Author: Dhonthy

15

މަޢާފް (ނުވަވަނަ ބައި)

ނައިޒަކް އަވަހަށް ބެލްކަނި ދޮރު ހުޅުވައިލުމަށްފަހު ބެލްކަންޏަށް ނުކުުތެވެ. އެއީ އެ އަޑު އައީ އެ ދިމާލުން ކަމަށް ވާތީއެވެ. ބެލްކަނީގެ ރެއިލިންގް ގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރެ ނައިޒަކް ތިރިއަށް ބަލައިލިއެވެ. ނަމަވެސް...

11

މަޢާފް (އަށްވަނަ ބައި)

އޭގެ އަނެއްދުވަހެވެ. މުނީޝާމެން ބަދިގޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔައިރު އާރިޝް އިނީ ކާކޮޓަރީގައި އޭނާގެ ފޯނު ހިފައިގެންނެވެ. ނައިޒަކް ދިން ރަތްކުލައިގެ ހެޑްސެޓް ކަންފަތަށް ޖަހައިގެން އިންއިރު ވަށައިގެން ހިނގާ އެއްވެސް ކަމެއް އާރިޝް...

12

މަޢާފް (ހަތްވަނަ ބައި)

“މަށަށް ހީވަނީ މިގޮލާ އިންސްޓާ އިން ކޮންމެވެސް މީހަކާ އަރާރުންވެލައިގެންހެން މިއުޅެނީ.. ދޯ ޝިމާ!” ފަޔާޒް އާދައިގެމަތިން ޝިމާޔާ އާއި ދިމާކުރާގޮތަށް ދިމާކޮށްލިއެވެ. “ނޫން.. އެވަރު ކަމެއް ނުވޭ. މީހެއް ގައިގަ ލައިގަތީ...

15

މަޢާފް (ހަވަނަ ބައި)

“ޕިސް ދެން ފައްޓަބަލަ ތިއްތިބޭ.” އާރިޝްގެ ކޮނޑުގައި ހިފައި ތަޅުވައިގަންނަމުން އުޝާ ބުންޏެވެ. އާރިޝްއަށް ހަމަބިމަށް އާދެވުނީ އެވަގުތުއެވެ. “އަމް. ތިކުދިން ކުޅެލަން ވީއެއްނު ދޯ. ތިއްތިބެގެ ފްރެންޑެއް އެބަހުރި އެކޮޅުގަ. އަންނާނަން...

12

މަޢާފް (ފަސްވަނަ ބައި)

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ނިންމާލުމަށްފަހު އޮފީހަށް ދާން ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ޒައިން ކޮޓަރިއަށްވަނެވެ. ވިލުނޫކުލައިގެ އަތްދިގު ގަމީހަކާއިއެއްކޮށް އެންމެ ޒަމާނީ ކަޅު ފަޓްލޫނުގައި ބެގީ ޖަހައިލައިގެން ހުރިއިރު ޒައިދްއާއި އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތެވެ. އުމުރުން އެންމެ...

17

މަޢާފް (ހަތަރުވަނަ ބައި)

************** އަސްމާ ގޮވައިގެން މުޅި މާލެ ކުޑަކުރަމުން ޒައިދް ދުވިއެވެ. ޒައިން ގެއްލުނު ގޮތަށް އަސްމާ ގެއްލޭކަށް ޒައިދް އެއްގޮތަކަށްވެސް ބޭނުމެއްނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ދުވަމުން ދިޔައިރުވެސް އަސްމާގެ އަތް ޒައިދްގެ އަތާއި ވަކިނުކުރެއެވެ....

19

މަޢާފް (ތިންވަނަ ބައި)

ނައިޒަކްމެނަށް މާލެ ދެވުނުއިރު އެ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސިއްޖެއެވެ. އުޑުމަތި މަޑު އޮރެންޖް ކުލައެއްގައި އޮތް އިރު އެއީ މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ކުރެހުމަކަށްވުރެވެސް ފުރިހަމަ މަންޒަރަކަށް ވާނޭކަން ކަށަވަރެވެ. އިރުއޮއްސުނު އިރުވެސް މުޅި މާލޭގެ...

22

މަޢާފް (ދެވަނަ ބައި)

ނިދިފައި އޮތް ނައިޒަކް އަށް ހޭލެވުނީ އޭނާގެ ކޮޓަރީގައި ޓަކި ޖަހާ އަޑަށެވެ. ނަމަވެސް ނައިޒަކް އަށް ރަނގަޅަކަށް ދެލޮލެއް ނުހުޅުވުނެވެ. ދެލޯ އެއްކޮށް ތަތްލާފައިވާ ކަހަލައެވެ. ގަދަކަމުންވެސް ނައިޒަކް ދެލޯ ހުޅުވޭތޯ...

26

މަޢާފް (އެއްވަނަ ބައި)

މާލޭގެ ތަނަވަސް ބޮޑު ގެއެއްގެ ގޭޓު ކުރިމައްޗަށް ރަތްކުލައިގެ ފެރާރީ ކާރެއް މަޑުކޮށްލިއެވެ. ގޭޓު ބަލަހައްޓަން ތިބި ދެ ސެކިއުރިޓީން ގޭޓު ހުޅުވުމާއިއެކު ކާރު މަޑުމަޑުން ވޯކްވޭއިން ދުއްވާލައިފައި ގޮސް ގޭގެ ބޮޑު...