15

މަންޝާ (ސާދަވަނަ ބައި)

ފެން ހޫނު ކުރަން ޖެއްސުމަށްފަހު ކޮތަޅުގައި ހުރި ހެދިކާތައް ތައްޓަކަށް އަޅަންހުއްޓާ މަންޝާގެ ފޯނު ގެނެސް މޭޒުމަތީ ބޭއްވުމަށްފަހު އަޒީމް ކޮޓަރި ތެރެއަށް ހިނގައިގަތެވެ. ފޯނު ނަގާ ކޯލް ލިސްޓު ބަލާލީ އަޒީމް...

އަސަރު 2
34

އަސަރު 2

ރޭގަނޑު އަށް ގަޑިބައި ވެއްޖެެއެވެ. މިރޭ ވެސް ޝިކާ ޖޯލިފަތީގައި އެއިނީ އާޒިމް އަންނާނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރު ގައެވެ. އިރު އިރު ކޮޅާ އޭނާ އަށް މަގުގެ ކޮޅަށް ބަލައިލެވެއެވެ. އިރުކޮޅަކުން މީހަކު ރަތް ބައިސްކަލެއްގައި...

ބޭވަފާތެރި ނުވަމޭ ޔާރާއޭ
18

ބޭވަފާތެރި ނުވަމޭ ޔާރާއޭ…(6 ވަނަ ބައި)

ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ވެގެން ދިޔައީ އީނާޝް ބޭނުން ވިގޮތަށްށެވެ. ނާޝްއާއި ރުޅި ވުމަށްފަހު އުނޫޝްވެސް ނަޝާޔާއާއި ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. ނަމަވެސް ނާޝްއާއި ދޭތެރޭ ގެންގުޅޭ ބީރައްޓެހި ގޮތެވެ. އީނާޝްގެ ހިތަށް ކިތަންމެ...

8

ހާދަހާވޭ ކުރާހިތް ސަމާސާ 39 ވަނަ ބައި

“މިންހާޖް އެއީ މޫމިނާ ތިމާގެ ކުއްޖެއްދޯ. އެރަށު ކުއްޖެއްނު އެއީ.” ޖަމާލް އަހާލި އެވެ. ޒެކް ބޯޖަހާލި އެވެ. އެވާހަކައިގައި ދެމީހުން އެތަކެއް އިރު ވާހަކަ ދައްކަން ތިއްބެވެ. އާ ދުވަހަކަށް އުދަރެސް...

7

ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ 14 ވަނަ ބައި

ޖަންނަތު ރަކިވެގެން އިސްޖަހާލި އެވެ. އަދި ހިމަ އަޑުން ދެން ނޫނެކޭ ބުނެލި އެވެ. “ތީ ދޮންތައަށް ހީވާ ގޮތް.” ޖަންނަތު ކަރު ކެހިލާފައި އަޑު ރަގަޅު ކޮށްލަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ބުނެލި...

6

ހާދަހާވޭ ކުރާހިތް ސަމާސާ 38 ވަނަ ބައި

“އެއްލަބަލަ މަދެއް.” އަޒްމާ ގޮވާލި އެވެ. ހިބާ މަދެއް ބިނދެފައި އަޒްމާއަށް އެއްލި އެވެ. ދެން އަނެއްކާވެސް މަދެއް ބިންދެފައި އެއްލަންވެގެން ފައުޒާންއަށް ބަލައިލި އިރު ފައުޒާން ކައިރީ ހުރި މީހާ ފެނުމުން...

6

އަހަރެންގެ ވާހަކަ (ބާރަވަނަ ބައި)

އިޝްޤީ ލޯތްބަކީ އެހާ ފަސޭހައިން ވެވިދާނެ އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟ ފުރަތަމަ ނަޒަރުންވެސް މީހެއްދެކެ ލޯބިވެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ލޯބިވެވުނީމަ އިނގޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ފިލްމުތަކުގައި އެދައްކާހާ ގޮތްގޮތް ހަމަ ޙަޤީޤީ ދިރިއުޅުމުގައިވެސް ވާނެ ހެއްޔެވެ؟...

