23

އެނގުމެއްނެތި…21

“އަސްތާ ކަނބުލޯ! ހާދަ ބޮޑުވެއްޖެއޭދޯ.” ވަލީދު ރާގަކަށް ކިޔައިލިއެވެ. އަލީޝާއަށް އެއްފަޅިިއަކަށް ޖެހެވުނީ ބޭއިހްތިޔާރުގައެވެ. އޭނާގެ ހަށިގަނޑު އޭނާގެ ބާރުގެދަށުގައި ނެތް ކަހަލައެވެ. ދަބަސް ހިފައިގެން ވަލީދު އެތެރެއަށް ވަނެވެ. އެއްވެސް ސުވާލެއް...

5 ބީރަށްޓެހި ލޯބި
2

5 ބީރަށްޓެހި ލޯބި

“އައިސާފުޅު އޭނަ ދެކުނިންތަ؟ ކުޑައިރުން ފެށިގެން އައިސާފުޅު އޭނަ ދަންނަމެއްނު” ލާނާ އަހާލީ ވަރަށް އުންދަގުލުންނެވެ. ލާނާ ގެ މުޅި އަރުތެރެ އާ އަންގަތެރެ ވަނީ ހިކިފައެވެ. މީންދުވަހަކު ފެންފޮދެއް ނުލިބޭ ފަދައެވެ. “އެއީ ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ ސާހިބު” އައިސާފުޅު ބުނީ އުފަލުންނެވެ. ލާނާ ގެ ހިތް ތެޅޭއަޑު އައިސާފުޅަށް ނީވޭނެ ބާއޭ ލާނާ ހިތަށް އެރިއެވެ. އަލީ ވަހީދު ކީއްވެބާ ނުސްދަންނަ މީހަކު ގެޔަށް ގެންނަންވީ؟ ލާނާ ސުވާލު ކުރީ އަމެއްލަ ނަފުސާއެވެ. އެހާ އަވަހަށް ޖަވާބު ވެސް ލިބިއްޖެއެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ވީ މަރުވެފަ. ލާނާ ގެ ފިކުރު މިހިސާބަށް ދިޔަތަނާ އައިސާފުޅު ލާނާ ގެ އަތުގަ ހިފާލިއެވެ. އަވަހަށް ހިންގަވާ ސާހިބާ. ލާނާ އަށް ބަލަންހުރެ އައިސާފުޅު ބުނެލިއަޑުއިވުނެވެ. އޭރު ލާނާ އަށް ހުރެވުނީ ހުއްޓިގެންކަން އެންގުނީ މި ހިސާބުންނެވެ. “އައިސާފުޅު ދޭ ގަނޑުވަރަށް އަހަރެން ކުޑަކޮއް ހަމަ ޖެހިލައިގެން އެބަދަން” ލާނާ އަނބުރާލީ ލާނާ އުޅޭ ގެޔާ ދިމާލަށެވެ. އައިސާފުޅު އަވަސް ފިޔަވަޅު ތަކެއްގަ ދިޔައީ ގަނޑުވަރާ ދިމާލަށެވެ. ލާނާ ގެޔަށް ވަދެ ފާހަނާޔަށް ވަދެ މޫނު ދޮވެލިއެވެ. ލާނާ ގެ ދެ އަތްވެސް ތުރުތުރު އަޅައެވެ. ފުންނޭވާ ތަކެއްލަމުން ކޮޓަރީގެ ލޯގަނޑު ކައިރިއަށް ހުއްޓި ހުރީ މޫނަށް ބަލާށެވެ. ލާނާ ގެ ދިރި އުޅުމަށް އަންނަން މި އުޅޭ ތޫފާންގެ އަސަރު މޫނު މަތިންފެންނަމުން ދިޔައެވެ. ބޮލުގަ ހުރި ދަތިތަށް ނައްޓަންފެށީ ބޯއޮމާން ކޮއްލުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. ދަތިނަގާ މޭޒުމަތީ ބާއްވާލަމުން ލޯގަނޑަށް ބަލާލީ ހިޔަންޏެއް ހުރިހެން ހީވެގެންނެވެ. ލާނާ ގެ ފަހަތުން އެ ހިޔަނި ކައިރިވީ ލާނާ ގެ ބޮލާ ދިމާލަށެވެ. ކައިރިވުމުން ލާނާ އަރަނީ އެމީހެއްގެ ކޮނޑާ ހަމަޔަށެވެ. ލާނާ ނަގަމުންދިޔަ ދަތި