12

ލޯބި ވީމޭ ސިއްރު ސިއްރުން (19

އާހެނދުނަކަށް އަލިވިލިގެންދިއެވެ. ދާނިޝްއަށް ހޭލެވުނީ އޭނާގެ ފޯނު ރިންގުވާ އަޑު އިވުމުންނެވެ. ގަދަކަމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ލޯ ހުޅުވާލަމުން އެނދު ކައިރީގައި ހުރި ކުޑަ މޭޒުމަތީގައި އޮތް އޭނާގެ ފޯނަށް ބަލާލިއެވެ. އެހެނަސް...

14

ލޯތްބަކީ 10

އަޔާން ހީވަނީ ކޯކުން ފެންވަރާލައިގެން ހުރިހެންނެވެ. ޝައިރާ ގާތަށްއައީ އަމަށަކު ހިންޏެއްނޫނެވެ. ބިނދި ބިނދިފާ ހުނުންނޫންކަމެއް ޝައިރާއަކަށް ނުކުރެވުނެވެ. ޝައިރާ އެކަހަލަ ކަމެއް ކޮއްފާނެއޭ ހިތަށްވެސް ނާރާތީ ސިކުންތުކޮޅަކަށް އަޔާންހުރީ ހަމަބުނާނެ އެއްޗެއްވެސް...

23

ކުށަކާނުލައި- 11ވަނަބައި

“އައިކާ..” އެ އަންހެންކުއްޖާ ދިޔަދިމާއަށް ބަލަމުން އެ ޒުވާނާ ތަކުރާރު ކޮށްލިއެވެ. “ދަރިފުޅާ އާލިމް.” އެރައިވަލް ގޭޓުން ނުކުމެގެންއައި ޒުވާނާފެނި އާސިމާ ގޮވައިލިއެވެ. ވަށައިގެންވާ މާހައުލަށް ނަޒަރުހިންގައިލަމުން އާލިމް އަޑުއައި ދިމާލަށް ބަލައިލިއެވެ....

12

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 12

ބަތްކައްކަން އުދުމަށްފަހު ހެނދުނު އެމީހުންނަށް ސައި ހެދި ތަށިތަށް ނެގުމަށްފަހު މޭޒުމަތި ސާފުކޮއްލިއެވެ. އޭރު ގަޑިން އަދި ވީ ހެނދުނު 10 އެކެވެ. އެހެންކަމުން ވަރަށް ގިނައިރު އެ ގަސްދޮށުގައި އިނދެވުނީތާއޭ ސާރާ...

19

އިންތިޒާރުގައި ހުންނަމޭ ލޯބިން 36

އެވަގުތު ކާރު ދުއްވަން އިން ޔޫހާންއަށްވެސް އައިލީންއަށް ބަލާލެވުނެވެ. އައިލީންގެ އެ ސާފު ދެ ލޮލުން އެއީ ތެދުކަން ހާމަވެެގެން ދެއެވެ. އެ ރީތި ދެލޮލުގައި އޭރު ކަރުނައިގެ ތެތްކަމެއްވެއެވެ. ޔޫހާންއަށް އޭނަގެ...

8

އައިރީން…(10)

ވަރަށް ވިސްނައިފާ އައިރީނަށްޓަކައި ދެވަނަ ކައިވެންޏެއް ކުރަން އަހަރެން ވިސްނީމެވެ. “މަންމަ ރަނގަޅު މީހެއް ހޯދާ…އަހަރެންގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް…އެކަން އަހަރެން ބޭނުމީ އައިރީނަށް އަޅާލާނެ މީހެއް…އަމިއްލަ ދަރިއެއް ފަދައިން ލޯބިދޭނެ މީހެއް…”...

15

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ 01

” މާމަގެ ދަރިފުޅު ދެން މާމައަކަށް ނުފެންނާނެ ދޯ.. ދުވަސްކޮޅަކުން މާމަމަތިން ހަނދާން ނެތޭނެ ދޯ.. ” ފޮއްޓަކަށް އެއްޗެހި އަޅަމުން އުމުރުން 50 އަހަރުގެ ޖުވެއިރިޔާ ބުނެލިއެވެ. އޭނާ އެހެން ބުނުމުން...

11

އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް

މިދުވަސްކޮޅަކީ އަޅުގަނޑުގެ ޓެސްޓްތައް ފުލުފުލުގައި ނެގެމުން ދާ ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެފައި އޯލެވެލް އިމްތިހާނުވެސް ބޯމަތިވެފައި ވާތީ މިދުވަސްކޮޅު އަޅުގަނޑަށް ވާހަކަ ނުލިޔެވޭނެ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. ނަމަވެސް އޯލެވެލް ނިމުމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަތައް އަނެއްކާވެސް...

