: Ryn

53

ތި ލޯތްބަށްޓަކައި (ފަހުބައި)

“އީއްކޮއަށް އިނގޭނެ އޭނާގެ މަންމައާއި ބައްޕައާއި އެއްކޮށް ނޫޅެވޭނެކަން.. އަހަރެން މިވީ އަހަރުތަކުގައިވެސް އައިނާ ބެލީ.. އެހެންވީމަ ދެންވެސް ބަލާނީ އަހަރެން…” ނައިނާ އެހެން ބުނެފައި ދާން ހިނގައިގަތެވެ. ނަމަވެސް އައިޒަން އެނބުރިލާފައި...

82

ތި ލޯތްބަށްޓަކައި (29)

  އައިޒަން ކައިރި ހުރި ނައިނާއަށް ބަލައިލިއެވެ. އޭނާ އަމިއްލަ ނަފްސް އެތަކެއް ފަހަރު ކުށްވެރިކުރަމުންދިޔައެވެ. ނައިނާ އައިޒަންގެ އަތުން އޭނާގެ އަތް ދަމައިގަނެފައި ދާން އުޅުނެވެ. ނަމަވެސް އައިޒަން ނައިނާގެ އަތުގައި...

37

ތި ލޯތްބަށްޓަކައި (28)

ނައިނާ އައިޒަންއަށް ނުބަލަންވެގެން ފުރަގަސްދީގެން އިނެއްކަމަކު ލަސްވާތީވެ އަނެއްކާވެސް ބޯދިއްކޮށްލިއެވެ. ލައިގެން ހުރި ކަޅު ބުރުގާގެ މަތިން ދެލޯ ފެންނަވަރަށް ކަޅު ފޮތިގަނޑެއް އޮޅާލީ އޭނާގެ މޫނު އެކަކަށްވެސް ފާހަގަވާން ނޭދޭތީއެވެ. ނައިނާގެ...

32

ތި ލޯތްބަށްޓަކައި (27)

އިބްތިޝާމްގެ އެހީގައި ނައިނާގެ އިތުރަށް ލީޝާވެސް އެނބުރި މާލެއައީ އެހެން ނަމެއްގައެވެ. އެހެން އާ މީހަކަށްވެގެންނެވެ. އިބްތިޝާމް އޭނާގެ އަމިއްލަ އެޕާޓްމެންޓަށް ނައިނާއާއި ލީޝާ ގެންގޮސް ދެމީހުންނަށްވެސް ހުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނެވެ. ނައިނާ...

50

ތި ލޯތްބަށްޓަކައި (26)

  “ތީ އަސްލުވެސް އީއްކޮގެ މާމަތަ؟؟” ކާރުގައި އިށީނދެ އިން އައިނާ މައުސޫމްގޮތަކަށް އެ ސުވާލުކުރީ އޭނާއާއި ޖެހިގެން އިން ޝާމިރާއެވެ. ޝާމިރާ ހީލާފައި އައިނާގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލިއެވެ. އަދި އާއެކޭ ބުންޏެވެ....

74

ތި ލޯތްބަށްޓަކައި (25)

އަނެއްދުވަހު ޝާމިރާ މާލެ ދޫކޮށްފައި ދިޔައީ އޮފީސް ދަތުރެއްގައި ރިސޯޓަކަށް ދަނީއޭ ބުނެފައެވެ. އައިޒަންއަށް އެކަމުން ޝައްކުނުވީ ޝާމިރާގެ މޮޅު ރޭވުންގަނޑުގެ ސަބަބުންނެވެ. ޝާމިރާ ދަމުން ދިޔައީ އިނާ އާއި އައިޝަމް އުޅޭލެއް...

40

ތި ލޯތްބަށްޓަކައި (24)

ފަތިހު ފުރި ލޯންޗު ނައިނާމެންނާއި އެކު އުނގޫފާރަށް ޖެއްސީ 9 ޖަހަނިކޮށެވެ. އަމާން ދަތުރަކަށްފަހު ނައިނާ ލޯންޗުން ފައިބާ އަމިއްލަ ރަށުގައި ފައިޖައްސާލުމާއި އެކު ކުރީ ތަފާތު އިހްސާސްއެކެވެ. ރައްކާތެރިކަން ލިބިއްޖެކަމަށް ހީކުރެވުނެވެ....

36

ތި ލޯތްބަށްޓަކައި (23)

ނައިނާ ހިނގާފައި ދިޔައިރު އެ ދެލޮލުތެރޭން ކަރުނަތަށް ފައިބަމުންދިޔައެވެ. އެންމެ ފަހަރަކުވެސް އައިޒަން އޭނާ ހުއްޓުވާލިނަމައެވެ. އެންމެފަހަރަކުވެސް ކަންތަށް ވީގޮތް ކިޔައިދިންނަމައެވެ. އެންމެ ފަހަރަކުވެސް އައިނާ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުރިނަމައެވެ. ނަމަވެސް އައިޒަން މިހާރު...

