ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަން ފިލައި އައު ދުވަހަކައް އިރު އެރީއެވެ. ގޭތެރޭގައި މަސައްކަތްތެރިވެ ެކި މޭހުން އުޅުނެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހާލަކީމިއީއެވެ. އެކި މީހުން އެކި ކަން ކުރަމުން ދިޔައިރު މައިހާ ހުރީ ބަގީޗާގައި އިންދާފައި ހުރި ގަސްތަކައް ފެންދެމުންނެވެ. ބަގީޗާގައި އެކި ކަހަލަ މާ ގަސް ތައް ވަނީ އިންދާފައެވެ.އޯކިޑް މާ،ސާމާ،ފިނފެންމާ،މަލިކުރުވާ މާ،އަސުރު މާ ހިމެނޭ ގޮތައް ހުރި މި ބަގޭޗާއަކީ ވަރަށް ރީތި ބަގީޗާއެކެވެ.

ސުމާ ގޭތެރޭގެ ހުރިހައި މަސަަކަތެއް ކުރާއިރުވެސް ނުކައި އެތައް ދުވަހެއް ހޭދަ ކުރަން ޖެހެއެވެ. ސުމާގެ ހިތުގައި ވަނީ ވަކިވުމުގެ ކުރިން އަހަރެން މި އަޒުމުގައި ހުންނާނަމެވެ.އަހަރެންވެސް އަޑު އަހަން ވަޅުގަނޑަކައް ފަހު އުސް ގަނޑެއް އާދޭ އަދި މިކަން ގަބޫލް ކުރަން…… ….

އަލިޔާ އަކީ ކަނެތް މިސާލެކެވެ. އެއީ ހަމ ފައްކާ ގިރިއެކެވެ.ބައެއް ފަހަރު އުޅޭ ގޮތުން ހިނި ވެސް އާދޭ ައަނެއްބާ ފަހަރު ރުޅި ވެސް އާދޭ…. ހހެހެ ދެން އެ ވަާހަކަ ނުދައްކާ ވާހަކަ އައް އިންތިޒާރު ކުރަމާ….

ޝައިހާން އަކީ ރަނގަޅު އަހްލާގެއްގެ ވެރިއެއް ނަމަވެސް ބައްޕަ ނޭނގޭ ކުއްޖެއް…. އެހެންނަމަވެސް އެކަން އިނގި ހުއްޓާ އެކަން ސިއްރު ކުރާ ކުއްޖެއް.. އެހެންވެ މުޖުތަމައު އައް ބަލާ ނުގަންނަ ކުއްޖެއް…. ނަމަވެސް މާކޭގެ މަތޠ ވަޒީފާގެ މުއައްޒަފެ…. ކިހިނެއްބަާ ވާނީ އިންތިޒާރު ކޮއްލާ….

މައިޝް ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ެއެއްވަރު…. ނަމަވެސް އެއްވެސް ގޯސް ކަމެއް ނުކުރޭ….. ހުރިހާ ނަމާދެއް ބަރާބަރައް އަދާކުރޭ…. ޝައިހާން އާ ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ތަފާތު…. ވާހަކަ އައް އިންތިޒާރު ކޮއްލާ…….

ަްއަޔަާން ގޯސް މިޖާޒު އެކަމެއ ްވާހަކަ އިން އިނގި ދާނެ ތާ އިންތިޒާރު ކޮއްލާ……

انشالله ވަރަށް އަވަހައް ގެނެސް ދޭނަން……….
އިޝާގެ ވަކިވުމުގެ ކުރިން………..

36

23 Comments

 1. jiji

  March 13, 2019 at 6:58 am

  Try to correct the mistakes ingey .. misaalakah bunaanama (valhu ganda kah fahu usgandeh annaaneyey) bunyma nu eh gulhe ehnu dhw… u can write mihen misaalakah(Adi gandakah fahu usgandeh annaaney kan suma vec gaboolu kureyey).so readers kiyaa hiyyvaane gothah stry liyun aee vrh muhimmu kameh dear..So try to improve the mistakes inge dear ??❤????

  • Ishaaa ishu

   March 13, 2019 at 7:46 pm

   Thax

 2. I

  March 13, 2019 at 7:54 am

  Simaah or Shaihaan

  • Ishaaa ishu

   March 13, 2019 at 8:31 am

   Sorry mistake eh eiy….. I am really sorry simian…

  • Ishaaa ishu

   March 13, 2019 at 9:22 am

   Simaaah

 3. Nash

  March 13, 2019 at 9:39 am

  Adigandakah fahu usgandeh annaaney ey. Not valhugandakah fahu ussgandeh

  • Ishaaa ishu

   March 13, 2019 at 10:11 am

   Ok… Dear thanks for helping to improve….

 4. EE KA

  March 13, 2019 at 11:15 am

  Saama eh noon saima?????
  LOL ????

  • Ishaaa ishu

   March 13, 2019 at 11:57 am

   Thanks

 5. Ram Ziyaa

  March 13, 2019 at 11:24 am

  Ummu Usuf aharemen ves hama inthixaaru ga dhw

  • Ishaaa ishu

   March 13, 2019 at 12:29 pm

   Hehe

 6. Ummu Usuf

  March 13, 2019 at 11:25 am

  Hmm yageenthaa

  • Ishaaa ishu

   March 13, 2019 at 12:30 pm

   Tomorrow

 7. Ishaaa ishu

  March 13, 2019 at 12:59 pm

  Salaam mi vaahakaige furathama Bali miadhu noon maadhamaa انشالله
  Sandal Kaman bunely

 8. Ishaaa ishu

  March 13, 2019 at 1:00 pm

  Sorry samaal

 9. Mistake

  March 13, 2019 at 3:41 pm

  Aharendheke varah loabi vey dhw????????
  LOL ????

  • Ishaaa ishu

   March 13, 2019 at 4:18 pm

   Hehe

 10. inaak

  March 13, 2019 at 4:05 pm

  Ehn mistakes liyeveyne dhw ishaa… Hope v reethi vaahaka akah vaane kamah… Waiting…????

  • Ishaaa ishu

   March 13, 2019 at 4:19 pm

   Thanks

 11. Avlyn

  March 13, 2019 at 8:33 pm

  Maiha vvvvv salhi named ishuu… Story vvvvv reethi vaane hen hyvany…… Curiously waiting…….. ❤️❤️??

  • Ishaaa ishu

   March 13, 2019 at 8:56 pm

   Tomorrow..

 12. Ishaaa ishu

  March 13, 2019 at 8:57 pm

  Hi… I nsha allah tomorrow first part

  • jiji

   March 13, 2019 at 9:04 pm

   And next part dhigukoh up kohdhehchey dear????❤

Comments are closed.