‎ތުގާގެ ލޮލުގައި މޭޒުކައިރީ ތިބި އައިމަންއާއި އިވާން އަޅައިގަތުމުން އެދިމާލަށް ދާން ހިނގައިގަތްއިރު، ތޯރިޤު އުޒާމް އަދި ބަލްގިޝް ތިބީ އޮލަ ވާހަކައެއްގައެވެ. ތުގާގެ އިތުރުން ޕާރޓީގައި ތިބި ހުރިހާ މެހެމާނުން ސިއްސައިގެން ދިއައީ ކަރަންޓުގޮސް، މުޅިތަން އަނދިރިވުމުންނެވެ.

************

‎”ޒުނާރު…ކީތްވެ ލައިޓުތައް ދާންވީ؟ ގޮސް ބޯރޑު ޗެކު ކޮއްބަލަ” ނޯކަރު މީހާގެ ގާތުގައި އުޒާމް ބުނެލީ ކުއްލިއަކަށް ކަރަންޓު ދިއުމުން ކަންބޮޑުވެ ހުރެއެވެ. ގިނަ މެހެމާނުން ފޯނުން ބައްތި ޖައްސައިގެން ތިބި އިރު، އޭޒެޑްގެ ހަފުލާއެއްގައި މިފަދަ ކަމެއް ދިމާވުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދިއައީ ކުދި ކިޔަމުންނެވެ.

‎ދެތިން މިނެޓު ތެރޭ ކަރަންޓު އަނބުރައި އައި އިރު، އެންމެންގެ ނަޒަރު ދޮރާއި ދިމާލަށް ހުއްޓުނީ ދޮރު ހުޅުވުނު އަޑަށެވެ. އޭރު މުސްކުޅި އަންހެނަކު ދޮރު ކުރިމަތީގައި ހުއްޓިލައިގެން ހުރީ އޭނާއަށް ފެންނަމުން ދިޔަ މަންޒަރުން ހައިރާންވެ ހުރެއެވެ. ގަދަ ނޫކުލައެއްގެ ހައުސްކޯޓެއް ލައިގެން ހުރި އިރު އެ ހެދުން ވަނީ ހުދު މިނާ ތަކުންނާއި ރޭނދާ ތަކުން ޑިޒައިން ކުރެވިފައެވެ. އަޅި ކުލައިގެ ޝޯލްއެއް އަޅައިގެން ހުރި އިރު އެ ދޮން މޫނުމަތީގައި ވަނީ މުސްކުޅި ރޫތަކެވެ.

‎”ހެޕީ ބާރތެޑޭ މާމާ” ގޮސް އާދިލާގެ ގާތުގައި ހުއްޓިލަމުން އައިމަންއާއި އިވާން އޭނާއަށް އުފަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އަދާކުރިއެވެ. ހުރިހާ މެހެމާނުންގެ އަތްތިލަބަޑީގެ އަޑާއި ތަހުނިޔާގެ އަޑުތައް މާހައުލުގައި ގުގުމާލިއިރު، އުޒާމް ފިޔަވައި އެހެން އެންމެންގެ މޫނުމަތީގައި ވަނީ އުފާވެރިކަމެވެ.

‎ގޮސް އާދިލާގެ ގައިގައި ބައްދާލަމުން އުޒްވާ، ބަލްގިޝް އަދި ތުގާ ވެސް އޭނާއަށް އުފަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އަދާކުރިއެވެ. “މާމަ ސަޕްރައިޒްވިތަ؟” އާދިލާ ގާތު އައިމަން އަހާލިއެވެ. “މާމަގެ ލޯބި ކުދިންކޮޅަށް މާމަ ސަޕްރައިޒް ދޭން އުޅެނިކޮށް އޭގެ އިދިކޮޅު ދޯ މިވީ..ތެންކިޔޫ….” އައިމަންއާއި އިވާންގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލަމުން ލޯތްބާއިއެކު އާދިލާ ބުނެލިއެވެ.

‎އާދިލާއަށް އުފަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހަދިޔާތައް ދިނުމުގައި އެންމެން މަސްޢޫލު ވީއިރު އިވާން އެއްފަރާތަކަށް ޖެހިލީ، އޭނާގެ ފޯނު ރިންގުވާން ފެށުމުންނެވެ.

“ތޫ ދަރިފުޅާ ޔޫ ލުކް ގޯރޖަސް…ކޮން އިރަކު ތަ މާމައަށް ހެޕީ ނިއުސް ދޭނީ…މި ވާން ހުރެދާނެ ލަދުން ނުބުނަންވެސް، އެކަމް ތޫ ގެ ފްރެންޑްއެންނު ދޯ މާމަ މީ” ތުގާގެ ކަންފައިތްބުޑުގައި އާދިލާ ބުނެލުމާއިއެކު ލަދުން ތުގާއަށް އިސްޖަހާލެވުނެވެ. އަދި ދުރުގައި ހުއްޓި ހުރި އިވާންއާއި ދިމާލަށް ބަލާލީ ލަދުވެތިކަމާއި އެކީގައެވެ.

‎”ހާދަ ކަންބޮޑުވެފަ ތިހިރީ….ނޫރް ދެކެ ހަމަ ތިހާ ޖެހިލުން ވޭތަ” ކަންފަތުގައި ފޯނު ޖަހާލުމާއިއެކީ އިވާންގެ ކަންފަތުގައި ޖެހުނީ ނޫރްގެ އަޑެވެ. އިވާންއަށް ވަށައިގެންވީ މާހައުލަށް ބަލާލެވުނީ، ނޫރް އަށް އޭނާގެ މޫނުމަތީގެ ހަރަކާތްތައް އިނގުނީ ކިހިނެއް ބާއޭ ހިތަށް އެރުމުންނެވެ. “ތި ހޯދަން އުޅޭ މީހާ މިހިރީ އިވާންގެ ކުރިމަތީގަ…” އިވާންގެ ކުރިމަތީގައި ހުރި މޭޒުގެ ކައިރީގައި ކޮއްޅަށް ހުރި ނޫރް ފަހަތައް އެނބުރިލަމުން ބުނެލިއެވެ. ނޫރް ފެނުމާއިއެކު އިވާންގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިއައެވެ.

މާހައުލުގައިވީ ނޫކުލައިގެ ފަނޑު އަލި ނޫރްގެ މޫނަށް އެޅިފައި ހުރި އިރު ނުހަނު ޗާލެވެ. އެ ދޮން މޫނާއި ކަޅިރަވަ ދިއައީ ވިދަމުންނެވެ. ލައިގެން ހުރި ބޮޑުހެދުމުގެ ސަބަބުން ޝެހެޒާދީ އެކޭ ތަފާތެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް، މިތަނަށް ނޫރް އައުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ.

‎”ކޮނޑުގަ އޮތް ފުރޯ އިވާން ހޯދަނީ ވަލުންތަ؟” ނޫރް ބުނެލީ ލުއި ގޮތަކަށް ހީލަމުންނެވެ. އިވާންއާއި ނޫރްގެ ސަމާލުކަން ވަށައިގެންވީ މާހައުލަށް ހުއްޓުނީ އައިމަންގެ އަޑުން އިވިގެން ދިޔަ ހިތްގައިމު ލަވައިގެ ސަބަބުންނެވެ. އޭރު އޭނާގެ އެކުވެރިޔަކާއިއެކު ނެށުމުގައި އާދިލާ ބައިވެރިވަނީއެވެ. ތޯރިގުގެ ދެމަފިރިންވެސް ކަޕަލް ޑާންސްގައި ބައިވެރިވިއިރު، އެހެނިހެން ޖޯޑުތައް ވެސް ނެށުމުގައި ބައިވެރިވިއެވެ.

‎އެހެންމީހެއްގެ ނަޒަރު ނޫރްގެ މޫނަށް ނުހުއްޓެނީސް ނޫރްގެ އަތުގައި ހިފައިގެން އިވާން ނެށުމުގައި ބައިވެރިވީ ޑާންސް ފްލޯރގައި ސްޕޮޓް ލައިޓް ހަމައެކަނި އެޅިފައިވަނީ އައިމަންއަށް ކަމުން، ނަށަމުން ޖޯޑުތަކުގެ މޫނު ނުފެންނަހައި މާހައުލު އަނދިރިވީތީއެވެ.

‎ނޫރްގެ ތޫނު ނަޒަރު އިވާންގެ ފުން ދެލޮލަށް ހުއްޓިފައި ހުރި އިރު ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި ދުލުން ވާހަކަ ނުދެކެވުނު ނަމަވެސް ދެލޮލުން އެތަކެއް އިޝާރާތެއް ދިއައީ ކުރެވެމުންނެވެ. ނޫރްގެ މަޑުމުށި ކުލައިގެ ޖާދުވީ ދެލޮލުގެ ޖާދޫގައި އިވާން ހުރީ ވަރުގަދަ ކަސްތޮޅަކުން ޤައިދުވެފައެވެ.

އައިމަންގެ ހާލަކީ ތޯއެވެ. ކިޔަމުން ދިޔަ ލޯބީގެ ލަވައިގެ ކޮންމެ ލަފުޒަކާއިއެކު އޭނާގެ ހިޔާލަށް އަންނަމުން ދިއައީ ނޫރްއެވެ. ފުރަތަމަ ނަޒަރުން އޭނާގެ ހިތް އަތުލި، އޭނާގެ ހިތުގެ ރާނީ އެވެ.

“ފުރަތަމަ ނަޒަރުން ހިތް އަދު ދެވުނީ

ހިތްގައިމު އަޑުން ފިނިކަން ލިބުނީ

ޔާރާ ތީ މިހިތުގެ ރާނީއޭ

ހިތު ވިންދު އަވަސްވާހެން ހީވޭ

އިހުސާސޭ މީ މި ހިތުން ބުނެދޭ

ޔާރާ ތީ މިހިތުގެ ރާނީ އޭ

މި ހިތް ވެއްޖޭ ފިދާ

ތި ހިނިތުންވުމުން މަސްތުކުރުވީ ހުވާ

މިވަރް ވާނޭ ހުވާ

ތި ދެލޮލާއި އިސްތަށިގަނޑުން ޤައިމުތާ

ތީއޭ މަގޭ، ރާނީ އިނގޭ

ކަލާޔަށް މިހިތް އެދި ގޮވާ

ތީއޭ މަގޭ، ރާނީ އިނގޭ

މިހިތުގާ ވަނީ ހަމަ ކަލާ

ފުރަތަމަ ނަޒަރުން ހިތް އަދު ދެވުނީ

ހިތްގައިމު އަޑުން ފިނިކަން ލިބުނީ

ޔާރާ ތީ މިހިތުގެ ރާނީއޭ

ހިތު ވިންދު އަވަސްވާހެން ހީވޭ

އިހުސާސޭ މީ މިހިތުން ބުނެދޭ

ޔާރާ ތީ މިހިތުގެ ރާނީ އޭ


‎އިވާންގެ އަތް ނޫރްގެ ހިމަ އުނަގަނޑުގައި އަޅުވާލެވިފައިވީ އިރު، ނޫރްގެ ދެ އަތް ވަނީ އިވާންގެ ކޮނޑުމަތީގައެވެ. ރާގާއި އެކު ނޫރްގެ އަތުގައި ހިފައި އިވާން، ނޫރް އަނބުރާލުމާއި އެކީ ނޫރް އައިސް ތަތްވީ އިވާންގެ ތަނަވަސް މޭމަތީގައެވެ.

