19

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 10

މިހާރު.. އީނާޝް މާޒީއާއި މެދު ވިސްނަން އޮވެފައި ނިދީގެ ފުން ކަނޑަކަށް ގެނބިގެން ދިޔައީ ވެފައި ހުރި ވަރުބަލިކަމެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. އީނާޝްގެ މާޒީ އެނގޭ ކޮންމެ މީހެއްގެ ހިތުގައިވެސް އީނާޝް...

53

ޝަކުވާ ހިތަށް ކުރެވޭ ރޮމުން… 1

” އައި އެމް ނާވަސް… ” މަލްޝާ ތިރީ ތުންފަތުގައި ދަތް އަޅާލީ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔަ ނުތަނަވަސްކަމާ ހާސްކަން ވަންހަނާކޮށްލުމަށެވެ. ” ސާބަސް ދެން… މަލް އުޅޭ ގޮތުން ހީވަނީ ވެޑިން ނައިޓް ވެގެން އުޅޭހެން… ކޮން ނާވަސް އެއްތަ… މައި ފްރެންޑްސް އާ ރިއެލީ ކޫލް… ޔޫ ވިލް ގެޓް ޓު ނޯ ދެޓް… ” އީވާ ހީގަތީ މަލްޝާ އުޅޭ ގޮތް ފެނިފައެވެ. އަޑުގައި ފޮނި ބޮޑު، ކިބުރުވެރި ގޮތެއް ހުއްޓަސް ފެންނަ ފެނުމަށް އެހާ ފޮނި ވައްތަރެއް ނުޖަހައެވެ. މީހެއްގެ ބޭރު ފުށަކުން އެމީހެއްގެ ގޮތެއް ނޭނގޭނެތާއެވެ. މައުސޫމް ސިފައެއްގެ ފަހަތުގައި ފިލާވެސް ޝައިތާނަކު ހުރެދާނެކަން ދަންނަން ވާނެއެވެ. ކަރަށް މަޅި މަހާލާނީ ކޮން އިރަކު ކިހިނެއް ކަމެއް ނޭނގޭނެއެވެ. ” ދެން އީވް… އީވްގެ ފްރެންޑްސް އަކަސް މަލްއަށް ހަމަ ސްޓްރޭންޖަރސް އޭ އެއީ… އަދި އަލަށްވެސް އެމީހުންނާ މީޓް ނުވަންޔަކާ މަލްއަކަށް ނޭނގޭނެ އެއްނު… ” މަލްޝާއަށް ހަށިގަނޑުގައި އަތް ވަށައިލެވުނީ ރޭގަނޑުގެ ފިނި ރޯޅިތައް ހަށިގަނޑުގައި ބީހިލުމުންނެވެ. އެ ރޯޅިތަކަށްވެސް މަލްޝާގެ ހިތުގައިވީ ނުތަނަވަސްކަން ފިލުވާލަ ދިނުމުގައި ކާމިޔާބެއް ނުހޯދުނެވެ.  ” ޔާހް… އެހެންނޭ… ދިމާވީމަ އެއްނު އެމީހުންގެ ގޮތެއް އިނގޭނީވެސް… ” ވަޔާ އެއްވަރަށް އުދުހެމުން ދިޔަ އީވާގެ މަޑު މުށިކުލައިން ޑައި ކޮށްފައި އޮތް އިސްތަށިގަނޑުގައި އަތުން ފުނާއަޅާލާ އެއްވަރުކޮށްލަމުން އީވާ ބުނެލިއެވެ. ” ވަޓް އެވަރ… ” މަލްޝާއަށް އީވާގެ އަގައިން ކުރި ނޭރޭނެކަން އިނގި ގޮތް ދޫކުރިއެވެ. އީވާ ދެކޮނޑު އަރުވާލަމުން ހީގަތެވެ. ” އަހަރެމެން ދިމާވިތާ އަދި ދެ ދުވަސް ވެސް ނުވޭ… އެކަމު މަލްއަށް އަހަރެން ހާދަ އަވަހަކަށޭ ތި ދަސްވީ ދޯ… ވަރަށް ފަސޭހަ ތަ އަހަރެން ދަސްކޮށްލަން؟! އަދިވެސް އަހަރެންނަށް މަލްއެއް ނޭނގޭ އެކަމު… ” ބިންމަތީގައި އޮތް ގާގަނޑެއްގައި ފައިން ޖަހަމުން އީވާ އަހާލިއެވެ. ” އަނ… މިއޮށް އާދެވުނީ ބީބީކިއު ހަޓްއަށް… އެތިބީ… މައި ފްރެންޑްސް… ” ދިރޭ ފުރާނައެއްގެ ހިލަމެއް ނުވާ އެ ހިސާބުގަނޑުގައިވީ ހަމަހިމޭންކަން ނަގާލާފައިވަނީ ގޮނޑުދޮށަށް ރާޅު ބިންދާލާ އަޑާއި ރޭގަނޑުގެ ރޯޅިތަކުގެ މިއުޒިކީ އަޑެވެ. އީވާ އިނގިލިން އިޝާރާތްކޮށްލީ ހިރުނދު ގަސްތަކެއްގެ ދޮށުގައި ތިބި ހައެއްކަ ކުދިންނަށެވެ. މަލްޝާ ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލަމުން އަޅައިގެން ހުރި ކަޅުކުލައިގެ ޝޯލް ރީތިކޮށްލިއެވެ. ” ހޫން ހޫން… ސާބަހޭ… ” މަލްޝާ އޭނާ ލައިގެން ހުރި ކަޅުކުލައިގެ ކިރިޔާ ބަނޑު ފޮރުވޭ ވަރުގެ އެލެން ވޯކަރ ހުޑީ ތިރިއަށް ދަމާލުމުން އީވާ ދިމާކޮށްލިއެވެ....

