19

ޝީން(ފަނަރަވަނަ ބައި)

އަނެއްކަ އަލޫކް ޝީން އަށް އަނިޔާ ކުރަނީތަ؟ ނޫން ނޫން …. އެރޭގެ ހާދިސާއަށްފަހު ފެންނަ ހުވަފެނެއް އެއީ ” އަހަރެން ޝީންގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކް ކޮއްލާފަ މިއައީ ” އަޔާޒް ބޮލު...

83

އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން

  ދަރުބާރުގޭގެ އެތެރެ ޒީނަތް ތެރިކޮއްފައިވަނީ ނުހަނު ރީތިކޮށެވެ. ކަޅުކުލައިން ޒީނަތް ތެރިކޮއްފައިވާ ދަރުބާރުގޭ ކައިރިއަށް އައިސް މަޑުކޮއްލި ރަތް ކުލައިގެ ކާރަށް ބަލާލި ކޮންމެ މީހަކުވެސް ދިޔައީ ހިތާހިތުން އެއަށް ތައުރީފް...

19

ކުރިން އެނގުނުނަމަ (ފަހުބައި)

އާލިން އޮފީހުގައި ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައް މަޑު ޖައްސާލުމަށްފަހު ރުއާންމެންގެއަށް ދިޔައީ މިސައިބާގެ އެދުމުގެ މަތިންނެވެ. ސައިކަލުގައި ގޮސް އެގެ ކައިރިއަށް ދެވުނުއިރު ރުއާންވެސް އައިސް މަޑުކޮށްލަނީއެވެ. ސައިކަލް ޕާކް ކޮށްލުމަށްފަހު ގެއަށް...

12

އަނދިރިފަރާތް 26

މަޑުމަޑުން ސިޑިން މައްޗަށް އަރައިގެން ދިޔައިރު އަހަރެންގެ ދެއަތް އޮންނާނީ ދެ ޖީބަށް ޖަހާލެވިފައެވެ. އެ ފްލޯރ ގައި ހުރީ ހަނި ގޯޅިގަނޑެކެވެ. އެ ގޯޅިގަނޑުގެ ދެފަރާތައް ވާގޮތަށް ހުރި ކޮޓަރިތަކަށް އަހަރެން...

44

ވަންހަނާ (ނަވާރަވަނަ ބައި)

“..ތީގެ މާނައަކީ ނިހާއަކީ އިލްހާމްބެގެ..” ފައިރޫޒްއަށް އެ ޖުމްލަ ފުރިހަމަ ކުރާކަށް ނުކެރުނެވެ. އިލްހާމްއަށް ލިބުނު ޝޮކުގައި ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލެވުނެވެ. އެވަގުތު އިލްހާމްގެ ނަޒަރު ނިހާއަށް ސީދާވިއިރު، ނިހާގެ މޫނުމަތިން އޭނާއަށް ފެނުނީ...

9

ޝީން(ސާދަވަނަބައި)

އޭނަކަހަލަ މީހަކައް ޝިންކަހަލަ ރަގަޅު ކުއްޖަކު ލިބުންއެއީ ނަސީބެވެ. މިރެއިން ފެށިގެން އެނުބައިކަންތަކުން ދުރުވާން މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ. ރޫމައްވަންގޮތައް ގަބުވެފައި ހުރި ޝިން އަލޫކްގެ އަތް މައްޗައް ނެގުމައްފަހު އެދުގައި ބާއްވާލިއެވެ.އެވަގުތު ވަރައްބާރައް...

33

ތަޤްދީރު (10)

ފުންނޭވައެއް ދޫކޮށްލަމުން ފޫހިގޮތަކަށް ފޯންނަގައި ކަންފަތުގައި ޖައްސައިލިއެވެ. “ލިވީ. ވަޓްސް ރޯންގް ވިތް ޔޫ؟ ކީއްވެ އަހަރެންނާާ ދުރުވާންބޭނުންވެގެން ތިއުޅެނީ؟” މާޔޫސީ ރާގަކަށް ނަވީން އަހައިލިއެވެ. “އަހަރެން ކުރިންވެސް ބުނިންދޯ ނަވީނާ އެކީ...

14

ކުރިން އެނގުނުނަމަ (ބައްތިރީސްވަނަ ބައި)

އަލްޔަންއަށް ޒީކް އުޅެމުންދަނީ ރުއާން ކައިރީގައި ކަން އެނގުނީ ރައްޓެއްސެއްގެ ފަރާތުންނެވެ. އޭރު ޒީކް ހޯދުމަށް އަލްޔަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތާ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ވަނީއެވެ. އެކަން އެނގުމާއެކު އަލްޔަން އަވަހަށް މިސައިބާއަށް އެހަބަރު...