ދުލުން އިވުމުން މަލާ

މި ލިބިދޭ އަރާމާއި ފިނިކަން ހިތަށް

ތި ހިޔާލްގާ ރޭދުވާ

މި ނިމިގެން ދަނީ ލޯބި ވެވުނީމަ ޔާރް

ތީއޭ މަގޭ، ރާނީ އިނގޭ

ކަލާޔަށް މިހިތް އެދި ގޮވާ

ތީއޭ މަގޭ، ރާނީ އިނގޭ

މި ހިތުގާ ވަނީ ހަމަ ކަލާ

ފުރަތަމަ ނަޒަރުން ހިތް އަދު ދެވުނީ

ހިތްގައިމު އަޑުން ފިނިކަން ލިބުނީ

ޔާރާ ތީ މިހިތުގެ ރާނީއޭ

ހިތު ވިންދު އަވަސްވާހެން ހީވޭ

އިހުސާސޭ މީ މިހިތުން ބުނެދޭ

ޔާރާ ތީ މިހިތުގެ ރާނީ އޭ

އެދެނީ އުމުރަށް ވުމަށޭ އެކުގާ

އުމުރަށް ބީހިލުމަށް ފަރި އަތުގާ

ޔާރާ ތީއޭ، މި ހިތުގެ ރާނީ އޭ”


‎ތުގާގެ ދެލޯ ހޯދަމުން ދިއައީ އިވާންގެ ސޫރައެވެ. ނަމަވެސް މާހައުލުގެ އަނދިރިކަމުން ސްޕޮޓް ލައިޓު އެޅިފައިވީ މީހުން ފިޔަވައި އިތުރު މީހެއްގެ މޫނު ފެންނަ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. ފޯނުގެ ލައިޓު ޖައްސާލަމުން ތުގާ ނަށަން ތިބި ޖޯޑުތަކާއި ދިމާލަށް އަލިކޮއްލިއެވެ. އިވާންގެ މޫނު ފެނުމުން އެދިމާލަށް ހިނގައިގަތް ތުގާގެ ފިޔަވަޅުތައް ހުއްޓުނީ އިވާންގެ ގާތުގައި ހުރި އަންހެން ކުއްޖާ ފެނުމުންނެވެ. މޫނު ސާފުނުވިޔަސް އެ ކުއްޖާގެ ހެދުން ތުގާއަށް ރަނގަޅަށް ފެނުނެވެ.

‎ނޫރްގެ އަތުގައި ހިފައިގެން އިވާން އެ ތަނުން ދުރަށް ދިއައީ، އެއްވެސް މީހަކަށް ނޫރްގެ ސޫރަ ފެންނަން އޭނާ ބޭނުން ނުވާތީއެވެ.

‎ލަވަ ނިމުމާއި އެކު ނެށުން މެދު ކަނޑާލުމަށް ފަހު ޕާރޓީގެ ކުރިއަށް އޮތް ހަރަކާތްތަކާއިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް އައިމަން އަވަސްވެގަތެވެ.
‎”ހެލޯ އެވްރީވަން….މިހާރު މިއުޅެނީ އަހަރެމެންގެ ލޯބިވާ މާމައަށް ހާއްސަކޮން އަހަރެމެން ތައްޔާރު ކޮއްފަވާ ވީޑިއޯ އެއް ތިބޭފުޅުންނަށް ދައްކާލަން…” މައިކު ހުފައިގެން ހޯލުގެ މެދުގައި ހުއްޓިލަމުން އައިމަން ބުނެލިއެވެ. ފާރަށް ސްލައިޑުތައް އެޅިގެން ދިއުމާއިއެކު އެންމެންގެ ނަޒަރު އެދިމާލަށް ދަތުރު ކުރިއެވެ.

‎”އުޒާމް…ކޮބާ ލާމިއުގެ ހަބަރެއްވި؟ ހާދަ ގިނަ ވަގުތެކޭ އެ ނަގަނީ؟” އުޒާމްގެ ކަންފައިތް ބުޑުގައި ތޯރިޤު ބުނެލިއިރު އޭނާގެ އަޑުގައި ވަނީ ކަންބޮޑުވުމެވެ. “އެކަމާ ވެސް އުޅެވޭނީ މި ޑްރާމާ ނިމުނީމައެއްނު…މަންމަ ވެސް ވެއްޖެ މިކޮޅަށް އަންނަން” އުޒާމްގެ އަޑުގައި ވަނީ ފޫހިކަމެވެ.

‎އެޅުވިގެން ދިއަ ވީޑިއޯއަށް އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިގެން ދިއައެވެ. “އައިމަންއަކީ އަނެއްކާ އަހަރެންގެ ދަރިއެއްތަ؟ މިހާރު އަހަންނަށް ޝައްކު!….އުޒްވާގެ ތި ހަޔާތްކުޑަ ގޮތްކުޑަ އުޅުން ފެނިފަ އަހަރެން ކިހިނެއް އުޒްވާއަށް އިތުބާރު ކުރާނީ..” އެޅުވިގެން ދިޔަ ވީޑިއޯއިން ފެންނަމުން ދިއައީ އުޒްވާ އަދި މެދު އުމުރު ފުރައިގެ ފިރިހެނެކެވެ. “އަހަރެންނާ ދިމާލަށް ތިހެން ބުނާކަށް މަމްދޫހު ލަދެއް ނުގަނޭތަ! ބަލަ އަހަރެން މީ މަމްދޫހުގެ އަނބިމީހާއޭ! ނޯކަރެއްގެ ދަރަޖައިން ސާހިބުގެ ދަރަޖައަށް މަމްދޫހުއަށް އާދެވިފަ ތިހިރީ އަހަރެންނާހެދިއޭ!”

‎އިވެމުން ދިޔަ އަޑުތަކާއި ފެންނަމުން ދިޔަ މަންޒަރުގެ ސަބަބުން ހުރިހާ މެހެމާނުންގެ މެދުގައި ތަފާތު ވާހަކަތައް ދެކެވެމުން ދިޔަ އިރު، ބައެއް ނޫސް މީޑިއާ ތަކުގެ ރިޕޯޓަރުން ދިއައީ އެ މަންޒަރު ވީޑިއޯ ކުރަމުންނެވެ.

‎ފެންނަމުން ދިޔަ ވީޑިއޯއަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން ހުރި އައިމަންގެ ދެލޮލުގައި ކަރުނަ ވިދަމުން ދިޔައިރު މޫނުމަތީގައި ވަނީ ހައިރާންކަމެވެ. އުމުރުން އެންމެ އަށް އަހަރު އޭނާގެ މަންމައާއި ބައްޕަގެ ވަކިވުމުގެ ސަބަބުން އައިމަންއަށް އެތައް އަސަރުތަކެއް ކުރި ނަމަވެސް، އެދެމީހުން ވަކިވުމަށް މެދުވެރިވީ ސަބަބެއް އޭނާއަކަށް އިނގިފައެއް ނެތެވެ. އަދި ބައްޕަގެ އަޅާލުމާއި ލޯތްބެއްވެސް އޭގެ ފަހަކުން އޭނާއަކަށް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

‎އުޒްވާގެ ދެލޯ ބޮޑުވެ ފެންނަމުން ދިޔަ ވީޑިއޯގެ މަންޒަރުތައް ޤަބޫލުނުކުރެވިފައި ހުރިއިރު، އުޒާމް އަދި އާދިލާގެ މޫނުމަތީގައި ވެސް ވަނީ އެފަދަ އަސަރުތަކެކެވެ.

‎”އަހަރެން ޤަބޫލުކުރަން އަހަންނަކީ އުޒްވާގެ އާއިލާ ހާ މުއްސަނދި މަހުޖަނެއް ނޫން ކަން، އެކަމު ތި ފާޑަށް އެހެންމީހުންގެ އެނދު ފަޅު ފިލުވައިދެމަކުން އަހަރެން ނުދުވަން….ލަދު ގަނޭ ތީ އެއް އިރެއްގަ އަހަރެން ލޯބިވި އުޒްވާ އޭ ބުނަންވެސް…ލަދުގަނޭ ތީ އަހަރެންގެ އަނބިމީހާ އޭ ބުނަންވެސް” މަމްދޫހުގެ އަޑުގައިވީ ހިތާމައެވެ.

‎”ތިހާ ލަދު ގަންނަންޏާ ވަރި ކުރީމަ ވީއެއްނު…ތިކަހަލަ ފަޤީރަކާ އިނދެވުނު މޮޔަ އަހަރެން އެބަ ހިތަށް އަރާ”

‎އެހިސާބަށް ވީޑިއޯ ދިއަތަނާ އުޒާމް ގޮސް އެ ވީޑިއޯ ނިއްވާލިއެވެ. އާއިލާއާއި ކޮއްކޮގެ އަގު ވެއްޔާ މޮޑެވިގެން ދާ މަންޒަރު ބަަލަން އޭނާއަށް ކެތް ނުވީއެވެ.

‎އޭރު އެތާގައި ތިބި އެންމެންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައީ އެއް އަސަރެކެވެ. އުޒްވާއާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ތިބެ ގިނަ މީހުން އެއްޗެހި ކިޔަމުން ދިޔަ އިރު އައިމަންއަށް ވެސް ބައެއް ސުވާލުތައް ދިއައީ ރައްދުވަމުންނެވެ.

‎”މި ވީޑިއޯގައި ދެކެވުނު ވާހަކަ ތަކާ މެދު ތިޔަ ބޭފުޅާ ބުނެލައްވާނީ ކީކޭތޯ؟ އައިޝަތު އުޒްވާ އަކީ އެ ފަދަ އަންހެނެއްތޯ؟ އުޒްވާއާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ވަރީގެ ސަބަބަކީ އުޒްވާގެ ގޯސް އުޅުންތޯ؟ އައިމަން އަކީ ނަހަލާލު ކުއްޖެއްތޯ؟” ރިޕޯޓަރުން އެކި އެކި ސުވާލު ކުރަމުން ދިއައިރު ދޭނެ ޖަވާބެއް އެކަކަކަށްވެސް ނޭގުނެވެ. ފާއުޅު ވެގެން ދިއަ ހަޤީގަތުގެ ސަބަބުން ހައިރާންވެ ގަބު އަރައިފައި ހުރި އައިމަން ހިނގައިގަތީ އެ ގެއިން ނިކުތުމަށެވެ.

‎”ޕާރޓީ މިހާ ހިސާބުން މި ނިމުނީ…ސެކިއުރިޓީ ޕްލީސް ޓޭކް އެވްރީވަން އަވޭ” އުޒާމްގެ ނުރުހުން އެކުލެވިގެންވީ އަޑު އެ މާހައުލުގައި ގުގުމައިގެން ދިއައެވެ.

‎ނޫރްގެ އަތުގައި ހިފައި ގެންގޮސް އެތަނުން ކޮޓަރިއަކަށް ވައްދަމުން އިވާން އެ ކޮޓަރީގެ ތަންޑު އަޅުވާލިއެވެ. ފަހަތަށް އެނބުރި ނޫރްއާއި ކުރިމަތި ލީ އިރު އިވާން މޫނުމަތީގައިވަނީ ނުރުހުމުގެ އަސަރުތަކެވެ.

‎”ނޫރް ކީތްކުރަން މިތަނަށް ތިއައީ….ނޫރްގެ ތި ކޮންމެ އަމަލެއްގެ މަޤސަދަކީ ކޮބާތަ…ނޫރް ބޭނުން ވެގެން ތިއުޅެނީ ކޮންކަމެއްތަ؟” އިވާންގެ އަޑުގައިވަނީ ހިތްހަމަ ނުޖެހުމެވެ. “ޝިކާރަޔަށް ނިކުންނަ ސިންގާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ތަފާތު ވައްތަރުގެ ޝިކާރަ ހޯދަނީ ކީއްވެކަން އިވާންއަށް އިނގޭތަ؟ އަބަދު އެއް ރަހަ އެއްލާ އެކައްޗަކުން ބަނޑުފުރަން ވެއްޖިއްޔާ ސިންގާވެސް ކާހިތެއް ނުވާނެ!” ނޫރްގެ އަޑުގައި ވަނީ ހަމަޖެހުމެވެ. “އައި ޖަސްޓް ޑޯންޓް އަންޑަސްޓޭންޑް ޔޫ ނޫރް…” “ޑޯންޓް އިވެން ޓްރައި އިވާން…” ނޫރްގެ އަޑުގައި ވަނީ ނުރައްކާތެރި ކަމެވެ. ބުނާނެ އެއްޗެއް ނުވިސްނުމުން އިވާންއަށް ނޫރްއާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނީއެވެ.

އަތުގައި އޮތް ޕާރހުން ޕެންޑްރައިވް އެއް ނެގުމަށްފަހު ނޫރް އެ ކޮޓަރީގެ އެނދު މައްޗާއި ދިމާލަށް އެއްލާލިއެވެ. ހުދު ކުލައިގެ އެ ޕެންޑްރައިވް ގޮސް އެނދުމަތީގައި ޖެހުމާއިއެކު އިވާން އެދިމާލަށް ބަލައިލިއެވެ.