5

އެލީން 2

ފޯނަށް މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދީ އެލީން މިސްރާބު ޖެހީ ކުރިމަތީ އޮތް ކާރާ ދިމާއަށެވެ. އެވަގުތު ޖެހިލި ވައިރޯޅިން އެލީންގެ އިސްތަށިގަނޑު އުދުއްސާލިއެވެ. ފޮށިތައް ޑިކީއަށް ލުމަށްޓަކައި އީވާންއަށް އެހީވާން ކާރުން ބޭރަށް...

30

ވާނަން އުމުރަށް – 13 –

ކުއްލިއަކަށް އައިލީން ހަޅޭއްލަވައިގަތް އަޑުއިވިފައި ނާއިލްއާ އިއްބާން ދިޔައީ ސިއްސައިިގެނެވެ. ********************* އިއްބާން އަވަސް ހަރަކާތަކާއެކު އައިލީންއާ ދިމާލަށް އެނބުރިލި ވަގުތު ސިއްސައިގެން ދިޔައީ އައިލީންއާއެކު އޭނާ ވެއްޓުމުންނެވެ. އައިލީން އިއްބާންގެ ގައިމަތީ އޮތްއިރު...

28

ސޫރަތިޔޭ 1

ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކިދޭ އަޑަށް ލީންއަށް ހޭލެވުނެވެ. ހޭލެވުމާއެކު އަވަހަށް ކައިރީގައި އޮތް ފޯނު ނަގައި ބަލާލުމާއެކު ފުންމައިގެން ތެދުވިއެވެ. “އަނެއްކާ މިއަދުވެސް ގަޑި ޖެހުނީ ޝިޓް” އަނެއްކާވެސް މީހަކު ދޮރުގައި ޓަކި...

