Author: Zidhan Mohamed

6

މަންމަ

  ތިފުރާނައިގެ ސަބަބުން، މި ފުރާނަ އައިކަމަށްވީ މިތުރާ ތިއީ ޙަޤީޤީ، ލޮބުވެތި މުރާލި މަންމާ އެދެމޭ ގާތުގައިވުން، އެކުގާ އެ ޖަންނަތު އެހެނާސް އެތަން ލިބުންވީ، ފައިތިލަ ދަށުގަ މަންމާ

8

ޓޫރިޒަމް ޒޯން ކޮބާ؟

ނުރޯދަރިއަކަށް ކިރެއް ނުލިބޭނެއެވެ. އެއީހަމަ ތެދުވާހަކައެކެވެ. މިއޮތީ ދޮންއަނބެއްހެން ޑިމޮކްރަސީ ދޮންވެފައެވެ. ޑިމޮކްރަސީގަ ހުރިހާ ރިހުމަކަށް އޮތް ފަންޑިތައަކީ މުޒާހަރާއެވެ. ނުވަތަ އިހުތިޖާޖުކުރުމެވެ. ފަށަމާ ހިނގާށެވެ. މީހުން އެއްވެއްޖެއެވެ. ހާދަ ބައިމަދެވެ. މިވީ...

21

އެއްމެ މެސެޖަކުން

އެންދުކޮޅުގައި ބާލީހެއް ލައްކުރުމަަށްފަހު އޭގައި ލެނގިލީމެވެ. އަދި އެނދުމަތީގައި އޮތް ބުލޫޓޫތު ސްޕީކާރ ފޯނާ ގުޅާލުމަށްފަހު ލަވައެއް ޖަހާލީމެވެ. ބެކްގުރައުންޑަށް ލަވަ ލައިފަ އަަހަރެން ކުރަން އުޅު ކަންތަކާއިގެން މަސްޢޫލު ވީމެވެ. 🎵...

14

ނަމެއްނެތި

“ސިޔާސީ” މިލަފުޒަކީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން އާންމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެހާމެ ފަރިތަ ބަހެކޭ ނުބުނެވޭނެއެވެ. އެހެނަސް އެޒަމާނަކީވެސް ސިޔާސީ ކަންތައްތައްކޮށް އުޅުނު ޒަމާނެވެ. އެޒަމާނުގައި ތިއްބެވި ސިޔާސީ ވެރިންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ....

28

ޓެކްސީ ޑުރައިވަރު

🎵 ޖާނާ މާލުން ޤުރުބާންވީމެ ކަލާއެދުމަށް… ނެތުނީހެ ބޭނުން މިއަދު ތިޔަ ދޫކޮށްލީ… 🎵 ކުރިހާ ވައުދާ ވީހާ ލޯބި އޮޔާލީހޭ..؟ ނެެތުނީހެ ރަހުމެއް މިއަދު ތިޔަ ރޮއްވާލީ… އިވެމުންދިޔަ ލަވައަށް ގެއްލިފައި...

3

ޢައިބެއް ނުވާ ތަސްވީރު

ރަސްކަލަކީ އިންސާފަށްލޯބިކުރައްވާ ޢާންމުރައްޔިތުންގެ އިޙުސާތަކަށް ޤަދަރުކުރައްވާ ރަސްކަލެކެވެ. ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނަކީ ކޮރު އަދި އެއްލޯ ކަނު ބޭފުޅެކެވެ. އެއްދުވަހަކު އެސަހަރުގެ މޮޅު ކުރެހުންތެރިން އެއްކުރެއްވީ އެމަނިކުފާނުގެ ފޮޓޯއެއްކުރެއްސެވުމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނުގެ އެއްވެސް ޢައިބެއް...

36

ޝޫރާ – މަގޭ ހިތުގެ ރާނީ

“މިހިތުގެ ދުޢާ މީ މިތުރާ އުފަލުގާ ހެޔޮ ހާލުގައި ލައްވަވާންދޭ” “ޔާރާ ލިބޭނެ ދުވަހަކަށް ކުރަނީ މިހިތް އިންތިޒާރޭ” ދިވެހި ފިލުމު “މިހަށީން ފުރާނަދަންދެން” ގެ މި ލަވައަކީ އަސަރުން ފުރިގެންވާ ލަވައެކެވެ....

22

ވާހަކަ ލިޔުމަކީ ފަސޭހަކަމެއްތަ؟

ގިނަފަހަރަށް ކިޔުންތެރިންނަަށް ހީވާކަހަލައެވެ. ވާހަކައެއް ލިޔުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. ނޫނެކެ، ތިޔަ ހީފުޅުކުރެއްވީ ގޯސްކޮށެވެ. މީއީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ލިޔުންތެރިން ހަމަ ތިބެލާފައި ލިޔަނީކީ ނޫނެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ހާދިސާތަށް ގެނެސްދޭނެ...