26

ތި ލޯތްބަށްޓަކައި (22)

“ދޮންބެދައް……” އައިޝަމް އެއްޗެއް ބުނަން ވާއިރަށް ނައިނާ ގަދަކަމުން ހީލާފައި އެކަން ހުއްޓުވިއެވެ. “ނައިނާ…” ކުރެހިފައިވާ އަޑަކުން ނައިނާ އެހެން ބުނިއިރުވެސް އޭނާ ހުރީ ހީލައިގެންނެވެ. އައިޝަމް ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލާފައި ބޯޖަހާލީ...

30

ތި ލޯތްބަށްޓަކައި (21)

……………………… ދުވަސްތަށް ފާއިތުވެގެން ދިޔައީ އެފަދަގޮތަކަށެވެ. އޭގެފަހުން އެމީހުންނަށް ނައިނާ ނުވަތަ އައިނާ ނުފެނުނުކަމުގައި ވިޔަސް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އަރާ އިރާއި އެކު އުއްމީދުކޮށްލެވެނީ އެމީހުން މިއަދު ފެންނާނެތޯއެވެ. އަނެއްކާވެސް އައިޒަންއާއި ލަހުފާއާއި...

21

ތި ލޯތްބަށްޓަކައި (20)

……………………. 5 އަހަރު ފަސް “އީއްކޮ ދަރިފުޅާ! ބަލައިގެން ހިނގާބަ…!” ހަލަބޮލި މާލޭގެ މަގުމަތީ އައިނާ ފުންމަމުން ދުވަމުން ދިޔައިރު ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭމީހުންގެ ގައިގާ އިރުއިރުކޮޅާ ޖެހެއެވެ. ނައިނާ ދިޔައީ އޭނާ މަތަކުރެވޭތޯބަލަމުންނެވެ....

34

އިންސާފު

އިރުގެ ރަން ދޯދިތަކުގެ އަލި މަޑުވަމުން ގޮސް އިރު އުދަރެހުން ގެއްލިއްޖެއެވެ. ހަނދު އޭގެ ވާޖިބު އަދާކުރަން ފެށުނީ ދެނެވެ. އަހަރެން އެ މަންޒަރު ބަލަން އަތިރިމަތީގައި އިށީނދެ އިނީ އާޝޯހުވެފައެވެ. މާތް...

35

ތި ލޯތްބަށްޓަކައި (19)

“ނާ ދޭ ފެންވަރާލަން.. ދައްތަ އަރާމްކޮށްލާ… އީއްކޮއަށް މިއެދުނގައި އޮވެވޭނެއެއްނު…” ކުޑަ އެނދެއްގައި ނިދިފައި އޮތް އައިނާ ބާއްވަމުން ޒުހާ ބޮޑު އެނދަށް އިޝާރާތްކޮށްފައި މާރިޔާއަށް ބަލައިލިއެވެ. ޒުހާ އެދެމީހުންވެސް އެގެޔަށް ގެނައީ...

14

ތި ލޯތްބަށްޓަކައި (18)

“ނުވާނެ ނައިނާ ދޫކޮށްލައިގެން… އެހެންވެއްޖެނަމަ އަހަރެންގެ ދޮންބެއެއް ނުހުންނާނެ…” އައިޝަމް އެހެން ބުނެފައި ފަސްއެނބުރި ރެއިލިންގައި ހިފަހައްޓާލިއެވެ. އައިޒަން ހުރިހާ ދިމާލަކުން ބެދުނުކަހަލައެވެ. ނަތީޖާއަކަށް ނުދެވިފައި އޭނާ ހުރިއިރު ބޯހާސްކުރަމުން ދަނީ ނައިނާ...

29

ތި ލޯތްބަށްޓަކައި (17)

“އަހަރެން އެމީހުން ކުރިމަތީ ކައިވެންޏަށް އިންކާރުކުރާނަން.. އެންމެ ރަނގަޅެއްނު އެގޮތް ދޯ؟؟” އައިޒަން ހިނިތުންވެލާފައި އެހެން ބުނީ ޝާމިރާއަށް އެކަމުގައި މޮޅެއްނެތްކަން އިނގޭތީއެވެ. ޝާމިރާ ގޮއްމުށްކަވާލީ އައިރުޅިންނެވެ. އައިޒަން އަކީ ދުވަހަކުވެސް ޝާމިރާގެ...

16

ތި ލޯތްބަށްޓަކައި (16)

އައިނާ ނިންދަވަން އޮތް އިރު އޭނާވެސް ބޭރުގައި ހިނގާ ކަންތަށް ބަލަން ޝައުގުވެރިވިއެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުން އަޑުގަދަކުރާވަރުން އިރު އިރުކޮޅާ އައިނާ ކުކުރާލާތީ ދުރަށް ދާން އޭނާ ޖެހިލުންވެއެވެ. އެވަގުތު ނައިނާގެ ފޯނު...