24

ކުރިން އެނގުނުނަމަ (ނަވާވީސްވަނަ ބައި)

ރުއާންއަށް ގެއަށް ދެވުނުއިރު ރާއިނާއާއި ރީނާ ރުއާންގެ އިންތިޒާރުގައި ތިއްބެވެ. ރުއާންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުންދިޔަ ނުތަނަވަސްކަމެއް ރީނާއަކަށް ސިއްރެއް ނުކުރެވުނެވެ. ރީނާއަކީ ރުއާންގެ އުފަން މަންމައަށް ނުވި ނަމަވެސް ރުއާންއަށް އަންނަ ކޮންމެ...

190

ތިޔަ އަސަރު 55 (ފަހު ބައި)

އަޝްވާއަށް ލިބުނު އުފާވެރިކަން ބަޔާންކޮށްދޭނީ ފަހެ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ އެއް ސިކުންތުގައި ވޭނީ ކަރުނަތައް އޮހެރެމުން ދިޔަ އެ ދެ ލޮލުން ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ހިލާލޯ ފޮނި ކަރުނައެވެ. “ޝުކުރިއްޔާ ޝައިމް، އަހަރެން...

5

ޝީން (ދިހަވަނަ ބައި)

އެންމެން ހަމަ ވުމައެކު މަސަތްކަތައް ފެށުނެވެ. ވަރައް ނައިސް ވާނެ މީތި “މޯންޑޭގެ ޖީބުން ނެގި ކުޑަ ރަބަރު ޕެކެޓް އެއް ދައްކާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ކޮޓަރިތެރޭ ދުވަމުން ދިޔަ ތެޔޮވަސް ގަދަވެ އެކިމީހުން...

21

ލޯބިވަން..(ފަނަރަވަނަބއި)

“ކަލޭ ދޯ…މާ ރަނގަޅު މީހަކަށްވެގެން ކޮންމެހެން އެމީހުންނަށް ކަންކަން ކިޔައިދޭން ނޫޅިބަލަ. މިހާރު އެވީގޮތް ކިހާދެރަ. އެމީހުންނަށް ދެން ކަލޭ ނުވެސް ފެންނާނެ. އެންމެން ވެސް އުޅޭނީ ކަލޭ ހޯދަން..އަހަރެން ހުންނާނަން ކަލޭ...

32

އަނދިރިފަރާތް 23

‘ޑެލްޓާ’ މި ނަމަކީ އެޖެންސީގައި މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް މީހަކަށް އާ ނަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. އޭނާ އަކީ މުޅި މި އެޖެންސީގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެ ގަދަ ފަހުލަވާނެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަ އެއީ ‘ލެޖެންޑް’...

35

ތަޤްދީރު (6)

ބާރުހިނގުމެއްގައި ގޮސް ދޮރުހުޅުވައިލިތަނާ އެތެރަށް ވަންނަން އައި މަލްހާ ބަން ލައިފައި ޖެހުނީ ޔާނިކްގެ ގައިގައެވެ. އެވަގުތު އެމަޑު ތުންފަތް ޔާނިކްގެ ގަމީހުގައި ބީހިގެން ދިއުމާއެކު އޭނާ ލައިގެންހުރި ހުދު ކުލައިގެ ގަމީހަށް...

130

ހިތާ ފުރާނައިން… (62)

“ލީން… ވީ ނީޑް ޓް އޮޕަރޭޓް ހާރ… ވީ ހޭވް ނޯ އަދަރ އޮޕްޝަން އޭޒް ސާރޖަރީ” ޔުއާން އުނދަގުލުން ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު މައިލީން ޔުއާން އާ ދުރަށް ޖެހިލަމުން ޝަކުވާގެ ނަޒަރަކުން...

17

ހިތާ ފުރާނައިން… (61)

“ޑޯންޓް ވޮރީ އިނގޭ” މިރޭ ބަލާ އަންނާނަން” ޔުއާން މައިލީން ގާތު ބުނެލަމުން ޔަޝްމް އާ ވެސް ކުޑަކޮއް ވާހަކަ ދައްކާލާފައި ނުކުތީ މިރޭ މައިލީން އާއި ޔަޝްމް އާއި އެ އާއިލާ...

