• 31

  ވަންހަނާ (32)

  “ނިކުމޭ! ހަމަ މިހާރު މިގެއިން ނިކުމޭ.” އާޒިމް ހަރުކަށި ކަމާއިއެކު...

 • 82

  ރޭޝަމް (5)

  “އާނ. އަހަރެމެންގެ ނެތް ބޭބީއެއް. އަދި ކާންދީ ބަލަހައްޓާނެ ފިރިއެއްވެސް....

  58

  ރޭޝަމް (4)

  “ބިރެއް ނުގަނޭތަ؟ މި ފަޅުގޭގަ. އެކަނިމާއެކަނި. އެއްވެސް މީހެއްގެ ހިލަމެއްވެސް...

  11

  މައިޝާ (6)

  ހަމްދާނަށް ހުރެވުނީ މައިޝާގެ އެ ޖުމްލަތައް ޤަބޫލުނުކުރެވިފައެވެ. މިއީ ހުވަފެނަކަށްވާނެނަމައޭ...