109

މީލޯތްބަކީ….3

އާއެކެވެ.މިންހާ އާއި ލިޔާ އަކީ އެއް މިޒާޖެއްގެ ދެކުދިންނެވެ. މައިޝް އަކީ ލަޔާންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއެވެ. ލަޔާން އަކީ ލައިޝާގެ ބޭބެއެވެ. މައިޝް އަކީ މިޝްކާގެ ބޭބެއެވެ. މައިޝް އެންމެ ރައްޓެހި...

8

މީލޯތްބަކީ……. 2

ސަމްހާ އަކީ ސާޔާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއެވެ.ދުވަހަކުވެސް ދެބަސް ވެފައެއް ނޯނާނެވެ.ދެ ކުދިންނަކީ ވެސް އެއްކަހަލަ ދެކުދިންނެވެ. އެއް މިޒާޖެކެވެ. ސަމްހާ ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވަންް ޖެހުނީ ތަޅުދަނޑިންނެވެ.މިއަކީ އަޖާބެންނުއްހެޔެވެ؟ އަންހެން ކުއްޖަކައް...

14

އެނގުމެއްނެތި…13

ކުރިމައްޗަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެފައި އީތަން ހުރި ފަޅި ނޫން އަނެއްފަޅިއަށް ބަލައިލި އަލީޝާއަށް ކައިރީގައި އިން ބޮޑު، ކަޅު ބުޅާ ފެނުމާއިއެކު ދިޔައީ އެއްލިގެންނެވެ. ގަތް ބިރުން ފުންމައިގެން އަރައި އީތަންގެ ގައިގައި...

56

ފޮހެވިގެން ނުދާނޭ 03 ފަހުބައި

ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭތާ މާގިނަދުވަހެއްނުވެ، ކައިވެންޏަކާއި ހަމައަށް ދިޔުމަށް އާލިކް ބޭނުންވިއެވެ. އަހަރެންވެސް އެގޮތާއި ރުހި ޤަބޫލުވީމެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަމެއް އުފެދުނެވެ. ކުރިން ދިމާވި ފަދަ ކަމެއް އަހަރެންގެ ފަރާތުން ތަކުރާރުވެދާނެތީ...

48

މީލޯތްބަކީ…. 1

”އާން އަހަރެންވެސް ބުނިން ލައި ކައިރީ ލަޔާން  ގާތު އަހަރެން ލޯބި ވެއޭ ނުބުނާށޭ އެކަމް ބުނީ” ލިޔާ އިސްޖަހައި ލައިގެން ހުރެ މިންހާ ގާތު ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ.”ލިޔާާ އަހަރެން ބުނަންތަ...

26

ބުނާށޭ ލޯބި ނުވަނީހޭ…3

Iމެންދުރު ކައިގެން ޖައްސާލިތަނުން ފުން ނިންޖަކަށް ރައިހާނާ ގެނބުނެވެ. އޭނާއަށް ހޭލެވުނީ ކޮޓަރީ ދޮރުގައި ބާރަކަށް މީހަކު ތަޅައިގަތުމުންނެވެ. ކަންނެއް ގޮތަކަށް ދެލޯ ހުޅުވާލަމުން ގަޑި ބަލާލިއިރު ކަމަކު ދާކަށް ނެތެވެ. ގަޑިން...

15

ހަދިޔާ (ސައުރަތިރީސްވަނަ ބައި)

އެމީހާގެ އަތުގައި މުށިކުލައިގެ ގަނޑުން ގަނޑު ލެވިފައިވި ޕާރުސަލެއްވީއިރު އޭގެ މަތީގައި ސްޓިކާރއެއް ތަތްކުރެވިފައިވިއެވެ. ޕޯސްޓުން އައި މީހާ އެއާއެކީ މިރްޒާން ސޮއި ކުރަންވީ ގަނޑެއް ދިއްކޮށްލިއެވެ. މިރްޒާން އެ ގަނޑުގައި ސޮއި...

