33

ކަލާޔާ ނުލާ 10

” ޒޯޔާ އަކީ އަޔާން ތިހީކުރާ ހާ ރަނގަޅު ކުއްޖެއް ނޫން … އޭނަ …” އަޖުމަލް އަށް އެހިސާބަށް ބުނެވުނު ތަނާ އަޔާން ރުޅިއައިސް އަޖުމަލް ގެ ގަމީހުގެ ގިރުވާނުގައި ހިފާ...

18

އެނގުމެއްމެތި…23 – ފަހު ބައި

ހަޔާތުގެ ސަފުހާތައް އުކެމުންދިޔައީ ވަރަށްވެސް ބާރަށެވެ. ކިޔެވުމުގައި އަވަދިނެތި އުޅެ ފަސް މަސް ވޭތުވެގޮސް ގުރޭޑު ދިހައަކުން އަލީޝާ ދަސްވެނިވީ ރަން ވަނަތަކާއި އެކީގައެވެ. އިނާމު ދޭ ޖަލްސާގައި ސްޓޭޖަށް އެރި އަލީޝާ...

10

އިއުތިރާފް (ތިންވަނަ ބައި)

އެމް.ޕީ ރާއިޝްގެ ގެއާ ހަމައަށް ދެވުމުން މަގުގެ އެއްކައިރިއަށް ޖެހިލުމަށްފަހު ފައިހާ ދިން ނަމްބަރަށް ގުޅާލީމެވެ. ދެފަހަރު ގުޅުމުންވެސް އެކޮޅުން ޖަވާބެއް ނުދިނެވެ. މަގުގެ ދެކޮޅަށް ބަލަމުން ދަނިކޮށް ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ކުރިމަތީގައި...

7

ހިތި ހަނދާން 4

ނަތާ ދެ ލޯ ބޮޑު ކޮއްލާފައި ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. “ޕެރިސް” ނަތާ އަށް ކިޔާލެވުނެވެ. “އަހަންނަށް އިނގޭ ހަނީމޫން ވަރަށް ލަސްވެއްޖެކަންވެސް އެކަމަކު އަހަރެން މި މަޑުކުރީ ގިނަދުވަހު ތިބެވޭގޮތަށްދާން. މިހާ ވަރަށް ބުނެދެވޭނީ ދެންއޮތީ ސަޕްރައިޒް” އާމިރު ވަރަށް އުފާ ވެފައިހުރެ ބުނެލިއެވެ. ނަތާގެ އަރު ބެދޭގޮތްވިއެވެ. ވާހަކަ ދައްކަން ދަތިވެ ހުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އުންދަގުލުން ބުނެލިއެވެ. “އަހަރެން ވަރަށް އުފާވެއްޖެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ” ނަތާގެ ލޮލުން ކަރުނަފައިބަން ފެށުމުން  އަވަސް އަވަހަށް އާމިރު ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. އާމިރު ކުޑަކޮށް ނަތާ ދުރު ކޮއްލުމަށްފަހު ނަތާގެ މޫނަށް ބަލާލިއެވެ. “ނަތާ ކީއްވެ ތި ރޮނީ؟” “އުފަލުން ރޮވުނީ” ނަތާ މިހެން ބުނުމުން އާމިރު ނަތާގެ ގެނަސް ކައިރި ކޮއްލިއެވެ. ނަތާ ނުބުންޏަސް ކައިވެންޏަށް 2 މަސްވާން ކައިރިވިއިރު ނަތާ ވަނީ ހަނީމޫނަކަށް ކުރި އިންތިޒާރު ދޫ ކޮއްލާފައެވެ. އެވާހަކަ ނުދެއްކިޔަސް ނަތާ އެންމެ ކުޑައިރުވެސް ކައިވެނި ކުރުމަށްފަހު ހަނީމޫނަށް ދިއުމުގެ ހުވަފެންދެކެއެވެ. “ނުރޮއެ ނަތާ! މީ އުފާވެލާފަ ހުންނަންވީ ވަގުތު. އަވަހަށް އަހަންނަށް ހިނިތުންވުމެއް ދައްކާލާ” އާމިރު ގަޔާ ނަތާ ދުރުކޮއްލިއެވެ. ނަތާ ލަދުން މޫނު އަނބުރާލިއެވެ. އަވަހަށް ވާހަކަ އޮޅުވާލަމުން އިޝާ ނަމާދު ކުރަން ހިންގާށޭ ބުނެލިއެވެ. އާމިރު ވިސްނާލިއެވެ. ނަތާ އާއި ކައިވެނި ކުރެވުން އެއީ އާމިރުގެ ނަސީބެވެ. ވަރަށް ބައިވަރު ހެޔޮ ބަދަލުތަށް އާމިރު އަށް ވަނީ އައިއްސައެވެ. މިވަރު ކަމެއް ނަތާ އަށް  ކޮއްދިނުމަކީ އާމިރު އަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އަފަލެކެވެ. ނަމާދު ކޮއްނިމިގެންވެސް ތަކުރާރުކޮއް އާމިރު ދުޢާ ކުރިއެވެ. ބޯޓު ރަންވޭ މަތިން ނައްޓާލި ވަގުތު އާމިރު ނަތާގެ އަތުގައި ހިފާލިއެވެ. އާމިރު ހައިރާންވީ ނަތާގެ އަތް އޮތީ މުއްކަވާ ބާރުކޮއްލާފައެވެ. ނަތާ އަށް ބަލާލިއިރު ނަތާ އިނީ ދެލޯމަރާ ފިއްތާލައިގެންނެވެ....