“މަޤްސަދު…ބޭނުން….މި ދެލަފުޒުން ސަމާލުކަން ވަކިކޮއްފަ ފޯކަސް އޮން ބެނެފިޓްސް….ފައިދާ!” އެހެން ބުނެލުމަށްފަހު ނޫރް ހިނގައިގަތީ އެ ކޮޓަރިން ނިކުންނާށެވެ.

އެތައް ސުވާލެެއް ފުނިޖެހިފައި ހުރި ނަމަވެސް އެނދުމަތީގައި އޮތް ޕެންޑްރައިވް ނަގައި ޖީބަށް ލަމުން ނޫރްގެ ފަހަތުން އިވާން ވެސް އެ ކޮޓަރިން ނިކުތެވެ.

ކޮޓަރިން ނިކުމެގެން ގޮސް ސިޓިން ރޫމަށް ދިއުމަށް ހިނގައިގަތް ނޫރްގެ ފިޔަވަޅުތައް، ސިޓިން ރޫމަށް ނިކުންނަން ހުންނަ ގޯޅި ގަނޑުގެ ތެރޭގައި މަޑުޖެހިލީ، ޕާރޓީއަށް އައި އެއްވެސް މެހެމާނެއް އެތަނުން ފެންނަން ނެތުމުންނެވެ. މޫނުމަތިން ދާތިކިތައް ފައުޅުވެ ހާސްކަން ނޫރް ވަށާލީ ސިޓިން ރޫމުގައި ތިބި އުޒާމްއާއި އާދިލާ، އުޒްވާ އަދި ތޯރިޤުގެ އާއިލާ ފެނުމުންނެވެ. އޭގެން އެކަކުވެސް އެދިމާލަށް ބަލައިލައިފިނަމަ އެ އެންމެނަށް އޭނާ ފެންނާނެއެވެ. ގަނޑުވެ ގަބު އަރައިފައި ހުރި ނޫރް ސިއްސައިގެން ދިއައީ، އޭނާގެ އަނގަ މަތީގައި އަތް އަޅައި، މީހަކު އޭނާ އެތަނާއި ދުރަށް ގެންދިއުމުންނެވެ.

ނުނިމޭ

78

186 Comments

 1. NooR

  September 22, 2020 at 2:36 pm

  Yayyyyy me first thr😍😍😍😝😝😝anehkkaavx nukiyaa cmnt ey mi kohlee

  • Ivaan

   September 22, 2020 at 2:42 pm

   Hahaha dhen kiyaaafa vx kohlaaaaa😂

  • NooR

   September 22, 2020 at 3:18 pm

   Anehkkaa vx NooR ge cmnt Dhivehin kohllaanan
   ކަލޯ އާރިފު ޕަބްލިޝް ކުރާތި…. ނުކޮއްފިއްޔާ މައި މިޝަން ޓު ބައްޕަ ކައިރިން ވަލީ ހޯދަން އިވާން އާ އިންނަން…. އަނެއްކާ އައިމަން އޭ ބުނެފިއްޔާ ފަހުން ނަފުރަތު އުފެދުން އެކަށީގެން ވޭ

  • Ivaan

   September 22, 2020 at 3:20 pm

   ކަލޯ ދެން އިވާން ވެސް ދިވެހި ކޮއްލަނީ ޕަބްލިޝް ކުރާނެ ކަމުގެ ފޮނި އުންމީދުގަ….ކީތްކުރާނީ ދޯ މި އާރިފަކަށް އަހަރުންގެ ޖަޒުބާތު އަންޑަސްޓޭންޑެއް ނުވޭ💔😭😂

  • NooR

   September 22, 2020 at 3:25 pm

   އަލްޙަމްދު ﷲ ޝުކުރު…. މާދަމާ ހުކުރު… ކިރު ތައްޓައް ހަކުރު……. ބޮއްކުރަޔައް ބަކުރު🙏🙏🙏އިވާން ގެ އާދޭސް އާރިފު ވަރަށް ހާލުން ގެޓު ކޮށްފި…. އާންއޭ އޭތި ހިތެކޭ ކިޔާފަ އޮންނަނީ ތަށި ދޮންނަ ނަރު ގަނޑެއް… ދުލެކޭ ކިޔާފަ ހުލެއް… ބަލަ އަހަރުން ވެސް މީ އިންސާނުންނޭ އާރިފާ ދައިތާ… އެހެން މީހުުންނަށް އިޙުތިރާމު ކޮއްބަލަ… ލޯބީގަ އެކަންޏެއް ނޫނޭ ޖަޒުބާތު ހުންނަނީކީ

  • Ivaan

   September 22, 2020 at 3:29 pm

   މަށަށް ހީވަނީ އާރިފު ގޮލާ ގެ އައިނު ގެއްލިގެން ހެން އުޅެނީ…ދެން މި ދިވެހި ކޮމެންޓުތައް އެކަނި އެސޮރަށް ކިޔޭކަމަށް ވަނީ…ކަލޯ އައިކެއާރ އަށް ގޮސް އައިު އާ ކޮށްބަލަ ހެޔޮނުވާނެ…ކިޔުންތެރިންގެ ޖަޒުބާތަށް އިޙުތިރާމު ކޮށްބަލަ އާއްޓޭ!🙄

  • ⚽AIMAN⚽

   September 22, 2020 at 4:26 pm

   ސަންތި އިންނަން ތަ އެހާ ގިނަ މީހުންނާ.. ދޮންބެ ފުރީމަ އަނެއްކާ އިވާން އާ އިންނަން.. ތި ދޭބަލަ އާރިފު އާ އިންނަން.. އޭރުން ކޮމެންޓު ޕަބްލިޝް ކުރާނެ މަންޖޭ

  • aphxxx

   September 22, 2020 at 5:08 pm

   Congrats darling♥️

 2. Ivaan

  September 22, 2020 at 2:49 pm

  Hama habeys ingey mee hama ehvana mi vareh neiii kalo e aiman ehery rangalhah moya vefa eyoh kiyaali lava eh dho heyonuvaane evarah ishq ga jehen

  • aphxxx

   September 22, 2020 at 5:09 pm

   Thankyou ivv yess aiman kuda kn buhdhi filaafa dhw😂♥️

  • Laiba

   September 23, 2020 at 9:46 am

   މަށަށް ވައްތަރީ ދަނޑުވެރިޔާ ކާ ހަމަ ހުވާ މިބުނީ މާ ވާހަކަ އެއް ލިޔާ ހިތުން ސައިން އިން ވެގެން ވާހަކައަށް ކޮމެންޓު ކުރިން ކުރިން ނެއްލި 8 ޕާޓަށް އާރިފުގެ ހެޔޮފުޅު ކާމައި ހެދި ސަބްމިޓް ވެސް ކޮށްނުދިނޭ ކަލޯ އެންމެ ފަހުން ކުރީދުހު އެރި އިރާ އެކީ މަ ސައިން އައުޓު ވެފަ ބަޗައިފިން ދޭން 8ވަނަ ޕާޓަށް ކުރި ކޮމެންޓު ވެސް ހިތްޕުޅާނުވީމަ ތޯއްޗެއް ސަބްމިޓް ވެސް ނުކޮށް ދިން މީ ނޫރް އާއި އިވާން މިތާގައި މަފޮޅުވާ ފާޅުވާ މުޅި މިތަން ބަގީޗާ އަކަށް ހަދައިފި ކަލޯ އައިމަން މިފަހަރު މިދިޔައީ ޗޮކުން ދޯ
   Btw Miy Abu ingey

 3. Ivaan

  September 22, 2020 at 2:50 pm

  Noor aa ivaan ge couple dance haadha ishqq ey hama ehvana ingey! Mi thuga adhi eba boki dhikkure ehnu huhhh ulhey goii

  • ❤️Scarlet❤️

   September 22, 2020 at 3:24 pm

   Dhwwwwwww…. Iv Bro rom kann…. Awwwwwww 😍😍😍😜

  • Ivaa

   September 22, 2020 at 3:27 pm

   އިވާން ގެ ރާނީ އޭ އެއީ މި އައިމަން ހަމަ ކަޓުވަން ވެގެން…އެންމެ ފަހުން އެޖެހުނީ ހިތާމައިގަ ގެއިން ބޭރަށް ނައްޓާލަން😂😂

  • NooR

   September 22, 2020 at 3:31 pm

   އެހެންހޭ ވާނީ ދޯ🤣🤣🤣އަދިވެސް ނޫރް ފަހަތުން ދުވެޔޭ.. ދޯ އިވާ😂😂😂🤣🤣

  • Ivaan

   September 22, 2020 at 3:32 pm

   މި އާރިފާ ހެދި އިވާ އޭ ލިޔެވުނީ މީ އިވާން އޭ ކަލޯ😂😂

  • NooR

   September 22, 2020 at 3:37 pm

   މަށަށް ވެސް އިނގެޔޭ ކަލޯ 🤣🤣🤣🤣ހަމަ އެ އާރިފު ގެ ނުފޫޒު ގަދަ ކަން

  • ❤️Scarlet❤️

   September 22, 2020 at 3:39 pm

   Midhemeehun story ga Maa folhuveyvaru madhuvegn Mithaa Maa folhuvantha this plane kurany?

  • aphxxx

   September 22, 2020 at 5:11 pm

   Scarlet…sis ah wes hywany midhekudhin maafolhuweyleh madhy hen😂 hurebala honeymoon ah fonuwaalaanan

  • Ivaan

   September 22, 2020 at 3:39 pm

   ނޫނޭވާ އެއީ ވަރުގަދަ އާރިފެއް! މަސްވެރިއެއް ތޯއްޗެ…މިފަހަރު ވާނެ ކުޅި ދައްކާލަން އެސޮރަށް

  • Ivaan

   September 22, 2020 at 3:41 pm

   ދޮން…މާ ފޮޅުވައިގެން ވެސް އެ އާރިފަށް ބޮނޑިއެއް ދެވިއްޖިއްޔާ ރަނގަޅެއްނު😂😂

  • Anonymous

   September 22, 2020 at 3:45 pm

   Yeah dhww vaane kulhi dhahkaalan… Dhon is with you guys ingey… Bllllllllllllll aarif 😛😛😛😝

  • Ivaan

   September 22, 2020 at 3:51 pm

   ގަރުދިޔަ ބޯންދޭންވީ ތޯއްޗެ😂😂😂

  • ⚽L#[email protected]

   September 22, 2020 at 4:31 pm

   Hahahahahahahaha dhonbe aa eku maa folhu vaafa aissa mithaa ivaan aaeku vx maa folhu vanee santhi

  • aphxxx

   September 22, 2020 at 5:10 pm

   Ahahah yes wrh lwbi dance eh dhw! Kyhkuraany thuga wes😂🤣😂

 4. Ivaan

  September 22, 2020 at 2:55 pm

  Sahaadheh mi bunee comment eh satheyka faharu kuryma noony up nuvaane

  • NooR

   September 22, 2020 at 3:03 pm

   Huvaa kithah folhuvathuge dhigu cmnt eh ma mikuree😡😡😡😡😡Haraan publish vi nama…. Huh v foohi vey aarifu dheke

   Dhen mi publish kohfiyaa rangalhu

  • NooR

   September 22, 2020 at 3:07 pm

   ހަހަހަހަ ބިރުން ވެސް ކޮށްފި ދޯ🤣🤣🤣🤣އެޑްމިން ވެސް ނޫރް ދެކެ ބިރު ގަނެޔޭ ދޯ

  • Ivaan

   September 22, 2020 at 3:07 pm

   kon aarifeh kalo

  • Ivaan

   September 22, 2020 at 3:21 pm

   ކަލޯ އާރިފު މީ ޑަރްޕޯކް އެއް ތަ😂

  • NooR

   September 22, 2020 at 3:33 pm

   އޭ ކަލޯ މިހާރު މަ އިނގިރޭސިން ކުރީމާ އަރަނީ ސްލޯވް ޑައުން އޯ… މަށަށް ހީވަނީ އެއީ އެފްރިކާ އިން އައިއްސަ ހުރި ބޮޓެއް ހެން

