12

ހިތުގެ ތެޅުން 12 – ފަހުބައި

“ދޯ…” ޖީލާން ދޯ ކިޔައިލިއެވެ. އިރުކޮޅެއް ފަހުން ޔަޝަލްއަށް ހޭން ފެށުނެވެ. ޖީލާންއަށްވެސް ހެވިއްޖެއެވެ. ދެމީހުން ހުއްޓުމެއް ނެތީ ހީހީފައި ހުއްޓައިލިއިރު މޫނުމަތިން އުފާވެރިކަން ނުފިލައެވެ. ޔަޝަލް ޖީލާންއާއި ގާތަށް ކެހިލާފައި ކޮނޑުގައި...

8

ލޯބި 5 ވަނަ ބައި

“ރިޔާ. . .” ޒިޔާން މަޑުމަޑުން އަހަރެންގެ ނަން ކިޔާލިއެވެ. އެކަމަކު އަހަރެން އިޖާބައެއް ނުދެމެވެ. ގުޑިވެސް ނުލައި އެގޮތުގައި ހުރެވުނީއެވެ. “އަހަރެން ވަރަށް ލޯބިވޭ ރިޔާ ދެކެ” އަހަރެންގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި...

3

ބަދަލު ވެއްޖެއެވެ.( ފަހުބަޔާއިއެކު)

އިސްމާޢިލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ މުޙައްމަދު ހެނީއެވެ.މޫނުބަލާ ލޯގަނޑު ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެ އެތަކެއް ފަހަރު މިގޮތަށް ހުނުނެވެ.އަންހެނުންނެތް ދަނޑިވަޅެއްގައި އެހިތާމަ ގޭގައި ގެންގުޅޭ ކުއްޖަކު ފިލުވާލަ ދިނީތިއެވެ. ކައިވެނީގެ ޙަޔާތައް ހަތް އަހަރު ވެފައިވާއިރު...

48

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 34

” ސާރާ މަށާއެކު މާލެ ދާންވީނު, ތިހެން ކިހާ ދުވަހެއް ވަންދެން ހުންނާނީ, ތިހެން ހުރެގެން ފާއިތުވާ ކޮންމެ ވަގުތަކާއި ދުވަހަކީ ސާރާގެ ދުޝްމަނުންނަށް ލިބޭ ހިތްވަރަކަށް ނޫނީ ނުވާނެ, އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް...

10

ހިތް އެދުނަސް… (26)

“ދެން ތި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ތިތާ ހުރެގެން ދެއްކީމަ ވީތަ؟ އަންނަން އުޅޭ ދޮރުމައްޗަށް” އާސިފް ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު އަޔާން އޯކޭ އޭ ބުނެ ނުކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ. ގޭތެރެއިން ނުކުތް އަޔާން ގެ...

29

ހިތް ލޯބިން ދެވިއްޖޭ 7

ނޯޓް:/ވާނިން މި ބައިގެގެ ނިމޭ ތަންކޮޅުގަ އޭޖް ރެސްޓްރިކްޓެޑް ސީންއެއް ހިމެނޭނެއެވެ. _______________________________________ “އައި ލަވް ޔޫ ބޭބީ..” ސުންހާގެ ތުންފަތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔަމާން ބޮސްދިނެވެ. އޭނާގެ ތުންފަތުގައިވެސް ލިޕްސްޓިކް އުނގުޅުނެވެ....

15

ދެގަޑި ތިރީސް – 12

ކުއްލިއަކަށް ވަރަށް ބާރު އަޑަކާއި އެކު މުޅި ތަން އަނދިރިވިއެވެ. ޤުރުއާން ކިޔަވަން އިން ނާޝިދާގެ ހިތް ބާރަށް ތެޅެން ފެށިއެވެ. އެއްވެސް އަޑެއް ބަޑެއް ނީވެއެވެ. ދެތިން ފަހަރަށް އޭނަ ލޯއުނގުޅާލިއެވެ....

11

އަހަރެންނަކީ ޚިދުމަތްތެރި އަކީމެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އަހަރެންނަކީ އިންސާނުންނަށް ބޭނުންތެރި އެއްޗަކަށް ވާތީ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާ ކުރަމެވެ.އަހަރެންގެ ބަދަހި ޢާއިލާގައި ތަފާތު ސައިޒުގެ އެކިކުލައިގެ އެކިބައްޓަމުގެ މެމްބަރުން ހިމެނެއެވެ. އަހަރެންގެ ޢާއިލާގެ ބޮޑެތި މީހުންނަށްވެސް...

