Author: Zidhan

6

ވާހަކަ އެލާޓް

ބިރުވެރި ވާހަކައެއް ލިޔެދިނުމަށް ގިނަ ކިޔުންތެރިންގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑަށް “ރިކުއެސްޓް” ލިބެމުން އަންނާތީ، ހަގީގީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބިރުވެރި ވާހަކައެއް ލިޔަމުންދާކަން ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ދަންނަވާލީމެވެ. އަދި މި ވާހަކަ އިންޝާ...

20

ޒުނާމް

އެއީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިއެވެ. އަހަންނާއި ޒުނާމަކީ ކުޑައިރުއް ސުރެ ވަރަށް ގާތް ދެރައްޓެހިންނެވެ. އެކުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުމަކީ ދެމީހުންގެ ވެސް އާދައެކެވެ. ޒުނާމަކީ ހުރިހާ ކުޅިވަރަކަށް ވެސް ވަރަށް ލޯބި ކުރާ...

18

ލޯތްބަކީ؟

ލޯތްބަކީ ކޯއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟ ލޯތްބަކީ ވެވޭ އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟ ލޯތްބަކީ ވާ އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟ ވަރަށް އާންމު އެހެނަސް ޖަވާބު ދިނުމުގައި ގިނަ ބަޔަކު ނުކުޅެދިފައިވާ ސުވާލުތަކެކެވެ. ނޫންތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެވުނަސް އެކި...

11

ލޯބި ނުވެވުނު ނަމަ

އަހަރެން ފަންކާއާ ދިމާލަށް ބަލައިލީމެވެ. އަދި ވާގަނޑަށް ދަމާލައި ރަނގަޅަށް ހަރުލާފައި ހުރިކަން ޔަގީން ކުރީމެވެ. އެއަށް ފަހު މަޅިގަނޑު ހުރީ ރަނގަޅަށްތޯވެސް ބަލައިފީމެވެ. އާނ އެކެވެ. އަހަރެންނެއް މި ކެހިވެރި ދުނިޔޭގައި...

8

ސަމާސާ އަދަބު: ވަގުންނަށް ނުގެންދެވުނު ކަޅުފޮށި.

ދިރިއުޅުމުގައި އެއްބައި މީހުންނަށް ދިމާވާނީ އެކި ކަންކަމެވެ. އެއްބައި ފަހަރު މަޖާ ކަންތައްތަކެވެ. އަނެއްބައި ފަހަރު އަދި އެއަށްވުރެ މަޖާ ކަންތައްތަކެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް ހިތާމައާއި ހިތްދަތިކަމާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ފަދަ ކަންކަން ވެސް...

13

ސިލްސިލާ ވާހަކަ: އައިޝާ (ޓްރެއިލާ)

‘ވަކަރުގޭ’ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގޮތަށް އުޅެބޮޑުވި ‘މައިޝަން’އާ ގާނޫނު އަރާ ހަމަކުރެވުނު ތަނެއް ނާދެ އެވެ. ގާނޫނުގެ ދިގު އަތުން ހިފައި، އިންސާފުގެ މުގުރުން އޭނާއަށް ނިޔާ ކަނޑައެއް ނާޅަ އެވެ. އަމާންވެށި ގާއިމުކުރާ...

18

“ލިޔާ ކުއްޖާ”ގެ ލަވް ނޯޓް!

بسم الله الرحمن الرحيم މިހިތުގެ ރާނީ އަށް! ހެޔޮދުޢާ ސަލާމަށްފަހު ލިޔަމެވެ. ބަގީޗާގައި އިން ރީތި ހުވަނދު ޕަރީއެވެ. އާޝޯޙުވެއްޖެއެވެ. ކަލާގެ ރީތިކަމުންނެވެ. ފަރިވެފައި ފުރިހަމަކަމުންނެވެ. ހަތްތަރީގެ ތިޔަ ހިނިތުންވުމުގައި ހުރި...

18

ސަމާސާ އަދަބު: ކޭކެބެއްޔާގެ ހާރު

ކޭކެބެއްޔާ އަކީ ކެއުމަށް ފޯރިހުންނަ ފިސާރި ކޭމާޓެކެވެ. އެއްދުވަހު ކޭކެބެއްޔާގެ އަންހެނުން ފަތަފޮޅިހައްވަ އޭނާ ކުރެން އެއްސެވެ. “މިތުރާ. ހާރަށް ހަދަންވީ ކޯއްޗެއް؟” ޖަވާބުގައި ކޭކެބެއްޔާ ބުންޏެވެ. “ކަމަނާ. ދިވެހި ކެއުމެއް ރަނގަޅުވާނެ....

