19

ލޯތްބަށްޓަކައި.. (ފުރަތަމަ ބައި)

އާދުވަހަކަށް އިރުއަރައިފިއެވެ.މުޅި މާލެއަށް ހަލަބޮލިކަން ވެރިވެއްޖެއެވެ. އެމީހެއްގެމަސްއޫލިއްޔަތާއިގެން ކޮންމެ މީހަކުވެސް ދުވަހުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.އަރައިގެން އައި އިރުގެ ރަން ދޯދިތައް ފަރުދާ ކަހާލެވިފައިވާ ކުޑަދޮރުންފޭދިގެން އައިސް ލަޔާލްގެ މޫނަށް އެޅިފައިވެއެވެ. ލޮލަށް ކިތަންމެއުދަނގޫވަމުން...

12

ލަފްޒު (ދެވަނަބައި)

(އަޅުގަނޑަށް ހުރިހާ ނަމެއްވެސް ވަރަށް ކަމުދިޔަ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ހުވާ ކޮށްފައި މިބުނަނީ، ހުރިހާ ނަމެއް ލެވޭ ނަމަ ލީމުސް. އެހެން ކަމުން ނަންތައް ޖެހުނީ އެއްޗެއްގައި ލިޔެ ލޯ...

6

އެކުގައިވާން އެދެމޭ… 9

” ކީކޭތަ ހިތައް އަރަނީ.. ކަލޭ ކިޔާހާ އެއްޗެއް އަޑު އަހަން މަ މީ ގަމާރެއް ކަމަށްތަ.. ނޫނީ ކަލޭ ބުނާހާ ގޮތެއް ހެދިގެން ހުންނަން މަ މީ ޕަޕެޓެއް ކަމަށްތަ ހީކުރަނީ..”...

HITHUGE THELHUN
2

ހިތުގެ ތެޅުން (3ވަނަ ބައި)

މާލޭގެ ފަޅުތެރެއަށް ލޯންޗު  ވަނުމުން އަދީލް ނިހާ ކައިރިއަށް ދިޔައެވެ. އޭރު ނިހާއަށް ވަނީ ނިދިފައެވެ. ކުޑަކުއްޖެއްފަދައިން ފައިކުރު ކޮށްލައިގެން އޮތްގޮތުން ނިހާއަށް ބަލަން ހުރެވުނީއެވެ. ލޯންޗުގެ އިންޖީނު ހުއްޓުމާއެކު ނިހާއަށް ހޭލެވުނެވެ....

8

އެކުގައިވާން އެދެމޭ… 8

ވާރޭ ތެރޭގައި ދެމީހުން އެކުގައި ދުވެލާފައި ދިޔައިރު ދެލޯބިވެރިއަކު ވާރޭގެ ހިތްގައިމު މާހައުލުގައި ލޯބީގެ ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރަމުންދާ ފަދައެވެ.  ކާރަށް އެރުނުއިރު ދެމީހުންވެސް ތިބީ ފުދޭވަރަކަށް ތެމިފައެވެ. އާލިކް ތެމިފައިވާ ިއސްތަށިގަނޑަށް އަތްލައްވާލާ...

13

ލަފްޒު (ދެވަނަ ބައި) -ސްނީކް ޕީކް-

(އަދި ފިރިހެން ކެރެކްޓަރ އަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ފައިނަލް އެއް ނުވެއެވ. ތިބޭފުޅުން އެކަމުގައި ހެލްޕް ވެއްޖެއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅު) އަހަރެން ހިން ދިރުވާލީމެވެ. މަޒީގެ ހަނދާންތައް، ކަޝްފު ކުރެވިފައިވާ ހިސާބުން...

3

ހިތުގާ ފޮރުވާލަދޭށޭ 05

” އަހަރެންނަށް އަސްލު ހަޤީޤަތެއް ނުވެސް އެނގޭ! މަށަށް ޝައްކުވެގެން މި ބުނެލީ… އެކަމަކު ިހާރު އެނގިއްޖެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް… ދެން އަހަރެން ކަންތައް ކުރާނެގޮތް ބަލަންހުންނާތި! ” ނާސިހާ ހިނިތުންވެލަމުން ހިނގައިގަތެވެ....

