5

ބަދަލު ވި ހަޔާތް 2

އަހަރެން ނުވައެށް ޖަހާކަން ހާއިރު ތެދުވީމެވެ. ދުވަހަކީ ސްކޫލު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުން ސްކޫލަށް ދާކަށެށް ނުޖެހެއެވެ.ފޫހި ކަމާއެކު ހިނގަމުން ގޭގައި ހުރީ ޖޯލިފަތި ތަކުގެ ތެރެއިން ޖޯޔެއްގައި އަހަރެން ޖައްސާލީމެވެ. ކުއްލިއަކަށް...

47

ކުށަކާ ނުލާ 15

ނަދާގެ އެކަނިވެރި ކަމާ، ނަދާ ފޫހިވާނެ ވަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަޔާޒްއަށް އިހުސާސް ކޮށްލެވުމުންނެވެ. “އަޔާއަށް އޯކޭ ނޫނިއްޔާ ގުޅާފަ ބުނާނަން ނޫނެކޭ” އަޔާޒް އެއްޗެއް ނުބުނެ ގިނަ އިރު ވާން ފެށުމުން...

27

ވާނަން އުމުރަށް – 8 –

އައިލީން ވެއްޓެންދިޔަ ވަގުތު މާގަނޑުގެ އިސްކުރުގައި ހިފާ އަންބުރާލެވުނީއެވެ. އެވަގުތު ދެމީހުންވެސް ތެމެމުންދިޔައީ ފެންމާގަނޑުންފޭބި ފިނިފެންތިކިތަކުންނެވެ. އެކަކު އަނެކަކުގެ ލޮލަށް ގެއްލިފައިތިބި ދެމީހުންވެސް ސިހުނީ މީހަކު ކަރުކެހިލި އަޑުއިވިފައެވެ. ******************************* އިއްބާން ފާހަނައިގެ ދޮރާދިމާލަށް ބަލާލުމާއެކު ދެލޯބޮޑުވިއެވެ. އައިލީން ވެސްހުރީ ދެލޯބޮޑުކޮއްލައިގެން ފާހަނައިގެ ދޮރާދިމާލަށް ބަލާށެވެ.އެއީ އެއަރ ޕޯޓުގައި އިއްބާން ގާތުގައިހުރި އަންހެން ކުއްޖާކިން އައިލީންއަށް އެނގުނެވެ. ޒިލްވާ ހުރީ ގަބޫލުނުކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް އައިލީން އާ ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެނެވެ. އެ ދެލޮލުން ކުޑަ ހިނދުކޮޅަކަށް  ނަމަވެސް ވޭނެއް ފެނިލިއެވެ. ލަސްލަހުން އޭނާގެ ނަޒަރު އިއްބާންއަށް ބަދަލުކޮއްލިއެވެ. އިއްބާން އާ ޒިލްވާގެ ހަތަރުކަޅި ހަމަވިވަގުތު އިއްބާންއަށް ދޮންތަގެ ހިތުގައި އުފެދިފައިވާ ސުވާލު އެގުންފަދައެވެ....

13

ބަދަލުވި ހަޔާތް – 2 – ފަހުބައި

އެވަގުތު އަހަރެންގެ ފައިދަށުން ބިންގަނޑުކެހިގެން ދިޔަފަދަ އިޚްސާސެއްކުރެވުނެވެ. ހިތްހުއްޓުނުހެންހީވިއެވެ. އަހަންނަށް މިކުރެވޭ އިޙްސާސްތައް ގަލަމަކުން ބަޔާންނުކުރެވޭހާ ފުނެވެ. ދެލޯ ފުރި ބާރުވަމުންދިޔަ ކަރުނަތައްއޭގެ މަގާމު ދޫކޮށް ފައިބައިގަތީ އެވަގުތުއެވެ. އަހަރެންނަށް ފެނުނީ އަހަރެންގެ...

49

ނާއިންސާފް 25

“ޒިން މަށަކަށް ނޭންގެ ތިމީހުން ތިކިޔާ ލޮއިތްބަކީ ކޯޗެއްކަމެއް. އުފާވެރި އިހުސާސެކޯ. އެކަމަކު، ފިރިހެނުން ތިވާ ލޯބިން ހިތްދަތި ކަން ނޫން އެއްޗެއް ލިބޭތަ… މަވެސް ބޭނުމޭ އުފަލުގަ ހިތް ހަމަ ޖެހިގެން...

