80

ހުޅުކޮޅު 22

ފަނަރަ ވަރަކަށް މިނެޓަށްފަހު ޔައީޝް އާއި ޒިވާ ފިޔަވާ އެންމެން ފުރާ މީހުންގެ ދޮރޯށިން ވަދެގެން ދިޔައެވެ. ޔައީޝް އާއި ޒިވާވެސް އެމީހުންނަށް ހަނާ އަޅާލުމަށްފަހު މާލެ ދާންވެގެން ނިކުންނަން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް...

12

ނުހައްގުލޯބި

އަހަރެންނަކީ އަހަރެންގެ މައިންބަފައިންގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިއެވެ. އަހަރެންގެ އާއިލާއަކީ މާލޭގެ މުއްސަނދިންގެ ތެރޭގައި ގުނާލެވޭ ވަރުގެ އާއިލާއެކެވެ. އަހަރެންގެ މައިންބަފައިން އަހަރެން ބުނާ ކޮންމެކަމެއް ކޮށްދެނީ އެހާ ލޯބިންނެވެ. ހަމައެހެންމެ އަހަރެންނަކީ...

ލޯބިކަން.. 2
10

ލޯބިކަން.. 2

އީތަން ހުރިގޮތް ފެނުމުން އީޝާ އީތަންއަށް ފުރަގަސް ދެމުން  މޫނުގައަތް އަޅާލަމުން ” ސޮރީ” އޭ ބުނެލިއެވެ. އީޝާ ދުވަހަކުވެސް އީތަންއާ އެގޮތައް ވާހަކައެއް ނުދައްކައެވެ. ނަމަވެސް އީތަން މިރޭ އެއަމަލު ކުރިގޮތުން ހާސްވެކަންބޮޑުވީއެވެ. އީތަން މަޑުމަޑުން ކުރިއަށްޖެހިލާ އީޝާގެ ދެކޮނޑުގައިހިފާ ގަޔާކައިރިއައް ދަމާލިއެވެ. އީތަންގެ މިއަމަލުން އީޝާ ސިހުނުނަމަވެސް މަޑުން ހުރީއެވެ. އެއީ އީތަންގެ އާދައެވެ. ދެރަވެ ކަމެއްގޯސްކޮށް ވެއްޖެނަމަ އީތަން ހޯދާނީ އީޝާއެވެ. ހިތްހަމަ ޖެހުންލިބެނީ އީޝާގެ ފަރާތުންވީމައެވެ. ދުނިޔެ ހިނގަނީ ތޮށަލިދުޅައަށެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދު އީޝާގެ ވިސްނުންވެސް ވަނީ...

9

ޙަޔާތް

އަހަރެން ހަނދާން ހުންނަން ފެށީންސުރެ އަހަރެން ބަލަމުން ގެންދިޔައީ އަހަރެންގެ މާމައެވެ. މާމައަކީ އަހަރެންނަށް އަހަރެންގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ އެވެ. އަހަރެން ގުރޭޑް 6 ނިންމި އަހަރު އަހަރެންނަށް އަހަރެންގެ ބައްޕަ...

24

ނާއިން ތިންވަނަބައި

ސައިމަންއާއި ކުޑަކޮށް ވާހަކަ ދައްކާލަން ހުރެފައި އަލުން ނައިރާއާ ދިމާލަށް އޭނާ ބަލާލިއެވެ. ” ޕޮއް ” ހަމަ އެވަގުތު ނައިރާގެ ކޮނޑުގައި ފަހަތުން އައިސް ޖަަހާލާ ސިއްސުވާލި އަންހެންކުއްޖާ ފެނި ނާއިންގެ...

38

ގޭޓް 7

އުޑުމަތި ސާފު ރީތި ދުވަހެކެވެ. “ރަސްފަންނު”ގެ ހިތްގައިމު މާހައުލުގައި އަހަރެން އިނީ ފޫހި ފިލުވާލުމަށެވެ. ރަސްފަންނަކީ މާލޭގެ އެންމެ ހިތްގައިމު އެއް މަންޒިލެވެ. މިކަމާ ދެކޮޅުވާނެ މީހަކު ނުުހުންނާނެއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އަހަރެންގެ ފޯން...

22

މިއީ ދިވެެއްސެއް

އެއީ އަހަރެން ލަންކާގައި ކިޔަވަން އުޅުނު އިރެވެ. ރައްޓެއްސަކު ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފަ އޮތީމަ އޭނައަށް ގޮވަަލަން ދިޔަ ދުވަހެކެވެ. ޗުއްޓީއެއް ވިއްޔާ ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލްގައި އޮންނާނީ ހުސް ދިވެހިންނެވެ. އޭރު އަހަރެން ހުންނާނީ...

