އެކުވެރިޔާ
3

އެކުވެރިޔާ

ފަތިހުގެ ހަމަ ހިމޭން ވަގުތު ނިމުމާއި އެކު ޢިރު ފެނާއި ތޮޅިލައި ދުނިޔެ ދޮން ކުރަމުން ގެންދިޔައެވެ. “ރީމް… ރީމް… ތެދުވެބަލަ… ޑިއުޓީ   އަށް ދާ ގަޑި ޖެހެނީ… އަވަހަށް ތެދުވެބަލަ…”.. އެނދުމަތީގައި ކަންނެތްވެފައި އޮތް ރީމް އަށް އޭނާގެ މަންމަ ގޮވަމުން ގެންދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ރީމް ތެދުވާ ހިޔާލެއް ނުކުރިއެވެ. ރީމް އަކީ އެގޭގެ އެންމެ ހަގައް ހުންނަ ކުއްޖާއެވެ. މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ ދޮންފުތެވެ. މި ޒަމާނުގެ ބަހިން ބުނާނަމަ އެގޭ މެޑަމް އެވެ. ރީމް ގެ ބޮޑަށް ހުންނަނީ ރީޝާ އެވެ. ރީޝާ އަކީ ހަމުގެ ކުލަ ކަޅު، އިސްތަށިގަނޑު ބުޅި، ލޫޅާފަތި      ހައްޓެއްގެ ވެރި އެކެވެ. ރީޝާ އަކީ ފެށުނީންސުރެ އެންމެންވެސް ރުޅި އަންނަ ކުއްޖާ އެވެ. ރީޝާ ކޮއްދޭ އެއްވެސް ކަމެއް އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަކަށް ނުފެންނާނެއެވެ. އެންމެންވެސް ލޯބި ވަނީ ރީމް ދެކެ އެވެ. ސަބަބަކީ ރީމް އަކީ ހަމުގެ ކުލަ ދޮން، އިސްތަށި    ގަނޑު ފަން ވިލު ނޫކުލައިގެ ކަޅިއެއް ލިބިފައިވާ ކުއްޖެކެވެ. ”ރީޝާ… ސައި ހަދާބަލަ….ދުވަހަކުވެސް ވަގުތަށް ކަންކަން ނިންމާކަށް ނޭންގޭނެ. މަގޭ ހިތައް އަރާ މަށަށް ކޯއްޗެއް     ކެވިގެން ބާއޭ މީނަ އުފަންވީ. އާނ.. އެހެންޏަ.. އަހަރެންގެ އެއްވެސް ސިފައެއް ނެތް މި ކުއްޖާގަނޑު ގަޔަކު.. ހާދަ ފޫއްސެއް ވެޔޭ..”    ރީޝާގެ ގަޔާ ދިމާލަށް އިލޮށިފަތި ހޫރާލާފާ އޭނާ އެދިޔައީ ރައްޓެހިންނާ އެކީ ކެފޭ އަަށެވެ. ކޯތާފަތް މަތީގައި ބީހެމުން ދިޔަ ކަރުނަ ތިކި ފޮހެލަމު ރީޝާ ހިތާ ހިތުން ކިޔާލިއެވެ. ”އަހަރެންގެ އޮތީ ކޮން ކުށެއް ހެއްޔެވެ؟ އަދި ގަޑިން 6:30 އެވެ. ސައި ނުހެދިގެން  މީހަކު  ލަސްވެގެން އުޅޭ ވަރުުވެއްޖެ ހެއްޔެވެ؟ ރީޝާ ސައި ހަދަމުން ދިޔައިރު ރީމް މެޑަމް އޮތީ އަރާމުކޮށް އޭސީ ކޮޓަރީގައި ނިދާފައެވެ. ނަމަވެސް   ރީޝާ ނިދަން ޖެހެނީ އެގޭގޭގައި ކުރިން ގުދަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރި ތަނުގައެވެ. އަދި ނުނިމޭ……….. މިއީ ތަންކޮޅެއް ވާަކައިގެ…  

72

ވުުމުން ހިތެއްގެ މިލްކުގައި 8

ކޮޓަރިން ނިކުމެގެން އަވްޔަން ގޮސް އަލިޝްކާ ކޮޓަރި ދޮރުމަތީގައި ހުއްޓިލިއެވެ. ހުޅުވާފައި ހުރި ދޮރުން އެތެރެއިން ފެންނަމުން ދިޔަ މަންޒަރުން އޭނާ ދެއަތް މުއްކެވުނެވެ. ބާރު ހިނގުމެއްގައި ކޮޓަރިއަށް ވަދެ އަލިޝްކާ ގައިމައްޗަށް...