7

ޝައިމް 5

” ކިހިނެއްވީ؟ ކޮންކަމަކާ ތިވިސްނަނީ؟؟” އެހެން ބުނުމުން ޒުބޭދާ އިރުކޮޅެއް ވަންދެން ސާފިރްއާ ދިމާބަލަހައްޓައިގެން ހުރެ ބުނާނެ އެއްޗަކާމެދު ވިސްނިއެވެ. އަދި އެއައް ފަހު ޒުބޭދާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. ” މިހާރު މުހުތާރުވެސް މަރުވެޖެ ދެން ކީއްވެ ކޮއްކޮ ގެ ސިފަ ބަދަލުނުވަނީ؟ހްމްމްމް ސާފިރް ތި އުޅެނީ އަދި ވެސް ކޮއްކޮގެ ގައިތެރޭގަ ދޯ” ސާފިރް ހީލުމަށްފަހު ބުނެލިއެވެ. “އާ. ކޮއްކޮގެ ގައިން އަދިނުނިކުންނަން” އަވަސް އަވަހަށް ޒުބޭދާ ސުވާލު ކޮއްލިއެވެ. ” ދެން ކޮން އިރަކުން ނިކުންނަނީ؟” ސާފިރް އެއްޗެކޭނުބުނެ އިސްދަށަށް ޖަހާލިއެވެ. އަދި ވާހަކަ ދަކަން ފެށިއެވެ.” ކޮއްކޮ ގައިން ސާފިރް ނިކުންނާނީ ކޮއްކޮގެ އަސްލު މަންމަ ކައިރިއަށް ދިޔައީމަ. ކޮއްކޮ ރުޅި އަޔަސް ނަޔަސް ސާފިރް މި ބުނަނީ ކޮއްކޮގެ ރަންގަޅަކައް. އަދި ބުނަންތަ ވާހަކައެށް ކޮއްކޮގެ ގައިން ސާފިރް ނުކުންނައިރު ކޮއްކޮ ލިއިގެންނާ އަޅައިގެން ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް އަންދާނެ.” އެހެން ބުނުމުން ހާސް ވެފައި އަވަހަކައް ޒުބޭދާ އަހައިލިއެވެ. “އެއްވެސް އެއްޗެ ނުއަންދާނެހެން ބެހެއޮޓިދާނެތަ؟” އެހެންބުނުމައް ފަހު އަތުގައި އޮތް އަންގޮޓީ ގައި ހިފާލިއެވެ. ޖަވާބު ދޭން އަންގަ ހުޅުވައިލިތަނާހެން ކުއްލިއަކަށް ސާފިރް ގެއްލުނެވެ. އިރުކޮޅެއް ނުވެ ޒުހުރާ އައިސް ކޮޓަރިއައް ވަދުނެވެ. އަދި ވަރަށް ހާސްވެފައި ބުނެލިއެވެ.” ކާކާ ތި ވާހަކަ ދައްކަނީ. ޒުބޭ ޖިންނި މޮޔާވީތަ؟” އެހެން ބުނުމުން ޒުބޭދާ ބާރަކައް ހޭންފެށިއެވެ. ހީ ނިމުމަށް ފަހު ޒުބޭދާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. ” ދެން މަންމަ ވެސް ދޯ ދައްކާވާހަކަ ބަލާލަ. ޒުބޭ ޖިންނި މޮޔަވޭދާނެތަ؟ ޒުބޭ ބާރަށް….މި..މިއޮތް ފޮތް ކިޔާއަޑު މަންމަ އަށް ތިއިވުނީ” އެހުން ބުނުމައް ފަހު ކައިރީގައި އޮތް އިންގިރޭސި ވާހަކަ ފޮތަށް އިށާރާޔް ކޮށްލިއެވެ. އެހެން ބުނުމުން ޒުހުރާ ފުން ނޭވައެއް ލުމައް ފަހު އަނެއްފަރާތަށް އެންބުރި ކޮޓަރިން ނިކުމެ ސިޓިން ރޫމް އަށް ދިޔައެވެ. ޒުހުރާ ދިއެމުން ޒުބޭދާ އަވަސް އަވަހައް އަވަހައް ދަބަހަށާއި އަލަމާރި މަތީގައި އޮތް ފޮށި ނެގުމަށް ފަހު ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ފުރާ ޒުބޭދާގެ ހެދުން ތައް އެޅިއެވެ. ޒުބޭދާ ދޮރުހުޅުވުމައް ފަހު ބޭރަށް ނިކުތެވެ. ވާނޭންގި އިން ޒުހުރާށް ވާހަކަ ދައްކަން އެންގުނީ ވެސް ޒުބޭދާ ދޮރާ ހަމަ އަށް އެރުމުންނެވެ.” ޒުބޭ! ތީ ކޮންކަމެއް؟ކޮނަތާކަށް….. ދަނީ…..”ކިޔާފަ ނުކިޔާނެ އެއްޗެއް ނޭންގިގެން އުޅުމުން މެދުތެރެއިން ޒުބޭދާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. “މަންމާ! ޒުބޭ އަށް އެންގޭ ތި މަންމަ އަކީ ޒުބޭގެ އަސްލު މަންމަ ނޫން ކަން. އެއްކަލަ ދުވަހު ބުނީމެއް ނުން މީހަކު ގޮވިއޭ ޝައިމްއޭ ކިޔާފަ. އެންގޭތަ އެއާ ކާކު ކަން. އެއީ ޒުބޭ ގަޔަށް މިހާރު ލައިފަ އިން ޖިންނި. ޖިންނިއައް ކިޔަނީ ސާފިރް. މަންމަ ހިތައް އަރާފާނެ ކީއްވެބާއޭ ދޯ ޒުބޭ މަރުނުވީ….. އެންގޭތަ ކީއްވެކަމެއް؟ އެއީ ސާފިރް އަކީ މުސްލިމް ޖިންނިއެއް ވީމަ. ސާފިރް ބުނި ޒުބޭ ކައިރީ މަރާ ނުލާނަމޭ. އަދި ބުނަން މަންމައާ މުހުތާރުއާ ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ވެސް އަޑުއިވުން. މުހުތާރު ބުންޏެއްނުން މިހާރު ހޭނެތިފައޭ އޮންނާނީ ޔަގީނުން ވެސް. އޭރު އަދި ހޭއެރީ…. އެހެންވީމަ މަންމައާ މުހުތާރުއާ ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ވެސް އަޑު އިވުން.” އެހެން ބުނުމައް ފަހު ޒުހުރާ އާއި ދިމާ ބަލާލިއިރު ޒުހުރާ އިނީ ޖެހި ބުދެއް ހެންނެވެ. އަނެއްކާ ވެސް ޒުބޭދާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. “އަދި އިންގޭ ތި މަންމަ ކަން ޝައިމްގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ...

