30

ނޫރު (އަށާޅީސްވަނަ ބައި)

އޭނައަށް ހީވެފައި އޮތްހެން ޝަބާގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ކޮޅަކަށް ނުޖެހޭފަދަ ޖަވާބެއް  ނުލިބުނަސް ޝަބާ މި ޙާލަތުގައި އޭނައަށް އެހީވާނެކަން އޭނައަށް ޔަޤީންވީތީވެއެވެ. އަފާފަށް ނޭނގުނު ކަމަކީ ޝަބާ އޭނަ ކައިރިއަށް އައީ...

24

ތަޤްދީރު (9)

އޮފީހުގެ ކުރިމަތީއޮތް ކާރަށް ޔާނިކް އެރުމާއެކު ޑްރައިވަރ ކާރު ދުއްވައިލިއެވެ. ފަހަތު ޝީޓްގައި މަލްހާގެ ބޯ އޭނާގެ އުނގުގައި ބާވައިލައިގެން އޭނާގެ އަތުގައި ބާރަށް ހިފަހައްޓައިލައިގެންއިން ޔާނިކް އިނީ ނުތަނަވަސްވެފައެވެ. ބަނޑުގައި އަޅަމުންދިޔަ...

10

ޝީން (ތޭރަވަނަބައި)

އެވަގުތު އަޔާޒް ޝީންގެ ކޯތާފަތް މަތީ ފިރުމަމުން ދިޔަ އިސްތަށިތައް އެއްފަރާތް ކޮއްލަދިނެވެ. ހަމުގައި އެއިގިލިތައް ބީހުމާއެކު ޝީންގެ ދެލޯ ލޯމަރާލެވުނެވެ. އެމަންޒަރު ފެނުމުން އަޔާޒްގެ ހިތް ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓިކަހަލައެވެ. ޝީންވެސް އަޔާޒްގެ...

155

ހިތާ ފުރާނައިން… 65 (ފަހުބައި)

“އަނބި ގަބޫލް ކޮއްފިންތަ؟” ގާޒީ އަހާލިއެވެ. އެއާއެކު އާއިކް އަނބި ގަބޫލް ކޮއްފީމޭ ބުނެލިއެވެ. “އާރާ އަށް ދެލޯ މަރާލެވުނެވެ. މިއީ މައިލީން ވެސް ބުނި އިހްސާސްހެއްޔެވެ؟. ބުނެދޭން ނޭގޭ އިހްސާސްއެކެވެ. އުފާވެ...

15

ކުރިން އެނގުނުނަމަ (އެއްތިރީސްވަނަ ބައި)

ކަޅު އަނދިރިކަން ވެރިވެފައިވާ ކޮޓަރި ތެރެއަށް ވަންނަމުން ލައިޓް ދިއްލާލިއެވެ. ފަޅުކަން ވެރިވެފައިވާ ކޮޓަރިތެރެއިން ޒީކް ފެނުނު ހެން އިޔާންއަށް ހީވިއެވެ. އަލަމާރި ހުޅުވާލަމުން އިޔާން އެތެރެއަށް ބަލާލިއެވެ. ހުސްކޮށްފައިވާ ވައްގަނޑު ތަކުގެ...

19

ހިތާ ފުރާނައިން… (64)

“އެކަމަކު ޔަޝޫ ޑޭޑް” ޔުއާން ބުނަން އުޅުނެވެ. އޭނާއަށް ވެސް ބޯ ކަހާލެވުނެވެ. “ލާވީ ބުނި ދޫކޮއްލާ ވާހަކަ” އައިކަލް ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު ޔުއާން އަށް ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއްލެވުނެވެ. އޭނާ މައިލީން އަށް...

6

ޝީން ( ބާރަވަނަ ބައި)

ކޮންމެދުވަހެއްވެސް ރޭވެ އަލިވަމުންދެއެވެ. ޝީންގެ ކޯސް ނިމުމާއެކު އަލޫކްގެ އެދުމުގެ މަތިން އެމީހުންގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ޝީން މުނީރާ ގާތު ދެއްކިއެވެ. އަލޫކް އަކީ ކުރިން މަސްތުވާއެއްޗެހި ބޭނުން ކުރި މީހެއްކަން އެގުމުން...

49

ހިތާ ފުރާނައިން… (63)

“ލީން….” ޔުއާން މިފަހަރު މައިލީން އަށް ގޮވާލުމާއެކު އޭނާގެ އަނގައިން ދެން ނުކުތް އެބަސްތަކުން މައިލީން އަށް ތެދިން ފިޔަވަޅު ފަހަތަށް އަޅާލެވުނީ މޭގައި އަތް އަޅައިގެން ހުރެއެވެ. ޝާލީން އާއި އާރާވެސް...