20

ކާމިޔާބުވި ލޯބި

އެންމެންވެސް، ލޯބިވެޔޭ ކިޔާފަައި ދެނީ ލަނޑު… ހީވާކަހަލަ ހަޤީޤީ ލޯތްބަކީ އަހަންނަށް، ހައްޤު އެއްޗެއް ނޫނެ…” ތުނޑީގެ އެ ހިތްގައިމު މާހައުލުގައި އަހަރެން އިނީ ރޯލަ ރޯލައެވެ. ކައިރީގައި ޝަފާ އިނީ އަހަރެންގެ...

29

ފިނި ބުރު

އުޑު މަތި ސާފު ރީތި ދުވަހެކެވެ. ހަލަބޮލި މާލޭގެ މަގުމަތިން “ޕީއް…ޕީއްް..” އަޑު ކެނޑިގެން ނުދެއެވެ. އާދައިގެ މަތިން މިއަދުވެސްް އަހަރެން ތައްޔާރު ވެލީ ހަވީރު ފިންޏަށް ބުރެއް ޖަހާލުމަށް ދާށެވެ. ފެންވަރައި...

10

ކިޔުންތެރިންނަށް

“އުޖާލާވެގެންދިޔަ ޙަޔާތް” މިވާހަކަ އަޕްނުކުރެވޭތާ ގިނަދުވަސްތަކެއްވަމުންދާތީ ކިޔުންތެރިންގެ ފަރާތުން މާފަށް އެދެމެވެ. މިވާހަކައިގެ ކުރިޔަށްހުރި ބައިތައް އަޕްކުރެވޭނީ އީދުގެ ފަހުންކަން ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުމަށްޓައި ދަންނަވަމެވެ.

29

އިންތިޒާރުގައި ހުންނަމޭ ލޯބިން 15

ޔޫހާން ކާރުގައި މިސްރާބު ޖެހީ ޔައިޝްގެ ގެއަށް ދިއުމަށެވެ. އޭނަގެ މަންޒިލަށް ވާސިލް ވުމުން ކާރު ޕާކުކޮށްލުމަށްފަހު ގޮސް ގޭގެ ބެލް އަޅާލިއެވެ. އިރުކޮޅެއް ތެރޭގައި ޔައިޝްގެ މަންމަ އައިސް ދޮރު ހުޅުވިއެވެ....

13

ސީރީޒް އެލާޓް

އީދު ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެޕިސޯޑެއް ގެނެސްދޭ ގޮތަށް ދިގު ވާހަކައެްް ކިޔުންތެރިންނަށް ގެނެސްދިނުމަށް ނިންމައިފީމެވެ. އޭގެ ކުރިން ކުޑަ ސާރވޭ އެއް ހެދުމަށް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވާތީ، ކޮމެންޓް ކުރާ ކުދިން...

27

ވަކިވެ ދިޔައަސް

އެމް-އައި ކޮލެޖް ހުޅުމާލެ ކެންޕަސް ދޮރުމަތީގައި ހުއްޓިލައިގެން ހުރި އީނާޝްއަށް އިރުއިރުކޮޅާ އަތުގައި އޮތް ފޯނަށް ބަލައިލެވެއެވެ. މިހާރު ކުލާސް ނިމުނުތާވެސް އެތައްއިރެއްވެއްޖެއެވެ. އަދިވެސް ޒެކްގެ ޚަބަރެއްނުވެއެވެ. އީނާޝް އަނެއްކާވެސް އޭނާގެ ފޯނަށް...

105

ހުޅުކޮޅު 21

“އައިޝާއަށް ނުވަންޏާ އޯކޭ.. ޔައި ނަގާދީފާނަން..” ފުރަތަމަ ޔައީޝް ބުނި ބުނުމުން އައިޝާ ހިތްހަމަ ޖެހުނު ނަމަވެސް ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އަނެއްކާވެސް ނުތަނަވަސްވާން ފެށިއެވެ. ޔައީޝް ހިނިތުން ވެލަމުން އޭނާގެ އަތް އައިޝާގެ...

6

ާަައިންތިޒާރުގައި ވަމޭ

މި ވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑު މި ސައިޓަށް ލިޔާ ފުރަތަމަ ވާހަކައެވެ. މިވާހަކަ އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ކަމުދާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަމެވެ. އަހަރެންގެ މުޅި ދިރިއުޅުން އެފުއްމިފުށަށް ޖެހުނީ އަހަރެން ބަލަބަލާ ހުއްޓައެވެ. ރޮއެރޮއެ އަހަރެން...