28

ޓެކްސީ ޑުރައިވަރު

🎵 ޖާނާ މާލުން ޤުރުބާންވީމެ ކަލާއެދުމަށް… ނެތުނީހެ ބޭނުން މިއަދު ތިޔަ ދޫކޮށްލީ… 🎵 ކުރިހާ ވައުދާ ވީހާ ލޯބި އޮޔާލީހޭ..؟ ނެެތުނީހެ ރަހުމެއް މިއަދު ތިޔަ ރޮއްވާލީ… އިވެމުންދިޔަ ލަވައަށް ގެއްލިފައި...

5

ވީމޭ މަ ކައިރީގާ (3)

މޫނަށް ހޫނު ވާން ފެށުމުން ރުހާނީ ލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. ރޭގައި ސޯފާގައި އޮވެ ނިދުނު އިރެއްވެސް އޭނާ ހަނދާނެއް ނުވެއެވެ. ކުޑަދޮރުގެ ފޮތިތައް ކަހާލާފައި އައިސް ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާލިއިރު އައްރާދު މޭޒު...

41

ކުށަކާނުލައި- 15ވަނަބައި

ވަށައިގެންވާ މާހައުލުގެ ހިލަމެއް ނުވާ ލާނާއާއި އިދާން އަދިވެސް ހުރީ ހަމަ އެގޮތަށެވެ. “އިދީ …އަ….” ލާނާގެ ދުލުގައި ތަޅުއެޅުވިފައި ހުރިކަހަލައެވެ. އަނގައިން ބަހެއް ބޭރެއް ނުވެއެވެ. “ޕްލީޒް ލާލާ.. އިދީ ހާދަ...

25

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ (14)

ނޭފަތް އެތެރެއަށް ދަމައިލަމުން ޔަނާލް އޭނާގެ ވާހަކަ ނިންމައިލިއެވެ. އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އަރްޒަން ހިމޭންވެފައި އިނީ އިވުނު ވާހަކަތަކާމެދުގައި ބަސްހުއްޓި އަޖައިބުވެފައެވެ. ގަބޫލުކުރަން ދަތިވެފައެވެ. “އެދުވަހު އަރްޒަންއަށް ފާހަގަ ނުވިއަސް ނިޝްޔާ...

17

ރާސްތާ 38

ސުހެއިދުގެ އާއިލާގެ އުފާވެރިކަން ގެއްލިގެން ދިޔައީ އީދުވިލޭރޭ ބަޔަކު ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި އަދްޝަނާއި މިހްރާން މި ދުނިޔެއާއި އަލްވަދާއު ކިޔުމުންނެވެ. އެއަހަރުގެ އީދު ސުހެއިދުގެ އާއިލާއިން ފާހަގަ ކުރީ ކަރުނުންނެވެ. ދޮށީ ފިރިހެން...

24

ދުޢާ 13

އެކަމަކު ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އެ ފޯނު ގަތުމަށް އެހާ ބައިވަރު ފައިސާ ބޭނުންވާއިރު އެ ހުރިހާ ފައިސާއެއް އާލިމާ ހޯދީ ކޮން ގޮތަކުން ބާވައެވެ؟ ދާނިޔަލްގެ ސިކުނޑިއަށް އެތިކޮޅުތަކެއް ގުޅިގެން އަންނ ފަދައިން...

13

ރާސްތާ 37

އިރުގެ އަލި ލޮލަށް އެޅުމާއެކު އުނދަގޫ ގޮތަކަށް އިސްރާއަށް ލޯ ހުޅުވާލެވުނެވެ. ރޮއެގެން ނިދުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ބޮލުގައި ރިހުމެއް އުފެދިފައި ހުއްޓެވެ. ކަންނެއް ގޮތަކަށް އެނދުން ތެދުވުމަށްފަހު އިސްރާ ފާޚަނާއަށް ވަނެވެ....

27

ލޯތްބަކީ 14

ޝައިރާ ވަނީ ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް ހަދާނެގޮތް ހުސްވެ ބޯހާސްވެފައެވެ. “ރާއިލްއެއީ އިރެއްގާ ލޯބިވިޔަސް މިހާރު ހަނދާން ކުރަން ބޭނުންނުވާ މާޒީ. ރާއިލްއަށް ވަރަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ނޫނެކޭ ބުނެވިދާނެ. އެކަމަކު ނޭނގޭ ރާއިލް އެކަމަށް...