11

ވިވާން 2

އިރުކޮޅެއްނުވެ ވިވާން ކައިރީ މީހަކު އިށީނި ހެން ހީވުމުން އޭނާ އެފަރާތައް އެނބުރިލިއެވެ.ވިވާން ގެ ކަނާތް ފަރާތައް ހުރި ގޮނޑީގަ އެ އިށީނީ ރީތި ކަމުން ފުރިގެންވާ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ.ފުރިހަމަ ކަމުގެ އިންތިހާ އެވެ.އުނަގަނޑާ ހަމައަށް އަރާ އެ ރާޅު ބާނީ އިސްތަށިގަނޑު ވެސް ވަނީ ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ފަހަތައް ދޫކޮށްލެވިފަ އެވެ.ލާފަ ހުރި ރަތް ކުލައިގެ އަތް ދިގު، ކަކުލާ ހަމަ އަށް އަރާ ވަރުގެ އެ ހެދުމުގަ އެ ކުއްޖާ ފެންނަލެއް ނުލާހިކު ފުރިހަމަ އެވެ.ހުރިހާ ކުދިންގެ ނަޒަރު މި އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ހުއްޓެމުން ދެ އެވެ. އިރުކޮޅެއް ނުވެ ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރު ކްލާހަށް ވަދެ ކިޔަވައިދޭން ފެށިއެވެ.ގަޑިތައް ހަލުވިކަމާ އެކީ ދެއެވެ.ވިވާން ކައިރީ އިން މި ނުދަންނަ ކުއްޖާ ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ވާހަކަ ނުދައްކާތީ ބްރޭކް ގަޑި ޖެހުމުން ވިވާން އޭނަޔާ ވާހަކަ  ދެއްކިއެވެ.އެއީ ޕެރިސް ކުއްޖެއް ކަމުން ވިވާން އެ ކުއްޖާ އާ ވާހަކަ ދެއްކީ އިނގިރޭސިން ނެވެ.”ހާއި.އަހަންނަށް   ކިޔަނީ ވިވާން ..ތި ކުއްޖާގެ ނަމަކީ ކޮބާ؟”ވިވާން ވަރަށް ޖެހިލުން ވެ ހުރެ އަހާލި އެވެ.”އަހަންނަށް ކިޔަނީ އެލީ” ރީތި ހިނިތުން ވުމެއް ދެމުން އަވަސް އަވަހަށް ބުނެލިއެވެ.ހީވަނީ ވިވާން ވާހަކަ ނުދައްކައިގެން އިން ހެންނެވެ.ވިވާން ވެސް އެލީ އަށް ހިނިތުން ވުމެއް ދިނެވެ.ވިވާން އިނީ ޔުނިވާސިޓީ އަށް އައި ފުރަތަމަ ދުވަހު ރަނގަޅު އެކުވެރި އަކު ލިބުމުން ވަރަށް އުފާ ވެފައެވެ.ވިވާން ހީކުރި ގޮތާ ހިލާފަ އެލީ އަކީ ވަރަށް މަޖާ މިޒާޖެއްގެ އަނގަގަދަ ކުއްޖެކެވެ.  ދުވަސް ނިމުނީ ވަރަށް ވެސް ހަލުވިކަމާ އެކު އެވެ. ވިވާން ގެ އަށް އައިސް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ދަބަސް ބެހެއްޓުމަށް ފަހު އަވަސް ވެގަތީ ފެންވަރާލުމަށެވެ.ފިނި   ފެނުން ފެންވަރާލުމަށް ފަހު ކާ ކޮަރިއަށް ވަދެ ކާ އެއްޗެއް ކައިލައިގެން ފިލާވަޅުތައް ހެދުމަށް އަވަސް ވެގަތެވެ.   ވިވާން ފިލާވަޅުތައް ހަދާ ނިމުނު އިރު ގަޑިން ރޭގަނޑު 9 ގަޑި ބައިވެ ބޮޑުވަނީ އެވެ.ވެފާ ހުރި ވަރުބައްޔެއްގެ    ބޮޑުކަމުން ވިވާން އަށް ނިދަން އޮށޯވެވުނީ އެއްޗެހިވެސް ބަދަލު ނުކޮށެވެ. ފަތިހުގެ ހިތް ގައިމު ވަގުތެވެ.ވިވާން އަށް ހޭލެވުނެވެ.ހޭލެވުމާ އެކުހެން ވިވާން އަވަސް ވެގަތީ ފެން ވަރައިގެން ނަމާދު ކުރާށެވެ.ނަމާދުކޮށް އަވަދިވެގެން ވިވާން ކޮފީ ތައްޓެއް ހިފައިގެން ބެލްކަންޏަށް ނިކުމެލި އެވެ.އޭރުވެސް ކޮފީ ތަށިން އާވި އަރައަރާ ހުއްޓެވެ.މުޅި ޖައްވުގައި ކޮފީގެ ވަސް ހިފާލި އެވެ.ފަތިސް ގަޑި ކަމުން ޖައްވުގައި ވަނީ ތެތް ފިނި   ކަމެއް ހިފާފައެވެ.ވިވާން ކޮފީ ތަށި ހުސް ކޮށްލުމަށް ފަހު ބެލްކަނިން ނުކުމެލީ ޔުނިވާސިޓީ އަށް ދިއުމުގެ ގޮތުން  ރީތި ވެލާށެވެ. ވިވާން މިއަދުވެސް ލައިގެން ހުރީ ގަޔަށް ދޫ ހުޑީ އެކެވެ.ޔުނުވާސިޓީ އަށް ވަންނަން ދިޔަ އިރު އިއްޔަ އެކޭވެސް   އެއްގޮތަށް ވިވާން އާ ދިމާ އަށް ވަރަށް ގިނަކުދިން ގެ ނަޒަރު ހުއްޓެމުން ދިޔަ އެވެ.މީ ދެން ކިހާ ބޮޑުވެއްޖެ ކަމެއް ނޫންހޭ ވިވާން ހިތާ ހިތުން ކިޔާލި އެވެ.ވިވާން އިސް ދަށަށް ޖަހާލައިގެން ހުރެ ކްލާހަށް ވަންނަން ދިޔައެވެ.ކްލާހަށް  ވަތް ތަނުން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ފެނުނީ އެލީ އެވެ.އެލީ އަށް ރީތި ހިނިތުން ވުމެއް ދެމުން އަތުން ހަނާ އަޅާ   ލަމުން ވިވާން ހިނގައިގަތީ ގޮނޑީ ގައި އިށީނުމަށެވެ.    