18

ތީ ހާދަ ލޯބި ލޯތްބެކޭ ، ބީވެއްޖެޔޭ އަތުން މަގޭ… ( 1ވަނަބައި )

ޝޮޕިންއަށް ދާ ކޮންމެ ރެޔަކުވެސް ، މަޖީދީމަގުގެ ވަކި ހިސާބަކަށް އަންނަތަނުން ބަނޑުހައިވާގޮތްވާނެއެވެ. ހުއްޓެވޭނެއެވެ. ކުޑަކުއްޖެއްފަދައިން ތުންވެސް ދަމާލެވޭނެއެވެ. އެވަރު ނުފުދިގެން ހުއްޓި ކުސްވެސް ތެޅޭނެއެވެ. އަތުގައި ހިފާ ޕްލީޒްއޭވެސް ބުނެވޭނެއެވެ. ”...

6

އެކުގައިވާން އެދެމޭ… 7

” އޯ ގޯޑް ހެލްޕް މީ..” އިސްޖަހާލައިގެން ހުރި ވިޝާއަށްވެސް އިސްއުފުލާލަން މަޖުބޫރުވީ ކައިރީގައި ހުރި އާލިކް މަޑުމަޑުން ބުނެލި ޖުމްލަ އަޑުއިވުމުންނެވެ. އެއާއިެކު ދޮރުމަތީގައި ހުއްޓިލައިގެން ހުރި ބުދެއްފަދަ ލޫޅާފަތި އަދި...

12

ހިތުގާ ފޮރުވާލަދޭށޭ 4ވަނަ ބައި

ފަހުދާއި ޔާނާގެ ދެލޯ ބައްދަލުވި ހިނދު ވަކިނުވުމަށް އެދޭވަރު ހާމަވެއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ފަހުދު ކުޑަދޮރު ލައްޕާލިއެވެ. ޔާނާ އަޑުގެ ކޮޅަށް ރޯންފެށީ ބިންމަތީގައި ކުޑަކަކޫ ޖަހައިގެން އިނދެއެވެ. ހިތައް ކުރި އަސަރެއްގެ ސަބަބުން...

HITHUGE THELHUN
5

ހިތުގެ ތެޅުން (2ވަނަ ބައި)

ނިހާގެ ލޮލުން އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަރުނަތައް އޮހެން ފެށިއެވެ. މުޅިމީހާ ތުރުތުރު ލާންފެށިއެވެ. ނޭވާލާން އުދަގޫވާން ފެށިއެވެ. ނަމަވެސް އެނުލަފާމީހާ ދިޔައީ އޭނާގެ ވަހުޝީކަމުގެ ދަލުގައި ނިހާ ޖެއްސޭތޯބަލަމުންނެވެ. “ހެޔޮނުވާނެ އަހަރެން ދޫކޮއްލާ…...

1

އެކުގައިވާން އެދެމޭ… 6

ބެހެއްޓިފައިވާ އުއްބަތި ނަގާ އެމީހެއްގެ މޫނާއި ދިމާއަށް އަލިކޮށްލުމުން ފެނިގެންދިޔަ މަންޒަރުން ވިކާޝްއަށް ކުރިއަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް ހިނިތުންވެލެވުނީ ވީ އުފަލެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. ކުރިމަތީގައި އެހުރީ މިއަދު އޭނާއަށްޓަކައި ހެޔޮ އެދޭ ހަމަ އެކަނި...

5

ހިތުގާ ފޮރުވާލަދޭށޭ 3ވަނަ ބައި

ޔާނާ އުޅެނީ ބަދިގޭގައެވެ. ދާދި ދެންމެ ބޯވާދިލަމެހި ވިއްކަން މީހަކު އައުމުން އޭނާ އެ ގަތީ ފަހުދުއަށް ވަރަށް މީރުމަހެކޭ ފަހުދު ބުނާތީއެވެ. ޔާނާ ބޭނުންވީ އެމަސް ރަހަބަލާލާށެވެ. ބޯވާދިލަމެއްސަކީ ތެޔޮގަނޑަށް އެޅުމުން...

4

އެކުގައިވާން އެދެމޭ… 5

ލަވަ ކިޔާ ނިންމާލެވުނު އިރު ދެމީހުންނަށްވެސް ތިބެވުނީ އެކަކު އަނެކަކުގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. ދެމީހުންވެސް ހިތްވެސް ބުނަމުންް ދިޔައީ ލަވައިގެ ގޮތުގައި އެކިޔާލީ އަނެކާގެ ހިތުގެ އަޑު ކަމުގައެވެ. ވިޝާގެ މަޑު ބްރައުން...