31

ލޯބިވެވުނީއެވެ. 22 (ފަހުބައި)

ދޮރު ހުޅުވައިލުމާއެކު ޔާމިންގެ ހަށިގަނޑު ވެއްޓުނީ ކަމީލާގެ ގައި މައްޗަށެވެ. ކަމީލާއަށް ހަޅޭއްލަވަައިގަނެވުނެވެ. ރޮމުން ހަޅޭއްލަވަމުން ކަމީލާއަށް ޔާާމިންގެ ހަށިގަނޑު ދުރަށް އެއްލާލެވުނު ގޮތް ނުވެސް އެނގުނެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ތެދުވަމުން ކަމީލާ...

13

ހަދިޔާ (ތޭރަވަނަ ބައި)

“ތި އިންނަ ކުއްޖާއަށް ހުރިހާކަމެއް ފުރިހަމަ ކޮށްދޭތި. އެއްވެސް ކަމެއް އުނިވިޔަ ނުދޭތި. އަހަރުމެންނާ ދެކޮޅަށް ތިކަން ކުރިޔަސް މިރްޒާންގެ ޒިންމާދާރުކަން ދައްކަދޭތި. ބޭބެ އުޅޭހެން އަބަދުއަބަދު އަންހެނުންގެ ޝަކުވާ ލިބޭފަދަ މީހަކަށް...

10

ލޯބިވެވުނީއެވެ. 21

މީ އަނެއްކާ ކޮންފަދަ ކަންތައްގަނޑެއްބާއޭ ޔާމިންގެ ހިތަށް އަރަމުންދިޔައެވެ. އެވަރުގެ ކުށެއް ކަމީލާ ކުރީ ވަކި ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ހިތް ނުތަނަވަސްކަމުން ފުރިގެންވާ ހާލު އަނެއްކާާވެސް ޔާމިން ކުރިޔަށް ހިނގައިގަތެވެ. “ތީ ކުށްހީއެއް...

39

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 38

އަރައިގެން އައި އިރާއެކު ސާރާ ތައްޔާރުވަމުންދިޔައީ ފައުޒާން ހެނދުނު ހިނގާލަން ދާން ބުނެފަ އޮތީމައެވެ. ފައުޒާންގެ އަތުގެ ހިފައިގެން މަޑު ހިނގުމުގައި ރަސްފަންނާ ދިމާލަށް ދަމުން ދިޔައެެވެ. ” މަންމީ, ލުކް” ފައުޒާން...

47

ވުމުން ހިތެއްގެ މިލްކުގައި 9

“ޔެސް…” ދަތް ޖައްސާލަމުން އަލިޝްކާގެ ކަންފަތް ބުޑުގައި އަވްޔަން ބުނެލިއެވެ. އަލިޝްކާ ދެލޯ ކުޑަކޮށްލަމުން އަވްޔަންއަށް ބަލާލީ ކޭކުފޮތި އަތަށް ނަގައިގެން ހުރެއެވެ. “ޔެސްއޭ..ކޮންކަމަކަށްބާ..” އަވްޔަންގެ އަނގަޔަށް ކޭކުފޮތިލައިދިން އަލިޝްކާގެ ހިތުގައި ސުވާލު...

12

ލޯބިވެވުނީއެވެ. 20

ނަދީމްގެ އަތުގައި އޮތް ކެވެލިކޮޅު ދީމާ އަތުލީ ތެޅިތެޅި އޮތް ހިތަކާއި އެކުގައެވެ. “އެކަމަކު މީ ކޮންތާކުން ފެނުނު އެއްޗެއް؟” ދެބުމަ ގޮށް ޖެހިފައިވާ ދީމާގެ ހާސްކަމުން ދޭހަ ވަނީ އެ ކެވެލިކޮޅާއި...

19

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 6

އިތުރަށް އެވާހަކަތައް އަޑު އަހާ މަންޒަރުތައް ބަލާނެހާ ހިތްވަރު ނެތުމާއެކު ކަރުނަވީ ދެލޮލާއެކު އެތަނުން ދިއުމަށް ފަސްއެނބުރި ހިނގައިގަތް އިއާންގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅާއެކު ހުއްޓުން އެރީ އޭނަ އެހާލުގައި ހުއްޓާ އިތުރު މީހަކަށް...

10

އިމްތިޙާން (23ވަނަ ބައި)

ޙިބާ އާއި ހުމާޔާ ދެކުދިންނަކީވެސް ހިކި ކޮށް ތިބޭ ދެކުދިން ކަމުން ހިބާގެ ހެދުން ހުމާ ލުމުންވެސް ހުމާގެ ގަޔައް މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ނުފެނެއެވެ. ނަމަވެސް ހުމާ އާންމުކޮށް ލައި އުޅޭ...