18

ސަމާސާ އަދަބު:  ގަމާރު 

އެއްދުވަހަކު ފިނިއަށްޓެއްގައި ޖައްސާލައިގެން ސިނގިރެޓެއް ރޯކުރަން އިން ފައިޒާން ފެނިފައި އޭނާގެ ރައްޓަސަކު ސުވާލުކުރިއެވެ. “ކަލޭ ސިނގިރެޓު ބުޔުން ހުއްޓާކަށް ނުވޭ ހެއްޔެވެ؟” އެވަޤުތު ވަރަށް ހަމަޖެހިލައިފައި ފައިޒާން ޖަވާބު ދިނެވެ. “އަހަރެން...

4

އަނދިރިވި ހަޔާތް

  މިއީ ދުނިޔެއެވެ. އެއްބަޔަކު އުފަލުގައި ދުވަސްތަށް ގުނަމުން ދާއިރު، އަނެއްބަޔަކު ދަނީ ހިތާމައިގެ ކަރުނަ އޮހޮރަމުންނެވެ. ކިތަންމެ އުފަލެއްގައި އުޅެމުންދިޔަ ނަމަވެސް މާދަމާ ކަޅު އަނދިރި ގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ހަޔާތް ވެއްޓިދާނެއެވެ....

10

އެރޭ ލޯބިން

“ޒިދާން. ހިނގާދާން” ސިއްސައިގެން ގޮސް އަހަރެންނަށް ބަލާލެވުނީ ކޮޓަރިއަށް ވަން ޝަޔާން އަށެވެ. “ލިޔާ ކުއްޖާ.. ހަމަ ލިޔަނީ ދޯ؟ ދައްކަބަލަ ތިޔަ ކިޔާލަން” ވަހަކަ ދަައްކަން އަނގަ ހުޅުވާލިތަނާ އެފުރުސަތު ގެއްލުނީ...

30

އަލަތު ލޯބި

ބަހަށް އެރީންސުރެ، ޖެހިގެން ހުރި ސީޓުގައި ފޯނާ ކުޅެން އިން މަންޖެގެ ހަރަކާތްތަކަށް ގެއްލިފައި އިނީމެވެ. ބޮޑުވައި އިނގިލީގެ މަޑު ހަރަކާތުން ފޯނުގެ ސްކްރީން ކަހަމުން ދިޔައެވެ. އޭނާ ބަލަމުން ދިޔައީ ފޭސްބުކު...

4

ސަމާލުކަމަށް!

މިހާރަކަށް އައިސް ޒިދާންގެ ވާހައެއް ނުފެންނާތީ ކިޔުންތެރިންގެ ޝަކުވާލިބޭތީ ދަންނަވަމެވެ. މިދުވަސްކޮޅަކީ އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ މީޑިއާ ވެބްސައިޓް “ނޫނު އޮންލައިން. ކޮމް” ލޯންޗަކުރި ދުވަސްކޮޅަށް ވީމާ، ވަރަށް ގިނަވަވުތު ވެބްސައިޓަށް ޚަބަރާއި އެ...

28

ބުރިޖު ޖިންނި

ރެޔަކީ އުޑުމަތި ބަނަ ރެއެކެވެ. އިރުއިރުކޮޅުން ވާރޭ ކަނި ޖަހާލައެވެ. ޖެހެމުން ދިޔަ ވައިން ގަސްތަކުގެ ފަތްތަކުން އަޑުލައްވާލައެވެ. ވައިގައި ހިފާފައި ހުރީ ތެތް ފިނިކަމެކެވެ. މުޅި މީހާ ހުރީ ފިނިވެފައެވެ. ހަވީރު...

8

އެލީ

މޮޔައިން ތެންމާ ޒާތުގެ ކަނި ވާރޭ ކޮޅެއް މާ ހެނދުނަކާއި ވެހުނެވެ. އެ ކަމަކު މިހާރު ދުނިޔެ ތެރެއަށް ކެނޑިގެން ދާން މި އުޅެނީ، ހިތަށް ފިނިކަން ލިބިގެން ދާ، ހިޔާލުތަށް ފަނާކޮށް...