26

ދުޝްމަން – 9

ޝާޔާ އަމިއްލައަށް މަރުވަން އެ އުޅެނީ އަހަރެންނާއި ހެދިއެވެ. ޝާޔާގެ މަރު އެޅޭނީ އަހަރެންގެ ބޮލުގައެވެ. ވަގުތު ބޭކާރުނުކޮށް ގައިގައި ނެތް ހިތްވަރު ލަމުން އަހަރެން ބަކަ ތަޅައިގަތީމެވެ. ކުރެވެނީ ކީއްކަމެއް ނޭނގެއެވެ....

26

ވާނަން އުމުރަށް – 7 –

އެހެންއިންތާ އިރުކޮޅެއް ފަހުން އިއްބާންގެ ސިކުނޑިއަށް އައި ހިޔާލަކުން އެ ތުންފަތްމައްޗަށް ލާނެތް ހިނިތުންވުމެއްވެރިވިއެވެ. އަދި މަޑު ހިނގުމެއްގައިގޮސް އެނދުކައިރީގައި މަޑުކޮއްލިއެވެ. ********************** އެނދުގެ ސައިޑް ކަބަޑުމަތީއިން ފެންފުޅިން އަތަށް ފެންކޮޅެއްއަޅާލުމަށް ފަހު...