ލާނާ ގެ އަތުން އަތުލާ މޭޒު މަތީ ބޭއްވިއެވެ. ލާނާ ގެ މުޅި ހަށިގަނޑު ތުރުތުރު އަޅަމުންދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑަށެވެ. ” މީ ހަޤީގަތެއްނޫން. މިހެން ނުވާނެ” ލާނާ އަށް ވައި އަޑުން ބުނެލުވުނެވެ. ލާނާ ހަޅޭ ލަވަންބޭނުންވިއެވެ. ދުވެ ފިލަންވެސް ބޭނުންވިއެވެ އެކަމަކު އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ކުރަންނޭންގިފަ ހުރެވުނީއެވެ. އަހަރެންމީ ޖިންނިއެއް ނޫން ލާން” ހަމްޒާ ބުނެލިއެވެ. ލާނާ އަށް ވަގުތުން ހަމްޒާ ޔާ ދިމާލަށް އެންބުރިލެވުނީ ވަރަށް ބާރަށެވެ. ލާނާ އަށް ލާން އޭ ކިޔާ ގޮވާނީ ހަމަ އެކަނި ހަމްޒާއެވެ. ހަމްޒާ ގެ މޫނަށް އިސްއުފުލާ ބަލާ ލެވުނީ ކިރިޔާއެ ލާނާ ގެ މޫނު މައްޗަށް އަންދިރި ވެގެން އަރިއަޅާލީ އެވެ. ހަމްޒާ ލާނާ ހިފެހެއްޓީ އުންދަގުލަކާ ނުލާއެވެ. ލާނާ ނަގައި ގަނެގެންގެންގޮސް އެންދުގާ ބޭއްވިއެވެ. ލާނާ އަށް ރަންގަޅަށް ހަމްޒާ ބަލާލިއެވެ. ލާނާ ގެ ހަށިގަންޑު ވަނީ ހިކި އަނަރޫފަ ވެފައެވެ. އެކަމަކު ލާނާ ފެނުމުން ހަމްޒާގެ ހިތުގެ ތެޅުމަށް ބަދަލު އައެވެ. ލާނާ ގެ ރީތި ސޫރަ އެ ހިތުގަ ހަރުލާ ހުރެއެވެ. ލާނާ މަޑުމަޑުން ލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. ހަމްޒާގެ ލޮލަށް ބަލަން ލާނާ އަށް އޮވެވުނީއެވެ. ހަމްޒާ ހިނިތުންވެލީ ހަމްޒާ ގެ ލޮލުންފެންނަން ހުރި އަސަރުތަށް ފޮރުވަމުންނެވެ. ޖިންނިންވެސް އިންސާނުންގެ ސިފައިގާ ތިބޭއިރު އަސްލު މީހާޔާ ހާދަ ވައްތަރޭ ލާނާ ހިތަށް އެރިއެވެ. މަޑުމަޑުން ހަމްޒާގެ މޫނުގަ އައްޖައްސާލިއެވެ. ހަމްޒާ އަކީ މުޅި އުމުރުގައިވެސް ދަގަނޑު ހާ ވަރުގަދަ އެއްވެސް އިހުސާސެއް ނުއް މީހެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކައިގެން އުޅުނަސް ކެއްކުރަން ދަތިމިވަނީ ވެފައެވެ. ހަމްޒާ ބޭނުންވީ ގުދުވެލާ ލާނާ ގެ ހަށި ގަނޑުގެ ހުނު ލިބިގަންނާށެވެ. އެކަމަކު މި ވަގުތަކު ނޫނެވެ. ވަރަށް އަވަހަށެވެ. ހަމްޒާ ތެދުވެ މޭޒު ކައިރީ ހުއްޓިލާ ގޭތެރެއަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ. ބޭނުމަކީ ކުރަމުންމުދާ އިހުސާސް ތައް ހުއްޓުވާލުމެވެ. “ތީ ކާކު؟” ލާނާ ސުވާލު ކޮއްލިއެވެ. “އަހަރެންމީ ކާކުކަން އިންގޭނެ” ހަމްޒާ މިހެންބުނުމުން ލާނާ ތެދުވެ ހިންގައިގަތީ މޭޒާ ދިމާލަށެވެ....

