5

ކާމިޔާބު 1 (އެއްވަނަބައި)

بسم الله “ދަރިފުޅާ!.. ތައްޔާރު ވެއްޖައިންތަ؟” ނައިރާ އޭނާގެ ހުރި ހަމައެކަނި އަންހެން ދަރިފުޅަށް ގޮވާލަމުން ބުނެލިއެވެ. “ލައްބަ.. މަންމާ މިދަނީ..” އުމުރުން ސާދަ އަހަރުގެ ނާރާ އޭނާގެ ބުރުގަލަށް ފަހު ދަތި...

10

އަހަރެންގެ ކުށަކީ ކޮބާ 1 ؟

އަހަރެންނަކީ އަންހެން ކުއްޖަކީމެވެ.އަހަރެން ދެކޭގޮތުގައި އަހަރެން މިއީ ނަމަކަށް އުޅޭ ބޭކާރު ކުއްޖަކީމެވެ.އަހަރެންގެ އުމުރުން މިހާރު ވީ 12 އަހަރެވެ. މިއަދު ވެސް އިރު އެރީ ކޮންމެ ދުވަހެކޭ އެެއްފަދަައިން އަހަރެން ބަލަން...

4

މިހިރީ އުފާތަށް ގެއްލިފާ (1ވަނަ ބައި)

އޮފީހުން ގެއަށް އައީ 10 ގަޑީރެއްހާއިރު ހުއްޓުމެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރުބަލި ވެގެންނެވެ. ގެޔަށް އައިސް ވަނުމާއެކު އިވުނީ ލިވިއާ ރޮއިގަތް އަޑެވެ. އަހަރެން ވަގުތުން ދަރިފުޅާއޭ ކިޔާ...

4

ނޭނގި ލޯބި ވެވުނީ

= ހުރިހާ ލޮބުވެތި ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް : މިވާހަކަ އަޅުގަނޑު މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ވާނީ ފޭސްބުކް ޕޭޖަކަށް އަޕްލޯޑު ކުރަން ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން މިވާހަކަ ކިޔުއްވާ ފަރާތްތަކަށް މިއީ ކުރިން...

3

ވަނަވަނަ(ރިޕޯޓް) – ޕާޓް 01

މިއީ އަޅުގަނޑު “އަލްފާޞިލް ޖަޖު” އެސްފިޔަ ސައިޓަށް ބޭފުޅުން އަޕްލޯޑު ކުރައްވާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން ކިޔުންތެރިންގެ މެދުގައި އެންމެ ބޮޑަށް މަގުބޫލު ވެފައިވާ ވާހަކަތަށް ކިޔުންތެރިންނަށް އަންގައިދިނުމަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ. މިފަހަރުގެ...

4

ވެވުނީ ލޯތްބޭ ޔާރު ހުވާ- 1

ފަތިހުގެ ހިތްފަސޭހަ ވަގުތު ހަށިގަނޑަށް ލިބެމުން ދިޔަ އަރާމާއި ފިނިކަމުގެ ތެރެއިން ޒައިނަބަށް އޭނާގެ ދެލޯ މަޑުމަޑުން ހުޅުވައިލެވުނީ ފަތިސް ނަމާދުގެ ބަންގީގެ އަޑަށެވެ. ޒައިނަބުގެ ގައިގައި އޮޅުލައިގަނެގެން ނިދާފައި އޮތް އޭނާގެ...

26

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 14

ފޯނާ ކުޅެން އިނދެފާ އޭނާ ޔަނާލްއާ ވާހަކަ ދެއްކުމުންވެސް ޔަނާލްގެ ޚަބަރެއްނުވުމުން އިކާން އިސްއުފުލާ ބަލައިލި ވަގުތު ނިދިފައި އޮތް ޔަނާލް ފެނި އިކާންއަށް ހިނިތުންވެލެވުނެވެ. ހިނދުކޮޅަކަށް އެމޫނަށް ބަލަހައްޓާއިގެން އިނުމަށްފަހު އިކާންއަށް...

0

ހިތްހަލާކު 3

ހިތް ހަލާކު ފަހުބައި “އަޅާނުލާ އަހަރެން ގޮސް ސަމާ ތިޔަތަނުން ދުރުކޮށްލާނަން އަދި ރީތި ދިރިއުޅުމެއްވެސް ހޯދައިދޭނާން” ނާޒިމު މިހެން ބުނުމުން ސަމާއަށް ދިރި އުޅުމުގެ އުފާވެރިކަމުގެ އާފެށުމުގެ އިޙްސާސްއާވިއެވެ. ހުވަފަތްވެފައިވާ އެދިރިއުޅުމަށް...

