Author: Zidhan Mohamed

އަނދިރި ދުވަސްތަށް.
0

އަނދިރި ދުވަސްތަށް.

  ނޯޓް: މިއީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ލޯބިވާ ކުއްޖެއްގެ ހަޔާތުގައި ހިނގާފައި ވާ ހަޤީޤީ ހާދިޘާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ، ހަޤީޤީ ވާހަކައެވެ. ނަން ހާމަކުރަން ބޭނުން ނުވާތީ، އެކުއްޖާގެ ނަން ވާހަކައިގަ...

ވާ ލޯބި އިނގޭނަމަ…
5

ވާ ލޯބި އިނގޭނަމަ…

ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ވިންދު ޖަހަމުން ދާ ހިތް އެދި ގޮވަނީ އެންމެ ކަމަކަށެވެ. އެ ހިތުގައި ކަލާޔަށް އޮތް ލޯބީގެ ޒައްރެއްގެ މިންވަރު ވިޔަސް ޤަބޫލު ކުރުމަށެވެ. ލޮލުން އޮހޮރެމުން ދިޔަ ކަރުނަތަށް...

8

ހިތި މާޒީ

ލޮލުން ހުއްޓުމެއް ނެތި ކަރުނަ އޮހޮރެމުންދާ ހާލު، އެކަރުނަތަށް ފޮހެމުން މި ލިޔަނީ އަހަރެންގެ މާޒީގެ ކަޅު ދުވަސްތަކުގެ ވާހަކަ އެވެ. މިހާރު ހިތުގައި މި އަޅާ ވޭންތަކުން އެ މާޒީ ވަރަށް...

5

ވަކިވީ އަސަރާ މަންޒަރު

މާޒީގެ ސޮފުހާތަށް އަބަދުވެސް އަހަރެންގެ ހިތުގައި ހުންނަނީ އުކާލަ އުކާލައެވެ. އެ ހަނދާންތަށް އާވާ ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އަހަރެންގެ ދެލޮލުން ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ކަރުނަ އާދެޔެވެ. އެއީ މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިއެވެ....

ބޮސް ދޭހާ ލޯބިވޭ
6

ބޮސް ދޭހާ ލޯބިވޭ

އުޑުމަތި ވަރަށް ބަނައެވެ. ހުއްޓުމެއްނެތި ވާރޭ ވެހެމުން ދެއެވެ. ހިމަ ފޮދު ވާރޭގެ ތިކިތަކުން، އުފެދިފައިވާ ކޯރުތަށް މަގުމަތީ ގިނައެވެ. ނަމަވެސް، އަހަރެންގެ ވިސްނުމުގައި ވަނީ ކޮންމެވެސް ދިމާލަކަށް ހިނގާލަން ދިޔުމަށްށެވެ. އަހަރެންގެ...

ގޭޓް ނަންބަރު 7
5

ގޭޓް ނަންބަރު 7

އުޑުމަތި ސާފު ރީތި ދުވަހެކެވެ. “ރަސްފަންނު”ގެ ހިތްގައިމު މާހައުލުގައި އަހަރެން އިނީ ފޫހި ފިލުވާލުމަށެވެ. ރަސްފަންނަކީ މާލޭގެ އެންމެ ހިތްގައިމު އެއް މަންޒިލެވެ. މިކަމާ ދެކޮޅުވާނެ މީހަކު ނުުހުންނާނެއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އަހަރެންގެ ފޯން...

9

އަބަދު އެކުގާ ވާނީ

އުޑުމަތި ސާފު ރީތި ދުވަހެކެވެ. ދުއްވާފައި ދިޔަ ލޯންޗުގައި ހުރި އިރު މޭލޭގެ މަލަމަތި ވަރަށް ސާފުކޮއް ފެންނަމުން ދިޔައެވެ. އޭރު މާއިޝްގެ ހިތުގައި ވަނީ އޭނައަށް ބައްދަލުކުރުމަށް ފެން ބޮވައިގެންފައި ހުރި...