8

އެކުވެރިޔާ

“ވިލާ ދައުރުކުރާފަދައިން އިންސާނާގެ ހަޔާތަކީވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ބަދަލުވާ އެއްޗެކެވެ. ތަޤްދީރަކީ ލިޔެވި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ތިމާގެ އާއިލާ މީހުންނާއި، ހަޔާތުގެ ބައިވެރިންނާއި އެކުވެރިންނަކީވެސް ހަމަ ތަޤްދީރުގައި ލިޔެވި ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންކަމެވެ. މި...

50

ބުނާށެ ލޯބިި ނުވަނީހޭ (13)

އެނދުގައި އޮށޯވެއޮތް ޔަނާލް އޮތީ ޒާވިލްއަށް ފުރަގަސްދީގެންނެވެ. އަނގައިން އަޑެއް ބޭރު ނުވިއެއްކަމަކު ހިމޭންކަމުގެ ހޫނު ކަރުނަތިކިތައް ޔަނާލްގެ ކޯތާފަތުގައި ބޮސްދެމުން އޭނާގެ ބާލީސް ތެތްމަމުން ދިޔައެވެ. އަތުން ބާލީހުގެ ބައެއްގައި ބާރަށް...

10

ސޫރަ ތިއޭ -03

ޒާޔާ އަށް އަދިވެސް އޭނާގެ ކުރިމަތިން ފެންނަން ހުރި އަމާން އާއި ދިމާލަށް ބަލަން އިނދެވުނީއެވެ. “ޒާ” އަމާން ޒާޔާގެ މޫނުމަތީގައި އަތް ހޫރުވާލުމުން ޒާޔާ އެނބުރު ދުރަށް ބަލާލިއެވެ. ” ރުޅިއައިސްސަތަ؟...

5

ވީމޭ މަ ކައިރީގާ (2)

2 އަހަރު ކުރި ގޭގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުރި ގޮނޑިއެއްގައި އިށިނދެއިން ރުހާނީގެ އަތުގައި އިނގިރޭސި ވާހަކަ ފޮތެއް އޮތެވެ. ޑިޕްލޮމާ ނިމުމަކާއި ހަމައަށް އައިއިރު އޭނާގެ ވަގުތު ހޭދަކުރަމުން އައީ މުނިންވެސް...

20

ރާސްތާ 36

“ނޮޕް. އަންފޯޗުނޭޓްލީ ހީ އިޒް ނޮޓްއަ ފުޓްބޯލް ޕްލޭޔާ” މާނީވެސް ދޮގު ހެދިއެވެ. އާރާޝް ވަގުތުން ކުށޮއެރިއެވެ. އަނަގައިގައި ހުރި ކޯކުތައްވެސް އަހުސަމް ގަޔަށް ބުރައިގެން ދިޔައެވެ. “ވަޓް ދަ ހެލް” ދެއަތް...

35

ދުޢާ 12

އޭނާގެ ޙާލަތަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އާލިމާގެ އަޑުން އެކަނިވެސް އެ ހަށިގަނޑުގައި އަޅަމުންދާ ވޭން ވަޒަންކޮށްލެވެއެވެ. ދާނިޔަލްގެ ހިތަށް އެތައް ހާސް ހަންޖަރުތަކެއް އެއްފަހަރާ ހެރުނުހެން ހީވިއެވެ. އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އާލިމާ...

8

އިންތިޒާރު 15

ކުރިމަތީގައި ހުރީ ވިޝާލް ނޫން ދެވަނަ މީހެއް ނޫނެވެ. އާލާއަށް ހުރީ ފެންނަމުން ދިޔަ މަންޒަރު ގަބޫލު ނުކުރެވިފައެވެ. އަނެއްކާ އޭނައަށް މި ފެންނަނީ ހުވަފެނެއް ބާވައެވެ. އާލާއަށް ހިނިތުންވެލެވުނީ ބޭއިޚްތިޔާރުގައެވެ. ވިޝާލް...