28

ނޫރު (ފަންސާސްވަނަ ބައި)

“ސިހުރެއް ނެހެދިޔަސް އެމީހުން ވަކިވާނެ! އެމީހުން ވަކިކުރުމަކީ މަގޭ އަޒުމެއް. މަގޭ އަޒުމެއް ޙާޞިލުނުކޮށް މަ ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން. އެދެމީހުން ވަކި ކުރާނީ އެދެމީހުން ހީވެސް ނުކޮށް ތިބޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް. އެ...

14

މިހަޔާތް އަލިކޮށްލި ނޫރު 2

ނޫރަށް އޭނާގެ ބައްޕަގެ ފަރާތުން އެންމެ ބޮޑަށް ދަސްވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ކަމަކީ މާތްﷲ އެންގެވި ގޮތަށް އުޅުމާއި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތަށް ލޯބިކުރުމެވެ. މޫނުމަތީގައި ވާތް ފަރާތުގެ ކަންފަތާއި ހިސާބުން ފެށިގެން...

59

ތަޤްދީރު (14)

“ލިވްޔާ.” މަލްހާގެ ބާރު ހަޅޭކުގެ އަޑު މުޅި ގޭގައި ގުގުމައިގެން ދިޔައެވެ. ރާއިދްގެ އުނގުގައި އޭނާގެ މޭގައި ބޯއަޅައިގެންއޮތް ލިވްޔާ ސިހިފައި އެއަޑަށް އިސްއުފުލައިލައި ބަލައިލިއެވެ. ތެޅިގަންނަމުން ރާއިދަށްވެސް ލިވްޔާ ދުރަށްޖައްސައިލުމަށްފަހު އިންތަނުން...

42

ޝީން(ސަތާރަވަނަ ބައި)

ކާރައްއަރާ ސްޓާޓް ކޮއްލުމާއެކު ޝީންގެ ބޮލައް އެބުރުން އަރަން ފެށިއެވެ. ދެން ވީގޮތެއް ޝީންއަކައް ނޭގުނެވެ. ހޭވެރިކަންވީ އިރު ޝީން އޮތީ އޭޑިކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައެވެ. އޮވެވުންތަން އެގުމުން ޝީން ފުންމައިގެން ތެދުވަން މަސައްކަތް...

62

ތަޤްދީރު (13)

ނޫރާއަށް އަނެއްކާވެސް ލިވްޔާގެ މޫނަށް ބަލައިލެވުނެވެ. އޭރު އިސްޖަހައިގެން ދެއަތްދެއަތާއި މޮޑެން ލިވްޔާހުރިއިރު އެމޫނުމަތީގައި ކުދިކުދި ދާތިކިތައްބަބުޅަމުން ދިޔައެވެ. ނޫރާއަށް ގަބޫލުކުރަންވެސް އުނދަގޫވިއެވެ. ރާއިދް މަލްހާއަށް ބޭވަފާތެރިއެވަނީ މަލްހާގެ އަމިއްލަ ކޮއްކޮއާއި އެއްކޮށްހެއްޔެވެ؟...

އަނދިރި ދުވަސްތަށް.
12

އަނދިރި ދުވަސްތަށް.

  ނޯޓް: މިއީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ލޯބިވާ ކުއްޖެއްގެ ހަޔާތުގައި ހިނގާފައި ވާ ހަޤީޤީ ހާދިޘާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ، ހަޤީޤީ ވާހަކައެވެ. ނަން ހާމަކުރަން ބޭނުން ނުވާތީ، އެކުއްޖާގެ ނަން ވާހަކައިގަ...

27

ބޭނުންވަނީ ޔާރާ… 1

މެންދަމުގެ ހަމަހިމޭންކަމުގެތެރޭން ފުރޭނިގެން އަންނަ މަޑުމަޑު ގިސްލުމެއްގެ އަޑު ހިންދެއްހިނދެއްކަށް ދަނީ މަޑުވަމުންނެވެ. ހީވާގޮތުން ރޮއެރޮއެ ވަރުބަލިވުމުގެ ސަބަބުން ދެލޮލަށް ނިދިސަވާރުވެ ކުރިހޯދީއެވެ. އެއަޑު އެކީހެން ކެނޑި ހަމަހިމޭން ވުމާއެކު ބޭރުގައި ހުރި...

