11

ލޯތްބައްޓަކާ ހިތް އެދި ރުޔަސް…. 01

އިރު އޭގެ ވާޖިބް އަދާކުރުމަށްފަހު  އޮއްސެމުން ދިޔައިރު އުޑުމައްޗަށް އަރައި ފައިބަމުންދިޔަ ކުލަތަކުގެ ހިތްގައިމުކަން ބަލަން ހުރި މީހަކަށް ބަލާ ފޫހިނުވަހާވެސް ނަލައެވެ. ޒީން އިށީނދެލަގެން އިނީ ގޮޑުދޮށާވަރަށް ކައިރީގައެވެ. ބައެއްފަހަރު ޖަހާލާ...

4

އެނގުމެއްނެތި…15

އީތަން ކުއްލިއަކަށް ފޯނު ކަނޑައިލުމުން އަލީޝާ އޮތީ ހިތް ނުތަނަވަސްވެފައެވެ. ދެ އަތުގައި ނުވަަތަ ދެ ފައިގައިވެސް އޮޅާފައިވީ ޓޭޕުގަނޑު ދަމާދަމައި ނެއްޓެން ހިތަށްވެސް ނޭރިއެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވަދެގެން އައި އިބްރާހިމްގެ ޓީޝާޓުގައި...

6

ވާ ލޯބި އެނގޭ ނަމަ

ވާހަކަ އަޕް ނުކުރެވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެގެން ދިޔަ ކަމަށްޓަކައި ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑަށް މާފަށްއެދެން. އަޅުގަނޑު އޮފީހުގައި ވަރަށް ބިޒީކޮށްއުޅެންޖެހުނު ދުވަސްކޮޅަކަށްވީމަ ވާހަކަ ގެނެސްނުދެވި ލަސްވީ. އެކަމަކު ވާހަކައިގެ އާއެޕިސޯޑެއް ވަރަށް އަވަހަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދޭނަން.

12

ލީން 3

ލީން އަށް ވީނުވީ ނޭނގި ލޯ ހުޅުވާލެވުނެވެ. ލީން ބިރުން ފެލި ގަތެވެ. އޭނަގެ މަންމަ އެއަޑައް އެ ކޮޓަރިއަށް އައެވެ. ދެނަމާދު ގަޑީ ނިދުނީމަ ވީ ކަމެއްބާ މީ؟ލީން ހިތުގައި ސުވާލް...

20

ދިނީ ޒަހަރު… 21

20 ވަނަބައިގެ ތެރެއިން…. ހެނދުނުގެ ވަގުތެކެވެ. ނާސްތާއަށްފަހު ޔަނާލް ކޮޓަރިއަށް އައިސް ވަނެވެ. ފެންވަރަން ވަންނަން އުޅެފައި މަޑުކޮށްލީ ރަނގަޅަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ނެގުމުން ހަށިގަނޑު ލޮޑުވެފައި ހުރުމުންނެވެ. އެނދުގައި ޔަނާލް އިށީނީ...

181

ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ………………..! (10 ވަނަ ބައި)

