8

ހިތް ނުރޮއްވާ

ލުޔޫން އަކީ ވިޔަފާރިގެ ގޮތުން ނަން މަޝްހޫރު މީހެކެވެ . އުމުރުން އެންމެ 20 އަހަރުން ފެށިގެން ލުޔޫން އުޅެމުން ދަނީ އޭނާގެ ވިޔަފާރީގައެވެ . އޭނަ ހަޔާތުގައި އެކި ކުަލަ ޖެހެމުން ދެއެވެ...

12

ފުރާވަރު

ކެރި ކަނޑާނުލައި އިރާކޮޅު ވެހުނު ވާރޭގަނޑުގެ ސަބަބުން އަހަންނަށް ހޭލެވުނީ ފިނިބޮޑުވެގެންނެވެ. އޭރު އަހަރެންނާ ޖެހިގެން ހުރި އެދުގައި ބައްޕައާއި މަންމަ ނިދާފައި އޮތެވެ. އަހަރެންގެ ގެ އަކީ އެހާ ބޮޑުގެއަކަށް ނުވާތީ...

9

ކައިއާ ….. 08

މަޑުމަޑު ރާގެއް އަޅުވާލައިގެން ގެއަށް ވަދެގެންދިޔަ ޔާނިސްގެ މޫނުމަތީގައިވީ އުފާވެރިކަމެވެ. ކަންނެތްގޮތަކަށް ބޮޑުކޮޓަރީގެ ސޯފާއަށް ވެއްޓިގަނެވުނުއިރު އެތާގައި އެހެން މީހަކު އިންކަންވެސް ޔާނިސްއަކަށް ނޭނގެއެވެ. ޔާނިސްގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުންދިޔަ ހިނިތުންވުމާއި އުފާވެރިމޫނަށް ޔާނާއަށް...

8

ވާށެ އޯގާ ހިތާ 3

އާދިލް ގެ ލޮލަށް ބަލަހައްޓައިން އިން ނަދާ ހިނިތުންވެލަމުން އިސްޖަހާލިއެވެ. އަދި އެހާމެ އަވަހަށް މޫނުމައްޗަށް ވެރިވި ކުލަވަރު ފޮރުވާލަމުން މާކިން އަށް ބަލާލިއެވެ. ” މާކިން.. ކިހިނެއްތަ… އަޑު އެހިން މާލެއަށް...

6

ގޮމަ

ފުރަތަމަ ނަޒަރުން ހިތް ކަތިލެވުމަކީ މަދުން ނަމަވެސް ވާކަމެކެވެ. ކާކު ކަމެއް ނޭނގި ނަމަވެސް ބޭރު ފުށުން ފެންނަ ރީތިކަމުގެ މައްޗަށް އިންސާނާގެ ހިތް ލެނބުން އެއީ މިހާރު އާކަމެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑުގެ...

26

ހިތާ ފުރާނައިން… (9)

އާރާ ލޯމަރާލީ ގަތް ލަދުންނެވެ. އާއިކް އަކީ އޭނާއަށް ވުރެ އުމުރުން ދޮށީ މީހަކަށް ވެފައި އަދި މާލޭގެ މުއްސަންޖަކަށް ވުމުން އޭނާ އިހްސާސްތައް ހިންދައިލަން ވަރަށް މަސައްކަތްކުރިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަން އޭނާއަކަށް...

20

އެހަނދާނުގައި

އެއްވެފައިވާ ނޫސްވެރިންގެ ކެމެރާތަކުގެ ކުރިމަތީ ހުރެ އިންސާފަށް އެދި ސަލާންޖަހަމުން އެދަނީ ޒައިނަބްގެ މަންމައެވެ. ލޮލުން ހުއްޓުމެއް ނެތި ކަރުނަ އޮހޮރެމުން ދާއިރު އެފަކީރު އާދޭސް ކުރަމުން އެދަނީ ހަމަ އެންމެ ކަމަކަށެވެ....

28

ވާނަން އެކުގައި (6)

އެދުވަހުގެ ފަހުން ޒާން ހޯދުމަށް އޭނާ ވަރަށް މަސައްކަތްކުރިއެވެ. މިއަދު ކިޔާރާ އާ އަކީ ޒާން ފެނުމުން އެ ދެމީހުންގެ މެދުގައި އޮންނަން ނުޖެހޭ ވަރުގެ ގުޅުމެއް އޮތްކަން ރީޝާ އަށް ޔަގީންވިއެވެ....

