42

ހިތް ވިންދާނުލައި… (9)

މާކިން އައިސް އިނާރާގެ މޫނުގައި ޖެހޭނުޖެހޭ ވަރުގައި މަޑުކޮއްލިއިރު އޭނާގެ ހޫނުނޭވާ އިނާރާގެ މޫނަށް އެޅެމުންދިޔައެވެ. އިނާރާގެ ލޮލުން ކަރުނަ ފައިބަމުން ދިޔައިރު އޭނާ ބިރުން ޖަހާފައި ހުރި ބުދެއްހެން ހުރެވުނީއެވެ. “އެއީ...

78

ހަވާތިފް….. 9 ވަނަ ބައި

އެކޮޓަރީގައި ވެރިކަން ކުރަމުންދިޔައީ ހަމަހިމޭންކަމެވެ. ކޮޓަރީގެ އެކި ދިމަދިމާއަށް ޝާލިނީ ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ. ފާރުގެ ބޮޑު ބައެއްގައި ވަނީ ބަލްޝަމްގެ ލިޔުމެވެ. ތަޅުންގަނޑުމަތީގައިވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް ޗޯކު ބުރިތައް އުކާފައި ހުއްޓެވެ. އެއިރު...

28

ހިތް ވިންދާނުލައި… (8)

އޭ.ޑީ.ކޭއަށް ވަންނަންދިޔަ އިނާރާގެ އަތުގައި މާކިން ހިފާލައިގެން ހުރިއިރު އެ ދެމީހުނަށް ބަލައިލާފައި ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ހީވާނީ މިއީ ވަރަށް އުފަލުންއުޅޭ ދެމީހުން ހެންނެވެ. ނަމަވެސް މި ކަންދެއްކުމުގެ ފަހަތުގައިވާ ހަޤީޤަތް...

13

ރަހީނު.. 07 ވަނަ ބައި…

ޖަނާން މަޑު ހިގުމެއްގައި އައިސް މަޑުކޮށްލީ މޭޒު ކައިރިއަށެވެ. އެތަނުގައި އެކި ކަހަލަ މީހުންގެ ފޮޓޯތަކާއި ފޮތްތަކާއި ލިޔުންތަށް ހުއްޓެވެ. ‘ޖަނާން.. މިއީ އެންމެ މުހިއްމު ވާހަކަ.. އަހަރުމެންނަށް ޖަނާން ރެޑީކުރަން ލިބިފަ...

55

ހަވާތިފް… 8 ވަނަ ބައި (changed)

(އެސްފިޔައިގެ އެޑްމިން އިން ތައާރަފް ކުރި ނިއު ފީޗަރ ޓެސްޓް ކުރުމައްޓަކައި “ހަވާތިފް” ގެ އެޕިސޯޑް 8 ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ކިޔުންތެރިންނަށް ދިމާވި ދަތިތަކަށް ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދެމެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މިވަނީ...

28

ހަވާތިފް… 8 ވަނަ ބައި

ސީމާގެ ހަޔާތް އަމާން ވެގެން ދިޔައީ އެ ދުވަހުއެވެ. އޭގެ ފަހުން ސީމާ ދިރިއުޅެމުން ދިޔައީ ބަނޑުގައި ވިންދު ޖަހަމުންދިޔަ ކުޑަކުޑަ ފުރާނައަށް ޓަކައެވެ. އާމްދަނީ ހޯދީ ހެދިކާ ހަދައި ވިއްކައިގެންނެވެ. މީސްމީހުންނަށް...

27

ހިތް ވިންދާނުލައި… (7)

ދަންވަރުގެ ހަމަހިމޭން ކަންމަތީ މާކިންއަށް ނިދިފައި އޮތްއިރު އިނާރާގެ މަޑު ގިސްލުން އިވެމުންދިޔައެވެ. އޭނާގެ ބާކީއޮތް ދިރިއުޅުމުގެ ދުވަސްތަށް ވޭތުކުރަންވީ މި ގިސްލުމުގައި ބާއޭ އިނާރާ ހިތަށްއަރަމުން ދިޔައެވެ. ނިދިފައި އޮތް އިނާރާ...

230

ހަވާތިފް… 7 ވަނަ ބައި

“މީގެ ފަހުން….” ޝެހެނާޒަށް ބުނެވުނީ އެހިސާބަށެވެ. “ތިހުރީ ވަރިކޮށްފަ! ހަމަ މިހާރު ނުކުމެގެން ދޭ!!” ލަތީފުގެ އަޑު ގޭތެރޭގައި ގުގުމައިގެން ދިޔައެވެ. ޝެހެނާޒުގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. ގަނޑުވެފައި ލަތީފުގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން...

