47

ހިޖުރަ (ސައުވީސްވަނަ ބައި)

އެއްރެއަކު ވީޑިޔޯއެއްގެ ބަދަލުގައި ނަޞްރާގެ އެކުވެރިޔަކު އައީ އެފަދަ މަންޒަރުތައް ސިފަ ކުރެވިފައިވި ވާހަކައެއް ހިފައިގެންނެވެ. ނަޞްރާގެ އެއް އެކުވެރިޔަކު އެ ވާހަކަ ކިޔަމުން ދިޔައިރު ނަޞްރާއާއި އޭނަގެ އަނެއް ދެ އެކުވެރިން...

38

ހަަތަރު އުދަރެސް (22)

ކޮޓަރިއަށް ވަތް ގޮތަށް ޖެހި ބުދެއް ހެން އެތައް އިރެއް ވަންދެން ހުރުމަށްފަހު އަރީފު ލިއުޒާއާއި ދިމާލަށް ހިނގައި ގަތެވެ. އަރީފު ކުރިއަށް އެޅި ފިޔަވަޅާއެކު ލިއުޒާގެ ލޮލުން ކަރުނަ އޮއްސާލިއެވެ. “ކާކުގެ...

10

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް… ހާދަހާ ލޯބިވޭ!! 4

“އީމަން” ޔާނާއަށް އަތް ދިއްކޮށްލުމަށްފަހު ގޮވާލެވުނެވެ. ކުލާހުގައި ތިބި ހުރިހާ އެންމެން އެއްކޮށް ޔާނާއަށް ބަލައިލިއެވެ. ޖާހަތު ޔާނާގެ ކޮނޑުގައި އަތް ބާއްވާލައިގެން ބަލައިލި ގޮތުން ޔާނާގެ ހިތުގެ ހާލަތު ވަރަށް ރަނގަޅަށް...

33

އަހަރެން މަރުވަނީ!!! ފަހު ބައި

އަހަރެންނަށް އުފަލުން ރޮވުނެވެ.  އަޑިގަނޑަކަށް ފަހު އުސްގަނޑެއްވެސް އަންނާނެކަން އަހަރެން ހަނދާން ނެތުނީއެވެ.. ޝާ؟؟ މިސާލަކަށް އަހަރެެމެންނަށް ލިބުނީޔޯ ބޭބީ އެއް. ގާލް އެއް.. ކޮންނަމެއް ކިޔާނީ؟؟” ” އުމްމްމްމް.. އައިޒާ ޝާހާން…...

49

ދިމްޔާ (13 ވަނަ ބައި)

“އެބުނާހެން… ދީބަލަ ތިދަމާ ރޮށިތައް ހުރީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ބަލާލަން…” މިހެން ބުނެފައި އާޔަން ހިނގައިގަތީ އެމީހުނަށް ފުރަގަސްދީގެން ހުރި ދިމްޔާގެ ގާތަށެވެ. އާޔަންގެ ފަހަތުން ދެއަތް ފުރަގަހަށް ލައިގެން ހުރެ އީމަންވެސް ދިޔައެވެ....

20

ޔާރާއޭ…. (18)

ހައިކަލް ހޮސްޕިޓަލްއަށް ވަދެ އައިސިޔޫއާއި ދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ހައިކަލްގެ ސަމާލުކަން ހޯދީ ޖީބުން ރިންގް ވާންފެށި ފޯނުގެ އަނޑުންނެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ފޯނަށް ޖަވާބުދިނެވެ، ލިބުނު ހަބަރާ ހުރ ހައިކަލްގެ އަތުން...

31

ނަޖާ (ނުވަ ވަނަ ބައި)

“އަޅުގަނޑުގެ ނަމަކީ ނާއިފް….ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ” ނާއިފް ޝާޑްއާއި އަތްގުޅާ ސަލާމްކޮށްލިއެވެ. އެ އޮފީހުން ނުކުމެ ފަޔާޒްއާއި އެކު ކާރަށް އަރަން ދެމީހުން އެކުގައި ހިނގައިގަތެވެ. އަދި ކާރުގެ ސީޓް ބެލްޓް އަޅަމުން...

22

ކުށްވެރިޔަކީމެވެ.

އާއެކެވެ! އެއީ އަހަރެންގެ ކުށެކެވެ. ފަހުދު ގާތުގައި ފާޑުފާޑުގެ އަންހެންކުދިންނައި ވާހަކަ ނުދައްކާށޭ ބުނެވޭކަށެއް ނޯންނާނެއެވެ. ބުނެގެން ނުވެސް ވާނެއެވެ. ކުށްވެރިވާނީ އަހަރެންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަހަރެން އެންމެ ފިރިހެން ކުއްޖަކާ އަނގައިން ބުނެލިޔަސް...

