12

އެރޭ

ހަތަރު  އަންހެންކުދިން އެކީ އޮލަ ވާހަކައެއްގަ ތިބެގެން ކޮލެޖުން ނިކުމެގެން އައިއިރު ރޭގަނޑު ދިހަގަޑި ބައިވުމާގާތްވަނީއެވެ. އެވަގުތު މަގުމަތީގައި ފުދޭވަރަކަށް މީހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔައިރު، މެދުމިނަކަށް ފިނިރޯޅިވެ ކޮންމެސް ވަރަކަށް ހަނދުގެއަލިކަން ފެންނަން...

5

ހިތް ރުހުނަސް – 01

18 + ވައިގަދަވެ ވިދާއި ގުގުރަމުން ދިޔައެވެ. ވައިގަދަކަމުން ރުއްގަސްތައްވެސް ހީވަނީ މުލުން ލުހިގެން ހިނގައިދާނެ ހެންނެވެ. ރަށުގެ އަތިރިމައްޗަށް ބޮޑެތި ބިޔަ ރާޅުތަށް ދޮންވެލިގަނޑަށް ބިންދަމުން ދިޔައެވެ. ވެހެމުންދާ ވާރޭގެ ތިކިތަށް...

19

ލޯބީގެ ނަސީބު…10…

”އަ…އަ… އެއްޗެކޭ ނުކިޔަން.. މުނާ ފާހަނަ އިން ނުނިކުމެ ލަސްވެގެން ލަވަ އެއް ކިޔާލީ”މުނާއަށް ކައިރާ ހަދާލީ ދޮގެކެވެ. *-*-*-*-*-*-*-*-* ޝައިމް އޮފީހުން އިން އައިސް ކޮޓަރި އަށް ވަތްއިރު މުނާ އޮތީ...

4

…..ރީން….. 4

ރިހާން އެއް މިޔަކުން ހިނިތުންވެލައިގެން ރީން ދިޔަ ދިމާލަށް ބަލަން އިނެވެ. އަދި ރީން ގެޔަށް ވަނުމާއެކު ރިހާން ވެސް ގެއަށް ދިއުމަށްޓަކައި ކާރު ދުއްވައިލިއެވެ. __________________ ރީން އަކީ ތަނަވަސް އާއިލާއެއްގެ...

3

ޙައްޤުވާ ލޯބި

އަހަރެންނަކީ ޢުމުރުން ދެބައިވެފައިވާ އަންހެނަކީމެވެ. މީހެއްގެ އަންބެކެވެ. ދެކުދިންގެ މަންމައެކެވެ. އަހަރެން އުޅެމުން އައީ މަންމައަށް ލިބިފައިވާ ތަންކޮޅެއްގައި މާލޭގައެވެ. އަނެންހެން ބުނަންޏާ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ފުރިހަމަ އިންސާނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެކަމަކުވެސް އަހަރެންގެ...

4

އައިނާ 9 (ނުވަވަނަބައި)

“އަޝޫ.. ވާހަކައެއް ބުނަން.” *** މިހެން ބުނާ އިރަށް އަޝްހާ ބޮލުން ފަށާށޭ ބުނެލިއެވެ. “އަޝޫ.. މީ.. އަމްމްމް.. ރީމާ އިއްޔެ އަހަރެން ސަލާމަތް ކުރީ..” “ވަޓް؟؟؟ ރީމާ؟؟” މިހެން ބުނާ އިރަށް...

20

އެދިގެން ތި ލޯތްބަށް 6

“ކާކުތަ އުޅުނީ ތަނަކަށް ދާން؟” ޝާދުގެ މޫނުގައި އަތް ޖައްސާލަމުން ނަޒްހާ އެހިއެވެ. ޝާދު ތިރިވެލަމުން ނަޒްހާގެ ތުންފަތުގައި ބޮސްދިނެވެ. ނަޒްހާ އަތް ހިއްލާ ޝާދުގެ ދެ ކޮނޑުގައި ހިފާ ތިރިކޮށްލަމުން ދެ...

