9

ބޭނުންވަނީ ޔާރާ… 15 (ފަހުބައި ޕަރޓް 1)

އާޔާގެ މަރުގެ ހަބަރު ލިބުމާއެކު ސީމާގެ ހާލަތުކުއްލިއަކަށް ދަށަށް ދިޔަނަމަވެސް މިހާރުވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހަމަޔަކަށް އެޅިފައެވެ. ވުމާއެކު މިއަދު ސީމާއެދަނީ ޖައިލަމްގެ މަންމަ ނައީމާއާއި ބައްދަލުކޮށްލަން ދިއުމަށް ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ. ނައީމާގެވެސް...

10

ބޭނުންވަނީ އުމުރަށް 16 ވަނަ ބައި

ވިޔާމް ކާރު މަޑުކޮށްލުމުން ރިފްއަތާ އަނީސާ އަދި ރިޒްނީ ކާރުން ފޭބުނުމުން ވިޔާމް ގެއަށް ދިޔުމަށް ކާރު ދުއްވާލިއެވެ. ގެއަށް އާދެވުމާއެކު އަނެއްކާ ވެސް ޖަލެއްގެ ތޭރިތަކުގެ ފަހަތުގައި ބައްދުވީކަމުގެ އިހްސާސް ރިޒްނީއަށް...

24

އެ ވަޢުދު (6)

“” އަހަރެންނަށް އަމްނާގެ ދުލުން އާބަސް އިވުމަށްފަހު އަހަރެން އަބަދުވެސް އަމްނާ ގެ ހިޔަނި ފަދައިން ގާތުގައި ހުންނާނަމެވެ. އަހަރެން ދުވަހަކުވެސް އަމްނާގެ ވިސްނުމާއި ބުއްދިއަކާއި ނުކުޅޭނަމެވެ. އަހަރެން އަމްނާއަށް ދެރަ ގޮތެއް...

10

ހައިރާ🥀(ހަވަނަބައި)

ޑޮކްޓަރ ޒަކްޔަންގެ ގައިގައި ބައްދާލުމަށްފަހު އެތަނުން ދިޔައެވެ. ޒަކްޔަންއަށް ހުރެވުނީ އަޑުއިވުނު ވާހަކަ ގަބޫލު ނުކުރެވިފައެވެ. މިވީ ކިހިނެއްބާއެވެ. މި ލިބުނީ ކޮންކަހަލަ މައުލޫމާތެއްބާއެވެ. މި ހުރިހާ ކަމެއް މިކުރަނީ  ކާކު ބާއެވެ....

16

ލޯބިކަން 11

“އޭތް…ވިޝް….ކީއްވެ ތި ބަލަނީ ވައްތަރަކަށް”މާޔާ އަށް އޭނަ އާއި ދިމާ އަށް ވިޝާލް ބަލަހައްޓައިގެން އިންތަން ފެނުމުން ވިޝާލްގެ އަތުގައި ބޮނޑިއެތް އަޅައިލިއެވެ. ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ފަޅު ތެރެއަށް ބާރު ސްޕީޑް ގައި ދުއްވާފައި...

13

ލޯބި ވީމޭ ސިއްރު ސިއްރުން (5

ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއް އެގޮތުގައި ހޭދަވެގެންދިއެވެ. ނަމަވެސް ދާނިޝްއަށް އޭނާގެ ހަރަކާތްތައް ބެހެއްޓުނުު ގޮތް އިހްސާސް ވުމުން ހަނާއާއި ދުރަށް ޖެހިލިއެވެ. ލިބުނު ހިތްދަތިކަމެއްގެ ސަބަބުން ދާނިޝް ހުރީ ވާނުވާ ނޭނގޭ ވަރުވެފައެވެ. ހަނާއާއި...

109

ހުޅުކޮޅު 23

“ޔާނީ ދައްކާ ވާހަކަ.. އާދެވުނު ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް ތިއުޅެނީ މިގެއިން ނުކައި ދާން.. އެހެނެއް ލާހިކެއް ނޫން ދާކަށް.. ބަނޑު ފުރޭވަރަށް ކާންދީފަ ފޮނުވާލާނީ.. ހެހެހެ..” ޒިވާ އަނެއްކާވެސް ހިނިތުންވަމުން ބުނެލިއެވެ. މިފަހަރު...