“ދެން ހެވޭ ތިވަރަށް ނުހެވުނަސް! ދޭބަލަ އައީ އާއިއެކު މައްޗަށް! އިޝް އެބަދަން މި ދަބަސްތައް ކޮޓަރިއަށް ލާފައި!” ލުބްނާއާއި ލިބާންގެ ދަބަސް ނަގަމުން އިޝްރާ މިސްރާބުޖެހީ އެމީހުނަށް ހާއްސަކުރެވުނު ކޮޓަރިއާއި ދިމާލަށެވެ. އެވަގުތު އިޝްޔާއަށް ރީތި ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާކޮށްލުމަށްފަހު ތިން ޒުވާނުން މިސްރާބު ޖެހީ މައްޗަށް ދިއުމަށެވެ. ދަބަސްތައް ކޮޓަރިއަށް ލާފައި އިޝްރާ އައި އިރު ތިން މީހުން ސައުންޑް ސިސްޓަމް ކައިރީގައި އުޅޭތަން ފެނި އިޝްރާ ގޮސް އޭގެ ކޮންޓްރޯލްސްތައް ހަދާ ނިންމާލުމުން ލިބާން އާއި އައިހަމް ގޮސް ގިޓާ ނަގައިގެން އައިސް ހަމަޖެހިލިއެވެ. އެއަށްފަހު މަޝްވަރާކުރެވިގެންދިޔައީ ޝޯގައި ކިޔާނެ ލަވަކޮޅަކާއި މެދުގައެވެ. އެގޮތުން 4 މީހުން އެކީ ކިޔާނެ ލަވައައި ވަކިވަކި ގްރޫޕްތަކުގައި ކިޔާނެ ލަވަތަކުގެ އިތުރުން ސޯލޯ ލަވަތަކާއި ބެހޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. ހުރިހާ މަޝްވަރާތަކެއް ކޮށް ނިމުނުއިރު 11 ޖަހައި ބޮޑުވެފައިވުމުން މެންދުރުފަހު ޕްރެކްޓިސްތައް ފަށަން ނިންމާ އެމީހުން މިސްރާބުޖެހީ އެފްލޯގައި ހަދާފައި ހުރި ބަދިގެ ބަޔާއި ދިމާލަށެވެ. އެންމެން އެކުގައި ސަކަރާތް ޖަހަމުންގޮސް ބަދިގެ ތެރޭގައި ފޯރިނަގަމުން ދިޔައިރު އެތަނަށް އިތުރު މީހަކު ވަތްކަމެއް ރޭކާނުލިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ގައިގައި ފަހަތުން މީހަކު ކޮއްޓައިލުމުން ސިހިފައި އިޝްރާއަށް ފަހަތް ބަލައިލެވުނެވެ. އޭރު ފަހަތުގައި ހުރި މީހާ ފެނިފައި އިޝްރަގެ މޫނުމަތީގައި ވިދައިގަތީ އުފާވެރިކަމެވެ. “ދޮންބޭ!” ކުއްލިއަކަށް ހަޅޭއްލަވައިގަންނަމުން އިޝިރްގެ ގައިގައި އިޝްރާ އޮޅުލައިގަތީ ލިބުނު ކުއްލި އުފާވެރިކަމެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އެވަގުތު އެތާ ތިބި އެންމެންވެސް ދެލޯ ބޮޑުވެފައި ތިބީ ލިބުނު ކުއްލި ސިހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެވަގުތު މުޅި ފްލޯ ގުގުމައިގެންދިޔައީ އެމީހުންގެ އަޑުންނެވެ. އެއަޑަށް ތިރީގައި ތިބި އިޝްޔާއާއި އަލީޒާ ދުވެފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް މައްޗަށް އެރިއެވެ. “އިޝްކޮ! ކިހިނެއްވީތަ މިތާ ހާދަ އަޑުގަދައޭ!” އިޝްޔާ މައްޗަށް އެރި ގޮތަށް ވީ ކީއްތޯ އަހާލަމުން އޭނާގެ ކޮއްކޮ ގަޔާއި ކައިރިކޮށްލީ ކޮއްކޮ ހަމައަކަށް އަޅުވައިލާ ވީގޮތް އޮޅުންފިލުވުމަށެވެ. “އަޅެ ދޮންތާ! މީހަކަށް ރުޅިނައިސް ހުރެވިދާނެތަ؟...

21

ދިނީ ޒަހަރު…. 20

19 ވަނަބައިގެ ތެރެއިން…. “ދޮންބެ! މިގަޑީގަ ކީތްކުރަން ދާންއަށް އެގުޅަނީ” ސައިޑްކަބަޑް މަތީގައި އޮތް ޔަޒްދާންގެ ފޯނު ނަގަމުން ޔަނާލް ބުނެލިއެވެ. “ނޭނގެ. ނަގަންވާނެ. ނާލްގެ ބޭބެމެންނަކީ މިހާރު އަހަރެންގެވެސް ބޭބެމެން” ޔަޒްދާން...

5

“އަޅުގަނޑަށް ޒިނޭ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވަފާނުތޯއެވެ؟”

އެއްފަހަރަކު ޒުވާން ފިރިހެނަކު އައިސް ކައުސާހިބާ صلّى اللّـه عليه وسلّم  ގެ އަރިހުގައި ދެންނެވިއެވެ. “އަޅުގަނޑަށް ޒިނޭ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވަފާނުތޯއެވެ؟”  އޭނާ އެހެން ދެންނެވުމުން އިތުރު ސާހިބާ صلّى اللّـه...

28

ބުނާށޭ ލޯބި ނުވަނީހޭ……6

ދެތިން ދުވަސް ފަހުން ރައިހާނާ ހުރީ ހަމައަކަށް އެޅިފައެވެ. އެހެނަސް ޒިވާން ފެނުމުން ހިތްދަތިވާ ގޮތްވެއެވެ. އެއިން ކޮންމެ ފަހަރަކު އަންޖަލް އޭނާއަށް ހިއްވަރު ލައިދޭން ހުރެއެވެ. ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ގޮސް އިންޓަ...

10

ޔާރާ – 3

ދޯސް ޑިމްޕަލްސް………..” ލައިލް އެހެން ބުނެފައި އިނގިލި ޖައްސާލީ ކޮލުގެ އަޑިވެފައިވާ ތަނުގައެވެ. އަދި އިތުރަށް އަހަންނާއި ކައިރިވެލިއެވެ. އެހަށިގަނޑުން މީރުވަސް އޭރު އަރައެވެ. ކުއްލިއަކަށް ލައިލް އަހަންނާއި ދުރުވެލިއެވެ. އެމޫނުން ފެންނަން...

