7

އިޝްނާ(ޓްރެއިލާ)

ފައިހާ ގޮވަގޮވާ ހުއްޓާ އައިހަމް ބަހެއް ބުނުމެއް ނެތި ގޮސް ގެއަށް ވަނެވެ.އައިހަމް އަޅާވެސް ނުލާ ދިއުމުން ފައިހާގެ ގާތަށް އައީ އަމަށަކު ރުޅިއެއް ނޫނެވެ.އައި ރުޅީގައި ފައިހާ ގެއަށް ދާން ހިނގައިގަތީ...

48

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 41

ޝާދީން ލޮބީ ކުރިމަތިން އަޅާލައިފައި ގޮސް މަތީ ފަންގިފިލާތަކަށް އަރަން ހާއްސަކޮށްފައިވާ ލިފްޓު ކުރިމަތީ ހުއްޓެމުން ބަޓަނަށް ފިތާލިއެވެ. އިރުކޮޅެއްފަހުން ލިފްޓު ހުޅުވިގެންދިޔައިރު ޝާދީން ފޯނާއި ކުޅެން ހުރެފައި އިސްއުުފުލާ ބަލާލިއިރު ފެނުނު...

8

ލޯބި ވީމޭ ސިއްރު ސިއްރުން (28

ރޭދެބައިވާން ހުރީ ހަމައެންމެ ވިއްސަކަށް މިނެޓެެވެ. ނަމަވެސް ވަގުތާއިމެދު ފަރުވާލެއްނެތި, ރޭގަނޑުގެ އަރާމު ނިދިން އެއްކިބާވެހުރެ, ދާނިޝް ވިސްނަމުންދިޔައީ ރީޝާއާއި ދޭތެރޭގައެވެ. ރީޝާއާއި އިޒްހާރުގެ ގުޅުން ދާނިޝްގެ ހިތަށް އަނިޔާދެމުންް ދިއައީ ބަޔާންކުރަން...

57

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….39

ލިއާއަށް ޝިވަން ދައްކަމުން އަންޖަލް އެކުއްޖާ ގޮވައިގެން ޝިވަން ގާތަށް ގެންދިޔައީ ރައިހާނާއާ ހަމްޒާ އެކަނި ކުރަންށެވެ. ރައިހާނާ ހިތުގެ ވިންދު އަވަސްވަމުން ދިޔައެވެ. ހަމްޒާގެ ތޫނު ނަޒަރުން އޭނާގެ ހިތް ކަތިލާހެން...

10

އަސްލާން 6

“ނޫން. އުފާވޭ.” އަސްލާންގެ ތުންފަތަށް ވެރިކުރުވީ މަސްނޫއީ ހިނިތުންވުމެކެވެ. އެއީ ލިބުނު ހައިރާންކަމުން އުފާވާން ހަނދާންނެތިގެންކަމަށް އަމިއްލަ ނަފްސަށް ވިސްނައިދިނީމެވެ. އެ ހިނިތުންވުމުގެ އަޑީގައި އޭނާ ފޮރުވައިލި ނުތަނަވަސްކަން އަހަރެން އަޅައިނުލައި ދޫކޮށްލީމެވެ....

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 1
8

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 1

“އަދި އެއްފަހަރު ނިކަން ބުނެބަލަ ތިބުނިއެއްޗެއް، ތިހެން ކަންތައް ވިޔަކަ ނުދޭނަން” ނަތާގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެން ދިޔައީ ރުޅިވެރިކަމެވެ. އެކުވެރިޔާގެ ދިފާއުގަ ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާކަމެއް ކުރަން އަތުކުރި އޮޅާލައިގެން ހުރިކަހަލައެވެ. ”...

8

ކުށަކާ ނުލާ 5

“މިގޭގަ… ޝާމިލްއާ… ޝާމިލްއާ ހުދާ އެކީގަ އުޅޭ ތަން ބަލަން ހުންނާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން…” ސިއްރުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނިހާލް އެންމެ ފަހުން ބުންޏެވެ. “ކީކޭ ތިބުނީ؟ ހުދާއާ ޝާމިލް އެކީ…” ލަތީފްއަށް...

29

ނާއިންސާފް 15

ގަޑިއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ވަގުތު ނުގުނިއެއްކަމަކު އަހަރެން ހުރީ އަށްގަޑި ބައިނުވެގެން ލަސްވެފައެވެ. މިހާރު އީން ނުފެނި އަހަރެންނަށް ނޭވާވެސް ނުލެވެނީއެވެ. ކުރާނީ ކީތްހެވެ. އެމަންޖެ މަށަށް ހަދާފަ ހުރީ ވަރުގަދަ ސިހުރެކެވެ. އަހަރެން...

