38

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 33

“އަޅުގަނޑަކީ މީހެކޭ އަނތްބެކޭ ބައްޕާ….” ޝަލީން އަޑަށް ބާރުލައިފައި ބުނެލިއިރު ލޯމަރާ ބާރުކޮށްލެވުނީ ބައްޕަގެ ހޫނުއެތިފަހަރެއް މޫނަށް އަރާނެކަން ޔަގީންވެފައެވެ. އެއީ މިއަދާއި ހަމަޔަށް ޝަލީން އެއްވެސް މީހަކަށް ހާމަނުކުރަން ނިންމައިގެން ހުރި...

69

ެަްއައިރާ…( 11 ވަނަބައި)

އައިރާމެން އަރާގެން އައި ޓެކްސީ މަޑުކޮށްލީ އުސްއިމާރާތެއްގެ ކުރިމައްޗަށެވެ.ޓެކްސީ އެމީހުން ބާލަފައި ދިޔަތަނާހެން ފަޒީލް އާއި ޒިހާދުވެސް އެތަނަށް ޓެކްސީއެއްގަ އައިސްފިއެވެ. ޒިހާދު އެދުނީ އޭނަގެ ފަހަތުން އައުމަށެވެ. ފަޒީލް އާއި ފައިޒީން...

15

ވަފާތެރި މަވީމޭ ލޯބިން… 4

މާދުރުނޫން ހިސާބެއްގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ހުރި ޝިޔާޒް ފެނުމާއެކު “އެއީ އަހަރެންގެ ދޮންބެ” އޭ ބުނުމާއެކު އެދިމާއަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. ދުރުގައި ހުރި ޝިޔާޒްގެ ލޮލުގައި ކަމްލާ އަޅައިގަތީ އެވަގުތުގައެވެ. އޭރު ކަމްލާގެ ނަޒަރަރުވެސް ވަނީ...

12

ނާއިންސާފް 2

“ޒިން، ދިސް އިޒް ކްރޭޒީ.” ސައިކަލުގެ ކުރީގައި އިން ރުކާން އަހަރެންނާއި ދިމާލަށް ބުނެލިއެވެ. އަހަރެން ބަދަލުގައި ލާނެއް ހިނިތުންވުމެއް ވެދުންކޮށްލީމެވެ. އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ގޭޓާއި ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން އަހަރެމެން އެތާ ތިބޭތާ...

76

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 59

ދެލޯ މަރާ ތަގުޅިކޮށްގެން ހުރި އަޝްރާއަށް އިތުރު ސިހުމެއް ލިބިގެން ދިޔައީ ލުއްކެއްޖަހާ ނާއިލް އޭނަގެ އަތުތެރޭގައި ހައްޔަރުކޮށްލުމުންނެވެ. އެވަގުތު ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލަމުން އަޝްރާއަށް ނާއިލްގެ މޫނަށް ބަލައިލެވުނެވެ. ނާއިލްގެ ދެލޮލުގައިވި އަސަރަކުން...

ވަފާތެރި މަވީމޭ ލޯބިން..
4

ވަފާތެރި މަވީމޭ ލޯބިން..

ސަލާމް.. ހުރިޙާ ކިއުންތެރިންނަށް.. ކުއްލިއަކަށް ދިމާވި ކަމަކާއި ގުޅިގެން ވާހަކަ މެދުކަނޑާލަން ޖެހުމުން ހުރިހާ ކިއުންތެރިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން.. އިންޝާ ﷲ މާދަމާ ނޫނީ މިރޭ ވާހަކަ އަނެއްކާވެސް ކިޔާލަން ލިބޭނެ...

42

މަންޒިލް ހިތް އެދޭ… ( ފަހުބައި )

” އާލިއާ… މިހާރު ތި ދަނީ މާ މައްޗަށް… އަހަރެން އުޅޭ ގޮތާ ނޫޅޭ ގޮތް އާލިއާއަށް އިނގެނީ ކިހިނެއް… އާލިއާ އެހެން އުޅޭތީ ކަން ނޭނގެ ދޯ… އަމިއްލަ ބޮލުން ފިލުވަން ވެގެން އަހަރެންގެ ބޮލަށް ތި ޖެހީ… ގޯހެއް ނޫން… ” ކޮޓަރީގެ ދޮރުން ނިކުމެ ނިކުމެ ހުރި އާލިއާގެ އަތުގައި ހިފާ އޭނާގެ ގަޔާ ދިމާލަށް އަތު ހުރި ބާރެއްލާފައި ދަމާލަމުން ދަތްކުނޑި ވިކާލައިގެން ހުރެ ރުހާން ބުނެލީ މަލާމާތުގެ ރާގަކަށެވެ. ރުހާންގެ ވާހަކަ ހުރި ގޮތުން އާލިއާއަށް ރޮވުނެވެ. ރުހާންއަށް އަދި އޭނާއަށްވެސް އެކަން ކުރެވުނީ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުގައި ކަން އާލިއާއަށް އިނގެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ގަބޫލުކުރަން ބޭނުންނުވީ އެވެ....

