78

ލޯބި ނުވެވުނު ނަމަ -4-

  އިސާހިތަކު މަލްޝާ އަށް ރޮވުނެވެ.ހިތުގެ ހިނގުން ކުރިއަށް ވުރެ ބާރު ވަމުން ފިޔަ އެވެ. ތެޅި ތޭޅި އޮތް ހިތަކާއެކު މަލްޝާ އަނގަ ހުޅުވާލިއެވެ. “އަހަރެންގެ މައިންބަފައިންނެއް ނެތް މި ދުނިޔެ...

1

ހުރީމެ އިންތިޒާރުގަ (3)

“ތާޖު ވިލާ ” އަށް ވަދެވުނު އިރު ގޭގައި ތިބި އެންމެން ތިބީ ކަޝަފްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. މާމައާއި ބޮޑުދައިތައިގެ ދެ ދަރިން ތާނިޔާ އާއި އާޔަތުތިބީ ކަޝަފް އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ތައްޔާރުވެގެންނެވެ....

44

މޮޔަ ހިތް މަގޭ…6

އިސާހިތަކު އަހަރެންގެ ހިތް ބާރުބާރަށް ތެޅެން ފެށިއެވެ… ފަހަތުގަ ހުރީ ޝާނިޔާ ދައްތަ އެވެ. އަހަރެމެން ދެމީހުން ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ޝާނިޔާ ދައްތައަށް އަޑުއިވުނު ކަން އަހަރެންނަށް ޔަގީން ވިއެވެ. އަހަރެން...

5

ލަފްޒު 2

އަހަރެން ރަޝީދާ ޔާއިނީ ހަމައެކަނި އަހަރެންގެ މަންމަގެ އުފަލަށް. ރަޝީދާ ދެކެ ލޯތްބަކުންނެތްނޫން. ” ޖަލާލް ރަޝީދާގެ މޫނަށް ބަލާލަމުން ބުންޏެވެ. ރަޝީދާ ކަރުނުން ފުރިފައިވާ ދެލޯ މަރާލިއެވެ. ” އެހެންވިއްޔާ ....

36

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ ( ފަހުބައި )

“ޕްލީޒް… އަހަރެންގެ އާދޭސްތަކަށް ރަހުމްނުކުރާހާ ހިތްހަރުނުވޭ…” ޔަޒްދާން މޫނު ޝާދީންގެ ކޮނޑުގައި ފޮރުވާލިއިރު އެއަޑު ކުރެހިގެންދިޔައެވެ. އޭރު ޔަޒްދާންގެ އެކުއްލި ހަރަކާތާއި ހިތްހަލާކުކޮށްލާ ފަދަ އާދޭސްތައް އަޑުއިވި ޝާދީންއަށް ހުރެވުނީ ގެންނާނޭ ހަރަކާތެއް...

157

ވާނަން އުމުރަށް – 36 –

އައިލީން ހަޅޭއްލަވައިގަތްއަޑު އިވިފައި އައިޝަމް ފަސްއެނބުރިބަލާލީ އަވަސްހަރަކާތަކާއެކުގައެވެ. އެވަގުތު ފެނުނު މަންޒަރަކުން އައިޝަމްގެ އަތް މުއްކެވިގެން ދިޔައިރު ދަތްތަށް ބިންދައިގެން ދާހާ ބާރަށް ދަތްކުނޑިވިކާލިއިރު އެދެލޮލުން ނުރައްކާތެރި ވިދުވަރެއް ފެނިލިއެވެ. އައިޝަމް އެދިމާލަށް...

4

ފިލްމީ ތަރި މަންމަ ޢާރިފާ ޢިބްރާހީމް

ވާހަކަ ތަކުގެ މިސިލްސިލާގައި އާބޮޅެއް ހިމަނާލާނަމެވެ. އާދެ ތަރިންގެ ބައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ދިވެހި ތަރިންގެ ޖައްވުން އަތްފުނާއަޅަނިކޮށް އަޅުގަނޑަށް ދިމާވީ ގ. ޑޯލްފިން ހައުސް ޢާރިފާ އިބްރާހީމް އާއިއެވެ. އެއީ...