30

ވަޢުދު (ބައްތިރީސްވަނަ ބައި)

“އާނ އަޔާޒް….ވަރަށް ކިޔައިދޭނެ…އަދި…..އަޔާޒް….އަޔާޒް މި ފެންގަނޑު ބޮޑުވަނީތަ؟” މަލާކަށް ކުއްލިއަކަށް މަޢުޟޫ ބަދަލުކޮށްލެވުނީ އޭނަގެ ކޮނޑުގެ ކައިރިން ފިނިވާން ފެށުމުންނެވެ. އޭނަ އެ ސުވާލުކޮށްލިއިރު ދެލޯ ބޮޑުވެފައި ހުރިގޮތުން އޭނަގެ ޚިޔާލުތަކުން ނިކުމެވުނު...

6

އެ ހަނދާންތައް ފޮހެލައިފިން…

އިންސާނާ އުފެދި ދުނިޔެއަށް އުފަންވަނީ އެންމެ ރިވެތި ސިފަތަކުން ޖަރީވެގެންނެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް އިންސާނުންގެ އުނިސިފަތަކެއް ވެސް ވާކަމީ ތެދު ހަގީގަތެކެވެ. އަހަރެންގެ ވެސް އުފެދުމުގައި އުނިސިފަތަކެއް ހުއްޓެވެ. އުފަންވިއިރު ހިތުގައި ލޯވަޅެއްހުރުމުގެ...

29

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 24

ހީވާ ގޮތުން އެއީ އެކަމުގައި އަބަދުވެސް އުޅޭ މީހެކެވެ. އާރިފާ އެމީހާއަށް ކުރަން ވީ ކަންތައް ހަވާލު ކޮށްފައި ދިޔައީ ދެން ވާން އޮތްގޮތް ނޭނގޭ ހާލުއެވެ. އެމީހާއަށްވެސް އާރިފާ އެތަނުން ދިޔުމުން...

15

މަޢާފް (ހަވަނަ ބައި)

“ޕިސް ދެން ފައްޓަބަލަ ތިއްތިބޭ.” އާރިޝްގެ ކޮނޑުގައި ހިފައި ތަޅުވައިގަންނަމުން އުޝާ ބުންޏެވެ. އާރިޝްއަށް ހަމަބިމަށް އާދެވުނީ އެވަގުތުއެވެ. “އަމް. ތިކުދިން ކުޅެލަން ވީއެއްނު ދޯ. ތިއްތިބެގެ ފްރެންޑެއް އެބަހުރި އެކޮޅުގަ. އަންނާނަން...

17

ފުން އިހުސާސެކޭ 27

ޖެހިގެން އައި ދުވަހު އެރި އިރާއެކު އަނާނީއަށް ފެނުނީ މުޅިން ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ. ލޫކަސްއާއި ސާރާ ގައިގޯޅި ވެލައިގެން ސޯފާގައި ތިބި އިރު ހީވަނީ ހަމަ އަނާނީއަށް ދައްކަންވެގެން ތިބި ހެންނެވެ. އަނާނީ...

3

މޫނޭ ތިއީ ހިތް އެދޭ (2)

ސާދަވިލޭރޭގެ ހަނދު ފޫހިކަމެއް ނެތި މެދު އުޑުގައި ރަނިކަން ކުރަމުން ދިޔައިރު އެހަނދުވަރުގެ ރީތި ރިހި އަލި ދިޔައީ މުޅި ދުނިޔެއާއި ކުޅެމުންނެވެ. ހަނދުގެ ދަރުބާރުގައި ފިޔަޖަހަމުން ދިޔަ ތަރިތަށް އެކަމުގެ ޝަރަފު އަމިއްލައަށް ބަލައިގަންނަމުން      ދިޔައީ...

5

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 23

އީނާޝްއަށް އާރިފާމެން ތިބި ހިސާބަށް ދެވުނު އިރު އެތަނުގައި ކައިޒީން އާއި މާހިލްގެ ކައިރީގައި ހުރި މީހާ ފެނުމުން ހުއްޓުން އަރާފައި ބަލަން ހުރުން ނޫން ކަމެއް އީނާޝްއަކަށް ނުކުރެވުނެވެ. އާރިފާވެސް އިނީ...

21

އެހެނަސް 6

ރުޅިއައިސްފައި ހުރިކަމަށް ހެދެމުން ޔަނާލް އެކޮޓަރިން ދިއުމުން ނިކްހާގެ ހިނިގަނޑު ދިޔައީ ފަޅައިގެންނެވެ. ޔަނާލްގެ ސަބަބުން ނިކްހާ އަށް ހިނިތުންވާން މަޖުބޫރު ކުރެއެވެ. އެހެނަސް އޭނާ އެކަނި ވެއްޖެނަމަ ނުތަނަވަސްކަން އައިސް ވަށާލަނީ...