3

ރަނގަޅުގޮތް ބުނެދިން ނަމަ ކިހާރަގަޅުވީސް ހެއްޔެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އަލިވިލިއްޖެއެވެ. ރީތިދުވަހަކަށެވެ. ދުވަސްކޮޅަކުން ކޮޅިގަޑުގެ އެއްވެސް އަސަރެއް ނުފެންނާނެއެވެ.ގެތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުން މަރާމާތު ކުރާނެއެވެ. ނެތިގެންދިޔަ ގަސްގަހާގެހީގެ ބަދަލުގައި އާކުރިތައް ފަޅާނެއެވެ. މުޅިތަނަށް ފެތުރުނު ފަތްތަކާއި ކުނިތައް ނަގައި...

9

ލޯބި ޓުރެއިލަރ

އާމިނަތު ކައިޒީން އަކީ ޔަތީމު ކުއްޖެކެވެ.ކިޔާ ވިހައިފައި މަންމަ ނިޔާވިއެވެ.އަދި ބައްޕަ ނިޔާވީ މޫދަށް ގެބިގެންނެވެ.ކައިޒީންގެ 2 ކޮއްކޮ ހުރެއެވެ.ފުރަތަމަ ކޮއްކޮ އަކީ އައިޝަތު ކައިރާއެވެ.ދެން ހުންނަނީ މަރިޔަމް ކިޔާއެވެ.މި ތިން ކުދިންނަކީ...

445

ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ…………….! (7 ވަނަ ބައި)

