Author: Zidhan #LiyaaKujjaa

11

އަޒްކާ

“މަޑުކޮށްބަލަ!” އަޒާން ބާރުބާރަށް ހިނގައިފައި އައިސް އައިކާއާ އަރައި ހަމަކުރިއެވެ. “އެއްޗެއް ބޮވިފަތަ؟” “ހާދަ ބާރަކަށޭ ތިޔަ ހިނގަނީ!”   “ނަމާދު ވަޤުތައް ފިހާރަތައް ބަންދު ކުރާނެ، ހަމަ ނޭނގެނީތަ؟” އައިކާ ބުނެލިއެވެ....

27

ޒީޝާން

ރީމާ އާއި އަޒާނަކީ ގާތް ދެ އެކުވެރިންނެވެ. އެހެނަސް މި އެކުވެރިކަން ދެމި އޮތީ، ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކުއެވެ. އެ ގުޅުން މުޅިން އެހެން ދިމާއަކަށް މިސްރާބުޖަހައިފިއެވެ. އާއެކެވެ. ފެނު ކަފާލާފައި ދެމީހުންގެ އިހުސާސްތައް...

13

ޔޫމީ

  އަހަރެން އިނީ އޮފީހުގައެވެ. ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައް ބައިވަރެވެ. އެހެނަސް، އެއްވެސްކަމެއް ކުރާ ހިތެއް ނެތެވެ. ވަގުތަކީ ހެނދުނުގެ ވަގުތެވެ. ކަމެއް ނުކުރެވި މޫޑު ކަޓާފަައި އިންނަތާ ގަޑިއިރެއް ވަނީއެވެ. ވާނީވެސް...

ނުތަޅުވާށެ
23

ނުތަޅުވާށެ

ހުކުރު ދުވަހެވެ. ކުރާނެ މަ ބޮޑު ކަމެއް ނެތީމަ އަހަރެން ހިޔާލު ކުރީ ވިލިމާލެ ދިއުމަށެވެ. ހެނދުނު ހެނދުނާ ތައްޔާރުވެލައިގެން އަހަރެން ދިޔައީ ވިލިމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލަށެވެ. ޓިކެޓު ނެގުމަށް ފަހު ފެރީއަށް...

4

އުފެއްދުންތެރި ލިޔުމަކީ ކޮބާ؟

އުފެއްދުންތެރި ލިޔުމަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ޚިޔާލަށް އެއްޗެއް ނުވަތަ އެއްޗެތިތަކެއް ލިޔެ އުފެއްދުމެވެ. އެއްޗެއްގެ އަޞްލު ނުގެއްލޭގޮތަށް، އޭގެ ކުރިން އެއެއްޗަކާ މެދު ހުށަހަޅައިދެވިފައި ނުވާ ފަދަ އާދަޔާ ޚިލާފު އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލުތަކެއްގެ...

22

ފުރަތަމަ ނަޒަރުން

ޢީން ފުރަތަމަ ފެނުނު ވަގުތު ވެސް އަހަރެންގެ ހިތަށް އެ ރީތިކަން ކުޅެލިއެވެ. އެ މަންޖެގެ މޫނުގައި އަލިކަން ހުރީ ސާދަވަނަަ ރޭގެ ހަނދުވަރު ފަދައިންނެވެ. ދެލޮލުގައި ހުރި ތޫނު އަސަރުން ހިތްކަތިލެވިގެން...

24

އެކުވެރިޔާ

އެކުވެރި ކަމަކީ ބާރެކެ، ގަދަފަދަ ވި ގުޅުމެކޭ އެކުވެރިކަމީ ރަނގަޅު ލިބިދޭ ހެޔޮ ނަޞީބެކޭ ރަހުމަތްތެރިންނަކީ އަގުހުރި ބައެކެވެ. ނަމަވެސް އޭގެތެރެއިން ހޮވާލެވޭ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ނުވަތަ އަދުގެ ކުދިން ކިޔާގޮތުން...

