0

އެހީގެއަގު

ވިހިވަނަބައި އިނިސްޕެކްޓަރ ނީސާމާއި އިނާ ދިމާވީ ކޯޓްގެ ދޮރޯށިކައިރިންނެވެ. އެއާއެކު އިނާއަށް ގޮވާލަމުން ނީސާމް ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. ” އިނާ! އިރުސާނާއާ ބެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ޕޮލިސްސްޓޭޝަންގަ ވެސް ނުހުންނާނެ. އިނާ...

2

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް…ހާދަހާ ލޯބިވޭ 39

އީމަންއަށް ހޭލެވުނު އިރު އަށެއް ޖަހަނީއެވެ. މިއަދު ރީމް ކޮބައިބާއޭ ހިތް ސުވާލު ކޮށްލި އެވެ. ހިތްވަރުކޮށްފައި ތެދުވެ އިށީނދެލިއެވެ. އީމަން ހެޑްބޯޑްމަތީގައި ހުރި ބެލް އަށް ފިތާލުމާއެކީ ނޯކަރެއް ކޮޓަރިއަށް އައެވެ....

1

އެހީގެއަގު

ނަވާރަވަނަބައި ” ދެން ވީ ގޮތަކީ …. އޭނަ ހުރީ ވާއަތުން އަހަރެންގެ އަނގަމަތީގަ އަތްއަޅައިގެން. ކަނާއަތުން ވަޅި ހިފަހައްޓައިގެން. ވަޅި ހުރީ އަހަރެންގެ ކަރުގަ ޖައްސާފަ …. ވަޅިއަށް ބާރުކޮށްލުމުން އަހަރެންގެ...

3

ވަކިވީ އަސަރާ މަންޒަރު ހިތަކުން ހަމަ ނުފިލާނޭ

ހީލަމުން އަހަރެންވެސް ލޯބީގެ އިޤުރާރުތަށް އެހެންރެއެކޭވެސް އެއްފަދައިން އެރޭވެސްވީމެވެ. ކެއުމަށް އިންސާފުކޮށް ނިމުމުން އަހަރެން ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ފަހު ބޭރަށް ނިކުތީމެވެ. އޭރު އަހަރެންގެ ކާރު ކައިރީގައި ޒުވާން ދެ ފިރިހެން...

5

ހިތް ނުރޮއްވާ… (9)

ެ. “ދަރިފުޅު ބަލީތަ؟” ނަސީރު އޯގާތެރިކަމާއެކު ރިހާ ގާތު އަހާލިއެވެ. ނޫނެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން ރިހާ ބޯހޫރުވާލިއެވެ. އަދި ރަގަޅަށް އެތަނުގައި ތިބި މީހުނަށް ބަލާލުމުން ރިހާގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. އެތާ...

2

އެހީގެއަގު

އަށާރަވަނަބައި ” އޭރު އެވާނީ އާވަޅިއަކަށް. އެކަމު މިހާ ދުވަސްވާއިރު ބާވެ ހަޑިވާނެއެއްނު. ރަނގަޅަށް ބަލާފަ ޖަވާބު ދީބަލަ …. މިއީ މީހެއްގެ މަރާ ދިރިހުރުމާ ގުޅިފައިވާ ވަޅިއެއް. ” އިނާގެ ވާހަކަތައް...

12

ވަކިވީ އަސަރާ މަންޒަރު ހިތަކުން ހަމަ ނުފިލާނޭ

މިއީ އަހަރެންގެ ޙަޔާތުގެ މާޒީގައި ހިނަގާފައިވާ ހާދިސާއެކެވެ. ނޭގުމެއްގެ ތެރޭގައި ހުއްޓާ ބަޔަކު އަހަންނަށް ދިން ކެހިވެރި އަނިޔާއެކެވެ. އޭރުއަހަންނަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ދާއިރާގައި މަޝްހޫރުކަން އިންތިހާއަށް ލިބިފައިވާ ޒުވާން ވެރިއެކީމެވެ. މިހުންގެ...

2

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް…ހާދަހާ ލޯބިވޭ 38

“ކަލޭމެން ބުނީ މެއްނު އޭނަ ޖާހަތު އާ އިނީ ލޯތްބަކުން ނޫނޭ. ބަދަލު ހިފުމަށޭ. ދެން؟ ކީއްވެ އޭނައަށް ޖާހަތު ދޫކޮށްލަން ނުކެރިގެން އެއުޅެނީ؟” އެތަނުން ދެތިން މީހަކަށް އިޝާރާތް ކޮށްލަމުން ހުމާމު...