“މައި ލިޓްލް ބްރޯ! ދޮންތަ އަބަދުވެސް ބުނަން ދޯ ޔޫ ނެވަރ ނޯ ވަޓް ޔޫ ކޭން ޑޫ އަންލެސް ޔޫ ޓްރައި އޭ. ސޯ ގިވް ދިސް އަ ޓްރައި ޓޫ! އައެމް ޝުއަރ ޔޫ ވިލް ވިން.” ލުބްނާ އެހެން ބުނެލީ އެއީ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވިޔަކަސް އެކުއްޖާދެކެ ލިބާން ލޯބިވަންޏާ ލިބާންއަށް އެކުއްޖާއާއިއެކު އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވިދާނެކަން ޔަގީންކުރަމުންނެވެ. އޭނާއަށް ނޭނގުނީ ލިބާންއަށް މިކަން ކާމިޔާބުވެއްޖެނަމަ ލިބާންއަށްވުރެ އޭނަ ވާ އުފާ ވަކި ކުޑައެއް ނުވާނެކަމެވެ. އަދި ލިބާންގެ ހިތުގައިވާ ކުއްޖަކީ ލިބާންގެ ޙަޔާތާއި އެންމެ އެކަށޭނަ ބައިވެރިޔާކަމެވެ. ހައު ކޭން ޔޫ ބީ ސޯ ޝުއަރ ދޮންތާ؟ ޔޫ ވޯންޓް ނޯ ވަޓް އިޒް އެކްޗުއަލީ  އިން ހަރ ހާރޓް. އައެމް ޖަސްޓް އަ ބިޓް އެފްރެއިޑް ދެޓް ޝީ މައޓް ރިޖެކްޓް ބޯތް މައި ލަވް އެންޑް އަވަރ ފްރެނޑްޝިޕް. އިވެންދޯ ޝީ ރެޖެކްޓް މައި ލަވް، އައި ޑޯންޓް ވޯންޓް ދެޓް ޓު އެފެކްޓް އަވަރ ފްރެންޑްޝިޕް. ބަޓް އައިމް ޝުއަރ ދެޓް އިސް ވަޓް މޯސްޓް ލައިކްލީ ޓު ހެޕެން އިފް ޝީ ޑަޒަންޓް ވޯނަ އެކްސެޕްޓް މައި ލަވް އެންޑް ދެޓް އިޒް ވަޓް އައެމް ސްކެއަރޑް އޮފް ދަ މޯސްޓް ސިސް.” ސޯފާގައި ގިޓާ ލައކޮށްލާފައި ނުވެއްޓޭނެހެން ބަހައްޓާލަމުން ލިބާން ބުނެލިއެވެ. ލޯބީގައި ނަކާމިޔާބުވާނެ މީހަކަށް ވަކަށް ލިބާން ބޭނުމެއްނޫނެވެ. ” ބާން! އިޝް މީ އަދި ދުވަހަކުވެސް ލަވްލައިފެއްގައި އުޅުނު ކުއްޖެއްނޫން. އެކަމަކު އިޝް އަމިއްލައަށް ފީލްވަ ގޮތަކަށް ބުރަވެ ހުރެ މި ބުނަނީ! ޔޫ ނީޑް ޓު ބީ ވެރީ ސްޓްރޯންގް އިން ކޭސް އޮފް ލަވް. ޑޯންޓް ފީލް އެފްރެއިޑް އޯ ޝައި ޓު ކޮންފެސް. އަސްލު ތެދަށް ބުންނަޏާ ބާންގެ ކިބައަކު ނެތް އަންހެންކުއްޖަކު ރިޖެކްޓްކުރާކަހަލަ ސިފައެއް. އިފް އިޓް ވޯޒް ފޯ މީ، އައި ވުޑް ހެޕިލީ އެކްސެޕްޓް އިފް ޔޫ ރިއަލީ ލަވް މީ ޓްރޫލީ! ހެހެ!” ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލަމުން އިޝްރާ އެހެން ބުނެލިއިރު އޭނައަށް  ނޭނގުނީ ލިބަންގެ ހިތުގެ ރާނީއަކީ އޭނާކަމެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން މުޅި ދުނިޔެ ސިއްސުވާލާފަދަ ފިޔަވަޅެއް ލިބާން އަޅާާފާނެކަމެވެ. “ބާންގެ ސިންގަލް ޕާރފޯމެންސް އެކަނި ދޯ އިންނަނީ! ކިތއް ލަވަ ޕާރފޯރމް ކުރަންތަ ތި ނިންމީ؟” ލިބާން ގާތު ލުބްނާ އަހާލީ އިޝްރާގެ ވާހަކައަށް ލިބާން ޖަވާބެއް ނުދީ އިނުމުން މަޢުލޫ ބަދަލުކޮށްލުމަށެވެ. “ބާންއައިއެކު ޕާރފޯމްކުރާނެ ކުއްޖަކު ވެއްޖިއްޔާ ބާން ޕާރފޯމްކޮށްފާން ޑުއެޓް ވެސް. އެކަމަކު ބާންއާއިއެކު