85

އިއުނާސް (10)

“ރުކޫ! ރުކޫ! އަވަސްކޮށްބަލަ. މިހާރު ކޮންއިރެއް؟” ރުކާން ފާޚާނާއަށް ވަތްގޮތަށް...

54

ލޯބި ވެވުމުން ……….18

ޔާނިޢުގެ އަތްދަނޑިމަތީގައި އޮތް ޝަނާޔާ ދޯނީގެ އެއްފަރާތުގައި ބޭންދުމަށްފަހު ގޮސް...