19

ވެވުމުން ލޯބި 1

ޖަހާލާ ހޮނު ގުގުރީގެ އަޑުން ކައިލީންގެ މަޑު ގިސްލުމުގެ އަސަރެށް ނުކުރެއެވެ. ބޯ ވިއްސާރާ ތެރޭގައި އިށީނދެ އިނދެ ކައިލީންއަށް ރޮވޭނެެ ވަރަކަށް ރޮމުން ދިޔައެވެ. ކައިލީން ކުއްލި ކުއްލިއަށް ސިއްސައިގެން ދަނީ...

19

އަހަރޭން….3

ގައިގައި އެއްވެސް ވަރެއްނެތުމުގެ ސަބަބުން އަހަންނައް އޮތީ ހިރިލަން ވެސް ނުކެރިފައެވެ. އަހަންމަދުބެ އޭނާގެ ބޭނުން ފުއްދުމައް ފަހު ކޮޓަރިން އަވަހައް ނިކުމެގެން ދިޔައީ ޒުލްފައްތަ އައް ފެނި ދާނެތީއެވެ.އޭރުވެސް އަހަންނައް ހުއްޓުމެއްނެތި...

17

މާޒީ (ބާވީސްވަނަބައި)

ޝާޔަން ފުންނޭވާތަކެއް ލަމުން ދިޔައިރުގައި މުޅިމީހާ ތެޅެމުންދިޔައެވެ. ނައިލް ހާސްވެފައި ޝާޔަންއަށް ގޮވަމުން ދިޔައިރުގައި ދެލޮލުން ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަރުނަ އަންނަމުން ދިޔައެވެ. ”ޝާޔަން…..ނޫން……ނޫން…..ޝާޔަން….” ނައިލް ހާސްވިވަރުން ހަދާނެ ގޮތެއްވެސް ނޭންގުނެވެ. ނައިލްއަށް ޝާޔަން...

11

އަސްލާން 7

“އަސްލާން…އަސްލާން… އަސްލާން!” އެ ވީ ގޮތެއް އޮޅުންފިލުވައިދޭތޯ އަސްލާންއަށް ގޮވީމެވެ. އެހެނަސް އޭނާގެ ހިލަމެއް ނުވިއެވެ. ބިންމައްޗަށް ތިރިވެވުނު އަހަރެންގެ ހިތަށް ވެރިވީ ބަޔާންކޮށްދޭން ނެގޭފަދަ ބިރެކެވެ. ******************************* އަސްލާންއަށް ކަމެއް ވީ...

14

ނާއިންސާފް 16

ހެނދުނު ހޭލި އިރުވެސް ބޮލުގައި ރިއްސަމުން ދިޔައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އަހަރެން ރީތިވެލައިގެން ބޭރަށް ނިކުތީމެވެ. ރީތިވުމޭ މި މާނަކުރީ ފެންވެރި ކަމަށެވެ. ނަމަކަށް އަތުން ބޯވެސް ރީތިކޮށްލީމެވެ. ދެން އަހަރެން ދިޔައީ މަންމަ...

15

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 3

” ދަރިފުޅާ. ޒައިކް…..” ޒައިކް އަށް ކިހިނެއްވީހޭ އަހާލެވުނީ ދެމީހުންނަށް އެއްފަހަރާ އެހާ ބާރުމިނުގައެވެ. ބައްޕަ ބުނަން އުޅޭއެއްޗެއް ނޭނގިގެން ޝިފާ ހުރީ ނޭވާ ހިފަހައްޓާލައިގެންނެވެ. އަނެއްކާ ޒައިކް ކައިވެންޏަށް ނައިސް ފިލީބާއެވެ....

9

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 2

ޕީޗްކުލައިގެ މެކްސީއެއް ގައި ޝިފާ ހުރިއިރު ވަރަށް ހިތްގައިމެވެ. ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ރީތިގޮތަކަށް ހަދާލުމަށްފަހު ، ލިޕްސްޓިކް ޖައްސާލިއެވެ. ” ކަމަނާ ވާންއުޅޭ ފިރިކަލުންނަށް ފެނިގެން ހުރިތަނަށް ފެއިންޓް ނުވިއްޔާ ރަނގަޅު. ފޮނިކަމުން...

