7

ސޫރަ ތިއޭ -4

ބައްޕަ ނިޔާވުމަށްފަހު ޒާޔާ ދިރިއުޅެމުންދިޔައީ އޭނާގެ ގޭގައި އެކަންޏެވެ. ތިރީ ފަންގިފިލާއާއި ،ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ ކުއްޔަށް ދީފައި ހުރުމުން ޒާޔާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރުމަކަށް ފައިސާގެ ތާށި ނުވިޔަސް މައިންބަފައިން ނުލާ އެކަނި...

41

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ (18)

“މައްސަލައެއް ނެތް. އަހަރެން ބުނެފާނަން.” ކޮނޑު އަރުވައިލަމުން ޒާވިލް ބުނެލިއެވެ. މިކަމުގައި އޮތީ ހަމައެކަނި އޭނާގެ ކުށެއް ނޫނެވެ. ވީއިރު އޭގެ އަދަބު ހަމައެކަނި އޭނާއަށް ލިބޭކަށް ޒާވިލް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. “ޔޫލީ...

9

ވީމޭ މަ ކައިރީގާ (7)

އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަންވެސް ބޭނުންނުވި ކަހަލައެވެ. އޭނާ ވަރުބަލި ވެއްޖެއެވެ. ރުހާނީ ކައިރިއަށް އައީ ހިޔާލު ބަދަލު ވެދާނެތީއެވެ. އެއްވެސް ކޮލުގައި ފިރުމާލަމުން އައްރާދު އެތަނުން ނިކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ. އޭނާ އެތަނަށް ކުރަންއައި...

8

ޓޫރިޒަމް ޒޯން ކޮބާ؟

ނުރޯދަރިއަކަށް ކިރެއް ނުލިބޭނެއެވެ. އެއީހަމަ ތެދުވާހަކައެކެވެ. މިއޮތީ ދޮންއަނބެއްހެން ޑިމޮކްރަސީ ދޮންވެފައެވެ. ޑިމޮކްރަސީގަ ހުރިހާ ރިހުމަކަށް އޮތް ފަންޑިތައަކީ މުޒާހަރާއެވެ. ނުވަތަ އިހުތިޖާޖުކުރުމެވެ. ފަށަމާ ހިނގާށެވެ. މީހުން އެއްވެއްޖެއެވެ. ހާދަ ބައިމަދެވެ. މިވީ...

13

އިންތިޒާރުގައި ހުންނަމޭ ލޯބިން 42

ސައިޑް ކަބަޑު މަތީގައި އިން ސޯނާ ގަޑިން އެލާމްވާ އަޑަށް ނިދާފައި އޮތް ޔޫހާންއަށް ހޭލެވުނެވެ. އޭނާ ސޯނާ ގަޑި އޮފްކޮށްލުމަށްފަހު ކަންނެއްކަމާއެކު ދެލޯ ހުޅުވާލަމުން މޯޅިއަކަށް ދެމިލިއެވެ. އެނދުން ތެދުވެ ފެންވަރާ...

21

އެއްމެ މެސެޖަކުން

އެންދުކޮޅުގައި ބާލީހެއް ލައްކުރުމަަށްފަހު އޭގައި ލެނގިލީމެވެ. އަދި އެނދުމަތީގައި އޮތް ބުލޫޓޫތު ސްޕީކާރ ފޯނާ ގުޅާލުމަށްފަހު ލަވައެއް ޖަހާލީމެވެ. ބެކްގުރައުންޑަށް ލަވަ ލައިފަ އަަހަރެން ކުރަން އުޅު ކަންތަކާއިގެން މަސްޢޫލު ވީމެވެ. 🎵...

14

އިންތިޒާރު 17

އެވަގުތު އެމީހުންނާއި ދިމާއަށް ސަމީރާ އަންނަން  ފެށުމުން އާލާ ބިރުން ރޫރޫ އަޅައިގަތެވެ. ސަމީރާ ހަދާނެ ގޮތެއް އެނގެނީކީ ނޫން ވިއްޔާއެވެ. ކޮންމެފަދަ ކަމެއްވެސް އޭނަ ކޮށްފާނެއެވެ. އާލާގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުންދިޔަ ބިރުވެރިކަމުން...

20

ކުށަކާނުލައި- 16ވަނަބައި

އާލިމްމެންގެ ފަހަތުން އަލަން ނުކުމެގެންދިޔައީ އެންމެން ނުކުތުމުން ދޮރުތަޅުލާފައި އަންނަންވެގެންނެވެ.  ކޮޓަރީގައި އެކަނިވެފައި އިން ލާނާގެ ހާސްކަން ފަހަރަކށްވުރެއް ފަހަރެއް އިތުރުވަމުން ދިޔައިރު ހިތުގައި ނޭނގޭ ބިރުވެރިކަމެއް ވީ އުފެދިފައެވެ. މިރޭ ކަންތައްވީ...