68

ޝަބްނަމް

އަކީގެ ފުރަތަމަ ދިގުވާހަކަ “ޝަބްނަމް” އަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ…. ވާހަކައިގެ ކެރެކްޓާރސް ތައް:- ޝަބްނަމް: އާދައިގެ ދިރިއުޅުމަކަށް ލޯބިކުރާ ފަގީރު ބަލި އަދި ދީންވެރި ކުއްޖެއް (ވިކްޔަންގެ އަނބިމީހާ) ވިކްޔަން: މުއްސަނދި ރީތިކަމަށް ލޯބިކުރާ އެހެންނަމަވެސް ހިތްތިރި ކުއްޖެއް:( ޝަބްނަމްގެ ފިރިމީހާ އަދި ޝެރީގެ ލޯބިވެރިޔާ) ވިޝްކާ: ވިކްޔަންގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ އަދި ޝަރަފްގެ ލޯބިވެރިޔާ ޝަރަފް: ޝެރީގެ ދެބޭންގެދެދަރި ކޮއްކޮ އަދި ވިޝްކާގެ ލޯބިވެރިޔާ ޝެރީ: ރީތި ފޮނިބޮޑު އަދި މުއްސަނދި ކުއްޖެއް ( ވިކްޔަންގެ ލޯބިވެރިޔާ) މޫސާމަނިކު: ޝަބްނަމްގެ ކާފަ ޝިޔާމް: ވިކްޔަންގެ ބައްޕަ ވިމްލާ: ވިކްޔަންގެ މަންމަ ޒައިރާ:  އަރުޝަލްގެ އަނބިމީހާ އަދި ޝެރީގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އަރުޝަލް: ޒައިރާގެ ފިރިމީހާ އަދި ވިކްޔަންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އިންތިޒާރުކޮށްލައްވާ!! އިންޝާﷲ ވަރަށް އަވަހަށް!!   ކޮންމެ ކެރެކްޓާ އަކާ ގުޅޭ ފިލްމީ އެހެންނޫނީ ޓެލެވިޟަން ތަރިއެއްގެ ނަން ބުނެލަދީފިއްޔާ އަކީއަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަރަށް ފަސޭހަ ވާނެ/ ” ބޮލީވުޑް، ހޮލީވުޑް، ޓަރކިޝް އަދި ކޮރިއަން ވިޔަސް އޯކޭ… (:...

18

ހަދިޔާ (ސަތުތިރީސްވަނަ ބައި)

“ލައްބަ ކާފާ. މާތް ﷲ އަހަންނަށް މި އިމްތިޙާން ކުރިމަތިކުރެއްވީ އަހަރެންގެ އީމާންތެރިކަމުގެ ވަރުގަދަކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށްވާނަމަ އަހަރެން ނުގުޑާ ޢަޒުމެއްގައި ހަމައެކަނި އެކަލާނގެއަށްޓަކައި ހެޔޮ ކަންތައް ކުރުމުގައި ދެމިހުންނާނަން. މާތް ﷲ...

5

އެނގުމެއްނެތި…14

“ކޮންތާކު ތިއިނީ؟” އީތަންއަށް ވަގުތުން ގޮނޑިއެއްގައި ބަނދެވިފައި އިން އަލީޝާ ސިފަކުރެވުނީ މާ ގިނައިން ފިލްމު ބަލާތީކަންނޭންގެއެވެ. ފޯނުން ނޯށަން އަޑެއް ނޫނީ ނީވުނެވެ. އަލީޝާ އިނީ ޖަވާބުދެވޭނެ ހާލަތެއްގައި ނޫންކަން އިނގިހުރެވެސް...

21

ލީން 2

އެޒުވާނާއެހެން ބުނުމުން ލީން ބުނެލީ ” މަންމަ ވީ ބަދިގޭގަ މިގޮވައިލަނީ….” ބުނުމައްފަހު ދެން ދިޔައީީ މަންމަ ގާތަށެވެ.މަންމަ އަައް އެޒުވާނާ ފެނުމައިކު ހީލިއެވެ.”އަނހާ ޒައިން އަދި ޒާން ކިހިނެއް ވީ….. ކަމެއް...

13

ލީން 1

އިރުގެ އަލިކަން ނިދިފައި އޮތް ލީންގެ މޫނައް އެރިއެވެ. އިރުގެ އަލިކަން ލީންގެ މޫނައް އުދަނގޫ ކުރާތީ ލީން އަށް ހޭލެވުނެވެ. ދެން ބަލައިލެވުނީ ފޯނުގެ ވައިބުރޭޓް އަޑަށެވެ. އެ ވަގުތު ކަޅި...