7

އޯގާވީ ހިތަކުން…14

”ޝިޓް!” އަލްޔަސް އަވަސް އަވަހަށް އެނދުން ތެދުވެލަމުން ޓީޝާޓް ބޮލުން ވައްޓާލުމަށްފަހު ކޮޓަރިން ނިކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ. ވަކި ހިސާބަކަށް ގޮސްފައި ކާރުގެ ތަޅުދަނޑި ބާއްވާފައި އާދެވުމުން އޭނަ ކޮޓަރިއަށް ވަނީ ދުވެލާފައި ގޮހެވެ....

5

އާލިފް 7

ކޯމަސްތަކެއް ފަދައިން ފުންމަމުން އަންނަ މީހުންތައް ގިނަވަމުން ގޮސް ވާނުވާ ނޭންގޭ ހިސާބަށް ހިނގައްޖެއެވެެ. ކުއްލިއަކަށް އޭގެ މީހެއްގެ ބޮޑު ނަގީފަތުން އާލިފްގެ މޫނުގައި ޖެހިއްޖެއެވެެ. ވީތަދުން އާލިފްގެ އަނގައިން ބޭރުވި ހަޅޭކުގެ...

16

ޅަކުއްޖާ 1 (ހަޤީޤީ ވާހަކަ)

ފުރާޅު މައްޗަށް އެއްޗެއް ވެޓުނު އަޑާއެކު އަހަންނަށް ހޭލެވުނެވެ. ފުންމައިގެން ތެދުވެ ފާރުގައި  އިން ބޮޑުގަޑިއަށް ބަލާލީމެވެ. މިރޭވެސް ހަމަ އެވަގުތެ އެއަޑެ އިވުނީވެސް އަހަންނަށް އެކަންޔެވެ. އެހެންނޫންނަމަ މިކޮޓަރީގަ ނިދާފަ ތިބި...

35

އެކުގައިވާން އެދެމޭ… 27

“އައި ލަވް ޔޫ ޓޫ އާލް.. އޭމް ސޮރީ..” ގިސްލުމުގެ ތެރެއިން ވިޝާ އެހެން ބުނެލީ މީހަކަށް އަޑު އިއްވާކަށް ނޫނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާގެ ނަސީބުކަމެއް ނުވަތަ ބަދުނަސީބު ކަމެއް ނޭނގެއެވެ....

25

ހަތިޔާރު (ނިމުން: ފަހުބައި)

އެޕިލޮގް ނޭވާ ހަމަ ހީވީ ކުއްލިއަކަށް އައި ހެންނެވެ. ބޮނޑި ބޮނޑިއަށް އައި ހެންނެވެ. އަހަރެންނަށް އެރީ ކޮށްޓެވެ. ލޯ ހުޅުވީމެވެ. އިރަމް އުފަލުން ފަޅައިންދާން ތައްޔާރުވެފައި އިންހެން ހީވިއެވެ. ތެދުވި ގޮތަށް...

0

ހަތިޔާރު (ނިމުމުގެ ފެށުން: ހަވަނަ ބައި)

އިރަމް އަހަރެންނަށް ހޭވެރި ކަމެކޭ ކިޔާ އެއްޗެއް ވީއިރު މުޅިތާ ވަނީ އަލލިފާން ރޯވެފައެވެ. ހުރިހާ ގޮނޑިތަކެއްގައެވެ. ކަބަޑުތަކުގައެވެ. އަހަރެންގެ އަތް ގުޑުވަން އުޅުނީމެވެ. ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ނުވެއެވެ. އަތައް...

0

ހަތިޔާރު (ނިމުމުގެ ފެށުން: ފަސްވަނަ ބައި)

ޝެނިން  އެމީހުން އިރަމްގެ މަންމަ ކައިރިއަށް ދިޔަތާ މާގިނައިރެއް ނުވެއެވެ. އިތުރު ގާރޑުތަކެއް އެދިމާލަށް ދުވަން ފެށި އިރަށް ކަންތައް ގޯސްވީކަން އެނގުނެވެ. ވާނެ ގޮތަކީވެސް އެއީއެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟ އެހެން ގޮތެއް...

14

ލޯތްބަށްޓަކައި (ވިހިވަނަ ބައި)

ޝާން ގޮސް ދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަހު އެއްފަހަރު ގޭތެރެއަށް އަނެއް ފަހަރު ދޮރުމަތީ ހުރި މީހާއަށް ބަލާލިއެވެ. ލަޔާލްވެސް ދޮރުމައްޗަށް އެރިގޮތަށް ހުއްޓުން އަރާފައި ހުރެވުނީއެވެ. ދޮރުމަތީ ދަބަހެއް ހިފައިގެން ހުރީ އިމްލީއާއި އޭނަގެ...

