35

ހަވޭލީ (9)

އަނެއްކާވެސް އައިދުންއަށް ފަހަތަށް ޖެހެވެން ފެށިއެވެ. އައިދުން ފަހަތަށް ޖެހޭވަރަކަށް...

10

އިންތިޒާރު ކުރި ލޯބި (13)

ވިރާހު އަހަރެމެންނާއި އަރާ ހަމަކޮއްލުމަށްފަހު ރުޅިވެރި ނަޒަރަކުން އަހަރެމެންނާއި ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ. ސައިކަލަށް އެރުމާއިއެކު ވިރާހު ވަރަށް ބާރަށް ދުއްވާލިއެވެ. ދުއްވާފައި ގޮސް ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުގައި ތާރު އަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުގައި މަޑުކޮއްލިއެވެ. ވިރާހު ސިނގިރޭޓެއް ނަގައި ރޯކޮއްލިއެވެ. ” ކީއްކުރަން މިތާ މި މަޑުކުރީ؟ އަހަރެން މިހުރީ ވަރަށް ނިދި އައިސްސަ… ” ފޫހި ރާގަކަށް އަހަރެން ބުނެލީމެވެ. ” ކީއްކުރަން އިޔާޒު ތިމް ދިޔަ ތަނެއްގައި ހުންނަންވީކީ؟؟ ”  ވިރާހު  ސައިކަލު ...

14

އީލާމް-14

އީލާމް ގެއަށް ދިއުމަށް ދަބަހަށް ފޯނާ އެއްޗެހި ލާ ރެޑީވެލިއެވެ.ކުރިއަށް...

37

ތި ލޯތްބަށްޓަކައި (28)

ނައިނާ އައިޒަންއަށް ނުބަލަންވެގެން ފުރަގަސްދީގެން އިނެއްކަމަކު ލަސްވާތީވެ އަނެއްކާވެސް ބޯދިއްކޮށްލިއެވެ....

11

ތިޔަ ދިން އުފާ 25

އީރަމް އަށް ގެއަށް އާދެވުނު އިރު ހަގަޑި ބައިވަނީއެވެ. ކާރުން...

27

ރޯޒްވެލް 02

ސިއްސައިގެން ގޮސް ހޭލެވުނު އާހިލް އެނދުމަތީގައި އިށީނދެލި އިރު މައިނޭވާ...

38

ހަވޭލީ (8)

އުނދަގޫ ގޮތަކަށް ދެލޯހުޅުވައިލި އައިދުން އޭނާގެ މަގަތުގައި އިނށީދެގެން އިން...