Author: Mutha/ S.Hithadhoo

13

އިންދިރާސް (ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް)

މި ވާހަކަ  މިހާރު  ވާނީ ”ސަން އޮންލައިިން”ގައި  ޝާޢިއު ކުރެވިފައެވެ. މުތާގެ އެހެނިހެން  ވާހަކަތަކަށް  ލިބުނު  ފަދަ  ތަރުހީބެއް ”އިންދިރާސް”އަށް  ވެސް  ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް  އުއްމީދުކުރަމެވެ. ވާހަކައަށް ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް ލިބޭނެކަމަށް  އުއްމީދުކުރަމެވެ.  

9

އިންދިރާސް

ނޯޓް: މިވާހަކަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ކިޔުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދޭން މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޑިސެމްބަރު 20 ހިސާބުގައި ޝާޢިއު ކުރެވެން ފެށޭނެއެވެ. (އިން ޝާ ﷲ). ކިޔުންތެރިން މިވާހަކައަށް އިންތިޒާރު...

21

ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް… 25 (ފަހުބައި)

”އަަހަރެން ކުރި ކަންތަކުގެ ސަޒާ މިއަދު އަހަންނަށް މިލިބެނީ… ކުޑާއަށް ދެރަ ދޭން ހަދައިގެން އަހަރެންގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ހަލާކުވެގެން ދިޔައީ، އެބައެއްގެ ލޯބީ ހޯދަން ބޭނުންވި ހުރިހާ އެންމެންގެ ނަފުރަތު އަހަންނަށް...

12

ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް… 24

ސޯފީއާއެކު ސުޕަމާރކެޓަށް ވަދެ ވިޔަފާރިކޮށްލައިގެން ނިކުތް ތޫގާއަށް ސުޕަރމާކެޓަށް ވަންނަން އައި ނަހީކް ފެނުމާއެކު ދިމާކޮށްލަން ބޭނުންވި އެވެ. ނަހީކް ފެނި ސޯފީ ލޮލަށް ގޮތެއް ހަދާލަމުން ތުން ދަމާލި އެވެ. ކިތަންމެ...

6

ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް… 23

ކޮޓަރިއަށް ވަން މާއީއަށް އެނދަށް ވެއްޓިގަނެވުނު ހިނދު އޭނައަށް ރޮވިއްޖެ އެވެ. ވޭނީ ގިސްލުންތަކުގެ އަޑު ބޭރުވިޔަ ނުދޭން ބާލީސް ގެނެސް މޫނުގައި ޖައްސާބާރުކޮށްލެވުނެވެ. އެލޮލުން އޮހޮރެމުން އައި އުދާސްތަކާއި ގިސްލުމުގައިވި އަސަރުތަކުން...

18

ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް… 22

އެންމެ ދުވަހެއް ފާއިތުވެގެން ދިޔަ އިރު ވެސް މާއީ އޭނައާއި ދުރުވެއްޖެކަމުގެ އިހުސާސް ނަހީކްއަށް ކުރެވުނެވެ. އޭނަ މެސެޖުކުރުމުން ރައްދު ނުދިނުމެވެ. ގުޅުމުން ނަންބަރު ބިޒީކުރުމެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ހިތަށް އުނދަގޫތަކެއް ވެސް...

7

ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް… 21

ލިޔާ މޭޒު ދޮށުގައި އިން މާއީ މޭޒު މަތީ ބަހައްޓާފައި ހުރި ކަރުދާސް ފޮށްޓެއް ތެރެއިން އަލްބަމްތަކުގެ އިތުރުން އޭނަގެ ޑައިރީ ނެގިއެވެ. މޭޒު މަތީ އަތުރާލެވުނު ތަކެއްޗަށް އޭނަ ބަލަމުން ދިޔަ...

15

ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް… 20

އޮއްސެމުން ދިޔަ އިރުގެ ދަޅަތަކުން ކުލަޖެހެމުން ދިޔަ އުދަރެސްމައްޗަށް މާއީ ނަޒަރުހުއްޓާލައިގެން އިނީ ފުއްޓަރުފަރާތުގައި ހުރި ހޮޅުއައްޓެއްގަ އެވެ. އޭރު ނޫކަށިފުރައިގެ ޒުވާނުންތަކެއް ބޯވަ ނަގަން މޫދަށް އެރިއުޅޭ މަންޒަރު ފެނެއެވެ. ފަރުހިކިފައިވުމުން...