ޕާރފޯމްކުރާނެ ކުއްޖަކުވެސް ނެތް ވިއްޔާ! ހެހެ! ދޮންތަ ޕާރފޯމްކުރަންވީނު ބާންއާއި އެކު!” ހިނިގަނޑެއް ޖަހަލަމުން ލިބާން ލުބްނާގެ ގާތުގައި ބުނެލިއެވެ. ލިބާން ބުނެލިގޮތުން ލުބްނާގެ ގާތަށްވެސް ހިނިއައެވެ. ” ދޮންތައާ ބާންއަ ޑުއެޓް ޖެއްސީމައި ދެން އިޓް ވިލް ބީ ރިއަލީ ފަނީ ދޯ! އިޝް އަރަންވީނު ބާންއާއެކު ޑުއެޓަކަށް. ޔޫ އޯލްސޯ ގޮޓް އެން އޯސަމް ވޮއިސް ގާލް!” އިޝްރާގެ ކޮނޑުގައި ޖަހާލަމުން ލިބްނާ ބުނެލިއެވެ. ” ބާންއަށް އޯކޭއިއްޔާ، ބާންއަށް އިޝްއާއެކު ރީތި ޑުއެޓެއް ޖެއްސެންޏާ ހަމަ އަރަންވީ!” ހިނިތުންވެލަމުން އިޝްރާ ބުނެލީ ތިމަންނައަށް މައްސަލައެއް ނެތޭ ބުނާ ފަދަ އުސޫލަކުންނެެވެ. އެއާއެކު ލިބަންގެ މޫނުމަތީގައި ފަނޑުނުވަ ހިނިތުންވުމެއް ދުވެލިތަން އެކަކަށްވެސް ނުފެނެއެވެ. ވާނީވެސް އެހެންނޫންހެއްޔެވެ؟ ލޯބިވާ ކުއްޖާއަށް އޭނަދެކެ ލޯބިވާކަން ނޭނގިނަމަވެސް އެކުގައި ލަވައެއް ކިޔާލުމުގެ ފުރުސަތު ޤަބޫލުކުރުމުން އުފާނުވާނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ިވަގުތުން އިޝްރާއަަށް އޭނާ ޖަވާބުދިނީ  ހިތް އުފަލުން ފޮޅިފައިވާ ހާލުގައެވެ. ” އެހެންވީމައި އާދޭ އަހަރުން ގެއަށް ޕްރެކްޓިސްކުރަން! އުނދަގޫކުރަން ކުޑަކުދިންނެއް ނޫޅޭނެ. މަދަމާ ރޭ ޝޯ އޮތީ ސޯ ފުދޭވަަކަށް ސަމާލުވެގެން ޓަފްކޮށް ޕްރެކްޓިސް ޖައްސާލުން މުހިންމުވާނެ އިނގޭ!” އިޝްރަ މިހެން ބުނެލީ އާންމުންގެ ކުރިމަތީ އޭނާ ހުށަހަޅައިދޭ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުން ވީހާވެސް ފުރިހަމަ ހުށަހެޅުމަކަށް ހަދަން ބޭނުންވާތީއެވެ. “ސޯ ދޮންތަވެސް ލަވައެއް ޕާރފޯމްކޮށްލަންވީއެއްނު އެއީ ސޯލޯއެއްވިޔަސް. ބާން ޗާންސެއް ދޭނަމޭ. އެންޓަރޓެއިންމެންޓް ކްލަބުގެ ކެޕްޓަން ސްޕެޝަލް ޗާންސެއް ދޭން ބުނީމައި ދެން އެއްބަސް ވެލަބަލަ ޕްލީސް ދޮންތާ!” ލުބްނާގެ އަތުގާ ހިފައި ތަޅުވާލަމުން ލިބާން އާދޭސްކޮށްލިއެވެ. “އެއީ ތެދެއް. ލުބޫ އެކަނި ޕާރފޯމްކުރަން ބޭނުންނޫނިއްޔާ އިިޝް ބުނެފާނަން އައީ ކައިރީގައިވެސް. ހީ އިސް އޯލްސޯ އަ ރިއަލީ ގުޑް ސިންގަރ. އިޝް ބުނެފިއްޔާ އައީ އެއްބަސްވާނެ. އައެމް ޝުއަރ.” އިޝްރާ ބުނެލީ ލުބްނާއަށް ހިތް ވަރުދޭފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ” އައީ އަކީ ކާކު؟” ލިބާން އަހާލީ އޭނާއަށް ލުބްނާ ނުވަތަ އިޝްރާއާއި ގުޅުންހުރި ‘އައީ’ ކިޔާ މީހެއް ނޭނގޭތީއެވެ. އެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދިނީ އިޝްރާއެވެ. “އައީ އަކީ މަގޭ ޔަންގާ ކަޒިން ބްރޯ. އޭނަ އިޝްއަށްވުރެ 2 މަންތްސް ކުޑަވާނެ. އަސްލު ނަމަކީ އައިހަމް.”...