2

ކޮށްލި ސަމާސާ

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ   އެރޭ އަހަރެންގެ ގާތަކަށް ނިންޖެއް ނައެވެ.ވާހަކަފޮތެއް ނަގައިގެން ކިޔަން ފަށައިފީމެވެ. އެޔަކާވެސް މަ ގަޔާވާ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. ނިދިނައުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފޫހިވާ ގޮތް ވެއްޖެއެވެ.ދެތެދުވެ ކުޑަދޮރުން...

1

ކުރުހާލެވުނޭ ތިސޫރަ މިހިތުގައި…..7ވަނަބައި

“އާހް…މާބޮޑަށްވެސް ސަކަރާތްޖެހިއްޖެ” މަލަކު ބަނޑުގައި އަތްއަޅަމުން ވެލިގަނޑުމަތީ އިށީނނެވެ. “ރީޔާ….. އަބަދު އެގޮތަށް ސްމައިލްވެގެންހުންނަނަމަ…. އީތާން ހާދަކުޅަދާނައޭ އަރިޔާ ހެއްވާލަން…” ޒޯޔާ ބަލާލީ އީތާންގެ ފަހަތުގައި ދުވަމުންދިޔަ އަރިޔާއަށެވެ. އީތާން އަރިޔާ ހަޔާތަށްއައި އައިފަހުން އަރިޔާގެ ދިރިއުޅުން ކުރިއަށްވުރެ ތަފާތެވެ. މީހަކު އެއްޗެއްނުބުނަނީސް އަރިޔާ އަނގައަކުން ނުބުނާނެވެ. އެހެނަސް މިއަދު އަރިޔާގެ މޫނުމަތިން ހިނިތުންނުފިލައެވެ. “މިއުޅޭނީ” އިޒާންގެ އަޑު އިވުމާއެކު މަލަކުމެން ބަލާލިއެވެ.” ހޯދަނީ މީ…..”އިޒާން މާނެވާލެވިފައި ހުރެ ބުނެލިއެވެ. “ހިނގާދާން….ކައިގެން ފައިގަތަޅާ ކުޅެން” އިޒާން އެހެންބުނުމުން އަރިޔާއާ އީތާން އެކަކު އަނެކަކަށް ބަލާލިއެވެ. އީތާން އަރިޔާ އަތުގައި ހިފާލަމުން އެއްގަމާއި ދިމާއަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. ************* އަރިޔާ ތަށްޓަކަށް ފިހުނު ކުކުޅު ފަޔަކާއި މަސްކޮޅެއް ލުމަށްފަހު އަތިރިމަތީ އެކަނިމާ އެކަނި އިން އީތާންއަށް ދިއްކޮށްލިއެވެ. އީތާން ތަށީގައި ހިފުމުގެ ބަދަލުގައި ހިފީ އަރިޔާގެ އަތުގައެވެ. “މިތާ އިށީނދެބަލަ” އަރިޔާގެ މުށިކުލައިގެ ލޮލަށްބަލާލަމުން ބުނެލިއެވެ. އީތާން އެއަތުގައި ހިފައިފާހުރުމުން އަރިޔާ އެތަނުން ދާނެ ފުރުސަތެއް ނުލިބުނެވެ. އެވަގުތު އެތަނަށް އައި މަލަކު ފެނިފައި އަރިޔާ ލޮލުގެ އިޝާރަތުން އޭނާ އެތަނުން ގެންގޮސްދިނުމަށް އެދުނެވެ. މަލަކު ހިނިތުންވެލައިފާ އީތާން އަށް ބަލާލިއެވެ. ” ކޯކެއްނުގެންނަމެއްނު…..މަ މިއަންނަނީ ހިފައިގެން” މަލަކުކަންތައް ކުރި އަރިޔާ ހީކުރިގޮތާއި ހިލާފަށެވެ. މަލަކު މޫނަށް އޭނާ ބަލާލި ރުޅިވެރިކަމާއެކުއެވެެ. މަލަކު އެއްލޯ މަރާލިތަް ފެނި އަރިޔާގެ ރުޅި ކުރިއަށްވުރެ ގަދަވިއެވެ. ތުންފަތުގައި ދަތްއެޅީ އީތާންގެ މުނަށް ނުބަލަންވެގެންނެވެ. “ނުކާންތަ ތިއިނީ؟ އާދެ…ލަވާދޭނަން” އީތާން ރޮށިކޮޅު ވިނުވާލުމަށް އޭގެތެރެއަށް މަސްކޮޅެއް ލިއެވެ. އަރިޔާ ނުކާންގަދަހަދަމުން ދިޔައެވެ. “އެހެރި މާކަނާއެއް” އީތާން އެހެން ބުނުމުން އަރިޔާ ކޮބާހޭ އެހިއެވެ. ފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފާ އީތާން އަރިޔާގެ އަނގަޔަށް ރޮށިކޮޅު ލެވިއެވެ..”ދޭން…. އިތާން…… އައި ރިޔާލީ ހޭޓް ޔޫ” އަރިޔާ ތުން އޫކޮށްލުމަށް ފަހު އެތަނުންއަވަހަށް ދާން ހިނގާގަތުނެވެ. އެވަގުތު އަރިޔާއަށް ހިނިތުންވެލިއެވެ. ******* ދަތުރު ނިމުނީ ހީވެސްނުކުރާހާ އަވަށެވެ. ވަގުތުހޭދަކުރެވުނީ ހުސްވެސް މަޖާކަންކަމުގައެވެ. ގެއަށް އައުމާއެކު ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވަރުބަލިކަން އިހުސާސްވިއެވެ. އަރިޔާ ފެންވަރައިގެން އޮށޯތީ ނިދަންށެވެ. އެނދުގައި ހަމަޖެހުމާއެކު އަރިޔާ ފުން ނިދިތެރެއަށް ގެނބުނެވެ. ******* މޯޅިއަކަށް ދެމިލަމުން އަރިޔާ އެނދުން ތެދުވިއެވެ. ދެލޯ އުނގުޅަމުން ފާހަނައަށް ވަދެ މޫނުދޮވެލިއެވެ.  ކޮޓަރިން ނުކުތި އިރު ގޭގައި އެކަކުވެސް ނެތެވެ. އަރިޔާ ބަދިގެއަށް ވަތްވަގުތު މީހަކު އޭނާގެ ފަހަތުން އައިކަން އެނގުނެވެ.”ކީއްކުރަނީ މިއޮތް ދަން ގަޑިއެއްގައި؟” އީތާން ދޮރުކަނީގައި ލެގިލަމުން އަހާލިއެވެ. “ބަނޑުހައިވީ…..ގޭގައި އެކަކުވެސް ނޫޅެނީތަ؟” އަރިޔާ އަތްދޮވެލަމުން އަހާލިއެވެ.”ހޫމް އެންމެން ގޮއްސި ފިހާރައަށް… މާދަން ބީބީކިއު ހަދަންވެގެން” އީތާން ބަދިގެއަށް ވަދެ ކަބަޑުން ދެ ޕެކެޓް ނޫޑުލިސް ނެގިއެވެ. “ކީއްކުރަން ތިއުޅެނީ؟” އީތާން އައިސް އަލަމާރި ހުޅުވާލިތަން ފެނި އަރިޔާ ސުވާލުކުރިއެވެ.” މީތާ އިށީނދެބަލަ” ކާމޭޒުން ގޮނޑިއެއް ދުރުކުރުމަށްފަހު އަރިޔާއަށް ބަލާލިއެވެ. އަރިޔާއަށް ކަންތައްތައް ވާންއުޅޭ ގޮތްނޭނގޭތީ އޭނާއަށްހުރެވުނީ އީތާން އަށް ބަލަންށެވެ. އީތާން އަރިޔާއަތުގައި ހިފުން އަރިޔާ އެއަތްފޮޅާލަމުން ގޮނޑީގައި ހަމަޖެހިލިއެވެ. އަރިޔާއަށް ހުރެވުނީ އީތާން ކަންތައްތައްކުރަންއުޅޭގޮތް ބަލަންށެވެ. އީތާން ކައްކަމުންދިޔައިރު އަރިޔާއަށް ހުރެވުނީ އަނގަހުޅުވައިގެންނެވެ.”ތިއަނގަލައްޕަބަލަ!” އީތާން ނޫޑުލިސް ތައްޓާކަށް އެޅުމަށްފަހު އަރިޔާއަށްވާގޮތަށް ކުރިމަތީގައި ތަށި ބެހެއްޓިއެވެ.” ޓްރައި އިޓް” އީތާން ތައްޓަށް އިޝާރަތް ކުރިއެވެ. އަރިޔާ އީތާންއަށް ބަލާލުމަށްފަހު އުލުން ނޫޑުލިސްކޮޅެއް ކާލިއެވެ....

