25

ވަންހަނާ (ހަވަނަބައި)

ދަންވަރުގެ ވަގުތެވެ. ގަޑިން 02 ޖެހީއެވެ. ނިކާލް އޮތީ އުއްޑުން އޮށޯވެލައިގެންނެވެ. ނިތްކުރިމަތީގައި އަތްބާއްވާލައިގެން އޮތުމުން ބޮޑު ފިކުރެއްކުރަނީހެން ހީވެއެވެ. ރޭގަނޑުގެ ނިދި ނަގައިލާފައި އޭނާ ވިސްނަމުން އެދަނީ ކޮންކަމަކާ ހެއްޔެވެ؟ އެއްވެސް...

27

ނޭންގިހިތޭ ގެންދެވީމަ މިތުރާ… (5)

ފަރޫން އާއިއެކު ގެއަށް އައި ލޫޔާގެ ހިމޭންކަމުން ނަގަންވީ މާނައެއް ނޭންގުނު ނަމަވެސް އާައިގެ މަތީން ފަރޫން ލޫޔާގެ ނިތަށް ބޮސްދިނުމަށްފަހު ރޭގަނޑުހެ ސަލާމްކޮށްލިއެވެ. އެވަގުތު ލޫޔާވެސް ރޭގަނޑުގެ ސަލާމްކޮށްލާފައި އަވަހަށް ގެއަށްވަނީ...

69

ގެއްލިދިޔަ ހަޔާތް….. 16

އެގޮތަށް 20 ފަހަރު ފޯނު ރިންގުވީތަނާ ރޭޝަމްއަށް ސިހިފައި ފޯނަށް ބަލާލެވުނެވެ. ނުދަންނަ ނަމްބަރަކަސް އެކާ ގިނައިން ގުޅާފަ އިނުމުން ދެވިސްނުމެއްގައި އޮވެ ރޭޝަމް އެކޯލަށް ޖަވާބުދިނެވެ. ” ޖަނާހުއޭ މީ….ހާދަ ވަރަކަށް...

23

ނޫރު (ތޭރަވަނަ ބައި)

“ކަލޭ ހީނުކުރާތި މަށަށްވުރެ ކަލެއަށް ކުރި އަރައިގެން ދެވޭނެ ކަމަށް. ހިތުން އަފާފްގެ ހިތް ކާމިޔާބުކުރަންތަ ވަކި ޤާރީއެއްގެ ރާގަކަށް ކިޔެވީ؟ އޭނަ މިއަދު ކަލެއަކީ ކާކުކަން ނޭނގިގެން އެބައުޅޭ. މަ ޔަޤީން...

16

ޢެދެމޭ އުފާ….(47)

ދުވަސްތައް އޭގެ ވާޖިބު އަދާ ކުރަމުން ގޮސް މިރެއަކީ އެރެއަށްޓަކައި ވަޒުނާ ފޮނި ހުވަފެންތައް ދެކެމުން އައި ރެއެވެ. މިރެއަކީ ވަޒުނާއާ އައިރަމް އާ ދެކުދިން ކައިވެނި ކުރަން ހަމަ ޖެހިފަ އޮތްރެއެވެ....

143

ގެއްލިދިޔަ ހަޔާތް….. 15

ރޭޝަމްވެސް އެތަނަށް ދެވުމާއެކު މެސެޖްކުރި ނަންބަރަށް ގުޅާލިއެވެ. “ހަލޯ.. އަހަރެން މިއިނީ އެތާނގަ.. ކޮބާ ތީނަ؟“ ރޭޝަމް މަޑުމަޑުން އަހާލިއެވެ. އެވަގުތު ރޭޝަމްގެ ފަހަތުގައި މީހަކު ހުރި ހެން ހީވެގެން ފަހަތް ބަލާލިއެވެ....

27

ނޭންގިހިތޭ ގެންދެވީމަ މިތުރާ… (4)

ގެއަށް ދިޔަމަގުމަތީގައި އެއްވެސްމީހަކު ވާހަކައެއްް ނުދައްކައެވެ. އެެެހެންޏާ އަނގަޔަށް ބޮލިރަވައެއް ލައިގެން އުޅޭހެންހިވާ ފަރޫންވެސް އިނީ އަނގައިގައި ޒިބުއަޅުވާފަހެން ހީވިއެވެ. ފަރޫން އައިސް އޭނަގެ ގޭކައިރިއަށް މަޑުކޮށްލުމުން އަލޫކް ފަރޫންއަށް ބަލާލީ ސުވާލުގެ...

13

ހަމްސަފަރް 2

ޖެހިގެން އައި ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހެވެ. ވެލާނާ އިނޓަރނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓްގެ އެރައިވަލް ގޭޓުން ނިކުމެގެން އެ އަންނަ ޒުވާނާއަށް ގިނަ ބައެއްގެ ނަޒަރު ހުއްޓެމުން ދިޔައެވެ. ހުދުކުލައިގެ އަތްދިގު ޓީޝާޓްއަކާއި ނޫކުލައިގެ ޖީންސެއްގައި...

35

ހާމަ ކުރީމާ ލޯބި މަވާކަން 3

ޒެވިޔަންގެ ގެއިން އެލައިޝާމެން ދިޔައީ މާދަމާ އެންމެން އެކީ ބޭރަށް ދާން ޕުލޭންކޮއްފައެވެ. ގެޔަށް ދިޔަގޮތަށް އެލައިޝާ ފުރަތަމަވެސް ބެލީ އިލްހާމް ގޭގައި އުޅޭތޯއެވެ.މާދަމާ ބޭރަށް ދާން އިލްހާމް ގާތުން ހުއްދަ ހޯދުމަށެވެ....