  • Ivaan

   September 22, 2020 at 3:36 pm

   އެފްރިކާ އެއްނޫން ކަލޯ ސީރިއާ ތޯއްޗެ! އެހާ ރަހުމު ކުޑަ ވިއްޔަ! އިނގެރޭސި ކޮމެންޓު ލިޔެލިޔެ މަގޭ އަތު ހަންވެސް މަށައިގެން ގޮއްސި😤😤😤

  • NooR

   September 22, 2020 at 3:40 pm

   މަގޭ ފައިން ހަންގޮއްސި 😡😡😡😡😡ހުވާ ކަލޯ ދެރަ ކަމެއް

  • Ivaan

   September 22, 2020 at 3:42 pm

   ފައިން ކީއްކުރަން މިވަރުން ދަންޏާ ސިކުނޑިންވެސް ހަންދާނެ! މަގޭ ހިތް💔☠️

  • Anonymous

   September 22, 2020 at 3:43 pm

   Santhyyyyyyy fain tha manje comment liyanee! Puleeeeeeeeeeeeeez teach me fain liyan

  • ❤️Scarlet❤️

   September 22, 2020 at 3:46 pm

   Santhyyyyyyy that was me inge foni anonymous eh noon

  • Ivaan

   September 22, 2020 at 3:53 pm

   ތެދެކޭ ކިހިނެކޯ ފައިން ޓައިޕު ކުރަނީ މަންޖޭ!😂😂😂

  • aphxxx

   September 22, 2020 at 5:12 pm

   Alhwy🥺🥺🥺

  • ⚽AIMAN⚽

   September 22, 2020 at 5:50 pm

   ސަންތި ތީ ސިކުނޑި ވެސް ނުހުންނަ މީހެއް.. ފައިންނެއް ވެސް ނޫން ކުރަނީ އާރިފު ލައްވާ ކޮމެންޓު ކުރަނީ ދޯ ސަންތި

 5. Ivaan

  September 22, 2020 at 3:03 pm

  Kaakutha noor anga mathy aii elhy anehka ivaaan tha

  • NooR

   September 22, 2020 at 3:04 pm

   Noon E ulhey moya bolah araigen ulhey soru thwcheh

  • Ivaan

   September 22, 2020 at 3:08 pm

   E aiman golr tha ekm esoru gossi ge dhookohfa

  • NooR

   September 22, 2020 at 3:14 pm

   Aan Ebunaahen 😜😜😜forgot vee🤣🤣🤣vedhaane Ivaan kamah vx dhw 😉😯Ivaan Anehkka E manjje ah neyvaa levey varu kurahchey
   ކަލޯ އާރިފަކީ މި ކޮމެންޓު ތައް ޕަބްލިޝް ނުކުރާ މި ސައިޓުގެ އެޑްމިން…. ގެޓު؟؟؟؟

  • Ivaan

   September 22, 2020 at 3:16 pm

   Ivaan ge neyvaa vx noor ge neyvaa yaa gulhifa ey kalo aarn bodu kon getu bro

  • ❤️Scarlet❤️

   September 22, 2020 at 3:22 pm

   I think Ivaan hn… Cuz he had to help noor dhww? He promised dhw

  • Ivaan

   September 22, 2020 at 3:25 pm

   އާން އިވާން ހެން ހީވަނީ ދޯ ދޮން….އެކަމު އެފަކީރު އެހާ ބިރުގަނެފަ ހުއްޓާ އަނގަ މަތީ އައިތް އެޅީމަ ނިކަން ހާސްވާނެ☠️

  • aphxxx

   September 22, 2020 at 5:13 pm

   Hingaa balama thiyyeh dhw😂😂

 6. Ivaan

  September 22, 2020 at 3:23 pm

  ސިސް ވަރަށް ހަބޭސް އިނގޭ ނޫރް އެ އަޅާލި ބޮމުން އަދި ހަމަ ސޮނި ވެއްޓޭނެ އިވާން ވެސް ހައްހާ…ނެކްސްޓް ޕާރޓުގެ އިންތިޒާރުގަ ހަމަ އިވާން މިހިރީ..😁

  • aphxxx

   September 22, 2020 at 5:14 pm

   Thankyou ivv😂 and thanks for these hilarious comments noor and ivvv kiyaakiyaa hee hee halaaku ingey♥️♥️♥️

 7. ❤️Scarlet❤️

  September 22, 2020 at 3:28 pm

  Afa sisoooooooooo! Vvvvvvvv cool ingey mi part! Hama speechless vejje!
  Lysm ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

  • aphxxx

   September 22, 2020 at 5:15 pm

   Thankyou dear lym♥️♥️♥️

 8. noor

  September 22, 2020 at 3:33 pm

  Vrh reethi mi part❤️ivaan soninuveh thechey hehe 😅😅 well mi part ga comment kohfa ehiny kn Noor eh thw? Kurin comment kurany alhugadu kama vaathy ahaaly..

  • Ivaan

   September 22, 2020 at 3:35 pm

   އެއީ ސަންތި☠️☠️☠️ސަންތިއަށް ވެސް ނޫރް ކަމުދާތީ

  • NooR

   September 22, 2020 at 3:36 pm

   ހެހެ 6 ވަނަ ޕާރޓް އިން ފެށިގެން ކޮމެންޓު ކުރާ ކުއްޖެއް މީ
   ކަލޭނޭ ބޮޑު ކަމެއް ސަހާދެއް… ތި ޕަބްލިޝް ކޮއްބަލަ ދޯ😡😡😡😡😡😡😡😡

  • Ivaan

   September 22, 2020 at 3:38 pm

   ބަލަގަ އާރިފޫ ތިޔަހެން ނުހައްދަވާށޭ! ދެން ދެފައި ހިފާފަ އާދޭސް ކުރަން ވީތަ އޭނ!!!!!

  • aphxxx

   September 22, 2020 at 5:16 pm

   Thankyou noor! Yes mihaar eba ulhey two noors♥️

 9. NeeL

  September 22, 2020 at 3:35 pm

  OMG Kihineh mi V…. Aiman Kihaa dhera vaane😞…. Noor kameh dhw ei vess…. Noor hama E aailaa barubaadhu Kuran azum kanda alhaigen dhw huree😂 missed laibaa mi part ga vess….. Ivaan nd noor ge dance😍…. I’m so in love with noor’s character n her dialogues ❤️❤️ This part is also hama obi 👌👌 keep it up darlin ❤️Tc

  • aphxxx

   September 22, 2020 at 5:17 pm

   Yess noor mee warugadha fahulawaanekey dhw! Thankyou neel glad you love em tc♥️♥️♥️♥️

 10. Nuhyy

  September 22, 2020 at 3:49 pm

  I guess dhivehin type kuryma avahah publish veydho comments lemme try that as well

  ސޯ ސިސް..މި ޕާރޓް ވެސް ހަމަ އަމޭޒިންގް…ޔޫ އޯލްވޭސް ސަކްސީޑް އިން މޭކިންގް އަސް ސްޕީޗްލެސް…😍😍😍ދެން ނޫރް ގެ އެޓިޓިއުޑް ހަމަ🤩🤩🤩އެވަރުގެ ބަތަލެއް އަދި ނުދެކެން…އިވާން އެންޑް ނޫރްގެ ޑާންސް ހާދަ ލޯތްބޭ…އައިމަން ގަޅި ކުއްޖާ ކީ ލަވަ އަކަސް އެއީ ވަރަށް ރީތި ލަވަ އެއް އިނގޭ! ނުހީ ގެ ފޭވް އެއް ހަމަ…ފުރަތަމަ ނަޒަރުން ހިތްދެވިގެން އައިމަން އަދިވެސް އުޅޭތި…އުޒްވާ އެއީ ވަރަށް ގޯސްކޮށް އުޅުނު މީހެއް ދޯ އެހެންވީމަ! ސީކްރެޓްސް ރިވީލިންގް….ކީތްވެތަ ނޫރް އެހާ ބިރު ގަތީ އުޒާމްމެން ފެނިފަ؟؟؟އެންޑް ކާކު ތަ އެ އަޅެ ނޫރް ގެ އަނގަމަތީ އަތް އެޅީ..ޑޯންޓް ޓެލް މީ އިޓްސް އިވާން😑ތުގާ ކައިރި ބުނެބަަލަ ވަގު ކުކުޅެއް ހެން އަލި ނުކޮށް ހުންނާށޭ…ހާދަ ފޫހިވޭ އޭނަ އުޅޭ ގޮތުން….ހަމަ ނުލިބޭނެ އިވާން އެއް🙄🙄🙄…

  އެނީވޭސް ސިސް އައި ހޯޕް ޔޫ އާރ ސޭފް
  ލަވްޔޫ
  ޓޭކް ކެއާރ♥️♥️♥️

  • aphxxx

   September 22, 2020 at 5:18 pm

   Thankyou nuhyy♥️Sis ah wes wrh rythi lawa ekey ei! Ahaha hingaa balamaa noor kyhwe tho birugathy and kaaku tho anga mathy aii elhy dhw! Alhey thuga dhera waane ingey🤣😭lysm dear tc♥️♥️♥️

 11. ❤️Scarlet❤️

  September 22, 2020 at 3:52 pm

  Aarifooo ekudhnnah Ehn nuhadhaa…. Ekudhn athunnaa fain keehkuran, hithun ves handhanee! Alhe insaanihyathey mikiyaa ehcheh netheetha? Hithuga rahumey mikiyaa ethi neytheetha! Anekka hithah ebehtha?
  Thank you my comments publish kohdheytheee but Ekudhnnah Ehn hadhaathy my heart break vey! 💔💔💔💔💔💔
  Anekka aarifu mashah hyh keetha? 😮😮😮
  Dhn mi publish nukuraaneekee noon

  • Ivaan

   September 22, 2020 at 3:55 pm

   ދޮން ބީ ކެއާރފުލް….ހިތް ކީ ތޯއްޗެ އެ ޕަބްލިޝް ކުރީ….އަމައްޔާއި އާރިފު އަހަރުންގެ ދޮން ވެސް ތިކަަހަލަ ކަނޭއެއް ބޭނުމެއް
   ނުވާނެ ދޯ! ބެޓާރ ލަކް ނެކްސްޓް ޓައިމް އާއްޓޭ😁😂😂😂

  • ❤️Scarlet❤️

   September 22, 2020 at 3:56 pm

   Aarifu ekudhn ge comments publish nukoh Hithuga nujassa Bala! Alhugandu aarifu Gf ah ves vedheefaanamey 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
   Lol

  • ❤️Scarlet❤️

   September 22, 2020 at 3:58 pm

   Aanekey! Alhamdhulillah my comment hama faseyhain publish very! Aaaaaarifooooo are u inlove with me! Scarlet beynumiyyaa islaahuvey ingey

  • Ivaan

   September 22, 2020 at 3:58 pm

   ދޮން އޭރުން އެސޮރު މާ ފޮނި ބޮޑު ވާނެ! ބަހައްޓާ#ސިންގަލް ފޯއެވާރ ގުރޫޕުގަ😂

  • aphxxx

   September 22, 2020 at 5:19 pm

   Alhey thikudhin ge comments hama up nuweytha🥺🥺🥺🥺admin kairi bunelaa ehn nahadhaahshey dhw

 12. ❤️Scarlet❤️

  September 22, 2020 at 3:59 pm

  Ivaan… Dhon mihuree Ivaan mn ge hagguga aarifu aa innan vs thahyaarah 🤣🤣😂😂🤣😂😂😅😅😅😅😃😄😄

  • Ivaan

   September 22, 2020 at 4:02 pm

   އައްޔޯއި🥺🥺🥺ތިކަހަލަ ޤުރުބާނީ އެއް ނުވާތި ނަމަނަމަ! އޭރުން އާލިމްއަށް ފަލަކް ގެއްލުނު ގޮތަށް ދޮންގެ ލަވްއަށް ދޮން ގެއްލިދާނެ😭😭

  • ❤️Scarlet❤️

   September 22, 2020 at 4:04 pm

   Aaandhww…. Iv darlx don’t worry I’m not that seyku… Ei Mi aarifu foni kollee

 13. ❤️Scarlet❤️

  September 22, 2020 at 4:02 pm

  Aarifuuuu Scarlet hadhaanan ingey Ivaan mn bunaa goyh! Warning eh midhinee

  • Ivaan

   September 22, 2020 at 4:03 pm

   ހައްހާ…އާރިފު ބިރުން އެއުޅެނީ މިހާރު! ސަންތި މަންޖެ ފިލީތަ؟؟؟؟؟😂😂😂

  • ❤️Scarlet❤️

   September 22, 2020 at 4:06 pm

   Emanjje dhonbe commenting forbid kohfa o… Dhn Class ah WiFi libuneemi kannenge e comment kurany… I think