40

ކުޑަކުދިންނަކީ މަޢުސޫމު ބަޔެކެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ރ.ކަނދޮޅުދޫ ކުޑަދަރިފުޅަށް އަޅައިލުމާއި ލޯބި ދިނުމާއި، ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަކީ މައިންބަފައިންގެ ވަރަށް ބޮޑު ޒިއްމާއަކާއި ވާޖިބެކެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރި ނުވުމަކީ ބޮޑު ފާފައެކެވެ. އެ ކުދިންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް...

ލޯބި6 ފަހުބައި
19

ލޯބި6 ފަހުބައި

ދުވަހަކީ ހިތްގައިމު ދުވަހަކެވެ.ކައިޒީން އަށް އޮތީ ނިދިފައެވެ.ގަޑިން މެންދުރު ދެއެށް ޖެހީއެވެ.ލަތީފާ އިނދީ ސިޓިން ރޫމްގައި ދެއެށްގެ ހަބަރު ބަލާށެވެ. ކުއްލިއަކަށް އިވުނީ ޒީންގެ އަޑެވެ.”އައްދޯތް މަންމާ”އެހެން ގޮވުމާއެކު ލަތީފާ ގޮސް އެކޮޓަރިއަށް...

38

ލޯބި5

ޒީން ހިތްވަރު ކޮށްފައި ގޮސް ކިޔާންގެ މަންމަ ގާތު އެހިއެވެ.”މަންމާ އަހަންނަށް މިފެންނަނީ ހަމަ ތެދު….ތަ؟ނޫނީ މިއީ ދޮގުތަ؟ މަންމާ އަހަރެން ގާތު ބުނެބަލަ މަންމާ ސިއްރު ނުކޮށް ބަލަ އަހަރެން ބޭނުން...

5

ދިނީ ޒަހަރު…. 14

13 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން…. އަނެއްދުވަހު ހެނދުނު  ސަޔަށް ހުރިހާ އެންމެން ހަމަވިއިރު މަދީ އެކަނި ރިޔާޒެވެ. އެންމެފަހުން އައިސް އެންމެންނާއި ބައިވެރިވި ފައިޒަން އޭނާގެ ބައްޕަ ސުފުރާމަތިން ނުފެނުމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރިއެވެ....

9

މަސްތުވާ ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ވެސް ލިބެނީ ގެއްލުމެވެ.

އިސްމާޢީލް އަލީ، ރ.ކަނދޮޅުދޫ އިންސާނާގެ އެންމެ އަގުމާތް ޖައުހަރު ކަމުގައިވާ ބުއްދި ނެތިކޮށް، އެކަހެރިކޮށް ގަނަތަޅުވަމުންގެންދާ ޢަދާވާތްތެރިޔަކީ، މަސްތުވާ ތަކެތި ކަމާމެދު ދެބަސްވާނެ ހަމަ އެކަކުވެސް ނުހުންނާނެކަން ޔަޤީނެވެ. މަސްތުވާ ތަކެއްޗަކީ، އެ...

3

ނުގުނެވުނު ޒަމާން

‍‍‍‍ކުޑައިރު, ‍އިސްކޫލު ދައުރުގައި މިސްކިތަށް އަރާ އަދި ފައިބައި އުޅެ ދިޔުމުގައި މަގުމަތިން ފެނުނު ފުރަތަމަ ދުވަސްތަކަކީ އެއީ އެވެ. އެންމެން ވެސް ބުނަމުން ގެންދިޔައީ އެއީ ބޯސްގޯސްވެފައިވާ މީހެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ....

21

ލޯބި 4

”އަނެއްކާ ކިހިނެއް ވީ ދޮންތައަށް؟”ރައުލާ އަށް ލިބުނި ސިހުމާއެކު އަހާލެވުނެވެ.”ސާބަސް ރައު އައި ޑޯންޓު ތިންކު ޔޫ އެހާ އަވަހަށް އެކަހަލަ އެއްޗެއް ގަބޫލު ކޮށް ފާނެ ކަމަކަށް ދެން މި ޖެހުނީ...