21

ހާސިލް ވުމަށް އެދި ހިތް ރޮނީ 9

“އަހަރެން ވަރަށް ވިސްނައިފީން..އަލްޔާން އާ އެކު ރިލޭޝަންޝިޕް އަކަށް ދާން އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން. ސޯ އަހަރެންގެ ޖަވާބަކީ ނޯ..ތޭންކްސް ފޯ ލަވިން މީ.އަހަރެން މިދަނީ އަލްޔާން އާ ވަރަށް ދުރަށް.. ޕްލީޒް...

4

ވީމޭ މަ ކައިރީގާ (1)

ހުޅު ވިފައިވާ ކުޑަދޮރުން އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތި ކޮޓަރި ތެރެއަށް މަޑު ވައިރޯޅިތައް ޖެހެއެވެ. ހުދު ކުލައިގެ ފޮތިތަކުގައި ވައިއަޅާލާފައި ކޮޓަރިތެރެއަށް ވިހުރިލާގޮތުން ވަރަށް ހިތްގައިމެވެ. ހުދު ކުލައިގެ ދޮރުފޮތި ތަކުން ފެށިގެން...

25

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 15

ބަންގީގެ އަޑަށް ސާރާއަށް ހޭލެވުނެވެ. އެހެން ކަމުން އާފިޔާއަށް ގޮވުމަށްފަހު ނަމާދު ކުރުމަށް އަވަސްވެ ގަތެވެ. ނަމާދުކޮއް ނިމުމުން ގޭ ދޮށް ކުނިކަަހަންފެށިއެވެ. ކުނިކަހާ ނިންމާލުމަށްފަހު, ސައިބޯން ރޮށި ފިހުމަށްފަހު, ހުރި ގަރުދިޔަ...

28

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ 03

އައިރާހުރީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭންގިފައެވެ. ޔާނާ އެދެއްކި ވާހަކަ އޭނާއަށް ގަބޫލުކުރަންވެސް ދަތިވިއެވެ. ރާދިންގެ ގޮތް އޭނާއަށް އެނގޭތީއެވެ. ނަމަވެސް ޔާނާ އެގޮތަށް ދޮގުނަހާނެކަންވެސް އޭނައަށް އިނގެއެވެ. ޔާނާ ރޮމުން ކޮޓަރިއަށްވަތް އިރުވެސް...

33

ދުޢާ 11

ދާނިޔަލް މަޑުމަޑުންގޮސް ކޮޓަރިތެރެއަށްވަދެ ދޮރު ތަޅުލިއެވެ. އެޔަށްފަހު އަތުގައި އޮތް ފޮތް މޭޒުމަތިގައި ބާއްވާލުމަށްފަހު އެނދުގައި އިށީނެވެ. އަދި ކުޑަކޮށް ގުދުވެލުމަށްފަހު އޭނާގެ ދެއަތް ކަކުލުގައި ވިއްދާލުމަށްފަހު އެދެއަތުން މޫނު ފޮރުވާލިއެވެ. ޝަޒިއްޔާގެ...

12

ޒީޝާން!

”ދަރިފުޅާ ޒީޝާން! މަންމަ އަށް ފެންފޮދެއް ގެނެސްދީބަލަ!” ޒަމްރާ ، އޭނާގެ ދަރިފުޅު ޒީޝާން އަށް ގޮވާލައިފައި ފެން  ފޮދެއް ގެނެސްދިނުމަށް ބުނެލިއެވެ.”ދެން ކަންތަކާ މި ޖެހުނި… ތަނެއްގަ އެއްޗެއް ބަލާލަން ވެސް ނޯވެވޭނެ!” ޒީޝާން  ކުދިކިޔަމުން މަންމައަށް ފެން ތަށްޓެއް ހިފާގެން ދިޔައެވެ. ޒީޝާންގެ މަންމަ ޒަމްރާއަކީ ފައިގެ މައްސަލައެއް ހުރުމުގެ  ސަބަބުން ނުހިނގޭ މީހެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ޒީޝާން ހުންނަނީ އޭނާގެ މަންމަދެކެ ރުޅި އާއްސައެވެ. ސުކޫލު  ދުވަސްވަރުގައި ކުލާހުގައި ތިބޭ ކުދިން އަބަދު ތިބެނީ ޒީޝާންއާ ދިމާކޮށްލަ ކޮށްލާއެވެ. ކުލާސްކުދިން ކުރާ މަލާމާތެއްގެ  ސަބަބުން ޒީޝާން އަށް އޭނާގެ މަންމައަށް ނަފްރަތު ކުރެވެން ފެށިއެވެ. އެއީ މަންމަކަން  ހަނދާން ނައްތާލެވުނެވެ. ޒީޝާންގެ ބައްޕަވަނީ ޒީޝާންގެ އުމުރުން އެންމެ ނުވައަހަރުގައި މުުޅި އުމުރަށް އެދެ މައިންނާއި ވަކިވެފައެވެ. ޒީޝާންގެ އާއިލާގައި އިތުރުމީހަކު ނެތުމުން އެދެމައިން އުޅުނީ ވަރަށް ނިކަމެތި ހާލުގައެވެ. ނުހިނގުނު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް ޒަމްރާއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން އާމަދަނީ ހޯދައެވެ. ޒީޝާން ، ޒަމްރާ ދެކެ ...

48

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ (12)

ދުވަހަކުވެސް މީހަކަށް އިތުބާރު ނުކުރާ ވަރަށް ޔަނާލް އަރްޒަންއަށް އިތުބާރު ކުރެއެވެ. ދެލޯމަރައިލުމަށްފަހު ފުންނޭވާއެއްލަމުން ޔަނާލް އޭނާގެ ވާހަކަ ފެށިއެވެ. ** ** ** ހުދު ކައިވެނީހެ ހެދުމުގައިހުރި ޔަނާލް މަޑުހިިނގުމެއްގައި ހަނީފާގެ...