23

ހުންނާށޭ ގާތުގައި 2

ދުވަމުން ދުވަމުން ސިޑިން ފޭބި އިރު ކުރިމަތިން ފެނުނީ މާޔާއެވެ. ” އާޝާ ތިރީގަ؟ ކީއްކުރަނީ؟؟؟.” މާޔާ ވަރަށް ހައިރާންވެ ހުރެ އެހިއެވެ. ހައިރާން ނުވާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. ސުކޫލުގައި ކިޔެވުން ފެށުނީއްސުރެ...

21

ނޫރު (ތޭވީސްވަނަ ބައި)

“އަފާފް ޝަރަފްދެކެ ލޯބިވޭދޯ؟” ޝަބާ މަޑުމައިތިރި އަޑަކުން އަހާލިއެވެ. އެއާއެކު އަފާފްގެ ހިތް ހުއްޓުމަކަށް އައިސް މުޅި މީހާ ގަނޑުވިއެވެ. އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އޭނަގެ ހިތް ބާރަށް ތެޅެން ފެށިތަނާހެން އޭނައާއި...

15

ހާމަ ކުރީމާ ލޯބި މަވާކަން 9

“އަހަންނަށް ޖަވާބެއް ދީ މި ދެހަފްތާ ތެރޭ..ރަގަނޅަށް ވިސްނައްޗޭ އިނގޭ..މެހެކްއާއި ދޭތެރޭ..ހެހެ..ތިހެން ކަންބޮޑުވެފައި ހުންނަ އިރު ހާދަ ލޯތްބޭ..” އެލައިޝާގެ މޫނުގައި ހިފައިލުމަށްފަހު އަޒެލް ބުނެލިއެވެ. އަދި ދަނީއޭ ބުނެފައި އެތެރަށް ދާން...

3

ޒާރާ (1-8 ވަނަ ބައި) ޚުލާސާއެއް

ޒާރާއަކީ މަންމައާއި ބައްޕައެއްގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅެވެ. ޒާރާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅެނީ އާހިލް ކިޔާ ކުއްޖަކާއެވެ. އެހެނަސް އޮންނަނީ އަބަދު ދެމީހުންގެ މެދުގައި މައްސަލަ ޖެހޭގޮތްވެފައެވެ. އާހިލްގެ މިޒާޖު ހުންނަގޮތުންޒާރާވެސް...

21

ހިތާ ފުރާނައިން… (8)

“ވަރަށް ބޭނުން ލީން…” ޔުއާން މަޑުމަޑުން ބުނެލިއެވެ. އެ ބަހަކީ މައިލީން އަށް އޭނާގެ މާޒީ ސިފަވާނޭ ބަހެއްކަން އެނގިހުރެއެވެ. ދެން ކުއްލިއަކަށް އޭނާގެ ރާގު ބަދަލް ވިއެވެ. ” އަހަރެން އެކަމަކު...

14

ހުންނާށޭ ގާތުގައި 1

ކުރިމަތިން ފެންނަމުންދާ  މަންޒަރުގެ ސަބަބުން އަހަރެންގެ ލޮލުން ހުއްޓުމެއްނެތި ކަރުނަ އާދެއެވެ. އެހެން ނުވާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. އަހަރެންގެ އަމިއްލަ އަތުން ކުރަހާފައިވާ ލޯބިވާ ކޮއްކޮގެ ތަސްވީރުގައި އެދަނީ ލޭ ރަތް ކުލަ...

9

ވާނަން އެކުގަައި (5)

އެ ހިސާބަށް ދެވުމާއެކު ދެމީހުންނަށްވެސް ސިހުން ގެނުވީ ސައިކަލެއް އައިސް ވަރަށް ބާރަށް ބުރަކި ޖައްސާލުމުނެނެވެ. އެހެން ހުރެފައި ބަލައިލިއިރު ރަޔާން އިނީ ނުލަފާ ވަށްތަރަކަށް ހީގަނެގެންނެވެ. ތިން މީހުން ވަހަކައިގައި ތިބެފައި...

5

އިންތިހާ ދެވަނަ ބައި

މާގިނަ އިރު ތަކެއް ނުވެ ފެރީ އައިސް މާލޭ ތޮށިގަނޑާ ގުޅިފައިވާ ފާލަމަށް ކައިރިކޮށްލިއެވެ. ދެ މީހަކު ފޭބުމާއެކު ޝާޔާ އަދި ތިޔާވެސް އެ ޒުވާނާ ފަހަތުން ހިނގައިގަތީ ބެކްޕެކް އަދި ފޮށިތައް...