23

ކަލާޔާ ނުލާ 2

“އަޔާން … އަޔާން …” މުންބައިގެ ބޮޑު ފައިވްސްޓާ ހޮޓެލް އެއްގައި އެއްވެފައިވާ މީހުން އެއްއަޑަކުން ގޮވަމުން ދިޔައެވެ. ރީތިކޮން ފޮތި ދަމާފައިވާ ބޮޑު އިސްޓޭޖް މަތީ ހުރި ޒުވާނާގެ ކަރުގައި ނޫކުލައިގެ...

2

“ސްކްރީން ދެވި”

ދުނިޔެ ބަވަނަވެ، ޓެކޮނޮލޮޖީގެ ރަން ގަހަނާއިން ޒީނަތްތެރިވަމުން ދާއިރު އަޅުގަނޑުމެނަށް މިދަނީ އެތައް ގިނަގުނަ ފަސޭހަތަކެއް ލިބެމުންނެވެ. ކަންކަން ކުރާނެ އަވަސް މަގަށް އަތްތައް ހޭނި، ސިކުނޑިތައް ދެވި ހިފައިފައެވެ. ހަމަ އެއާއެކު...

11

ދިނީޒަހަރު…. 06

******** ނޯޓް: މިވާހަކައިގެ އެއްވަނަ އެޕިސޯޑުން ފެށިގެން ފަސްވަނަ އެޕިސޯޑާއި ހަމައަށް ގެނެސްދީފައި އިންނާނީ ފެންވަރު އޮންލައިންގައެވެ. އެބައިތައް ކިޔާލަން ބޭނުންވާ ކިޔުންތެރިންނަށް އެ ސައޓް މެދުވެރިކޮށް އަދި އަޅުގަނޑުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް...

1

ފުސްމާޒީ

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ މިއަދަކީ ފުސްނަކަތުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހެވެ. ކުޑަކޮށް ފުސްވިލާ ބުރާލިކަމުގައި ވިޔަސް މޫސުން ރީތިވާން އުޅޭހެން ހީވެއެވެ. ފާތުން އޮތީ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ފަތްޖެހި އެނދެއްގައެވެ.އަތުގައި ކަރުދާސްގަޑެއް އޮތެވެ. އެއީފާތުންގެ...

2

ޘާބިތު ބިން ޤައިސް ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު – ސުވަރުގެވަންތަވެރި ބޭކަލެއް!

ނަންފުޅާއި ނަސަބުފުޅު ثابت بن قيس رضى اللّـه عنــه ގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ، ثابت بن شماس بن قيس، އެވެ. މަންމާފުޅުގެ ނަންފުޅަކީ، هند الطائية އެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ ކައުސާހިބާގެ މިތުރު...

7

އަހަރެން 2

އަހަރެން ވަރަށް މޮޅަށް ކިޔަވަމުންއައި އަހަރެކެވެ. ގޭތެރޭގައި ހުއްޓައި އަހަރެންގެ ހަގަށް ހުންނަ ކޮއްކޮ އައިސް ބޮލުގައި ބާރަކަށް ޖެހުމުން އަހަރެން ސިހިފައި އަވަހަށް ބަލާލީމެވެ. ނަމަވެސް ކޮއްކޮ ތިރިއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރުމުން...

3

ހަތުރުވެރިކަމުގެ އޮށް އިންދާކަށް ނުވާނެއެވެ.

އާޅެން ހަތުރުވެރިކަމުގެ އޮށް އިންދާކަށް ނުވާނެއެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ފަރިފަރި ރީތި ނުފޮޅޭމާތަކެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ޖެހޭގަދަވައިން ޙިމާޔަތް ބޭނުން ވެފައިވެއެވެ. ތުއްތުކުދިންވެސް ހަމަ މިފަދައެވެ. ބޮޑެތިމީހުންގެ ރުޅިވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ނުވެއްދުން އެދިގޮވަނީއެވެ....

41

ކަލާޔާ ނުލާ 1

“ޒޯޔާ…ދަރިފުޅާ ޒޯޔާ … ” ޒުލޭޙާ އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ފަތިސްނަމާދަށް ގޮވިއެވެ. ޒޯޔާ އަވަހަށް ތެދުވެގެން ގޮސް ފެންވަރައިގެން ނިކުމެ ނަމާދު ކޮށްލިއެވެ. ނަމާދު ކޮށް ނިމުމުން މުޞޮށްލަ މޭޒުމަތީ ބާއްވައިފައި މަންމަ...

