2

އެހީގެއަގު 12 ވަނަބައި

އިނާގެ މިޢަމަލުގެ ޙަޤީޤަތް ނޭނގޭ މީހުންތައް ހައިރާންކަމާއެކު އަވަސް އަވަހަށް ވާހަކަދައްކާން ފެށިއެވެ. އެންމެން އެއް ފަހަރާ ވާހަކަދައްކާން ފެށުމުން ކިޔާނުކިޔާ އެއްޗެށް ސާފުވާވަރެއް ނުވެއެވެ. ނުތަނަވަސްކަމާއެކު އިނާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ނާއިލް އިންއިރު...

303

އަނިޔާގެ ހަދިޔާ

އަނިޔާގެ ހަދިޔާ. ” މަންމާ! މަންމާ! ކިހިނެތްވީތަ؟ ކޮންހާ ލެޔެއް ތިއަންނަނީ؟ ހިނގާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަންދާން.” މަތީނުގެ ހައިރާންވެފައިވާ މޫނު ފެނުމުން ރަޒީނާ އޭނާގެ އަނގަމަތީގައި އަތް އެޅުމަށްފަހުގައި ފާހާނާއަށް ދުއްވައިގަތެވެ. “މަންމާ!...

17

މުޅި އުމުރަށްވެސް ލޯބި ވާނަމެވެ…… (12 ވަނަ ބައި)

(އެގާރަވަނަ ބަޔާއިގުޅޭ)………… ތިއްތަބެޔާއި ވާހަކަދައްކަމުންގޮސް ލަގެޖްތައްލާފައި އަހަރެންގޮސް ކާރުގެ ފަހަތު ޝީޓަށް އަރާފައި ހަމަޖެހިލީމެވެ. ތިއްތަބެ ކާރުދުއްވާލިއެވެ. ކާރުތެރޭގައި އަޑުމަޑުކޮށް ފަހުގެ އިނގިރޭސި ލަވަތައް ޖަހާފައި ހުއްޓެވެ. އަހަރެން ފޯނުނަގައި ފުރަތަމަވެސް ގުޅީ...

2

ދެބަދުނާމް

( ބާރަވަނަބައި ) ރިސާމު އެހެންބުނި ނަމަވެސް ނަމާދުކުރާކަށް ސެނާ ނޫޅެއެވެ. ކުޑައިރުކޮޅަކު ފިލާވަޅުކިޔާލުމަށްފަހު ސެނާ ދިޔައީ އޭނާގެ މާމަގެއަށެވެ. ރޭގަނޑުގެ ހަމަހިމޭންކަމާއެކުގައި ވަގުތުތައްފާއިތުވަމުން ދިޔައެވެ. ވަގުތުތައް ފާއިތުވަމުން އައިސް ފަތިސްނަމާދު ވަގުތުވުމުން...

2

ދެބަދުނާމް

( އެގާރަވަނަބައި ) ގެއާއިގޯތިތެރެ އަދި މަގުތައް ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ކުނިގެންގޮސް އަންދާ ނިންމާލުމަށްފަހު ސެނާ އޭނާގެ އާދައިގެމަތިން އޭނާގެ މާމަމެން ގެއަށްދިޔައެވެ. ވަގުތުތައް ފާއިތުވަމުން އައިސް ހަވީރު ފަހެއްޖަހާކަން ހާއިރެވެ. ރިސާމު...

1

ދެބަދުނާމް

( ދިހަވަނަބައި ) ތަކުރުބޭގެ އެޖުމްލައިގެ ސަބަބުން ރިސާމުގެ ހިތުގައި އުފެދުނު ސުވާލުތަކާއެކުހެން ހާސްވެ ކަންބޮޑުވެސް ވިއެވެ. އެމާގަނޑަށްވީގޮތްފެނިފައި އޭގައިއަތްލާކަށް ރިސާމަކަށްނުކެރުނެވެ. ތަކުރުބެއަށް އެކަންފާހަގަކުރެވުމުން އެމާގަނޑުނަގާ ރިސާމުއަތަށް ދިނެވެ. މާގަނޑު ހިފައިގެން ރިސާމުމެން...

4

އެހީގެއަގު 11 ވަނަބައި

” ކަލޭ ތިހެން ގޮސް އެނދުމަތި ކުރަން ޖެހޭވަރު ނުވާތި. ކަލޭގެ ލޮލާއި މޫނު އަދި މުޅިހަށިގަނޑަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމުން ކިތަންމެ ރަނގަޅަކަށް ވެސް އެނގޭ އޭނާގެ ސަބަބުން ކަލޭގެ އެތެރެހަށި އަނދަމުން...

536

އެހާދިސާއާއި ދޮންކަމަނަ

• މިއީ ހަގީގީ ހާސިދާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. ރޭވަނަކަތުގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ދުވަހެކެވެ. ވައިގަދަ ނަމަވެސް އުޑުމަތި ސާފު ރީތި ދުވަހެކެވެ. އާދައިގެ މަތިން ރަށުގެ ކުދިބޮޑު އެންމެން އަތިރިމައްޗަށް...

