53

ވާނަން އުމުރަށް – 14 –

ކުއްލިއަކަށް އައިލީންގެ ހިތަށްއެރި އެއްޗަކުން ދެލޯބޮޑުކޮއްލާފައި އިއްބާންއާ ދިމާލަށް ބަލަން އޮވެވުނެވެ. އިއްބާން ހަމަ އައިލީންއާ ދިމާލަށް ބަލާވެސްނުލާ ހިނގަމުންދިޔައެވެ. އެ މޫނަށް ބަލަން އޮވެފައި ކުއްލިއަކަށް އައިލީން ދެފެރާތަށް ބޯހޫރާލީ ހިތަށްއެރި...

111

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 30

  ޝިފާ ބަލަން ހުރި ގޮތުން ޒައިކު ގާތައް ހިނިއަޔަސް އެކަން ނުދައްކަން ކަރުކެހިލުމަށްފަހު މޭޒާ ކައިރިވެލިއެވެ. އަދި އެއްއަތުގައި ހުރި މަހުމާ ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓުމަށްފަހު އަނެއް އަތުގައިވާ އޯކިޑް މާބޮނޑިއެއް ދިއްކޮށްލިއެވެ....

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 7
27

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 7

މިއަދު ހެނދުނު ޒިޔާން އޭނާގެ ފޯނަށް އަޅައިދޭން އެޒުވާނާގެ ވޯއިސް ރިކޯޑިން ޖައްސާ އަޑުބާރު ކޮށްލިއެވެ. އެއާއެކު މުޅި ކޮޓަރި ތެރޭގައި  އެޒުވާނާގެ ހިތްގައިމު އަޑު ފެތުރިގެން ދިޔައެވެ. ******************************************************* ފެންވަރާ ރީތި...

40

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….49

“ގަޑިން ކިހާއިރެއް؟” ރަނގަޅަށް ލޯ ނުހުޅުވާ އިނދެ ރައިހާނާ ނިދި އަޑަކުން އެހިއެވެ. ރީހާން ނޭންގެއޭ ބުނުމުން ކޮޓަރިން ނިކުންނަން ދިޔައެވެ. ނުކައި ހުރުމުން އޭނާ ހުރީ ބަނޑުހައިވެފައެވެ. ރީހާންވެސް ރައިހާނާ ފަހަތުން...

50

ކުށަކާ ނުލާ 20

“އައިމް ސޯ ސޮރީ ނަދާ…” މަޑުމަޑުން އަޔާޒް ބުނެލިއެވެ.   ލެޕްޓޮޕުން ފިލްމެއް އަޅުވައިގެން އިން މައިހާ ފިލްމް ޕޯސް ކޮށްލާފައި ބަލާލީ ޓަކި ޖަހާލާފައި އަޝްފާން ވަނުމުންނެވެ. “ބިޒީތަ؟” މޭޒު ކައިރީ...

މަންޝާ 2 – 2
7

މަންޝާ 2 – 2

  އެ ހިޔަނީގެ ބިރުވެރި ހުނުމުގެ އަޑު ގަދަވަމުން ދިޔަވަރަކަށް އެ ގަސްދަށަށް ޖެހެމުންދިޔަ ވައި ގަދަވަމުން ދިޔައެވެ. ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބިންމަތީގައިވާ ހިކިފަތްތަކާއި ކުނިބުނިތައް ވަޔާ އެކުވެ އުދުހެން ފެށުމުން މަންޝާ...

6

މަންޝާ 2 – 1

ގަދައަށް ނިދާފައޮތް މަންޝާގެ ހަށިގަނޑުގައި ފިނިއަތަކުން ފިރުމާކަމުގެ އިހްސާސެއް ކުރަމުން ދިޔައެވެ. ކަނދުރާ މައްޗަށް ވެއްޓިފައިވާ އިސްތަށިތައް މަޑުމަޑުން އެއްފަރާތްކޮށްލުމަށްފަހު އެމީހަކު މަންޝާގެ ހަށިގަނޑާ ގާތްވެލިއެވެ. ކަންފަތުބުޑުގައި ހޫނު ނޭވާއެއް އެޅިލުމުން މަޑުމަޑުން...

