9

އީލާމް -12

ސްކައި ހައުސްގެ ސުފްރާމަތި ތައްޔާރުކުރަމުން ދިޔައިރު މެހެރޫ އޭނާގެ ދަނބި...

42

ޢެދެމޭ އުފާ….(30)

އަލްޔާއަށް ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެހިގެން ވަޒީފާޔަށް ނިކުންނަތާ މިހާރު ހަފުތާއެއް ވީއެވެ....

26

ތި ލޯތްބަށްޓަކައި (22)

“ދޮންބެދައް……” އައިޝަމް އެއްޗެއް ބުނަން ވާއިރަށް ނައިނާ ގަދަކަމުން ހީލާފައި...

16

ހުރި ގޮތް

ސިއްސައިގެންގޮސް ހޭލެވުނީ ޖެހިގެން ހުރި ގޭގެ ދެމަފިރިން، މާނަފުން ބަސްތަކުން...

30

ތި ލޯތްބަށްޓަކައި (21)

……………………… ދުވަސްތަށް ފާއިތުވެގެން ދިޔައީ އެފަދަގޮތަކަށެވެ. އޭގެފަހުން އެމީހުންނަށް ނައިނާ...

13

ތިޔަ ދިން އުފާ 23

ޖަނާ އެތަނަށް އައި އެކަހަލަ މަންޒަރެއް ފެނިދާނެކަމަށް އުއްމީދު ކޮއްގެނެއް...