0

ދެބަދުނާމް

( ނުވަވަނަބައި ) ގޭތެރޭގައިހުރި ރިސާމަށް ޖުމާނާގެއަޑު އިވުމާއެކުވެސް ކޮންމެ ވެސް ކަމެއް ވެއްޖެކަން ޔަގީންވިއެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ދުވެފައި ކަހަލަގޮތަކަށް ގޮސް ގިފިލީ ދޮރުކައިރިއަށްހުއްޓި ޖުމާނާއަށް ގޮވާންފެށި ނަމަވެސް، ޖުމާނާގެ އެއްވެސްޚަބަރެއް...

0

ދެބަދުނާމް

( އަށްވަނަބައި ) ” މިހާރު ދޭއްޖަހަންވަނީ. ދޭއްޖެހީމަ ފެންވަރައިގެން ކާން އާދޭ. ބެޑްސީޓާއި އެއްޗިހި ރަނގަޅަށް ދޮންނާތި. ” ސެނާއާ ދިމާއަށް ބަލާލަމުން ޖުމާނާ ބުންޏެވެ. އަދި އެކޮޓަރިން ނުކުންނާން ހިނގައިގަތެވެ....

1

އަނދިރިވުމުން 10 ވަނަބައި

” ތުއްތު ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ރުއިމުގެ އަޑާއި އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއްގެ ހުނުމުގެ އަޑު ދޯ ؟ އެހެންވީރު މިކަމުގެ އަޑީގަ ވަރަށްބޮޑު ސިއްރެއް ވާނެ. ” އޭނާގެ އަތުގައިވާ ފޮތަށް ބަލާންހުރެ ކާސިންފުޅު...

0

ދެބަދުނާމް

( ހަތްވަނަބައި ) ސެނާއާއި މާހު ބައްދަލުވުން ނިންމާލުމަށްފަހު ސެނާ އޭނާގެ އާދައިގެމަތިން އެހެންމީހުންގެ ލޯތަކަށް ސިއްރުން ގެއަށްހިނގައްޖެއެވެ. އޭރުވެސް އޭނާގެ މޫނުމަތިން ފާޅުވަމުންދަނީ ހާސްވުމާއި ކަންބޮޑުވުމުގެ އަސަރުތަކެވެ. ސެނާ ގެއަށް ވަދެގެން...

0

ދެބަދުނާމް

( ހަވަނަބައި ) ކޮންމެވެސްދުވަހަކުން އެތަނުން މާހު އޭނާއާ ބައްދަލުކުރާނެކަމަށް އޭނާގެ ހިތް ބުނަމުންދިޔަ ކަހަލައެވެ. އިއްޔެއާއި އޭގެކުރީދުވަސްފަދައިން މިއަދުވެސް އޭނާ އެތަނުގައި ހުރީ އެއުންމީދާއި އެހިޔާލުގައެވެ. ހަމައެހެންމެ އެއުންމީދާއި އެހިޔާލު ޙަޤީޤަތަކަށް...

3

އެހީގެއަގު 10 ވަނަބައި

” ތި ބުނީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. އެކަމަކު ވެސް … ޖެހިލުންވަނީ. ނީސާމްގެ އެ ދޮގުބަޔާންތަކަށް ބަލައިގެން އިސްގާޒީ މައްސަލަ ނިންމައިފިނަމަ ކިހިނެތް ހަދާނީ ؟ ” ނާއިލް ވާހަކަދެއްކީ މާޔޫސްކަމާ އެކުގައެވެ....

0

ދެބަދުނާމް

( ފަސްވަނަބައި ) މާހާއި މެދުގައި އެހާ ބޭއިންސާފުން ކަންތައް ކޮށްފައިވާ ސެނާ މާހުދެކެ ލޯބިވުމުގެ ސިއްރަކީ ކޮބައިބާއޭ ހިތަށް އަރާނެ މީހުން ނުހަނު ގިނަވާނެކަން ޔަގީނެވެ. މާހަށް ލޯބި ހުށަހަޅާނެ ގޮތަކާއިމެދު...

4

ދެބަދުނާމް

( ހަތަރުވަނަބައި ) ސާމުގެ ރޭވުމަށް މާހާއި މެދުގައި ކަންތައްކުރެވުނު ގޮތާމެދުގައި ވެސް ސެނާއަށް ވިސްނާލެވުނީ މިހާރުއެވެ. އެކަމަކު މިހާރުވަގުތު ފާއިތުވެއްޖެއެވެ. އޭނާގެ ސަބަބުން މާހުގެ ތަޢުލީމީހަޔާތް ވިއްސިވިހާލިވީ އެވެ. މާހުގެ އިތުރުން...