މުޅި މަގުމަތީ ފެން ހެދިފައެވެ. ފެން ކޯރުތައް ތަރުތީބެއް ނެތި ހުރުމުން މީހުނަށް ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅެން ދައްޗެވެ. ނަމަވެސް އެންމެންވެސް ބެލީ އެމީހަކަށް ދެވޭނެ އެންމެ ފަސޭހަ މަގަކުން ދެވޭތޯއެވެ. އޭގެތެރެއިން މިޒްނާ އަކީ އެކެވެ. ސްކޫލް ހުދު ޔުނީފޯމްގައި ހުރެ އެތަކަެއް ބުރަ އަކާއެކު ސްކޫލާ ހަމައަށް މިޒްނާއަށް ދެވިއްޖެވެ. ކިޔެވުމަކީ ވެސް އެކަހަލަ ކަމެކެވެ. ކިޔެވުމަގައި އެކި ލަނޑުދަނޑި ތަކާއި ކުރިމަތި ލާން ޖެހޭނެވެ.
ކޮންމެ ލަނޑުދަނޑިއެއް ވެސް ފުރިހަމަ ކަމާއެކު ހާސިލް ވެއްޖާ ކިޔެވުމަގައި ކާމިޔާބު ވާނެވެ.
ކުަޑަ އިރުއްސުރެ މިޒްނާގެ އުންމީދަކީ ޓޮޕް ޓެންގެ ޓޮޕް ވަންގައި އޭނާގެ ނަން ފަވާލައި އަދި މުޅި ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ކުއްޖާ އަށް ވުމެވެ.
މަންމަ ބަލި އެނދުގައި އޮވެ ވެސް މިޒްނާ އަށް ދޭ ނަސޭހަތަކީ އެއީއެވެ. މަރީނާގެ އުމުރު ވަނީ ހުސްވާން ވެފައޭ ބުންޔަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެވެ. މަރީނާގެ އެންމެ ހަގު ދަރި އަދި ހުރި ހަމަ އެކަނި އަންހެން ދަރި އަކީ މިޒްނާއެވެ. ބޮޑަށް 5 ފިރިހެން ދަރިން ތިބެއެވެ.އެންމެ ފުރަތަމަ ހުންނަނީ މާހިން އާއި މާއިޒްއެވެ.އެޔަކީ އެއްމާބަނޑު ދެކުދިންނެވެ. ދެން ހުންނަނީ މަފާޒެވެ. އެޔަށްފަހު މަޔާން އެވެ. އެންމެ ހަގު ފިރިހެން ދަރިޔަކީ މައިޝާނެވެ.
ސްކޫލްގެ ރަނގަބީލު އެޅުމާއެކު މިޒްނާ ސްކޫލަށް ވަނެވެ. ގުރޭޑް 8 އޭ ކުލާހަށް ގޮސް މިޒްނާ ވަނީ މަޑުމައިތިރި ކަމާއެކު ހުރެއެވެ.
“މިޒްނާ…އޭ އެބޮތް ސިއްރެއް.” އެއީ މިޒްނާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ޝިފްރާއެވެ. “ހޫމް ކޮން ސިއްރެއް.” މިޒްނާ ބުނެލިއެވެ.
“ހާނ.. މީ.. މަ.. މަ… ރަޒީން އާ ރައްޓެހިވެއްޖާން.”
ޝިފްރާ ބުނެލިއެވެ.
“ލޮލް… މަ ބުނިން ދޯ ތީ އެހާ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނޭ.. ބޮލުން މައްޗަށް ކާ ވަތެއް ނައިރާގެން އުޅޭ އިރުވެސް ތި އުޅެނީ ފިރިހެނުންނާ ރައްޓެހިވާން. ދެން ކޮބާ ސަލާމަތް…؟ މަށަށް ހީވޭ ގުރޭޑް ބާރަ ނިމޭ އިރު 100 ގުނޭވަރަށް އެކްސް އޮންނާނެ ހެން.”
މިޒްނާ ބުނެލިއެވެ.
“އާން މިޒޫ މީހަކާ ނީންނާނެ ވިޔަ.. މަ މިޒޫ މީހަކާ އިންނަ ދުވަހަކުން ހޯ ގޮވާނަން.”
ޝިފްރާ ބުނެލިއެވެ.
” މަ ނުބުނަމެއްނު މީހަކާ ނީންނާނަމެކޭ… މަ ބުނީ މީހުންނާ ރައްޓެހި ވާ ވާހަކަ… މަ ގުރޭޑް ބާރަ ނިމުނީމަ ނޫނީ މީހަކާ ރައްޓެއްސެއް ނުވާނަން…”
މިޒްނާ ބުނެލިއެވެ.
“ހައްހް… ހިނގާ އެސެންބުލީ އަށް ދަމާ… ”
ޝިފްރާ އަތު ކުރީ އޮތް ގަޑިއަށް ބަލާލަމުން ބުނެލިއެވެ. އޭރު އެ ކުލާސް އެހެން އަންހެން ކުދިން ލައިން އަށް އަރަމުން ދިޔައެވެ.
***
ސާނިދު ގިޓާ ހިފައިގެން ގޮނޑުދޮށުގައި އައިސް އިށީނދެލީ އިރު އަރާ މަންޒަރު ބަލާށެވެ. ގިޓާ ޖަހަމުން ސާނިދު ކިޔަމުން ދިޔަ ލަވަ ކަމުނުދާނެ އެކަކުވެސް ނޫޅޭނޭ ކަން ގައިމެވެ.
” ކައުނުގާ ނުވާނެހާ ރީތިކަން ތިބާގެ ވާ ބުނެދިނަސް މިސާލުގައި ސުވާލު ހިތުގައި ގިނަވެދޭ… ހީލުމެއްގަ ފީނުވާ ހުވަފެނެއް ފެނުން އުފާ ބީނުވާނެ ހީވެފާ ވުމުން ހިތެއްގެ މިލްކުގާ ދައުރުވާ ދުވަސްތަކައި މި ދުރުނުވާ ހަނދާންތަކާ ހާސް ކަމެއްގަ ފީނަމުން ދުއާ ކުރީ ލިބުން އަދާ… ފާރުވީ އެކު އެކީ ހަގީގަތާއި ވާރުނެތް ހިތެއްގަ ވާ އަނދިރިކަން ފިލާނެބާ…
ކުރީގަ ހެވިފާ ހުރީމެ އެކުގާ… ފަހުން އެދުން ގޮތަށް ގޮސް ހުރީމެ ދުރިގާ ބުނީ މަގާތުގައި މަ ކޮނދުގަ ރޮއިފާ އުޅެން އެކީގަ ބޭނުމޭ ނެތޭ ދެމީހުން އެކުވާން…. ބުނީމެ މި އަތުގާ ހިފާށެ ބާރުލާ… ހިފައިގެން ދާން ހިނގާށެ ދިރިއުޅުން ބިނާކުރަން..”
ހީވާ ގޮތުން އެއީ ސާނިދުގެ ހިތުގެ އުދާހެވެ.ލޯބިވެރިޔާ އާއެކު އުޅުން އުފާވެރި ދުވަސްތަކާއި ވަގުތު ތައް ހަނދާނަށް އަންނަށް ފެށިއެވެ. އެ ވަގުތު ސާނިދުގެ ތުންފަތުގައި ދުވެލީ ހިނިތުން ވުމެކެވެ. ނަމަވެސް އެ ހިނިތުން ފަނޑުވާން ނެނގީ މަދު ސިކުންތު ކޮޅެކެވެ.އެއީ ލޯބިވެރިޔާ އޭނައަށްވި ބޭވަފާއެވެ.
*-*-*-*-*-*-
އެސެންބްލީ ނިންމާ ކުލާހަށް މިޒްނާ މެން ދިޔައެވެ.”އޭ މިޒޫ. ނައުފާ ނާދޭ ދޯ މިއަދު ސްކޫލަށް. މަށަށް ޔަގީން އޭނަ އެ އުޅެނީ ބޮޑާ ދައްކައިގެން… އަދި އަންނާނެ މޭކަޕް ބޮނޑި މުޅި މޫނުގަ ހާކައިގެން. ހިތުން މީނަ ހާ ރީތި މީހެއް ނޫޅޭނެ. އަދި ސްކޫލް ކެޕްޓަން ކަމަށް ކުރިމަތި ލަނިއްޔޯލަ. މަށަށް ޔަގީން 50 ވޯޓު ވެސް ހަމަ ނުވާނެ ކަން… އެއވައްތަރަށް ތެޅެންޔާ މަށަށް ހީވޭ ޝަމްހާ ވެސް ވޯޓު ނުދޭނެ ހެން. ޝަމްހާ އެއީ އަދި އޭނަ އެންމެ ގާތް މީހާ… ”
ޝިފްރާ ދެއްކީ މުޅިން ތެދު ވާހަކަ ކަން މިޒްނާ ގަބޫލް ކުރެއެވެ.
“ޓޯޓަލީ އެގްރީޑް ވިތް ޔޫ… އެނގޭ.. ބުރުގާ ނާޅައިވެސް ހުންނަނީ ފިރިހެނުންނަށް ތިއްތި ދެކެން.ހުއް އައި ހޭޓް ނައުފާ.” މިޒްނާ ބުނެލިއެވެ.
ގަޑިއަކަށް ފަހު ގަޑިއެއް ނިމެމުން ގޮސް ފަހު ގަޑި ވެސް ނިމިއްޖެވެ. ސްކޫލްގެ ސެޝަން ނިމުމާއެކު މިޒްނާ އާއި ޝިފްރާ ދިޔައީ ލައިބްރަރީނއަށެވެ.
“އެ ޝިފޫ މޮތަނެކޭ މަސްމާރުކޭޓެކެ އެއްވަރު ހިނގާ ގެއަށް” މިޒްނާ ބުނެލިއެވެ.
“ބައްޔެއް ހުވާ. އެންމެ ހައެއްކަ ކުދިންނޭ ތިބީ ދެން އައިސްބަލަ” ޝިފްރާ ބުނެލިއެވެ.”ދެން އޯކޭ” މިޒްނާ ބުނެލިއެވެ.
ނުނިމޭ…