27

އިއުލާން

އައްސަލާމް އަލައިކުމް. ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް. މި ދުވަސްކޮޅުގެ ގޮތުން ވާހަކަ ލިޔެވެން ނެތުމުން މި ސައިޓްގައި އަޅުގަނޑު ގެނެސްދޭ ދެވާހަކަ ކަމަށްވާ “ބުނާށެ ލޯބި ނުވާނީހޭ..” އަދި “އަބަދަށްޓަކައި” ދުވަސްކޮޅަކަށް މެދުކަނޑާލަނީއެވެ....

83

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 42

މާދަމާ ރެއަށް ހުރިހާ ކަމެެއް ރޭވުމަށްފަހު މިންހާ އާއި  ނާއިލް ގެއަށް ދާން ނުކުތީ ދިހަ ގަޑި ބައިވާން ގާތްވުމުންނެވެ. ނާއިލް އާއި މިންހާ ކޮޓަރިން ނިކުން މަންޒަރު ބަލަން ހުރި އިއާންގެ...

19

ކަލާޔާ ނުލާ 9

ރީނާ މެންގޭ އަސްކަނި ދޮށަށް ވަދެވުމުން ރިނާ ފަޔާޒް އަތުން ދޫކޮށްލިއެވެ. އޭރު އެދެމީހުން ވެސް ވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ތެމިފައެވެ. މާވަރަކަށް ދުވުމުން ނެވާ ހަމައަކަށް އަޅުވަން އިރުކޮޅެއް ނެގިއެވެ. އެވަގުތު...

20

ނޭނގި ޔާރުު ވަކިވީހޭ….8

ގަމައް އަނބުރާ ޝިމާން ގޮސްފިއެވެ.އާއެކެވެ.މިއަދު އޭނާ އެދަނީ ތާއަތު ކާރިން މާފައް އެދޭށެވެ.ސުވާލަ ކީ ތާއަތު މާފު ކުރާނެ ބާއެވެ. ކޮންމެއަކަސް ތާއަތުގރ ގެއައް ޝިމާން އައް އާދެ ވިއްޖެވެ.”އައްސަލާމް އަލައިކުމް” މި...

12

ކުރި އިންތިޒާރު (އެންމެ ފަހު ބައި)

ހަޔާތުގެ ސޮފްހާއަށް ގަނޑަކަށްފަހު ގަނޑެއް އިތުރުވަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް އަހަރެންގެ ސިއްޚީ ހާލަތުވެސް ދަށްވަމުން ދިޔައެވެ. އަނގައިންނާއި ނޭފަތުން އަންނަމުން ދިޔަ ލޭ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ގިނަ ވަމުން ދިޔައެވެ. ސުކޫލަށް ދެވެނީވެސް...

