Author: Zidhan Mohamed

17

ޚަޔާތުގެ ވާހަކަ

ލެޕްޓޮޕް އުނގު މައްޗަށް ލައި ސޯފާގަ ހަމަޖެހިލީމެވެ. ވާހަކައެއް ލިޔެލަން ގަސްތު ކޮށްގެންނެވެ. ހިތަށްއެރިއެވެ. މިފަހަރު ލިޔާނީ ޚަޔާތުގެ ވާހަކައެވެ. މިވާހަކަ ބިނާވެފައި އޮންނާނީ އަހަރެންގެ ތަޢުލީމީ ހަޔާތުގެ މައްޗަށެވެ. ފުރަތަމަ އަހަރެންގެ...

6

ގޮމަ

ފުރަތަމަ ނަޒަރުން ހިތް ކަތިލެވުމަކީ މަދުން ނަމަވެސް ވާކަމެކެވެ. ކާކު ކަމެއް ނޭނގި ނަމަވެސް ބޭރު ފުށުން ފެންނަ ރީތިކަމުގެ މައްޗަށް އިންސާނާގެ ހިތް ލެނބުން އެއީ މިހާރު އާކަމެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑުގެ...

20

އެހަނދާނުގައި

އެއްވެފައިވާ ނޫސްވެރިންގެ ކެމެރާތަކުގެ ކުރިމަތީ ހުރެ އިންސާފަށް އެދި ސަލާންޖަހަމުން އެދަނީ ޒައިނަބްގެ މަންމައެވެ. ލޮލުން ހުއްޓުމެއް ނެތި ކަރުނަ އޮހޮރެމުން ދާއިރު އެފަކީރު އާދޭސް ކުރަމުން އެދަނީ ހަމަ އެންމެ ކަމަކަށެވެ....

އަމާނީ
10

އަމާނީ

ގަދަ ވިއްސާރައާއެކު ބޯކޮށްވެހެމުންދިޔަ ވާރޭގެ ތިކިތަށް މުޅި ރަށަށް ވެހެމުންދިޔައީ ގުގުރާ ވިދަމުންނެވެ. އެ ވިދުންތަކުގެ ސަބަބުން ދެލޮލުން ކަނި ބުރައިގެންދާ ކަހަލައެވެ. ކުއްލިޔަކަށް ޖަހާލި ބާރު ގުގުރިއަކާއެކު، ދުއްވަމުން ދިޔަ ކާރު...

14

އަނދިރިވި ހަޔާތް

މިއީ ދުނިޔެއެވެ. އެއްބަޔަކު އުފަލުގައި ދުވަސްތަށް ގުނަމުން ދާއިރު، އަނެއްބަޔަކު ދަނީ ހިތާމައިގެ ކަރުނަ އޮހޮރަމުންނެވެ. ކިތަންމެ އުފަލުގައި އުޅެވުނަސް މާދަމާ ކަޅު އަނދިރި ގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ހަޔާތް ވެއްޓިދާނެއެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ...

26

އީމާން

އިރު، އޭގެ ވާޖިބު އަދާކުރަމުން ގޮސް އެންމެ ފަހުގެ މަރުޙަލާ ކަނޑަތު ކުރަމުންދާ ވަޤުތަކީ އެއްވެސް މަޚުލޫޤެއް ބަލާ ފޫހިނުވާނެ، ހިތްގައިމު ވަޤުތެކެވެ. ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގެ ހިމޭން ގޮނޑުދަށެއްގައި މިމަންޒަރު ބަލާލުމުގެ ނަސީބު...