18

އަނދިރިފަރާތް 27

އެ ކޮޓަރީގައިވާ ރީތިވާ މޭޒު ކައިރީގައި ހުއްޓެލިތަނާ އިވިގެން ދިޔަ އަޑުގެ ސަބަބުން އަހަރެންގެ ދެލޯ ބޮޑުވެ، ޙަރަކާތްތައް ގަނޑުވިއެވެ. އެ އިވިގެން ދިޔައީ ފާހާނާގެ ދޮރު އަންލޮކް ވެގެން ދިޔަ އަޑެވެ....

69

އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (1)

ދަރުބާރުގޭ ކައިރިއަށް އައިސް މަޑުކޮއްލި ރަތް ކުލައިގެ ކާރަށް ބަލާލި ކޮންމެ މީހަކުވެސް ދިޔައީ ހިތާހިތުން އެއަށް ތައުރީފް ކުރަމުންނެވެ. އެ ކާރަށް ބަލާލާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެހެން ދިމާލަށް ބަލާލަން...

15

ޝީން(ސޯޅަވަނަ ބައި)

ގަރުދިޔަ ކެކޭ ވަސް ދުވަން ފެށުމާއެކު ޝީން އަށް އޯކާދެމޭގޮތް ވާން ފެށިއެވެ. އުދުން ކައިރީ ހުއްޓިލައިގެންހުރި ނަފީސާ ޝިން އަށް ބަލައިލީ ވާނުވާނޭގިއެވެ. ގަރުދިޔައަކީ އަބަދުވެސް ޝީން އަށް ވަރައް މީރު...

57

ތަޤްދީރު (12)

ފެނުނު މަންޒަރުން ދެލޯބޮޑުކޮށްލަމުން ޔާނިކްއަށް އިންތަނުން ތެދުވެވުނުގޮތްވެސް ނޭނގުނެވެ. ހުއްޓުން އަރައިފައި އެއަންހެންކުއްޖާގެ މޫނަށް ބަލަމުންދިޔަގޮތުން އެންމެންގެ ނަޒަރުތައް ހައިރާންކަމާއެކު ޔާނިކްއާ ދިމާއަށް ހުއްޓިފައިވިއެވެ. އެކުއްޖާވެސް ކަންބޮޑުވެފައި ޔާނިކްގެ މޫނަށް ބަލަމުން ދިޔައީ...

14

ނޫރު (ނަވާޅީސްވަނަ ބައި)

“އެއީ އަސްލު އެއްޗެއް، އަފާފް.” ނެތް ހިތްވަރެއް ހޯދައިގެން ޝަރަފް ސާބިތު އަޑަކުން ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު މުޅި ތަނަށް ވެރިވެގެން ދިޔައީ މަރު ހިމޭންކަމެކެވެ. އެމީހުން އުއްމީދު ކޮށްގެން ތިބިފަދަ ބަސްތަކެއް ނޫންފަދަ...

13

މި ހަޔާތް އަލިކޮށްލި ނޫރު 1

މަރުވުމަށްފަހު މައްޔިތާއަށްޓަކައި ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު ކަމަކީ އެމައްޔިތާގެ މައްޗަށް ހެޔޮ ދުއާ ކޮށްދިނުމެވެ. މައްޔިތާގެ މަތިން  ގިނަގިނައިން ޞަދަޤާތް ކުރުމެވެ. އެމީހުންނަށް ހެޔޮ ދުއާކޮށް އެމީހުންގެ ފާފަ ފުއްސެވުމަށް އެދި ދުއާ...

45

ތަޤްދީރު (11)

މަލްހާގެ ކޮޓަރި ހުރަސްކުރިވަގުތު ކުޑަކޮށް ހުޅުވިފައިހުރި ދޮރު ފެނުމުން މަލްހާ އެތެރޭގައި ހުރެދާނެ ކަމަށް ލިވްޔާ އެދޮރު އިތުރަށް ހުޅުވައިލަމުން ކޮޓަރިތެރެއަށް ނަޒަރު ހިންގައިލިއެވެ. އެވަގުތު ފެނުނު މަންޒަރުން އޭނާގެ ދެލޯބޮޑުވެގެންދިޔައެވެ. އާޝޯޚުވެފައި...

55

އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން

އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. އޭދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން މި ވާަހަކަ އަކީ އަޅުގަނޑު މި ސައިޓަށް ލިޔާ ތިން ވަނަ ވާހަކަ އެވެ. މި ވާހަކައިގައި ނަގާފައިވާ ނަންތަކުގެ ތެރެއިން ޒިޔާދު އާއި...