15

ރާސްތާ 1

“އެއްވެސް ކުއްޖަކު އަދި މާޔޫސްވާނެ ކަމެއްނެތް. ބާކީ ތިން މެޗު އެބައިން. މިއަދު ހެދުނު ގޯސްތަަކަކީ ކޮބައިކަން ބެލުމަށްފަހު ދެން އޮތް މެޗަށް މަސައްކަތް ކުރަންވީ. މިއަދުގެ މެޗު މަތިން ހަނދާންނައްތާލަންވީ. ކުރިއަށް...

30

އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (41) (ޕާރޓް 1)

“މަންމާ ދެން ބުނެބަލަ ވީ ގޮތެއް” ދާނިޝް ދެންވެސް ކަންބޮޑުވުމަކާ އެކު އަހާލިއެވެ. “ދަރިފުޅަށްވެސް އެނގެއެއްނު ހުރިހާކަމެއް” ހިޝްމާ ބުނެލިއެވެ. “މަންމާ މީހަކު އެއްޗެކޭ ކީތަ؟” ދާނިޝް ހިސާބެއްގެ ކަންބޮޑުވުމަކާ އެކީ އަހާލިއެވެ....

35

ތިޔަ ހަނދާނުގާ..އިންތިޒާރުގާ…

އުމުރުން ފަންސަވިސް އަހަރުގެ އައިރީންއަކީ އޭނާގެ ބައްޕަ އަމީންގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނީގެ ދަށުން ހިނގާ ކްލިނިކްގައި މަސަތްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ހީވާގި ކުޑަކުދިން ޙާއްސަ ޑޮކްޓަރެކެވެ. ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ މަޖާ އަދި އެހާމެ ހިތްހެޔޮ ޑޮކްޓަރެކެވެ. އޭނާއަކީ އަމީންއާއި...

37

އިންތިޒާރުގައި ހުންނަމޭ ލޯބިން 16

އައިލީންއަށް ހޭލެވުނީ އޭނަގެ ފޯނުން ބަންގީގެ އަޑު އިވުމުންނެވެ. ކަންނެއްކަނާއެކު ދެ ލޯ ހުޅުވާލަމުން އޭނާ އެ އޮފް ކޮށްލިއެވެ. އޭނާ ބަލައިލިއިރު ުފްޝާ އޭރުވެސް އޮތީ ގަދަ ނިދީގައެވެ. ޝައުނާ އޭރު ފާޚާނާއަށް...

20

ފުން ހިތާމަ

އުފުލަން ޖެހިފައި މިވާ، ހިތާމަ ތިމަރަ އަށްވުރެ ބަރެވެ. ފުރާނައެއް ނެތް ހަށިގަނޑުުގެ ބަރު އަހަރެން ހިއްސާކުރީމެވެ. އެކަމަކު ބީވުމުގެ އިޙްސާސް އަހަރެންގެ ސިކުޑިއަކާ ވަތްކެއް ނުވާނެއެވެ. ތިބާ އަވަހާރަވާންޖެހުނީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟  މަރު...

9

ނުހައްގުލޯބި (2)

ސެންޓުފުޅިއެއްގެ ވަސް ބަލަންހުއްޓާ މައި ގޮވާލުމުން މައި ކައިރިއަށް ދިއުމަށް ހިނގައިގަތީމެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކަންދިމާކުރިގޮތުން ބިންމަތީ ހުރި ފެންތަކަށް އެރި، އަހަރެންގެ ފައި ކައްސާލައިގެން ވެއްޓެންދިޔައެވެ. އަހަރެންގެ އަރު ތެރެއިން ތޫލި ހަޅޭކަކާ...

26

އެ ވަޢުދު (5)

އަމްނާ ދަންވަރު ތުނޑިއަށް ދާ ވާހަކަ ތުންތުން މަތިން އަމްނާގެ މައިންބަފައިންނަށް ވަނީ އަޑު އިވިފައެވެ. ނަމަވެސް އެދެމަފިރިންގެ ލޮލަށް ނުފެންނާތީ އެކަން ޤަބޫލު ނުކުރެވެނީއެވެ. އެހެންކަމުން އެއީ ދޮގުކަން ރައްޔިތުންނަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި...