14

ދެގަޑި ތިރީސް 6

“އެހެންތަ! އެހެންވިއްޔާ އަހަރެން އިންނަން ބޭނުމީ އަހަރެންގެ އާ މަމް...

7

ޒާރާ (8)

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ: އެވަގުތު، ރުޅިއައިސްފައި ހުރެގެން އަޑަށް ބާރުލާފައި،...

10

ޒިޔާ

ޒިޔާ! ފެންޑާގެ ދޮރުމައްޗައް ހުއްޓުނު މީހަކު ގޮވާލި އަޑަށް އޭނާ...

52

އައިކާ (8) – 18+

ކައިގެން ނުކުމެފައިވެސް މާޒްއަށް އައުފްއާއެކު އެތައްއިރަކު ވާހަކަދައްކަން އިންނަން ޖެހުނެވެ....