15

ދުރުވުމެއް ނޭދެމޭ… 2

އާލިކް ގެ މަތިން ހަނދާން ކުރި ވަރަކަށް ނިއުޝާއަށް އޭނާގެ މާޒީ ލޯމަތީގައި ސިފަ ވަމުން ދިޔައެވެ. ބައެއްގެ ރޭވުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ އެންމެ ލޯބިވީ މީހާ އަތުން ބީވެގެން ދިޔަގޮތް ހިތައް...

15

ކަރުނުން ފޭދުނު ދެލި 2

#ކުރީ އަދަދާއި ގުޅޭ….. ************** އެ ހުވަފެންތަށް މިއަދު ބިލާހަކަށް ވެެއްޖެއެވެ. ހިތްވަނީ ކުދި ކުދިވެފައެވެ. މި ހިތް ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ޑޮކްޓަރެއް ކަލާ ނޫނީ ވާނެ ހެއްޔެވެ؟ ޝޫރާއެވެ. އުޑުގައި ހުރިއްޔާއިި...

26

އެކުވެރިން..

އެކުވެރިން ރަޙުމަތްތެރިން، އެއީ އަހަރެން މުޅި މިދުނިޔެއިންވެސް އެންމެ ނަފްރަތުކުރާ ދެބަހަށް މިއަދު މިވަނީ ވެފައެވެ. ސަބަބެއް ނެތިއެއްވެސް ނޫނެވެ. އަހަންނަކީ އެކުވެރިން ހޯދުމުގައި ވަރަށް ކުރި އެރި ކުއްޖެކެވެ. އަހަރެންގެ އުމުރުން...

29

ދީނާ

ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާލީ ބޭރުން އެއްވެސް މީހެއްގެ ހިލަމެއް ނުވާތީއެވެ. ބަނޑުހައިވެގެން ހާންތި ވަނީއެވެ. ނިދަން އުޅެއުޅެ ނުނިދުނެވެ. އެންމެ ފަހުން ލެވުނު ހިއްވަރެއް ލާފައި ކޮޓަރިން ބޭރަށް ނުކުތީމެވެ. ފިޔަވަޅުގެ އަޑު...

24

އެދަތުރު

އުޑުމަތި ސާފު ރީތި ދުވަހެކެވެ. އިރު ފެނުން ތޮޅިލީ މުޅިގޭތެރެ ހަލަބޮލިކޮށްލަމުންނެވެ. އަތްމަތި އަވަސްކޮށްލާފައި އެންމެންވެސް އުޅެމުންދިޔައީ ފުރުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައްވުމުގައެވެ. އީދު އަންނަން އަދި ދެތިން ދުވަހެއް އޮތްނަމަވެސް އަހަރެމެންނަށް...

21

ދުރުވުމެއް ނޭދެމޭ…

މުޅި ކޮޓަރި ތެރެއަށް ވެރި ވެފައި ވަނީ މަރުގެ ހިމޭން ކަމެވެ. އޭސީގެ މަޑުމަޑު ފިނިން މުޅި ކޮޓަރި ފިނި ވެފައި ވާއިރު މުޅި ކޮޓަރި ތެރެއަށް ފެތުތިފައި ވަނީ ‘ޓްވިންކްލް’ ސެންޓް...

68

ހުޅުކޮޅު 25

“ކާރުގަ ދޯ ދާނީ މިއަދު.. ސައިކަލު ބުނީ ވަރުބައްޔޯ… ޔައި ކޮންމެދުވަހަކު އޭ މައްޗަށް އަރައިގެން އެތަށް އިރެއް ވާންދެން ދުއްވާތީ މިއަދު ހަވީރު ދުއްވާކަށް އޭގެ ސިއްޙަތެއް ތަނެއް ނުދެޔޯ.. އެހެން...

16

ކަރުނުން ފޭދުނު ދެލި

ޒޭންގެ ލޮލުން ވެއްޓުނު ކަރުނަތިކި ލިޔަމުން ދިޔަ ޖުމުލައިގެ މުހިއްމު ބައެއް މަދުކޮށްލި ކަހަލައެވެ. އެރި އައްސީގައި ކަރުދާސްގަނޑު ބޮނޑިކޮށް އެއްލާލީ ކުޑަދޮރުން ބޭރަށެވެ. ދެން އިވެންފެށީ އަޑުން އަޑުނަގައި ރޯންފެށި އަޑެވެ....