27

އަނދިރިފަރާތް 25

އަހަންނަށް ބަލާކަށް ނުހުރެވުނެވެ. ދުވެފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގޮސް އަހަރެން އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ބާރަކަށް ބައްދާލީމެވެ. އޭނާގެ ކޮނޑުގައި ބޯއަޅާލައިގެން އޮތްއިރު އަހަރެންގެ ދެލޮލުން ހޯސްލާފައި ކަރުނަ ފައިބަމުން ދިޔައެވެ. “ޝުބާ…” ވައި...

30

ނޫރު (އަށާޅީސްވަނަ ބައި)

އޭނައަށް ހީވެފައި އޮތްހެން ޝަބާގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ކޮޅަކަށް ނުޖެހޭފަދަ ޖަވާބެއް  ނުލިބުނަސް ޝަބާ މި ޙާލަތުގައި އޭނައަށް އެހީވާނެކަން އޭނައަށް ޔަޤީންވީތީވެއެވެ. އަފާފަށް ނޭނގުނު ކަމަކީ ޝަބާ އޭނަ ކައިރިއަށް އައީ...

24

ތަޤްދީރު (9)

އޮފީހުގެ ކުރިމަތީއޮތް ކާރަށް ޔާނިކް އެރުމާއެކު ޑްރައިވަރ ކާރު ދުއްވައިލިއެވެ. ފަހަތު ޝީޓްގައި މަލްހާގެ ބޯ އޭނާގެ އުނގުގައި ބާވައިލައިގެން އޭނާގެ އަތުގައި ބާރަށް ހިފަހައްޓައިލައިގެންއިން ޔާނިކް އިނީ ނުތަނަވަސްވެފައެވެ. ބަނޑުގައި އަޅަމުންދިޔަ...

10

ޝީން (ތޭރަވަނަބައި)

އެވަގުތު އަޔާޒް ޝީންގެ ކޯތާފަތް މަތީ ފިރުމަމުން ދިޔަ އިސްތަށިތައް އެއްފަރާތް ކޮއްލަދިނެވެ. ހަމުގައި އެއިގިލިތައް ބީހުމާއެކު ޝީންގެ ދެލޯ ލޯމަރާލެވުނެވެ. އެމަންޒަރު ފެނުމުން އަޔާޒްގެ ހިތް ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓިކަހަލައެވެ. ޝީންވެސް އަޔާޒްގެ...

155

ހިތާ ފުރާނައިން… 65 (ފަހުބައި)

“އަނބި ގަބޫލް ކޮއްފިންތަ؟” ގާޒީ އަހާލިއެވެ. އެއާއެކު އާއިކް އަނބި ގަބޫލް ކޮއްފީމޭ ބުނެލިއެވެ. “އާރާ އަށް ދެލޯ މަރާލެވުނެވެ. މިއީ މައިލީން ވެސް ބުނި އިހްސާސްހެއްޔެވެ؟. ބުނެދޭން ނޭގޭ އިހްސާސްއެކެވެ. އުފާވެ...

15

ކުރިން އެނގުނުނަމަ (އެއްތިރީސްވަނަ ބައި)

ކަޅު އަނދިރިކަން ވެރިވެފައިވާ ކޮޓަރި ތެރެއަށް ވަންނަމުން ލައިޓް ދިއްލާލިއެވެ. ފަޅުކަން ވެރިވެފައިވާ ކޮޓަރިތެރެއިން ޒީކް ފެނުނު ހެން އިޔާންއަށް ހީވިއެވެ. އަލަމާރި ހުޅުވާލަމުން އިޔާން އެތެރެއަށް ބަލާލިއެވެ. ހުސްކޮށްފައިވާ ވައްގަނޑު ތަކުގެ...

19

ހިތާ ފުރާނައިން… (64)

“އެކަމަކު ޔަޝޫ ޑޭޑް” ޔުއާން ބުނަން އުޅުނެވެ. އޭނާއަށް ވެސް ބޯ ކަހާލެވުނެވެ. “ލާވީ ބުނި ދޫކޮއްލާ ވާހަކަ” އައިކަލް ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު ޔުއާން އަށް ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއްލެވުނެވެ. އޭނާ މައިލީން އަށް...

6

ޝީން ( ބާރަވަނަ ބައި)

ކޮންމެދުވަހެއްވެސް ރޭވެ އަލިވަމުންދެއެވެ. ޝީންގެ ކޯސް ނިމުމާއެކު އަލޫކްގެ އެދުމުގެ މަތިން އެމީހުންގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ޝީން މުނީރާ ގާތު ދެއްކިއެވެ. އަލޫކް އަކީ ކުރިން މަސްތުވާއެއްޗެހި ބޭނުން ކުރި މީހެއްކަން އެގުމުން...