10

ރާސްތާ 30

ދުވަސްތައް ހަލުވިކަމާއިއެކު ފާއިތުވަމުން ދިޔައެވެ. އިމްތިހާނުތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި މާނީމެން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ގުރޫޕް ސަޓަޑީ ހަދައެވެ. ކިޔެވުމައިގެން ބުރަކޮށް އުޅުމުގެ ސަބަބުން އިތުރު ކަންތަކައިގެން އުޅޭކަށް ވަގުތެއް ނޯވެއެވެ. މާލޭ ލީގު ފެށުމުގެ...

6

އިންސާނުންގެ ހިތުގައި ހަމަ ރަޙުމެއް ނެތީ ބާވައެވެ.

ދުނިޔޭގައި7.6 ބިލިޔަނަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދަކަށް މީހުން އުޅޭއިރު، އާބާދީގެ ގޮތުން އެންމެ ގިނަވާނީ ކުޑަކުދިންގެ އާބާދީއެވެ. ނުވަތަ މިހާރަކަށް އައިސް، ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް އުގެނެން މަސައްކަތްކުރާ އެކި އުމުރުފުރާގެ މީހުން އުޅޭ ބޮޑު އާބާދީއެކެވެ. އެމީހުން ތަޢުލީމް ޙާސިލްކުރުމަށްތަކައި ގެންގުޅޭ ތަކެއްޗަށް ދެވޭ ގެއްލުމަކީ އަހަރެމެން  ކޮންމެ ދުވަހަކު ރޯންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އަހަރެމެންނަށް ދެވޭ އަނިޔާއެކެވެ. އަހަރެމެން ގައިން ބޭކާރު ވެގެންދާ ބައެކެވެ. އަހަރެމެންނަކީ ތަނަކަށް ނުދެވޭ ހުންނަތަނަށް ހަރުލާފާ ތިބޭ ޤަމާރުތަކަކީމެވެ. އެއީ އިންސާނުން އަހަރެމެންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކާއި ދެކޮޅަށް އަހަރެމެންނަށް  އެއްވެސްކަމެއް ނުކުރެވޭތީއެވެ. އަދި މީގެ ބަދަލުގައި މުޅި ދުވާލާއި ރޭގަނޑު އަހަރެމެން ތިބެން ޖެހެނީ އިންސާނުންގެ ޚިދުމަތުގައެވެ. ވިސްނާލާށެވެ. މިދުނިޔެ މިހާރުމިވަނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަރާފައެވެ. މިކަމުގެ ދަލީލަކީ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައިވެސް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން ކުރާތީއެވެ. އެއްޗެހި ދޮންނަން މެޝެނެއް، ޖޫސް އަތުން ގިރުމުގެ ބަދަލުގައި މިކްސްޓަރެއް، މިހެންގޮސް ހުރިހައި ކަމެއް މިހާރު ކުރަނީ ހަމަ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައެވެ. ނަމަވެސް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން އަހަރެމެންނަށްވާ ގެއްލުން މާ ބޮޑެވެ. ތަންކޮޅެއް ކުރިޔަށް ޖެހެލާނަމެވެ. އިންސާނާ އަހަރެމެންގެ  ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި އަހަރެމެންގެ ގައިގައި ފުރޯއިން ތަޅައި ބުރިކޮށްލައެވެ. ނަމަވެސް މި ބުރިކޮށްލާ ބުރިކޮށްލުމުން މަދުފަހަރަކަށް ނޫނީ އަހަރެމެންނެއް...

27

ދުޢާ 3

“ޝަޒިއްޔާ.. ހާދަ ވަރަކަށް އެސޮރާއި ދިމާލަށް ތި އެއްޗެހި ކިޔަނީ؟ އަދި މިއަދު އޭނާ ވަޒީފާއަށް އެ ނިކުތީވެސް.. އެހެން ނޫނަސް އިންސާނުންނޭ އަހަރެމެން މީ.. ކުށްވެސް ކުރެވޭނެ.. އެއީ އެހާ ކަމެއް...