21

މާޒީ (ވިހިވަނަބައި)

އާރަވްގެ އެމެސެޖު ފެނި ނައިލްއަތުން ފޯނު ދޫވެގެން ތިރިއަށް ނުވެއްޓުނީ ހަމަ ކިރިޔާއެވެ. ނައިލް އަދިވެސް އެއްފަހަރު އެމެސެޖް ކިޔާލިއެވެ. ނައިލްގެ ހާސްކަން ހައްތަހާ މިވީ އިތުރެވެ. ނަމަވެސް ނައިލް އެމެސެޖްގެ ވާހަކަ...

6

ހިއްސުތަކާ ކުޅެލާހެން ހީވޭ 1

ގޭޓު ހުޅުވާލުމާއެކު ލޯ ތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ ފެހި ވިނަތަކުން ފުރިފައިވާ ބަގީޗާއެކެވެ. މި ބަގީޗާގެ މެދުން މަގެއް ހެދިފައިވަނީ ގެޔަށް ވަންނަ މެހެމާނުންގެ އިސްތިގުބާލުގައެވެ. ދެވަނައެއްނުވާނޭހާ ފުރިހަމަ ގުދުރަތުގެ ތަސްވީރެކެވެ. މާމެލާމެލި...

33

ނާއިންސާފް 1

އެތައް އިރެއްގެ އިންތިޒާރީ އަކަށް ފަހު ކުއްޖަކު އައިސް ދޮރު ހުޅުވިއިރު ދަންވަރު އެއްގަޑި ބައިވެދާނެއެވެ. ވަދެގެން އައީ ލޫޅާފަތި، ދޮން އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ހުދު ހެދުމުގައި ހުރި އިރު އިސްތަށިގަނޑު އޮތީ...

30

ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިން….3

”އިޝާ. އިޝާ” އަޔާން ގޮވާލިއެވެ. ”ޔެސް. ކިހިނެއް ވީ؟” އިޝާސުވާލް ކޮށްލިއެވެ.” އަން މިހިރީީ ދެން ދޭ މިސް އަތަށް ދޭން އަހަރެން މި ދަނީ ގެއަށް.” އަޔާން ފަރުވާ ކުޑަ ގޮތަކަށް...

25

އައިރާ…( 10 ވަނަބައި)

މިއަދަކީ އައިރާމެން މާލެއަށް ދާން ފުރާދުވަހެއެވެ. އެހެންކަމުން އެގޭ އެންމެންވެސް އުޅެނީ ވަރަށް ބިޒީކޮށެއެވެ.އިޔާޝާ އާއި އައިރާ ދެމީހުން އުޅުނީ މެންދުރު ފުރުމުގެ ކުރިން ފޮށިމަތި ރެޑީކުރުމުގައެވެ. ފުރަންދާން ތައްޔާރުވާންވެގެން ކޮންމެމީހަކުވެސް އެމީހަކު...

6

ކަޝްފު

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ފަތިހުގެ ހޭލެވުމެވެ. ދޫނިތައް ގޮވައިގަތެވެ. އާންމު އަޑުތަކަކުނެއް ނޫނެވެ. އޭގަައި ވަނީ ތަރާނާ އެކެވެ. ހިތްތައް ސުލޫކު ކުރުވަދެއެވެ. ނޭވާތަކުގައި ބަރުކަމެކެވެ. ނިދުމުގައި އާވާރާވެވިފައެވެ. ޤުދުރަތުގެ އަޑަކަށް ސަމާލެއްނެތެވެ. އެބަޔެއްގެ އަމިއްލަ އަޑުތަކެވެ....

10

ދުނިޔެ

މެންދަމުން އަލިވެ ހަނދު އޭގެ ވާގިބު އަދާ ކުރަމުން ދިޔަވަގުތެވެ. އުޑުމަތި ވަރައް ވެސް ހިއްގައިމެވެ. ހަމަޔަގީނުން ވެސް ބަލާ މީހަކު ބަލާ ބަލާ ފޫހިނުވާނެއެވެ. އެހިއްގައިމު ތަރިތަކެވެ. އެހިއްގަިމު ހަނދެވެ. އުޑުމަތި...

2

އަސްލާން 1

އޮއްސެމުންދިޔަ އިރުގެ ދޯދިތަކުން އުޑުމައްޗަށާއި މޫދުގެ ހިމޭން ލޮނުގަނޑަށް ވެރިވެފައިވަނީ ރަތާއި އޮރެންޖުގެ ތަފާތު ކުލަތަކެވެ. ހިކެމުންދިޔަ ތުނޑީގެ ތެތް ވެލީގައި ހުސް ފައިން ފިޔަވަޅުތައް ބިންވަޅު ނަގަމުންދިޔަ އަހަރެންގެ މޫނުމައްޗަށް ސިފަވަމުންދިޔަ...

69

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ…..35

ޕާކުގައިވެސް ލިއާ އުޅުނީ ރައިހާނާއާ އެއްކޮށެވެ. ރައިހާނާ އަތުން އެންމެ ފަހަރަކުވެސް ދޫކޮށްނުލައެވެ. ޕާކުގައި ދުވުނުއިރު ރައިހާނާވެސް ލިއާ އެއްވަރަށް ދުވަން ޖެހުނެވެ. ލިއާއާ ހެދި ރައިހާނާ ހުރީ މުޅިން ވަރުބަލިވެފައެވެ. ރީހާން...