6

ޓިކް ޓޮކް

އަހަރެން މި މަޒުމޫން ލިޔަން ގަސްތު ކުރީ ވެސް ވަރަށް ވެސް އެހެން ބޭނުމެއްގައެވެ . މި މަޒުމޫނުން އެގިގެން ދާނެއެެވެ. އަހަރުމެން  މި ކުޑަ ޤައުމު އަކީވެސް ތަރައްޤީ އަށް ވަރަށް ވެސް ލޯބި ކުރާ ބައެކެވެ . އާ ފެޝަން ތަކަށް ވެސް ލޯބި ކުރުން އޮވެއެވެ . ދެން ބަލާލަމާ ހެއްޔެ...

5

އިއުތިރާފް (4 ވަނަ ބައި)

“އެއީ އަހަރެންގެ ބޭބެ.” އަހަރެން އެހެން ބުނުމާއެކު އަޒާން ސިހިފައި އަހަރެންގެ މޫނަށް ބަލާލިއެވެ. “އަހަރެން ކުރިން މިވާހަކަ ކިޔައިނުދިނީ އަހަރެންގެ އެހާ ހިތްވަރު ނެތީމައި. އެކަމަކު މިހާރު އެއީ އަޒާންއަށް ވެސް...

28

14 ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ

“ޝަލީ ބުނެބަލަ އަހަރެން ކޮށްނުދެނީ ކޮންކަމެއް؟… މިހެން އުޅުމަކީ އަހަންނަށްވެސް ވަކި ފަސޭހަކަމެއް ނޫނޭ… އަހަރެންގެ ހައްްްގަކަށްވާއިރުވެސް އަހަރެން ކެތްކުރާވަރު ޝަލީއަށް އިނގޭނެނަމަ…” މަޔާން ޝަލީންއާއި ދިމާލަށް އެނބުރުނުއިރު އެ ދެލިކޮޅެއްފަަދަ ލޮލުގައިވަނީ...

13

ލޯބިވިން … އިތުބާރުވެސް ކުރިން … 01

ގަޑިން ދަންވަރު 2 ޖެހީއެވެ. ނަމަވެސް ލިބިފައިވާ ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމުން އިފާގެ ލޮލަށް ނިދީގެ ހިލަމެއްވެސް ނުވެއެވެ. ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ތެރޭގައި އޭނާއަށް ލޯބިވެވުނު ޝިޔަމް އޭނާއަށް ބޭވަފާ ތެރިވީއެވެ. ޝިޔަމްގެ ބޭނުން...

17

މާޒީ (ފުރަތަމަބައި)

”ދަތުރު ކިހިނެއް؟…” އެއާޕޯޓުން ނިކުމެގެން އައި ސާލިމް އާއި ނިޝާއާއި ދިމާއަށް ދިޔަ ރިޔާޒު ހުރީ ނިކަން ހެވިފައެވެ. ބާރަ އަހަރަށް ފަހު އެންމެ ގާތް ރަހްމަތްތެރިޔާ ފެނުމުން އުފާނުވާނީ ވަކި ކާކު...

9

އިންތިޒާރުގައި ހުންނާނަމޭ ލޯބިން….1

“އިނގޭބަތަ ތި ކިޔޭ އެއްޗެއް” އަހަރެންގާތައް އިތުރައް އައީ ރުޅިއެވެ. ދުވަސްތަށް ފާއިތުވަމުން ދިޔަވަރަކައް އަހަންނަށް ހައިކަލް ދަސްވަމުންދިޔައެވެ. ޝީޒާ ކީ އެއްވެސް ކަމަކާ އޭނާ އުޅޭ ގޮތެއް ނުގުޅެއެވެ. އަހަންނަށް ފެންނަނީ...

24

ހަމަހިމޭން ހިތުތެރޭ 1

އަޅި ކުލައިގ ދޫެ ސްވެޓް ޕޭންޓްސާއެކު ކަޅު އަތް ދިގު ސުވެޓާއެކެވެ. ހީލްއެއް އެތެރެއަށް ލާފައި އިން ޖިންސު ފޮތީގެ ސްނިކާސްގައި އެ އަންހެން ކުއްޖާގެ ބައްޓަން އެއްގޮތަކަށްވެސް ހާމަވާކަށް ނެތެވެ. ގުދުރަތުން އޭނާއަށް ލިބިފައިވަނީ...

7

ބޭނުމޭ ދޭން ހިތް އެކީ 1

ވާރޭގެ ބޯ ވިލާތަކުން އުޑުމަތި ވަނީ ފުރާލެވިފައެވެ. ހީވަނީ ދެންމެ ދެންމެއަކުހެެން ވާރޭ އޮއްސާލަފާނެހެނެވެ. މާލޭގެ ކާރުބާރު ބޮޑު މަގުތައް ވަނީ ތޮއްޖެހިފައެވެ. ބެލްކަނީގައި އަތް ވިއްދާލައިގެން ޝާމިހު ހުރީ ވާރޭގެ އިންތިޒާރުގައެވެ....