2

އެހީގެއަގު

ސަތާރަވަނަބައި ” ކަލޭގެ ހަނދާން ވަރަށް ބަލި ……. ކަލޭ ހަނދާން ނެތުނީތަ ކަލޭ އެތަނުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ މީހެއްގެ އަންބަކާއި ގަދަކަމުން ބެހިގެންކަން. ކަލޭގެ އަހުލާގީ މައްސަލަތައް ގިނަވެ ނަސޭހަތުން ނުފުދިގެން...

6

އެހީގެއަގު

ސޯޅަވަނަބައި ” އަހަރެން ނުދައްކަން ޕޮލިހުންގެ ވާހަކައެއް. އަހަރެން މިދައްކަނީ އަހަރެންގެ ވާހަކަ. އަހަރެން ކުރިން ވެސް ކަލޭ ކައިރީ ބުނެފަ އޮންނާނެ ދޮގެއް ހަދައިފިނަމަ އަހަރެން މިކަން ދޫކޮށްލާނަމޭ. ” ނާއިލްގެ...

2

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް…ހާދަހާ ލޯބިވޭ 37

3 މަސް ފަސް އީމަން އިނީ ކޮޓަރީގެ ބެލްކަނީގައެވެ. އަތުގައި އޮތް ފޮޓޯ ފްރޭމަށް ބަލަހައްޓައިގެން ފުން ހިޔާލަކަށް ގެއްލިފައި އިން އިރު ލޮލުން ފައިބަމުން ދިޔަ ކަރުނަ ތިކިތަށް ފޮޓޯފްރޭމަށް ބޮސް...

1

އެހީގެއަގު

ފަނަރަވަނަބައި ” އޭނަ … އަހަރެންގާތު ބުނި. ލަންމާ ވަރިކޮށްފަ …. އަބަދުގެ އަބަދަށް އަހަރެން ކައިރިއަށް އަންނާނަމޭ. އެކަމަކު އޭނަ އަކަށް …. އެކަމެއް ނުވި. ލަންމާއާ ވަކިވެގެން އޭނައަށް …....

16

ދެބަދުނާމް

( ސޯޅަވަނަބައި ) ” ދަރިފުޅާ ސެނާ. ފަށުގައިތިވާ ފުލުފޮތި ގެއްލުވާނުލާތި. އެއީ ސެނާގެ ދިރިހުރުން … ސެނާއަށް ހިނގިފައިތިވަނީ ރަނގަޅުމަގަކުން ނޫން. ސެނާއަށް ރައްޓެހިވެގެން ތިއުޅެވެނީ މާހުއަކާ ނޫން …….. އެއީ...

4

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް…ހާދަހާ ލޯބިވޭ 36

ރީމް އަށް އެތަނަށް ދެވުނު އިރު ފަތިސް ވަނީއެވެ. ހައިރާންކަން ވެރިވީ އެތަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔަ ފުލުހުން ފެނުމުންނެވެ. ކާރު އޮތް ހާލަތު ފެނި ރީމްގެ ހިތަށް ބިރުވެރި އަސަރުތަކެއް ކުރުވިއެވެ. ވަކި...

0

ދެބަދުނާމް

( ފަނަރަވަނަބައި ) ” އާން… ” އަނގައާއި ބޮލުން ސެނާ އެއްބަސްވިއެވެ. ނިދާންއޮތްއިރު ސެނާގެމޫނުމަތިން ފާޅުވަމުންދަނީ އުފަލާއިހިތްހަމަ ޖެހުމުގެ އަސަރުތަކެވެ. މިރޭ މާހާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ އިތުރުން ކުރިޔަށްއޮތް ތަނުގައި އެގޭގައި އޭނާއާ...

0

އެހީގެއަގު 14 ވަނަބައި

” ނޭނގެ …. ބުނަން އުޅުނު ވާހަކަ ހަނދާން ނެތިއްޖެ. ދެން …. ” ހާސްކަމާއެކު އިނާއަށް ބުނެލެވުނީ އެހިސާބަށެވެ. ” ހަނދާން ވާނެ. ” ނާއިލް ބުނެލިއެވެ. ” ހަނދާންވީމަ ގުޅާނަން....