75

ތިޔަ އަސަރު 40

ކާއިންގެ އިންތިޒާރުގައި އަޝްވާ އާއި ކައުސަރު ވަގުތުތައް ގުނާލަ ގުނާލައި ތިއްބެވެ. ޝައިމް ކާއިންގެ ރައްޓެހިންނަށް ގުޅައި ކާއިން އެ މީހުންނާއި ބައްދަލު ކުރިތޯ ސުވާލުކޮށް ހެދިއެވެ. އަދި ކާއިން ދާނެ ގޮސްދާނެހެން...

9

ދެކޭ ހިތްވޭ ނިކަން…1

މަޖީދީމަގުން ބާރުދުވެލީގައި އައި ކާރު ޖެހުނީ މަގުހުރަސްކުރަން އުލުނު 40 ވަރަކަށް އަހަރުގެ މިހެއްގެ ގައިގައެވެ. ދުރުގައި ޔުނީފޯމު އަލައިގެން ހުރި 14 ވަރަކަށް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ “ބައްޕާ..” އޭ ކިޔާ...

5

ލޯތްބަށްޓަކައި އެދުނީމޭ 1

އައިރީން ވަރުބަލިކަމާ އެކު ގޭ ދޮރު މައްޗަށް އެރި ވަގުތު ތުރުތުރު އަޅާ ބަލި އަޑަކުން މީހަކު ގޮވާލިއެވެ. “ދަރިފުޅާ ފެންފޮދެއް ގެނެސް ދީބަލަ” އެއީ މަންމަ ނައީމާގެ އަޑެވެ. އައިރީން އަވަސްވެގަތީ ނައީމާ އަށް ފެން ދިނުމަށެވެ. މަންމަ ފެނުމުން އައިރީންގެ ހިތުގައި ރިހުމެއް އުފެދުނެވެ. ނައީމާ ފެންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު އައިރީންއަށް މިވަރުވެއެވެ. ނުވާންވީ ސަބަބެއްވެސް ނެތެވެ. ނައީމާގެ ކުރީގެ ރީތި ހަށިގަނޑު ވަނީ އަނަރޫފަވެފައެވެ. ނައީމާ ހިތާމަ ކުރާތަން އެތައް ރެއަކު އައިރީން އަށް ވަނީ ފެނިފައެވެ. މިއިން ކޮންމެ ފަހަރަކު ފިރިހެނުންނަށް އޮންނަ ނަފުރަތު ބޮޑުވެގެން ދެއެވެ. މަންމަ އަށް ފެންފޮދެއް ދިނުމަށްފަހު އައިރީން ނަމާދަށް އަރަން ދިޔައެވެ. ފިރިހެންވަންތަ ހިނގުމެއްގައި ވަދެގެން އައި ޒުވާނާއަސް އެންމެންގެ ނަޒަރު ހުއްޓުނެވެ. އެބައިމަތި ފުޅާ ކަސްރަތީ ހަށިގަނޑު ފެނިއެތާތިބި އަންހެން ކުދިންގެ ހިތްތައް ލެނބެމުން ދާއިރު ފިރިހެން ކުދިންގެ ހިތުގައި ހަސަދަވެރިކަން އުފެދޭނެކަން ޔަގީނެވެެ. ފަން ރީތިއިސްތަށިގަނޑެކެވެ. ނޫ ކުލައިގެ ކަޅިއެކެވެ. އަންހެން ކުދިންގެ ބެލުންތަކަށް ސަމާލުކަން ނުދީ އޭނާގެ ކެބިންއަށް ވަނެވެ. ލޯގަނޑު ކުރިމަތީ ރީތިވާން ހުރި އައިރީން ހުރީ ހާސްވެފައެވެ. “އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް މިދެވެނީ ގަޑި ޖެހިގެން” އައިރީން ހިތާ ހިތުން ޝަކުވާކުރިއެވެ. ހުދު ކުލައިގެ ޓޮޕް ކޮޅަކާއި މެރޫން ކުލައިގެ ސްކާރޓް ހަރުވާޅުގައި ހުރިއިރު އައިރީން އާއި ވަރަށް ގުޅެއެވެ. މުށި ކުލައިގެ ފަން އިސްތަށިގަނޑު ވަނީ ރީތި  ގޮތަކަށް ހަދައިފައެވެ. ތުންފަތުުގައި މަޑު އޮރެންޖު ކުލައިގެ ލިޕްސް ޓިކެއް ޖައްސާފައެވެ. ހިތްހަމަ ޖެހޭ ވަރުވުމުން އޭނާގެ ދަބަސް ހިފައިގެން ނުކުތެވެ. “މަންމާ ރީން ދަނީ” ދޮރުން ނިކުންނަމުން އައިރީން ނައީމާއަށް އަޑު އިވޭ ވަރަށް ގޮވައިލިއެވެ.                  “ގުޑް ލަކް. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރީންއަށް ތި ޖޮބު ލިބޭނެ.” ހިނިތުންވެލަމުން ނައީމާ ބުނެލިއެވެ. “މަންމަ ހަނދާން ކޮށް ބޭސް ކައްޗޭ” “އުލީ މިހުރީނު. އުލީ މަމްއަށް ބޭސްދޭނަމޭ ދޮންތާ ބެސްޓް އޮފް...

33

ލޯބިވަން…(ދިހަވަނަބައި)

މިވީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ މުލައިލް އާ ދެމީހުންގެ އުފަންދުވަސް އެއްދުވަހަކަށް ވުމަކީ އިއްތިފާގަކަށް ވެދާނެހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ މިކަމުގައި ވެސް ވަނީ އަޑި ނޭންގޭ ހަގީގަތެއް ބާއެވެ؟ ޔާނީގެ ބޮލުގައި ރިއްސާލިއެވެ. ފުން ވިސްނުމެއްގައި...

21

އިންތިހާ – 12

“އައިކް ވެސް މިގަޑިގަ މާގިނަ ވާހަކަ ދައްކަން ނުހަދަބަލަ… ވަންޔާވެސް ނުވަންޔާވެސް ބުނެބަލަ” ނިޝާގެ އަޑުގައި ތުރު ތުރު އެޅުމެއް ހުއްޓެވެ. އެ ހިތައް ކޮށްފައިވާ އަސަރެއްގެ ބޮޑުކަމުން ލޮލުން ފައިބަމުންދާ ކަރުމަތައް...

21

ކެތްކުރިން ކުރަން އަދިވެސް ކުރާނަން….4

“އިއްޔެ އަލަށް އައިމަދޯ އަވަހަށް ފިލާ ރައްކާއެވީ… ހެހެހެ.. ސޮރީޔޯ.. ” އައުސް އަމިއްލަ ނަފުސަށް އަޑުއިވޭ ވަރަށް ބުނެލިއެވެ. ހިނގުނު އެންމެ ބާރަކަށް ލައުރާ ހިނގަމުން ދިޔައެވެ. ވަކި ހިސާބަކުން ކާރަކަށް...

6

ޝީން (ހަތްވަނަބައި)

ގަޑީގެ ކަށި ހިގަމުން ދާވަރަކަށް ރޭގަނޑު ދުވާލަށް ބަދަލް ވަމުން ގޮސް ޝީން އާއި އަލޫކްގެ ނަން ވެސް ލޯބިވެރިންގެ ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރިއަށް އަރައިފިއެވެ. ރަގަޅު ފުރުސަތަކަށް ބަލަ ބަލަ ހުރި...

72

ތިޔަ އަސަރު 39

  އޭގެ އަނެއް ދުވަހަށް އިރުއަރައިފިއެވެ. އަޝްވާ ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް ކާއިންއާއި އެކީ އޮފީހަށް ދިޔައީ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ގިނަކަމުން އެކަންތައް ކުރުމަށް ވަގުތު ހޯދާށެވެ. އަދި މިއަދަކީ މިއުވާން އެއްބަސްވުމުގައި...

15

ނޫރު (ނަވަތިރީސްވަނަ ބައި)

“ކާކު؟” އަފާފަށް އަހާލެވުނެވެ. ހަމަ އެ ހިނދު އެ އަންހެން ކުއްޖާ އެ ދަނޑިކޮޅު ދިމާ ކުރިމައްޗަށް ވައްޓާލިއެވެ. އެއާއެކު ބިންމަތީގައި ޖެހުނު އެ އަލިފާން ކޮޅު ބާރު މިނެއްގައި ސީދާ ރޮނގަކުން...

110

ހިތާ ފުރާނައިން… (44)

ލާވިޔާ އެތަނަށް ވަތް ވަގުތަކީ އާއިކް ގެ ހާރޓް ބީޓް ހުއްޓުނު ވަގުތެވެ. “ނޯ” ޔުއާން އަށް ބުނެވުނެވެ. އޭނާގެ ލޮލަށް ކަރުނަތައް ޖަމާވިއެވެ. “އަދި ކިރިޔާތަ އަންނަން އެނގުނީ…. އިނގޭތަ ކިހާއިރެއް...

59

ތިޔަ އަސަރު 38

މިސްކިތަށް ދިޔުމަށް ނޫނީ ބޭރަށް ނުގޮސް ޝަނުމް މުޅި ދުވަސް ހޭދަކުރީ ރީމް ކައިރީގައެވެ. ދެ މީހުން އެކި ވާހަކަތައް ދެއްކިއެވެ. ރީމް ބުނިހެން ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިގަތުމުން ދައްކާނެ ވާހަކަތައް ހުރީ...

7

ތިޔަނޫން އެހެން ހިތެއް ބޭނުމެއް ނޫން

“ސޯ އަގެއިން ޔޫ ބިކޭމް އަމިއުޓް” އެ ޒުވާނާގެ އަޑުން ދެމީހުންގެ ހިމޭންކަން ގެއްލުނެވެ. “މީ… އައެމް ސޮރީ. ޔާލް ގަނެދޭނަން ހަމަ އެކަހަލަ މާތަކެއް” ކަންތައްް ވީގޮތުން ލަޔާލް އިނީ މާފަށް...

ލޯތްބައްޓަކައި އެދުނީމޭ
3

ލޯތްބައްޓަކައި އެދުނީމޭ

ނޮއެލްގެ ދެވަނަ ވާހަކައިގެ ފުރަތަމަ ބައިވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހަމަ މިއަދު ގެނެސްދޭނަން. މިއީވެސް މި ސައިޓުގައި އިން އެއްކޮށް ނުނިމޭ ވާހަކައެއް. ކިޔުންތެރިންގެ ސަޕޯރޓް މި ވާހަކައަށްވެސް ލިބޭނެކަމަން އުއްމީދުކުރަން. ކިޔުންތެރިންގެ ޝުޢޫރު...

6

ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް

ޢަޅުގަނޑުގެ އެންމެހާ ކިޔުންތެރިންނަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން އަސުރުމާ އިން ފަށައިން ލިބުނު ނާކާޔަބީ އަށް ފަހު އަލުން އެބުރި މި އައީ މުޅިން އާ އުއްމީދަކާއި އެކު ރީތި ވާހަކަ...

92

ހިތާ ފުރާނައިން… (43)

“ކަމޯން… އިޓްސް މީ… އަހަރެން ފެނުނީމަތަ ތި ބިރުގަންނަނީ…” އެ ޒުވާނާ ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު އާރާ ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލިއެވެ. އަދި އެޒުވާނާއަށް ރަނގަޅަށް ބަލާލިއެވެ. ކަނދުރާ އާ ހިސާބަށް އިސްތަށިގަނޑު ދިގުކޮއްލާފައިވިއެވެ....

8

މިލަ ހަނދުވަރު(ހަވަނަ ބައި )

ރަޔަން އެއްގަމަށް އަރާފައި މަސް ބާނަން ދޮށި ހިފައިގެން އައި އިރު މާދުރުން މީހަކު ހަޅެއްލަވާ އަޑު އިވުމުން ބަލާލިއިރު ކޮން މެސް މީހެއް ގެބެނީއެވެ. ދެފަޔައް ލެވުނުހައި ބާރެއްލާފައި ރަޔާ އައް...