109

ޝަކުވާއެއް ނުކުރާނަމޭ 1

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ.ދުރުދުރަށް ދާންދެން ބަގީޗާގައި ދިއްލާފައިވާ ބޮކިތަކުގެ ރީތި އަލިން ބަގީޗާ އަލިކޮށްލައިފައިވާއިރު ވަރަށް ފުރިހަމައެވެ.ޖެހެމުން ދިޔަ ފިނި ވައިރޯޅިއާއިއެކު ފަތްތައް ދެފަރާތަށް ހެލެމުން ދިޔަ ވަގުތުގައި އިވެމުން ދިޔަ ރީތި މިއުޒިކީ...

ވަކިވުމުގެ ކުރިން….2
7

ވަކިވުމުގެ ކުރިން….2

ސިރުމިީނާ އެހެން ބުނިތަނަާ އާސާފުޅު ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ.އޭނާ ގެއައް ދިޔަތަނާ ސިރުމީނާ ބޯހޫރުވާލިއެވެ. *************** “ކައެ ކާރޭ މަ ބުނީމެންނު އެއައް ޑިސްކައުންޓް ނަގާށޭ…. ޒިޔާދު އކައް ނޭނގޭނެ މިހާރުވެސް ހިރީ ކުޑަ...

19

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 5

ދުވެފައި ކަހަލަގޮތަކަށް ކްލިނިކް ތެރެއަށްވަދެގެން އައި މަޔާންގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ހުއްޓުމެއް އައީ ނައިނާ ފެނިފައެވެ. “ޔާން…” ޝަލީން ތެދުވެގެން ގޮސް ހުއްޓުނީ މަޔާންއާއި ދާދި ގާތުގައެވެ. މަޔާން ކަޅުކުލައިގެ ކޯޓްއާއި ފަޔަށްފިޓް ފަޓްލޫނުގައި...

6

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން.. (5 ވަނަ ބައި)

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން! … (4 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން) އެނދުމަތީ އިށީދެނގެން އިރުކޮޅަކު އިނުމަށްފަހު، ޒައިދާން އަށް ގުޅާ ލަން އަހަރެން ބޭނުންވިއެވެ. އެހެނަސް އެ ދަންވަރު ޒައިދާން ހޭލައްވާލަން ބޭނުންނުވާތީ،...

10

ކިރަން..

(ފުރަތަމަ ބައި) ރިންގް ވަމުން ދިޔަ ފޯނަށް އަހަރެން ބަލާލީ އެދަންވަރު ގުޅާނީ ކާކުކަން ރަނގަޅަށް އެނގިހުރެއެވެ. ވިސްނައިދޭން މިހާތަނަށްވެސް ކުރި މަސައްކަތް ބޭކާރުވެފައިވީ ނަމަވެސް މައިރީންއަކީ އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ އެއްބައިކަން އަހަރެން ހަނދާން...