15

ރާސްތާ2 އެގާރަވަނަބައި

އަލައިކާއަަށް ހީވަމުން ދިޔައީ އޭނާ ހިތުގެ ހާލަތު ލަވައެއްގެ ސިފައިގައި އަލްޔަސް ކިޔަމުން ދިޔައެވެ. އަލްޔަސްގެ ފިރިހެންވަންތަ އަޑުން އެލަވަ ތާނިޔާއަށް ކިޔައިދެމުން ދިޔައިރު އަލައިކާގެ ހިތް ކުދިކުދި ވަމުން ދިޔައެވެ. ސްޓޭޖްމަތީ...

5

ބޭވަފާތެރި އެކުވެރިޔާ

  ބޭވަފާތެރި އެކުވެރިޔާ ފޭސް ބުކް ހެނދުނު ހުޅުވާލުމާ އެކު ކޮންމެވެސް މީހަކު އެޑް ކޮށްފަ އިންތަން ފެނިގެން ޝައިނާ ވިސްނާލިއެވެ. ނުދަންނަ ނަމެކެވެ. އެހެންވެ އެއެޑް ބުލޮކް ކުރުމުގެ ކުރިން އަނެއްފަހަރު...

22

ވަޢުދު (ފަންސަވީސްވަނަ ބައި)

ސޫޓްގެ ނަންބަރު ޖަހާލުމަށްފަހު ދޮރު ހުޅުވާލަމުން އޭނައަށް އެތެރެއަށް ވަދެވުނީ ރޫރޫއަޅާ އަޑަކުން މަލާކްގެ ނަމުން ގޮވަމުންނެވެ. ވެފައިވި ހާސްކަމެއްގެ ސަބަބުން އޭނަ ވަދެގެން ދިޔައީ ވެސް ސޫޓްގެ ދޮރު ލައްޕާލުމެއްނެތިއެވެ. އަޔާޒް...

3

ލޯބިވެވުނީ 5

މައިހާ ޝަހީދާގައިގައި ބައްދާލަމުން ދަނީ އޭ ބުނެ ނިކުތުމުން ލިޔާން ވެސް މައިހާގެ ފަހަތުން ނިކުތެވެ. “ހިނގާފަ ދާން ބޭނުމީ”ލިޔާން ކާރާ ދިމާއަށް ދިޔުމުން މައިހާ ބުނެލިއެވެ.ލިޔާން މައިހާއަށް ބަލާލީ ގަބޫލުނުކުރެވޭ ގޮތަކަށެވެ.”އެހެން...

6

ލޯބިވެވުނީ 4

ލިޔާންއަށް މައިހާފެނުނު ވަގުތު ރޭގެ ހާދިސާގެ މަތިން ހަނދާންވިއެވެ.މައިހާ އޭނައަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރި އިރު މައިހާގެ މޫނު މަތިން ފެންނަމުން ދިޔަ ކުލަވަރުގެ މާނަ ލިޔާންއަށް ނަގައިނުގަނެވުނެވެ. އެވަގުތަކީ ޝަހީދާއާއި ރަޝީދު ވެސް...