8

އަވްލީން (21ވަނަ ބައި)

މަހުދީ އަވްލީން ކައިރިއަށް އަޅާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކަށް އަވްލީން ފިޔަވަޅެއް ފަހަތަށް އަޅަމުންދިޔައެވެ. ވަކި ހިސާބަކުން އަވްލީންއަށް ހުއްޓެން ޖެހުނީ ފަހަތަށްގޮސް ފާރުގައި ޖެހުމުންނެވެ. މަހުދީ ކުރިއަށްޖެހި އަވްލީންގެ ކޯތާފަތުގައި ކަނާއަތުން ހިފަހައްޓާލުމުން...

8

ހުޔާ

ހަނދާން ހުންނަންފެށީއްސުރެ ހުޔާ އުޅެމުން އައީ މަންމައާއި އެކުގައެވެ. ބޮޑުވަމުންއައީ މަންމަގެ ބުރަމަސައްކަތުންނާއި މަންމަގެ އާއިލާގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ. އުޅެންޖެހިފައިވާ  އެކަނިވެރި ހާލުން ހުޔާވެގެންދިޔައީ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކުރަން ކެރޭ ހިތްވަރުގަދަ ކުއްޖަކަށެވެ. މަންމަގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން ބޭނުންވި ކޮންމެ އެއްޗެއް ހުޔާއަށް ލިބުނުނަމަވެސް ހުޔާގެ ދިރިއުޅުމަށް ދުވަހުން ދުވަހަކަށް ދިޔައީ ހުސްކަމެއް ވެރިވަމުންނެވެ. ބައްޕައެއްގެ މަޤާމް އަދާކުރަންޖެހިފައިވުމުން ހުޔާގެ މަންމައަށް ހުޔާއަށް ދޭންޖެހޭމިންވަރަށް ލޯތްބާއި އަޅާލުން ނުދެވުމުގެ ސަބަބުން ހުޔާދިޔައީ މައިންބަފައިން ދުނިޔޭގައި ތިބިނަމަވެސް މައިންބަފައިންގެ ލޯބިންމަހުރޫމްވަމުންނެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ބޮޑުވަމުންއަންނަ ހުޔާއަށް ދިޔައީ ތަފާތު އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެއިން ކޮންމެ އުނދަގުލަކާވެސް ހުޔާ ކުރިމަތިލަމުން ދިޔައީ ކޮންމެސް ދުވަހަކުން ދިރިއުޅުމުގާ ކާމިޔާބު ކުއްޖަކަށް ވުމުގެ ހުވަފެން ހަޤީގަތަކަށް ހެދުމުގެ އުއްމީދުގައެވެ…. އިންތިޒާރުކޮށްލައްވާ…. ނޯޓް: މިއީ އަޅުގަނޑު ޕަބްލިޝްކުރާ ފުރަތަމަ ވާހަކައަށް ވުމުން އަޅުގަނޑަށް ލިޔެވިފައިވާ...

17

ތިޔައީ މަގޭ އުފަލަކީ 1

ފަތިހުގެ ފިނި ފިނި ވަގުތެވެ. ބެލްކަނީގެ ރެއިލިންގައި އަތް އަޅުވާލައިގެން ކޮފީ ޖޯޑެއް ހިފައިގެން ހުރި އާލިޔާ ހުރީ ފުން ވިސްނުމަކަށް ގެއްލިފައެވެ. މާލޭގެ ހަލަބޮލި މަގުމައްޗަށް އޭނާގެ ކަޅުކަންގަދަ ދެލޯ ހުއްޓިފައި...

74

ގެއްލިދިޔަ ހަޔާތް….. 14

” ހޭއި.. މާދަން އެއް ގޮތަކަށްވެސް މިކޮޓަރިއަށް ނުވަންނައްޗޭ.. ޓުމޯރޯ އިޒް ފްރައިޑޭ…“ ޒާހިދު ތަންކޮޅެއް ބާރަށް ގޮވާލިއެވެ. އެއަޑު އިވުމާއެކު ރޭޝަމްގެ ފިޔަވަޅަށް ހުއްޓުން އެރިއެވެ. ވަގުތުން ފަސްއެނބުރި ޒާހިދާ ދިމާލަށް...

35

ގެއްލިދިޔަ ހަޔާތް….. 13

“ ތިސުވާލުގެ ޖަވާބު ލިބޭނެ މިރޭ ރޭޝަމްއަށް..“ ޒާހިދު ފުން ނޭވާއެއް ބޭރުކޮށްލިއެވެ. “އަހަރެން ދައްކަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ އަހަރެންގެ ކޮޓަރިތެރޭގައި ހިނގާ ކަންތައްތައް ރޭޝަމްއަށް އިނގެނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ..“ ޒާހިދު ސައިކަލުން ފައިބަމުން...

63

ނޭނގި ހިތޭ ތި އަތުލީ 19

މަލާކް ގަސްތުކުރީ ޒާދު އާއެކު ގިނަވަގުތު ހޭދަކުރާށެވެ. މައުވަން އެއްޗެއް ބުނޭތޯއެވެ. ކުރީފަހަރުވެސް ޒާދު އާއެކީ އުޅުމުން މައުވަން ވަނީ ރުޅިއައިސްގެން އޭނައާދިމާލަށް އެއްޗެހި ކިޔާފައެވެ. ޔަޒާން އިނީ ސޯފާގައި އޭނަގެ މަންމައާއި...