11

ލޯބިވެވުނީއެވެ. – 19

އެތެރެއަށް ވަންނަންތޯ؟ އަޅުގަނޑަކީ ނަދީމް. ކުޑަ މަޢުލޫމާތެއް ސާފްކޮށްލަން.” އެތަނުން އެކަކު ކުރިޔަށް ޖެހިލާ ދީމާ އާއި ވާހަކަ ދައްކަންފެށިއެވެ. ފުލުހުންގެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ދީމާ އަށް ފަސްއެނބުރި ބަލާލެވުނީ ކަމީލާގެ...

11

ލޯބިވެވުނީއެވެ. – 18

ފަހަތަށް ޖެހިލަން އިޝާ ކުރި މަސައްކަތްވީ ބޭކާރެވެ. އެހާވެސް ބާރަށް ޔާމިން ވަނީ އިޝާގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާލާފައެވެ. “ޔޫ އާ މެރިޑް.” އިޝާގެ އަޑު ތުރުތުރުލައެވެ. “ވެލް އައި އެމް ނޮޓް.” ޔާމިން...

6

މާފެއް ނުކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟ 13

އެނދުގައި އަރާމުކޮށް ނިދާފައި އޮތް ޖީނާ ފެނުމުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަހަރެންގެ ހިތުގައި ރުޅިވެރިކަން އުފެދުނެވެ. އަހަރެން ޝައުންއާ ދުރުވާން ޖެހެނީ ޖީނާއާ ހެދިއޭ ސިކުނޑި ބުނަމުން ދިޔައެވެ. އެހެން ނުވިސްނުމަށް އަހަރެން...

22

ހާސިލް ވުމަށް އެދި ހިތް ރޮނީ 26

އީން އަށް ހުރީ ކޮންމެވެސް ކަމަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރު ކޮށްފައި ކަން އެނގި އަލްޔާން އީން ހުއްޓުވަން ދާން ހިނގައިގަތެވެ. އެހެނަސް ކުރިއަށް އެޅި ފިޔަވަޅާއެު ހުއްޓުން އެރީ ދެލޯ މަރާލާއިގެން...

2

ވީއްލިގެން އުޅޭ މީހާ

އާޅެން ވީއްލިގެން އުޅޭ މީހާ އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ތަފާތު ކުލަކުލައިގެ މާތައް ފޮޅުވިއެވެ. ވަސްމީރު ހުވަނދުން މުޢައްތަރު ކުރުވިއެވެ. ނުވާޢަހުދެއް ހުވައެއް ނެތެވެ. އަތަށް އެރުމާއިއެކު ޙާލުގައި ޖެއްސިއެވެ. ރޮއިރޮއި އިންދާ...

59

ނޫރިޝް ( ފަސްވަނަ ބައި )

ނަމަވެސް އީޝަލްއަށް ނޭނގުނު ކަމަކީ އޭނާގެ ދެބެންގެ ދެދަރިކުއްޖާއަށް ދިމާވި ހާލަތާއި ނޫރިޝްގެ ހާލަތާ އުޑާއި ބިމާހާ ތަފާތު ވާނެކަމެވެ. އިޝާ އާއި ނޫރާ އީޝަލް އިން ދިމާލަށް އެނބުރުމުން އަތުގެ ނުފުށުން ކަރުނަ ފުހެލުމަށްފަހު ގަދަކަމުން ތުންފަތް މައްޗަށް މަސްނޫއީ ހިނިތުންވުމެއް ވެރިކުރުވިއެވެ. ” ދަރިފުޅާ! ހިނގާ ގެއަށް ދާން… މިހާރު އެއޮށް ދިހައެއް ޖަހަންއުޅެނީ… މާދަމާ...

14

ޑިސެންބަރު ތިރީސް އެކެއް 4 – ފަހުބައި

“ކީއްވެ މާމަ ގޭގަ މިއޮތީ؟!“ އަހަންނަށް އޮވެވުނީ އަހަރުތަކެއް ކުރިން މާމަގެ ގޭގައި، އަހަރެން މާމައާއިއެކު ނިދި ކޮޓަރީގައެވެ. ހާސްވެ ކަންތައް ބޮޑުވެފައި ޖީބުން ފޯނު ނެގީމެވެ. ގަޑިން އޭރު ނުވަގަޑި ބައެވެ....

8

ލޯބި 10 ވަނަ ބައި

“ވަރަށް ދެރަ ޒިޔާނަށް ނުދެވޭތީ” ލޯގަނޑު ކުރިމަތީގައި ހުރެގެން ދެ ތުންފަތުގައި ލިޕްސްޓިކް ޖައްސަމުން ނިހާ ބުންޏެވެ. “ބޮލުގަ ރިހުމަކަށް ލުޔެއް ނުލިބޭ. ކިރިޔާވެސް ކެރޭނަމަ ދާނަން. ވަރަށް ދާން ބޭނުން” ކަމެއް...