25

އަލަތު ލޯބި

ބަހަށް އެރީންސުރެ، ޖެހިގެން ހުރި ސީޓުގައި ފޯނާ ކުޅެން އިން މަންޖެގެ ހަރަކާތްތަކަށް ގެއްލިފައި އިނީމެވެ. ބޮޑުވައި އިނގިލީގެ މަޑު ހަރަކާތުން ފޯނުގެ ސްކްރީން ކަހަމުން ދިޔައެވެ. އޭނާ ބަލަމުން ދިޔައީ ފޭސްބުކު...

23

އެ ސިއްރު… 9 ( ފަހުބައި )

ޓެރެސްއަށް ނިކުމެވުނު އިރު ކުރިމަތިން ފެނުނީ ދުވަހަކުވެސް އަހަރެން ދެކެން ބޭނުންވި މަންޒަރެއް ނޫނެވެ. ދެލޯ އަހަރެންނަށް ކެހި ދެނީ ކަމަށް ހިކޮށް ދެތިން ފަހަރު ލޯ އުނގުޅާލެވުނެވެ. ނަމަވެސް މަންޒަރު ބަދަލެއް ނުވިއެވެ. އަހަރެންގެ ހިތުގައި އޮތް   ބިރުވެރިކަން ހަގީގަތަކަށް ވީއެވެ. ގަބު އަރާފައި ހުރި އަހަރެންނަށް ހަމަ ބިމަށް ފޭބުނީ ތާތު އަހަރެންގެ ކޮނޑުގައި ހިފާ     ތަޅުވައިގަތުމުންނެވެ. ރެއިލިންގ މަތީގައި ޝެރީ މަންމަ ހުރީ ޝަޒީ މަންމަގެ ކަރުގައި ހިފައިގެންނެވެ. ހިފައިގެން ހުރިލެއް ބާރުކަން ފުފިފައި ހުރި އެ އަތުގެ ނާރުތަކުންނާއި ފިއްތާ ބާރުކޮށްފަ...

36

ކަލަޔާ ނުލާ 11

އަޔާން ޒޯޔާއަށް ފޮނުވާފައި އިން މެސެޖް ޒޯޔާއަށް ކިޔުނީ ކިތަށް ފަހަރު ކަމެއްވެސް ޒޯޔާއަށް ނޭގެއެވެ. އެ މެސެޖް ގައި ލިޔެފައި އޮތް ބަސްކޮޅު ބަދަލު ވުމަށް އެދެވުނީ އެތަށް ފަހަރަކުއެވެ. ނަމަވެސް...

11

ލޯގަނޑު

‍‍‍‍‍‍‍ފޮޓޯގައި އެ ވަނީ މިލާގެ ސިފަ އެވެ. ހަމުގެ އެ ކުލަވެރެވެ. ފަޅު ރީނދޫވެރިކަމެކެވެ. އުމުރުގައި ޅަފުރާވެރިކަމެވެ. ބާރަ އަހަރެވެ. ހިނިތުމުން އެ ޒަމާނެއް ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ. ލޮލުގެ ކަޅިރަވުން ދެއްކުވިފައިވި އެ މައުސޫމު...

އިންތުޒާގައި ހުންނާނަމޭ ލޯބިން…..
17

އިންތުޒާގައި ހުންނާނަމޭ ލޯބިން…..

[މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ވާހަކަ. އެހެން ކަމުން މިސްޓޭކް ގިނަ ވެދާނެ………..] އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމަކީ ހިތާމަ ވެރި ދިރިއުޅުމެކެވެ. ހިތާމައަކައް ފަހު އުފަލެއް ލިބެމުން ދާތީ އަހަރެން ވަރަށް ފޫހިވެޔެވެ. 12 ކިޔަވަން...

71

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 43

ދެމީހުންގެ ހަތަރު ކަޅި ބައްދަލުވި ހިނދު ދެމީހުންގެ ހިތުގެ ތެޅުމަށްވެސް ބަދަލެއް ގެނުވިއެވެ. އިޚްތިޔާރުން ބޭރުގައި އިއާންއަށް ބަލަހައްޓާއިގެން މިންހާއަށް ހުރެވުނެވެ. މޫދު އެރިފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ލައިގެން ހުރި ރަތް ކުލައިގެ...

7

ނޭނގި ޔާރު ވަކިވީ

އިރުގެ އަލިކަން ދުނިޔެއާ ވަކިވުމުގެ ނިޝާންތައް ހުރީ އުދަރެހުން ފެންނާށެވެ. އޮރެންޖުކުލައިގެ ވިލާތަކުގެ ހިޔަނިން ކަނޑުގެ ސަތަހަ ހީވަނީ ވިރުވާ އަޅާފައި އޮތް ރަންގަނޑެއްހެންނެވެ. ކަނޑުގެ ރޯޅިތައް ކުރިއަށްވުރެ ފިނިވެފައި ބާރުހެން ހީވެއެވެ....

