15

އަޖައިބެއްފަދަ ލޯބި 2

  …… ކިހިނެއްވީ..؟ މަލީ އޭނައަށް ހިތްކީތަ؟؟؟ މަހާ ދިމާކޮއްލިއެވެ.ނޫނޭ ނޫނޭ.. އޭނަ މާ އޮވާ ސޯލިހު. މަލީ ކަހަލަ ކުދިންނާ އޭނަޔާ ހަމައެއް ނޫން.. ހީލަމުން އޭނަ ބުނެލިއެވެ. ނޭނގޭ ސަބަބަކާހުރެ...

20

އުޖާލާވެގެންދިޔަ ޙަޔާތް (4)

ރަޙުމްކުޑަކަމާއެކު ގެއިންނެރެ އެއްލާލި މަޔަކަށްޓަކައި ކަރުނައަޅާނުރޮއުމަށް އޭނަ އަޒުމްކަނޑައެޅިއެވެ. އަދި ޙަޔާތުގެ އެހިތާމަވެރި ޞަފްޙާތަކުގައި ތަޅުއަޅުވާ މުޅިން އާ ޞަފްޙާތަކެއް ލިޔުމަށް އަޒުމް ކަނޑައެޅީ އެކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދިން އެކުވެރިޔާއަށް ޝުކުރުކުރާ ޙާލުގައެވެ. ނަމަވެސް...

38

އިންތިޒާރުގައި ހުންނަމޭ ލޯބިން 10

ފެންވަރާ ތައްޔާރުވެގެން ތިރިއަށް ފޭބި ޝައުނާއަށް ނުކުމެވުނީ އާމިރާގެ ކުރިމައްޗަށެވެ. ކުރިން ފެންނަ ނުރުހުންތެރިކަމެއް އާމިރާގެ މޫނަކުން އޭނައަކަށް ނުފެނުނެވެ. ” މަންމާ… އައިލީ މެނާއެކު ހިނގާލަން ދާން މިދަނީ… ” މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު...

39

ހުޅުކޮޅު 10

ޒިވާ ހުރީ ބުނާނެ އެއްޗެއްވެސް ނޭނގިފައެވެ. ރައިފާގެ ހިތުގައި ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫޙު އެވަނީ ހާދަވަރަކަށެވެ. ރައިފާއަށްތަކައި އެހެން ފަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިފަހަރުވެސް އޭނާ ހަމްދަރުދީ ވިއެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ ރައިފާއަށް އެއިން...

7

ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް…

މުތާގެ އައު ވާހަކައެއް ކިޔުންތެރިންނަށް https://vfp.mv މެދުވެރިކޮށް މިހާރު ކިޔާލަންލިބޭނެއެވެެ. އުއްމީދަކީ މިވާހަކަ ވެސް ކިޔުންތެރިންނަށް ކަމުދާނެ ކަމަށް، އަދި މުތާގެ ކުރީގެ ވާހަކަތަކަށް ލިބުނު ފަދަ ތަރުހީބެއް މިވާހަކައަށް ވެސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެލީ
18

އެލީ

މޮޔައިން ތެންމާ ޒާތުގެ ކަނި ވާރޭ ކޮޅެއް މާ ހެނދުނަކާއި ވެހުނެވެ. އެ ކަމަކު މިހާރު ދުނިޔެ ތެރެއަށް ކެނޑިގެން ދާން މި އުޅެނީ، ހިތަށް ފިނިކަން ލިބިގެން ދާ، ހިޔާލުތަށް ފަނާކޮށް...

13

ބޭނުންވަނީ ޔާރާ… 13

“ލަޔަކް . އަސްލު .. އަސްލު ލަޔަކްގެ ބައްޕަ މާލެ ދަތުރުކުރި ލާންޗްގައި ކަރަންޓް ސޯޓެއްވެގެން ރޯވީކީ ނޫން.. ބަޔަކު ގަސްތުގައި ލާންޗްގައި ރޯކޮށްލީ.. އެމީހުންގެ ޓާގެޓަކީ ލަޔަކްގެ ބައްޕަވީމަ.. ” ޒޯހާއަށް...

48

ހުޅުކޮޅު 9

އިރުއޮއްސެން ގާތް ވުމުން ނަމާދު ގަޑިވެސް ކައިރި ވާތީއާއި އެއްކޮށް ނައިޝަމް ޒިވާ ގެއަށް ލައިފައި ނަމާދަށް ދާންވެގެން ސައިކަލުގެ މިސްރާބު ގެއާއި ދިމާލަށް ޖެހިއެވެ. ދިހަ ވަރަކަށް މިނެޓުން ގެއާއި ހަމައަށް...