26

އިންތިޒާރު 34

“ދަރިފުޅު އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް، ކޮންމެތާކު ހުރިނަމަވެސް ދަރިފުޅުގެ ހާލު ބޭބެބަލާނަން، އެއްވެސް ކަމަކު އެދެން ފަސްނުޖެހޭތި، ކަމެއްބޭނުންވެގެން އެކަމަކަށް ނޭދި ނުހުންނާތި، ދަރިފުޅު ބޭނުން...

12

ހިތް ވިންދާނުލައި… (6)

ކޮޓަރީގެ ޓައިލްސްތަކު މަތީގައި ފުޅިތޮށިތަށް ހުރިއިރު އެތަނުގައިވަނީ ލޭ ހޭކިފައެވެ. އެނދުގައި އޮތް ކުއިލްޓްގެ އެއްބައި ބިންމަތީގައި އޮތްއިރު އޭގައާއި އެނދުގައި ހުރި ބައެއް ބާލިސްތަކުގައިވެސް ލޭގެ އަސަރު ހުއްޓެވެ. ފުޅިތޮށިތައް ކައިރީގައި...

19

އަލްމާޝް – 1

“ފަޒްނާ….. އަދި ވެސް ނުނިމޭތަ؟…. މިހާރު ކިހާއިރެއް މިވީ… ދެން އޮތީ އެންމެ ގަޑީރެއް… އެއްގަޑީރުތެރެ އެހިސާބަށް ދެވޭނެ ކަމެއް ވެސް ނޭނގެ”… މަނިކް އޭނާގެ އަނބިމީހާ އާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން އައިސް...

196

ހަވާތިފް… 6 ވަނަ ބައި

“އެއްވެސް ވާހަކައެއް ފަހުން ދައްކަން ނުބަހައްްޓާތި؟” ދެލޯ މަރާލައިގެން އޮވެ ހިނިތުން ވެލަމުން ސައްތާރު ބުނެލިއެވެ. “ކޮން ކުއްޖެއްތަ އެއީ؟” “އެއޮއް ކުޑަބެ ގޯތި ސީމާ!!” އަންވަރު ބުނެލިއެވެ. “ދެން ކޮންއިރަކުން ދަރިފުޅު...

8

ރަހީނު .. 06 ވަނަ ބައި

“ހިލްމީ ރެޑީތަ..” ބޭރަށް ނިކުންނަމުން ފައިސަލް ގޮވާލިއެވެ. ހިލްމީ ކޯޓް ޗިޓާއި އެކު ބޭރަށް ނިކުތެވެ. އަދި ބޮލުން އާއެކޭ ބުނެލިއެވެ. ދަންވަރުން އަލިވެ ތިނެއް ޖަހަނީއެވެ. މުޅި ރަށު ތެރެ ނިދާފައިވާ...

12

ހިތް ވިންދާނުލައި… (5)

ރެއިލިންގައި އަތްއަޅުވާލައިގެން ހަނދުވަރު ބަލަންހުރި އިނާރާ ސިހުނީ މަލަކް އޭނާއަށް ގޮވާލުމުންނެވެ. މަލަކް ދިން ކޯކުތަށީގައި ހިފިއެވެ. އޭނާ އެ ކޯކުތަށިން ބޯންފެށުމުން ކައިރީގައި ހުރި މަލަކްގެ ތުންފަތަށް ވެރިވީ ނުލަފާ ހިނިތުންވުމެކެވެ....

55

ހަވާތިފް… 5 ވަނަ ބައި

“ހަޅޭ ލަވާނެ ކަމެއް ނެތް! ކަލޭގެ އަމައެއް ނާންނާނެ!! ކަލޭ ތިހިރީ ބުނި އަގެއް ދީގެން ގަނެލާފައޭ!!” މާހިލް ޝިއާނާގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ހިފައިގެން ހުރެ ކަރު ބުޑުން ހަޅޭލަވަމުންދިޔައެވެ. “މިފަހަރު ކުޅި ދައްކާލާނަން!!”...

11

ހިތަކުން ނުފިލާނެ 19

 ކާރު ތެރޭގައި ފާޒިންއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހިނިތުންވެފައި އިން މައިޝާ ފެނިފައި ފާޒިންގެ ހިއްސުތައް ގަނޑުވި ކަހަލައެވެ. އިރުކޮޅެއް ވަންދެން ފާޒިންއަށް މައިޝާއާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް މީހާ ހަމައަކަށް އަޅުވާލަމުން މައިޝާއާއި...