9

އަސްލާން 5

“ހީކުރީ ދެން ދުވަހަކުވެސް ނުގޮވާނެކަމަށް.” އަސްލާން މަޑުމަޑުން ކިޔައިލިއެވެ. އަސްލާން ދުރަށް ޖެހިލުމުން އެނދުގައި އިށީންދެފައި އަހަރެން ވީ ގޮތް ކިޔައިދިނީމެެވެ. ހުރިހާއިރު އަހަރެންގެ އިނގިލިތަކު ދޭތެރެއަށް އިނގިލިތައް މަހާލައި، އަތްތިލައިގައި ހިފައްޓައިގެން...

36

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 40

އެވަގުތު ބާރަށް ކެބިންގެ ދޮރު ޖެހިގެންދިޔުމާއިއެކު ހައިޒަލްގެ ނަޒަރުވެސް ދޮރާއި ދިމާލަށް ދަތުރުކުރިއެވެ. ހިނދުކޮޅަކަށް ހައިޒަލްގެ ނޭވާހުއްޓުނުހެން ހީވިއިރު ހިތުގެ ތެޅުންވެސް މަޑުޖެހިލިހެން ހީވިއެވެ. ކެބިންގެ މަޑު ކާރޕެޓްގެ ސަބަބުންނާއި އަދި ނުތަނަވަސްކަމުގެ...

21

ވަފާތެރި މަވީމޭ ލޯބިން.. 6

ލިބިފައިވާ ހިތް ހަމަޖެހުމާއިއެކު ހިނިތުންވުމާއެކު ޝިޔާޒް ފޯންކޯލް ކުރުކޮށްލީ އޭނާގެ މަންމަ ރާމިޒާ ސައިބޯން އައުމަށް އެނދުމުންނެވެ. އޭރު ޝިޔާޒްއަށް އާދަޔާހިލާފް ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ލިބިފައިވާ ފަދައެވެ. ގޭތެރޭގައި ކުރާނެ އިތުރު ކަމެއް...

6

ކޮފީ

“ބްރޯ ނެތްތަ ފެގެއް؟ މަގޮލާ މުޅިން މަޅީގައޭ.” އަހަރެން އިށީނދެގެން އިން މޭޒުގެ އެއްފަރާތުގައި ހުރި ގޮނޑި ދަމާލަމުން ލައިޝާން އިށީނެވެ. އެއީ އަބަދުވެސް އޭނާގެ ޙާލެވެ. ދުވަހަކުވެސް އަތުގައި ލާރި ހުންނަ...

24

ގާތުގައި ނުވިޔަސް ލޯބިން 2

ހަވީރުގެ ވަގުތުު ކޮންމެ ދުވަހަަކުވެސް އެކުގައި ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުމަކީ ކައިޒަންއާއި ނާހިލްގެ އާދަ އެކެވެ. ކައިޒަންއާއި ނާހިލް އަތިރިމަތީގައި ހުރި ބޮޑުގަހެއްގެ ހިޔަލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޖޯލިތަކުން ޖޯއްޔެއްގައި އިށީންދެއިނެވެ. ނާހިލް ހުއްޓުމެއް...

36

ވާނަން އުމުރަށް – 2 –

“އިއްބާން….” އައިލީންއަށް އެނަން ދެތިންފަހަރު ކިޔާލެވުނެވެ. ********************** “އޭތް…ލީން..” ލީޝާ ގޮވާލުމުންވެސް އައިލީންއަށް އަޑުނީވޭފަދައެވެ. ލީޝާ އައިލީންގެ ލޯކުރިމަތީގައި އަތްހޫރާލުމުންވެސް އައިލީންއަކަށް ނޭންގުނެވެ. އިރުކޮޅަކު އެހެން ހުރުމަށްފަހު ލީޝާ އައިލީންގެ ކޮނޑުގައި ހިފާ...

65

ކަލާޔާ ނުލާ 17

އަޔާން ލިފްޓަށް ވަދެ ހަމަޖެހިލަމުން ކައިރީ ހުރި ޒޯޔާއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލިއެވެ. ޒޯޔާ އަށް އަޔާން ލިފްޓަށް އެރިކަން ނޭގޭކަން އަޔާން އަށް އިނގުނީ ޒޯޔާ އިސްއުފުލާލައި އަޔާން އާއި ދިމާލަށް ބަލާވެސް...