86

158 Comments

 1. HUH

  February 5, 2020 at 3:53 pm

  konme vaahaka eih ves liyan fashaane ekamu enme story eh ves nueh nimmaane.

 2. pengiun

  February 5, 2020 at 4:58 pm

  ‘bunedhey kasheh’ ehenneh nukiyaane, e ee kuh baheh, ragalhu gothaky bunedheykah

  • ShAaKkO Mi

   February 5, 2020 at 6:39 pm

   Thank u for feed back pengiun. I will correct in next part😊❤❤❤

 3. ShAaKkO Mi

  February 5, 2020 at 6:45 pm

  ❤❤Alhugandu kurin liyen fashaifaa vaa badhal and aadheys kuraa hiyy vey kiyaa story vany medhu kandaaalevifaeve. Eiy alhuganduge athun e storythakuge plan gehllumuge sababuneve. Namavesq vY ehmmme avahakah e story thakuge plan hedhunyma e story tha continue kuraanan in sha allah.
  Mi vaahaka aky alhuganduge hiyaaly vaahaka ekeve. Alhigandu mi vaahaka medhu nukandaalai genesdhy ninmmaalaane kamuge yaheen kan thitya hurihaa kiyuntherinah aruvameve.
  Alhuganadah vaahakaigaa kusheh liyevifai vaanama maafah edhemeve. Adhi e kuh rangalhu koh alhugandu gaathu bunelumakyves alhuganduge vv bodu edhumekeve.
  Next part ves hama vv avahah genesdheynan insha allah…❤❤

 4. Kylie

  February 5, 2020 at 6:52 pm

  Hehe….😂😝😂😝😂 Shaakko ge new story eh dhw.😀😀😀😀…… V reethi feshumeh igey…👏👏👏👏👏👏….. Kuriah oi baa thah vx hama mihaa furihama ah gendhaane kamah ummeedhu kuran….😉😉😉😉😉… Nd Keep it up igey sis…👍👍👍👍👍…Maasha allah Ur a good writer.😁😁😁😁😁😁… Ly darla..💖💖💖💖💖💖…

  • ShAaKkO Mi

   February 5, 2020 at 7:06 pm

   Yhhh… thank u so so so so muchhh dear❤❤❤🧡🧡 insha allah ❤❤❤ kylie beynun vaa gothah hama mi gothah story ninmmaalaanan allah iraadha kurehviyyaa😊😊🧡🧡❤❤

 5. Yanaa

  February 5, 2020 at 9:30 pm

  Varah💕💕varah💕💕reethi.💕💕maa sha Allah💕💕waiting💕💕💕for💕💕the💕💕next💕part.💕💕

  • ShAaKkO Mi

   February 5, 2020 at 10:06 pm

   Thank❤you❤for❤the❤beautiful❤comment❤next❤part❤vv avahah❤

 6. Kairaa

  February 5, 2020 at 9:31 pm

  Achaa new story eh dhw…..Varah reethi mi story vx….waiting for the nxt part….varah miss….alhey varah foohi mihaaru hangouts in tlk nukureveythee…..misssssssssssssss moreeeeeeee……ly shaa…..

  • ShAaKkO Mi

   February 5, 2020 at 10:07 pm

   Thank you kaiii….. i misss you moreee dear… adhi dhimaa vaanehnu…. next part avahah up kohllaanan….. daer kihinehthaa?

  • Kairaa

   February 5, 2020 at 10:19 pm

   Im good…😍😍😍nd shaa kihineh thr

  • ShAaKkO Mi

   February 5, 2020 at 10:53 pm

   Hama vv rangalhu study well ingey

  • Kairaa

   February 6, 2020 at 12:29 pm

   Hmm…u too….

  • ShAaKkO Mi

   February 6, 2020 at 3:13 pm

   Lahu ah tik tok ah vs nuvadhe veytha

  • Kairaa

   February 6, 2020 at 6:25 pm

   Yh phone halaaku v 😭😭😭😭😭😭😭😭

  • ShAaKkO Mi

   February 6, 2020 at 10:15 pm

   So sad dhw ..😥

  • Kairaa

   February 7, 2020 at 10:12 am

   Yh…

  • ShAaKkO Mi

   February 7, 2020 at 11:04 am

   Adhi dhimaavaane…😊

 7. Kairaa

  February 5, 2020 at 10:19 pm

  Im good…😍😍😍nd shaa kihineh thr

 8. OMG

  February 6, 2020 at 2:03 pm

  lol… u literally wrote my lifeline… hehe

  • ShAaKkO Mi

   February 6, 2020 at 3:48 pm

   😏😔😕

 9. ♡Maiii♡

  February 6, 2020 at 8:55 pm

  Varah reethi ingey mi story. Shaa dhuvahakah vureh dhuvaheh dhanee improve vamun. good luck darlin. Waiting for next part. When next????

 10. Yan♥️

  February 6, 2020 at 9:13 pm

  Mi vaahaka vx varah reethi Masha Allah 😘 waiting

  • ShAaKkO Mi

   February 6, 2020 at 10:15 pm

   Thanxx uuu dear so so muchhhh

 11. Anonymous

  February 6, 2020 at 10:47 pm

  Mee Konme Shaakko Eh liyunas aharumen rashu kudhinnaa behey gothun liyefa In story eh… Ekm rashu kuhjeh mauloomaathu dhineema noony thi meehakah Neyngey ne dhw… Mee dhn ihthifaagakah nuvaaney kan Hama yageen…

  • ShAaKkO Mi

   February 6, 2020 at 10:59 pm

   Alhugandu ehvves faraathakah nisbaiy kih liyefaivaa nan thakeh nuhunnaane..alhugandah thy kon rashaku kuhjjeh kameh vs neyngey. Ehggoiy vefa vainama maafah edhn mi story aky hiyaaly vaahaka eh…real life aa gulhun eiy ihthifaageh

  • Anonymous

   February 7, 2020 at 11:47 am

   Konme ehcheh kiyas Mee aharun rashu kudhinnaa behey gothun liyefa In story eh… Ekan ingeny naufa Ey kiyaagen liyefa huri ehchehin… Gaamu vess ihthifaagakun naufa ge aslu dhiriulhumuge kan thah thah huri gothakah thi meehakah neyngeyne.. Real life ga vess naufa aky School ah dhaairu make up kohgen dhaa kuhjeh. Dhn Baeh kan kan ebahuri bahdhalu kohfa Eii Grade…

  • Anonymous

   February 7, 2020 at 12:08 pm

   And I know you very well #iloveblack_isha

  • ShAaKkO Mi

   February 7, 2020 at 12:50 pm

   I dont know tht naufa… shaa mee mees meehunge real life aa gulhuvaafa liyaa meeheh noon… mi storyga hunnaany hus hiyaaly kan kan. This anonymous why you cant understand?

 12. Kairaa

  February 7, 2020 at 12:32 pm

  Ishh kai nubunaana me story akee ishh vaki meehehge life aa behey gothun liyefa inn story ekey…ekm mi storyga huri nan thakaky mirashu kudhin nah vx kiyaa nan thah…like naufa shamha mizna shifra…but i dont know who is anonymous…and anonymouse aky kn rashehge kuhjjeh kameh vx…but kai ah vx v faahaga kohlevun thankolheh v ma mihen mi bunely….eii mirashuga vx thikahala kn thah hingaafa huryma…but dont take me wrong ingey ishh…

  • Anonymous

   February 7, 2020 at 12:39 pm

   Who are you?? Mashah hyvany Thy aharun rashu meeheh hn… Mashaky aa atoll meeheh… Konme meehaku visniyas ingeyne ihthifaagakun Hurihaa kameh Eh gothakah dhimaa nuvaane kan

  • ShAaKkO Mi

   February 7, 2020 at 12:53 pm

   Kaii. I dont know that mizna. I wrote the name misna cox she is my friend and eiy ishge vv gaai kuhjjeh… 😶 thn naufa. Naufa aky mizuge dhin name and samha aky ishge vv big frendeh and rashu ves kuhjjeh..
   Ish akah neyngey kaige rashuga mi hurihaa kidhin ulhey kameh 😕😕😶😶😶

  • ShAaKkO Mi

   February 7, 2020 at 12:54 pm

   And shifoo is my cousin and my classmate

 13. Anonymous

  February 7, 2020 at 12:39 pm

  Who are you?? Mashah hyvany Thy aharun rashu meeheh hn… Mashaky aa atoll meeheh… Konme meehaku visniyas ingeyne ihthifaagakun Hurihaa kameh Eh gothakah dhimaa nuvaane kan

  • ShAaKkO Mi

   February 7, 2020 at 12:56 pm

   Vedhaaane dhw hama… kihineh ingeyny…. alhe thi anonymous ah maru vaane dhuvas engeytha noony giyaamaiy vaane dhuvas engeytha..???
   Hama gaimuves neyngeyne so. Thn ehn vedhaane kamah gabool kuraanantham

  • Kairaa

   February 7, 2020 at 1:06 pm

   Anonymouse thirah feshey hama ekani akuru bunela dhevi dhaane thr….eyrun ingeynee thee kairaa men rashu kuhjjeh thw noony noon thw….