18

ވިވާން 4

އެލީ ގެ އަށް ލުމަށްފަހު ވިވާން އަށް ގެ އަށް އާދެވުނު އިރު ހުރީ 6.30 ވެބޮޑުވެފައެވެ.ވިވާން ވެފާ ހުރި       ވަރުބަލިކަން ފިލުވާލުމަށް ޓަކައި އެނދުގައި ޖައްސާލިއެވެ.އަދި މިއަދުވީ ކަންތަކާ ވިސްނަން ފެށިއެވެ.އެލީ މިަދު ދާނެ ބާވައޭ ވެސް ހިތައްއެރިއެވެ.ވިވާން ފުންވިސްނުމެއްގާ އޮއްވަ މަޑުމަޑުން ދެލޯ މެރެމުން ގޮސް ފުން ނިންޖަކަށް    ގެނބުނެވެ. **** **** އެލީ އޭނާގެ ކޮޓަރި ތެރޭ ދެފަރާތަށް ހިނގަމުން ދެއެވެ.އެލީ ކަންބޮޑު ވެފައި ވާވަރު އެދޮން މޫނުމަތިން ފާޅުވޭވޭ    ހުއްޓެވެ.އިރުކޮޅަކު އެހެން ހުރުމަށް ފަހު އެލީ މަޑު ފިޔަވަޅު ތަކެއްގާ ގޮސް ގެއިން ބޭރަށް ނުކުތެވެ.ޖައްވުގައި ތެތް ފިނިކަމެއް ހިފާފާ ވުމުން އެލީ ގެ ހަށިގަނޑުގައި މަޑު ތުރުތުރު ލުމެއް ވިއެވެ.އެލީ ހިނގަމުން ހިނގަމުން ގޮސް   ހުއްޓުނީ ފަޅު ގެއެއް ކުރިމަތީގައެވެ.މަޑުމަޑުން އެގޭ ދޮރުގައި ޓަކި ޖަހާލުމުން ދޮރުހުޅުވުނެވެ.ކުރިމަތީގައި ހުރީ ޒެކް ގެންގުޅޭ މީހުންތަކު ތެރޭން އެކަކެވެ.އެމީހާ އެލީ ވަންނަން ތަން ދެއްކުމުން ކުރިއަށް ހިނގައިގަތެވެ.”ހޭ…އާދެވިއްޖެ ދޯ.އެލީ”ޒެކް އެލީ ގެ ކުރިމަށްޗައް ވާގޮތަށް އިން ގޮނޑި އެއްގައި އިނދެ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.”އޭތް..ކަލޭ ގެ ފްރެންޑް އަށް ކިޔަނީ ވިވާން ދޯ…އެއްޗެއް ހަނދާން ކޮއްލަދޭން މި ގެނައީ..އެއްކަލަ ކަންތައް އެއްވެސް މީހަކު ކައިރީ ނުބުނާތި…”އޭރު އެލީ ހުރީ އިސްދަށަށް ޖަހައިގެންނެވެ.”ކަލެ އަށް އެބަ އަޑު އިވޭތަ؟”ޒެކް އަޑަށް ބާރުކޮއްލަމުން ވާހަކަ ދެއްކި  އެވެ.”ލައްބަ…”އެލީ ސިއްސައިގެން ގޮސް ބުނެވުނީ ވެސް ފުދޭވަރަކަށް ބާރަށެވެ.”އަދި އެއް ކަންތަށް..އަހަރެން ހަމަ  ގޮވާލާ އިރަށް އަންނަން ވާނެ ސްކޫލް ގަ…ބުނާ ކަމެއް ކޮށްދޭން ވާނެ…ދެން އޯކޭ ދިޔަޔަސް…”ޒެކް ނުލަފާ     ހިނިތުންވުމެއް ތުންފަތް މައްޗަށް ވެރިކުރުވަމުން ބުނެލިއެވެ. އެލީ އެ ގެއިން ބޭރަށް ނުކުންނަން ހިނގައި ގަތެވެ.އޭރު އެލީ ގެ ދެލޮލުން ކަރުނަތަށް އޭގެ މަގާމް ދޫކޮށް ފައިބަން  ފެށިއެވެ. އާދުވަހަކަށް އިރު އަރައިފިއެވެ.ވިވާން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައީ ޔުނިވާސިޓީ އަށް ދިއުމަށެވެ.އެހެން ދުވަސް ތަކެކޭ އެސް އެއްފަދައިން ކާރުގައި ވިވާން ޔުނިވާސިޓީ އަށް ދާން މިސްރާބު ޖެހިއެވެ.ކާރު ޕާކް ކޮށްލުމަށް ފަހު ވިވާން ކްލާހަށް  ދިޔައެވެ.ވިވާން ގެ އެ ރީތި ދެލޯ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ހޯދާލީ އެލީ ފެނޭތޯއެވެ.އެލީ އެއް ނެތެވެ.އެލީ ކުޑަކޮށް ހައިރާންވިއެވެ.އެލީ އަކީ ގަޑިޖެހިގެން ކްލާހަށް އަންނަ ކުއްޖެއް ނޫނެވެ.މިއަދު އެހާ ލަސްވީ ކީވެބާއޭވެސް ވިވާން ހިތަށް އެރިއެވެ. ވިވާން އަށް ދެން ފެނުނުމަންޒަރުން ހުރީ ގަބޫލު ކުރަން ދަތިވެފައެވެ… ނުނިމޭ    