112

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 13

“ތިހެން ނުކިޔާށޭ… މަންމަ… މަންމަ… މަންމަ…. ތިދުލުން އެހެން ކިޔާ އަޑު އިވޭ ކޮންމެފަހަރަކު އަހަރެންގެ ލޭހުނުވޭ…” ރިހާނާ ރުޅިންގޮސް މޮޔަވެފައިވާފަދަ ގޮތަކަށް ހަޅޭލަވައިގަތެވެ. އެއާއިއެކު ހައިޒަލް ހުއްޓުން އެރިއިރު ނޭނގިހުއްޓާ ލޮލަށް...

164

ޝަކުވާއެއް ނުކުރާނަމޭ 4

ބިންމައްޗަށް ވެއްޓޭނެ ކަމަށް ހިތައި ދެލޯ މަރައިގެން އޮތް ރައިނާ ލޯ ހުޅުވާލުމާއެކު ފެނުނު ސޫރައަކުން ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްވިކަހަލައެވެ.ކުރިމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައީ ދުވަހަކުވެސް ރައިނާ ނުދެކޭހާ ރީތި ކުއްޖެކެވެ.އިސްތަށިގަނޑު ރީތި ވަރަކަށް...

ލައުރީން……..
10

ލައުރީން……..

ފިރިހެން ކުދިން ލޯ ތައް އަމާޒު ވަނީ ކުލާހުގައި އިންނަ އަހެން ކުއްޖާއަށެވެ.އޭނަގެ ފަރިކަން އެހާވެސް ރީއްޗެވެ. ފިލްމުސްޓަރ މަރިޔަމް އައްޒަ އާއި މި ކުއްޖައާ އަޅާ ބަލާއިރު ތަފާތީ ހަމަ އުމުރެވެ....

7

މާޒީ…….

ނޯޓް:_މި ވާހަކަ އަކީ ކުރިންވެސް އަޅުގަނޑު އަސުރުމާ ގެ ނަމުގައި ލިޔަން ފަށާފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. ނަމަވެސް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލަ އަކާއި ގުޅިގެން މި ވާހަކަ މެދު ކަނޑާލުމަށް ފަހު މުޅިން އެހެން...

19

ކުރި އިންތިޒާރު(3 ވަނަ ބައި)

އިރު އޭގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށްފަހު ދުނިޔެއާ އަލްވަދާޢު ކިޔައިފިއެވެ. މިރޭ އަހަރެން ޤަސްތުކުރީ އަހަރެންގެ ލޯބި ހުށައަޅާށެވެ. އާންގެ މެސެޖަކަށް އަހަރެން އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދިޔަ އީމެވެ. އަހަރެން ކުރަމުން ދިޔަ އިންތިޒާރު...

16

އަތް ދަބަހެއްގެ ހަޔާތް

އަހަރެންނަކީ ޔޫރަޕުގެ މަޝްހޫރު ކުންފުންޏެއްގެ ތެރެއިން މި ހަލަބޮލި ދުނިޔެއަށް ނޭވާލީ އަތްދަބަހަކީމެވެ. އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުގައި އެތަށް ކުރެހުމެއް އަޅާ އެތަށް ޖަވާހިރުތަކެއް ތަތްކޮށް ޖަރީކޮށްގެން ބާޒާރަށް ނެރުނުއިރު އަހަރެންވެސް ވަރަށް ފޮނި...

8

އިއުތިރާފް (ދެވަނަ ބައި)

“ނައިރާ.” ފަޔާޒްގެ އަޑު އިވުމުން ސިހިފައި އަހަރެން ބަލާލީމެވެ. “ފަޔާ. ކިހިނެއް؟” އޭނާ އަހަރެންގެ ފުރިހަމަ ނަން ބޭނުންކުރި ނަމަވެސް އަހަރެންނަށް އޭނާގެ ފުރިހަމަ ނަމުން ގޮވުމުގެ ހިތްވަރެއް ނުލިބުނެވެ. “ރަނގަޅު. ނައިރާ...