• 102

  ފުން ލޯބި (18)

  އަނެއްކާ ހައިކަލް އިންޑިއާއަށް އައީ ހެއްޔެވެ. އަހަރެން ފަހަތް ބަލާލީ...

 • 52

  ފުން ލޯބި (17)

    ” ޔަލް” ކައިރީގަ ޔާނުއިންކަން ހަނދާންވީވެސް އޭނަ އަހަރެންނަށް...

  44

  އަނީސާ 8

  “ހައު ޑެއަރ ޔޫ !..” އިރުފާން އަތުގައި އޮތް އޫ...

  25

  ލޯބިވޭ (1)

  ރޭގަނޑުގެ ހަމަ ހިމޭން ވަގުތެވެ. މުޅި ދުނިޔެވެސް ނިދާފަ ވާކަހަލައެވެ....