24

ބޮއްސުންލި ޙަޔާތް

އަހަރެން އޮތީ އެނބުރެމުންދިޔަ ފަންކާއަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެންނެވެ. ކައިރީގައި ހުރި...

75

ކަކުނި 22

އެއަޑުގައި ހުރި ބާރަކުން އެރަށުގައިވާހާ ރުއްގަހެއް މުލުން ލުހިގެން މައްޗަށް...

ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލް ކަމަށް 14

ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލް ކަމަށް

އަޅުގަނޑު ލިޔަމުން ދިޔަ ވާހަކަ އެދެމޭ ކަލާޔާ ގާތުގާވުމަށް އަޕްނުވެ...

42

މަލާކް… 5ވަނަބައި

“މަލާ.. އަސްލު އަހަރެންބޭނުން މަލާތީ ވަރަށް މޮޅުކުއްޖަކަށްވާން…” ދައްކާނެ ވާހަކައެއްނޭންގުމުން...