• 54

  ފުން ލޯބި (16)

  އަހަރެން ނޭވާ ހިފަހައްޓާލައިގެން އިނީ އަހަރެންގެ ލޮލަށް ފެންނާނެތޯ ހިތަށް...

 • 36

  ކުށްވެރި ލޯބި 30

  “އަދި ދަރިފުޅަށް މަންމަގެ ފޮޓޯވެސް ދައްކާނުލެވިގެން މިއުޅެނީދޯ…” ބައްޕަ އެނދުން...

  25

  ރޯލީމޭ (01)

  ފުލައިޓަށް އެރުމާ އެކު އަހަރެން ހިނގައި ގަތީ އަތުގައި އޮތް...