Author: Zidhan /R. Vaadhoo

11

ލީން

ކުޑަދޮރު ކައިރީ ހުރި މޭޒެއް ދޮށުގައި އަހަރެން އިނީ ވެހެމުންދާ ކުދި ވާރޭތިކިތަކުގެ ނަޒާރާއަށް ބަލަހައްޓައިގެނެވެ. ވާރޭވެހޭ މަންޒަރަކީ އަހަރެން އަބަދުވެސް ބަލާހިތްވާ މަންޒަރެކެވެ. ކުއްލިކުއްލިއަށް ވިދާފައި ގުގުރާލިއެވެ. ދޭތެރެދޭތެރެއިން ވާރޭ ބޯކޮށްލާފައި...

14

ލޯބިވާ އޭ (އެއްކޮށް)

އެއީ އަހަރެންގެ އުމުރުން އެންމެ ބާރަ އަހަރުގައި އެވެ. ބޭސްފަރުވާއަކަށް އަހަރެންގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ އިނޑިއާއަށް ދިޔައީ އަހަރެން ބޮޑުދައިތަ ކަައިރީ ރަށުގައި ބަަހައްޓާފައި އެވެ. ތަޤުދީރުގައި ކަން އެހެން ވާން...

7

ލޯބިވާ އޭ (2)

އެއީ އަހަރެންގެ އުމުރުން އެންމެ ބާރަ އަހަރުގައި އެވެ. ބޭސްފަރުވާއަކަށް އަހަރެންގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ އިނޑިއާއަށް ދިޔައީ އަހަރެން ބޮޑުދައިތަ ކަައިރީ ރަށުގައި ބަަހައްޓާފައި އެވެ. ތަޤުދީރުގައި ކަން އެހެން ވާން...

7

ލޯބިވާ އޭ

އެއީ އަހަރެންގެ އުމުރުން އެންމެ ބާރަ އަހަރުގައި އެވެ. ބޭސްފަރުވާއަކަށް އަހަރެންގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ އިނޑިއާއަށް ދިޔައީ އަހަރެން ބޮޑުދައިތަ ކަައިރީ ރަށުގައި ބަަހައްޓާފައި އެވެ. ތަޤުދީރުގައި ކަން އެހެން ވާން...

9

އަފާ (ދެވަނަ ބައި)

… ފުރަތަމަ އަހަރެންގެ ވާޖިބަކަށްވީ ޑިއުޓީއަށް *ސައިން އިން* ވެލުމެވެ. ހާޒިރީގައި ސޮއެ ކުރުމަށްފަހު، ކޮމްޕިއުޓަރު ހުޅުވާ މަސައްކަތައިގެން މަސްޢޫލު ވެއްޖައީމެވެ. ޚަބަރަކަަށްފަހު ޚަބަރެއް ލިޔަމުން ދިޔައީ އެއްވެސް ފޫހިކަމެއް ނެތި، އާދައިގެ...

15

ކަޅު ދުވަސް

އެއީ މީގެ ފަންސަވީސް އަހަރު ކުރިއެވެ. 1988 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހެވެ. އެދުވަހުގެ ހަނދާންތަށް މިހިތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައި އަދިވެސް އެބަ ހުއްޓެވެ. ފިނިފިނި ފަތިހެއްގެ ވަޤުތެކެވެ. އަރާމު...

11

އަބަދަށްވެސް އަހަރެން ހިތްހެވެ.

އަބަދަށްވެސް އަހަރެން ހިތްހެވެ. “ނާނީ” އަކީ އަހަރެން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުނު ބައިވެރިޔާއެވެ. އެ މީހަކަށް މިހިތުން އެންމެ މަތީ ޖާގަ ދެވުނު ޖިންސުއްލަތީފެވެ. ލޯބީގެ ދަރުބާރުގައި ރަނިކަަމާގެ މަޤާމު ދެވުނު ރާނީއެވެ....

7

އަފާ

ފަތިހުގެ ހަމަހިމޭން ކަމަށް ހަލަބޮލިކަމެއް ގެނެސްދިނީ ދޫނިސޫފާސޫފީގެ ތުމުން ކުޅެލި މިއުޒިކީ ރާގުތަކެވެ. ފަތިހުގެ ތެތްފިނިކަން ވަނީ މުޅި ކޮޓަރިތެރެއަށް ވެރިވެފަ އެވެ. އެފިނި ކަމުގެ ތެރޭގައި ނިދީގެ ފޮނިމީރުކަން ޙާޞިލްކުރަމުން އައި...

