24

ޒީކް…2

ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ސާއިރާ އުނދުން ކައިރިއަށްގޮސް ދަގަނޑު ދޭފަތް ދޮންކުރުމަށް...

36

އައިރީން…(4)

“ސޮރީ ގަބޫލު ކުރާނީ ޝަރުތެއްގެ މަތިން..” ލީވާން އެހުރި ގޮތަށް...

72

އައިކާ – ޓްރެއިލަރ

“އައިކާ” މިވާހަކައަކީ ހަޤީޤީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ލޯބީގެ...