Author: Aishasha

3

ފުން އިހުސާސެކޭ 29

ފޯމު ފުރާފައި އަނާނީ ގޮސް ބޭއްވީ ހަމަ ކުރިން އޮތް ތާނގައެވެ. ދެން އެއަށް ކަންތައް ކުރަން ޖެހޭ ގޮތް އެނގޭނީ ލޫކަސްއަށެވެ. ވާން އޮތް ކަމެއް ވާން ދޫކޮށްލުން ނޫން ގޮތެއް...

5

ފުން އިހުސާސެކޭ 28

އެރޭ ފަހުން ޔާނިއު ގުޅައިފައި މާފަށް އެދުނެވެ. އޭނާއަށް އެހައި ރުޅި އާދެވުނީ، އަނާނީ އޭނާ ދެކެ ލޯބި ނުވަނީ ކަމަށް ހީކުރެވުމުން، ނަފްސު ކޮންޓްރޯލުން ނައްޓައިގެން ދިޔުމުން ކަމުގައި ބުންޏެވެ. ދެން...

17

ފުން އިހުސާސެކޭ 27

ޖެހިގެން އައި ދުވަހު އެރި އިރާއެކު އަނާނީއަށް ފެނުނީ މުޅިން ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ. ލޫކަސްއާއި ސާރާ ގައިގޯޅި ވެލައިގެން ސޯފާގައި ތިބި އިރު ހީވަނީ ހަމަ އަނާނީއަށް ދައްކަންވެގެން ތިބި ހެންނެވެ. އަނާނީ...

1

ފުން އިހުސާސެކޭ 25

ހަފްތާއެއް ފަހެވެ. އަނާނީ އެންމެ ފަހު އިމްތިހާން ނިންމާފައި ގެއަށް އައީ ވަރަށް ހަމަޖެހިލައިގެންނެވެ. ދެން އޮތީ ނަތީޖާ ލިބޭނެ ދުވަހަކަށް އިންތިޒާރު ކުރުމެވެ. އެއަށްފަހު ސެޓްފިކެޓު ލިބުމުން ބޭރަށް ކިޔަވަން ދިޔުމުގެ...

1

ފުން އިހުސާސެކޭ 24

އަނާނީ ލަސްލަހުން މޫނު އަނބުރައިލި އިރު ކަރުނައިގެ ރޮނގެއް ލޮލުން ފައިބައިފައި ހުރި ތަން ފެނުނެވެ. ލޫކަސް މަޑުމަޑުން އައިސް އަނާނީއާ ކައިރި ވެލިއެވެ. އަދި ބުންޏެވެ. “އަނާނީ.. ކީއްވެ ތި ރޮނީ؟...

1

ފުން އިހުސާސެކޭ 23

އަނާނީ ކޮލެޖަށް ދިޔަ އިރު ވަރަށް ވިއްސާރައެވެ. ލޫކަސް އޮފީހުގައި މާ ބިޒީ ވުމުން އާދެވޭ ގޮތް ނުވުމުން އަނާނީ ދިޔައީ އެކަނި ހިނގާފައެވެ. ކުޑައެއް ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި އިރު ވައި ގަދަ ކަމުން ކުޑަ އެއްލާލައިފާނެހެން ހީވާ ފަހަރު އައެވެ. މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެ ހިނގަން...

1

ފުން އިހުސާސެކޭ 22

އަނާނީ ކޮލެޖުން ގެއަށް އައިސް ވަން ތަނާ ފޯނު ކޯލެއް އައެވެ. ކާކުގެ ނަންބަރެއްކަން އެނގުމުން ނުނަގަން ހުރެފައި ވެސް ނެގީ ވީ ގޮތެއް ބަލައިލާށެވެ. ފޯނު ނެގުމާއެކީ މާ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް...

1

ފުން އިހުސާސެކޭ 21

ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ޢަލީއާއި މަލީހާ ފުރައިގެން ރަށަށް ދިޔައެވެ. އަނާނީމެން އެތައް ގޮތަކުން ވިސްނައިދޭން އުޅުމުން ވެސް، މަލީހާ މާލޭގައި އިތުރަށް މަޑު ކުރާކަށް އެއްބަހެއް ނުވިއެވެ. ވީ ގޮތް އޮޅުން...