10

ވާ ލޯބި އެނގޭ ނަމަ 14

“ދަރިފުޅާ ދޮން މަންމަގެ ވާހަކަތަކާއި މާބޮޑަށް އަޅާލާނެކަމެއް ނެތް. ބައްޕަ އައީ ދަރިފުޅު މެލޭޝިޔާއަށް ދާން ހަމަޖެހިފައި އޮތީމަ އެ ވާހަކަ ބުނެލަން. އަންނަ ހަފްތާ ހޮނިހިރުގައި ފުރުން އިނީ. ދަރިފުޅު ތައްޔާރުވެގެން...

1

ކުރުހާލެވުނޭ ތި ސޫރަ މިހިތުގައި….. 6 ވަނަ ބައި

“އެހެރި އަންނަނީ” މަލަކުގެ އަޑަށް ދޮރުމަތީގައި ތިބި އެންމެން މަލަކު އިޝާރަތްކުރި ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ.  އެކުގައި ހިނގައިފައި އައި އަރިޔާއާއި އީތާން ފެނިފައި އެންމެން ކޮސްވެފައި އެދެމީހުންނަށް ބަލަންފެށިއެވެ. އިއްތިފާގުން ނަމަވެސް އީތާން އަށާއި އޭނާލެވިފައި ހުރީ ކުލަގުޅޭ ހެދުމެވެ. އަރިޔާ އަށްލައިގެން ހުރި މަޑުނޫކުލައިގެ ކަކުލާއިހަމައަށްއަންނަ ދެމޭފޮތީގެ ހެދުމަކަާއި ކަޅުލެގިންސް އީތާންލައިގެންހުރި ގަދަނޫކުލައިގެ ޓީޝާޓްއާއި ކަކުލާއިހަމައަށް އަންނަ އަޅިކުލައަށްދާ ސޯޓާއި ގުޅެއެވެ.”ދެމީހުން ރާވައިގެން ކުރިކަމެއްތަ؟” މަލަކު އެއްމިޔަކަނިން ހީލަމުން އަހާލިއެވެ. މަލަކު އެންމެން ތިއްބާ އަރިޔާގާތު އެހެން އެހުމުން އަރިޔާ ގަތްލަދުން މޫނުއެއްކޮން ޖަންބުވިއެވެ. އެހެންމީހުންނަށް އެމޫނު ނުދައްކަންވެގެން އިސްޖަހާލިވަގުތު ކަންފަތް ދޮށަށް ލެއްވިފަ އިން އިސްތަށިކޮޅު އަރިޔާގެ މޫނު ނިވާކޮއްދިނެވެ. “ދެން ހިނގަދާން މަލްގެ ކަންތައްތައް ހާދަބޮޑޭ ދޯ” ޒޯޔާ އަރިޔާގެ ދިފާޢުގައި ނުކުތިއެވެ. ހުރިހާއެންމެން އެކުއެކީ ގެއިންނުކުމެގެން ބަނދަރާއިހަމައަށްދިޔައީ ހިނގައިފައެވެ. އަރިޔާގެ ފަހަތުން އީތާން ހިނގަމުންދިޔައެވެ. އެވަގުތު ޖެހިލި ހެނދުނުގެ ފިނިވައިރޯޅިން އަރިޔާގެ ދޫކޮއްލެވިފައިވާ އިސްތަށިގަނޑާއި ކުޅެލިއެވެ. އެމަންޒަރު ބަލަންހުރި އީތާންއަށް ހިނިތުންވެލިއެވެ. އަރިޔާއަށް އީތާން ބަލާކަން ރޭކާލުމާއެކު ލަދުގަތުނެވެ. މީހާހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް ފުންނޭވާއެއްދޫކޮށްލިކަން އީތާންއަށްއެނގުނެވެ. “މީތި އަޅައިގެން އުޅެބަލަ” އީތާން ފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފައި އަރިޔާބޮލުގައި ސަންހެޓްއެއް އަޅުވާދިނެވެ. މީހަކު ފޮޓޯނެގިހެން ހީވެގެން އަރިޔާއާއި އީތާން އެދިމާއަށް ބަލާލިއެވެ. ފޯނު ހިފައިގެން ހުރި ރާއިފް އާއި ދާއިން ފެނި އީތާން އެދިމާލަށް ދުއްވައިގަތުނީ އެމީހުން އަތުލުމަށެވެ. އީތާންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ދެމީހުން ދެކޮޅަށް ދުއްވާގަނެވުނެވެ. އެތަންބަލަންހުރި އަރިޔާއަށް ހެވުނެވެ. ފުރަން ވަގުތުޖެހުމާއެކު ހުރިހާއެންމެން ދޯންޏަށް އެރިއެވެ. މިފަހަރު އީތާންހުރީ އަރިޔާގެ ކުރިމައްޗަށްވާ ގޮތަށެވެ. ދޯނި އޭގެ އެންމެ ހަލުވި ބާރުމިނުގައި ދުއްވަމުންދިޔައިރު އަރިޔާގެ ފަންއިސްތަށިގަނޑު ވަޔާއެކުވިހުރެމުންދިޔައެވެ.އީތާންއަށް އަރިޔާ ބޮލުގައިއަޅާފައިހުރި ހެޓްގެ އެއްފަޅީގައިހިފަހައްޓައިގެން ހުރިކަން އެނގުނެވެ. ދަތުރުދާން ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށަށްއައުމާއެކު ފިރިހެންވެރިން މޫދަށް ފުންމާލިއެވެ. ބައެއް ފިރިހެންވެރިން އަންހެންވެރިން އަތްދަނޑިމައްޗަށް ލައިގެން ގޮނޑުދޮށަށް ގެންގޮސްދިނުމުގައި އުޅެމުންދިޔައެވެ. “އާދެ” މީހާކު ގޮވާލިއަޑަށް އަރިޔާ އެދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ. އޭރު އީތާންވެސް ހުރި އޭނާއަށް ބަލަންށެވެ. ހަތަރުކަޅިހަމަވުމާއެކު އަރިޔާ އިޙްތިޔާރުން ބޭރުގައި އެދިމާލަށް ފިޔަވަޅުތަކެއްނެގުނެވެ. އީތާންބަލާއިގެން އަރިޔާ އޭނާގެ އަތްދަނޑިމައްޗަށް އުފުއްލާލިއެވެ. “ތިއޮއްކަމެއްބަލާބަލަ” ޒޯޔާއާއި މަލަކުގާތަށް އައިި ރާއިފްއާއި ދާއިން އީތާން ދައްކާލިއެވެ. “ސާބަސް…. އިއްޔެވީ ޕްރިންސަސްއަކަށް…މިއަދު ކުއީންއަކަށް”މަލަކުއަށް އެތަންފެނފައި މަޖަލަކަށް އެހެންބުނެލިއެވެ.”އަދިނިމުނީކިއެއްނޫން….މިއޮތީ” ރާއިފް ފޯނުނަގައި ކުރިން ނެގިފޮޓޯ ދައްކާލިއެވެ.”އާޗާ….. ދޭ ލުކް ޕާރފެކްޓް….”ޒޯޔާއާއި މަލަކު އެފޮޓޯ ބަލާލިއެވެ....