18

ހިތް އެދުނަސް… (4)

“ޔޫ ލުކް ބިއުޓިފުލް” ޒައިން ކައިރިވަމުން ދިޔުމުން ކުޑަކޮށް ޖެހިލުން ވެފައި ހުރި އީނާލް ލަދުން ރަތް ވީ އޭނާގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި ޒައިން ބުނި ވާހަކައިންނެވެ. އިސްޖެހިގެން ދިޔައިރު ފައިގައި ހުރި...

15

ރާސްތާ 35

މެޗު ނިމުމަށް ފަހު އޮތީ ގައުމީ ޓީމަށް ނަވީންކޮށްދިން ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމެވެ. ހުރިހާ ސަޕޯޓަރުންނާއި މުޚާތަބުކޮށް ނަވީން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށާއި ސަޕޯޓަރުންނަށް ނަވީން ޝުކުރު އަދާކުރިއެވެ. ނަވީން...

64

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ (11)

“ޒާ..ޒާވިލް. މިތާ.. މި.. މިތާ ކީކުރަނީބާ؟” އޭނާގެ ގޮނޑީގައި އިނށީދެވުމާއެކު ފެންކަޅިވެފައިއިން ޔަނާލްއަށް ބުނެލެވުނެވެ. އެއަޑު އޭނާގެ ފަހަތުންއައި އަރްޒަންއަށް ކިތަންމެ ރީއްޗަކަށްވެސް އިވުނެވެ. “ޔަނާ. ކިހިނެއްވީތަ؟” ފަހަތުން ޔަނާލްގެ ކޮނޑުގައި އަތްބާވައިލަމުން...

21

ކުށަކާނުލައި- 14ވަނަބައި

  ގަދަކަމުން ހެވިފައި ހުރި ލާނާގެ ކުލަ އޮއްސުނީ އާލިމްއާއި އެކީ ޕާޓީއަށް ވަދެގެންއައި މީހާފެނިއެވެ. އާލިމްއާއި އެކީ ދޮރުން ވަދެގެންއައި އިދާން ފެނި ލާނާ ތުރުތުރު އަޅައިގަތެވެ. މޭނުބައިވެ ހޮޑުލެވެން އުޅެނީއޭވެސް...

10

ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް ވިސްނިދާނެ!

ބޮޑު ޗުއްޓީ ނިމި މިއަދަކީ ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށޭ ދުވަހެވެ. އެހެންދުވަސްތަކާ އެއްގޮތަށް އަހަރެންނަށް މިއަދުވެސް ފަތިސްނަމާދު ބަންގީގެ އަޑަށް ހޭލެވުނެވެ. އަހަރެންނަކީ ފަރުޟު ފަސްނަމާދު ކުރާ، އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވާފައިވާގޮތަށް އުޅެމުން އަންނަ ކުއްޖެކެވެ. އެހެންމީހުންގެ ލޯތްބާއި...

28

ވިންދު ލޯބިން (ފެށުން)

ވިއްސާރަ ތިކި ތަކުން ހިޔާނުކޮށް ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް ޖަރީކުރެވެމުން ދިޔައެވެ. ފިނި ފިނި ރޭގަނޑުގެ އަރާމުކަން އިތުރުކޮށްދޭ ބޯކެރިގަނޑެކެވެ. އެ ރޭގަނޑުގެ ހިމޭންކަން ނަގާލާފައި ވަނީ މަޑު މިއުޒިކެއް ފަދަ ވާރޭ...

24

ލޯތްބަކީ 13

ޝައިރާގެ ޖަވާބު އިވި އަޔާން ހީވަނީ އުފަލުންގޮސް މޮޔަވެދާނެހެންނެވެ. އެހެންނުވާންވީ ސަބަބެއްވެސްނެތެވެ. އެއީ ޝައިރާ އެބުނާ ދެމީހަކީވެސް އަޔާންނޫން ދެވަނަ މީހެއްނޫންކަން އަޔާންއަށް ހަމަޔަގީނެވެ. ޝައިރާއަށް ހަގީގަތް ހާމަކުރަންއުޅެފަވެސް އަދި ކުޑަކޮށް ޝައިރާ...

16

އިންތިޒާރު 14

ޒާއިފްއަށް ލޯ ހުޅުވައިލެވުނުއިރު އޮވެވުނީ ކޮންތާކުކަން ނޭނގުމުން އެކި އެކި ކޮޅުކޮޅަށް ބަލަން ފެށުނެވެ. މި އޮވެވެނީ ހޮސްޕިޓަލެއްގައިކަން އެނގުނީ އެތާގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުންދާ ނަރުސް ކުދިންތަކާއި އެހެން އެނދުތަކުގައި އެނދުމަތި ކުރެވިފައިވާ...

18

ހާސިލް ވުމަށް އެދި ހިތް ރޮނީ 8

އަލްޔާން ހުރީ އެމީހާއަށް ފުރަގަސް  ދީގެން ކަމުން އެމީހާ އަންނަތަނެއް އަލްޔާން އަށް ނުފެނުނެވެ. “އަލްޔާން…އަލްޔާން..ލުކް ބެކް..ޕްލީޒް” އީން އަޑުގެ ނެތް ތަނަށް ހަޅޭއްލަވަމުން ސްކްރީން ގައި ތަޅަމުން ދިޔައެވެ. އެކަމަކު އެ...