33

ސުދާ

  ސުދާ އަށް ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ތުއްތު ދަރިފުޅު ރޯލިއަޑަށެވެ. އަތުގެ ނުފުށުން ލޯ ފުހެލަމުން ލޯބިވާ ދަރިފުޅު އުރާލީ މާޒީ ހަނދާން ކުރަން ބޭނުން ނުވާހާލުގައެވެ. އޭނާގެ ހުރިހާވެސް އުންމީދަކީ މިހާރު...

7

އިޝްނާ(ޓްރެއިލާ)

ފައިހާ ގޮވަގޮވާ ހުއްޓާ އައިހަމް ބަހެއް ބުނުމެއް ނެތި ގޮސް ގެއަށް ވަނެވެ.އައިހަމް އަޅާވެސް ނުލާ ދިއުމުން ފައިހާގެ ގާތަށް އައީ އަމަށަކު ރުޅިއެއް ނޫނެވެ.އައި ރުޅީގައި ފައިހާ ގެއަށް ދާން ހިނގައިގަތީ...

48

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 41

ޝާދީން ލޮބީ ކުރިމަތިން އަޅާލައިފައި ގޮސް މަތީ ފަންގިފިލާތަކަށް އަރަން ހާއްސަކޮށްފައިވާ ލިފްޓު ކުރިމަތީ ހުއްޓެމުން ބަޓަނަށް ފިތާލިއެވެ. އިރުކޮޅެއްފަހުން ލިފްޓު ހުޅުވިގެންދިޔައިރު ޝާދީން ފޯނާއި ކުޅެން ހުރެފައި އިސްއުުފުލާ ބަލާލިއިރު ފެނުނު...

8

ލޯބި ވީމޭ ސިއްރު ސިއްރުން (28

ރޭދެބައިވާން ހުރީ ހަމައެންމެ ވިއްސަކަށް މިނެޓެެވެ. ނަމަވެސް ވަގުތާއިމެދު ފަރުވާލެއްނެތި, ރޭގަނޑުގެ އަރާމު ނިދިން އެއްކިބާވެހުރެ, ދާނިޝް ވިސްނަމުންދިޔައީ ރީޝާއާއި ދޭތެރޭގައެވެ. ރީޝާއާއި އިޒްހާރުގެ ގުޅުން ދާނިޝްގެ ހިތަށް އަނިޔާދެމުންް ދިއައީ ބަޔާންކުރަން...

57

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….39

ލިއާއަށް ޝިވަން ދައްކަމުން އަންޖަލް އެކުއްޖާ ގޮވައިގެން ޝިވަން ގާތަށް ގެންދިޔައީ ރައިހާނާއާ ހަމްޒާ އެކަނި ކުރަންށެވެ. ރައިހާނާ ހިތުގެ ވިންދު އަވަސްވަމުން ދިޔައެވެ. ހަމްޒާގެ ތޫނު ނަޒަރުން އޭނާގެ ހިތް ކަތިލާހެން...

10

އަސްލާން 6

“ނޫން. އުފާވޭ.” އަސްލާންގެ ތުންފަތަށް ވެރިކުރުވީ މަސްނޫއީ ހިނިތުންވުމެކެވެ. އެއީ ލިބުނު ހައިރާންކަމުން އުފާވާން ހަނދާންނެތިގެންކަމަށް އަމިއްލަ ނަފްސަށް ވިސްނައިދިނީމެވެ. އެ ހިނިތުންވުމުގެ އަޑީގައި އޭނާ ފޮރުވައިލި ނުތަނަވަސްކަން އަހަރެން އަޅައިނުލައި ދޫކޮށްލީމެވެ....

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 1
8

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 1

“އަދި އެއްފަހަރު ނިކަން ބުނެބަލަ ތިބުނިއެއްޗެއް، ތިހެން ކަންތައް ވިޔަކަ ނުދޭނަން” ނަތާގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެން ދިޔައީ ރުޅިވެރިކަމެވެ. އެކުވެރިޔާގެ ދިފާއުގަ ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާކަމެއް ކުރަން އަތުކުރި އޮޅާލައިގެން ހުރިކަހަލައެވެ. ”...

8

ކުށަކާ ނުލާ 5

“މިގޭގަ… ޝާމިލްއާ… ޝާމިލްއާ ހުދާ އެކީގަ އުޅޭ ތަން ބަލަން ހުންނާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން…” ސިއްރުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނިހާލް އެންމެ ފަހުން ބުންޏެވެ. “ކީކޭ ތިބުނީ؟ ހުދާއާ ޝާމިލް އެކީ…” ލަތީފްއަށް...