ވަކިވުމުގެ ކުރިން…. ޓުރެއިލަރ

- by - 29- March 13, 2019

ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަން ފިލައި އައު ދުވަހަކައް އިރު އެރީއެވެ. ގޭތެރޭގައި މަސައްކަތްތެރިވެ ެކި މޭހުން އުޅުނެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހާލަކީމިއީއެވެ. އެކި މީހުން އެކި ކަން ކުރަމުން ދިޔައިރު މައިހާ ހުރީ ބަގީޗާގައި އިންދާފައި ހުރި ގަސްތަކައް ފެންދެމުންނެވެ. ބަގީޗާގައި އެކި ކަހަލަ މާ ގަސް ތައް ވަނީ އިންދާފައެވެ.އޯކިޑް މާ،ސާމާ،ފިނފެންމާ،މަލިކުރުވާ މާ،އަސުރު މާ ހިމެނޭ ގޮތައް ހުރި މި ބަގޭޗާއަކީ ވަރަށް ރީތި ބަގީޗާއެކެވެ.

ސުމާ ގޭތެރޭގެ ހުރިހައި މަސަަކަތެއް ކުރާއިރުވެސް ނުކައި އެތައް ދުވަހެއް ހޭދަ ކުރަން ޖެހެއެވެ. ސުމާގެ ހިތުގައި ވަނީ ވަކިވުމުގެ ކުރިން އަހަރެން މި އަޒުމުގައި ހުންނާނަމެވެ.އަހަރެންވެސް އަޑު އަހަން ވަޅުގަނޑަކައް ފަހު އުސް ގަނޑެއް އާދޭ އަދި މިކަން ގަބޫލް ކުރަން…… ….

އަލިޔާ އަކީ ކަނެތް މިސާލެކެވެ. އެއީ ހަމ ފައްކާ ގިރިއެކެވެ.ބައެއް ފަހަރު އުޅޭ ގޮތުން ހިނި ވެސް އާދޭ ައަނެއްބާ ފަހަރު ރުޅި ވެސް އާދޭ…. ހހެހެ ދެން އެ ވަާހަކަ ނުދައްކާ ވާހަކަ އައް އިންތިޒާރު ކުރަމާ….

ޝައިހާން އަކީ ރަނގަޅު އަހްލާގެއްގެ ވެރިއެއް ނަމަވެސް ބައްޕަ ނޭނގޭ ކުއްޖެއް…. އެހެންނަމަވެސް އެކަން އިނގި ހުއްޓާ އެކަން ސިއްރު ކުރާ ކުއްޖެއް.. އެހެންވެ މުޖުތަމައު އައް ބަލާ ނުގަންނަ ކުއްޖެއް…. ނަމަވެސް މާކޭގެ މަތޠ ވަޒީފާގެ މުއައްޒަފެ…. ކިހިނެއްބަާ ވާނީ އިންތިޒާރު ކޮއްލާ….

މައިޝް ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ެއެއްވަރު…. ނަމަވެސް އެއްވެސް ގޯސް ކަމެއް ނުކުރޭ….. ހުރިހާ ނަމާދެއް ބަރާބަރައް އަދާކުރޭ…. ޝައިހާން އާ ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ތަފާތު…. ވާހަކަ އައް އިންތިޒާރު ކޮއްލާ…….

ަްއަޔަާން ގޯސް މިޖާޒު އެކަމެއ ްވާހަކަ އިން އިނގި ދާނެ ތާ އިންތިޒާރު ކޮއްލާ……

انشالله ވަރަށް އަވަހައް ގެނެސް ދޭނަން……….
އިޝާގެ ވަކިވުމުގެ ކުރިން………..

29

Ishaaa ishu

ALHUGANDU... AMINATH ISHA AHMEDGE VAAHAKA KIYUHVAATHY VVV BODAH SHUKURIYYA THI HURIHAA KUDHINGE COMMENT VES BALAIGAHNAANAN✔👍👍👍👍👍

You may also like...

23 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Try to correct the mistakes ingey .. misaalakah bunaanama (valhu ganda kah fahu usgandeh annaaneyey) bunyma nu eh gulhe ehnu dhw… u can write mihen misaalakah(Adi gandakah fahu usgandeh annaaney kan suma vec gaboolu kureyey).so readers kiyaa hiyyvaane gothah stry liyun aee vrh muhimmu kameh dear..So try to improve the mistakes inge dear 🙂💖❤😘😜😍😛

    ⚠Report!
  2. Ehn mistakes liyeveyne dhw ishaa… Hope v reethi vaahaka akah vaane kamah… Waiting…😊😊😊😊

    ⚠Report!
  3. Maiha vvvvv salhi named ishuu… Story vvvvv reethi vaane hen hyvany…… Curiously waiting…….. ❤️❤️😘😘

    ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.