33

ނަފްރަތުން އުފެދުނުު ލޯބި… 3 ވަނަ ބައި

ޔުޝްރާއަށް ފަހަތަށް ޖެހެވުނެވެ. ޖައުފަރު އާބިދާ އަަށް އަނިޔާ ކުރަނީ އެވެ. އާބިދާގެ މުޅި ހަށިގަނޑު ވަނީ ލެއިން ތަތްތެޅިފައެވެ.  ޖައުފަރަކީ ވަރަށް ނުލަފާ މީހެކެވެ. އަބަދުވެސް އާބިދާއަާ ދިމާލަށް ހަޅޭލަވައެވެ. ނަމަވެސް އަނިޔާ...

2

މިހިރީ އުފާތަށް ގެއްލިފާ (2ވަނަ ބައި)

ކޮޓަރީގެ ފާރުބިތުގައި ލެނގިލައިގެން އިނދެ އަހަރެން ވިސްނަމުން ގެންދިޔައީމެވެ. އަހަރެން ހިތްވަރު ދޫކޮށެއް ނުލާނަމެވެ. ކޮންމެފަދަ ގުރުބާނީއެއް ވެގެންވިއަސް އަހަރެންގެ ދަރިފުޅުގެ މުސްތަގުބަލު އުޖާލާކުރަން އަހަރެން ބޭނުމެވެ. އަހަރެންގެ ސިކުނޑިއަށް ވިސްނުނު އެންމެ...

5

ފުން އިހުސާސެކޭ 28

އެރޭ ފަހުން ޔާނިއު ގުޅައިފައި މާފަށް އެދުނެވެ. އޭނާއަށް އެހައި ރުޅި އާދެވުނީ، އަނާނީ އޭނާ ދެކެ ލޯބި ނުވަނީ ކަމަށް ހީކުރެވުމުން، ނަފްސު ކޮންޓްރޯލުން ނައްޓައިގެން ދިޔުމުން ކަމުގައި ބުންޏެވެ. ދެން...

45

ތެދުވެރި ލޯބި- 9

”ދައްތާ… ތިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ހިޔާލެއް. އަހަރެން ވަރަށް އުފާވެއްޖެ. ތިގޭގައި ޔަނާލް ބެހެއްޓިޔަސް އަހަރެން ދާނަން ނާލް ގެ ހަބަރު ބަލާލަން. ދައްތަ ނާލް އަށް ދެރަގޮތެއް ވިޔަނުދޭތި. ދައްތަ ހޯދަދީބަލަ...

25

މޮޔަ ހިތް މަގޭ…11

އަހަރެންގެ ސިކުނޑިއަށް އައީ ތަންކޮޅެއް ކުރިން ލަޔާ ބުނި ވާހަކަ އެވެ.”” މައީ މޫވް އޮން ވާން މަސަތްކަތް ކުރަންވީނު”” އަހަރެން ފުން ކޮއް ވިސްނާލީމެވެ… ރައިހާން މަތިން ހަނދާން ނައްތާނުލެވޭނޭ ކިޔާފަ...

2

މިހިރީ އުފާތައް ގެއްލިފާ (3ވަނަ ބައި)

އެލީނާގެ ބައްޕަގެ ވިޔަފާރި ބަނގުރޫޓުވީ އަހަރެންގެ ބައްޕަގެ ސަބަބުންނެވެ. އެކަމަށްޓަކައި އެލީނާ އަހަރެންނަށް ކިތަންމެ ނަފުރަތެއް ކުރިޔަސް އަހަރެންނަކަށް އެކަމެއް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ދަރިފުޅުގެ އޮތީ ކޮން ކުށެއްހެއްޔެވެ؟ “އެހެންވީރު ކީއްވެތަ...

3

ހުރީމެ އިންތިޒާރުގަ (5)

ސާހިލް ވިސްނަމުން ދިޔައީ ވަޒީފާއެއް ހޯދާނެ ގޮތަކާއި ދޭތެރޭއެވެ. މި މާހައުލާއި މުޅިން ދުރަށް ދިޔުމަށެވެ. އޭނާގެ ވެސް އަމާޒަކަށް ވީ އެ ހިސާބުގަނޑުގައި އުޅޭ ކަރީމެވެ. އެ ހިސާބުގަނޑުގައިވެސް ކިރިޔާވެސް ފުދިގެން...

ނިކަން ބުނެބަލާށޭ!
0

ނިކަން ބުނެބަލާށޭ!

އިރެއް ފަދަ އަލިކަމާއޭ ހަނދެއް ފަދަ ޗާލުކަމާއޭ ރަނެއް ފަދަ ރަނގަޅުކަމާއޭ ފިނިފެންމަލެއް ފަދަ ފޮނިކަމާއޭ ލޮޓަސްއެއް ފަދަ ސާފުކަމާއޭ ބޭބީއެއް ފަދަ ކިއުޓް ކަމާއޭ ސްނޯ ފަދަ ހުދު ކަމާއޭ ވިލާއެއް...

