Author: Zidhan Mohamed

2

މިއީވެސް އިންސާނެއް!

އަހަރެންނަކީ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. ނޫސްވެރިއެކެވެ. ދިވެހި ވާހަކަލިޔެމެވެ. ހަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގިނަ މަޒުމޫނުތަކެއް ލިޔަމެވެ. އަދި އެތަކެތި ސައިޓްތަކުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ޝާއިއު ކުރަމެވެ. އަހަންނަކީ ހިތުގެ މައްސަލައެއް ހުންނަ މީހަކީމެވެ. ދޭތެރެ...

6

ސަމާލުކަމަށް!

މި ދުވަސްކޮޅަކީ އަޅުގަނޑުގެ ކޯހުގެ ފައިނަލް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތުގައި ވ. އަވަދިނެތިކޮށް އުޅޭ ދުވަސްކޮޅެކެވެ. އެހެންކަމުން، ލިޔަންފަށާފައިވާ ސީރީޒް ވާހަކަ “ކަރުނުން ފޭދުނު ދެލި” ކިޔުންތެރިންނަށް ގެނެސްދެވޭނީ އެންމެ އަވަސްވެގެންވެސް ޖުލައި މަހުގެ...

14

ކަރުނުން ފޭދުނު ދެލި 2

#ކުރީ އަދަދާއި ގުޅޭ….. ************** އެ ހުވަފެންތަށް މިއަދު ބިލާހަކަށް ވެެއްޖެއެވެ. ހިތްވަނީ ކުދި ކުދިވެފައެވެ. މި ހިތް ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ޑޮކްޓަރެއް ކަލާ ނޫނީ ވާނެ ހެއްޔެވެ؟ ޝޫރާއެވެ. އުޑުގައި ހުރިއްޔާއިި...

16

ކަރުނުން ފޭދުނު ދެލި

ޒޭންގެ ލޮލުން ވެއްޓުނު ކަރުނަތިކި ލިޔަމުން ދިޔަ ޖުމުލައިގެ މުހިއްމު ބައެއް މަދުކޮށްލި ކަހަލައެވެ. އެރި އައްސީގައި ކަރުދާސްގަނޑު ބޮނޑިކޮށް އެއްލާލީ ކުޑަދޮރުން ބޭރަށެވެ. ދެން އިވެންފެށީ އަޑުން އަޑުނަގައި ރޯންފެށި އަޑެވެ....

20

ފުން ހިތާމަ

އުފުލަން ޖެހިފައި މިވާ، ހިތާމަ ތިމަރަ އަށްވުރެ ބަރެވެ. ފުރާނައެއް ނެތް ހަށިގަނޑުުގެ ބަރު އަހަރެން ހިއްސާކުރީމެވެ. އެކަމަކު ބީވުމުގެ އިޙްސާސް އަހަރެންގެ ސިކުޑިއަކާ ވަތްކެއް ނުވާނެއެވެ. ތިބާ އަވަހާރަވާންޖެހުނީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟  މަރު...

38

ގޭޓް 7

އުޑުމަތި ސާފު ރީތި ދުވަހެކެވެ. “ރަސްފަންނު”ގެ ހިތްގައިމު މާހައުލުގައި އަހަރެން އިނީ ފޫހި ފިލުވާލުމަށެވެ. ރަސްފަންނަކީ މާލޭގެ އެންމެ ހިތްގައިމު އެއް މަންޒިލެވެ. މިކަމާ ދެކޮޅުވާނެ މީހަކު ނުުހުންނާނެއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އަހަރެންގެ ފޯން...

22

މިއީ ދިވެެއްސެއް

އެއީ އަހަރެން ލަންކާގައި ކިޔަވަން އުޅުނު އިރެވެ. ރައްޓެއްސަކު ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފަ އޮތީމަ އޭނައަށް ގޮވަަލަން ދިޔަ ދުވަހެކެވެ. ޗުއްޓީއެއް ވިއްޔާ ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލްގައި އޮންނާނީ ހުސް ދިވެހިންނެވެ. އޭރު އަހަރެން ހުންނާނީ...

20

ކާމިޔާބުވި ލޯބި

އެންމެންވެސް، ލޯބިވެޔޭ ކިޔާފަައި ދެނީ ލަނޑު… ހީވާކަހަލަ ހަޤީޤީ ލޯތްބަކީ އަހަންނަށް، ހައްޤު އެއްޗެއް ނޫނެ…” ތުނޑީގެ އެ ހިތްގައިމު މާހައުލުގައި އަހަރެން އިނީ ރޯލަ ރޯލައެވެ. ކައިރީގައި ޝަފާ އިނީ އަހަރެންގެ...