103

އެ ސިއްރު… 4

ތާތުގެ މޫނަށް ބަލާލެވުނީ ދެލޯ ބޮޑު ކޮށްލަމުން ނެވެ. ދެންމެ ނިކުމެގެން އެ ދިޔައީ ހަމަ އަހަރެންގެ އަސްލު މަންމަ ހެއްޔެވެ. އެކަމަކު އަހަރެންގެ އަސްލު މަންމަ ކައިރިއަށް އަހަރެން ގެނައީ ކާކު ހެއްޔެވެ. މި ފަދަ އެތައް ސުވާލެއް އަހަރެންގެ ހިތު ތެރޭގައި ބުރުޖަހަމުން ދިޔައެވެ. ކިތަންމެ އަނގައިން ބުނާ ހިތް ވިޔަސް އަހަރެންނަކަށް އެންމެ ލަފްޒެއް ވެސް ބޭރުކޮށެއް ނުލެވުނެވެ. އަހަރެންގެ ދުލުގައި މީހަކު ހިފަހައްޓާފައިވާ ފަދަ އެވެ. އަހަރެންނަށް ވަމުން ދިޔަ ގޮތުން ކައިރީގައި އިން ތާތު އިނީ ހައިރާންވެފަ އެވެ. އޭނާގެ މޫނުމަތިން ހާސްކަން ވެސް ފެނެއެވެ. ވަރަށް ބާރަށް ނިކުމެގެން ގޮސްފައި ދެން އައީ މަންމަ ގޮވައިގެން ނެވެ. އަހަރެންނަށް އެތެރެއަށް ވަތް މަންމަ ފެނުމާ އެކު އެނދުން ތެދުވެ އެ ދިމާލަށް ދުއްވައިގަތީ މެވެ. އަދި ވަރަށް ބާރަށް މަންމަގެ ގައިގައި ބައްދާލީ މެވެ.  އެ ހިސާބުން އަހަރެން މި އޮއް ހާ އިރު ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި ކަރުނަތައް އޭގެ މަގާމު ދޫކޮށް ފައިބައިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ. ތިއްކަކަށް ފަހު ތިއްކެކެވެ. އަޑުން އަޑުނަގާފައި ރޮވެން ފެށުނީ ހިތަށް ކުރި ފުން އަސަރުން ނެވެ. މަންމަވެސް އަހަރެންގެ ގައިގައި ބައްދާލުމަށްފަހު ރޯން ފެށި އެވެ. މަންޒަރުގެ ހިތްދަތިކަމުން ތޯއްޗެކެވެ. މަންޒަރު ބަލަން ދުރުގައި ހުރި ތާތު ވެސް ހުރީ ފެންކަޅިވެފަ އެވެ. މަޑު މަޑުން އަހަރެން ދުރުކޮށްލަމުން މަންމަ އެދުނީ އަރާމުކޮށްލަން ދިއުމަށެވެ. އަދި އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފަަހައްޓައިގެން ހުރެ ގެނެސް އެނދުގައި ބާއްވާލި އެވެ. މަންމަ އިށީނީ އަހަރެންގެ މަގަތުގައެވެ. އަދި މަޑު މަޑުން އަހަރެންގެ ބޮލުގައި އޯގާތެރި ކަމާއެކު ފިރުމަމުން ދިޔައެވެ. މަންމަގެ ފުރަތަމަ ބީހިލުމުން ވެސް އަހަރެންގެ ހިތަށް ލިބިދިނީ ހިތްހަމަ ޖެހުމެވެ. އިހްސާސް ކުރެވުނީ ރައްކާތެރި ކަމެވެ. މިއިން ދުވަހަކުވެސް އިހްސާސް ނުކުރެވޭ ވަރަށެވެ. މަންމަ އަހަރެންގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ފިރުމަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް އަހަރެންގެ ބޮލަށް ބަރުވެގެން ގޮސް އަހަރެންނަށް ދުވަހަކުވެސް ނުނިދޭހާ އަރާމުކޮށް ނިދިއްޖެ އެވެ. * * * * * * * * * * * *...

16

ޝަކުވާއެއް ނުކުރާނަމޭ (ފެށުން)

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ.ދުރުދުރަށް ދާންދެން ބަގީޗާގައި ދިއްލާފައިވާ ބޮކިތަކުގެ ރީތި އަލިން ބަގީޗާ އަލިކޮށްލައިފައިވާއިރު ވަރަށް ފުރިހަމައެވެ.ޖެހެމުން ދިޔަ ފިނި ވައިރޯޅިއާއިއެކު ފަތްތައް ދެފަރާތަށް ހެލެމުން ދިޔަ ވަގުތުގައި އިވެމުން ދިޔަ ރީތި މިއުޒިކީ...