19

ރާސްތާ 2 ފުރަތަމަ ބައި

އެރައިވަލްސް އިން ނިކުތް ޒުވާން ޖޯޑަށް އެންމެގެ ނަޒަރު ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. ވާނީވެސް އެހެން ނޫންހެއްޔެވެ. އެއީ ރާއްޖޭއަށް އެންމެ ރީތި ނަން ހޯދާދީފައިވާ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައިވެސް އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ...

26

ވަޢުދު (ފަނަރަވަނަ ބައި)

“ނޫނޭ ބޮޑުމަންމާ….ބޮޑުމަންމަ ކައިރި އެއްޗެކޭ ބުނެލަން ބޭނުންވެގެން މި ގުޅާލީ….އަހަރެން ބޭނުން މަލާކްއާ އިންނަން…” ފޯނުގެ އެކޮޅުން އިވުނު ބަސްތަކުން ލިބުމާއެކީ ކޮޓަރީގެ ރީތިވާ މޭޒުކައިރި ހުއްޓިހުރި ވަސީމާއަށް ސިހުމެއް ލިބުނެވެ. އެ...

46

ކަފުން ވެވިފާ…09

ޔުމާން ބުނެބަލަ… ތިހާ ސައިލެންޓްވީމަ، އަހަރެންގެ ހިތް ބިރުގަންނަން ފަށައިފި… ކޮންމެވެސް ކަމެއް ގޯސްވާހެން ހީވެއޭ އެބަ… އާދޭސްކޮށްފައި ބުނަން… އަހަރެން ބޭނުން އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު… ޔުމާންވެސް އެދަރިފުޅުދެކެ ލޯބިވަންޏާ އެއްވެސް ކަމެއް...

19

ޝަކުވާ ހިތަށް ކުރެވޭ ރޮމުން… 12

ރައުލްއާއެކު މަލްޝާ އެންމެން ކުޅެން ތިބި ހިސާބަށް ދިޔައިރު އެންމެން ވަށް ބުރެއް ހަދައިގެން ކުޅެން ތިއްބެވެ. ރައުލްއާ މަލްޝާވެސް މަޑު ކަފަ ކޮޅެއް ފަދަ ވިނަގަނޑުމަތީގައި އިށީނދެލިއެވެ. މަލްޝާއާ ޖެހިގެން އިން...

15

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 13

  ދެގަޑިއެއްހައިއިރު ފަހުން ޒާޔާ ހޭ އެރިއެވެ. މަޑުމަޑުން އެސްފިޔަތައް ހުޅުވާ ލުމަށްފަހު ބޮލުގައި އަތް ޖައްސާލިއެވެ. ބޮލަށް ބާރުވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ފުރަތަމަ ތަންތަން ފެނުނީ ވަރަށް ފުސްކޮށެވެ. ރަނގަޅަށް ފެންނަށް...

ކުންހީ
1

ކުންހީ

ކުންހ ދުވަހަކީ އުޑުމަތިސާފު، ހެޔޮވަރު ވަރަކަށް އަވި ދިއްލާލާފަ އޮތް ދުވަހެކެވެ. ޖެހިލާ ފިނިފިނި މަޑު ރޯޅިން ގަސްތަކުގައިވާ ފަތްތައް ދަނީ ނަށަމުންނެވެ. ގޮނޑުދޮށުގައި ވިދާ ބަބުޅަމުންދާ ރީތި ހުދު ބޯކިރު ފަދަ...

24

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 38

  އެރީތި ސޫރަ ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިވީއަށް އެ ލިބެނީ ހާދަ ދުވަހަކަށް ފަހުއެވެ. އުފަލުން ހިތް ނުހުއްޓުނިއްޔާ ހެވެވެ. އޭނާއަށް ދުވަހަކުވެސް ޒައިކު މަތިން ހަނދާން ނައްތައެއް ނުލެވޭނެއެވެ. އެއަށްވުރެ ޒައިކު...

9

ނުދާށޭ ދޫކޮށަފާ ޔާރާ…5

“ހޭއި ދޮންތި” ލިވްޔާއެހެން ބުނެލި އިރު ހީވަނީ އެންމެ ލޯބިވާ ދައްތަ ހެންނެވެ.މިހެން ވާންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ.؟ “ލިވްޔާ އެންމެ ފަހަރަކުވެސް އެ ލަމްޔާ އާ ދިމާލަށް ބަލާލާގެން ވެސް ނުވާނެ… ނުވި...