4

ވާނަން އެކުގައި (4)

“އަހަރެންގެ ހިތް ތިވަރަށް ނުތަޅުވާ ކިޔާ. އަހަރެންގެ މީހަކަށް ވާންވީނު” ޒާން ގެ ސުވާލު ވަރަށް ސާފެވެ. “އަހަރެންނަކަށް ޒާން އެއްނުވެސް އެނގޭ ކޮންތާކުން ކިހިނެތް އައި މީހެއްކަމެއްވެސް. ކީކުރާ މީހެއް ކަމެއްވެސް...

9

ހިތާ ފުރާނައިން… (7)

އޭނާ އެނބުރި ބަލާލުމާއެކު ފެނުނު މީހެއްގެ ސަބަބުން ހިނިތުންވެލެވުނެވެ. “ދޮންބޭ” އުފާވެފައި ހުރިވަރުން ކިޔޭ ނުކިޔޭ އެއްޗެއް ނޭގި އަފްޝީން އަށް ކުރެވުނު ހާވެސް ކަމަކީ ބާރަށް ދޮންބޭ އޭ ކިޔާފައި ހަޅޭއްލަވައިގަތުމެވެ....

32

ނޭންގިހިތޭ ގެންދެވީމަ މިތުރާ… (16)

ފެނުނުމަންޒަރާއެކު އަލޫކްގެ މެޔަށް ނުބައިގޮތެއްވެގެން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް އިބާ އެކޮޓަރިއަށްވަދެ އެކުރާކަމެއް ހޯދުމަށް ހިނގައިގަތް އަލޫކް ފާހާނާއަށް ދާންޖެހުމުން ހަތިޔާރު ބަހައްޓާފައި ކޮޓަރިއަށް އެނބުރިއައީ ފާހާނާކޮށްލައިގެން އިބާކުރާކަމެއް ބަލަންދާން ނިންމައިގެންނެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް...

ހަމްސަފަރް ގެ ކިއުންތެރިންނަށް…
8

ހަމްސަފަރް ގެ ކިއުންތެރިންނަށް…

ވާހަކަ މެދުކެނޑުނީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް މާފަށް އެދެން… ވަރަށް އަވަހަށް އަޅުގަނޑު ވާހަކަ އެނެއްކާވެސް އަޕް ކުރަން ފަށާނަން.. އިންޝާ ﷲ… އަދިވެސް އެއްފަހަރު ވަރަށް ބޮޑަށް މާފަށް އެދެން ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންގެ...

60

ނޭނގި ހިތޭ ތި އަތުލީ 25

އެކަމަކު މައުވަން ނިންމައިފައިވަނީ ކަންތައްތައް ހަމަޔަކަށް އެޅެންދެން އެކަން ކުރުމަށެވެ. އެއަށްފަހު ރަފާ ޖެހޭނީ އޭނަގެ ހަޔާތުން ބޭރުވާށެވެ. ދުވަސްތަށް ފާއިތުވަމުން ދަނީ ހީވެސްނުކުރާހާ ހަލުވި މިނެއްގައެވެ. ނުވަތަ ކުރަން ހުންނަ ކަންތަންތަން...

22

އައިކާ (29)

“ކޮފީއެއް ހަދާލަދީބަލަ.. އަހަރެން އެބަ ދަން..” ޔޫޝައު އަންނަ ވާހަކަ ބުނުމުން ނާޒް ހައިރާންވިއެވެ. އޭނާއަށް ޔޫޝައުއާ ދިމާ ބަލާލެވުނުއިރު ޔޫޝައުވެސް އިނީ އޭނާއާ ދިމާ ބަލަން ހިނިތުންވެލައިގެންނެވެ. އޭނާ ބަލާލުމާއެކު އެއްލޯ...

11

މަންކީ ދި ލޫފީ

ދުވަހަކީ ހޫނު މޫސުމުގެ ދުވަސްވަރުގެ ތެރެއިން ދުވަހެކެވެ. ލީފީ އޭނާގެ ހަޔާތުގެ ދަތުރު ފަށަށް ތައްޔާރުވަނީ އެވެ. މި ވާހަކަ އަށް އިންތިޒާރުކޮށްލައްވާ

13

ވާށެ އޯގާ ހިތާ 2

” މާކިން..ދަރިފުޅު ކޮންތާކުން ތިއައީ.. މިއަދުވެސް މޫދަށް ދިޔައީދޯ..” ކާ ގެއިން ނުކުތް މަލީހާ ސުވާލުކޮއްލިއެވެ. ހަރުވާޅަކާއި ދިގު ހެދުމެއް ލައިގެން ހުރި މަލިހާ ގެ ބޯ ނިވާކޮއްލެވިފައިވަނީ ބުރުގާއަކުންނެވެ. އުމުރުން ސާޅީސް...