1

ރޫޚް 3

“ގެއައް ދާންހިނގާ މިހާރު ކަރަންޓުވެސް އަންނާނެ ” ފައިވާނައް އަރަމުން އާރިޔާ ބުންޏެވެ. ” ދުވެފައި ދާން ؟ ” ކިޔާރާ އާރިޔާ އަށް ބަލާލިއެވެ. އާރިޔާ ހިނިތުން ވެލިއެވެ. ކިޔާރާ އަދި...

6

ހަދިޔާ (ބާރަވަނަ ބައި)

އެހެނެއްކަމަކު އޭގެ މާނައަކީ ފާފަ ފުއްސެވުމަށް އެދި ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދެންނެވުމުން ﷲ ރިޒްޤު ތަނަވަސްކޮށްދެއްވާ ވާހަކައެވެ. އެ ބަސްތައް ހަނދާންވެގެން ދިޔަދިޔަހެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ﷲ ހަނދުމަކޮށް މިރްޒާންގެ...

6

މާފެއް ނުކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟ 12

“ރަވާ ލިސެން. އައި ލަވް ޔޫ ޓޫ. އެކަމް އަހަރުމެން ދެމީހުން ގުޅުމަށްވުރެ ޖެކްއާ ރަވާ ގުޅުން ރަނގަޅުވާނީ. ޖެކް އަކީ ޖީންގެ ބައްޕަ. ޖީންގެ ބައްޕައާ މަންމަ ގުޅުނީމައެއްނު ޖީންއަށް ރަނގަޅުވާނީ....

9

ލޯބިވެވުނީއެވެ. – 17

އިޝާ ވަގުތުން ހުއްޓުން އެރިކަހަލައެވެ. ނިތްކުރި މައްޗަށް ގިނަވެގެން ދިޔަ ރޫތަކާއެކު އިޝާއަށް ހުރެވުނީ ބަލާށެވެ. “މިދަނީ ލަންޗަށް ދާން. އަދި ތި ދަނީތަ އޮފީހަށް؟ ބަލީތަ އަނެއްކާ؟” ޔާމިން ހިތްގައިމު ހިނިތުންވުމެއް...

2

މާފެއް ނުކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟11

ދޮރުމަތީގައި ހުރި މީހަކު ޝައުން ކޮށްޕާލުމަށްފަހި އެތެރެއަށް ވަނެވެ. އަހަރެން އިންތަނުގެ ގޮތުން އެމީހާގެ މޫނެއް ރީއްޗަކަށް ނުފެނުނެވެ. އެމީހާގެ ފަހަތުން އަންހެނަކުވެސް ގޭތެރެއަށް ވަނެވެ. ޝައުން ކޮށްޕާލުމަށްފަހު ގޭތެރެއަށް ވަން މީހަކީ...

5

ބޭނުންވަނީ އުމުރަށް 19 ވަނަ ބައި

” އެހެންވީމާ ވިޔާމް އެބުނީ ރަނގަޅަށް. އެ ގޭގެ ރަޖިސްޓްރީ އެއޮތީ ގާސިމްގެ ނަންމަތީގަ. އެކަން ރިފްއަތުބެއަށް ނޭންގެނީ. އެގޭނަމަ މިއަދު މިހާ ހިސާބަކަށް ކަންތައް ނުދިޔައީސް ” ނިޔާޒް ފޯން ކަޑާލުމުން...

13

އިމްތިޙާން (22ވަނަ ބައި)

22ވަނަ ބައި ނާސިރު އަވަސް އަރުވާލައިގެން ގޭތެރެ ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭތަން ހިބާއަށް ފެނުމުން މަންމަ ކޮބާބާއޭ ހިތައް އެރިއެވެ. އޭނާ ކައިވެންޏެއް ކުރާއިރު މަންމަގެ ހެޔޮ ނަސޭހަތެއް ހިސާބުވެސް އޭނާ...

20

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 5

އަޝްރާގެ އެ ހިމޭންކަމުގެ ސަބަބުން އިއާންގެ ހިތުގައިވި ނުތަނަވަސްކަން ހިނދެއް ހިނދަކަށް ދިޔައީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ” އަޝޫ… ދޮންބެއަށް މިހީވަނީ ހަމަ ރަނގަޅަށްތަ… ” އަޝްރާ އަދިވެސް އެެއްޗެކޭ ނުބުނެ ހުންނަން ފެށުމުން...

10

ލޯބިވެވުނީއެވެ. – 16

ކަމީލާ ދަމުން ދިޔައީ އިޝާއަށް ހިނިތުންވެސް ވެލާފައެވެ. “އަނެއްކާ ކަމީލާ އަކީ ޔާމިންގެ ކޮއްކޮއެއް ބާއެވެ.” އިޝާ ވާހަކަދައްކަމުންދިޔައީ އަމިއްލަ ނަފްސާއެވެ. އެކަމަކު ޔުނާންގެ ކައިރީގައި ހުރި ދުވަހު އިޝާއަށް ފެނުނީ އެހާ...

21

ޑިސެންބަރު ތިރީސް އެކެއް 3

ކަބަޑުތެރޭ އިން މީހާއާއި އަހަރެންނާއި ހަތަރުކަޅި ހަމަވިއެވެ. ދެ މީހުންގެ ހަޅޭއް ހުއްޓުނުއިރު އަހަރެންގެ ދެލޮލުގެ ގޮބޮޅިގަނޑު ނުނިކުތީ ކިރިޔާއެވެ. ކަބަޑުތެރޭ އިނީ އަހަންނާއި އެއްވެސް ތަފާތެއްނެތް އަންހެނެކެވެ. ހަމަ އެއް މޫނެކެވެ....