7

އިންތިޒާރުގައި ހުންނާނަމޭ ލޯބިން….2

އެދުވަސްކޮޅު އަހަރެން ވަރަށް ދެރަ ވީމެވެ. ނަމަވެސް ބޭނުންވަނީ އިންތިޒާރުގައި ހުންނާށެވެ. ހައިކަލް ދިޔައީ އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑަށް ބޮޑެތި ބަދަލު ތަކެއް ގެނެސްފައެވެ. ނާޒްވެސް ބައެއްފަހަ ސުވާލު ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން ދެނީ...

5

މަންމާ ސީޒަން 2

އިންޝާ ﷲ ވަރަށް އަވަހަށް ގެނެސްދެނީ ކުރިން ފަހަރުވެސް ”މަންމާ” މި ވާހަކައަށް ލިބުނު ކަހަލަ ތަރުހީބެެއް ލިބޭނެ ކަމައް އުއްމީދު ކުރަން… މަންމާ މި ވާހަކައަކީ އަޅގަނޑަށް މިހާތަނަށް ކިޔުންތެރިންގެ އެންމެ...

4

733 ( ދެވަނަބައި )

”ފަކް ” އަހަރެންގެ ގާތަށް ވަރަށް ރުޅި އެރިއެވެ. ދޮރު ހުލުވާލަން ތަޅުގައި ހިފާލަން ބަލާލިވަގުތު ގައިން ހިބިގައިގެން ދިޔައެވެ. އެ ދޮރުގައި އެއިނީ ބޭރުން ތަޅުއަޅުވާފައެވެ. ” ދެން އަހަރެން ނުދާނަން...

39

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 43

ހައިޒަލް އިރުކޮޅެއްވަންދެން ކެންޓީނުން ބޭރުން އެ މަންޒަރު ދެކެން ހުރެފައި ކެންޓީންތެރެއަށް ވަދެެގެން އައިސް ނައިނާ އިން މޭޒު ކައިރީ އިށީނެވެ. އެއާއިއެކު ސިމިސިމި ލެވުންތައް އިތުރަށް ބާރުވިހެން ހީވިއެވެ. ނައިނާ ހަައިޒަލްއާއި...

14

ނާއިންސާފް 18

އަހަރެންނަށް ބެލެމުން ދިޔައީ ފޯނަށެވެ. އީންގެ ލޮކޭޝަން ލިބުމުން، ދެން ނުބަލާ ހުރެވޭނީވެސް ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ. އީންގެ ލޮކޭޝަންއެއް ނޫނެވެ. އީންގެ ޖެކެޓުގެ ލޮކޭޝަންއެވެ. ދާ ގޮތަށް ގޮސް ދޮންނަ މެޝިނަށް ނުލައިފިއްޔާ...

26

މާޒީ (ފަހުބައި)

ނައިލް މަޑުހިނގުމެއްގައި ގޮސް ޝާޔަން އޮތް އެނދު ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލިއެވެ. ޝާޔަން ބަލި ގޮތަކަށް ދެލޯ ހުޅުވައިލަމުން ނައިލްއަށް ބަލައިލިއެވެ. ޝާޔަން އާދައިގެ މަތިން ނައިލްއަށް ހިނިތުންވެލިއެވެ. މި މަންޒަރު ފެނި ނައިލްއަށްވެސް...

6

ފެނުމުން މަންޒިލް ހިތް އެދޭ

އަހަރެންގެ އުމުރުން ފަނަރަ އަހަރު ފުރިއްޖެވެ. އުޅެވުމުން އަންނަނީ ދުނިޔޭގައި އެއްވެސް މީހަކު ނޫޅޭ ފަދައިންނެވެ. އަހަރެންް ކިޔެވުމަކަށް ސަމާލު ކަމެއް ނުދެމެވެެ. ނަމަވެސް ނަމެއްގައި ސްކޫލަށް ދަމެވެ. އެއްބާ ދުވަސް ދުވަހު...

4

އަސްލާން 9

“އިޓްސް އޯކޭ.” އަވަސްއަވަހަށް އަތުގެ ނުފުށުން ކަރުނަ ރޮނގު ފޮހެލާފައި އަސްލާން ބުންޏެވެ. “ސޮރީ ބުނަންޖެހެނީ އަހަންނެއްނު. ލުއާ އަހަންނަށް ނުގޮވަފާނެތީ ބުނަން ނުކެރުނީ.” އަނެއްކާވެސް އަސްލާން ވާހަކަދެއްކީ އަސަރެއް ނެތް އަޑަކުންނެވެ....