  • Ivaan

   September 22, 2020 at 4:08 pm

   އޯ އެއީ ދޯ މިވާ ގޮތަކީ! ހުރިހާ ކުދިންނަށް ވެސް ގުޑް ލަކް މި އޮންލައިން ކްލާސްތަކަށް…♥️

  • ⚽AIMAN⚽

   September 22, 2020 at 4:32 pm

   Mi santhi maa folhuvan vaki meeheh noanaane.. Midhanee dhonbe kaireega bunan

  • aphxxx

   September 22, 2020 at 5:20 pm

   Ohno santhi is in trouble it seems🥺

  • ⚽L#[email protected]

   September 22, 2020 at 5:56 pm

   Santhi dhonbe V rulhi gadha vaane.. Hama rathah araafa hunnaanee abadhu.. Santhi mashaa ehkon zuvaabeh vx kohnulaa dhiyaee dhw miadhu

 14. R¥N

  September 22, 2020 at 4:59 pm

  Maasha Allah 💖💖💖💖💖💖💖💖sisooo mi part vx varah salhi 💯💯💯💯💯💯💯hama neyge bunaane ehchevx 😅😅😅ehaa vx salhi 😘😘😘keep it up sis 🥰🥰🥰lysssm ❤❤tc 🤗🤗

  • aphxxx

   September 22, 2020 at 5:20 pm

   Thankyou so much ryn♥️Lym tc♥️

 15. Just a reader

  September 22, 2020 at 5:28 pm

  Very nice dear keep it up

  • aphxxx

   September 22, 2020 at 10:44 pm

   Thankyouuu♥️

 16. Shaayan

  September 22, 2020 at 6:30 pm

  ކަލޭނޭ ނޫރް އާ އިވާންއާ…😱 ނޫރް މަންޖޭ ކިތައް މީހުންނާ އިންނާނަމޭ ހިތާތަ ތި އުޅެނީ…😱 ހަމަ ދޮންބެ ބެންގަލޫރަށް ފުރާއިރަށް އިވާންއާ ދިމާކޮށްލީ ދޯ…😱 އިވާންއާ ވާހަކަ ދެއްކޭ އެކަމް މިހާރު އަހަރުމެންނާ ވާހަަކައެއް ނުދެއްކޭ ދޯ… އައިމަން ބުންޏޭ މަގޭ ކައިރި މަންޖެއާ އިވާންއާ މާފޮޅުވާ ވާހަކަ… ސާބަސް މަންޖެއަށް…🤦 ތިވައްތަރަށް ތެޅެންޏާ ދެން ދޮންބެ ޝާދީ ކެންސަލް ކޮށްފާނެ…😜 އޭރުން ކަރުނައަޅާ ރޯން މަންޖެ އޮންނާތި…😢 އައިމަން އޭއި މި މީހުން ހުއްޓުވާ އެހެންނޫނީ ދޮންބެ ހިތްފަޅައިގެން ހިނގައިދާނެ…💔 މަ މިރޭ ބުނާނަން ދޮންބެ ކައިރި މަންޖެ އިވާންއާ އެއްކޮށް މާ ކީއްކުރަން ފަތްވެސް ފޮޅުވާ ވާހަކަ…😜 އޭ ނޫރް އައިސްބަލަ މަގޭ ހާލުބަލާލަން ކޮމެޑީ 😡ލޭންޑަށް…😢 އެ ފުއްކިބަ މަށަށްވުރެ ދިގުވީމަ އެކަމާ ފޮނި ކަނޑަނީނު…😭 ހުހް… ވަރަށް ފޫހިވޭ…😒😒😒

  • Ivaan

   September 22, 2020 at 6:52 pm

   ސުއްބޫ! ކޮންފަދަ ކަމެއްމީ ބަލަގަ މަލެއް ނޫނޭ ފޮޅުވީ އަހަރުން ދެމީހުން😂 ހަަމަ ބޮން އެޅީ އޭ އާރިފަށް! މާ ފޮޅޭނީ ކިހިނެއް މިއަދު ހަތަރުދަމު ވާރޭ ނުހުއްޓާ ކަލޯ☠️ މަ ގޮލާ މިއައީ ތެމެން ވެސް ގޮއްސަ🤘🏻

  • ⚽AIMAN⚽

   September 22, 2020 at 7:00 pm

   މަ ހިތަށް އަރާ ސަންތި އަށް އެހެންމީހުންނާއެއްކޮން އުޅެން ކެރޭތީ.. އެވެސް ދޮންބެ އާ މެރީ ކޮށްފަ.. ދޯ ސާޔަނު..😂😂 މަ އާޝް ކައިރީގައި ބުނެގެން ނަމަވެސް ދޮންބެ އާ ހަމައަށް މަންޖެގެ ވާހަކައެއް ގެންދާނަން.. މަންޖެ އަށް ދޮންބެ އާ އެއްކޮން ލަންޑަން އަކަށް ވެސް ނޫން ދެވޭނީ.. އަދި މި ސާޔަނު އުޅުނޭ މަ އެހެން ބުނީމަ ގަބޫލު ނުކުރަން..😡 މަންޖެ އަށް މިހާރު މަށާ އެއްކޮން ޒުވާބެއް ވެސް ކޮށް ނުލެވޭ ދޯ.. ހަފްތާ އަކު މީހަކާ ރައްޓެހި ވަންޏާ ޒުވާބު ކުރާނީ ކިހިނެއް ދޯ.. އަކަމަކު ދޮންބެ އަށް އެގިގެން މަންޖެ ދޫކޮށް ލީމަ އޮންނާނެ ރޯން.. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣ޔަގީން ދޮންބެ އަށް އެ ހަބަރު ދޭތަނުން 5 އަހަރު ފަހުން އަންނަ އިރަށް އަންނާނީ އެހެން މަންޖެ އެއް ގޮވާގެން.. އޭރުން ސަންތި ޖޭހޭނީ ރޯން

  • ⚽AIMAN⚽

   September 22, 2020 at 7:02 pm

   މަ ވެސް މި އައީ ތެމެން ގޮއްސަ އޭ.. އެކަމަކު މާ ފޮޅުވީ މެންދުރު ދޯ

  • ❤️Scarlet❤️

   September 22, 2020 at 7:12 pm

   Eyyy aimanooooo santhi aa dhimaalah ehchehi nugovaathi! Ei Mihaaru yaash Bro ge hahgeh noon… Yaash Brother dhiyainu santhi aa marry nukoh filaign… Noor is Ivan’s princess! 😛😛😛

  • ⚽AIMAN⚽

   September 22, 2020 at 7:15 pm

   Ey Scarlet sis.. Santhi Ey dhonbe ge meeheh.. Dhonbe kaireega Mi bunaanee Hama Mihaaru.. Dhonbe santhi aa marry vx kuriey.. 20 September 2020 dhonbe aa Santhi Manje aa marry kuri date

  • Dhonbe

   September 22, 2020 at 7:22 pm

   Noor Ey dhonbe ge meeheh

  • ❤️Scarlet❤️

   September 22, 2020 at 7:24 pm

   Hmm Hmmm gabool kohfeemey dhonbeyyy

  • 🌹Ril🌹

   September 22, 2020 at 7:58 pm

   Kobaa nukuriehnu e aaarifeh makuri cmnt eh
   Masha ingey eyruves
   Ejehuny dhivehi liyan
   Kameh sahaade

  • 🌹Ril🌹

   September 22, 2020 at 8:08 pm

   އީވާން ކައެ އާ ނޫރްއާވާ ރަނގަޅު އިނގޭ އާރިފު ގެ މަސް ކާލާ ދަށް ކާލާތި ދެމީހުން އިނގޭ ހެހެހެހެހެހެހެ
   ވަރަކަށް ކާލާފާއެބަހުއްޓޭ އަނެއްކާ ދޯ ހެހެހެހެހެހެހެ މާ ވާ ހީހީ ހަލާކުވެއްޖެ
   މާގިނައިން ވެސް އަނެއްކާނުކާތި މާނުބާވެދާނެ
   އެބުނާ ހެން ސަން ތީ ދޮންބެ ހާދަހާވާ ދެރަވާނޭ. ރިލް ވެސް މިހުރީ ޝާޔަން އާ އައިމަންގެ ޓީމް ގާ ހެހެހެހެހެހެހެ
   މަންޖޭ ޖައްސާލާއް ޖޭ އަހަރުމެން ގެ ޖަގަހައައް ވަގަށް ނަމަވެސް އިނގޭ
   ވަރަށް މީސް ވޭ ސަންތިމަތިން ދޯ އައިމަން އެން ޝާޔަން
   އާރިފު ބޭބޭ ޕްލީޒް މި ކޮމެންޓު ޕަބްލިޝް ކޮއްދޭޖޭ ވަރަށް ހާލުން މި ލިއުނީވެސް މި ކޮމެންޓު އިނގޭ ބޭބޭ

  • 🌹Ril🌹

   September 22, 2020 at 8:11 pm

   ސުކުރިއްޔާ އާރިފޫ
   އަންމަ ފަރާތުން ދޭ ކުޑަކުޑަ ހަދިޔާއެއް 🍼🍼🍼🍼🍼🍼🍼🍬🍼🍼🍬🍬🍬🍬 މިވަރު ރަނގަޅުދޯ

  • ⚽AIMAN⚽

   September 22, 2020 at 8:22 pm

   ރިލް ވާ ރަނގަޅު.. އާރިފު މިހާރު ހުންނާނީ މައޭގެ ބާރުގެ ދަށުގަ.. މަ ސަންތި މަތިނެއް މިސް އެއް ނުވޭ.. މަ މިސް ވަނީ ޒުވާބުގަނޑު މަތިން..ރިލް މި ސަންތި ކައިރީގަ ބުނެބަލަ މަށާ އެއްކޮން ޒުވާބެއް ކޮށްލަން އާދެބަލާށޭ.. ސަންތި ނުވަންނާނެ މިހާރު އޮޅިގެން ވެސް އަހަރެމެން ގެ ޖަގަހައަކަށް..އެއަށް ވުރެ މާ ބިޒީކޮން އުޅެނީ މާ ފޮޅުވަން🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • 🌻LamHaa🌻

   September 22, 2020 at 8:27 pm

   Mioh kameh dhw.. Noor loabikolhoo thihen hedheema dhonbe kihaa dhera vaane.. Dhonbe ge heart mi faharu 💔💔💔💔💔💔💔💔 vaane.. Noor konmes vagutheh hoadhaigen ahnnahchey jagaha ah.. V miss vey

  • ⚽AIMAN⚽

   September 22, 2020 at 8:34 pm

   Thi hurihaa enmen thihen kiyas e Manje naahaane Adeh.. Lam neiy Santhi kaireega dhonbe vaahaka dhahkaane kameh vx.. Dhuvas kolhakun innaane mihen 😭😭😭😭😭😭😢😢😢😢😢😢vefa

  • 🌹Ril🌹

   September 22, 2020 at 8:35 pm

   ހުވާތާކާލޯ ތިހެންވީރު ރިލްގެ ކޮމެންޓްތައް ޕަބްލިޝް ވާނެގޮތެއް ހަދާލާދީބާ ޕްލީޒް މަށަކަށް ވެސް ދެން އަބަދަކު ދިވެހިންނެއް ކޮމެންޓު އެއް ނުކުރެވޭނެ ދޯ މިކަމާއުޅެލާއްޗޭ އިނގޭ އައިމަން
   ހަޔޯ އާރިފުއައް ބިރުދައްކާގެންވިޔަސް މަ ކޮމެންޓު ޕަބްލިޝް ވާނެ ގޮތެއް ހަދާދީބާ އިނގޭ
   އޭ ތެދެކޭ ސަންތީ މަވެސް ވަރަށް މިސްވޭ ޔޫޓޫގެ ޒުވާބު މަތިން ސަންތީ އަންނާއްޗޭ އައިމަން ސޮރު ހަލާކުވެދާނެ އިނގޭ އައިމަނޫ ކަލޭ ހިތްވަރު ކުރޭއިނގޭ އިރާދަކުރެއްވިޔާ އަދި ޒުވާބު ގަނޑު ވެސް ޖެއްސޭނެ އިނގޭ