9

(2) Milkey thi magey

ދެދުވަސް ވެގެން ދިޔައިރުވެސް ޔަސްމާގެ ހިތަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ހިތަހަމަ ޖެހުމެއް ނުލިބެއެވެ. ޒީބާ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ޒާހިދުގެ ވާހަކައެއް އޭނާގެ ކައިރިއަކު ދައްކާފައެއް ނުވެއެވެ. ބައްޕައަކީ ކާކުތޯ އަހާލާފައިވެސް ނެތެވެ. މިއަދު...

27

އިންސާފް .. 13 ވަނަ ބައި..

“މި ވީޑީއޯ އާސީންއަށް ފެންނަ އިރު އަހަރެން ފަހަރެއްގަ މިދުނިޔޭގައި ނުހުރެދާނެ.. އެކަމަކު އަހަރެން އާސީން ބުނި ކަންތައް ކޮށްދީފިން.. މި މެސެޖްއާއި އެކު އާސީންއަށް އެފައިލްތައްވެސް ފެންނާނެ.. އަހަރެން އަދިވެސް ބުނަން...

އަސަރު 1
76

އަސަރު 1

“މަންމާ.. އަހަރެން ނުދާނަން އެތަނަކަށް..” އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ޝިކާ އޭނާގެ މަންމަގެ ހެދުމުގެ ފަސްބައަށް ދަމަމުން ރޮމުން ގެންދިއައީ ކުޑަކުއްޖެއް ފަދައިންނެވެ. “މަންމާ ޕްލީސް… އަހަންނަކަށް ނޭންގެ މަންމަ އާ ވަކިން...

25

ބާކީވީމާ..!

މިއީ އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިއަކަށް ދިމާވެފައިވާ ހާދިސާއެކެވެ. މިހާދިސާ ވާހަކައެއްގެ ސިފައިގައި ކިޔުންތެރިންނާ ހިއްސާކޮއްލީމެވެ. ލިޔުމުގައި ކުށެއްވާނަމަ އެކަން ފާހަގަ ކޮއްލަދޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރަމެވެ. ——————————————— އަހަރެން މިއަދު ވަރަށް ވަރަށް ދެރަވެއްޖެއެވެ. ދިރިއުޅުމާ މެދު...

15

މަންޝާ (ތޭރަވަނަ ބައި)

ފާޚާނާ މޫނު ބަލާ ލޯގަނޑުން އަމިއްލަ ސޫރައަށް ބަލަން ހުރި މަންޝާ ދިޔައީ މޫނު ގައި އަތުން ފެން ހާކަމުންނެވެ. ލޯގަނޑަށް ބަލަންހުރީ ދެންމެ މޭ ނުބައިކޮށްފާ ހޮޑުލެވުމުން އެވީ ގޮތުން ހިތުގައި...

12

ދީފާ އުފާ 6

ެ. އާރާގެ ބޮލަށްވާ ގޮތަށް ފެންފުޅި އަރިކޮށްގެން ހުރި މާޒްއަށްެވެސް ކަޅިޖަހާ ނުލާ ބެލެމުން ދިޔައީ އާރާގެ ދޮންދޮން މޫނަށެވެ. މޫނު ހުރަސްކޮށް ފެންތައް ތިރިއަށް ފައިބަމުން ދިޔައިރު ތުންފަތުގައި މަޑުމަޑު ތުރުތުރެއް...

7

ހާދަހާވޭ ކުރާހިތް ސަމާސާ 37 ވަނަ ބައި

މާލެ ދިއުމުން ހިބާއާއި ފައުޒާންއަށް ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ. ހިބާ ފައުޒާންމެންގެއަށް ދާނެ ހެއްޔެވެ. ނޫނީ ފައުޒާންއަށް ހިބާމެންގެއަށް ދެވޭނެ ހެއްޔެވެ. އަނެއްކާވެސް ދެމީހުން ވަކިވާނީ ހެއްޔެވެ. އެކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން އަދި...