9

ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް… 19

ދެދުވަސް ފަސް… ބޮޑުކޮޓަރީގައި ތިބި ޖާވިދާއި ބަސްމާއާ ދެމެދު ދެކެވެމުން ދިޔައީ ތޫގާގެ ވާހަކައެވެ. އަނެއްކާ ވެސް ނިދީގައި ތޫގާއަށް ހުވަފެންތައް ފެންނަން ފަށާފައިވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ދެމަފިރިންގެ މޫނުމަތިން ވެސް ފާޅުވެއެވެ....

4

ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް… 18

ދަންވަރުގެ ވަގުތެވެ. ނިދީގައި އޮތް ރުކާންއަށް ހޭލެވުނީ ރުއިމެއްގެ އަޑު އޭނަގެ ކަންފަތުގައި ޖެހުމުންނެވެ. ނިދިބަރުވެފައިވި ދެލޯ ހުޅުވާލަމުން އޭނަ އެއަޑަށް ސަމާލުކަން ދިނެވެ. އެއަޑު އަންނަނީ އޭނަގެ މަގަތުންނެވެ. އެއާއެކު އޭނަގެ...

4

ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް… 17

ތޫގާ ފެނުމުން ވީ ފޫއްސެއްގެ ބޮޑުކަމުން ނަހީކް ހިނގައިގަތީ އެގެއިން ނިކުތުމަށެވެ. ނަމަވެސް ވަކިހިސާބަކަށް ދެވުނުތަނާ ތޫގާ ބުނެލި އެއްޗަކުން ފަސްއެނބުރި ބަލާލެވުނީ ހައިރާންކަމާއެކުގައެވެ. އޭރު މާއީ ވެސް ސިހިފައި ތޫގާއަށް ބަލާލިއެވެ....

8

ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް… 16

ބޮޑު ކޮޓަރިއަށް ނިކުތް ތޫގާއަށް ގޭގެ މައިދޮރު ކުރިމަތީ ހުރި ރުކާން ފެނުމާއެކު އޭނައަށް ލިބިގެން ދިޔައީ ހާސްކަމެވެ. ދެންމެ އޭނައާއި މާއީއާ ދެމެދު ކުރެވުނު ޒުވާބުގެ އަޑު ރުކާންއަށް އިވުނުބާއޭ ހިތަށް...

3

ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް… 15

ފެންމާގަނޑުގެ ދަށުގައި ހުރި ނަހީކްގެ ފިރިހެންވަންތަ ހަށިގަނޑަށް އޮހެމުން ދިޔަ ފެންތަކުގެ ފިނިކަން ހަށިގަނޑަށް ސަވާރުވުމުން ސިކުނޑީގެ ބުރަކަމަށް ކުޑަ ލުޔެއް ލިބުނުހެން ހީވިއެވެ. ތެމިފައިވި ފަން އިސްތަށިގަނޑުގައި އޭނައަށް އަތް ފުނާއަޅާލެވުނެވެ....

4

ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް… 14

”ހުރިހާ އެންމެންގެ ލައިފް ވެސް މުޅިންހެން ބަދަލު ވެއްޖެ، ކުރީގެ މިޒާޖުތަކެއް ނޫން މިހާރު ލިބިފައި ވަނީ ވެސް… ހިތަށް އަރާ ކުރީގެ ދުވަސްތަކަށް އަނބުރާ ދެވޭނެ ނަމައޭ… އޭރުން މި ސްޓަރަގްލްތަކާ...

2

ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް… 13

މާއީގެ ހަނދާންތަކުގެ ލޯގަނޑަށް ފުރަތަމަ ވެސް ސިފަވެގެން އައީ މިއަދު ފަލަކްއާއެކު ބައްދަލުވި ކުޑަ އަންހެންކުއްޖާއެވެ. އެމައުސޫމް މޫނުން ސިފަކޮށްދިން ސޫރައާ މެދު އޭނައަށް ވިސްނުން ހިނގާލެވުނެވެ. އެއާއެކު ނަހީކްގެ ނަން އޭނަގެ...

3

ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް… 12

”ކެން، ކީއްވެތަ ހަޤީޤަތް ނޭގި އަހަރެންގެ ބޮލުގައި ތުހުމަތުތައް ތިއަޅުވަނީ؟… ފެންނަ ކޮންމެ މަންޒަރަކީ ތަދެއް ނޫން، ހަމައެއާއެކު އިވޭ ކޮންމެ އަޑަކީ ހަޤީޤަތެއް ވެސް ނޫން، އަހަންނަށް ނޭގޭ މިފޮޓޯ ދެއްކި...