  • 🌹Ril🌹

   September 22, 2020 at 8:37 pm

   އަޅޭ ދޮންބެއަށް ހަމްދަރުދީވަން ރިލް ތެދެއް ޖަގަހައް ޖައްސާލާތި ސަންތީ😓😓😓😖😖😭😭😭😭😭

  • Shaayan

   September 22, 2020 at 8:47 pm

   އާއެކޭ އައިމަން މަވެސް މި ހިތައް އަރަނީ ތިހެންނޭ…🤔 އޭ އެކަމް އެމީހުން އަދި މެރީއެއް ނުކުރެ އަދި ރަންކީއޭ…😜 ސާބަސް އައިމަން ކަލޭ ތިހުރީ ހަމައިގަތަ؟؟؟🤦 މަވެސް މިފަހަރު ހުންނާނީ އައިމަންއާ އެއްކޮޅަށް… ސޮރީއޭ އޭރު އައިމަން އެހެން ބުނީމަ ގަބޫލު ނުކުރެވުނީމަ… އޯކޭއެއްނު… އެކަމް މަށަކަށް އަދިވެސް ހިއެއްނުވެ ނޫރް އެކަަހަލަ ކަމެއް ކޮށްފާނެހެން…😕 މަ ހީކުރީ ނޫރްއަކީ ވަރަށް އިނޮސެންޓް ކުއްޖެއްކަމަށް…😕 ދެން އައިމން ކަލޭ ކައިރި ބުނެިން ދޯ މަގޭ ނަން ރަނގަޅަށް ރަނގަޅަށް ލިޔާށޭ ބުނެބުނެ އިސްލާހު ނުކުރިޔޭ…😡😡😡 އާނ ކަލޯ މަށަށްވެސް ހީވަނީ ދޮންބެ އަންނަމުން އަންނާނީ ދޮން މަންޖެއެއް ގޮވައިގެންހެން ދޯ…🤣🤣🤣

  • ⚽AIMAN⚽

   September 22, 2020 at 8:50 pm

   Ma thikan veythw V masaykaiy kuraanan.. E Aarifu ehbas vegen dhw.. Dhonbe maruvanee o.. Ril dheybala santhi govaigen annan.. Ma mihiree airport ga Bangalore ah Dhaan furan aiss.. Luhoo, Lam, Shif dheybala Santhi gennan Ril ah ehee vaan.. E Shaayan Kobaatha
   Baa

  • Lam😞Luhoo😞Shif

   September 22, 2020 at 8:55 pm

   Midhanee Noor balaa.. Dhonbe maru nuvahchey.. Midhanee Ey Santhi govaigen

  • ⚽AIMAN⚽

   September 22, 2020 at 9:01 pm

   Marry kohfiyey.. Marry kohgen London ah vx dhiya o Santhi bunee.. Sihrrun Marry vx kuree.. Ma eohthee Shaayan name rangalhah liyefa.. Enmen aadhey avahah airport ah

  • Shaayan

   September 22, 2020 at 9:06 pm

   އޭ މަވެސް ގޮވައިގެން ދޭބަލަ… މަ މިހުރީ އޭ މިތާ… ދޮންބެ މަރުވަންޏާ ޝަހާދަތް ކިޔާށޭ މަ ބުނެފިން…

  • ⚽AIMAN⚽

   September 22, 2020 at 9:11 pm

   Dhonbe bunee santhi Nugen dhanyaa hiyomo Thithanun ekaku nayas

  • Shaayan

   September 22, 2020 at 9:15 pm

   Hmm mashah fenijjey ma innaane rpl kohfa Aiman balaafa eah rpl eh dheeba

  • ⚽L#[email protected]

   September 22, 2020 at 9:28 pm

   Hmm ma dheefin

  • Shaayan

   September 22, 2020 at 9:30 pm

   Fenijje ma vx dheefin rpl ekm mashah Heevanee eii Liyam hen😕

  • ⚽AIMAN⚽

   September 22, 2020 at 10:15 pm

   Kobaa dhonbe akee.. Ahchi Masheh noon.. Dhonbe akahnu vaanee

  • 🌹Ril🌹

   September 22, 2020 at 10:30 pm

   Aley dhonbe marunzvaachey plss
   Ril mioleny ey Noor gena dhonbekaari buney madukohlaashey
   Thede lam men aasba Ril ah help eh velan
   Liyam devihjetha mihaaru

  • ⚽AIMAN⚽

   September 22, 2020 at 11:04 pm

   Maadhama 2:00 jahaairu furanee.. Dhonbe ah v naseyhaiy dheegen hama akah elhihje

 17. 🌹Ril🌹

  September 22, 2020 at 7:54 pm

  Wow sis mipart ves vrh sali 🥰🥰🥰
  Masha Allah 🥰🥰🥰
  Vrh curious ingey next part ah🥰🥰🥰
  Love uuuu🥰🥰🥰
  Stay safe🥰🥰
  And srry ingey sis regular koh cmnt eh nukohkeveythee😭😭😭😭😭😭😭

  • aphxxx

   September 22, 2020 at 10:45 pm

   Thankyou riloo♥️Its okay lym

 18. Starlight vixx

  September 22, 2020 at 8:30 pm

  Varah reethi mi part ves curiously waiting for the next part please thugaa dhera nukuravhcheyyy

  • aphxxx

   September 22, 2020 at 10:45 pm

   Ahahah vixx ah thugaa kamudhanytha? Thankyou ♥️

 19. 🌻LamHaa🌻

  September 22, 2020 at 8:30 pm

  ❤️❤️❤️Wow Maasha allah V reethi mi part vx sis
  Aiman gein nikumegen dhiyaee dhw.. Ivaan kaneyge Noor ge Anga matheega e aiy elhee
  Curiously waiting For nxt part
  Stay safe
  ❤️❤️❤️Lyyysssmmm

  • aphxxx

   September 22, 2020 at 10:46 pm

   Hinga balamaa dhw Thankyou lym♥️

 20. Shaayan

  September 22, 2020 at 9:09 pm

  😍😘🤗Masha allah vvv reethi mi part
  💝💞💟Noor nd Ivan dhwww… Heheh… Cute names
  💕💖💗Waiting for the nxt part dear
  ❤️💙💚Stay safe nd tc sisssooo
  💛💜🖤Lyssssssssssssssmmmmmmm darl

  • aphxxx

   September 22, 2020 at 10:49 pm

   Thankyou darling♥️Lym tc ♥️

 21. ❤️Scarlet❤️

  September 22, 2020 at 10:02 pm

  To all…… Ey mi aarifu comment publish nukuranya buney Scarlet dheveynee loabi vanyaa publish kuraashey
  🤣🤣😂😂🤣😂😂😄😅😆😆😄😃🤣😂

  • ❤️Scarlet❤️

   September 22, 2020 at 10:03 pm

   Dheke ***

  • Ivaan

   September 22, 2020 at 10:43 pm

   އަމޯ މަގޮލާ އެކްސްޓްރާ ކުލާސްތައް ނިންމާފަ އައި އިރު މިއޮތީ ބޮނޑިބައިތް ބަހާ ނިންމާ ސަތޭކަޔަށް އަރުވާލާފަ…ދެން ތިކުދިން ތިހެން ކިޔަސް ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް ދޯ ސަންތީ! ކިޔާ ކަރްހާ އޭ ކުޗް ކުޗް ހޯތާ ހޭ🤘🏻😂😂 އާން ރިލޫ! ވަރުގަދައަށް މަސްކައި ހަފާލައިގެން މިހިރީ! އެ އާއްޓެގެ ގައިގަ ލާހިކެއް ނޫން އެންމެ ކިލޯ އެއްގެ މަސް ހުންނާކަށް ވެސް މިހާރު ހައްހާ!!

  • 🌹Ril🌹

   September 22, 2020 at 10:49 pm

   ހެހެހެހެހެެ އާން ކަލޯ މަށަކައް ހިއެއްނުވެޭ ކިލޮއެއްވެސްހަމަވާނެހެނެއް އެ އާރިފުއެއްގާގާ ހެހެހެހެހެހެ
   ކައެ އައްވާ އެ އާރިފުގެމަސް ކާންވެސް ކެރޭއެއްނު މަށަކަްނުވާނެ ހޮޑުތޯއްޖެ ލެވޭނީ ރިލް އައް ހެހެހެހެހެހެހެހެހެހެ
   ކަލޯ އަހަރުން ވަރަށް ހިންގާލާމޭ ދޯ އައިމަން އެން ޝާޔާން

  • Ivaan

   September 23, 2020 at 1:19 am

   ރަހަ ނުލާ ގޮތަށް ކާލީމަ ހުންނާނީ ބަރާބަރަށް🤣

  • 🌹Ril🌹

   September 23, 2020 at 6:22 am

   އައްޗީ ކިހިނެއް އެހެންކާނީ ކޮންމެ ގޮތަކައްކެއަސް ރަހަލާނޭ
   މަވާދޫވެސް ނުޖައް ސާލާނަން އައްޗީ🤢🤢🤢🤢🤢🤮🤮🤮🤮🤮🤮

  • 🌹Ril🌹

   September 23, 2020 at 6:23 am

   އެހެންނޫނަސް މިނިމަހުގާ ލާނީ ކޮންފަދަ ރަހައެއްކަމެއް ވެސް ނޭނގެ މަށަކައް
   😅😅😅😂😂😂😂😂😂

  • Ivaan

   September 23, 2020 at 8:54 am

   މިނި މަހެއް ނޫނޭ އެއީ ރިލޫ! އެޔަށް ކިޔާނީ ވަޅޯމަސް🤣 ދުމަށި މަތީގަ އަންދާލާފަ ހުރި ފައްކާ ވަޅޯމަސް ބުރިއެއް އާއްޓޭ އަކީ🤯

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 9:36 am

   އެހެންތޭ؟؟؟ އިވާން ކަލޭ ތިއުޅެނީ ރިހާކުރު އޮލަކުރަންތަ؟؟؟ ކޮންމެ އެއްޗެއް އޮލަ ކުރިޔަސް ނޫރްއާ ދުރުގަ ހުންނާތި… އެހެންނޫނީ ފެންނާނީ ދޮންބެ އައިސް ކަލޭގެ ކަރުގަ ހިފާތަން…

  • ⚽AIMAN⚽

   September 23, 2020 at 12:06 pm

   Dhn Noor aa ehkon maleh nufolhuveyney ivaan akah.. Aharemen miulheny miadhu Noor govaigen Bangalore ah furan

  • ⚽AIMAN⚽

   September 23, 2020 at 12:09 pm

   Dhonbe kairiah..😝😝😝 Eyrun Noor hunnaane dhonbe ge baaru ge dhashuga.. Ivaan akah nukureveyne eh kameh vx

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 12:27 pm

   Haha dhwww..😜😜😜 Eyy ma balaa annaathi ingey ma vx dhaanan bangalore ga hunna chocolate vrh meeru vaaneyoa

  • 🌹Ril🌹

   September 23, 2020 at 2:35 pm

   މަށައްހަޔޯ ވަޅޯމަހަކަސް ރޯމަހަކަސް މާ ނުކާނަން އެ އާރިފު ގެ މަހެއް ހޮޑުލާލާ ވަރުބަލިވާނެ ބޯސާ އައްޗީ
   އިވާނޫ ކައެ ކާލާ ދެން މިފަހަރު އާރިފު ގެ މަސް އިނގޭ
   އޭ އައިމަން މަވެސް ގެންދާ ތި މާ ވެސް ބޭނުން ޗޮކްލެޓް އެއް

 22. Shaayan

  September 23, 2020 at 7:36 am

  އޭ އައިމަން މަށަށް ފެންނަނީ މި އިވާންވެސް އަހަރުމެންގެ ޖަގަހައަށް ވައްދަން… މަޖާ ސޮރެއް ވިއްޔަ… ކިހިނެއްވާނީ؟؟؟ ދެން ނޫނެކޭ ބުންޏަސް މަގޭ ކަންފަތު ތޫރި ފަޅައިގެނދާހާ ބާރަކަށްނޫން ބުނާނީ…😠 ތަންކޮޅެއް މަޑުމަޑުން ރީއްޗަށް ބުނާނީ…😠

