44

ހަވޭލީ (12)

ކޮޓަރީގެ ކޮންމެ ތަނެއްވެސް ވަނީ މަލާކްއަށް އެމަންޒަރުތަކުން ސިފަވިގޮތަށެވެ. އެއްވެސް...

14

އިންތިޒާރު ކުރި ލޯބި (15)

ކައިވެނި ކުރުމަށް ދިހަ ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ވިރާހުގެ ފޯނަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކޯލެއް އައެވެ. އޭރު ގަޑިން ހެނދުނު 10:30 ވަނީއެވެ. އެކޮޅުން  ގުޅީ ...

56

ހަވޭލީ (11)

އޭނާާ އެޑައިރީ ނެގިއިރު އެތަނުގައި އެއްވެސް މީހަކު ނެތްކަން މަލާކަށް...

11

ރެޑް ހޭންޑް – 02

އަހަންނާ ޖުވޭއާ ނިކުމެ އުޅުނީ އަހަރެންގެ މަންމަގެ އުފަންދުވަހަށް ހަދިޔާއެއްގަތުމަށެވެ....

29

ޢެދެމޭ އުފާ….(33)

“އަލް ވިސްނަބަލަ ކީއްވެތަ އަލް އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދަން ތިއުޅެނީ؟...

by: shiya 9

ނަމަވެސް-7

”އެއީ ކޮން ރަށެއްގެ ކުއްޖެއް ކަމެއް ނޭނގޭ. ކިހިނެއްވީތަ؟ ޖުމާގެ ވާހަކަ ތިއެހީ؟” ނަޖުވާގެ ހިތް އަވަސްވާ ގޮތްވިއެވެ. ”ޖުމާ ކިޔާ އަހަރެންގެ ރަޓެއްސެއް މިރަށުގައި އުޅޭ. އަހަރެން މިބުނާނާ ޖުމާ އުޅެނީ މީހަކާވެސް އިނދެގެން އޭނަ ކުރިން އުޅުނީ މާލޭގައި. މީހަކާ އިނދެގެން އޭނަ ރަށަށް ބަދަލުވީ. ޖުމާގެ މާޒީގެ ވާހަކަތަކެއް އަހަންނަކަށް ކިޔައެއް ނުދޭ… އަހައްނަށް އެނގެނީ ޖުމާ ކައިވެނި ކުރިފަހުން އޭނަގެ ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވަމުން ދިޔަ ކަންތައްތައް….” ޝާނާ ކިޔައިދިނެވެ. ނަޖުވާ ފުންނޭވާއެއްލިއެވެ. ”ވެދާނެ އެއީ ޝިޔާޒް ކުރިން ރައްޓެހިވި ޖުމާ ކަމައްވެސް…. ޝާނާ! ޖުމާގެ މާޒީއާ ބެހޭގޮތުން ޖުމާއާ ސުވާލު ކޮއްލަބަލަ!” ނަޖުވާ ބުންޏެވެެ....

8

ބިކަވި ހަޔާތް (2)

އެނދުގައި އޮށޯވެގެން އޮތް ނާޒިމާ ވިސްނަމުން ދިޔައީ އެންމެ ފަހުން...

5

އީލާމް-15

އެއްދުވަހެއްގެ ހެނދުނެވެ. އަބީ ހެނދުނު އޮފީހަށް ދިއުމުން އީލާމް އޭނާގެ...