13

އަދިވެސް އުއްމީދުގައި

  ފެހިފެހި އާޒާދީ ނޫރޭ އާވާނީ… ފެހިފެހި އާޒާދީ ނޫރޭ ….. ފޯނުން އިވެމުން ދިޔަ ލަވަ ހުއްޓުނީ މެސެޖެއް ނޯޓިފިކޭަޝަނެއް އައުމުންނެވެ. އަހަރެން މެސެޖު ކިޔާލީމެވެ. ކޮފީތައްޓެެއް އެއްއަތުން ހިފަހައްޓައިގެން އިން...

27

ލީން

ކުޑަދޮރު ކައިރީ ހުރި މޭޒެއް ދޮށުގައި އަހަރެން އިނީ ވެހެމުންދާ ކުދި ވާރޭތިކިތަކުގެ ނަޒާރާއަށް ބަލަހައްޓައިގެނެވެ. ވާރޭވެހޭ މަންޒަރަކީ އަހަރެން އަބަދުވެސް ބަލާހިތްވާ މަންޒަރެކެވެ. ކުއްލިކުއްލިއަށް ވިދާފައި ގުގުރާލިއެވެ. ދޭތެރެދޭތެރެއިން ވާރޭ ބޯކޮށްލާފައި...

15

ލޯބިވާ އޭ (އެއްކޮށް)

އެއީ އަހަރެންގެ އުމުރުން އެންމެ ބާރަ އަހަރުގައި އެވެ. ބޭސްފަރުވާއަކަށް އަހަރެންގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ އިނޑިއާއަށް ދިޔައީ އަހަރެން ބޮޑުދައިތަ ކަައިރީ ރަށުގައި ބަަހައްޓާފައި އެވެ. ތަޤުދީރުގައި ކަން އެހެން ވާން...

7

ލޯބިވާ އޭ (2)

އެއީ އަހަރެންގެ އުމުރުން އެންމެ ބާރަ އަހަރުގައި އެވެ. ބޭސްފަރުވާއަކަށް އަހަރެންގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ އިނޑިއާއަށް ދިޔައީ އަހަރެން ބޮޑުދައިތަ ކަައިރީ ރަށުގައި ބަަހައްޓާފައި އެވެ. ތަޤުދީރުގައި ކަން އެހެން ވާން...

7

ލޯބިވާ އޭ

އެއީ އަހަރެންގެ އުމުރުން އެންމެ ބާރަ އަހަރުގައި އެވެ. ބޭސްފަރުވާއަކަށް އަހަރެންގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ އިނޑިއާއަށް ދިޔައީ އަހަރެން ބޮޑުދައިތަ ކަައިރީ ރަށުގައި ބަަހައްޓާފައި އެވެ. ތަޤުދީރުގައި ކަން އެހެން ވާން...

9

އަފާ (ދެވަނަ ބައި)

… ފުރަތަމަ އަހަރެންގެ ވާޖިބަކަށްވީ ޑިއުޓީއަށް *ސައިން އިން* ވެލުމެވެ. ހާޒިރީގައި ސޮއެ ކުރުމަށްފަހު، ކޮމްޕިއުޓަރު ހުޅުވާ މަސައްކަތައިގެން މަސްޢޫލު ވެއްޖައީމެވެ. ޚަބަރަކަަށްފަހު ޚަބަރެއް ލިޔަމުން ދިޔައީ އެއްވެސް ފޫހިކަމެއް ނެތި، އާދައިގެ...

15

ކަޅު ދުވަސް

އެއީ މީގެ ފަންސަވީސް އަހަރު ކުރިއެވެ. 1988 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހެވެ. އެދުވަހުގެ ހަނދާންތަށް މިހިތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައި އަދިވެސް އެބަ ހުއްޓެވެ. ފިނިފިނި ފަތިހެއްގެ ވަޤުތެކެވެ. އަރާމު...

11

އަބަދަށްވެސް އަހަރެން ހިތްހެވެ.

އަބަދަށްވެސް އަހަރެން ހިތްހެވެ. “ނާނީ” އަކީ އަހަރެން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުނު ބައިވެރިޔާއެވެ. އެ މީހަކަށް މިހިތުން އެންމެ މަތީ ޖާގަ ދެވުނު ޖިންސުއްލަތީފެވެ. ލޯބީގެ ދަރުބާރުގައި ރަނިކަަމާގެ މަޤާމު ދެވުނު ރާނީއެވެ....