25

އަފާ

ފަތިހުގެ ހަމަހިމޭން ކަމަށް ހަލަބޮލިކަމެއް ގެނެސްދިނީ ދޫނިސޫފާސޫފީގެ ތުމުން ކުޅެލި މިއުޒިކީ ރާގުތަކެވެ. ފަތިހުގެ ތެތްފިނިކަން ވަނީ މުޅި ކޮޓަރިތެރެއަށް ވެރިވެފަ އެވެ. އެފިނި ކަމުގެ ތެރޭގައި ނިދީގެ ފޮނިމީރުކަން ޙާޞިލްކުރަމުން އައި...

12

ރޯށޭ ވީ ހިތާމައިން

މެންދުރުފަހުގެ ވަޤުތެވެ. އަހަރެމެންގެ މިސްރާބުހުރީ ކޭ.އެފް.ސީއާ ދިމާލަށެވެ. ތަނަކަށް ދާން ލަސްވެގެން ދާ ބައެއް ފަދައިން އަހަރެމެން ސައިކަލު ދުއްވަމުން ދިޔައީ އިންތިހާ ބާރު ސްޕީޑެއްގައެވެ. މިއީ އަހަރެން ކޮންބޭނުމަކު ކުރާހާ ކަމެއް...

33

މަގުމަތި

އާދައިގެ މަތިން ކިލާސް ނިންމާލާފައި ‘ލެކްޗާރ ހޯލް’ އިން ނުކުމެވުނުއިރު 20:10 ހިނގަނީ އެވެ. “އާހް.. ނައިންތު ފްލޯ؟” ބޭއިޙްތިޔާރުގައި އަހަންނަށް އެހެން ބުނެލެވުނެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ؟ ހ. ސަކީނާ މަންޒިލްގެ ތިންވަނަ...

24

މަންމަގެ އަގު

ދުވަހަކީ މަންމައިންގެ ދުވަހެވެ. އައިޝާގެ ދަރިފުޅު އީލާފް އުޅެނީ ކައިރި ރަށެއްގައި ހުންނަ ބީ.އެމް.އެލް ރީޖަނަލް ބުރާންޗްގައި މެނޭޖަރަކަށެވެ. ވަޤުތަކީ މެންދުރުފަހެވެ. އައިޝާ ދަރިފުޅަށް ގުޅާލިއެވެ. އައިޝާ: ހަލޯ ދަރިފުޅާ!! އީލާފް: ލައްބަ...

76

ބާތިލު ވޯޓު

  ހޭލައިފީމެވެ. ފެންވަރާ ތިއްތިވެގެން ކޮޓަރިން ނުކުމެ ކާގެއަށް ވަދެފީމެވެ. ކާމޭޒުދަށުގައި އިށީނދެފީމެވެ. ސުފުރާ މައްޗަށް ނަޒަރު ހިންގާލައިފީމެވެ. ރިހާކުރު ދިޔައާއި ރޮށްޓާހެއްޔެވެ؟ މާމަގެ ފޫޅެވެ. މަސްގަނޑަށް ދަހިވެފައި އޮތް ބުޅައްލެހެން އިންދެ...

9

އުންމީދު

އަބަދު ކުރާ ދުޢާގައި، ހިމެނިފައި ތިނަންވެޔޭ އަކުރުތަކުން ހިތުގައި، ބިންވަޅު ނެގިފަައިވެޔޭ އެހެނާސް މަގޭ ހިތާމޭ، ފުނޑުފުނޑުވެގެންވެޔޭ އިވުމުން ތިނަން މިއަދު، ހިތް ކަތިލެވި ދެޔޭ ނެތަކަސް ލިބުން މިއަދު، އެދުމުގައި މަގޭ...

9

މަންމަ

  ތިފުރާނައިގެ ސަބަބުން، މި ފުރާނަ އައިކަމަށްވީ މިތުރާ ތިއީ ޙަޤީޤީ، ލޮބުވެތި މުރާލި މަންމާ އެދެމޭ ގާތުގައިވުން، އެކުގާ އެ ޖަންނަތު އެހެނާސް އެތަން ލިބުންވީ، ފައިތިލަ ދަށުގަ މަންމާ