14

އިހުމާލް (2)

”މިއީތަ ދޭން ބުނި ސަޕްރައިޒަކީ؟؟” އިޒްކާގެ މޫނު ވަނީ މިލާފައެވެ. އިޒްކާގެ މޫނަށް ވެރިވި ކުލަވަރު ފެނި އައިމަން ގެ ގާތަށް ހިނި އައެވެ. ”އަޅެ އިޒޫއަށް ހާދަ ނުވިސްނެޔޭ ދޯ! އަހަރެން...

7

އެލޯބި 2ވަނަބައި

އަދި މަޑުމަޑުން އަހަރެންގެ އަތްތިލައިގައި ފިރުމަމުން ގެންދިޔައެވެ.” ނަޔާ ތި ވެގެން އުޅޭގޮތެއް އަހަރެންނަށް ކިޔާދީބަލަ. އޭރުންތާ އަހަރެންނަށް ވެސް ހިޔާލެއް ދެވޭނީ!” ޝާލް އެހެން ބުނީ އޯގާތެރިކަމާއި ލޯތްބާއި އެކުގައެވެ. “ޝާލް……...

13

އަހަރެން މަރުވަނީ!!! ޕާޓް 3

ކުއްލިއަކަށް އަހަރެންގެ ފޯނަށް އައީ މެސެޖެކެވެ. “ކުޅިދައްކާލާނަން”. އައީ އަހުމާންގެ މެސެޖެކެވެ. “އެއަށްވުރެ ދެގުނަ ހަސްކަ ދައްކާލާނަން. މަމީ ކާކުކަން ނޭނގެނެ އަދިވެސް.. ހުރިހާ އަންހެނުންނެއް ބަލިކަށްޓެއް ނުވާނެ. ކަލޭ ހެދިގޮތެއް ބަލަން...

10

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް… ހާދަހާ ލޯބިވޭ!! 3

ޔާނާ އީމަން ދެކެ ވާ ލޯތްބަށް އެއްވެސް ނުބައި ނަމެއް ލިބުނަކަ ނުދޭނެއެެވެ. އީމަން އާއެކީ އުޅެން ބޭނުމީ މުޅި އުމުރަށެވެ. އެހެން ކަމަށްވާނަމަ އަދި ޔާނާ ޖެހޭނީ ދުނިޔެއަށް އެކަން ސިއްރުކުރާށެވެ....

30

ހިޖުރަ (ތޭވީސްވަނަ ބައި)

އަފްރާޒް…..މަންމަ މިހިރީ ކައިގެން. ޝަކިއްތަ ދިޔައީ މަންމައަށް ކާންދީފައި. އާދޭސްކުރަން….އެއްދުވަހު ވިޔަސް ދެކުދިން ޒުވާބުނުކުރޭ.” އާބިދާ އޭނަގެ ފުރަގަސްދީގެން ހުރި އަފްރާޒްގެ އަތުގައި ހިފާލަމުން ރޮވިފައިކަހަލަ ގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ. އަފްރާޒްއާއި ނަޞްރާ ދެންވެސް...

އަހަރެން މަރުވަނީ!!! ޕާޓް 2
9

އަހަރެން މަރުވަނީ!!! ޕާޓް 2

އަހަރެން އަހުމާން އާއި ރައްޓެހިވާނީއެވެ. އެނޫން ގޮތެއް ނެތެވެ. އަހުމާން އަށް ބޭރުފުށުން އަނިޔާ ލިބިފައި ހުއްޓަސް އެތެރެ ފުށުން އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައި ނެތެވެ. އެކަމާ އަހަރެން މާތް ﷲ އަށް...

9

ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން…

  އެ ލޯބި މަޢުސޫމް މޫނު ފެނުމާއެކު އަހަރެންގެ ލޮލުން ކަރުނަތައް އޮހިގެންފިއެވެ. ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލައިގަތެވެ. ހިތައް ފުން އަސަރުތަކެއް ކުރުވިއެވެ. ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްވިއެވެ. އަޑު ބެދުނެވެ. އެދިމާއަށް އަތް ދިއްކޮށްލެވުނީ...

13

ޝައިން (ޕާޓް-15)

“ޒުހުރާ.. ކަލޭ..ކަލޭގެ ސަބަބުން އަހަރެންގެ އެ ނާޒުކު ދަރިފުޅު އެއްވެސް ކުށެއްނެތި މި އަނިޔާ ދިނީ.. އަހަރެންގެ ބޮލަށް އެރިގެންއެ ކުއްޖާ ފަކީރަށް އަހަރެންނަށް ނެހެދެނީ ކިހިނެތް..ލޯބިދޭން ޖެހުނު ވަގުތުގައި ދެވުނީ އަނިޔާ.....