11

ހަދިޔާ (ފަސްވަނަ ބައި)

“ކިހިނެއް މިވަނީ؟” އައްޒާމް ދެންވެސް އެ ޙާދިސާ ހިނގި ހިސާބާއި ކައިރިވެލަމުން ލިއާމާއި މަޑުމައިތިރި އަޑަކުން މުޚާތަބު ކުރިއެވެ. ދަންނަ އަޑެއް އިވިގެން ދިޔުމުން މާޝާގެ ހިތް އާދަޔާ ޚިލާފު ގޮތަކަށް ތެޅިލިއެވެ....

7

އިމްތިޙާން (15ވަނަ ބައި)

“ދަރިފުޅާ!… މާހިލް… މާހިލް ބައްޕަ ކައިރިންވެސް މާފައް އެދުނު. ދަރިފުޅައް ދެވުނު އަނިޔާއަށް. އަދި އެކަމުން އާއިލާއަށް ދެވުނު ހިތްދަތި ކަމަށްވެސް. މާހިލް ބުނީ ދަރިފުޅުދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާ ކަމަށް. އަދި ދަރިފުޅާއި...

2

އޯގާތެރިއަތެކެވެ.

އިސްމާޢީލްޢަލީރ.ކަނދޮޅުދޫ ރީތި ނާޒުކު އަތެކެވެ.ބީހިލުމުން ހިތްގައިމު އަސަރުތަކެއް ކުރުވައެވެ.ވަރަށް ގިނައިރުވާންދެން ބޯ މޮޑެދިނެވެ.އެ ލޯބިލޯބި ހިމަހޯދި އިގިލިތަކުން ފުނާ އަޅައިދެމުންނެވެ.މިމީހުންގެ ރީތިކަމާއި އެއްވަރަށް ހަމްދަރުދީގެ އަސަރުވެސް ނުހަނު މަތީދަރަޖައަކަށް އޮވެއެވެ.އިންސާނީ ޚިދުމަތް ފޯރު...

11

ލޯބިން ދީވާނާ… 2

ކޭއެފްސީއިން ކައިގެން އެންމެން ދިޔައީ ޒީކުގެ ޕްރައިވެޓް ކާރު ދުއްވާލާށެވެ. ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ބްރިޖުމަތިން ދުއްވާލާފައި ދިޔައީ އުފަލާއި މަޖަލުގައެވެ. ޖެހެމުން ދިޔަ ރޭގަނޑުގެ ފިނި އަރާމު ރޯޅީތަށްވެސް އެބައިމީހުންގެ އުފަލުގައި ބައިވެރިވަމުން...

5

އަޅުގަޑު ބޭނުންވަނީ…..

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ރުހިވޮޑި ގަންނަވާފަދަ ގޮތަކަށް ދިރިއުޅުން ބައްޓަން ކުރާށެވެ. ކޮންމެ ވަގުތަކުމެ އެލާނގެ ބައްލަވާ ވޮޑިގަންނަވާކަން ޤަބޫލު ކޮށްގެން ދިރިއުޅޭށެވެ. މުނާޖާ ދެންނުވުމަށްޓަކައި...

14

ހިތް އެދުނަސް… (25)

އެންމެ ރަނގަޅެވެ. ޒައިން އަށް ވެސް މަލަކް އަށް ވެސް ފުރުސަތު ދޭންވީ ކަންނޭގެއެވެ. އޭނާ ފޯން ނަގާ އަޔާން ކޮށްފައިވާ މެސެޖަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިރުކޮޅަކު އިނެވެ. އަދި އެއަށް ފަހު ގުޅުމުގެ...

7

ލޯބި 4 ވަނަ ބައި

ދުވާލުގަޑީގައި ޒިޔާންގެ މެސެޖެއް ނުލިބޭނެކަން އެނގޭއިރު ވެސް ފޯނު ހިފައިގެން އަހަރެން އިނީ ފަހާތަނުގައެވެ. އެތަނުގައި އުޅޭ ކުދިންނާ ވާހަކަދައްކާލާ، ހީސަމާސާ ކޮށްލުމުން ފޫހިކަން ފިލައެވެ. އެމީހުން ހީނހީނފައި އާންމުކޮށް ދައްކަނީ ފިރިހެން...

12

ހިތް ލޯބިން ދެވިއްޖޭ 6

މަޑުމަޑުން އެސްފިޔަތަށް ތަޅުވާލަމުން ލޯ ހުޅުވާލި ސުންހާއަށް އޭނާގެ މޫނުމައްޗަށް ދިއްލާފައިވާ ހުދު އަލިފެނުނީ ހިސާބަކަށް ފުސްކޮށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހިތްވަރުކޮށްފައި އޮތްތަނުން ބޯހިއްލާލަން މަސަތްކަތް ކުރިއެވެ. ސުންހާގެ ބޮލަށް އަރައިގެން ދިޔައީ ތޫނު...