5

ނުކުޅެދުން

އަހުރެން ކެފޭއަކަށް ވަނތް ފަހަރެކެވެ. ކޮށިގަނޑުމަތިން ފެނުނު ހެދިކާކޮޅަކަށާއި ކޮފީ އަކަށެވެ. އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކުން ފުނިޖެހުމަށްވުރެން ބޯހާސްކަން އިތުރުކުރުވީ ބުރޭކް ނަގަން ވަދެވުނު ތަނުގެ ހަލަބޮލިކަމަކުންނެވެ. ހަރަކާތްތެރިކަމެއް ނޫނެވެ. އަޑުތަކުގެ ހަރުކަށިކަމެވެ. މި އެތެރެވެވުނީ...

34

ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ……….! (6 ވަނަ ބައި)

“އާނ ކީއްކޮށްދޭންވީއޭ!” ލުބްނާގެ ކޮޓަރީގައި ހުރި ކުއިން ސައިޒުގެ ބޮޑު އެނދުގައި އިށީނދެލަމުން އިޝްރާ އަހާލިއެވެ. އޭރު ލުބްނާހުރީ އޭނާ އަޅައިގެންހުރި މެރޫންކުލައިގެ ޝޯލް ނަގާށެވެ. “މީ…. ވަރަށް ބޮޑުކަމެއް! ނޭނގެ ތިދެމީހުންނަށް ވާނެކަމެއްވެސް!”  އަތުގައިއޮތް ގިޓާގެ ނަރުތަކައި ކުޅެލަމުން ލިބާން އެހެން ބުނުމުން ލުބްނާ ޝޯލްގައި އިން ފަހު ޕިން ވަކިކޮށްލަމުން ލިބާންއާއި ދިމާލަށް އެނބުރިލިއެވެ. “ދެން ވާނެތޯ ނޫނީ ނުވާނެތޯވެސް އެނގޭނީ ބުނީމައިދޯ! ބުނެބަލަ ހާސަރު ދިގުނުކޮށް” ލިބާން އާއި ދިމާލަށް އެނބުރެލަމުން ލުބްނާ ބުނެލީ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ހުރެއެވެ. ލިބާން އެހެން ބުނެފިއްޔާ ލުބްނާ ހިތްހަމަނުޖެހޭނެކަންވެސް އޭނާއަށް އެނގެއެވެ. ނަމަވެސް އެންމެފުރިހަމަ ގޮތުގައި އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާތީ ލިބާންއަށް އެހެން ބުނެވުނީއެވެ. “އެނގެއެއްނު މާދަމާރޭ ޝޯ އޮންނަކަން! އެ ޝޯގަ ބާން ޕާރފޯރމްކުރާ ލަވަ ޓެސްޓުކޮށްލަންވީ!” ލިބާން އެބުނީ މިދިޔަ އަހަރު 12 ނިންމި ކުދިންގެ ފަރާތުން ސޮކޫލުގެ އެހެންކުދިންނަށް މާދަމާ ރޭ ބާއްވަދޭ ހާއްސަ ޝޯއެއްގެ ވާހަކައެވެ. ލިބާންއަަކީ މިދިޔައަހަރު ސްކޫލުގެ އެންޓަރޓެއިންމެންޓް ކްލަބުގެ ކެޕްޓަންކަމަށްވެފައި އަދި އޭގެ އިތުރުން ސްކޫލުގެ ގިނަދަރިވަރުންތަކެއްގެ ފަރާތުން ލިބާންގެ ލަވައަކަށް އެދިފައިވާތީ ލިބާން ވަނީ މި ޝޯގައި ލަވަކިޔަން ނިންމާފައެވެ. ނަމަވެސް ހަގީގަތުގައި އޭނާ މި ލަވަ މިވަގުތު ކިޔަން ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި ލަވަ ޓެސްޓުކުރުވަން ނޫންކަމެވެ. މިވަގުތު އިޝްރާ އެތާ އިނުމުންކަމެވެ. ލިބާންއަށް ނޭނގި ނަމަވެސް އޭނާއަށް ވަނި އޭނާގެ ހިތް އިޝްރާއަށް ދެވިފައެވެ. އަބަދުވެސް އޭނާގެ ޚިޔާލުތަކުގެ ތެރޭގައި އިޝްރާ ވެއެވެ. އިޝްރާ އުފާވެއްޖެނަމަ އޭނާވެސް އުފާވެއެެވެ. އިޝްރާ ދެރަވެއްޖެނަމަ އޭނާވެސް ދެރަވެއްވެ. އަބަދުވެސް އިޝްރާއައި ދޭތެރޭ އޭނާއަށް ވިސްނެއެވެ. ސަބަބެއް ނޭނގިނަމަވެސް އޭނާއަށް މި ވަނީ އިޝްރާދެކެ ނުހަނު ބޮޑަށް ލޯބިވެވިފައިކަމަށް އޭނާއަށް ޤަބޫލުކުރެވުނެވެ. އޭނާގެ ހިތުގައި ރަނިކަންކުރަނީ އިޝްރާއެވެ. ހިތުގެ އެދުމަކީ އިޝްރާއެވެ. “ތިއީކީ މާކަބޮޑު ކަމެއް ނޫނެއްނު؟ އަވަހަށް ފަށާ!” ދެފައި ވައްކޮށްލަމުން އެނދުމަތީގައި އޮތް ބާލީހެއް ނަގާ އުނގަށް ލާފައި އިޝްރާ ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު ލުބްނާވެސް އައިސް އެނދަށް އަރާ ހަމަޖެހިލިއެވެ. އަތުގައި އޮތް ގިޓާގެ ނަރުތަކާއި ކުޅެލަމުން ލިބާން ފުންނޭވާއެއްލާ ލަވަ ފެށިއެވެ. “ބޭނުންވަނީ ޔާރާ، ލޯބިން ބަލާ ލީމާ، ހީވޭއިނގޭ، ގާތަށް މަގޭ، އާދޭ ކަލާ، ބޭނުންވަނީ ޔާރާ، ލޯބިން ބަލާލީމާ، ހީވޭއިނގޭ، ގާތަށް މަގޭ، އާދޭ ކަލާ...