15

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ 6

މިގޮތުގައި ދުވަސްތައް ވޭތުވަމުންދިޔައެވެ. ރަޔާން އަހަރެންދެކެ އަންނަ ރުޅިއަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އޭގެ ސަބަބުތައް އަހަންނަށް ދެނެގަނެވުނީ ފަހުންނެވެ. އަހަރެމެން ދިއުމުގެ ކުރިން އޭނާއަށް ލިބެމުން ދިޔަ ސަމާލުކަން ކުޑަވެގެން ދިޔުމަކީ އޭނާ...

10

ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް 8 ފަހުބައި

”އައިޒާ” ބިންްްމަތީ ވެެއްޓިފައި އޮތް އައިޒާ ފެނި ނިޔާޝް ގޮވާލިއެވެ. ”ޑޮކްޓާ ކިހިނެއް ވީ؟” މަރުކަޒުގައި ނިޔާޝް ހުރީ ހާސް ވެފައެވެެ.”އަސްލު ވީގޮތަކީ… މީ ހަތަރު އަހަރު ހަނދާނަށް އައީ.ދެން މާ ބޮޑަށް...

14

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް – 3

ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރުވަމުން ވިލްދާން ވެސް ތައްޔާރުވެލައިގެން ބޭރު ދޮރާށިން ނިކުމެއްޖެއެވެ. އޭރު ތަމަންނާ ހުރީ ފޯނާއި ކުޅޭށެވެ. ގަރާޖުން ޕީސީއެކްސް ސައިކަލެއް ނެރެމުން ވިލްދާން ތަމަންނާއަށް ހެލްމެޓެއް ދިއްކޮށްލިއެވެ. ހެވި ދިއްލިފައި...

އަބަދަށް މި ހިތުގައި 1..
24

އަބަދަށް މި ހިތުގައި 1..

ފާލަމަށް ފެރީ ގާތްކުރުމާއި އެކު ދަބަސް ކޮނޑުގައި އަޅުވާ ލައިގެން ފެރީން ފޭބީމެވެ. ދަތުރުވެރިންގެ އިސްތިގުބާލުގައި އެމީހުންގެ ގާތް ތިމާގެ މީހުންނާއި ބައެއް ރަޙުމަތްތެރިން އައިސް ތިއްބެވެ. މާހައުލަށް ނަޒަރު ހިނގާލުމުން ފެންނަނީ...

