21

ޝައިން (ޕާޓް-21)

ފޮތް ލައްޕާލުމާއެކުހެން ޝައިންގެ ލޮލުން ފައިބައިގެން ދިޔައީ ލޭކަރުނައެވެ. ކުލަ...

9

މާހާ 3

“ހުމްމް.. މިއީ ދޯ މިވާ ކަމަކީ.. ވަރެއްގެ ލޯތްބެއްތާދޯ.. ހެހެ.....

67

ލޯބިވެވުމުން………10

ކުޑައިރުއްސުރެ ބޭނުންވި ހުރިހާކަމެއް ދުލުން ބޭރުކުރުމަކާއިނުލާ ފުދިފައިވި ޔާނިޢު އޭނާގެ...

48

އިއުނާސް (4)

“އަހަރެން ވަރަށް ލޯބިވާކަން އަބަދުވެސް ހަނދާންކުރައްޗޭ.” އިއުނާސްގެ ދެލޮލަށް ބަލަހައްޓައިގެން...

38

އާވާ ހަނދާން 20

އުފާވެރި މަޖާ ދަތުރަކަށްފަހު އެންމެން ދޯންޏަށް އެރީ މާލެ ދިޔުމަށެވެ....