  • 🌹Ril🌹

   September 23, 2020 at 8:05 am

   Heheheh Thede
   I ves agree majaa soreh dhw shaayan Ma mioleny kureebaa gaa kafa jahaagen kanfathugaa

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 3:38 pm

   Rangalhu kafa keehkuran ma mi ulheny fothi vx kanfathuga olhaigen🤣🤣🤣

  • 🌹Ril🌹

   September 23, 2020 at 5:54 pm

   Hehhehehehe ragalu ingeh

 23. Laiba

  September 23, 2020 at 9:54 am

  ކަލޯ ތި ވަރުން ދަންޏާ މަށައް ހީވަނީ ކަލޭ މެން އެންމެން މި ސައިޓުން ވެސް ބޭރުކުރާނެ ކަންނޭގެ މި އާރިފުއަށް މަގޭ ވެދުން

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 10:56 am

   ކަލޯ ދޮގެއް ވާ ނޫން… އާރިފުއާ ދިމާލަށް އެއްޗެހި ކިޔަންޏާ ސައިޓުންވެސް ބޭރުކުރާނެ ތޯއްޗެއް…🤣🤣🤣

  • ⚽AIMAN⚽

   September 23, 2020 at 12:03 pm

   Ma hunnaanee Aarifu ah biru dhahkaalaafa.. Nukereyne beyru kuraakah

  • Laiba

   September 23, 2020 at 2:24 pm

   އައިމަން ކަލޯ އަނެއްކާ ކިހިނެއް ހެދީ

 24. PrincWess

  September 23, 2020 at 1:24 pm

  ސާބަހޭ ސާބަހޭ ސާބަހޭ😵😵😵😵😵ދެން ތި ހުރިހާ އެއްޗެއް ނުކިޔޭނެ މަށަކަށް
  ކަލޭނޭ މަ މީ ނޫރް އޭ😜😜😜😜އެހެންވީމަ ނޫރް މާ ފޮޅުވާނީ އިވް އާ އެކީ އޭ ދޯ އިވާން…. ސަންތިމަރިޔަނބު ނުދާނެއޭ ޔާޝް ދޫކޮށްލާފައެއް😜😜😜ގެޓު؟؟
  ސަންތިމަރިޔަނބު ވެސް ވަރަށް މިސް ރިލް ޝާޔޫ ލަމް މަތިން….
  ހޫމް އައިމަނޫ
  ދާނަމޭ ދާނަމޭ މިރޭ ދާނަމޭ…
  ސިއްރު ސިއްރުން ގޮއްސަ މިރޭ ޒުވާބް ކުރާނަމޭ…..
  ދާނަމޭ ދާނަމޭ ދާނަމޭ…..

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 2:02 pm

   އެހެންތޭ؟؟؟ އެކަމް މަ މިހުރީ މަންޖެ ދެކެ ވަރަށް ރުޅިއައިއްސަ މަ ނުލާ ކައިވެނި ކުރީމަ…😡 އައިމަން ބުނީ މަންޖެ ސިއްރުން ކައިވެނި ކޮށްފިޔޯ… މަންޖޭ ދޮންބެ މިހާރު މަރުވަނީޔޯ ހިތްދަތިވެގެން…😢 އަހަރުން އެންމެން މި އުޅެނީ މިހާރު ބެންގަލޫރަށް ފުރަންވެގެން ދޮންބެ ކައިރިޔަށް… ދޮންބެ ބުނީ މަންޖެ ގޮވައިގެން އަންނާށޯ… މަންޖެ ރެޑީވޭ ހަމަ މިހާރު މިއުޅެނީ ދާން… އައިމަން ފޮނުވާނަން މަންޖެ ބަލާ… އަވަހަށް ތައްޔާރުވޭ…

  • PrincWess

   September 23, 2020 at 2:16 pm

   އައްޗި މަ އެބަ އުޅެންތަ އެމީހާ ސައިކަލު ފަހަތައް އަރަން… ބަލަ ކޮންތާކު 😱😱😱މަ ކޮންއިރަކު ސާދީ ކުރީ… ނުކުރާން މަށެއް.. ލާހިކެއްނޫން ޝާޔޫ ނުލާ ކައިވެނި ކުރާ ކަށް… އާޝް ބުނީ ރިއަލް ލައިފްގައި ކުރާނީއޯ🤣🤣🤣🤣މަ ކުރާނީ އެސޮރު ވަޑައިގަތީމައޭ.. ހޭޝްޓެގް# އައިމަން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑު އެހުން އެއީ އާރިފު އަންހެނުން ކުރާ ކަންތައް

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 2:58 pm

   ޗީޗީ…🤢 މަ ނޫޅެން އާރިފުއާ ހިތާވާކަށް…🙅 ހޭޝްޓޭގް# ޝާޔޫއެއް އާރިފަކާ ނީންނާނަން…🙅 އާރިފުއާ އިނުމަށްވުރެ ރަނގަޅުވާނެ މީހަކާ ނީނދެ ހުއްޓަސް… ހޫނ މަށަށް ވަރިހަމަ އައިމަން ސައިކަލު ފަހަތަށް ނޭރިޔަސް… އެކަމް އައިމަންގެ ބައިކު ފަހަތަށް އަރާނަން ދޯ…😜 ކޮބާ އަވަހަށް އާދޭ ޖަގަހައަށް މިހާރު މި ނައްޓާލަނީ ޗެކިން ނިމިގެން… އަވަސްކުރޭ… ހޫނ މަ ނުލާ މަންޖެއަކަށް ވާ ލާހިކެއްނޫން ޝާދީ ކުރާކަށް…😜😜😜

  • ⚽L#[email protected]

   September 23, 2020 at 3:15 pm

   Ey Santhi mirey Annaanan dhw maey aa ehkon zuvaabeh kohlan.. 11 jahaairu
   Mashah rangalhee vx mariyabu ma cyc fahathah neyrihyaa.. Meendhee flight ga.. Mi Santhi nuvx hifehehtey dhonbe kairiah dhaathee

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 3:20 pm

   އޭ ކަލޭ ކައިރި މަ ބުނިން ދޯ މަ ބަލާ އަންނާށޭ…😡 ކީއްވެ ނައީ؟😡 މަ ނުލާ ހަމަ ދިޔައީ ދޯ…😡 ހެވޭ އެކަމް އަންނަމުން މަށަށް ޗޮކުލެޓް ކޭހެއް ގެނެސްދެއްޗެ އިނގޭ ޕްލީޒްޒްޒް އައިމަންންން… ކަލެއަށް އިނގޭނު މަށަށް އެންމެ މީރު ވައްތަރު ދޯ…

 25. NooR

  September 23, 2020 at 2:12 pm

  އާރިފު ބޭބޭ އަޅުގަނޑު ވަރަށް އާދޭހާއެކު މި ދަންނަވަނީ މި ކޮމެންޓު ޕަބްލިޝް ކޮށްދޭށޭ
  އަޅުގަނޑު އިވް ދޫކޮށްލާފަ ވެސް ހިނގައިދާނަން އާރިފް ބޭބެ އާ އިންނަން ވެސް😥ހެޔޮނުވާނެ(އިވާން އަސްލު ނޫރް ނުދާނަން އިނގޭ)

  އަޅޭ އައިމަން ހަމަ އަސްލައްވެސް ނޫރް ކުރީދުހު ބުނީމަތަ ހަމަ ލަވަ ކިޔާލީ☺️☺️☺️އޯވްންން.. ތިއޮއް އަޑެއް އިސްގުގަ ޖެހުނު ޖެހުނީނުން ކިޔޭ ނުކިޔޭވެސް ނޭންގޭ ދޯ🤣🤣🤣ޕިސް ޕިސް ސިސް އަށް އިނގޭތަ މި އިވާން އަށް ނޭންގޭ ނޫރް ގޮވައިގެން ނަށާ ކަށް ވެސް😒😒😒އަބަދު ހީވަނީ ނޫރް ދެލޮލުން ކަޅި އަތުލަން އުޅޭހެން 😡😡😡😡އަދި ކިހިނެއް އަނބުރާލީ 😵😵😵😵އަނބުރާލި ލީނުން ނޫރް ބޯ ވެސް އަނބުރައިގަން 😵😵😵😵އައްދޭ ކާކުތަ ނޫރް އާ އިވާން އާ ޑާންސް ކުރާ ތަނައް މި ބޯދިއްކުރަނީ މާކަނާ އެއް ހެން 😡😡😡😡😡ތުގަރުދިޔަ ގަނޑާ ބޮލަށް ބަތް ތަށި އޮއްސާނުލަނީސް ދާން އުޅޭ😡😡😡😡😡ހަަހަހަ އޯ ގޯޑް މަމް މެން ވެސް ޑާންސް ކުރަނީތަ🤣🤣🤣🤣ރަނގަޅު ފައި އޮޅިގެން ނުވެއްޓިއްޖެއްޔާ🕺🕺🕺💃💃💃އަޅޭ އައިމަން ސޭކަކަށް ނޭންގުނު ދޯ ބޭބެ އާ އެކީ ތިހިތުގެ ރާނީ ނެށީރުވެސް 🤣🤣🤣🤣އަޅޭ ކާކު ތަ އެ ވީޑިއޯ ހެދީ 😮😮😮ޕުއާރ އައިމަން 😟😟😟އުޒްވާ ދައިތަ ކީއްވެތަ އެހެން ހެދީ މަހޫ ބެއަށް 😡😡😡😡😟😟😟😟އަދި މި އިވާން ނޫރް ގޮވައިގެން ކޮޓަރި އަށް ވަދެއްޖެ އެއްނު….. އޭ ބަލަ މިހިރަ ގަމާރު އިވާނާ 🤦🤦🤦ޖަމަލު ފެން ބޮނީ އަބަދު އެއް ފެންގަނޑަކުންތަ؟އިވާން ކަނީ އަބަދު އެކައްޗެއްތަ؟ނޫނެއްނު؟އެހެންވީމަ ނޫރް ވެސް އަބަދު އެއްތާކުން ނޫން ދޯ އިވާން އާ ބައްދަލު ކުރާނީ 😝ހޭޝްޓެގް# ފާހާނަ އިންވެސް ބައްދަލު ވެދާނެ….. އޯ ގޯޑް ކާކު ނޫރް އަނގަ މަތީ އަތް އެޅީ…. ތީ އިވާން ނޫން މީހެއްވިއްޔާ ހަމަ މަންމަ ކައިރީ ބުނާނަން ކޮސާލާސޭ
  ސިސް އެސް އެސް.. އެސް އެޗް… ޓީ ސީ…. އެލް ވައި އެމް އެމް… އެމް ވައި އެމް

  • NooR

   September 23, 2020 at 2:22 pm

   އައްޗީ މަ އިންނާނެ ކަމައްތަ ޕަބު ކުރީ🤢🤢🤢🤢ހޭޝްޓެގް# ދުނިޔޭން ފިރެހެނުން ހުސްވިޔަސް ތި މީހާ އަކާ މި ނޫރް އެއް ނީންނާނަން
   އެހެން ހަދަން ހެޔޮ ވާނެތަ؟
   އޭ އާރިފާ ކަލޯ….
   ދުނިޔޭންނެ އެންމެ ފޮނިވީ……
   ތިޔަހެން ނުހައްދަވާށޭ އާރިފާ….