4

އެލީން 3

“މީހުން ބަލާ ވަރުންވެސް..” އިރުކޮޅަކުން އީވާން އައިސް ދަޅުތައް ހުރި ކޮތަޅު ލީނާގެ އުނގަށް ލައިދީފައި ބެންޗްގައި ދިގުދެމިލި ގޮތުން ބަލަންތިބި އަންހެންކުދިން އާގަމަވިއެވެ. ބައެއްކުދިން ސިއްރުސިއްރުން އީވާންގެ ފޮޓޯވެސް ނެގިއެވެ. ޔަގީނުންވެސް އެކުދިންނަށް ޙަޒާނާ ކުރާވަރި އެއްޗަކަށް އެ ފޮޓޯގަނޑު ވެގެންދާނެކަން ގައިމެވެ. އީވާނަށް މިކަންތައް އެނގުނަސް ނޭނގޭކަމަށް ހަދާލައިގެން އިނެވެ. “ރީތި މަންމައަކާއި ބައްޕައެއްގެ ރީތި ދެކުދިންނޭ ތީ…އެހެންވީމަ މީހުން ބަލާނެއެއްނު..” އީވާން ބުނި އެއްޗަކުން ހިނިއައިސްގެން ލީނާ ރައްދު ދިނެވެ. އެލީންވެސް ހިނިއައެވެ. ފްލައިޓަށް އަރަން ދިޔައިރުވެސް ގިނަބައެއްގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވަނީ އެދެމީހުންނަށެވެ. އެލީން ހުރީ ހިތާހިތުން ކުދި ކިޔާލަކިޔާލައެވެ. ބަލައިގެން އެމީހުންނަށް އެއްޗެއް ލިބޭނަމަ ބަލަން އެންމެ ރަނގަޅެވެ. ކަންދިމާވިގޮތުން އެލީނަށް ލިބުނީ އީވާންއާއި ޖެހިގެން ހުރި ސީޓެވެ. މީހުންގެ ނަޒަރުން ސަލާމަތްވާން ބޭނުންވެފައި ވީނަމަވެސް އެލީންއަށް މިފަހަރު ޖެހުނީ ނާކާމިޔާބާއި ކުރިމަތިލާށެވެ. ފްލައިޓް ނައްޓާލިގަޑީ އެލީން އީވާންގެ އަތުގައި ހިފާ ބާރުކޮށްލިއެވެ. އީވާން ބަލައިލި ވަގުތު އެލީން ދެލޯމަރާ ތަގުޅިކޮށްލައިގެން ދުލަށް އައިހާ ހެޔޮއެއްޗެއް ކިޔަން އިނުމުން ހިނިއައެވެ. އޭނާގެ ބޮޑުނުވާ ކޮއްކޮގެ ޅަ އާދަތަކުން ހިތަށް ފިނިކަން ގެނެސްދެއެވެ. އެވަގުތި އީވާނަށް އައި މޮޅު ހިޔާލާއިއެކު އަވަސްއަވަހަށް ޖީބުގައި އޮތް ފޯނު ނަގައި އޭނާއާއި އެލީން އަރާނެހެން ސެލްފީއެއް ނެގިއެވެ. ރީތި ހިނިތުންވުމަކާއެކު އީވާން އެ ފޮޓޯއަށް ބަލައިލިއެވެ. އެލީނަށް މި ފޮޓޯ ދައްކައިފިއްޔާ އީވާންގެ ގަޔަށް ބޮލަށް އަރައިގަންނާކަށްވެސް ފަހެއް ނުޖެހޭނެއެވެ. ފްލައިޓް ވައިގެ ތެރެއަށް އަރާ ހަމަޖެހިލުމުން އެލީން އީވާންގެ އަތުން ދޫކޮށްލިއެވެ. އަދި މާ ނޫންކަމަށް ހެދިފައި ފޯނާ ކުޅެން ފެށުމުން އީވާނަށް މަޖާވިއެވެ. “ލީން…އައި ހޭވް ސަމްތިންގް ފޯރ ޔޫ…” އީވާން މިހެން ބުނުމުން އެލީން ނިތް އަރުވައިލިއެވެ. ކުޑަ ހުނުމަކާއިއެކު އީވާން އެލީނަށް އެ ފޮޓޯ ދައްކައިލިއެވެ. އެލީންގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން އައެވެ. “ޑެމްން ޔޫ އިޑިއަޓް…” މިތިބެވެނީ ފްލައިޓްގަކަންވެސް ހަނދާންނެތި ކުޑަ ހަޅޭކަކާއިއެކު އީވާންއަތުން ފޯނު އަތުލަން އެލީން މަސައްކަތްކުރިއެވެ. ކޮމެޑީ ޑްރާމާއެއް ބަލާފަދައިން އޭރު އެންމެންވެސް އެދެމީހުންނަށް ބަލަމުން ދިޔައެވެ. ފަހަތުގައި އިން ލީނާއަށް އެއްއަތުން ނިތްކުރީގައި ހިފާއްޓާފައި ދެފަރާތަށް