  • Kairaa

   February 7, 2020 at 1:09 pm

   Thee anehkaa naufa thr???

  • ShAaKkO Mi

   February 7, 2020 at 1:17 pm

   ??

  • Anonymous

   February 7, 2020 at 3:01 pm

   Madu kohba maru vumaa giyaamaiyy vumaa Thikamaa Varah thafaathu ingey…

  • Anonymous

   February 7, 2020 at 3:05 pm

   Rashuge nan fesheynyy B akurakun… Aslu Mashakah Neynge Thy kaaku kameh.. Ekm Varah hevey aharun rashu meeheh hn… Dhn mashah Varah Rangalhah Shaakko ingey… Ingey Shaakko ah mirashuge Kudhin ingey kan vess.. Ehen ve mi bunany Mee ihthifaagakah nuvaaney… #iloveblack_isha

  • Kairaa

   February 7, 2020 at 10:09 pm

   Ehn v ma mashah yageen thee naufa kn…dhn buneba thee kaaku thr naufa eh noon thr….gaamu vx b akurun feshey rasheh neen naanehen mashah heevanee aa atoll ga folhudhoo noonihyaa….ehn ma thee mirashu kuhjjeh kn mashah hama yageen….

 14. Unknown

  February 7, 2020 at 2:55 pm

  What’s going on? 🤔😵😵🤪

  • ShAaKkO Mi

   February 7, 2020 at 2:58 pm

   Dont know

  • Anonymous

   February 7, 2020 at 3:12 pm

   Vegen mi ulhey gothaky Mi Aiminath Ishaa aharun rashu kudhinnaa behey gothun story liyefa ekan olhuvaalan ulheny.. Ekam eheneh nuvaane dhw… Anehkaa Ma adu ehin Aiminath Ishaa aky shaihaan ge x ekey ky adu vess… Ehen ve ehnu Mi bunany Mee aharun rashu kudhinnaa behey gothun liyefa In story ekey.. #iloveblack_isha

  • ShAaKkO Mi

   February 7, 2020 at 4:02 pm

   Anonymous please just stop. Ma mi shaihaange x akah vumaa thi kuhjjaage rashu meehun engumaa thafaathu vaane. Nd mi public therey alhugandu faleehaiy kohlumaky thi kuhjjaage beynumakah vanyyaa thi kan rangalhah thi meehaa ah haasil vehjje. Alhuganduge personal kan kan mithaa share kuryma vv hiyhama vs nujehunu.. mee bodufulhadhoo kudhin ekani vanna thaneh noon mithanah mukhi raajjeyge kudhin vadhey. So please aadheys kohffa alhugandu ge persanal things mithaa share nukurey. Misaalakah thi kuhjja aky me nama kihineh vaany. Alhuganduge hithuga oiy githah nan dhygn story liyuny. Alhugandu eh gothakah ves nudhannan thi naufa eh😥

  • Mai❤sher

   February 7, 2020 at 4:24 pm

   Everything happened because of me… please. Shaa aa nubehey… please…
   Mai mi hurihaa name thakeh shaa ah dhiny vaki meehakah nisbaiy kohffakaaa noon. I am eynage vv gaai ekuveri eh… shaa kairin bunin thn oiy story aku nanthah beynun kuraashey… this is my mistake.. i dont know kai ves. Thy kon rashaku baeh kameh ves… but i know lam aky kaaku kan… ekm i think thi anonymous gandu thi vany bodu varu dhw. Shaage persanol things dhw ex aa hurihaa ehchaky… shaihaan ves rulhi annaane dhw ehn hedhyma 😔😔😔😔😔🤨🤨
   Guys please forgive meee😔😔

  • Anonymous

   February 7, 2020 at 4:33 pm

   Ekm naufa nudhananyaa thi gothah story liyaakah neyngeyne… Dhen vess kuh gabool kohba dhwww.. Sorry shaihaan ge vaahaka bunevuneema.. Ekm mashah Heevanee Kaira menge faraathun Ishaa ah onnaany naufa engifa kanneynge.. Kaira aky naufa men Class kuhjeh.. Shamhaa aky vess.. Adhi shifraa and mizna are cousins…

  • ShAaKkO Mi

   February 7, 2020 at 4:57 pm

   Lahu nubuney shamha noon ithuru meeheh

  • Kairaa

   February 8, 2020 at 9:04 am

   Yh nubunan ehn meeheh shamha noonihyaa….ekm adhi ekeh bunin eii ahaalee naufa dhannan thw…

 15. ShAaKkO Mi

  February 7, 2020 at 4:36 pm

  Thy lamkan vv saafu 🙄

  • Anonymous

   February 7, 2020 at 4:41 pm

   Hama gaimu vess my lam Eh noon…

  • ShAaKkO Mi

   February 7, 2020 at 4:42 pm

   Nan bunevidhaanehnu nan

  • Anonymous

   February 7, 2020 at 4:49 pm

   Miaky public thaneh so I can’t.. Sorry

  • ShAaKkO Mi

   February 7, 2020 at 4:52 pm

   Hahahah… so funny thi kihjja ma nan mulhi thanuga kiyamun dhiyairu nudhnaey mi public thaneh kame ekm thyna nan ehyma public vy mulhi thanuga shaihaange x ey govamun dhoua iru neyngun dhw public kame.
   Lamya ahmed kae kan yageen

