25

ހިތާ ފުރާނައިން… (5)

“ސޯ ގްރޭޓް ޑޮކްޓަރ ޔުއާން ވަޓް ޑޫ ޔޫ ވޯންޓް” ހިތްވަރުކޮއްފައި ނުގޮސް ޔުއާން ހުންނަން ފެށުމުން މައިލީން އަހައިލިއެވެ. ޔުއާން އަށް މައިލީން ގެ އަޑު އިވުމާއެކު ފުން ނޭވާއެއްލަމުން މޭގައި...

16

ނޫރު (ނަވާރަވަނަ ބައި)

ހޮސްޕިޓަލްގެ އެނދުމަތީގައި އޮތް ޝަރަފަށް ދެލޯ މަރައިގެން އޮވެފައި ލޯ ހުޅުވާލެވުނު ވަގުތު އޭނަގެ ދެލޯ ވަނީ ރަތްވެފައެވެ. ވޯޑަށް ވެރިވެފައި އޮތް ފަނޑު އަލި ކަމުގެ ތެރެއިން ވެސް އޭނަގެ ލޮލަށް...

ވާ އިޝްޤް – ދެވަނަބައި
5

ވާ އިޝްޤް – ދެވަނަބައި

ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ގޮސް މިހާރު ލިހަމްއާއި ނުހާ ވަނީ ކައިވެނީގެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ނިންމާފައެވެ. “ނިންނީ ޓުމޯރޯ އިޒް އަ ވެރީ ސްޕެޝިއަލް ޑޭ ފޮ މީ” ލިހަމް ބުންޏެވެ. “މީޓޫ ލިމް.”...

20

ހިތާ ފުރާނައިން… (4)

“އަހަރެންގެ އުންމީދުގެ ހުޅުކޮޅު ނިވެން އުޅެނީ އޭ އާރާ” ޔަޝްމް ގޮވައިގެން ބޭރަށް ގޮސްފައި ޝާލީން އައިއިރު ޔަޝްމް ގެ އަތުގައި ކުޅޭ އެއްޗެއް އޮތެވެ. އޭނާ ނިކަން ހެވިފައި ހުރެގެން އައިސް...

8

ލޯތްބަށްޓަކައި ( 1-20 )

ގިނަ ކިޔުންތެރިންގެ އެދިލެއްވުމަށް ” xaaahy” އެސްފިޔައިގައި ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ ވާހަކަ، “ލޯތްބަށްޓަކައި” ކިޔުންތެރިންނަށް ފަސޭހައިން ކިޔާލެވޭނެ ގޮތަށް ގެނެސްދިނީމެވެ. ލޯތްބަށްޓަކައި.. (ފުރަތަމަ ބައި) ލޯތްބަށްޓަކައި.. (ދެވަނަ ބައި) ލޯތްބަށްޓަކައި… (ތިންވަނަ ބައި) ލޯތްބަށްޓަކައި… (ހަތަރުވަނަ ބައި) ލޯތްބަށްޓަކައި… (ފަސްވަނަ ބައި) ލޯތްބައްޓަކައި…(ހަވަނަ ބައި) ލޯތްބަށްޓަކައި (ހަތްވަނަ ބައި)...

29

ނޭންގިހިތޭ ގެންދެވީމަ މިތުރާ… (14)

އިބާއާއި އަރުޝަދުއަށް އެކަަކު އަނެކެއްގެ މޫނަށްގެއްލިފައި ހުރެވުން ނަމަވެސް އަރުޝަދު އަވަސްގޮތަކަށް ދުރުބަލާލީ އެއީ މިހާރުމީހެއްގެ އަތްބެއްކަން އިހްސާސްވުމުންނެވެ. ނަމަވެސް ހުރިހާދުވަހު އަރުޝަދުއަށް އިބަ އަކީ ކާކުކަން ނޭންގިހުރެ ވެވިފައިވާ މަތިވެރި ލޯބި...

ލޯތްބަށްޓަކައި
9

ލޯތްބަށްޓަކައި

މި ލިޔުމަކީ “އެސްފިޔަ” ބޭނުން ކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ 2.3 ( އެހެން ލިޔުންތެރިއެއްގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާނަމަ އެލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނީ އޭގެ ވެގިފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން، އެ ލިޔުނު ފަރާތް އެނގޭނެ ގޮތަށެވެ.) އާއި ޚިލާފުވެފައިވާ ލިޔުމަކަށް ވާތީ މި ލިޔުން މިވަނީ މި ސައިޓުން އުނިކުރެވިފައެވެ. އެންމެހާ ލިޔުންތެރިންނާއި ކިޔުންތެރިންވެސް “އެސްފިޔަ” ބޭނުން ކުރުމުގެެ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް...