56

ވަމޭ ގާތުގައި 1

(ނޯޓް: ވަމޭ ގާތުގައި ޓްރެއިލާރގައި އިން ގޮތަށްވުރެ މިހާރު އިންނާނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިއެވެ. ހަމައެކަނި ބަދަލުވެފައި ވަނީ އެހަ ކުދިން ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަނެވެ. ޓްރެއިލާގައި އިންނާނީ ހަ ކުދިންވެސް ސުކޫލުގައި...

26

ވަޢުދު (ތެއްތިރީސްވަނަ ބައި)

“މަންމަ ވަރަށް އުފާވާނެ އަހަރެން މި ކާޑު ހަދައިގެން ދިޔައިމަ ދޮންބޭ….ބަލައްޗޭ!” 6 އަހަރުގެ އަޔާޒް އެހެން ބުނެލީ ސިޓިންގް ރޫމުގައި ހުރި ވަކަރު މޭޒުމަތީގައި ގަނޑެއް ބާއްވައިގެން ބިންމަތީގައި އިނދެ އޭގައި...

17

އެދިގެން ތި ލޯތްބަށް 17 (ފަހުބައި)

އެރޭ އިޝާމް އައުމުން ނައިހާ އެ ވާހަކަ އިޝާމްއާ ހިއްސާ ކުރިއެވެ. ނައިހާގެ ބޭނުން ކަމެއް ކުރުމަށް އިޝާމް ނައިޙާއަށް ހިތްވަރު ދިނެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އިޝާމް ދައްކަން ބޭނުން...

17

ކަފުން ވެވިފާ…14 ފަހުބައި

މިފްތާޙް އިޢުތިރާފުވީ ހަމައެކަނި ނާބިހް މަރާލި ކަމަކަށް ނޫނެވެ. ނާބިހްގެ އިތުރުން މުނީރުވެސް މެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ރައިން ރަހީނު ކުރި ކަމަށްވެސް އިޢުތިރާފް ވިއެވެ. އެ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ފަހަތުގައި ހުރީ...

21

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 25 (ފަހުބައި)

އެއްގަޑިއިރުގެ އޮޕްރޭޝަނަށްފަހު ޑޮކްޓަރު ތިއޭޓާރުން ނުކުތުމުން އެންމެންގެ ހިތް ނުހަނު ބާރަށް ތެޅެން ފެށިއެވެ. ވީ ކަމެއް އެންމެންވެސް ތިބީ ބަލައިލަން ކެތްމަދުވެފައިއެވެ. ޑޮކްޓަރުގެ މޫނުމަތިން އެއްވެސް އަސަރެއް ފާޅުވާން ނެތް އިރު ކައިޒީން ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެންވެސް ޑޮކްޓަރު ނޫޅުނެވެ. ”ސާރޖަރީ ވަރަށް ކާމިޔާބު.. ހާސްނުވޭ ދެން.. އިންޝާﷲ ޕޭޝިއެންޓަށް ހިނގޭނެ..” ޑޮކްޓަރުގެ ޖަވާބު އިނގިފައި އެންމެންނަށްވެސް ދޫކޮށްލެވުނީ ވަރަށް ފުން ނޭވާއެކެވެ. ހީވަނީ...

14

މޮޔަ ހިތް މަގޭ…10

ކުރަހައިފައިވާ ރައިހާން ގެ ފޮޓޯ ގަނޑަށް ބަލަން އޮއްވާ އަހަރެންނަށް ނިދުނެވެ………..އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ މަންމަ ގޮވާ އަޑަށެެވެ…”ދަރިފުޅާ މައިޝާ.. ސުކޫލަށް ދާން ތެދުވެބަލަ …އެއޮތް ގަނޑިޖެހެނީ އޭ…ދަރިފުޅާ”…. އިސްތަށި ގަނޑު ހާވަމުން އަހަރެން...

10

ނާކާ (އެޕިސޯޑް 8)

ފަތީން އިނީ ސުކޫލު ފަޓުލޫނު ލައިގެން ބަދިގޭގައި ސައިބޯށެވެ. އެއިރު މެންދުރު ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވަމުން ދަނީއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އޭނާގެ ފޯނަށް އައި މެސެޖަކަށް އޭނާ ބަލައިލިއެވެ. “ކޮބާ ތިމީހާ؟” އެއީ ޖިޔާދު...

23

ކަލާޔާ ނުލާ 19

  ޒޯޔާ ދެލޯހުޅުވާލީ ބާރުގަދަ ދެއަތުގެ ހިމާޔަށް ލިބުމުންނެވެ. މަޑުމަޑުން ހުޅުވާލި ދެލޮލުގެ ކުރިމަތިން ނަވީންގެ ސޫރަ ފާޅުވުމުން ޒޯޔާ ހިނިތުން ވެލިއެވެ. ” ނާވީން ސަރ …” ޒޯޔާ ހައިރާންވެ ނަވީންގެ...