  • Anonymous

   February 7, 2020 at 5:08 pm

   Bala Masheh nooney kaley faleehaiyy kurany Mi thi meehaku amihla in thi faleehaiyy vany… Ehen noonas Mee lamya Eh noon manje kanu tha

 16. Anonymous

  February 7, 2020 at 4:36 pm

  Dhn thi kiyaa ehcheh Thankolheh saafu koh kiyaaba… Ishaa thi buny Ishaa hithuga oiyy gothah Shey nan dhiny.. Ekm maisher ebunany Eyna bunegen ney e nan thah dhiny… Ehen ve maa thi thanun Konmes ekaku eba dhogu Hadha ehnu…

  • ShAaKkO Mi

   February 7, 2020 at 4:39 pm

   Mi kiyaa dheeny thedhu hageegaiy. Maisher dhiny i ah nan thakeh thn i beynun vi meehunah e nan thah dhiny so you have to understand eyna dhin nan thah vy ishge friends and family kudhinge nanthalah so i accept it

  • Anonymous

   February 7, 2020 at 4:48 pm

   Ooh that’s great.. But I don’t think so…. Ishaa dhogu bunuumaky vah kamuge thalhudhandi… Ehen v maa Ishaa kuriaa laa visnaagen Thedhu buney… Ishaa ah Miadhu dhogu bunevi dhaane.. Aharunnah olhuvaa laigen ulhevi dhaane.. Ekm Hurihaa kameh enme molhah dhenevodigen vaa kalaku vey.. Ekalaangeah biruvethivey Ishaa.. Dhogu nubuney.

  • ShAaKkO Mi

   February 7, 2020 at 4:50 pm

   Lam i am not telling lies.ma vv foohi vey dhogu bunanyya… thn i dont want.

  • Anonymous

   February 7, 2020 at 4:55 pm

   Mee lam Eh nooney.. Plx don’t blame her cox of me

  • ShAaKkO Mi

   February 7, 2020 at 4:58 pm

   Lamya noony kae nan fesheny kon akurakun

  • Anonymous

   February 7, 2020 at 5:13 pm

   Nujehey bunaakah…

  • Kairaa

   February 8, 2020 at 9:00 am

   Thi kn me meehakas kihineh engeny eii ishaa kameh noony ehn meehekameh….javaabu beynun mi suvaaluge….kihineh ingeny eii kaaku kameh…..

  • Anonymous

   February 8, 2020 at 9:11 am

   Aiminath Ishaa aky aharun rashah mashhooru kuhjeh… Eki faharu mathin Eki meehunnah olhuvaa laigen ulhunu kuhjeh… Eki mees meehunge faraathun enguny…

  • Kairaa

   February 8, 2020 at 9:13 am

   Mash hooru kuhjakas engeynee kn mess meeheh ge faraathun nehnnu….

  • Anonymous

   February 8, 2020 at 9:21 am

   Varah baivaru meehunge faraathun Ishaa aky kaakukan engifa othy.. Sorry Hurihaa ehcheh nubuneveyne

  • Kairaa

   February 8, 2020 at 9:24 am

   Thi nubunan ulheny thi kaaku kn ingidhaane thy ehnnu….thihaa birun ulheykah nuvaane….thigothah zuvaabu kuranyaa birun huregen eh kameh vx nuvaane…thi ulheny mihaaru ehn meehunnah ingidhaanethy birun kn mashah yageen….

  • Anonymous

   February 8, 2020 at 9:30 am

   Aslu bireh nuganey.. Public v maa bunan beynun nuvany… Ehen noonas masheh nooney zuvaabu kuran feshyky.. Ma Ehen bunyma Ishaa ah v goiyy neynguny..

  • Kairaa

   February 8, 2020 at 9:33 am

   Ehn vegen thaa thiulheny eh vx ehchekey nubune….mithaaku nei vihyaa thimeehaa kohffa huri enme cmnt eh vx…kihaa reethi

 17. Anonymous

  February 7, 2020 at 4:51 pm

  Kon iraku 2nd part up kohdheny…

  • ShAaKkO Mi

   February 7, 2020 at 4:53 pm

   Kiyunu haa ehcheh kiyaafa kyhkuran balany

  • Anonymous

   February 7, 2020 at 4:56 pm

   Mi vaahaka kiyan shehnu…

  • ShAaKkO Mi

   February 7, 2020 at 4:59 pm

   Kiyany kyhkuran 😔

  • Anonymous

   February 7, 2020 at 5:06 pm

   Reethi kamunnu 😂😅mees meehunge dharinney kiyaagen liyaa ehchehi balaa hithun…

  • Anonymous

   February 7, 2020 at 5:10 pm

   Nabaahaa

  • Anonymous

   February 7, 2020 at 5:12 pm

   Hey who a are you

  • Bunyyey bunyyey

   February 7, 2020 at 5:21 pm

   Ma mi bodufulhadhoo kuhjjeh

  • Kairaa

   February 8, 2020 at 8:52 am

   Nabaahaa???nabaahaa thr thee….

 18. Anonymous

  February 7, 2020 at 4:55 pm

  Mee lam Eh nooney.. Plx don’t blame her cox of me

 19. Anonymous

  February 7, 2020 at 5:10 pm

  Ehen noonas Mashaky kuhjeh noon..

  • Bunyyey bunyyey

   February 7, 2020 at 5:20 pm

   Nishfa maisha lamya lahufa limsha nadhuha mizna hana faiha leena shifna naufa shamha shaiha shifra shaufa alha nabaahaa shaina

  • Anonymous

   February 7, 2020 at 5:23 pm

   Mariyam naufa aa gulhey gothun mi kuhjja vaahaka liyefaivaathy alhugandu fiyavalhu alhaanan😏,

  • Anonymous

   February 7, 2020 at 5:26 pm

   Niusha shama shuha raufa raaya ithuru kurey

  • Kairaa

   February 8, 2020 at 8:50 am

   Dhn kihaa dhera kameh mee…..thikan huhtaalaba…memeehunnah vakibthaneh noaveyey zuvaabu kuran….mashah heyo thi kn me meehakas….kameh vaa irah rashuga thibihaa hurihaa kudhin ge nan jahan jeheythr….neygey thr mee public kameh….thi kuraa hurihaa kameh fennaaneyey mi site ah vanna hurihaa enmenah….

