46

މިލްކު ކޮށްލީ ހިތޭ

“މިލްކު ކޮށްލީ ހިތޭ” މިވާހަކައަކީ ހިތާމަވެރި ލޯބީގެ ޙާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް...

26

އުގާނަ

މެދުގައި ހުރި އަލިފާންގަނޑަށް އަހަރެން ބަލަންހުރީ ވާނުވާ ނޭނގޭތީއެއް ނޫނެވެ....

40

ޒީކް… 1

“އޭތް! ކަލޭއަށް ހަމަ ކަމެއް ކުރަން ނޭނގެނީތަ؟ ހުވާ މިބުނީ...

އެދެމޭ ކަލާޔާ ގާތުގާ ވުމަށް (ތޭރަވަނަބައި) 35

އެދެމޭ ކަލާޔާ ގާތުގާ ވުމަށް (ތޭރަވަނަބައި)

“މަރީ…ކިހިނެއް…ކީއް..ކުރަނީ…” ޖޮނަތަން ބިރުންހުރެ އަހާލިއެވެ. އެވަގުތު މަރީ އޭނާއަށް ދިމާއަށް...

ސިއްރު – 1 8

ސިއްރު – 1

މިވާހަކައަކީ ކުރިން އެހެން ސައިޓެއްގައި ގެނެސްދެވުނު ކުރެވުނު ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކަ އެސްފިޔައިގައި...

48

އައިރީން…(3)

ނަޢީމާ ސައި ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އަވަދިނެތި އުޅުންއިރު އުލްޔާ އަދި...