ވާނަން އެކީ…2
19

ވާނަން އެކީ…2

ސިޓިންގ ރޫމުގެ ސޯފާގައި އިން ލީނާ ކެތްތެރިކަމާ އެކީ އިންތިޒާރު ކުރަމުންދިޔައީ އޭނަގެ ފިރިމީހާއާއި ދަރިފުޅު އަންނާނެ އިރަކަށެވެ. އޭނަގެ އިންތިޒާރުގެ ނިމުންއައީ ދޮރުގެ ރަގަބީލުގެ އަޑުންނެވެ. ލީނާ އިފްރާއަށް ގޮވައިލާފައި ހިގައިގަތީ...

4

އުއްމުލް މުއުމިނީން އައްސައްޔިދާ މައިމޫނާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހާ 02

ކީރިތި ރަސޫލާގެ އަރިހުގައި، އުއްމުލް މުއުމިނީން އައްސައްޔިދާ މައިމޫނާގެ ދިރިއުޅުއްވުން ރަސޫލާ صلّى اللّـه عليه وسلّم، ޢުމްރަތުލް ޤަޟާއިން އެނބުރި މަދީނައަށް ވަޑައިގެން އެކަލޭގެފާނުގެ މިސްކިތްކޮޅު ކައިރީގައި އުއްމުލް މުއުމިނީން އައްސައްޔިދާ މައިމޫނާ...

53

އެ ސިއްރު… 3

ވަށައިގެންވީ މާ ގަސްތައް ފެނުމުން ހިތަށް ބިރުވެރިކަން އިހްސާސް ކުރެވެން ފެށީ ވަކި ވަރަކަށް ނޫނެވެ. ވަށައިގެން މުޅި ތަނަށް ނަޒަރު އުކެންފެށީ އަރީޝާ ކޮންމެސް ސަމާސާ އެއް ކުރަނީ އޭ ހިތަށް އެރުމުން ނެވެ. ފަސް ވަރަކަށް މިނެޓު އެތާ ހޭދަވި އިރުވެސް އަރީޝާގެ ހިލަމެއް ނުވިއެވެ. މަޑު މަޑުން އެތަނުން ނިކުތުމަށް ހިނގައިގަތް ވަގުތު އަހަރެންގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި މީހަކު ވައި އަޑުން އަހަރެންނަށް ގޮވާލުމުން ފަސް އެނބުރި ބަލާލީމެވެ. މި ފަހަރު އެއީ ހީ އެއް ނޫނެވެ. އަހަރެންނަށް ހަމަ ޔަޤީނެވެ. އަހަރެންގެ ކަންފަތް ކައިރިން އެމީހެއްގެ ހޫނު ނޭވާ އިހްސާސް ކުރެވުނެވެ. ބަލާލި އިރު އެކަކުވެސް ފެންނަން ނެތުމުން ބިރުވެރިކަމާއި ވަސްވާހުން ފުރިފައިވި އަހަރެންގެ ހިތް ހީވީ ދެންމެ ދެންމެ މޭ ފަޅާފައި ނުކުމެ ދާނެ ހެންނެވެ. ދެ ފައިގައި ހުރި ބާރެއްލާފައި ދުއްވައިގަނެވުނީ ގެއާ ދިމާލަށެވެ. އެތަނުން ނުނިކުމެވެނީސް މީހަކު އަހަރެންގެ ފައިގައި ހިފާ ވައްޓާލިކަން އެނގުނެވެ. ދެން ވީ ގޮތެއް ނޭނގުނެވެ. އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނު އިރު އަހަރެން އޮތީ އެނދެއްގައި އޮށޯވެ އެވެ. ވަށައިގެން މީހުން ހަރަކާތްތެރި ވަމުން ދިޔަ އިރު އަހަރެންގެ ކައިރީގައި ކޮޅަށް އަހަރެން ދުވަހަކުވެސް ނުދެކޭ މީހަކު ހުއްޓެވެ. މީހެކޭ ބުނުމަށް ވުރެ ރަނގަޅު ވާނީ ޒުވާން ކުއްޖެކޭ ބުނިއްޔާ އެވެ. ކޮންމެ އަކަސް އެއީ ވަރަށް ރީތި ކުއްޖެކެވެ. ފުރިހަމަ އިސްކޮޅަކާއި ހެޔޮ ވަރުގެ ހަށިގަނޑެއް ލިބިފައިވާ އެކުއްޖާ ގެ އުނަގަނޑާ ހަމައަށް ހުރި ފަން ރީތި އިސްތަށިގަނޑު ވައިގެ ހަމަލާތަކަށް ކެތްނުކުރެވިގެން ދެ ކޮޅަށް ވިހުރެމުން ދިޔައެވެ. ލައިގެން ހުރީ ފައި ތިލަ ފޮރުވޭ ވަރުގެ ދިގު ކަޅު ހެދުމެކެވެ. ބޮޑު ލޮލެއް ލިބިފައިވާ އެކުއްޖާގެ ކަޅި އިނީ ވިލު ނޫ ކުލައިގަ އެވެ. ގަދަ ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ތުނި ތުންފަތުން އޭނާ އަހަރެންނަށް ރީތި ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާކޮށްލި އެވެ. ” ހޭ… އަހަރެންގެ ނަމަކީ ތާތު… ލޯބިން ކިޔާ އުޅެނީ ތޫ… ޖަޒްލީ ބޭނުމިއްޔާ ޖަޒްލީވެސް އެހެން ކިޔަން ވީ… ” ތާތު އަމިއްލައަށް ތައާރަފް ވީ އިރު އަހަރެންނަށް އިނދެވުނީ މޫނުގައި ސުވާލު މާކެއް ޖަހައިގެން އޭނާ އާ ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ނެވެ. އެންމެ ކުޑަ މިނުން ހިނިތުންވެލަންވެސް އަހަރެން ހަނދާނެއް ނެތެވެ. ” ހޭ… ” އަހަރެންނަށް ހޭވެރި ކަމެއްވީ ތާތު އަހަރެންގެ މޫނުމަތީގައި އަތް ހޫރާލުމުން ނެވެ. ” އަމް… ކިހިނެއް އަހަރެންގެ ނަން އިނގުނީ… ” އެންމެ ފުރަތަމަ އަހަރެންގެ ހިތަށް އައި ސުވާލު ކޮށްލީމެވެ. އެއްޗެއް ތަޅައިގެން ދިޔަ ފަދަ އަޑެއް އިވުމުން އަހަރެން އެ ދިމާލަށް ބޯ އަނބުރާލީމެވެ. ތަބަކެއް ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި އެމީހާ ހުރީ ތާތު އެކޭ...