 20. މަލް

  February 7, 2020 at 5:23 pm

  Hey Shaakko!
  Mi story varah interesting hen hyvey.. mal wes story liyan but i don’t have the courage to publish it.. 😑😑 n everyone is asking me to publish.. can u give me advice!😰😰

  • ShAaKkO Mi

   February 7, 2020 at 5:35 pm

   Avahah publish kohlla kiyaa hithun keiy madhu vehjje

  • މަލް

   February 7, 2020 at 5:40 pm

   I don’t even know how!😑
   Sorry to bother u..

  • ShAaKkO Mi

   February 7, 2020 at 5:54 pm

   What did you mean

  • މަލް

   February 7, 2020 at 6:07 pm

   I am rlly slow type kuranwes. N esfiya ah register vaagothehwes neyge.
   Ehen mibuny..😊😊

  • ShAaKkO Mi

   February 7, 2020 at 6:16 pm

   Owh

  • މަލް

   February 7, 2020 at 6:19 pm

   Yea.. ughh..

 21. Anonymous

  February 7, 2020 at 5:24 pm

  EMA MAAYAA LAMHA ULA

 22. Someone♥

  February 7, 2020 at 6:47 pm

  Oh please….dhen mikan huhtaalan veenu alhe….n Shaa ves varah hadi koh ngey basmagu thi gengulheny…u r a writer; sorry writer akah vegen hure thikahala beyadhabee gothah vaahaka dhahkaakah nuvaane dhw…Anonymous ehen kiyas aee dhogeh kamah vanyaa shaa rulhi ahnaane kameh nethehnu dhw…eyge maana aky hama thedhekey dhw aee….aslu meehehge huhdha nuhoadha emeehegge vaahaka mulhi rajje ah angaakah nuvaane dhwww,

  • ShAaKkO Mi

   February 7, 2020 at 7:04 pm

   Hageegaiy olhuvaalan ukhunyma rulhi aadhevuny 😔

 23. M!

  February 8, 2020 at 12:55 am

  When 2nd part is coming……😊😊

 24. Kairaa

  February 8, 2020 at 8:54 am

  Shaa emeehun kuraa cmnt thakah reply dheyne kameh nei…..emeehun nakee vaki thaneh onna baeh noon zuvaabu kuran….

  • Anonymous

   February 8, 2020 at 9:03 am

   Hey Kaira Aslu Ma ehvess meehaku faleehaiyy kuraakah noon Ehen bunyky… Aslu mashah Heevanee Kaira ah vess mi vaahaka kiyaafiyyaa engeyne kanneynge Mee aharun rashu kudhinnaa behey gothun liyefa In story eh kan… Ehen Mi bunany School ga kanthah hingaa gothun…

  • Kairaa

   February 8, 2020 at 9:08 am

   Enme furathama buneba thee kaaku kn….eyrun dhw mashah ingeynee…

 25. Kairaa

  February 8, 2020 at 9:08 am

  Enme furathama buneba thee kaaku kn….eyrun dhw mashah ingeynee…

  • Anonymous

   February 8, 2020 at 9:15 am

   Sorry…

  • Kairaa

   February 8, 2020 at 9:17 am

   Kn sorry eh kiyaakah mashah varah shakku thee mashaa varah gaai koh ulhey meeheh kn eii mashah engeny vhk dhehkumuge raagun…..

  • Anonymous

   February 8, 2020 at 9:26 am

   Kaira think positively… Aslu Miaky mahsala jehen jehey varuge kameh vess noon dhw… Ishaa ah aharun rashu kudhin engeythy buny vess Mee aharun rashu kudhinnaa behey gothun liyefa In story ekey.. Ehen meehaku liyun namakaa nubunaane dhw… Dhen ehen buny Ma Ishaa rulhi aii… Aslu Ishaa rulhi aiima engihje Mee Hama aslahves aharun rashu kudhinnaa behey gothun liyefa In story eh kan…

  • Kairaa

   February 8, 2020 at 9:31 am

   Ehn vihyyaa hama reethi koh buneveyne dhw shaa kairy….kn me hen zuvaabakah dhaan jeheythr…ma kurin bunefin dhw zuvaabu nukuraashey mee public eyy….ehn ma nuhuuhteema vaagoi mee…..

 26. Anonymous

  February 8, 2020 at 9:18 am

  Kairaa as you know mi vaahaka Konme gothakah liyunas lamya nubeheyne dhw… Ekam Ishaa vess iru kolhu kolhakaa e bunany lamya Ey…

  • Kairaa

   February 8, 2020 at 9:21 am

   Ma bunefin thr enme faharaku vx thee lamyaa eyy…ehnma kn me meehakas mihaaru amihlla in thi ehbas vanee thee kaaku kn….

  • Kairaa

   February 8, 2020 at 9:27 am

   Keehve ehchekey nubuny…

  • Anonymous

   February 8, 2020 at 9:37 am

   Alhey Ma nubunan Kaira bunyekey Ma buny Ishaa abadhu kiyany Mee lamya Ey… Ehen noonas Kaira aa lamya aa enmen ulhenyyy Varah friend koh… Dhen lamya vess mi kahala kameh nukuraane dhw… Anehka Kaira ah vess engeyne kanneynge lamya aa naufa aa dhemedhu onna kanthah gandu.. Dhn lamya aa Kon behey kameh naufa gohviyas… Konme heneh maves behey kah nujeheyne.. Ekam Ma Dhen ahaaly dhw.. Ehyma Ishaa Aslu maa avahah rulhi aii..

  • Anonymous

   February 8, 2020 at 9:44 am

   Kairaa ma beynumeh noon Kaira aa mi kahala Hama nujehey kamaka mahsala jehey kah.. So mihisaabun mikan thah Mi Nimunyy..