43

ހައިރާ🥀 (އެއްވަނަބައި)

“ހޭއި ލަވް. ދެންބުނެބަލަ އޭރު ބުނަން އުޅުނުވާހަކަ. ތިހާ ހިތްތަޅުވަން ނޫޅެބަ. ހެއިލްގެ ކަންކަމުގަ އަހަރެން ވަރަށް ކެތްމަދުވާނެ އިނގޭ.” ޒަކްޔަންގެ ބަރު، ފިރިހެންވަންތަ އަޑުން ލުއި ހިނިތުންވުމެއްގެ އަޑު އިވިގެން ދިޔައެވެ....

47

އިންތިޒާތުގައި ހުންނަމޭ ލޯބިން 9

ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަށްފަހު އައިލީން ގޭތެރޭގެ ބައެއް ކަންތައްތައް ކޮށްލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވިއެވެ. އައިލީން އަކީ އަބަދުވެސް ވީވަރަކުން އެފަަދަ މަސައްކަތްތަކުގައިވެސް ހަރަކާތްތެރިވާ މުރާލި ކުއްޖެކެވެ. ބައެއް ކަންތައްތައް ކޮށްލުމަށްފަހު އޭނާ ކޮޓަރިއަށްވަދެ ކުޑަކޮށް ތައްޔާރުވެލިއެވެ....

ވޭނާ އުދާސް
15

ވޭނާ އުދާސް

އަހަންނަކީ ނޫސްވެރިއަކީމެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާތާ އަދި މިވީ ދެއަހަރެވެ. މުޅިންވެސް ކަވަރުކޮށް އުޅުނީ މުނިފޫހިފިލުވުމެގެ ދާއިރާގެ ޚަބަރުތަކެވެ. އަހަރެން މަސައްކަތް ކުރަނީ އޮންލައިން ނޫހެއްކަމަށްވާ ކުއްލިނޫހުގައެވެ. ކުއްލިނޫހަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު އެންމެ...

10

އެހަނދާން ނުދާނޭ ފިލާ 11

އިރުއޮއްސި ބަންގި ގޮވުމުގެ ކުރިން އަރަން ގޮވައިގެން ގެޔައްދާން ހަޔާ ހިނގައިގަތެވެ. ދަމުން އަދި އެއްފަހަރު ވިޝާލްގެ ހިލަމެއްވޭތޯ ފަހަތައް އެނބުރި ހޯދާ ބަލާލެވުނެވެ. ވިޝާލް ނެތްކަން ޔަގީންވީމައި އެނބުރި ދާން ހިނގައިގަތެވެ....

29

އެ ވަޢުދު (1)

އަމްނާ މިއަދު ހަތަރު ދަމު ދަށްބަނޑުގައި ރިއްސާތީ ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔައިރު ފެނިގެން ދިޔަ ސޫރައަކީ މީގެ ކުރިން ފެނިފައިނުވާ ފަދަ ފުރިހަމަ ސޫރައެކެވެ. ފުރަތަމަ ނަޒަރުން އޭނާގެ ހިތް ކަތިލި ޒުވާނެއް އެނޫނިއްޔާ...

28

ފުރަތަމަ ނަޒަރު

ވިއްސާރަ ވިލާތައް އުޑުމަތީގައި ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައެވެ. ގަދަ ވަޔާއެކު ގަސްގަހުގެ ފަތްތަތް އުދުހޭ މަންޒަރު ބަލަން ޒާޝާ ހުރީ އާޝޯޚުވެފައެވެ. ވައިގެ ފިނިކަން ކުރިން އިޚްސާސް ވެފައިވީ ނަމަވެސް މި މަންޒަރުތައް ލޮލަށް...

18

ހައިރާ🥀

ހައިރާގެ މަރުން އެންމެންނަށް ސިހުން ގެނުވިއެވެ.ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފެޝަން ކުންފުނި، ‘ފެއީރިޔާ’ ގެ ސީއީއޯ ހައިރާ އަމިއްލަޔަށް މަރުވީބާއެވެ؟ނޫނީ އެއީ އެހެން މީހެއްގެ ލާއިންސާނީ އަމަލެއްބާއެވެ؟ ޒަކްޔަންއަށް ހައިރާގެ މަރުގެ ހަގީގަތް...