• 6

    ހިތު ވިންދު

    ދެެެެެވަަނަ ބައި ބާރުސްޕީޑް ގައި ކާރު ގޮސް މަޑު ކޮއްލީ ޔަނީޝް...

  • 9

    ހިތު ވިންދު

    މަގުމަތީގެ ހަލަބޮލިކަން އިތުރު ގަޑިއަކީ ހަވީރު ގަޑިއެވެ. ޕޭވްމަންޓު މަތީ...