29

ފިނި ބުރު

އުޑު މަތި ސާފު ރީތި ދުވަހެކެވެ. ހަލަބޮލި މާލޭގެ މަގުމަތިން “ޕީއް…ޕީއްް..” އަޑު ކެނޑިގެން ނުދެއެވެ. އާދައިގެ މަތިން މިއަދުވެސްް އަހަރެން ތައްޔާރު ވެލީ ހަވީރު ފިންޏަށް ބުރެއް ޖަހާލުމަށް ދާށެވެ. ފެންވަރައި...

13

ސީރީޒް އެލާޓް

އީދު ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެޕިސޯޑެއް ގެނެސްދޭ ގޮތަށް ދިގު ވާހަކައެްް ކިޔުންތެރިންނަށް ގެނެސްދިނުމަށް ނިންމައިފީމެވެ. އޭގެ ކުރިން ކުޑަ ސާރވޭ އެއް ހެދުމަށް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވާތީ، ކޮމެންޓް ކުރާ ކުދިން...

27

ވަކިވެ ދިޔައަސް

އެމް-އައި ކޮލެޖް ހުޅުމާލެ ކެންޕަސް ދޮރުމަތީގައި ހުއްޓިލައިގެން ހުރި އީނާޝްއަށް އިރުއިރުކޮޅާ އަތުގައި އޮތް ފޯނަށް ބަލައިލެވެއެވެ. މިހާރު ކުލާސް ނިމުނުތާވެސް އެތައްއިރެއްވެއްޖެއެވެ. އަދިވެސް ޒެކްގެ ޚަބަރެއްނުވެއެވެ. އީނާޝް އަނެއްކާވެސް އޭނާގެ ފޯނަށް...

13

ރީނާ

އަހަރެންގެ ހިތް ކުދި ކުދި ވަމުންދިޔައެވެ. މާޒީގެ އެ ހަނދާންތަށް ސިކުނޑި ތެރޭ އެނބުރެން ފެށުމުންނެވެ. އެ ހަނދާންތަށް ލޯ ކުރިމަތީ ފެންނަމުން ދިޔަ ކަހަލައެވެ. ކަރުނުން ދެލޯ ފުރިފައި ވާ ހާލު،...

18

ނޫސްވެރިޔާ

މިއީވެސް، ހަޤީޤީ ހާދިޘާއެކެވެ. އަޅުގަނޑަށް ނޫސްވެރި ކަމަށް، ވަދެވުނު ގޮތުގެ ވާހަކައެވެ. އެއީ 2016 ވަނަ އަހަރެވެ. “ދަރިފުޅާ، ޒިއްކޯ… ސްކޫލަށް ދާ ގަޑި ޖެހެނީ ދެންތެދުވެ” އާދުވަކަށް މަރުހަބާކީ މަންމަގެ ގޮވާލެއްވުމާއެކެވެ....

8

އަނބުގަހަށް އެރުމުން ލިބުން ލަނޑު

މިއީ ރޯދަމަހެއްގައި ކުއްޖަކު އަނބުގަހަކަށް އެރުމުން ދިމާވި ޙާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ލިޔެފައިވާ ޙަޤީޤީ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކައިގައި އުޅޭ ޝަރަފުގެ ޢުމުރަކީ އޭރު ބާރަ އަހަރެވެ.އެއްދުވަހެއްގެ ހަވީރު ޝަރަފު ފޫހިވެގެން ކުރާނެ ކަމެއް ނޭނގިގެން...

9

ހާފް ކުއީން

ވައިފައި އޮންކޮށްލީމެވެ. އަދި ސޯފާގައި ހަމަޖެހިލައި ފޭސްބުކަށް ލޮގިން ވެލީމެވެ. ހަމަ އެވަގުތު އެއްއަތުން ކޮފީތަށި ނަގައި ކޯވަރެއް ބޯލައިފީމެވެ. ފޭސްބުުގެ ނިއުސްފީޑުން ފުރަތަމަ ފެނުނީ “ޖަޒީރާ ރައީސް” ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރިއްޔޭ...

އެލީ
18

އެލީ

މޮޔައިން ތެންމާ ޒާތުގެ ކަނި ވާރޭ ކޮޅެއް މާ ހެނދުނަކާއި ވެހުނެވެ. އެ ކަމަކު މިހާރު ދުނިޔެ ތެރެއަށް ކެނޑިގެން ދާން މި އުޅެނީ، ހިތަށް ފިނިކަން ލިބިގެން ދާ، ހިޔާލުތަށް ފަނާކޮށް...