12

ރިހި އަނގޮއްޓި 1

މާހިލް އަކީ ކިޔެވުމަމ މަށް  މަށް  މޮޅު އަހްލާގު ރަނގަޅު ކުއްޖެކެވެ. މާހިލްގެ ބައްޕަ  މާހިރް   މިކަ މާ ވަރަށް ހިތްހަ މަ ޖެހެއެވެ. މަންމަ އަކާއި ނުލާވެސް މާހިލް ރަނގަޅު ކުއްޖަކަށް...

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 29
71

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 29

  ޒައިކު ބޭނުންވީ އެނބުރި އޭނާގެ ގެއަށް ދިއުމަށެވެ. ދެދުވަސް ފަހުން އޭނަ އެމެރިއާއަށް ކޮންމެހެންވެސް އޮންނަ މީޓިންއަކަށް ހާޒިރުވާން ޖެހެއެވެ. އެހާ ވާންވާއިރަށް ނިންމަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެކަމަކު...

36

ނާއިންސާފް 27

“ކޮބާ އޮޓޯޕްސީ ރިޕޯރޓް..” ފުރަތަމަވެސް އަހަރެން ސުވާލު ކޮށްލީމެވެ. ލުވެއިޒް އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެއެވެ. “އެންމެ އެއްޗެއް. އެއް ކަންތަށް މަށަށް ސާފު ކޮށްދީ..” ޝަޔާން ލުވެއިޒްއާއި ދިމާއަށް ބުނެލިއެވެ. ލުވެއިޒް އިސް...

15

“އެއްވެސް މީހެއްކައިރީ ނުބުނާތި” (4ވަނަ ބައި)

ދެދުވަސް ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރު އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަން ފަށައިފިއެވެ.  ރޫފަ ރަނގަޅުވެ ގައިގަ ވަރު ޖެހެންފަށައިފިއެވެ. ވަޅުވަދެފައިފާ ކޯވެސް ފުފެންފަށައިފިއެވެ. ހަމުގެ ކުލައަލިވާން ފަށައިފިއެވެ. ދޮންމަންމަ އަހަރެން ފެންނައިރަށް އަހަންނަކީ...

92

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 65

“ހައިޒަލް މަރާލާ…” އައްމާރު ވިހަގޮތަކަށް ބުނެލިއިރު އަލްހާންގެ ދެލޯބޮޑުވިއެވެ. “ކިހިނެތްވީ މާވަރަކަށް ސިހުނީ… އަލަށް ކުރަން އުޅޭ ކަމެއްނޫނެއްނު… އެހެންނޫނަސް އަމިއްލަ ކޮއްކޮއަށް ނެތް ލޯބި ކޮއްކޮގެ ދަރިއަށްވެސް ނޯންނާނެއެއްނު… ނޫނީ އަހަރެން...

