5

ގޮތް ނޭގޭ އަންހެން ކުއްޖާ

އާދައިގެމަތިން ނީލް މިއަދުވެސް ކެމެރާ ހިފައިގެން ގެއިން ނިކުތީ އަތިރިމަތީގެ އިރުއޮއްސޭ މަންޒިރުގެ ރިތިފޮޓޯކޮޅެއެއް ނަގާލުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. ނީލް އޭނާގެ އަތުގައި އޮތް ކެމެރާ ކޮނޑުގައި އަޅުވާލައިގެން ، ސައިކަލަށް އަރާ މިސްރަބުޖެހީ...

4

ޒާރާ 1

އެއްދުވަހެއްގެ ހެނދުނެވެ.ޒާރާ އުޅުނީ އޭނާގެ މަންމަ ހޭލަންވާއިރަށް ބަދިގެ އަށް ވަދެ ސައި ތައްޔާރުކުރާށެވެ.މިއީ ޒާރާގެ ކޮންމެ ސްކޫލު ބަންދު ދުވަހެއްގެ އާދައެވެ.މިހެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ އަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ކަނޑައިގެން ދިޔައެވެ.ނަމަވެސް އޭނާގެ މޫނު މައްޗަކުން އޭނާ އަށް ތަދުވާހެނެއް ހިޔެއް ނުވެއެވެ.ޒާރާ މަޑުމަޑުން ހިނގާފަ ގޮސް މަންމަ ގެ ކޮޓަރި ދޮރުގަ ޓަކި ޖެހިއެވެ.އިރުކޮޅެއް ނުވެ މަންމަ ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވާލިއެެވެ.މަންމަ ހުރީ ބިރުން ގޮސް ހަލާކުވާ ވަރު ވެފައެވެ.ވާނީ ވެސް އެހެންނޫންހެއްޔެވެ.އެހާވަރަށް ލޭ އެބަ އާދެއެވެ.”ދަރިފުޅާ އަވަހަށް ހިނގާ ހޮސްޕިޓަލަށް ދާން“ޒާރާގެ މަންމަ މިހެން ކިޔާ ޒާރާ ގޮވައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަން އުޅުނެވެ.”އަޅެ މަންމާ.. މަންމަ އަށް ވެސް އިނގޭނެ އެއްނު އަހަރެން މިކަހަލަ ކަމެއް ވެގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮއްސިއްޔާ ވާނެ ގޮތް.. އެހެންނޫނަސް އަހަންނަކަށް ތަދެއްވެސް ނުވެޔޭ..“.                       ޒާރާ އަކީ އެންމެ ކުޑަ އިރުއްސުރެ ފަށައިގެން ވެސް ސީއައިޕީ ކިޔާ ބައްޔެއް ހުންނަ ކުއްޖެކެވެ. މިބަލި ޖެހެނީވެސް ދުނިޔޭގަވެސް ވަރަށް މަދު މީހަކަށެވެ.މި ބަލީގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ތަދެއް އަދި ހޫނުކަމެއް ވެސް އަދި ފިނިކަމެއް ވެސް އިހުސާސެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ.                   ޒާރާގެެ މަންމަ އަވަހަށް ފަސްޓް އެއިޑް ކިޓް ހިފައިގެން ބޭސް އަޅަން އުޅުނެވެ. މިހެން އިންދާ ޒާރާގެ ހަނދާނަށް އައި ކަމަކުން އޭނާ ފެންކަޅިވިއެވެ.އެއީ މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިއެވެ. ޒާރާ އޭރު ކިޔަވަމުން ދިޔައީ ލާމު ގަމު ސްކޫލުގެ ގްރޭޑު އަށެއްގައެވެ.މި ބަލި ހުރުމަކުންނެއް ޒާރާ އަށް މާބޮޑު އުނދަގުލެއް ކުރިމައްޗެއް ނުވެ އެވެ.ނަމަވެސް އެދުވަހަކީ ޒާރާ ގެ މުޅި ޙަޔާތް ބަދަލު ކޮށްލި ދުވަހެކެވެ.     ...

25

މޮޔަ ހިތް މަގޭ…7

ނަމަވެސް ބައްޕަ އަށް ހުރިހާ ކަމެއް ކިޔާދޭން ޖެހޭނެ ކަން އަހަރެންނަށް އެނގެއެވެ.. ނަމަވެސް ކިހިނަކުންތޯ…… “ބައްޕާ .އަ… އަހަ..ރެން ވަރަށް ބޮޑަށް.. ނޫން ނޫން ބައްޕަ ދެކެ ލޯބިވާރަށް ވުރެ ކުޑަކޮށް...