34

އައިކާ (28)

“ކީއްވެތަ ކޮންމެ މީހަކަށް އަހަރެން މި ގޯސްވަނީ؟ އަހަރެންނަށް އެހެން މީހަކު ދެރައެއް ދިނަސް ގޯސް މިވަނީ އަހަރެން.. ކީއްވެތަ؟ ކީއްވެތަ؟” “އެކަކަށް ދެރައެއް ދީފަ އަނެކަކަށް އުފަލަކު ނޫޅެވޭނެ.. އެތަން ތި...

ނިމިދާނެ ޖާނާ ހިތާ……1

ކޮޓަރީގައި ދިއްލާފައި ވަނީ މަޑުނޫކުލައި ބޮތްކެވެ. ފަންކާގެ އަޑު މަޑުމަޑުން އިވިއިވި ހުއްޓެވެ. ދެންއިވެނީ ގަޑީގެ ޓިކްޓިކް އަޑެވެ. މޭޒުދޮށުގައި ފިޅާވަޅުހަދަން އިން ޝާނީ އާފުރެމުން ދިޔައެވެ. އެކަމަކުވެސް ހިއްވަރުކޮށްލާފައި މަސައްކަތް ކުރަމުން...

40

ހިތާ ފުރާނައިން… (3)

” ސީ… އަދިވެސް ބޭނުންވޭދޯ. ކޮބާތަ ހަޒްބެންޑް. އަހަރެން މީހަކަ އިނދެފިން” ޔުއާން އަސަރެއް ނެތް ގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ. އޭނާ ބޭނުންވީ މައިލީން އަށް ވާ ގޮތެއް ބަލައިލާށެވެ. އެނާ ބޭނުންވިފަދަ އަސަރުތައް...

28

ވާށެ އޯގާ ހިތާ 1

ރަށަށް ވެރިވެފައިވާ ދިލަ ހޫނު މެންދުރު ވަގުތަށް އަޅާލުމާއެކު ގަދަ ކޮއްލިހެން ހީވެއެވެ. މުހިންމު ބޭނުމެއް އޮވެގެން ނޫނީ މަގުމަތީގައި މީހަކު އުޅޭ ތަނެއް ނުފެނެއެވެ. ނަމަވެސް މޫދުން އަރައިގެން އެއްގަމަށް ހިނގައިގަތް...

13

އަވްލީން (24 ވަނަ ބައި)

ހޮސްޕިޓަލުން ނިކުމެގެން ދަމުން ވިޝާކާ ކާންދޭންޖެހޭނެއޭ ކިޔާފައި މަހުދީއާއި ދިމާކޮށްލުމުން މަހުދީ އެހެން ރެއަކުން ދާނީއޭ ބުނީ އެރޭގަ ގެއިން ކައިގެން ތިބުމާއެކު އަވްލީންއަށް ހިނގާފައި ތަންތަނަށްދާން އުނދަގޫވާނެތީއެވެ. މަހުދީގެ ސައިކަލު ފަހަތުގައި...

34

މަރު

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަށް ދިވެހިރާއްޖެ މަރުހަބާކީ ހިތާމައާއި މޮޅިވެރިކަމާއެކުއެވެ. އެންމެންގެވެސް ހިތުގައި އުފެދިފައިވަނީ ސުވާލުތަކެކެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. 1 ޖަނަވަރީ 2018 ގެ ފަތިހުގެ ހަމަހިމޭންކަން ނަގާލީ މާލޭގެ ގެއެއްގެ...

33

ލޯތްބަށްޓަކައި (ދެވަނަ ބައި)

މި ލިޔުމަކީ “އެސްފިޔަ” ބޭނުން ކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ 2.3 ( އެހެން ލިޔުންތެރިއެއްގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާނަމަ އެލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނީ އޭގެ ވެގިފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން، އެ ލިޔުނު ފަރާތް އެނގޭނެ ގޮތަށެވެ.) އާއި ޚިލާފުވެފައިވާ ލިޔުމަކަށް ވާތީ މި ލިޔުން މިވަނީ މި ސައިޓުން އުނިކުރެވިފައެވެ. އެންމެހާ ލިޔުންތެރިންނާއި ކިޔުންތެރިންވެސް “އެސްފިޔަ” ބޭނުން ކުރުމުގެެ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް...

45

ނޭންގިހިތޭ ގެންދެވީމަ މިތުރާ… (13)

؛އަލޫކް ތިންދުވަސްވާންދެން ހުންނާކަށް ނުހަދައެވެ. ޖެހިގެން އައިދުވަހު އޮފީހުގައި ބުރަކޮށް އުޅުމަށްފަހު އިބާއަށް މެސެޖްކޮށްލާފައި އެދުނީ ދެގަޑިބަޔަށް ސީކްރެޓް ރެސިޕީއަށް އައުމަށެވެ. ވަގުތުން އިބާ ޔެސް އޭ ޖަހާލާފައި ރިޕްލައިކޮށްލިއެވެ. އޭރު އިބާހުރީ...