13

ބާކީ 2

ދެން އަހަރެން ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށް އިންސާފު ކުރީ މެވެ. ”ދަރިފުޅާ. ދޮންބެެ އާ ދޮނާ މާދަމާ އަންނަ ވާހަކަ ބުނި. ވާނެ ރަނގަޅު އެއްޗެއް ހަދާލަން. އަނެއްކާ މާދަމާ ސްކޫލަށް ވެސް ދާކަށް...

75

ކުށަކާ ނުލާ 14

މައިހާ ވިސްނާލިއެވެ. ދުވަސްކޮޅަކަށް ނަމަވެސް އަޔާޒްއާ ކައިރީގައި އުޅެލަން ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ކުރަން ނިންމީ ކުއްލިއަކަށެވެ. ދޭއް ޖެހި އިރުވެސް ނުނިދިފައި އޮތް ނަދާއަށް ގޭގެ ދޮރު ހުޅުވާލި އަޑު އޮވުނެވެ....

11

މަގޭ ވާހަކަ

ލުމާން އައި ދުވަހުން ފެށިގެން އަހަރެންނާއި މެދުގައި ހާއްސަކަމެއް ބަހައްޓާހެން އަހަރެންނަށް ހީވަމުން ދިޔައެވެ. ލުމާންއަކީ މާލޭގައި އުޅެ ބޮޑުވަމުން އައިސްފައިވާ ކުޖެކެވެ. އަދި އަހަރެންނަކީ ރާއްޖެތެރޭގެ ނާތަހުޒީބު ރަށެއްގައި އުޅެ ބޮޑުވަމުން...

އައިރީންގެ ކިޔުންތެރިންނަށް!
3

އައިރީންގެ ކިޔުންތެރިންނަށް!

ވަރަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ވާހަކަ މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނީތީ ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން ނިހާޔަތަށް މަޢާފަށް އެދެން… މިވޭތުވިޔެ ދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އަޅުގަނޑުގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން ވާހަކައިގެ ކޮންމެ އެޕިސޯޑެއް ބަރާބަރަށް ކިޔުން ތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދޭން ނުކުޅެދިފައިވާތީ އެއްކޮށް ހަމައަކަށް އެޅުމުން ވާހަކަ އެއްކޮށް ކިޔުންތެރިންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ނިންމައިފިން.. ކުރިންވެސް ވާހަކައަށް ސަމާލުކަން ލިބުން ވަރަށް މިފަހަރުވެސް ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން… “އައިރީން” މިވާހަކަ ވަރަށް އަވަހަށް އަޅުގަނޑު މިސައިޓަށް އަނެއްކާވެސް އަޕްލޯޑް ކުރަން ފަށާނަން.. އަދިވެސް އެއްފަހަރު ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދެން…    

50

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….46

ވިޝާހްއަށް ހަޔާތުގައި ލިބޭނެ އެންމެ އުފާވެރި ޚަބަރު އެދުވަހު ލިބުނެވެ. އޮފީސް ބްރޭކްގަޑީ ގެއަށް ދިޔައިރު ނިކްހާތް ދިން ޚަބަަރުން އޭނާ ބޭނުންވީ ނިކްހާތް ގޮވައިގެން އުދުހިގަންނާށެވެ. އެތަށް ފަހަރަކު އޭނާ ނިކްހާތްއަށް...

4

އިބްރަތްތެރި.

އުޑުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފާފައެއް ކުރެވުނީ ހަސަދަވެރިވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. (އިބިލީސް އާދަމްގެ ފާނަށް ހަސަދަވެރި ވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.) ބިންމަތީގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލޭއޮހޮރިގެންދިޔައީވެސް ހަސަދަވެރިވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. (ޤާބީލް، ޚާބީލް ޤަތުލުކުރީވެސް ހަސަދަވެރިކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ.)...

4

ހަނދާންތަކުގެތެރެއިން ޕޮމްޕޭ

ގާތްގަނޑަކަށް ވިހިހާސް މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮތް އެރަށަކީ އެފަދަ ދެވަނައެއްނުވާ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި ރީތިކަމުގެ ނަން މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ. އެތަނުގައި އެމީހުން ބިނާކޮށްފައިވާ ގެދޮރާއި، މަގުތަކާއި، އިމާރާތްތަކަކީ އެޒަމާނުގެ އެންމެ ޗާލުވީ ތަންތަނެވެ....