މޫނޭ ތިއީ ހިތް އެދޭ (ޓްރެއިލަރ)
5

މޫނޭ ތިއީ ހިތް އެދޭ (ޓްރެއިލަރ)

ތެމިދާނެ ކަމުގެ އެއްވެސް ފަރުވާލެއްނެތި އިން އިސްރާއަށް ސިހުން ގެނުވީ އޭނާގެ      ކޮނޑުމަތީގައި މީހަކު އަތްއަޅާލުމުންނެވެ.އެއީ ކާކުގެ އަތެއްކަން އިހުސަސްވީ ހިނދު        އެތަނުން ތެދުވެ ދުއްވައިގަންނަން ނެގި ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅުން އިސްރާއަށް ފަހަތަށް           ...

17

އެހެނަސް 1

“އޯމައިގޯޑް… އަޅޭ… އަލްޙަމްދުލިﷲ….” އޭލެވެލް ޓެސްޓު ތަކުގެ މާކްސް ޝީޓު ފެނުމުން ނިކްހާ އަށް އުޅެފައި ނޫޅެވުނު ގޮތެއްވެސް ނޭނގުނެވެ. ކުޑަކުއްޖެއްހެން ހަޅޭއްލަވައި ގަނެފައި ފުންމައި ގަތެވެ. ކައިރީގައި ހުރި ޔަނާލް އުޅަނބޯށިން...

11

ނާކާ…

ނާކާ… އެޕިސޯޑް 01 ބޭބެގެ ކުއްލި މަރާއެކު އާއިލާއަށް ލިބުނު ހިތްދަތި ކަމަށް މިއަދަކީ ތިންވަނަޔަށްވީ ދުވަހެވެ. މަންމަ އާއި ބައްޕަ އަދި ކޮށްކޮ އަށްވެސް ހިތްވަރު ދޭން މިއަދު ހުރި ހަމައެކަނި...

12

ނޭނގިހުރެ ވެވުނު ލޯބި (8 ވަނަ ބައި)

މެންދުރުގެ އެވަގުތުގައި އިކާންއާއި ސާއިލާތިބީ މެންދުރުގެ ކެއުން ކާށެވެ. ފިހުނު ގެރިމަހާއި ވަރަށް ސޯސީކޮށް ކުޅިކޮށް ސާއިލާ ހަދާފައިހުރި މަޝްރޫމް ސްޕެގެޓީ ކާންތިބިއިރު އެދެމެދުގައި ދެކެވެމުން ދިޔައީ މަޝްހޫރު ސީރީޒް ފްރެންޑްސްގެ ވާހަކައެވެ....

26

މަޢާފް (އެއްވަނަ ބައި)

މާލޭގެ ތަނަވަސް ބޮޑު ގެއެއްގެ ގޭޓު ކުރިމައްޗަށް ރަތްކުލައިގެ ފެރާރީ ކާރެއް މަޑުކޮށްލިއެވެ. ގޭޓު ބަލަހައްޓަން ތިބި ދެ ސެކިއުރިޓީން ގޭޓު ހުޅުވުމާއިއެކު ކާރު މަޑުމަޑުން ވޯކްވޭއިން ދުއްވާލައިފައި ގޮސް ގޭގެ ބޮޑު...

14

އެދިގެން ތި ލޯތްބަށް 12

އެ މަންޒަރު ފެނުމުން އިޝާމްގެ މެއަށް ގޮތެއް ވެގެން ދިޔައެވެ. ނަޒްހާގެ ބަދަލުގައި ނައިހާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ހުންނަން އިޝާމް ބޭނުން ވިއެވެ. އެ ވޭނުގައި ނައިހާއަށް އެހީވެދީ އެންމެ ކައިރީގައި ހުންނަން...

2

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ – 15

“އޭނާ ދަންނަންތަ؟” ރިފާ ކުރި ސުވާލުގެ ސަބަބުން އަހަންނަށް ދެބުމަ ކައިރިކޮށްލެވުނެވެ. ރިފާގެ މޫނަށް ވެރިވި ކުލަވަރުންނާއި، އެ އަޑުގައިވާ ހާސްކަމުން، އެމީހާ އެއީ އާދައިގެ މީހެއް ނޫންކަން އަހަރެންގެ ސިކުނޑި ދެނެގަތެވެ....

24

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 11

އަޒްހަދުގެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދެއްނުދީ އިންނަމަވެސް ނަފީސާގެ މޫނު މަތިން ހިތްހަމަނުޖެހުމުގެ ކުލަވަރުތައް ފާޅުވާން ހުއްޓެވެ. ދިމްނާ އަވަސް އަވަސްކޮށްލައިގެން ނުކުތީ އޭނާ އިނުމުން އެމައްސަލަ އިތުރަށް ހޫނުވެދާނެތީއެވެ. ހުކުރުން ފައިބައިގެން ކާރުގައި ގޭގެ...

32

ވަޢުދު (ހަތާވީސްވަނަ ބައި)

އެރޭ ރާއްޖޭގެ ގަޑިން 11 ޖަހަން ގާތްވެފައިވަނިކޮށް މަސްޢޫދު އޭނަގެ ބައެއް އެކުވެރި ފަޅުވެރިންނާއެކީ މަހަށް ދިޔަ ދޯނި ފާލަމާއި ގާތްކުރަމުން ދިޔައެވެ. އެކަނި އުޅެން ފެށިފަހުން ކޮންމެ ދުވަހަކު އޮފީހުގެ ޑިއުޓީ...