51

އިންތިހާއަށް ލޯބިދީފާ. . [6 ފަހުބައި]

“އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެ އާޔާއަށް ޝުކުރު އަދާކުރާނެ ގޮތެއްވެސް. . ޔޫ މޭކް މީ ފީލް ސްޕެޝަލް. . ” އަހަރެން އާޔާގެ އަތުގައި ހިފާ މަގަތަށް އަނބުރާލާފައި ބުނެލީމެވެ. އެވަގުތު އާޔާގެ މޫނުމައްޗަށް...

8

އޯގާވީ ހިތަކުން…13

”ލެޓްސް މޫވް…” ޒަލަފް ބުންޏެވެ. އޭރު ޒަލަފްގެ ވާހަކަ ތަކުން ރޫޔާ ހަމައަކަށް އެޅުނެވެ. އެކަމާމެދު ވިސްނިވަރަކަށް ޒަލަފް ބުނިހެން އިތުރަށް ހާސްވެ ކަންބޮޑުވުން ނޫންކަމެއް ނުވާނެއެވެ. ރޫޔާ ބެންޗުން ތެދުވަމުން ހިނިތުންވެލިއެވެ....

23

އެކުގައިވާން އެދެމޭ… 26

“ޔެސް..” ވިޝާ ބުނެލީ މަޑުމައިތިރި އަޑަކުންނެވެ. އެއާއިއެކު ދުރުގައި އިން އާލިކްއަށް ގައިގެ ހުރިހާ ބާރުތައް ދޫކޮށްލެވުނެވެ. ހިތުގައި ޖެހުނު ވަރުން ލޮލަށް ކަރުނަ ޖަމާވާކަށް ގިނަ އިރެއް ނުނެގިއެވެ. ޝަކުވާގެ ނަޒަރަކުން...

47

އިންތިހާއަށް ލޯބިދީފާ. . [5]

އޭގެ ދެތިންމަސް ފަހެވެ. އަހަރެންގެ އުޅުމަށް އެދެވޭ ބަދަލެއް ނައިސް ފިލާވަޅު ނަހަދާ ސްކޫލަށް އައުމާއި ލިބޭ އެއްވެސް ޓެސްޓަކުން ފާސް ނުވުމާއި ސްކޫލް ތެރޭގައިވެސް ސިނގިރޭޓް ބޯކަމަށް ރިޕޯޓް ކުރެވޭތީއާއިއެކު އަހަރެން...

6

ލޯތްބަށްޓަކައި (ނަވާރަވަނަ ބައި)

ފިތުރޯން ގަހުގައި ހިފަހައްޓާލައިގެން ހުރި ޝައުފް ސިހިގެން ދިޔައީ ފަހަތުގައި މީހަކު ހުރިހެން ހީވެގެންނެވެ. ފަސްއެނބުރި ބަލާލި އިރު ސޯފީ ފެނުމުން އަނެއްކާވެސް އަނެއްފަރާތަށް އެނބުރުނެވެ. ސޯފީ ޝައުފްގެ ކޮނޑުގައި އަތް ބާއްވާލިއެވެ....

12

ލޯތްބަށްޓަކައި (އަށާރަވަނަ ބައި)

ލަޔާލް އެނދުގައި ފޯން ބޭއްވުމަށްފަހު ބަދިގެއަށް ދިއުމުން ޝައުފް ފޯން ނަގައި ބަލާލިއެވެ. އެންމެ ފަހުން އިން މެސެޖު އަވަހަށް ވިއު ކޮއްލީ ލަޔާލްގެ ޕްލޭން އޭނައަށް އެނގޭތީއެއް ނޫނެވެ. ހ.މައިނާން އިނުމުން...

33

އިންތިހާއަށް ލޯބިދީފާ. . [4]

ސްކޫލް ނިމުމާއިއެކީ ފޮތް ދަބަސް ހިފައިގެން އަހަރެން ނިކުންނަން ދިޔައީމެވެ. ޔާސްމީން އަހަރެން އަންނަންވާއިރަށް ގޭޓް ކައިރީގައި ރައްޓެހި ދެތިން ކުއްޖަކާއެކު މަޑުކޮށްލައިގެން ހުއްޓެވެ. އަހަރެން އައިސް ޔާސްމީންގެ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓުނީ ޖެހޭ...

9

އޯގާވީ ހިތަކުން…12

”ސޫޕް ބޯލަބަ….” އަވްޝަން މޭޒުމަތީ ހުރި ކުކުޅު ސޫޕްތަށި ނަގަމުން ބުނެލިއެވެ. ރާނިޔާ ކުޑަކޮށް ތެދުވެލުމުން ސޫޕް ސަމުސާއެއް ބޯލިއެވެ. ”ވަރަށް ނުބާ، ނުބޮވޭނެ…” ރާނިޔާއަށް ހީވި ހަބަރު އަނގަޔަށް ލެވުނު ހެންނެވެ....