16

އެނގުމެއްނެތި…20

އިރުގެ ރަން ދޯދިތައް ދޮރުފޮތިގަނޑު ފާއްދައިލިއެވެ. ލޮލަށް އަލި އެޅުމުން ދެލޯ އިތުރަށް ބާރުކޮށްލި ނަމަވެސް ނިދިން ހޭލެވިއްޖެއެވެ. ބޯ ހިއްލައިލިއިރު ކަނދުރާއިން ނެގި ތޫނު ތަދަކުން އީތަންއަށް އަތް އަޅައިލެވުނެވެ. ރަނގަޅަށް...

10

މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ 2

އެރޭގެ ވަގުތެވެ.ލޯގަނޑު ކުރިމަތީ ހުރެ ސަނާ ތައްޔާރު ވަމުން ދިޔައީ އަލޫކްމެން ގެއަށް ދިއުމަށެވެ.ރޯޔަލް ގުރީން ކުލައިގެ ޓޮޕްގެ ތިރިން ކަޅު ކުލައިގެ ޓައިޓްގަ ހުރި އިރު ސަނާ ވަރަށް ރީއްޗެވެ.ކަޅެ ފަން...

15

ހަޔާތް

މާކިން މިދިލިގަހެއްގައި ލެގިލައިގެން ހުރެ ވިސްނަމުން އެދަނީ ވީރާނާ ވަމުންދާ އޭނާގެ ހަޔާތާ މެދުގައެވެ.އެވޭނީ އިހްސާސްތައް މުޅި ހަށިގަނޑުގައި އަޅާ ކަހަލައެވެ.އެހެންނުވާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ.ތިމާ ދިރިހުއްޓާ މަރުގެ އިންޒާރު ލިބުމަކީ އަމިއްލައަށް މަރުވުމަށްވުރެ...