19

އެދިގެން ތި ލޯތްބަށް 11

އިޝާމް ފެނުމުން ނައިހާގެ ފިޔަވަޅުތައް މަޑު ޖެހިލި ނަމަވެސް، ނޫރާ ނައިހާގެ އަތުގައި ހިފާލުމުން ނައިހާ ގޮސް ގޮނޑިއެއްގައި އިށީނެވެ. “އިޝާމް… ހިނގާ” ނާއިލް ގޮވާލުމުން އިޝާމް ސިހިފައި ބަލާލިއެވެ. އަދި އަވަހަށް...

27

ރާސްތާ2 ސާދަވަނަބައި

އަލައިކާއާ ޒެވިޔަންގެ ގުޅުމަށް އެއް މަސްވީ ދުވަހަކީ ފުޓުބޯޅަ ސީޒަން ފެށުނު ދުވަހެވެ. ކަން ދިމާ ކުރިގޮތުން ފުރަތަމަ މެޗު ކުޅެން ޖެހުނީ އަލްޔަސް ކުޅެން ޖެހުނީ އޭނާގެ ކުރީގެ ކުލަބާ ދެކޮޅަށެވެ....

7

ނޭނގި ވެވުނު ލޯބި 3

ކާރު ގޮސް މަޑުކޮއްލީ ބޮޑުގޭޓެއްގެ ކުރިމައްޗަށެވެ.ގޭޓު ހުޅުވިގެން ދިއުމުން ޝަހުދާން ކާރު އެތެރެއައް ވައްދާލިއެވެ.އަދި ކާރުން ގޮސް ޕާކުކުރާ ތާާނގައި ކާރު ޕާކުކޮއްލުމަށް ފަހު ކާރުން ފޭބިއެވެ. އެވަގުތު ވާރޭ އެށްކޮށް ހުއްޓިފައި ވުމުން ޝަހުދާންގެ ފިރިހެންވަންތަ ހިނގުމުގައި ގޮސް އެ ބޮޑު ގަނަވަސް ދޮރުގެ ކުރިމަތީ ހުއްޓިފައި ގޭގެ ބެލްގައި މަޑުމަޑުން ފިއްތާލުމުން ކޮންމެވެސް އަންހެން މީހަކު އައިސް ގޭގެ ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ. އެއާއެކު އެތެރޭގަ ތިބި މީހުންގެ ނަޒަރުވެސް ޝަހުދާން އަށް ހުއްޓުނެވެ.އެތެރޭގަ ތިބި މީހުނަށް އަޅާލުމެއްނެތި ޝަހުދާން އެތެރެއަށް ވަދެގެންގޮސް ސިޑިން މައްޗަށް އަރައިގއން ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ނިވާވިއެވެ. *********************************** ގޭގެ ބެލް ރިންގުވުމުން ގެނައި ކޮފީގެ ތަބަށް މޭޒުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު އުފާވެރި މޫނަކާ އެކީ ޥީނާ ދޮރު ހުޅުވަން ދިޔައީ އެއީ ކާކުކަން އެނގިހުރެއެވެ.އުއްމީދުކުރި މޫނު ފެނުނު ކަމުގަިވިޔަސް އެމޫނުން ފެނިގެންދިޔައީ މީގެ 2 އަހަރުކުރިން ފެނިގެންދިޔަ ހިތާމަ އެވެ.އެޔާއެކު ވީނާޔަށް ފަހަތަށް ބަލައިލެވުނީ ފިރިމީހާޔަށް އެކަން ފާހަނގަވިހޭ އަހާލާ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އެވަގުތު އެއްޗެއް ނުބުނުމަށް ޝާމިން ވީނާޔަށް އަތުން މަނާ ކުރީ ހާލަތު އެނގިގެންނެވެ.ވީނާ އެނބުރި ކުރިމަށްޗަށް ބަލާލިއިރު ޝަހުދާން ވީނާޔަށް ބަލައިވެސް ނުލައި އެތަނުން ދިއުމުން ވީނާ މިލާމޯޅި ވެފައިވާ މޫނަކާ އެކީ ގޮސް އެތާ ކައިރި ހުރި...

ތެދުވެރި ލޯބި- 3
46

ތެދުވެރި ލޯބި- 3

އޮފީހައް އައި އާ ކުއްޖާ ފެނިފަ ޔާޝާ އިތުރައް ދެރަވާން ފެށިއެވެ. ކަރުނަ ތައް ލޮލައް ޖަމާވާން ފެށިއެވެ. އެއީ ހަމަ ޔާޝާ އަށް ދޯކާ ދީހެދި ޔާޝާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ނާއިޝް...