35

އެ ސިއްރު… 8

މަންމަ އުދުއްސައިގަތުމާއެކު ފަހަތުން އަހަރެމެން ވެސް އުދުއްސައިގަތީމެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަރެއް ކަމަކު އަހަރެންނަށް އުދުހުމަކީ މާ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ނުވިއެވެ. ތާތު އާ އެއްވަރަށް އުދުހެމުން ދިޔައިރު ދެން ވާނެ ގޮތެއް ނޭނގޭތީ ހިތް ތެޅެމުން ދިޔަ ބާރު މިނުން ދެންމެ ދެންމެ މޭ ފަޅާފައި ނިކުމެދާނެ ހެން ހީވާ ފަހަރުވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. އަހަރެންގެ ރަށުގެ މަލަމަތި އަހަރެންގެ ލޮލުގެ ކޮޅަށް ދައްކާލުމާއެކު ހިތަށް ލިބިގެން ދިޔަ ހިތްހަމަޖެހުން ދުލުން ބަޔާންކޮށް ދޭން ދައްޗެވެ. އެ ބިމުގައި ފައިތިލަ ޖެހުމާއެކު ފުރަތަމަވެސް ދޫކޮށްލެވުނީ ފުން ނޭވާއެކެވެ. އެތައް ދުވަހަކު ނޭވާ ނުލާ ހުރެފައި ނޭވާއެއް ލީ މީހަކު ފަދައިންނެވެ. ރަށަށް ފޭބުމަށްފަހު އަހަރެމެން އިންސާނެއްގެ ސިފަ ޖެހި ހިނގަފައި ގެއާ ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެހީ މީހަކަށް ޝައްކުވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދިނުމަށެވެ. ދިހަވަރަކަށް މިނެޓުގެ ކުރު ރާސްތާއަށް ފަހު އަހަރެންގެ ގެއާ ހިސާބަށް ފޯރައިފިއެވެ. އެންމެން ގެއަށް ވަންނަން ހިނގައިގަތް އިރު އަހަރެންނަށް ހުރެވުނީ ގެއާ ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓުން އަރާފައެވެ. މަންމަ ފަސް އެނބުރި ބަލާލިއެވެ.     އަހަރެން ނާންނަ ކަން އެނގުމުންނެވެ. ހައިރާންވެފައި ހުރެ މަންމަ ދަރިފުޅާއޭ ކިޔާ ގޮވާލުމުން ކުރިއަށް ހިނގައިގަތީމެވެ. ގޭޓުން ވަދެގެން ގާ ޖަހާފައި އޮތް މަގުން ހިނގާފައި ގޮސް ގެއަށް ވަދެވެން ހުރި ދޮރާ ހިސާބުން މަންމަ މަޑު ޖެހިލުމާއެކު އަހަރެންވެސް ހުއްޓުނީމެވެ. މަންމަ ފަހަތަށް ޖެހިލާފައި އަހަރެންނަށް އަތުން އިޝާރާތް ކޮށްލީ އެތެރެއަށް ވަނުމަށެވެ. އަހަރެން މަންމަގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިރުކޮޅަކު ހުރުމަށްފަހު ހިނގައިގަތީމެވެ. ގޭގެ ބެލް އަޅާލުމާއެކު މާގިނަ އިރެއް ނުވެ ދޮރުގެ ތަޅު އެނބުރާލި އަޑު އިވުނެވެ. އަހަރެންގެ ހިތް ތެޅިގަތީ އެޔެއް މިޔެއް ބަލާފައެއް ނޫނެވެ. ހަފްތާއެއް ހާ ދުވަސް ފަހުން މަންމަމެން ފެންނާތީއެވެ.  އަދި އަހަރެން ފެނުމުން މަންމަމެން ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތެއް ނޭނގޭތީވެސް ހިތުގައި ހާސްކަމާއި ނުތަނަވަސްކަން ވަކި ހިއްޕާލާފައި ވެއެވެ. ދޮރު ހުޅުވުނު އިރު ކުރިމަތީ ހުރީ ގޭތެރޭ މަސައްކަތް ކުރަން ގެންގުޅޭ ކުއްޖެކެވެ. އަހަރެން ފެނުމުން އެކުއްޖާ ހީވީ ބިރެއް ފެނިގެން ތެޅިގަތް ހެންނެވެ. އަޑަށް ބާރު ލާފައި މޭމް އޭ ކިޔާ މަންމައަށް ގޮވަން ފެށިއެވެ. ” އޭޝްލީ… ކިހިނެއްވީ ” މަންމަގެ އަޑު އިވުނީ އޭޝްލީގެ ފުރަގަހުންނެވެ. އޭޝްލީ ދޮރު ކުރިމަތިން ދުރަށް ޖެހިލި ވަގުތު އަހަރެންނާ މަންމަގެ ހަތަރު ކަޅި ހަމަވިއެވެ. އަހަރެން ފެނުމާޢެކު މަންމަ އަނގަ މަތީ އަތް އަޅާލީ ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލަމުންނެވެ. އަދި ވައި އަޑުން...