23

ޝެރިން (5 ވަނަ ބައި)

ކުރެވުނު ކުޑަ ސަމާސާއަށްފަހު ދެމީހުންނަށްވެސް ކުޑަކޮށް ނޭވާ ހަމަޖައްސާލެވުނެވެ. ނީމް ގެއަށްލައި ދީފައި ކައިލް އަނބުރާ އައީ ސީދާ ގެއަށެވެ. ގޮތްނޭނގޭ ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި ދިޔަ ކާރުގެ މަތިން...

12

ﷲ މަތިން ހަނދުމަ ކުރުން (3 ވަނަ ބައި)

ދެރައީ އެބޯ ފޮތުގައި ވާ އެއްޗެއް ނޭނގޭތީ އެވެ. ކުޑަމިނުން އެފޮތް މިތަނުގައި އޮތް ބޭނުންވެސް އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުވިސްނޭތީ އެވެ. ތަނަށްވެރިވެފައިވާ އަލިކަންވެސް ހިނދެއް ހިނދަކަށް ފަނޑުވަމުން ބާރު ދަށްވަމުން އަންނާތީ މިހާރު...

65

ހިޖުރަ (ސަތިރީސްވަނަ ބައި)

“އޭނަ އެބަހުރި. އޭނަ އައީ ބޮޑު ރޭވުމަކާއެކު. އަފޫ ބަދުނާމު ކުރުމުގެ ރޭވުން. އޭނަ ހުރީ އަދިވެސް އަފޫއަށް ވަރަށް ރުޅި އައިސްފަ. އެންމެން ކުރިމަތީގަ އަފޫ ތިމަންނަ ދޫކޮށްފަ ދިޔައިއްޔޭ ކިޔާފަ....

49

އަހަރެންގެ މިނިވަންކަން ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެންނަކީ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. “ދިވެހި މުސްލިމެކެވެ”. އަހަރެންނަށް އިނގޭ ގޮތުގައި ދިވެހިންނަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމުންނެވެ. މުސްލިމަކަށް ވީތީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހެނީ 2 ކަމެކެވެ. އެއީ ނަމާދު ކުރުމާއި ޤުރުއާން ކިޔެވުމެވެ. އަންހެނުންނާއި...

53

އިންތިޒާރު ( 16 )

ޒުހޭރު ސިހިފައި މާޔާއާ ދިމާލަށް ބަލާލީ ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލަމުންނެވެ. ” ހަނދާންވެއްޖެ ދޯ؟ މޫނުމަތިން ފެންނަމުންދާ ކުލަވަރުން މާ ރަނގަޅަށްވެސް އެނގޭ ހަނދާންވެއްޖެކަން.. ވާއު ” މާޔާ ޒުހޭރުގެ މޫނު ކުރިމަތިން އަތް...

45

ހިޖުރަ (ފަންސަތިރީސްވަނަ ބައި)

“ދެން އެހާ ކުރީގެ ހަނދާނެއް ނުވެސް ހުންނާނެތާދޯ؟ އެކަމަކު އަހަރެން ހަނދާން އެބަހުރި. ޔޫ ވާ މައި ޗައިލްޑްހުޑް ކްރަޝް!” އަޙްސަން ހެވިފައިހުރެ ބުނެލިއެވެ. އޭނަގެ ފުރިހަމަ ހިނިތުންވުން ފެނިފައި އަފްރީން އުނދަގުލެއްވެގެން...

19

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް…ހާދަހާ ލޯބިވޭ 20

“އެހެންވީމަ ދެން ކަންތައް ކުރަންވީ ގޮތް އެނގިއްޖެ؟” ޖާހަތު އަމިއްލަ ނަފްސާ މުހާތަބު ކޮށްފައި ބުނެލިއެވެ. “ކިހިނެއް ކަންކުރާ ވާހަކައެއްތަ ތިބުނީ؟” އީމަން އެނދުގައި އޮށޯވެލަމުން ބްލޫޓޫތު ހެޑްސެޓް ޖަހައިގެން އިނދެ ވާހަކަ...

51

އިންތިޒާރު ( 15 )

އެހެން ނަމަވެސް އަމިއްލަ ހާލަތާ ދޭތެރޭ ވިސްނާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ހިތަށްވާތަދުން ޑްރަގްސް ބޭނުންކުރެވެއެވެ. މާޔާ އޭނަގެ އަސްލު މައިންބަފައިން ހޯދަން ބޭނުންވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެއްދުވަހު ގެއަށް ދިޔައީ މަންމައާ ބެހޭ ގޮތުން...