18

ލޯބީގެ އިރުއޮއްސުނީމަ

  އަހަންނަށް މިހާރު ދުވާލެއް ރޭގަނޑެއް ވަކިނުވެއެވެ. އަބަދު ކަމަކީ ހިތާމަ ކުރުމެވެ. ފިކުރު ކުރުމެވެ. އައިފާ އަހަރެންނަށް ބޭވަފާތެރިވީ އެހެން ފިރިހެނެއްގެ އަވަައިގައި ޖެހިގެންނެވެ. އަހަންނަކަށް މިހާރު ހަމަ ނިދި ނުލިބެއެވެ....

13

ދައްތަގެ ޢީދު ހެދުން

ހަވީރުގެ ފިނިފިނި ރޯޅިތަށް ހަށިގަނޑުގައި ބީހިލާއިރު، އެންމެ ހިމަ ނާރުތަކަށް ދަންދެން އަސަރުކޮށްލައެވެ. އެ އަރާމު ވަޤުތުގައި، އަހަރެންގެ އިތުރުން ހަތަރު އަހަރުގެ ކޮއްކޮ ‘ނައިޝް’ އަދި އަހަރެންގެ ދައްތަ ‘ސަރާ’ ވެސް...

17

ނަމޫނާ ލޯބި

ފުރޮޅީގޮނޑިއެއްގައި އިންނަން ޖެހިފައިވާ، ނުކުޅެންދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކަށް އޭނާއަށް ހަގީގީ ލޯބި ލިބިދާނެ ކަމަކަށް އުންމީދު ކުރުމަކީ އާންމު ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އޭނާ ހުވަފެނުން ވެސް ނުދެކޭހާ ރީތި އަންހެނަކާ ކައިވެނި...

17

އެނބުރި އައިފަހުން

އޮއްސެމުންދިޔަ އިރުން ފޮނުވި ސަލާން، ކަނޑުގެ ބާނިތަކާ އެކުވެގެން އައިސް އަހަރެންގެ ފައިގައި ބޮސްދިނެވެ. ދިޔަރެހުގައި ކުޅެސަމާސާ ކުރަމުންދިޔަ ރިވެލީގެ ކުލަކުލައިގެ ތަރިތައް ވިދައިބެބުޅިއެވެ. “ހޭއި. މޭން. މިތާ ކީއްވެފަ؟” ފަހަތުން އަައި...

11

މާޔޫސް ނުވާށެ

  ޢިމާރާތުގެ ދިހަވަނަ ބުރިން ފުންމާލިއިރު އަހަރެންގެ މުޅި ހަޔާތް ވަނީ ހިތާމައާއި ހިތްދަތިކަމުން ފުރިފައެވެ. ޙައްލުކުރާނެ މަގެއް ނެތި ހަމައެކަނި އަހަންނަށް ފެނުނު މަގަކީ އަމިއްލައަށް މަރުވުމެވެ. ފުންމާލާނީ ބާ އޭ،...

12

”ވަފާތެރި ކެހިވެރިޔާ“

ބޮލުގައި ރިއްސާލީމަވެސް ޖަހާލަނީ ސިނގިރެޓެކެވެ. މަޖަލަކަށްވެސް ބޯލަނީ ސިނގިރެޓެކެވެ. ކަމަކާ ފިކުރު ބޮޑުވެ ބޯ ހަމަޖައްސާލަންވެސް ދަމާލަނީ ހަމަ ސިނގިރެޓެކެވެ. ހާސްވެ ކަންބޮޑުވީމަވެސް ހައްލަކީ ސިނގިރެޓެއް ބޯލުމެވެ. ސިނގިރެޓެއް ބޯލުމަކީ އެ ބޯމީހުންނަށް...

13

ލޯބިވެރިޔާ ބުންޏަސް ފޭސްބުކު ލޮގިން މަޢުލޫމާތު ނުދޭތި!

މިހާރަކަށް އައިސް ލޯބިވެރިންގެ މެދުގައި މިއީ ޢާއްމު ކަމެކެވެ. “ފޭސްބުކު” އެކައުންޓުގެ ލޮގިން މަޢުލޫމާތު ލޯބިވެރިޔާ އަތުގައި އޮވެއެވެ. އީމެއިލް އަދި ފޭސްބުކު ޕާރސް ވޯޑެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އެއްގޮކަށްެވެސް ކޮށްގެން ވާނެ...

23

ޓެގު

ހަވީރުގެ ހިތްގައިމު ވަޤުތެވެ. ފަޒާގައި ދައުރުވަމުން ދާ ފިނި ވައިރޯޅިތަށް ހަށިގަނޑުގައި ބީހިލަމުން ދިޔައީ އަރާމު ގޮތަކަށެވެ. ހަތަރު އަހަރަށްދާ އަހަރެންގެ ސަކަ މިޒާޖުގެ ކޮއްކޮ، “ރައިޝަމް” ގޮވައިގެން އަހަރެން ދިޔައީ އެކުވެރި...