14

ވީމޭ މަ ކައިރީގާ (6)

ނަމާދު ކޮއްލައިގެން މުސައްލަ މަތީގައި އިން ރުހާނީ ސިހުނީ ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވުނު އަޑަށެވެ. ދޮޅި ބޮލާއި ވަކި ކޮއްލަމުން އޭނާ ފަހަތަށް އެނބުރިލިއެވެ. އޭރު ދޮރުމަތީގައި އައްރާދުއާއި މިލްސިއާ ހުރިތަން ފެނުމުން...

32

ކައިރީގައި އެހެނަސް ދުރުގައި 2

ތިރިއަށް ބަލަމުން އައި އާޔަން ސޯފާއާއި އަރާ ހަމަވުމަށް ފަހު އިސްއުފުލާލާފައި ބަލާލިއެވެ. އެވަގުތު ކުރިމަތީގައި ހުރި ނައިރާ ފެނުމާއެކު އަތުގައި ހުރި ފެންތަށި އަތުން ދޫވިއެވެ. ތަށި ގޮސް ޓައިލްސްތައް މަތީގައި...

31

ދުޢާ 14

ދާނިޔަލްގެ ލޮލުން ކަރުނަ ނީރާލީ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުގައެވެ. އެތަން ފެނި އަރީފް ދާނިޔަލް ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. ދާނިޔަލްވެސް އުފަލާއެކު އަރީފްއަށް ޝުކުރު އަދާކުރީ އޭނާގެ ޙަޔާތަށް އެފަދަ ރަނގަޅު މީހަކު އައުމުން ﷲއަށް...

28

އިންތިޒާރުގައި ހުންނަމޭ ލޯބިން 41

” އައި ނިއު އިޓް ޑޭޑް… އަޅުގަނޑަށް އޭރުވެސް އެނގޭ ޑޭޑް އަޅުގަނޑު ބުނާ ކަމެއް ކޮށްދޭނެކަން… އަޅުގަނޑުގެ އުފަލަށްޓަކައި ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަންވެސް ޑޭޑް ފަސްނުޖެހޭނެކަން… ” ނައުރީން އޭނަގެ ބައްޕަގެ...

24

ލޯތްބަކީ 15

ގަޑިން 8:30 ވީއިރު ޝައިރާގެ ހިތްހީވަނީ ނެގިނެގިފާ ޖެހޭހެންނެވެ. އެހެންނުވާވަރެއްވެސް ނޫނެވެ. ޝައިރާ އެ ރީތިވަނީ ރާއިލްއަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޝައިރާގެ ހިތުން ޖާގަހޯދި ކުއްޖާއާއި ބައްދަލުކޮށްލަން ދިޔުމަށެވެ. ކަޅުކުލައިގެ އަބާޔާއަކާއިއެކު މެރޫންކުލައިގެ...

17

ހާސިލް ވުމަށް އެދި ހިތް ރޮނީ 10

އަލްޔާން މަޑުމަޑުން ޝަހާދަތް އިނގިލިން އީން ގެ ކޯތާފަތުން އޮހޮރެމުން ދިޔަ ކަރުނަ ފޮހެލަމުން ޖަޒުބާތުން ފުރިގެންވީ އަޑަކުން “އައި ލަވް ޔޫ” އޭ ބުނެލިއެވެ. އީން އަށް ގިސްލެވެން ފެށިއެވެ. ދެން...

5

ވީމޭ މަ ކައިރީގާ (5)

ހިޔާލަށް ގެއްލިފައި އިން ރުހާނީ ސިހުނީ ފޯނަށް މެސެޖެއް އައުމުންނެވެ. އެއީ އޭނާއާއި އައްރާދު ވަކިވާން ދިމާވި ހާދިސާއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ކުރީގެ ކިތަންމެ ކަމެއް އެހިތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައި ވެއެވެ. އެންމެ...

38

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ (16)

“ހަލޯ.” މަޑުމަޑުން ޔަނާލް ބުނެލިއެވެ. “ޔަނާ. އަހަރެން ފޮނުވި އެއްޗެއް ލިބުނުތަ؟” އަރްޒަންގެ އަޑުން އޭނާ ހިތްހަމަޖެހިފައިހުރިކަން އިނގެއެވެ. “ހޫމް. އެކަމަކު.. މީ.. މީ ކީކުރަން؟” ޔަނާލް ފާޑަކަށް އިނދެ އަހައިލިއެވެ. “ކިހިނެއްވީ؟...