87

ނަހުލާގެ – އެ ރެނދު

މިއީ އެއްޒަމާނެއްގައި ދޫނި ރާއްޖޭގައި ރަސްކަން ކުރި ވަރަށް ހުޝިޔާރު ރަސްކަލެއްގެ ދެ ކަނބަލުންގެ ވާހަކައެވެ. އެއްވެސް ހާލކެއްގައި މިއީ މިރާއްޖޭގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އަދި މި ރަސްގެފާކަނީ މިރާއްޖޭގައި މީހުންދެކޭ ވަރަށް...

16

ޝެރިން (4 ވަނަ ބައި)

ސޯ ނޯވަން ޓޯލލްޑް ޔޫ ލައިފް ވޯޒް ގޮނަ ބީ ދިސްވޭ… ޔޮއަ ޖޮބްސް އަ ޖޯކް… ޔޫއަރ ބޮރޯކް… ޔޮއަ ލަވްސް ޑީ އޯ އޭ… އިޓްސް ލައިކް ޔޫއަރ އޮލްވޭޒް...

15

ﷲ މަތިން ހަނދުމަ ކުރުން (2ވަނަ ބައި)

ކާފަގެ މިޖުމުލަތައް އަހަރެންގެ ކަންފަތުގައި ގުގުމަމުންދިޔަ އެވެ. މިނެޓެއްތެރޭ ހިތަށްއެރި ތަކެއްޗާއެކު މަޑުމަޑުން އަހަރެންގެ ގައިން ވާގި ދޫވާންފެށި އެވެ. މުޅިތަން އަނދިރިވަމުން ގޮސް އެއްކޮށް ކަނު އަނދިރި ކަން ވެރިވެގަތެވެ. ***********************************...

29

ހިތަކުން ނުފިލާނެ 41

ކަނޑުގައި އެއްވެސް ރާޅެއްނެތް އިރު ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު ކަފަމުން ބާރުދުވެލީގައި ދިޔަ ލޯންޗުގެ ފަހަތު ސީޓުގައި މައިޝާއާއި ފައިހާ އަދި ފިޒާން ތިބިއިރު އިތުރު ފަސްގެސްޓުންވެސް ލޯންޗުގައި ތިއްބެވެ. ފިޒާން މަޖާވެގެން އުޅޭމަންޒަރު...

26

ހިޖުރަ (ސައުރަތިރީސްވަނަ ބައި)

“އޭނަ އައިއްސި.” ޒުވާނާ ބުނެލީ ހަމައެކަނި އެހާވަރަށެވެ.   އަފްރީން ފެންޑާ ތެރެއިން ހިނގާފައި ގޮސް މިޞްބާޙްގެ ގޭގެ ލައްޕާލެވިފައިވާ ދޮރާއި ހަމަވުމުން މަޑުކޮށްލިއެވެ. އަދި އިރުކޮޅެއް ވަންދެން ކުރިމަތީގައި ހުރި ރަން...

16

އިންތިޒާރު ( 14 )

މަލީހާ އަލަމާރިން ފާހާނައިގެ ތަޅުދަނޑި ނަގައިގެން ގޮސް ދޮރު ހުޅުވާލިއިރު ފެނުނު މަންޒަރުން ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލެވުނެވެ. ލޯގަނޑު ތަޅައިގެން ގޮސް މުޅި ފާހަނަ ތެރޭ ހުރީ ލޯގަނޑުގެ ތަންތަންކޮޅެވެ. މާޔާ ރޮމުން މުށިގަނޑު...

20

ހިތަކުން ނުފިލާނެ 40

ދުރުދުރުން ފެންނަން އޮތް ރިސޯޓާ ދިމާލަށް ޒެދީން ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން އިންއިރު ސެލީނާ ޒެދީންގެ ކޮނޑުގައި ބޯއަޅާލައިގެން އިނީ ނިދިފައެވެ. ކަނޑު މަޑުކަމުން ހީވަނީ ސާލެއް އަޅާލާފައި އޮތްހެނެވެ. އުޑުމަތީގައި މަދުން ނޫނީ...