7

ހިތާ ފުރާނައިން… (60)

އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް ތަފާތެއް އޭނާ އަކަށް ފާހަގައެއްނުކުރެވުނެވެ. ވާނުވާގައި އޭނާ އިންދާ އެތަނުން ކުއްލިއަކަށް އިވުނު މިއުޒިކް ގެ އަޑު އޭނާގެ ސަމާލުކަން ހޯދިއެވެ. މައިލީން އެތާ އިށީދެ ކުރިމައްޗަށް ބަލާލިއެވެ. އަދި...

23

ކުރިން އެނގުނުނަމަ (އަށާވީސްވަނަ ބައި)

އެނދުމަތީގައި އޮށޯތުމާއެކު ލޮލަށް ޖަމާވަމުން އައި ކަރުނަތައް އޭގެ މަގާމު ދޫކޮށް އޮހޮރިގެންފިއެވެ. އިޔާން ދެލޯ ފުހެލަމުން ކަރުނަތައް ހިންދާލަން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އޭނާ އެކަން ކާމިޔާބުވެސް ކުރިއެވެ. އިންތިޒާރު ނުކުރެވުނު މީހެއްގެ...

62

ހިތާ ފުރާނައިންް… (59)

އާދިލާ ގޭގެ ބަދިގޭގައި އުޅެނިކޮއް ސިހުން ގެނުވީ އޭނާއަށް ގޮވާލިއަންހެން ކުއްޖާގެ އަޑުންނެވެ. އޭނާ އެދިމާލަށް ބަލާލަމުން ހިނިތުންވީ ހުރިހަ ދަތްތައް ފެންނަ ވަރަށެވެ. އެ ވަގުތަކީ ޖަޒިލް ވެސް ވަދެގެން އައި...

44

ތިޔަ އަސަރު 54

“އަޝްވާ ބައްޕައަށް މާފުކުރޭ… އަޝްވާ ވިސްނާލިޔަސް އެގޭނެ ކާއިން ނޫން އެހެން އެތައް ބައިވަރު ކުދިން އަޝްވާއަށް ލިބިދާނެ ކަން.. ކާއިން މަތިން ހަނދާން ނައްތާލާފަ އަދި ކުޑަ ހިތްވަރެއް ކޮށްލާ” އަސްރާރު...

39

ތިޔަ އަސަރު 53

“ޔެސް މައި ޑާލިންގ… އަހަރެން ކިހިނެތް ކާއިން އެކަނިކޮށްލާނީ؟ ” ލުއި ހިނިތުންވުމަކާއި އެކީ އަޝްވާ ބުނެލިއެވެ. އަދި ލިފުޓް ތެރެއަށް ވަދެ ކާއިންގެ ގައިގައި ވަރަށް ލޯބިން ބައްދައިގަތެވެ. ދުވަހަކު ވެސް...

10

ޝީން(ނުވަވަނަ ބައި)

އަބަދާއި އަބަދު އިވެމުންދިޔަ ވަސީމާގެ ސަކުވާގެ އަޑުތަކުން ނުބައި ރައްޓެހިންތަކަކާއި އެކުވެ އަލޫކް ހަލާކް ވީއެވެ *************** ހަވީރު ހަތަރުގަޑި ބައި ނުވަނީސް ޔަލްވީ އެގެއައް އައެވެ. އޭރު ޝީންވެސް ހުރީ ތައްޔާރުވެލައިގެންނެވެ....

42

ތަޤްދީރު (5)

އާބިދާ ލިވްޔާ ލަސްވެގެން ގޮވައިލިއަޑަށް ސިހިފައި މިދަނީކަމަށްބުނެ އަތުން އިސްތަށިގަނޑު ރީތިކޮށްލަމުން މޫނުމަތީގައި ހިއްލައިފައިހުރި ދާތިކިތައް ލިވްޔާ ފުހެލިއެވެ. އަދި ހަމަޖެހިލަމުން އިންތަނުން ތެދުވެ ކޮޓަރިން ނުކުންނަން ހިނގަައިގަތީ އިތުރަށް އެކަމާމެދުގައި ނުވިސްނަން...

12

ނޫރު (ސަޔާޅީސްވަނަ ބައި)

5 ވަރަކަށް ރިންގަށްފަހު އެކޮޅުން ފޯނު ނެގުމުން އަފާފްގެ ހިތް ހުއްޓުމަކަށް އައެވެ. ޝަރަފްގެ އަޑު އިވޭނެ އިރަކަށް އޭނައަށް އިންތިޒާރު ކުރެވުނީ ދެލޯ މަރާލަމުންނެވެ. އެހެނަސް އެކޮޅުން، ޝަރަފް ނޫން އެހެން...