11

ހާސިލް ވުމަށް އެދި ހިތް ރޮނީ 4

“އޭ..އީން..ނަމަކީ އީން..އެދިޔައީ..ހިނގާބަލަ.. ވޯހް..މިގޭގައޭ އޭނަ އުޅެނީ ކަނޑު އޮތް ފުރޯ މަ ވަލުން މި ހޯދަނީ ..ކޭން ޔޫ ބިލީވް އިޓް..”އަލްޔާން ހީވަނީ އަގު ބޮޑު ޖަވާހިރެއް ލިބިގެން އުޅެނީ ހެންނެވެ. “ނޯ..އަޝްރާ އާއެކީ ދިޔަ މަންޖެ ވާހަކަތަ؟ އެެއީ މިގޭގަ އުޅޭ ކުއްޖެއް ނޫން.. ވެދާނެ އަޝްރާ ފްރެންޑަކަށް” އީތަން މެންގެ ގޭގެ ދެވަނަ ފްލޯރ ގައި އެމީހުން ކުއްޔަށް އުޅޭތާ  މިހާރު 4 ވަރަކަށް އަހަރު ވެދާނެކަމާއި، އެ އަންހެން ކުއްޖާ މީގެ ކުރީން ދުވަހަކުވެސް ނުދެކޭކަމާއި، ނަމަވެސް އަޝްރާ އާއި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ރައްޓެހިވާނެ ކަމަށް ވެސް އީތަން ބުންޏެވެ. “ސަޅި ބިޓެއް ދޯ އެއީ..ކަޅިވެސް ޖަހާ ނުލާވިއްޔަ ބަލަން ހުރީ” ގެއަށް ވަންނަމުން އަޝްރާ އީން އާ ދިމާ ކުރިއެވެ. އަލްޔާންގެ ދެ ލޮލަށް ބަލަން ހުރެވުނު ގޮތް ހަނދާން ވުމުން އީން ވަރަށް ރަކިވިއެވެ. ތި ދެމީހުން ގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮވޭ ތޯ އަޝްރާ އެހުމުން އީން އަވަސް އަވަހަށް ނޫން ނުވެސް ދަންނަމޭ ބުންޏެވެ. އަލްޔާން ބޭނުންވީ އީން އެގެއިން ނިކުންނަން ދެން ބޭރުގައި މަޑުކުރާށެވެ. އޭރުން ގެއަށް ދާ އިރު ފަހަތުން ގޮސް އީން އުޅޭ ގެއެއް ވެސް ބެލިދާނެ ނޫން ހެއްޔެވެ. ވާހަކަ ވެސް ދެއްކިދާނެ ނޫން ހެއްޔެވެ. އެކަމަކު އީތަން އެކަމާ ދެކޮޅު ހެދިއެވެ. ކޮންމެހެން ނިންމަޖެހޭ މަސައްކަތް ހުރުމުން އީތަން ބޭނުންވީ އަލްޔާން ގޮވައިގެން ދާށެވެ. އެހެން ކަމުން އަޝްރާ އާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން މާދަމާ ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އީން އާ ބައްދަލު ކުރުވަދޭނެ ކަމާއި ފޯން ނަންބަރ ވެސް ހޯދަދޭނެ ކަމަށް އީތަން ވައުދުވިއެވެ. މި ވަގުތު އީން ގެ ހުރިހާ ކަމެއް ފަސޭހައިން...

19

ކުށަކާނުލައި- 10 ވަނަބައި

އާލިމް އަންނަ ވާހަކަ ބުނުމުން އާލާއާއި އަލަންގެ މޫނު އުޖާލާވެގެން ދިޔައެވެ. އާލިމް މެލޭޝިޔާގައި ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަން ހުންނަތާ މިހާރު 7 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެއްފަހަރު ޗުއްޓީ ލިބުމުން...

11

ރާސްތާ 29

މާޒީ…. އަރްޝާދް ދިޔުމާއެކު އަފްރާއަަށް އަޑުން އަޑު ނަގައި ރޮއެގަނެވުނެވެ. އަފްރާ ރޯނެ ވަރަކަށް ރޯން އައްޒާމް ބޭންދިއެވެ. ވިއްސަކަަށް މިނެޓު ފަހުން އަފްރާ ރުއިން ހުއްޓާލުމުން އައްޒާމް އަފްރާ ގޮވައިގެން އަފްރާގެ...

18

ފެވިފާނަންތިވޭ ހިތުގާ 3

ކުރިމަތީ ހުރި ފިރިހެން ކުއްޖާ މާފަށް އެދުމުގެ ބަދަލުގަ ހުއްޓާނުލާ ހޭތަން ފެނުމުން ލަމްޔާ ކައިރިޔަށް ރުޅިއައިސްގެން  ކޮއްލިކަމަކުން އެ ފިރިހެން ކުއްޖާގެ ހުނުން ވަގުތުން ހުއްޓުނެވެ. ކައިރީގައި ހުރި ނީމް އާއި...

19

ދުޢާ (2)

ފިރިހެންވަންތަ ހިނގުމެއްގައި ދިޔަ ދާނިޔަލްއަށް ސިހުން ގެނުވީ މީހެއްގެ ގައިގައި ފުދޭވަރަކަށް ބާރަށް ޖެހުމުންނެވެ. ޖެހުނު ގޮތުން އޭނާގެ ކޮނޑަށްވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ތަދުވިއެވެ. ދާނިޔަލްގެ ދެތުންފަތް ދޭތެރެއިން މަޑު އާހެއް ނިކުތީވެސް...