5

އުންމުލް މުއުމިނީން ޢާއިޝާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހާ

  أمّ المؤمنين عائشة رضى اللّـه عنــها އަކީ މުސްލުމުންގެ ފުރަތަމަ ޚަލީފާ أبوبكر الصّدّيق رضى اللّـه عنــه ގެ ދަރިކަނބަލުންނެވެ. ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއްކަމުގައި ފޮނުއްވި މާތް ނަބިއްޔާ صلّى اللّـه عليه...

14

ނަމެއްނެތި

“ސިޔާސީ” މިލަފުޒަކީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން އާންމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެހާމެ ފަރިތަ ބަހެކޭ ނުބުނެވޭނެއެވެ. އެހެނަސް އެޒަމާނަކީވެސް ސިޔާސީ ކަންތައްތައްކޮށް އުޅުނު ޒަމާނެވެ. އެޒަމާނުގައި ތިއްބެވި ސިޔާސީ ވެރިންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ....

11

ވީމޭ މަ ކައިރީގާ (4)

ތިރިއަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިން ރުހާނީ ސިހުނީ ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކި ދިން އަޑު އިވުމުންނެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވަދެގެން އައި ޝަރޫނާ އައިސް ރުހާނީގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލުމުން ރުހާނީ ހިންދިރުވާލިއެވެ. ކިތަންމެ ބުނަން ބޭނުންވި...

48

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ (15)

އެތަންކޮޅު ކިޔައި ނިންމައިލަމުން އަރްޒަންއަށް ފޮތް ލައްޕައިލުމަށްފަހު ގެނެސް މޭގައި ޖައްސައި ބާރުކޮށްލެވުނެވެ. “ނޫން ޔަނާ. ވަރަށް ލޯބިވޭ. ވަރަށް ވަރަށް ލޯބިވޭ. ސޫން ޔޫ ވިލް ބީ މައިން އިންޝާ ﷲ..”...

21

ވާނަން އެކީ 5

ހުކުރު ދުވަހެވެ. އަރޫނާ ފަތިހު ތެދުވެލައިގެން ފެންވަރާ ނަމާދުކޮށް ތައްޔާރުވެލީ އެހެންދުވަސްތަކަށްވުރެ ކުރިންނެވެ. ކުރިޔަށް އޮތް އާދިއްތަ ދުވަހަކީ ކޮލެޖްގެ ކިޔެވުން އަނެއްކާ ހުޅުވޭ ދުވަސްކަމުން ފޮތްތަކުން ކުޑަކޮށް ކިޔާލާ ހަދާލަން އަރޫނާ...

29

ހިނިތުން ވެލާށޭ ކަލާ 1

މެންދަމު ބާރަޖެހީއެވެ. މެދު އުޑުގައި ރަނިކަން ކުރަމުން ދިޔަ ރާނީ މުޅި ފަޒާ އަލިކޮށްދެމުން ދިޔައެވެ. މުޅި މާލެ އެކީހެން ނިދާފައި އޮތަސް ލުވެއިޒުގެ ލޮލަކަށް ނިންޖެއް ނައެވެ. އަރާމު ކަނޑެއްގައި ހުވަފެންތަކު...

25

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ 04

” ހޫމް މީހަކާއި އިންނަންވީ.. އެކަމަކު އަހަންނެއްނޫން.. އަހަރެން އަދި މީހަކާއި އިންނަވަރަށް ބޮޑެއްނުވެއެއްނު ދޯ.. ރާދްވީ ދެވަނަ ކައިވެންޏެއް ކުރަން.. ރާދް ބޭނުންވާ ކަހަލަ ކުއްޖަކު ބުނޭ.. އަހަރެންނަށް އަންހެން ކުދިން...

13

ލޯބި ވީމޭ ސިއްރު ސިއްރުން (20

ގިނަ އިރުތަކެއް ވަންދެން އިނާޔާއާއި ވާހަކަ ދައްކަން ހުރުމަށްފަހު ހަނާޝްއާއި ރައީޝް ގޮވައިގެން ރީޝާއަށް ގެއަށް އާދެވުނުއިރު އިރުއޮއްސިިގެން ހިގައްޖެއެވެ. ކޮންމެެސް ވަރަކަށް ވަރުބަލިކަން އިޙްސާސްް ކުރެވިފައިވާތީ ގެއަށް ވަންގޮތަށް ފުރަތަމަވެސް ރީޝާ...