20

ލޯބި

ގިނަދުވަސްތަކަކަށްފަހު އޭނާގެ ރަށަށް ދެވޭތީ ނުތަނަވަސްވެފައި ހުރި އީތަން އަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބުނީ ރަށުގެ ފަސްގަނޑުގައި ފައިޖައްސާލެވުމުންނެވެ. މާލޭގެ ހަލަބޮލި މަގުތަކާއި ބަލާފައި ރަށްފުށުގެ ދިރިއުޅުން ހާދަ ހިތްފަސޭހައޭ އީތަންގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. ތަންކޮޅެއް...

7

ވިވާން 3

އެލީ އަށް ރީތި ހިނިތުން ވުމެއް ދެމުން އަތުން ހަނާ އަޅާލަމުން ވިވާން ހިނގައިގަތީ ގޮނޑީގައި އިށީނުމަށެވެ.ގޮނޑީގަ އިށީންނުމަށް ފަހު ވިވާން ކްލާސް ތެރެއަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ.ފާޑެއްގެ ގޮތަކަށް ތިން ފިރިހެން ކުދިން ވިވާން އާ  ދިމާލަށް ބަލަހައްޓާގެން ތިއްބެވެ.ބޮޑު ކަމެއްނުން ހެއްޔެވެ.މިހާރު ފިރިހެން ކުދިން ވެސް އަހަންނާ ދިމާ އަށް ބަލަން ފެށީ ހެއްޔެވެ.ވިވާން ހިތާ ހިތުން ކިޔާލިއެވެ.އަދި އެއީ ކޮން ބައެއްތޯ އެލީ ކައިރީ ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ.”އެއީ…އަހަންނަކަށް ހަމަ އެއްގަތަކަށް ވެސް ނޭނ..ގެ..”މިހެން ބުނެ ނިމުނުއިރު އެލީ ގެ މޫނު މަތިން ނުތަނަސް ކަމުގެ ކުލަވަރު    ފެނެއެވެ.ވިވާން ހުރީ މިކަމާ ކުޑަކޮށް ހައިރާން ވެފަ އެވެ.ނަމަވެސް މާ ބޮޑުކަމަކަށް ނުހަދާ ،އެލީ ވެސް ވާހަކަ  ވާހަކަ ނުދެއްކުމުން ފޮތެއްނަގާ ކިޔަން ފެށިއެވެ.އެރިކޮޅެއްނުވެ ޓީޗަރު ކްލާހަށް ވަނެވެ.އަދި އެކުދިންނަކީ އަލަށް ޔުނިވާސިޓީ އަށް ޖޮއިން ކުރި ކުދިން ކަމުގައި ބުނެ އެ ކުދިންގެ ކުޑަ ތަޢާރަފެއް ދިނެވެ. ގަޑިތަށް ހަލުވިކަމާ އެކީ ކުރިއަށް ދެއެވެ.އެލީ ވިވާން އަކާ މާ ގިނައިންނެއް ވާހަކައެއް ނުދައްކައެވެ.ބްރޭކް ގަޑީގައި  ބަނޑުހައިވެފަ ހުރުމުން އެލީ އާއި ވިވާން ކެންޓީނަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ.ކެންޓީނަށް ހަމަ ވަދެވުމާ އެކު އެލީ ގެ     ވާހަކަ ގަނޑު ފެށުނެވެ.އެލީ ގެ މިޢަމަލުން ވިވާން ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހައިރާން ވެފައެވެ.ނަމަވެސް މާ ބޮޑު ކަމަކަށް ނުހަދާ އެލީ ގެ ވާހަކާގައި ބައިވެރި ވިއެވެ. ކެންޓީނަށް ވަދެ ތައްޓަށް ކާ އެއްޗެހި އަޅައިގެން ވިވާން އާއި އެލީ އައިސް އިށީ ނެވެ.ކާން ފެށިތާ އިރުކޮޅެއްނުވެ   އެއްކަލަ ތިން ފިރިހެން ކުދިން ވެސް ތަށްޓަށް ކާއެއްޗެހި އަޅައިގެން އައިސް ވިވާން އާއި އެލީ ގެ ކުރިމަތީ އިން  ގޮނޑިތަކުގައި އިށީނެވެ.”ހާއި އެލީ..