12

ޔުނީ (3 ވަނަ ބައި)

3 ވަނަ ބައި ******** ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ. ޔުމްނު އޮތީ އެންމެންނަށް ރަނގަޅަށް ނިދެންދެންނެވެ. ބޭނުމަކީ އެންމެން ނިދުމުން އަވީމެންނާއި ބައްދަލުކުރުމެވެ. އެންމެންނަށް ނިދުމުން އަވަހަށް ޓެންޓުން ނިކުމެ ރަށުގެ ތުނޑިއަށް ދިޔައީ...

14

އިންތިހާ

މިއީ ޙަޤީޤީ ޙާދިސާއެއްގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ލޯބީގެވާހަކައެކެވެ. މި ވާހަކައިގައި ހިމަނާފައިވާ ނަންތަކަކީ އަސްލު ނަންތަކެއް ނޫނެވެ އެއާ ޕޯޓްއަށް ވަދެނިކުމެގެންދާ އެންމެންގެ ސަމަލުކަމަށް ހުއްޓެނީ ރަތްކުލައިގެ ފޮއްޓެއް ހިފައިގެން މަޑުކޮށްލައިގެން...

12

އޭނާ

މަލަކާ އަށް ހޭލެވުނީ ގަޑި ސޯނާ ވާން ފެށުމުންނެވެ. އާދައިގެ މަތިން މަލަކާ ފާހާނާ އަށް ވަނީ މޫނު ދޮވެ ފެން ވަރައިގެން ސުކޫލް އަށް ދިޔުމަށްޓަކައެވެ. މަލަކާ ޔުނީފޯމް ލައި ރީތި...

7

ޔުނީ 2

އެއީ ޔުމްނުއެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެހެން ކުއްޖެކެވެ. ޝިކާ އެވެ. ޖިންނީންނާއި އިންސާނުންގެ ބާރު ހުރި އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އެކަމަކު ގޯސް ކުއްޖެއް ނޫނެވެ. ޔުމްނުގެ އެދުމުގެ މަތިން ޝިކާ ޔުމްނުގެ ސިފައަށް...

12

އޮޔާ

ދެލޯ ފޮހެމުން ޓީވީޗެނަލްއަކަށް އިންޓަރވިއު ދެމުންގެންދިޔަ އަލީގެ ފައިގައި ބައްދައިގަނެގެން ރޮއެގިސްލަމުން، ތުރުތުރު އަޅަމުން އެދަނީ ނިކަމެތި މަންމައެކެވެ..އަލީގެ އަނބިމީހާ އިޔާރާއެވެ. އޭނާގެ ހާލުގެ ވާހަކަ އަހައިފި މީހެއްގެވެސް ހިތްކުދިކުދިވާވަރުވެއެވެ. ނުވާންވީ ސަބަބެއްވެސް...

އަމާނީ
10

އަމާނީ

ގަދަ ވިއްސާރައާއެކު ބޯކޮށްވެހެމުންދިޔަ ވާރޭގެ ތިކިތަށް މުޅި ރަށަށް ވެހެމުންދިޔައީ ގުގުރާ ވިދަމުންނެވެ. އެ ވިދުންތަކުގެ ސަބަބުން ދެލޮލުން ކަނި ބުރައިގެންދާ ކަހަލައެވެ. ކުއްލިޔަކަށް ޖަހާލި ބާރު ގުގުރިއަކާއެކު، ދުއްވަމުން ދިޔަ ކާރު...

14

އަނދިރިވި ހަޔާތް

މިއީ ދުނިޔެއެވެ. އެއްބަޔަކު އުފަލުގައި ދުވަސްތަށް ގުނަމުން ދާއިރު، އަނެއްބަޔަކު ދަނީ ހިތާމައިގެ ކަރުނަ އޮހޮރަމުންނެވެ. ކިތަންމެ އުފަލުގައި އުޅެވުނަސް މާދަމާ ކަޅު އަނދިރި ގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ހަޔާތް ވެއްޓިދާނެއެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ...

29

ނޫރު (ބާވީސްވަނަ ބައި)

ބައްޕަ އިމާމްވެ ކުރި އެ ނަމާދު ނިންމާލާފައި ޝަރަފަށް ދެއަތް އުފުލައި އޭނަގެ ފާފަތައް ފުއްސެވުމަށް އެދި ރޮއިރޮއިފައި ދުޢާކުރެވުނީ ވެސް އާޔަތެއްގެ މަތިން ހަނދާންވެފައެވެ. ފިހާރައަކަށް ގޮސް ހުރި ޝަބާއަށް ގެއަށް...