  • Kairaa

   February 8, 2020 at 9:44 am

   Magey suvaalakee ma enme faharaku vx ehin hey thee lamyaa eyy….ma nubunamehnnu…ehn noonas thimeehakah kihineh ingeny lamyaa aa naufa ge onna kn thah gandeh…ehn v ma eyy mi bunany mashah varah heevey eba thee mashaa varah gaai meeheh hn….ehn noonas meehun ahaa gothah thr shaa kaareega ehy…furathama vhk dhahkaafa huri raagu balaabala….gaamu vx reehchah ehi namakaa zuvaabakah dhaakah nujeheyne dhw…

  • Kairaa

   February 8, 2020 at 9:47 am

   Ehn v ma eyy mami bunany mashah maa rangalhah vx ingihhjeyey thee kaaku kn….gulhun kendi dhaanethy birun ulheynee gina faharu kaaku kn vx mihaaru mashah ingey….ehn v ma dhn vx dhogu hadhan noolhey

  • Anonymous

   February 8, 2020 at 9:52 am

   OK ma mashah kurevunu kuh gabool kohfin… Ekm Hama yageen Mee naufa ah nisbaiyy kohgen liyefa In story eh kan… Ekam Eii mashaa behey kameh noon.. Mashah vess dhn ahaalevuny.. Konme hen rude koh bunaakah vess noon Ma ulhuneeky.. Dhen type kurevifa huri gothun kanneynge ehn thi hyvy… Plx forgive me for all that I’ve done…

 27. Anonymous

  February 8, 2020 at 9:57 am

  Kairaa ah Heevanee mamy kaakuhen.. Ekm mashah Heevanee Kaira thi heekuraa meeha ah Ma nuve dhaane hen… Ma Mee funa house meeheh Miadhu haveeru practice Othiyya Ma Kaira aa dhimaa kuraanan.. Ekm Kaira menge practice Othiyya..

  • Kairaa

   February 8, 2020 at 10:01 am

   Mashah ingey thee kaaku kn….dhn nubunyas heyo…magey kaariyaku noon maafah edhen jeheynee kee shaa kaaree maafah edhn jehynee….adhi ehkameh hadhaan kurey…..dhn vx thikahala kada kn thah nukuraathi….

  • Anonymous

   February 8, 2020 at 10:06 am

   Hmm… I’m really very very sorry Aiminath Ishaa.. Aslu mihen vaan Mi jehuny Hama ekani Magey mahsala akun noon hen mashah Heevanee.. Ekm mashah kurevunu kuh gabool kohfin… I’m sorry..

  • Kairaa

   February 8, 2020 at 10:08 am

   Miadhu eba oii aharun ge practice….mashaa dhimaa vaathi ingey….ma eba jehey ehcheh ahn vx…

  • Lamko

   February 8, 2020 at 10:46 am

   Isha aharen meege thereah vahdhan nahadhaa i akah aslu nu vc ingey mi vegen ulhey gotheh….. Aharen isha aa dhimaalah kithanme ehcheh kiyas adhi kurin kithanme rulhi aissa othas ehvc meehehgge personal vahaka lam eh nukiyaanan…. Ekamu aslu anonymous vc varah kada kameh thi kuriii….. Misaalakah anonymous ge vahaka eh publice thereyga kiyaifiyyaa u vc rulhi annaane dhw isha i swear thats not me but private koh i isha kaireega vahaka eh bunaanan….. N anonymous shaihaan aa isha aa rattehi viyas nuviyas anonymous aa konkameh…. I ah varah varah heevey eba thii kaakukan…. funa house kujjeh mashaa eh house eh… Thii kaakukan reehchah buniyyaa rangalhu vaanii… Ma miadhu funa house hurihaa kudhin kaireeg ahaanan adhi iraadha kurehvviyyaa thii kaaku kan vc hoadhaanan….. N bunan anonymous mikamuga lam aa isha aaa massala jehihjjeyyaa varah varah rulhi annane n i will never forgive for that person.. 😢😩😩😔😔😔😔😭😭

  • Kairaa

   February 8, 2020 at 12:54 pm

   Masha yageen eii nuzuhaa yaa naufaa yaa dhemeehun ge therein kn mess ekeh….

  • Lamko

   February 8, 2020 at 1:55 pm

   Yeah kai i think…so boy kujjakah vc vedhane dhn don no dhw miadhu haaveru dhn othii dhimaavaathi ingey☺️😉

 28. Yaanee

  February 8, 2020 at 1:07 pm

  Mihaaru dhn name thah change kuran vehjjjehnu..Meehun ge vaahaka liyaakah nuvaane ehnu..Avahah name thah change kohllaa…please please..Name thakeh mihurii
  Yashal
  mishal
  shaaya
  yaasha
  enaal

  Ayaan
  rishwan
  Shaiman
  Alvin
  shayam
  Please beynun kohdhy biya shaya nd shayam nd rishwan name please please isha sis

 29. Malaa

  February 8, 2020 at 1:45 pm

  Mixna name inthanah shaya name laan veenu plx..Dhen shifra ah mishal please naufa ah lamha. please please 🙏🙏🙏🙏

  • Kairaa

   February 8, 2020 at 2:01 pm

   Yh shaa ehn hadhan v nu

  • Ma mee eyna

   February 8, 2020 at 6:49 pm

   Your right 😊🤙👌👍

 30. Mickkkk

  February 8, 2020 at 3:51 pm

  Kn iraku 2nd part nereny

 31. ShAaKkO Mi

  February 8, 2020 at 4:48 pm

  I dont thi kiyaa naufa eh. Thi rashu anhen kudhin therein ehaa gina kuhjjeh neyngey. Maafah edhen naufage name ethanah levunyma ehgothakahves naufa aky kaaku kameh engungeneh noonnlee eh… will chnage the name… anonymous kairy hageegathah bunantha i really dont know that naufa.😥

  • unnaa

   February 8, 2020 at 6:37 pm

   Thedheh…Malaa ebuni hen dhan veenu dhen..

  • Lullu

   February 8, 2020 at 6:50 pm

   Malaa ebuni goeh hadhan fennanii..

  • Kairaa

   February 8, 2020 at 7:05 pm

   Shaa dhn alhanulaa…

  • Anonymous

   February 8, 2020 at 10:14 pm

   It’s okei Aslu ehaa vahtharu v Ma Thankolheh rude koh bunevuny.. I’m really very very sorry.. Isha plx forgive me for all…

 32. Someone♥

  February 8, 2020 at 6:35 pm

  ok…..so dhen name thah change kohfa story upkuran fashan veenu dhw….bodu massala gandeh mi comment blog ga nufadhdha

 33. Someone♥

  February 8, 2020 at 6:35 pm

  ok…..so dhen name thah change kohfa story upkur g an fashan veenu dhw….bodu massala gandeh mi comment blog ga nufadhdha

 34. Lullu

  February 8, 2020 at 7:22 pm

  Thedheh shaa dhen ehen hadhaa..ekamaa nuvissnaa..kon irun next part up vaaanii

 35. ShAaKkO Mi

  February 8, 2020 at 8:12 pm

  Next part submit kohffa vy.. admin publish nukurey

  • Kairaa

   February 8, 2020 at 8:18 pm

   Shaa rulhi aissa thr ma dheke…

  • ShAaKkO Mi

   February 8, 2020 at 8:46 pm

   Nah ekaku dheke ves aslu rulhi naadhey but anonymous shaage personal kamakaa behunyna

  • Anonymous

   February 8, 2020 at 10:21 pm

   Sorry Isha.. Mihaaru eba guilty feel vey egothah kanthah kurevunyma… But ekan nuvaa kamakah nuhedheyne dheneh… V kameh v.. Dhen e kamun iburatheh libigen kuriah dhaan v.. Heekuran ishaage maafu libeyne kamah… Aslu Varah dhera vey eba egothah kanthah kurevunyma… Sorry sorry… 😥😥😒😞😐

  • Kairaa

   February 9, 2020 at 10:15 am

   Ohhh ehn dhw… Ma hee kuree shaa rulhi aissa kamah….

  • ShAaKkO Mi

   February 9, 2020 at 10:29 am

   Shaage hiyy abadhu ves heyo vaane thi hurihaa kudhinnah…. i know baeh faharu ehn vaane. Insaanunah kuh kureveyny… we should believe that vv ufaavehjje thi kuhjjaa ah ekkan visnunyma…

 36. Neekko

  February 9, 2020 at 9:21 am

  Kobaa kairaa

  • Kairaa

   February 9, 2020 at 10:14 am

   I’m here….

  • Lamko

   February 9, 2020 at 11:32 am

   Kairaa ulheyne abadhu vc dhw kai😂😂😁😘

  • Kairaa

   February 9, 2020 at 11:35 am

   Neekko thee kaaku kameh neyge…..🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

 37. Lamko

  February 9, 2020 at 11:33 am

  Kairaa ulheyne abadhu vc dhw kai😂😂😁😘

 38. NONNI

  February 9, 2020 at 12:26 pm

  Anonymous aa kn kameii mashaa behey gothun kmme ehcheii liyunass…. Ehn noonass mashah ekayyeii noon dhww naufa kiyanee… Thi meehakaa behey kameii noaneiinu Magey nan liyunass… Thi meehaage nan nuliyuneema jealous v thrr😏😅…… Dhen ma school ah dhaanee vxx make up kohgenneii noan mashah heevanee thi meehaa hn mulhi moonu ehkoh fuh jahaagn dhaanee😂😂😂😂…… Mashakah neynge thi Kaaku kameii vxx soo thimaa ah nubehevey kan kankamaa nubehi hurey….😤😏

 39. Shhhh

  February 9, 2020 at 3:33 pm

  Kaira eii kaakukan mashah engey ekam kaira ah rulhi akah bunaa ehceh noon nuzuha mikamuge thereah nuvehdhun edhen😅🤗😕😣

 40. Shhhh

  February 9, 2020 at 3:55 pm

  Ekam meedhen Konkameh thi anonymous eii Kaaku tha nubehey kankamaa behen miulheny 😠😠😡😡

 41. Luvv♥️♥️

  February 9, 2020 at 6:56 pm

  Eii aa bodufolhudhoo funa house kujjeko kiyanii ekam eii kaaku kameh neyngey 😒😒😒😒😔😔🙄🙄

 42. None offf😒

  February 9, 2020 at 6:58 pm

  Aharen gabooleh nukuraanan aa bodufolhudhoo funa house kujjekey bunyas

 43. NONNI

  February 9, 2020 at 7:50 pm

  Dhn alhaa nulaa vee kameii E V nuvaakamakah nuvaane…. Dhn rangalhu vaanee thi kamaa behey gothun ehcheii nukiyya

 44. Kairaa

  February 9, 2020 at 7:54 pm

  Dhn ekamaa enmen alhaa nulaa bala….v kameh v…..mihaaru e kn kuri meehaku shaa kaareega maafah vx edhihjje ehnnu….dhn keehkuran aslu anehkaa e vhk dhah kn v kee….

  • ShAaKkO Mi

   February 15, 2020 at 2:17 pm

   Yh

 45. nnnn

  February 10, 2020 at 8:17 pm

  ishaa ah mahsala akah v anonymous isha ge vaahaka public therega bunyma dhw ishaa keehvegen tha jiji ge vaahaka public therey dhehky mihaaru engeyne meehun ge vaahaka public therey dheh keema undhagoo vaakan

  • ShAaKkO Mi

   February 10, 2020 at 9:46 pm

   Jiji ge vaahaka eh nubunamehnu publice aku. She tells more dhw. Aslu shaage persanol kamekehnu ex eiy but mithaa eyna ehn buny 😔

 46. nnn

  February 11, 2020 at 12:59 pm

  Dhuvahaku vs ishaa kuhverieh nuvaane

  • Zana 123

   February 12, 2020 at 5:12 pm

   Alhey. Eyna eh nooney e bunynu jiji vaahaka dhehkky

 47. Dhonthy

  February 11, 2020 at 5:09 pm

  Subhanallah ishoo kihineiy vefa miothee? But anyways story is really beautiful inge ishoo😊😊❤️❤️ will miss ya

 48. Unknown

  February 13, 2020 at 3:05 pm

  Aslu anonymous ah naufa ge dhiriulhumuge kan kan engeny keeve😕😕

  • Anonymous

   February 13, 2020 at 4:05 pm

   Moya vey moya.

 49. Unknown gurl

  February 17, 2020 at 10:48 am

  Thedheh casual__queeny viyas E bunee. name change kurane kmh neii

Comments are closed.