12

ލޯބިކަން 12

“ފިހާރަ ހުންނަ ތަން އިނގޭ ދޯ ޒެލް އަށް”ޔޫހާ ގެއިން ނުކުން ނަމުން އެހެން އެހުމުން ޒެލް ބޯޖަހާލިއެވެ.ފިހާރައަށް ވަދެ ބޭނުންވާ ސާމާނު ގަނެލައިގެން ތިން މީހުން ފިހާރައިން ނުކުންނަން ދިޔައެވެ.އެންމެ ފަހަތުގައި...

8

ނުހައްގުލޯބި (3)

އަހަރެންގެ ހިޔާލީ ޙިޔާލްތަކުން ނިކުމެވުނީ އަހަރެންގެ ކަންފަތް ކައިރިން އަހަރެން އަޑު އެހުމަށް ބޭނުންވާ އެ އަޑު އިވުުމުންނެވެ. އަހަރެންގެ އަތްފައި ފިނިވެ ތެޅިތެޅި އޮތް ހިތަކާއެކު މަޑުމަޑުން އެނބުރިލީމެވެ. އެމޫނު ފެނުމާއެކު...

49

ހުޅުކޮޅު 24

ދެމީހުން އެހެން ތިއްބާ ޔައީޝްއަށް ފޯނުކޯލެއް އައެވެ. ޒިވާވެސް ޔައީޝްއާއި ކުޑަކޮށް ދުރަށް ޖެހިލިއެވެ. ޔައިޗް އޭނާގެ ޖީބުން ފޯނު ނެގުމަށްފަހު ސްކްރީނަށް ބަލައިލިއެވެ. އަދި ދެބުމަ ގާތްކޮށްލިއެވެ. ޔައީޝްގެ މޫނަށް އަރާ...

10

އެ ދަތުރު…

“ޝިވާން …” ކުޅެ ނިމިގެން ގެއަށް އައި މަގު މަތީގައި ރިޔާޝް ގޮވާލި އެވެ.”ކީއްވެ މިއަދު ކިޔާތުމެންގެ ކައިރި އެ ފުޅީގެ ވާހަކަ ބުނަން އުޅުނީ..”ރިޔާޝް ކުޑަކޮށް ހިންހަމަ ނުޖެހި ފައި ހުރެ އަހާލި...

37

އިންތިޒާރުގައި ހުންނަމޭ ލޯބިން 17

ފޯނުގެ ސްކްރީނަށް ބަލައިލި އައިލީންއަށް ލިބުނީ ހައިރާންކަމެވެ. ގުޅަމުން އެ ދަނީ ޔޫހާންއެވެ. ރޭގަ ވެސް އަދި މިއަދުވެސް އެއްވެސް ޚަބަރެއް ނުވެ ހުރެ ކުއްލިއަކަށް ގުޅުމުން ހައިރާންވާނެ ނޫން ހެއްޔެވެ. އޭނާ...

23

ރާސްތާ 2

ދުވަހަކީ ސްކޫލް ދުވަހެއް ކަމުން މަގުމަތީގައި ސްކޫލް ދަރިވަރުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔައެވެ. އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދާފައިވާ ދިހަ ބުރީގެ ބޮޑުގޭގެ ދޮރުމަތީ އިޝްމާ ހުއްޓިލައިގެން ހުރީ މާނީ އަންނަން ދެނެވެ. ގަޑިން...

18

ހައިރާ🥀 (ފަހުބައި)

މާލެ ގެނެވުމާއެކު މިރްޒާލް ވަގުތުން ހައްޔަރު ކުރެވުނެވެ. ތަފާތު އެތަކެއް ކުށުގެ ރިކޯޑު އޮންނަ މިރްޒާލް ހައްޔަރު ކުރަން ހުއްދަ ހޯދާކަށް މާބޮޑު ކަމެއް ކުރާކަށްވެސް ނުޖެހުނެވެ. ޒަކްޔަންމެންވެސް ދަބަސްތަކާއެކު އޮފީހަށް ދިޔައެވެ....