  • Laiba

   September 23, 2020 at 2:31 pm

   ސުއްބޫހުން ގުއްދޫސުން އާރިފު ހިތްޕުޅާ ވެއްޖެ ސަންތި ކޮންކަހަލަ މެޖިކެއްތަ ތިހެދީ ލައިއަށް ވެސް ދަސްކޮށްދީބަލަ އެހެންޏާ މިހާރު ކޮމެންޓު ކޮށްކޮށް ވެސް އަތް ބިންދައިގެން ދާވަރުވޭވީއްޔަ އޭބަލަ ތި ކިޔާލި ލަވަ ވަރަށް ސަޅި އިނގޭ ނޫރް މި ޖަމަލު ފެންބޮއޭތަ

  • NooR

   September 23, 2020 at 2:34 pm

   ޖަމަލު ފެން ކީއްކުރަން ފުރާންސު ފެން ވެސް ބޯނަން… އޭ އަބޫ ލަމް ބުނި ދޯ އިންސްޓާއަށް ވީ ގޮތް… އެއީ ހަމަ ނޫރް ގެ ރީތިކަމުގެ ބާރު

  • Anonymous

   September 23, 2020 at 2:38 pm

   އޯވވނނ އައި އަކަށް ނޭނގެ މަ ހީކުރީ ކަމަނަ މަށާ ހިތްޕުޅާ ނުވީމަ ބްލޮކު އެރުވީ ކަމަށް މަ ނުވެސް ވަންނަން އެހާ ގިނައިންނެއް މިހާރަކު އަސްލު ވަޓް ހެޕެން

  • Ivaan

   September 23, 2020 at 8:03 pm

   ކަލޭނޭ….ނޫރް މަ ނިދީމަ މީ ދޯ ކުރިކަމަކީ ރަޖާ ދަށަށް ފޯނު ލައިގެން އޮވެ! އާރިފު ނޫރް ބޭނުންވެގެނޭއެ އުޅެނީ! ކިހިނެއް ދޯ ޑާންސް ކުރާނީ ވެސް ނޫރް ދެލޮލުގެ ދަަގަތްފާނު ބާރު ގަދަކަމުން އެހެން ދިމާލަކަށް ބެލޭ ވަރެއް ނޫނޭ! އައްކޮ އެބަޖެހޭ ކަސްތޮޅު އަޅުވަން މިހާރު ހުވާ މިބުނީ ކަލޯ! ތުގާ ދޯ! އެ މަންޖެ މަގޭ ދެކެ ނިކަން ލޯބި ވާނެ ކީތް ކުރާނީ ދޯ! އެކަމު ނޫރް ތީ އޭ އިވްގެ މަލާ😂♥️

 26. NooR & Santhi

  September 23, 2020 at 2:27 pm

  Ey Aiman jey v thr Iv noor kairy ulheythee 😝😝😝 habaru dhaaaaru mashaa Ivaan aa dhuru kuran noolhey
  Varihama santhimariyanbu ehvx dhekolhu hedhumeh nethi santhi ge lwbi gandu kairiah bangalore ah dhaanan

 27. NooR & Santhi

  September 23, 2020 at 2:29 pm

  Ey balaga saayanaa.. Manje jehenee E fathafolhi Aiman kairy thr ahan…. Iv vahdhaanan… Eyna Ok viyya

  • Laiba

   September 23, 2020 at 2:44 pm

   ސާބަހޭ ސިސޫ އިވާނު ދެކެ ހާދަ އިޝްގީ ލޮއެއްބެކޭ ތިޔަ ވަނީ
   އެކަމު މަގޭ އައިއްކޮއާ ނުބެހެއްޗޭ އެއީ ފަތަފޮޅިއެއްތަ އޭން
   މި އާރިފު ހާދަ ހެޔޮފުޅޭ ދޯ
   މަ މިހާރު ލޮލުން މި ކަރުނަ ބާލަނީ
   ލޮލް
   ކޮމެޑީ ލޭންޑު އަލުން ފަށަނީތަ

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 3:00 pm

   ސުއްބޫ ކންދުވަހެއް ކޮމެޑީ ލޭންޑު ފެށިތާ މިހާރު ގަރުނެއް ވަނީވިއްޔަ… އަހަރުމެން ކޮންމެސް އެހެން ތަނެއްގައޭ މިހާރު ޝޯވ ބާއްވަނީ…😉

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 3:02 pm

   Eyy Bala mihaaru raees akii Aiman ey ehenviima ma ahaanii e soru kairyga dhwww

  • Anonymous

   September 23, 2020 at 3:02 pm

   ހުވާތަ ކޮންތާކު މަ ޕާރތިސިޕޭތު ކޮށްދީބަލަ

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 3:06 pm

   އަމްމްމްމް… ދެޓްސް އަ ލިޓްލް ޕްރައިވޭޓް ޕްލޭސް… ހައު އޯލްޑް އާރ ޔޫ؟؟؟ އެއީ 2013 ގަ ލިޔެފަ އޮތް ސްޓޯރީ އެއް ކަންނޭނގެ ދެން އައިމަން ކައިރި އަހާފަ ބުނަން އިނގޭނީ… އޭޖް ބުނެދީފާނަންތަ

  • Laiba

   September 23, 2020 at 3:08 pm

   މަށައް ފަންސާސް އަހަރު ވެއްޖެ

  • Laiba

   September 23, 2020 at 3:09 pm

   މަށައް 14

  • Ivaan

   September 23, 2020 at 8:05 pm

   އަޔޭ ނޫރް ހަމަ ތިހާ ލޯބި ވޭތަ😂😂

  • Laiba

   September 23, 2020 at 9:27 pm

   މަގޭ ދެލޮލުގެ ނުރާ އެއޮށް ބަސްއަހާ އީވާން އަށް ކީތް ތިކުރީ އެސޮރު ފަކީރު މުޅިން ދީވާނާ ވެއްޖެ ހުވާ މިބުނީ ފަނޑިތަ ވެރިޔަކަށް ވެސް ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ހެންނެށް ހިޔެއް ނުވޭ

 28. Laiba

  September 23, 2020 at 2:36 pm

  ސުއްބޫހުން ގުއްދޫސުން އާރިފު ހިތްޕުޅާ ވެއްޖެ ސަންތި ކޮންކަހަލަ މެޖިކެއްތަ ތިހެދީ ލައިއަށް ވެސް ދަސްކޮށްދީބަލަ އެހެންޏާ މިހާރު ކޮމެންޓު ކޮށްކޮށް ވެސް އަތް ބިންދައިގެން ދާވަރުވޭވީއްޔަ އޭބަލަ ތި ކިޔާލި ލަވަ ވަރަށް ސަޅި އިނގޭ ނޫރް މި ޖަމަލު ފެންބޮއޭތަ

 29. Laiba

  September 23, 2020 at 2:46 pm

  އޭނ އާރިފު މިހާރު ހެޔޮފުޅޫ ވީވީނުން ކޮމެންޓު ތައް ދެފަހަރު ޕަބްލިޝްކުރޭ އެބަ ސާބަހޭ ކަލޯ މަ ހިއްވަރު ދެން

 30. Laiba

  September 23, 2020 at 3:06 pm

  މަގޭ އައިމަނޫ ލޯބިވާ އައިމަނޫ މަގޭ ދެލޮލުގެ ނޫރާ ހެޔޮނުވާނެ ލައި ޕާރޓިސިޕޭޓު ކޮށްދީބަލަ

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 3:08 pm

   އަމްމްމް އޭޖް ބުނީމަ ޝާޔަންވެސް ޕާރސިޜިޕޭޓް ކޮށްދީފާނަން…🙂

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 3:09 pm

   ޕާރިސިޕޭޓް***

  • Laiba

   September 23, 2020 at 3:10 pm

   14 އޭ

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 3:12 pm

   އޯކޭ އައިމަން އޯކޭ ދިންހާ އަވަހަކަށް ޕާރޓިސިޕޭޓް ކޮށްދޭނަން…🙂 އާޝް ބްރޯ މަށަށް އިސްތިއުފާ ދީފާނެ އައިމަން ކައިރި ނާހާ އެޑްކޮށްދީފިއްޔާ… ހެހެހެ

  • Laiba

   September 23, 2020 at 3:14 pm

   އޯކޭ ޔޫ އައިޖީ ބޭނުން ކުރަންތަ؟

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 3:17 pm

   ނޯ… މަށކަށް ނުވެސް އިނގެ އެއީ ކޯއްޗެއްކަމެއް… ހެހެހެ🤣🤣🤣

  • Laiba

   September 23, 2020 at 3:23 pm

   ކަލޯ އިންސްޓަގުރާމު
   މަ ކެނޑީ
   ނަމާދައް
   އަނެއްކާ ނުގޮސް ހުއްޓަ އާރިފު ބަވާ އަޅާލަފާނެ

  • ⚽AIMAN⚽

   September 23, 2020 at 3:29 pm

   Laiba ge Aslu name maey ah bunedheebalaa

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 3:36 pm

   އައިމަން އޭއި ލައިބާ ވައްދަބަ ޝީ އިޒް ސޯ ސްވީޓް… އައި ލައިކް ހަރ… އައި ތިންކް ޝީ ހޭވް ދަ ޓެލެންޓް ޓު ޖޮއިން އޭޒް އަ ފޭން…

  • ⚽AIMAN⚽

   September 23, 2020 at 3:39 pm

   Ma mi bunee kobaahey Laiba ge Aslu name akee

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 3:42 pm

   ބަލަ އެ އޮތީނު ލައިބާ ބޮޑު އަކުރުން ލިޔެފަ…😡 ކަލެއަށް ހަމަ 😡ނުފެންނީތަ؟😡 ކަލެއަށް އޮތީ ކޮން ހައްގެއް މީހުންމީހުންގެ ނަން ހޯދަން؟ ކަލޭވެސް ކަލޭގެ އަސްލު ނަމެއް ނުބުނަމެއްނު… ހުހް… ވަރަށް ފޫހިވޭ…

  • ⚽AIMAN⚽

   September 23, 2020 at 4:01 pm

   Ma mi bunee Laiba ge Aslu name Ey.. Dhn shahku kuraanee kee noon.. Ma hunnaane baivaru Ma Aslu namun comment kohfa

 31. Laiba

  September 23, 2020 at 4:21 pm

  Aishath *****

  • ⚽AIMAN⚽

   September 23, 2020 at 4:24 pm

   Aishath kohcheh

  • Laiba

   September 23, 2020 at 9:22 pm

   ސިއްރެއް ބުނަންހޭ
   މަގޭ ނަމަކީ ސިއްރެކޭ
   މައާފު ކުރާށޭ
   ކުއްވެރިޔަކީ އަހަންނޭ
   lol

 32. NooR

  September 23, 2020 at 5:05 pm

  Liyam u know what? Aslu konme reaku ulhen mikamaa….but hama comp nuhulhuvey😩😩😩dhen hulhuvihjehya wifi nulibey…u know v security high kohffa mashah😭😭😭😭😭

  • Anonymous

   September 23, 2020 at 5:41 pm

   Alheyyyyy dhn shaayan ge comp dhen tha noor ah??? Avahah aadhey balaa

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 5:42 pm

   Ooppsss that was me not anonymous

  • ⚽AIMAN⚽

   September 23, 2020 at 6:13 pm

   Ekamaku mirey 11 vumuge kurin Balaaba comp hulhu veythw.. Thi indhe dhaane vaagadu loose vefa vx.. Balaabala.. Ma mirey zuvaabu kuran Beynun

  • NooR

   September 24, 2020 at 10:01 am

   sooooooooo sorry my dear Aiman….reyga comp vx hulhuvunu…but wifikndaalaafaa…aaakkhhh masha iney mi vaagoe..ehunnannny ma vanna kan ingi gen 10 ge fahun comp in vx wifi kandaalaafa…mashah aadhevenee abadhu 1 to 4 ah

 33. 🎃Dude🎃

  September 24, 2020 at 7:44 am

  Hey… Varah Salhi Mi Bai vs.. Hama ހަބޭސް….. Waiting….. 😀😁😀😁😀😁😁😁😁😀😀😀😀😊😀😊😀😀😊😀😊😀😊😀😊😀😊

  • aphxxx

   September 24, 2020 at 1:38 pm

   Thankyou ♥️

 34. Naani

  September 25, 2020 at 4:52 pm

  Sorry Aphxxx dhunii😰😰😰 adhi hama mikiyaalee❤️ busy kamun kyhdho kuraani😭😭😭 kiriya vagutheh vaairah mikiyaalee😨😨 Alhey Maasha Allah meeni hama bunaane ehcheh neyngifa😲😲😲😲😲🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤 VAAVAAAVAAA😍😍😍😍😍😍😍😍😍 Aphxxx haadha molhethi dialogue thah mi gennani kihinehtha alhe🤤🤤🤤 hama bas huttifa😘😘😘😘 haha majaa ingey Aiman lava kiyaa dhey iru Ivaan aa eku Noor nashaathee😂😂😂 ekam mi Noor haadha kameh kohlayey eba❤️❤️❤️😭😭😭

Comments are closed.