26

އީމާން

އިރު، އޭގެ ވާޖިބު އަދާކުރަމުން ގޮސް އެންމެ ފަހުގެ މަރުޙަލާ ކަނޑަތު ކުރަމުންދާ ވަޤުތަކީ އެއްވެސް މަޚުލޫޤެއް ބަލާ ފޫހިނުވާނެ، ހިތްގައިމު ވަޤުތެކެވެ. ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގެ ހިމޭން ގޮނޑުދަށެއްގައި މިމަންޒަރު ބަލާލުމުގެ ނަސީބު...

52

ނޫރު (އެކާވީސްވަނަ ބައި)

ނަސީބު ދެރަކަމުން އަފާފް ކަހަލަ މޮޅު ކުއްޖަކު ވެސް އެވަނީ ސިކުނޑި ދޮވިފައިތާއޭ އޭނަގެ ހިތަށްއަރަން ފެށިއެވެ. އޭނައަށް ނޭނގުނު ކަމަކީ ސިކުނޑި ދޮވިފައިވަނީ ކާކުކަން އޭނައަށް ވަރަށް އަވަހަށް އެނގެން އުޅޭކަމެވެ....

26

7 ހާމަ ކުރީމާ ލޯބި މަވާކަން

ދެމީހުން ކައިރީ ހުރި ކެފޭއަށް ވަދެ އޯޑަރު ދިން ތަނުން އެލައިޝާއަށް މެހެކްގެ ކޯލެއްއައެވެ. މެހެކް ހުރީ ވަރަށް ހާސްވެފައިކަން އަޑުން އިނގުނެވެ.މެހެކް ބުނީ ވަރަށް އަވަހަށް އެލައިޝާމެން ގެޔަށް އައިސް ދިނުމަށެވެ....

3

ބޭނުންވަނީ އުމުރަށް 14

އަކިޔަލް އޮފީސް ނިންމާލުމަށްފަހު ކައުންސިލް އިދާރާއިން މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ ގެއަށް ދިޔުމަށް ހިނގައިގަތް ވަގުތު މީހަކު ފަހަތުން ގޮވާލުމުން ފަސްއެނބުރި ބަލާލިއެވެ. އޭރު ފަހަތުގައި ރިފްއަތު ހުއްޓެވެ. އަކިޔަލް ބަލާލުމުން ހަރު ހިނގުމެއްގަ...

20

ހިތާ ފުރާނައިން… (6)

ދެރަވެސް ވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ އިހްސާސްތައް ފޮރިވައިލިއެވެ. އެވަގުތު އެތާ މޭޒުމަތިގައި އޮތް މައިލީންގެ ފޯން ރިންގްވިއެވެ. މައިލީން ފޯނާ ދިމާލަށް ބަލާލުމާއެކު އަވަސްއަވަހަށް ފޯން ފޮރުވިއެވެ. އަދި އަވަސްއަވަހަށް ފޯން ނަގާ...

12

ވާނަން އެކުގައި (3)

އަނދިރިކަމުން ތަނެއް ވަކި ނުވިއިރު މުޅި މީހާ ދަލުން ފެންވެރުނެވެ. ހިތުގެ ތެޅުން ބާރުވެފައިވިއެވެ. ހީވަނީ މޭތެރޭގައި ނޫޅެ ދެންމެ ދެންމެ ފުންމާލާފާނެހެންނެވެ. އޭނާ އަނގަމަތިން އަތް ނައްޓުވާލުމާއެކު ދެވަނަ ފަހަރަށް ކިޔާރާ...

62

ނޭންގިހިތޭ ގެންދެވީމަ މިތުރާ… (15)

އިބާގޮސް ލޯމަތިން ގެއްލުމާއެކު ފަރޫންއާއި އަލޫކް އެހަނިގޯޅިގަނޑަށްވަދެ ހާޖީބެ ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރީގައި ޓަކިޖަހާލިއެވެ. ސޯފާގައި އިން ޔާސިރުއަށް ވިސްނި ވިސްނިހެން ބޯގޮވުންނޫންކަމެއް ނުވެއެވެ. ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް ލޫޔާ އަކީ އޭނަގެ ބޭބެގެ ދަރިފުޅަށް ވެއްޖެނަމަ...

36

އަވްލީން (25 ވަނަ ބައި)

ދަންވަރު އެކެއްޖަހާ ބޮޑުވި އިރުވެސް ވިޝިކާއަށް ނުނިދެއެވެ. އެ ދުވަހު ދުވާލު މާގިނައިރު ނިދުމުން ވިޝިކާ ކައިރިއަށް ނިންޖެއްނައެވެ. ވައިފައި އޮންކޮށްލާފައި ވައިބާ ބަލައިލިއިރު ލަޔާން ފޮނުވާފައި ހުރި ފޮޓޯތަކެއް ފެނިގެން ބަލައިލިއިރު...