ބޯހޫރާލެވުނެވެ. އެލީންއަށް ނާކާމިޔާބުވެގެން ދެއަތް ތިރިކޮށްލުމުން އީވާންގެ ފަރާތުން ލުއި ހުނުމެއްގެ އަޑުއިވުނެވެ. “ކްރޭޒީ ގާލް…ދޮންބެ މި ޕިކް ވައްޓާލާނީ އެފްބީއަށް…ސްކެއަރޑީ ޗިކެން އޭ ޖަހާލާފަ…” އީވާންގެ ޖުމްލަ ނިމުމާއެކު އެލީން އީވާންގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ހިފާ ދަމައިގަތެވެ. “އައި ހޭޓް ޔޫ ބްރޯ…ހަމަ އަސްލުވެސް މިބުނީ ތި ޕިކް އެފްބީއަށް ލައިފިއްޔާ ވާހަކައެއް ނުދައްކާނަން އިނގޭ…އެން ޔޫ ނޯ ވަޓް..؟ ޔޫ އަރ ދަ ވޯރސްޓް ޗިކެން…!” ދަތްތަކަށް ބާރުކޮށްގެން އިނދެ އެހުރިހާއެއްޗެއް ކިޔާލާފައި އެލީން އީވާންގެ އިސްތަށިގަނޑުން ދޫކޮށްލިއެވެ. އެރު އެ މޫނު ވަނީ ރަތްވެފައެވެ. “މައި ހެއަރ…އެނގޭތަ މިއަދުވެސް މި އިސްތަށިގަނޑު ރީތިކުރަން އަހަރެން ކިހާ މަސައްކަތެއް ކުރިކަން…؟” އީވާން އަނގަޔަށް ހަދާލިގޮތުން އެލީންގެ ރުޅިގަނޑު ފިނިވެ މަޖާވިއެވެ. ފެރީގައި އިން އިރު އެލީންގެ ސަމާލުކަންވަނީ މޫދަށް ހުއްޓާލެވިފައެވެ. މެންދުރުގެ ގަދަ އަވީގައި މޫދު ވިދަމުން ދިޔައިރު ޖަވާހިރުތަކެއް ފަދައެވެ. ދޭތެރެއަކުން މަހެއް ފެނިލައެވެ. ހަމަހިމޭންވެފައިވާ ކަނޑު ހަލަބޮލި ކުރަމުން ފެރި ކުރިޔަށް ދިޔައިރު މިސްރާބުހުރީ ކުރިމަތިން ފެންނަމުންދިޔަ މާލެއަށެވެ. ފެރީ މާލޭގެ ނެރުން އެތެރެވުމާއެކު އިންޖީނުގެ ވަސްދުވަންފެށުމުން މެނުބައިކުރާގޮތްވެގެން އެލީން އެދުމުން އިވާން އެލީން ގޮވައިގެން ހާމަ ދިމާލަކަށް ދިޔައެވެ. މަންމަ ލޯންޗްގައި އަންނަން އެއްބަސް ނުވުމުން ދެބެންނަށްވެސް ޖެހުނީ ފެރީގައި އަންނާށެވެ. މަންމަގެ ކުރިމަތީގައި ކަމަކާ ދެކޮޅުހެދުން އެއީ ވާނެކަމެއްނޫނެވެ. ފެރީގެ ވާ އައްސައިލުމާއެކު އެލީން ފައިބަން އަވަސްވެގަތެވެ. ވާޓަރުމައްޗަށް ފުންމާލަމުން އެލީން ވަށައިގެން ނަޒަރު ހިންގައިލީ އޭނާ ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތް ފެނޭތޯއެވެ. އޭރު ލީނާއާއި އީވާންވެސް ފެރިއިން ފައިބައިފިއެވެ. ކޮޅުކޮޅު ބަލަމުން ދަނިކޮށް މީހަކު ބޮލުގައި ފިރުމާލުމުން އެލީން ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ.

7

ލަފްޒު 1

ހިތްމަގޭ އެ ލަފުޒުގެ އަޑު އެހުމަށް ވަނީ ކެތް މަދުވެފާ. ހިތް އެދޭ ލޯތްބާއި އުފާ ވީ އެލަފްޒާ ގުޅުވިފާ. ******************************************* މުޅިކާއިނާތުވަނީ ނިދާމަރުވެފައެވެ. ހަމަހިމޭންކަން ވަނީ ހިސާބު ގަނޑަށް ވެރިވެފައެވެ. އެއްވެސް...

15

ޒީރު 2

” ބީނިޝް ކޮފީތަށި ބޯލާ… އަހަރެން ގުޅަންދެން އިހަށް ބީނިޝްދޭ… ޓެލް އެވްރީ ސަރވަންޓް އޮފް ދިސް ހައުސް ޓު ނޮޓް ޑިސްޓަރބް މީ… މާމަ ކައިރީވެސް ބުނެލާތީ…” ރޫބީ އެއޮތް ގޮތަށް...