24

ވާނަން އުމުރަށް – 3 –

މަޑުމަޑުން ލޯހުޅުވާލުމާއެކު އައިލީން ސިގިގެންދިޔައީ އެ އަސަރުގަދަ ނޫކުލައިގެ ދެލޯ އެހާކައިރިން ފެނުމުންނެވެ. ************************** ލީޝާ ހީލާފައި އެތަނުން ދާން ހިނގައިގަތީ އައިލީން ގެ ހިތުގައި އެ ޒުވާނާއާ ދޭތެރޭ އިޚްސާސެއް ވާކަން...

6

733

ސްކޫލް ނިމުނު ހިސާބުން ފެށިގެން އަހަރެން ހުރީ ކޮލެޖަށް ދާހިތުންނެވެ. ނާރސިން ކިޔަވާހިތުން އުޅޭތަން ވަރަށް ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. އެންމެފަހުން  އެތަށް ކޮލެޖުތަކައް އެޕްލިކޭށަން ލައިގެން އެއްކޮލެޖުން ހޮވިއްޖެއެވެ. މަލަކް ވެސް ހޮވުމުން...

12

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 4

އަތުގައި މަޑު ތުރުތުރެއް ހުރިއިރު ހިންދިރުވާލެވުނީ ހާސްކަން އެނބުރެމުން ދާހެން ހީވެގެންނެވެ. މަޑުމަޑުން އަތުގައި ހިފައިގެން ގޮސް އަނގޮޓިމަތީ އަތްބާވާލަދިނެވެ. ހިތް އަވަސްވެފައި ހުރުމުން އަވަހަށް ޒައިކްގެ އަނގޮޓި ނެގުމަށްފަހު އަތުގައި އަޅުވާލަދިނީމެވެ....

10

ތަދުވާ ހިތެއްގެ ވޭނުން އުމުރަށް އުޅެން މަވީހޭ..

ރަށުތެރެއަށް ވެރިވެފައި ވަނީ ހަމަހިމޭން ކަމެވެ. ފިކުރުތަކާ ޚިޔާލުތަކުން މިންޖުވެފައިވާ ސިކުނޑިތައް ނިދީގެ ފޮނިމީރުކަން ހާސިލް ކުރަމުން ދެއެވެ. ދުވާލުގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ވަރުބަލިކަމާއި ލޮޑުކަން ލިބިފައިވާ ހަށިތައް އަރާމުގެ ދާންތަކުގައިވާ ހާލުގައެވެ....

24

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….41

ރައިހާނާ ގެއިން ނުކުތްއިރު ސައިކަލު މަތީ މަޑުކޮށްލައިގެން އަކްޝަމް އިނެވެ. ރައިހާނާ ފެނުމިން އަތް ހިއްލާލާފައި ވައުގެ ތެރޭ ހޫރުވާލިއެވެ. ކިތަންމެ ރުޅިގަދަ ވެފައި ހުރިނަމަވެސް ރައިހާނާވެސް ހިނިތުންވެލިއެެވެ. އަކްޝަމް އޭނާގެެ ސަމާލުކަން...

22

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ…..40

“ވާހަކައެއް އަހާލަންތަ؟” ގެއަށްގޮސް ވަދެފައި ހަމްޒާ އަންޖަލް ގާތު އެހިއެވެ. ކިތަންމެ ލަސްވެފައި ވީނަމަވެސް ހަގީގަތް އޮޅުން ފިލުވަން ހަމްޒާ ބޭނުންވިއެވެ. އަންޖަލް ބޯޖަހާލިއެވެ. ހަމްޒާ ކުރަން އުޅޭ ސުވާލުގެ ބޮޑުކަމެއް އަންޖަލްއަކަށް...

6

ސަމާސާ އަދަބު: ވަގުންނަށް ނުގެންދެވުނު ކަޅުފޮށި.

ދިރިއުޅުމުގައި އެއްބައި މީހުންނަށް ދިމާވާނީ އެކި ކަންކަމެވެ. އެއްބައި ފަހަރު މަޖާ ކަންތައްތަކެވެ. އަނެއްބައި ފަހަރު އަދި އެއަށްވުރެ މަޖާ ކަންތައްތަކެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް ހިތާމައާއި ހިތްދަތިކަމާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ފަދަ ކަންކަން ވެސް...

5

ކުށަކާ ނުލާ 6

ބިރުން ގޮސް ވާހަކަވެސް ނުދެއްކިފައި އޮތް ނަދާ ވެއްޓެމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެނދުން ފައިބައިގެން ގޮސް އަޔާޒް ގައިގައި ބައްދައިގަތީ ބާރަށް ރޮމުންނެވެ. ކުރަން އުޅުނު ކަންތަކަށް ހުރަސް އެޅުމުން ރުޅިއައިސްފައި ހުރި...