2

ފުން އިހުސާސެކޭ 20

އަނާނީ ގެއަށް ދިޔަ ގޮތަށް ތާޒާ ވެލައިގެން މަޣްރިބު ނަމާދު ކުރަން ފެށިއެވެ. ނަމާދު ކުރަންވީމައި އަނާނީ ދަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ކޮޓަރިއަށެވެ. ނަމާދަށްފަހު އާދައިގެ މަތިން ދުޢާއަށް އިނެވެ. މިފަހަރު ދުޢާގައި...

23

ފުން އިހުސާސެކޭ 19

ޔާނިއުއާ މިހާރު ދިމާވާނެ ކަމަށް އީވާ ބުނުމުން އަނާނީ ކުއްލިއަކަށް ލޫކަސްއާ ކައިވެނި ކުރުމުގެ ޚިޔާލު ބަދަލުވިއެވެ. ކައިވެންޏަށް ދެކޮޅު ހަދަން ހިތް ގޮވަން ފެށިއެވެ. މިހާރު ޔާނިއު އޭނާއަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ނޫން ހެއްޔެވެ. އޭރުން މި ބޭކާރު ކައިވެނި ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ....

14

ފުން އިހުސާސެކޭ 18

ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ލޫކަސް ފައިސަލްއަށް ވައިބާއިން ގުޅީ އަނާނީ ވެސް އިންދައެވެ. ލަންކާގެ ގެ ކިހިނެއް ހޭ ކިޔާފައި ލޫކަސް ފެށި ވާހަކަ ކުއްލިއަކަށް މިސްރާބު ބަދަލުވެ، އަނާނީއާ ކައިވެނި ކުރަން...

6

ފުން އިހުސާސެކޭ 17

އަނާނީއަށް ފެރީ އިން ފޭބުނީ ލޫކަސްގެ ފަހަތުންނެވެ. އެކަމަކު އޭރު ސާރާގެ ހިލަމެއް ވެސް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އެހާ އަވަހަށް ސާރާ އެ ދިޔައީ ކޮންތާކަށް ބާއޭ އަނާނީ ހިތަށް އެރިއެވެ. ފެރީ...

18

ފުން އިހުސާސެކޭ 16

އަވަސްއަރުވާލާފައި ދުވާރުމަތިން ހިނގާފައި ދިޔައިރު މީހަކާ މުޑި އެރި އިރުވެސް އަނާނީއަށް ރޭކާނުލިއެވެ. އޭނާގެ މޫނުމަތިން ފެންނަނީ އެއަށްވުރެ ބޮޑު ނުތަނަވަސްކަމެކެވެ. މޫނުމަތީގައި ދާތިކިތައް ގިނަވެފައި ހުރި އިރު ހީވަނީ ކަމަކާ ހާސްވެ...

7

ފުން އިހުސާސެކޭ 15

އެންމެފަހުން އަނާނީއަށް ނޯވެވިގެން ޔާނިއުގެ ނަންބަރަށް ގުޅަން ފެށިއެވެ. ވަރަށް ގިނައިރު ފޯނު ރިންގުވެފައި، ކެނޑެން އުޅޭހެން ހީވެ، އަނާނީ ކަރުއެލުވާލާފައި ވަނިކޮށް އެކޮޅުން “ހަލޯ”އޭ ބުނެލި އަޑު އިވުނެވެ. އެ ބަރު...

3

ފުން އިހުސާސެކޭ 14

****** އަނާނީ ދެލޯ ހުޅުވައިލިއެވެ. ސީލިންގުގައި ހުރި ފަންކާ އެނބުރެމުންދަނީ އޭގެ އެންމެ މަޑު ދުވެލީގައެވެ. ނަމަވެސް އޭސީގެ ފިނިހޫނުމިން ހުރީ އެންމެ ދަށުގައެވެ. ފިނިވެގެން ގޮސް ތުރުތުރުލާވަރުން އަނާނީއަށް ރަޖާގަނޑުގައި ހިފައި ދަމައިލެވުނެވެ. އެއާއެކު ޖެހިގެން އޮތް ޔާނިއު ކުޑަކޮށް ހަރަކާތްކޮށްލިއެވެ. އެހެނަސް އޭނާ އޮތީ ފުން ނިންޖަކުން ނިދާފައެވެ....