9

ޔަމާނީ

ލޯތްބަކީ ހިތުން ފޮނުވައިދޭ ސިގުނަލެކެވެ. ކުރާ އިޢުލާނެކެވެ. ހިތުގައި އުފެދޭ ވަރުގަދަ ޠޫފާނެކެވެ. މި އިޢުލާނުގެ އަޑު ނާހާ މީހާއަކީ މޮޔައެކެވެ. މި ތޫފާނަށް ފިލަން އުޅޭނީވެސް ކަނޑުކޮހެކެވެ. އުފަލުގައި އުޅެވޭނީ ތިމާދެކެ...

19

ޚަޔާތުގެ ވާހަކަ

ލެޕްޓޮޕް އުނގު މައްޗަށް ލައި ސޯފާގަ ހަމަޖެހިލީމެވެ. ވާހަކައެއް ލިޔެލަން ގަސްތު ކޮށްގެންނެވެ. ހިތަށްއެރިއެވެ. މިފަހަރު ލިޔާނީ ޚަޔާތުގެ ވާހަކައެވެ. މިވާހަކަ ބިނާވެފައި އޮންނާނީ އަހަރެންގެ ތަޢުލީމީ ހަޔާތުގެ މައްޗަށެވެ. ފުރަތަމަ އަހަރެންގެ...

6

ގޮމަ

ފުރަތަމަ ނަޒަރުން ހިތް ކަތިލެވުމަކީ މަދުން ނަމަވެސް ވާކަމެކެވެ. ކާކު ކަމެއް ނޭނގި ނަމަވެސް ބޭރު ފުށުން ފެންނަ ރީތިކަމުގެ މައްޗަށް އިންސާނާގެ ހިތް ލެނބުން އެއީ މިހާރު އާކަމެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑުގެ...

22

އެހަނދާނުގައި

އެއްވެފައިވާ ނޫސްވެރިންގެ ކެމެރާތަކުގެ ކުރިމަތީ ހުރެ އިންސާފަށް އެދި ސަލާންޖަހަމުން އެދަނީ ޒައިނަބްގެ މަންމައެވެ. ލޮލުން ހުއްޓުމެއް ނެތި ކަރުނަ އޮހޮރެމުން ދާއިރު އެފަކީރު އާދޭސް ކުރަމުން އެދަނީ ހަމަ އެންމެ ކަމަކަށެވެ....

އަމާނީ
11

އަމާނީ

ގަދަ ވިއްސާރައާއެކު ބޯކޮށްވެހެމުންދިޔަ ވާރޭގެ ތިކިތަށް މުޅި ރަށަށް ވެހެމުންދިޔައީ ގުގުރާ ވިދަމުންނެވެ. އެ ވިދުންތަކުގެ ސަބަބުން ދެލޮލުން ކަނި ބުރައިގެންދާ ކަހަލައެވެ. ކުއްލިޔަކަށް ޖަހާލި ބާރު ގުގުރިއަކާއެކު، ދުއްވަމުން ދިޔަ ކާރު...

15

އަނދިރިވި ހަޔާތް

މިއީ ދުނިޔެއެވެ. އެއްބަޔަކު އުފަލުގައި ދުވަސްތަށް ގުނަމުން ދާއިރު، އަނެއްބަޔަކު ދަނީ ހިތާމައިގެ ކަރުނަ އޮހޮރަމުންނެވެ. ކިތަންމެ އުފަލުގައި އުޅެވުނަސް މާދަމާ ކަޅު އަނދިރި ގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ހަޔާތް ވެއްޓިދާނެއެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ...

26

އީމާން

އިރު، އޭގެ ވާޖިބު އަދާކުރަމުން ގޮސް އެންމެ ފަހުގެ މަރުޙަލާ ކަނޑަތު ކުރަމުންދާ ވަޤުތަކީ އެއްވެސް މަޚުލޫޤެއް ބަލާ ފޫހިނުވާނެ، ހިތްގައިމު ވަޤުތެކެވެ. ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގެ ހިމޭން ގޮނޑުދަށެއްގައި މިމަންޒަރު ބަލާލުމުގެ ނަސީބު...