7

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 17

ސާރާގޮސް ޝާމިންގެއަށް ވަތްގޮތަށް ފުރަތަމަވެސް އެހީ ހައްވައްތަގެ ވާހަކައެވެ. ޝާމިން ބުނި ގޮތުން އަދި ދެ ދުވަހެއް ވަރު ވާނެއެވެ. “އަޅެ, ހައްވައްތަ އައި ކަމަށް މިއަދު ލަހުންވެސް މިއައީ, އަރުޝް ތެދުވަން...

10

މިހިތް ކޮށްލީ ދީވާނާ 2

މޭޒު ކައިރީ ތިބި ހަތަރު ފިރިހެނުން ދެލޯ ބޮޑު ވެފައި ބުދުތަކެއްހެން ތިބީއެވެ. “ގޯޝް އިޒް ޝީ ސިކް..” ނާއިންގެ ތުންފަތް ކުޑަކޮށް ހަރަކާތްކޮށްލިއެވެ. “އާން ދެތިން ދުވަސް ވެއްޖެ ބޯއަބުރާފަ ހޮޑުލާތާ..”...

30

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ 05

ކަރުނުން ތެމިގެންދިޔަ ދެ ލޯ ފުހެލާފައި ހަށިފުރާ ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލަމުން ޔާނާ ތެދުވިއެވެ. އޭނާގޮސް އިށީނީ ރާޔާގެ ކުރިމަތީ މުށިގަނޑުމަތީގައެވެ. ރާޔާގެ ދެއަތުގައި ޔާނާގެ ދެއަތުން ހިފާލައިފައި އެދެއަތުގައި ބޮސްދިނެވެ. ” މަންމި...

58

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ (17)

ކަންބޮޑުވެފައި އަރްޒަން ފޯނަށް ބަލައިލިއެވެ. އޭނާއަށް ޔަނާލަށް ގުޅުނު އަދަދެއްވެސް މިހާރު ނޭނގެއެވެ. މިވީ ދުވަސްކޮޅު ތެރޭގައި އޭނާ ގުޅުމުން އެއްފަހަރުވެސް ޔަނާލް ފޯނު ނުނަގާފައެއް ނެތެވެ. ޔަނާލްއަށް ކޮންމެވެސް ކަމެއްވީކަމުގެ އިންޒާރު...

22

މިހިތް ކޮށްލީ ދީވާނާ 1

އާދުވަހަކަށް އިރު އެރި އިރު ފަޒާގައި ހިފާފައިވަނީ ތެތް ފިނިކަމެކެވެ. ގުދުރަތީކަމުގެ ދެވަަނައެއް ނުވާ ފުރިހަމަ މަންޒަރު އިރު އެރުމުގެ ނިޝާންތަކެއް ގޮތުގައި އުޑުމަތިން ދައްކުވައިދިނެވެ. ފަތިސް ނަމާދުގެ ބަންދި ގޮވިތާ ހަތަރު...

14

އިންތިޒާރު 16

“ފަރީދާ އައިސް ކީ މިއަދު ހެނދުނު އެ ސަމީރާމެން ގޭގަ އަޑެއް ހުއްޓޯ…. އެގޭގަ މެދަށް ހުރޭނުން ދޯ ގޮޔެއް….. އާލާ ދޯ އެ މަންޖެއަށް ކިޔަނީ….. އެ ސަމީރާ އެ އުޅެނީ...

4

އުންމުލް މުއުމިނީން ޢާއިޝަތު ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހާ 02

ތުއްޕުޅު އިރު أمّ المؤمنين السّيّدة عائشة رضى اللّـه عنــها އުފަންވެވަޑައިގެން، ބޮޑުފުޅުވަމުން އައީ މާތް ވެގެންވާ މައްކާގައެވެ. ދުނިޔެމަތީގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މާތް ﷲ އަށް އަޅުކަން ކުރުމަށްޓަކައި ބިނާކުރެވުނު ކަޢުބާގެ...

39

ދުޢާ 15

ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށް އިންސާފު ކުރުމަށްފަހު ދާނިޔަލް އާއި ސައިފް ވެސް ދެމީހުންގެ ކޮޓަރިއަށް ދިޔައެވެ. ދާނިޔަލް ކޮޓަރިއަށް ވަތް ގޮތަށް މިސްރާބު ޖެހީ ފާޚާނާއަށެވެ. އެއީ ފެންވަރާލައި ތާޒާވެލުމަށެވެ. ކުރިން އައި ގޮތަށް...