24

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 20

އެކުވެރިން އޭނަދެކެ ވާ ލޯބި އިހުސާސްވުމުން އޭނާ ވަރަށް އުފާވިއެވެ. އޭނަދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވާ އާއިލާއެއްވެސް ވެއެވެ. އެހެނަސް ލޯބިވާ ބައިވެރިއެއް ނެތެވެ. ސުވާލަކީ އާއިލާ އާއި އެކުވެރިންގެ ފަރާތުން ކިތަންމެ ވަރަކަށް...

0

ފިކުރު

އާޅެން ފިކުރު އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ހިތްވަނީ ނުތަނަވަސް ކުރުވާފައެވެ. ރަތްޔާޤޫތުފަދަ ދެތުންފަތުގައި ދުނބުޅީގެ ފަރުދާއެއްވަނީ ލެވިފައެވެ. ސަންގު މަރުމަރުގެ ހުދު ހިލައަށްވުރެވެސް ހުދު ދަތްޕިލާގެ ކުލަވަނީ ގެއްލިފައެވެ. އިތުރުވީ ދެރުލުގެ ސަބަބުން...

34

ހަދިޔާ (އަށާވީސްވަނަ ބައި)

“މަންމަ ކޮބާ؟” މިރްޒާނަށް ފިނިވެގެން ދިޔަ ހިތަކާއެކީ އަވަސްއަވަހަށް އަހާލެވުނެވެ. އެއާއެކު މުޙްސިން އޭނައާއި ދިމާލަށް ހިތާމަވެރި މޫނަކާއެކީ ބަލާލިއެވެ. އެއަށްފަހު ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލިއެވެ.   “ނޭނގެ ބައްޕާ….މަންމަ އަހަންނާއި އެކީގަ...