43

ތަޤްދީރު (8)

“ނޫން. ލައްކަދުވަހު އަޅުގަނޑަށް ސިއްރުކުރެވިއްޖެއެއްނު. ދެން ކިޔައިދީ.” ނުރުހުންވެފައި އީނާލް ބުނެލިގޮތުން ޔާނިކް ކަންބޮޑުވިއެވެ. މަލްހާއަކީ ދުވަހަކުވެސް އޭނާއަށް ލިބެންނެތް ނަސީބެއްކަން އިނގޭއިރު އެވާހަކަ ދައްކާކަށް ޔާނިކް ބޭނުމެއްްނުވެއެެެވެ. އެހެނަސް އީނާލް ގޮތްދޫނުކުރާނެކަން...

20

ނޫރު (ސަތާޅީސްވަނަ ބައި – ދިގުކުރެވިފައި)

އަފާފަށް ގަދައަށް ގިސްލެވެން ފެށި އަޑު އިވެން ފެށުމުން އެ ރިހުން އޭނަގެ މެއަށް ފެތުރެން ފެށިއެވެ. އަފާފަށްވީ ކިހިނެއްތޯ ހިތް ސުވާލުކުރި ވަގުތު އޭނަގެ ގޮށްމުއްކެވިގެން ދިޔަދިޔަހެން އޭނައަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ....

23

ކުރިން އެނގުނުނަމަ (ތިރީސްވަނަ ބައި)

ރުއާންގެ އެނދުމަތީގައި އޮށޯވެލައިގެން އޮތެވެ. އޭސީގެ ފިނިން އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާކަހަލައެވެ. ރުއާންގެ މޫނު މަތީގައި ވިދަމުން ދިޔައީ ދާތިކިތަކެވެ. އެންމެ ފަހުން ރުއާން ތެދުވެގެން ހަރުގައި އިން ޓީސާރޓް ނަގައި ހަށިގަނޑަށް...

43

އަނދިރިފަރާތް 24

“އައި އޭމް ޑެލްޓާ.” އޭނާ އަހަންނާ ދިމާއަށް އަތް ދިއްކޮށްލަމުން އެހެން ބުނުމާއެކު އަހަންނަށް ލިބިގެން ދިޔައީ ޝޮކެކެވެ. ދެލޯ ހަނިކޮށްގެން ހުރެ އަހަރެން ކަޅު ކުލައިގެ ލެދަރ އަންގި ލައްވާފައިވާ އޭނާގެ...

7

ޝީން (އެގާރަވަނަ ބައި)

ކޮފީ ނިންމާލުމައްފަހު އަޔާޒް ގެއައް އައީ ޝީން އަށްހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔައި ދިނުމަށެވެ. އަޔާޒް އަށް ޝީން ނުލިބުނަސް އެކަހަލަ މީހެއްގެ މަކަރުވެރި ކަމުގެ ދަލުގައި ޝީން ޖެހުނަކަ އަޔާޒް ނުދޭނެވެ. “ބުރޯ...

37

ތަޤްދީރު (7)

ގޭގެ އެކި ދިމާއަށް ނަޒަރު ހިންގަމުން ޝަމްއަލް އެތެރެއަށް ވަތްއިރު އެމީހުންގެ އިންތިޒާރުގައި ސޯފާގައި އެއާއިލާގެ އެންމެންކަހަލަ ގޮތަކަށް ތިއްބެވެ. ޝަމްއަލް ހުރީ އޭނާގެ މައިންބަފައިން އޭނާއަށްޓަކައި ހޮވި އަންހެންކުއްޖާ ދެކިލާހިތުން ކެތްމަދުވެފައެެވެ....

10

ނޫރު (ސަތާޅީސްވަނަ ބައި)

އަފާފަށް ގަދައަށް ގިސްލެވެން ފެށި އަޑު އިވެން ފެށުމުން އެ ރިހުން އޭނަގެ މެއަށް ފެތުރެން ފެށިއެވެ. އަފާފަށްވީ ކިހިނެއްތޯ ހިތް ސުވާލުކުރި ވަގުތު އޭނަގެ ގޮށްމުއްކެވިގެން ދިޔަދިޔަހެން އޭނައަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ....

24

ކުރިން އެނގުނުނަމަ (ނަވާވީސްވަނަ ބައި)

ރުއާންއަށް ގެއަށް ދެވުނުއިރު ރާއިނާއާއި ރީނާ ރުއާންގެ އިންތިޒާރުގައި ތިއްބެވެ. ރުއާންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުންދިޔަ ނުތަނަވަސްކަމެއް ރީނާއަކަށް ސިއްރެއް ނުކުރެވުނެވެ. ރީނާއަކީ ރުއާންގެ އުފަން މަންމައަށް ނުވި ނަމަވެސް ރުއާންއަށް އަންނަ ކޮންމެ...