ހަނދާން ވޭތަ އަހަރެން…ހެހެ…ހަނދާންނެތޭކަށްނުވާނު…މަމީ ޒެކް އެއްނު..”    ފާޑަކަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނދެ ޒެކް ބުނެލިއެވެ.މިހެން ޒެކް ބުނެލިއިރު އެލީ އިނީ އިސް ދަށަށް ޖަހައިގެންނެވެ.  އަދި އިރުކޮޅަކު އެހެން އިނުމަށް ފަހު ވިވާން ގެ އަތުގަ ހިފައިގެން ކެންޓީނުން ބޭރަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ.އޭރު   ވިވާން ގެ ހިތުތެރޭ ސުވާލުތަށް ފުނިޖެހެމުން ދެއެވެ. ”އޭތްތް…އެލީ..މިރޭ 7 ގަ ބައްދަލު ކޮށްލަންވާނުންންން…”ކެންޓީނުން ބޭރަށް ނިކުންނަނިކޮށް ޒެކް ގޮވާލި އަޑު މުޅި   އެތާނގަ ގުގުމާލިއެވެ.އޭރު އެލީ ގެ ލޮލުގަ ތާޒާ ކަރުނަ ވިދަވިދާ ހުއްޓެވެ.އަދި ވިވާން އަށް ނުދައްކަން ވެގެން   މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައެވެ.އަދި އެކަން ދާދި ފަސޭހަ ކަމާއެކީ އެލީ އަށް ކާމިޔާބުވެސް ވިއެވެ.އެލީ ވާހަކަ    ނުދެއްކުމުން ހިތަށް ކެއްނުވެގެން އެންމެ ފަހުން ވިވާން މަޑު މައިތިރި ކަމާއެކީ ސުވާލު ކުރިއެވެ.”އެލީ އެއީ    ކޮންބައެއް؟’ ”އެއީ މިއަދު އަލަށް ޖޮއިން ކުރި ކުދިންތަކެއްނު..އެއުޅެނީ އަޅާގަނެގެން..އެހެންނޫނަސް އެލީ އެއް ބޭނުމެއްނޫން     އެކަހަލަ ކުދިންނާ ފްރެންޑް ވާކަށް..ބަލާބަ ހުރި ސިފަ..ބޯދިގުކޮށް ،ކަންފަތް ތޮރުފާ..އަދި ނުވިތާކަށް ލާ އެއްޗެހި    ވެސް ބުރިން ތިރީގަ..ހަރުދަނާ ވައްތަރެއް ވެސް ނުޖަހާ..”އެލީ އެއްފައްޗަކަށް އަމުނާލިއެވެ. އެލީ ވާހަކަ ދެއްކިއިރު ތުންފަތަށް އެހަދާލާ ގޮތްގޮތުން ވިވާން ހުރީ އަޑިއަށް ހީލަ ހީލަ އެވެ.”ތިވަރަށް ނުކިޔައި    ދިނަސް ދެން އޯކޭ އޭ..ގަބޫލު ކޮށްފީމޭ…”ވިވާން ހެމުން ބުނެލިއެވެ.”ބުނަން ވާނެ އެއްނު”އެލީ ވެސް މަޖާ ރާގެއްގަ ބުނެލިއެވެ.ދެމީހުން ވާހަކައިގަ ތިބެ ވިވާން ގެ ކާރުގައި ގެއަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ. ދެ މީހުންނަށް ވެސް ނޭނގުނު ކަމުގައިވިޔަސް އެމީހުން ވާހަކަ ދެއްކިތަން ކަނުލާ އަޑުއަހަން މީހަކު ވަރަށް ކައިރީ  ހުއްޓެވެ… ނުނިމޭ

71

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 64-2

ފުލް ސްޕީޑްގައި އެންޓްރެންސްއަށް ކާރު ވަދެގެން އައިރު ފެނުނު މަންޒަރުތަކުން ހައިޒަލްގެ ސިކުނޑީގެ ނާރުތައްވެސް ބުރިބުރިގެންދިޔަފަދައެވެ. ރަނގަޅަށް ކާރު ނުހުއްޓެނީސް ހައިޒަލް ކާރުން ފުންމާލިގޮތަށް ހަޅޭލަވައިގަތެވެ. އޭރު އައްމާރު މަޔާންގެ ބޮލާއި ދިމާލަށް...