31

ނޭންގިހިތޭ ގެންދެވީމަ މިތުރާ… (17)

ހަމަޔަގީނުންވެސް އެއިވެނީ އިބާގެ ގިސްލުމުގެ އަޑެވެ. މިވީހާދުވަސް ވީއިރު ޔާސިރު އިބާ ގެންގުޅުނީ އެލޮލުން އެންމެކަރުނަތިއްކެއްވެސް ވައްޓާލިޔަނުދީއެވެ. ވީއިރު އެގޮތަށް އެދަރިފުޅު އެހާ އަސަރާއެކު ރޮމުންދާއަޑު އިވުމުން ޔާސިރު ދައްކަން އުޅުނު ވާހަކަވެސް...

8

ޔުނީ

ހަޤީޤީ ހާދިސާތަކެއް މި ލިޔަނީ މި ކުދިންގެ ހުއްދަ ލިބިގެން. ކަމުދާނެ ކަމަށް އެއްމީދު ކުރަން. ޔުމްނު ދިޔައީ ސްކޫލަށް ދާށެވެ. އޭނާ އެކު މިހާރު އެގޭގައި އުޅޭ ކްލާސް ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ...

15

ހާމަ ކުރީމާ ލޯބި މަވާކަން 8

މެހެކްއަށް ހުރެވުނީ ބުނާނެ އެއްޗެއްވެސް ނޭންގިފައެވެ. އޭނާގެ ބައްޕައަކީ ހަމަ އެހާ ހިތްހަރު މީހެއް ހެއްޔެވެ. އޭނާގެ އުފަލަކީ އެބައްޕައަށް މުހިއްމު ނުވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ. މަޖްބޫރުން ކުރެވޭ ކައިވެންޏަކުން އޭނާއަށް ލިބޭނީ...

4

ވާނަން އެކުގައި (4)

“އަހަރެންގެ ހިތް ތިވަރަށް ނުތަޅުވާ ކިޔާ. އަހަރެންގެ މީހަކަށް ވާންވީނު” ޒާން ގެ ސުވާލު ވަރަށް ސާފެވެ. “އަހަރެންނަކަށް ޒާން އެއްނުވެސް އެނގޭ ކޮންތާކުން ކިހިނެތް އައި މީހެއްކަމެއްވެސް. ކީކުރާ މީހެއް ކަމެއްވެސް...

9

ހިތާ ފުރާނައިން… (7)

އޭނާ އެނބުރި ބަލާލުމާއެކު ފެނުނު މީހެއްގެ ސަބަބުން ހިނިތުންވެލެވުނެވެ. “ދޮންބޭ” އުފާވެފައި ހުރިވަރުން ކިޔޭ ނުކިޔޭ އެއްޗެއް ނޭގި އަފްޝީން އަށް ކުރެވުނު ހާވެސް ކަމަކީ ބާރަށް ދޮންބޭ އޭ ކިޔާފައި ހަޅޭއްލަވައިގަތުމެވެ....

32

ނޭންގިހިތޭ ގެންދެވީމަ މިތުރާ… (16)

ފެނުނުމަންޒަރާއެކު އަލޫކްގެ މެޔަށް ނުބައިގޮތެއްވެގެން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް އިބާ އެކޮޓަރިއަށްވަދެ އެކުރާކަމެއް ހޯދުމަށް ހިނގައިގަތް އަލޫކް ފާހާނާއަށް ދާންޖެހުމުން ހަތިޔާރު ބަހައްޓާފައި ކޮޓަރިއަށް އެނބުރިއައީ ފާހާނާކޮށްލައިގެން އިބާކުރާކަމެއް ބަލަންދާން ނިންމައިގެންނެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް...

ހަމްސަފަރް ގެ ކިއުންތެރިންނަށް…
8

ހަމްސަފަރް ގެ ކިއުންތެރިންނަށް…

ވާހަކަ މެދުކެނޑުނީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް މާފަށް އެދެން… ވަރަށް އަވަހަށް އަޅުގަނޑު ވާހަކަ އެނެއްކާވެސް އަޕް ކުރަން ފަށާނަން.. އިންޝާ ﷲ… އަދިވެސް އެއްފަހަރު ވަރަށް ބޮޑަށް މާފަށް އެދެން ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންގެ...

60

ނޭނގި ހިތޭ ތި އަތުލީ 25

އެކަމަކު މައުވަން ނިންމައިފައިވަނީ ކަންތައްތައް ހަމަޔަކަށް އެޅެންދެން އެކަން ކުރުމަށެވެ. އެއަށްފަހު ރަފާ ޖެހޭނީ އޭނަގެ ހަޔާތުން ބޭރުވާށެވެ. ދުވަސްތަށް ފާއިތުވަމުން ދަނީ ހީވެސްނުކުރާހާ ހަލުވި މިނެއްގައެވެ. ނުވަތަ ކުރަން ހުންނަ ކަންތަންތަން...