58

ކުށަކާ ނުލާ 19

ގަބޫލު ނުކުރެވިފައި އަޝްފާންއަށް އިނދެވުނީ މައިހާއަށް ބަލާށެވެ. އަޝްފާން އެއްޗެއް ނުބުނެ ގިނަ އިރުވާން ފެށުމުން މައިހާއަށް އުނދަގޫ ވިއެވެ. “އަޝްފާން މިހާރު ބޭނުން ނުވަންޏާ އޯކޭ…” އިސް އުފުލާ އަޝްފާންގެ މޫނަށް...

111

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 64-1

“ނައި… ޕްލީޒް ބީ މައިން… އައި ލަވް ޔޫ… ހައިޒަލްގެ ލޯބި ހަނދާންނައްތާލާވަރަށް ލޯބިދޭނަން…” އެއީ ކޮންމެ ކުއްޖެއްވެސް އަހާލަން ބޭނުންވާނޭ ލަފްޒުތަކަށްވިޔަސް ނައިނާއަށް އެ ބަސްތައް އަޑުއިވުނީ ހޮނުގުގުރިއެއް ފަދައިންނެވެ. އޭނަގެ...

24

އަބަދަށް ނިމުން

ކުރިޔަށް ދަނީ ދިވެހި ގަޑިއެވެ. މުދައްރިސް ތައްޔާރުވެގެންއައީ މަޒުމޫނު ލިޔާގޮތް ކިޔައިދިނުމަށެވެ. ލުތުފީ އިނީ ކަނުލައި މުދައްރިސް ކިޔައިދެއްވާ އިރުޝާދުތައް އަޑުއަހާށެވެ. މާދަމާގެ ދިވެހި ގަޑިއަށް މަޒުމޫނެއް ލިޔަން ޖެހިދާނެއެވެ. ލިޔަން ތައްޔާރު...

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 6
40

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 6

ޒިޔާންގެ ޖަވާބަކަށް ބެލުމެއްނެތި ޒާޔާ ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ. އަދި އެންދުން ތެދުވެ ބެލްކަންޏާއި ދިމާލަށް ދުއްވައި ގަތީ އެ ލަވަ ކީޔަމުންދާ އަޑަކީ ކޮން އަޑެއް ކަން އެނގޭތީއެވެ. ***************************************************** ބެލްކަނީގެ ފަރުދާ...

44

“އެއްވެސް މީހެއްކައިރީ ނުބުނާތި” (3ވަނަ ބައި)

އަހަންނަށް ރަނގަޅަށް ހޭވެރިކަންވީއިރު އެކަކުވެސް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. މަޑުމަޑުން ތެދުވެގެން އަހަރެން ބަދިގެއާ ހަމައަށް ދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރީމެވެ. ތަންތާ ލައްގަންނަމުން ނަމަވެސް އަހަންނަށް ބަދިގެއާ ހަމައަށް ދެވުނެވެ. ބަދިގޭގައި އޭރު ބައްޕައާ...

18

ވިވާން 1

ދުނިޔެ އަކީ އިންސާފެއް ނެތް ތަނެކެވެ.ސިއްރުން ފުރިގެންވާ ތަނެކެވެ.ކެހިވެރި ތަނެކެވެ.މި ދުނިޔޭގަ ހުރުމަށް ވުރެ   ނިމިދިޔުން މާ ރަނގަޅެވެ.ވިވާން ހިތާ ހިތުން ކިޔާލި އެވެ.އޭރު ވިވާން ހުރީ ސްކޫލް ގެ ޓެރެސް މަތީ ތިރިއަށް ބަލާށެވެ.އެއީ ނުވަ ބުރީގެ އިމާރާތެކެވެ.އޭރު ވިވާން ގެ ލޮލުން ކަރުނަ ނުހިކެ އެވެ.                     #7 މަސް ކުރި                   ...