10

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް…ހާދަހާ ލޯބިވޭ…7

“އެކަނި މާއެކަނި ކޮންތަނަކުން؟ އަހަރެން މިއައީ ޔާނު.. އޯ ސޮރީ.. ޔާނާ ހޯދަން ގެއަށް ގޮސްފަ. ޔާނާ މަންމަ ބުނި ބޭރަށޭ ދިޔައީ. އެހެންވެ ހަމަ ނުކުމެ ހިނގައިގަތްތަނުން މި ދިމާވީ.” އާއިޒު...

54

ހިޖުރަ (ފަންސަވީސްވަނަ ބައި)

ޤުރުއާނުގައި އާޔަތްތަކާއި ލަފްޒުތައްވެސް އެތުރިފައިވި ގޮތުން އެ ފޮތަކީ ﷲ ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން އައި ފޮތަކަށް ނުވާނެކަން ޤަބޫލުކުރެވުނެވެ. ޤިޔާމަތް ދުވަހަށް ޝައްކުކުރަން ނަޞްރާ ނުކުޅެދުނީ ނުބައިކަމެއްކުރަން އުޅޭ ވަގުތު ޚުދު...

17

އިންތިޒާރު (ދެވަނަ ބައި)

  މަލީހާއާއި ފާއިޒު ދެމީހުން ސިހިފައި މާއިޝާގެ މޫނަށް ބަލާލީ ހާސްކަމާ އެކުގައެވެ. އެމީހުން އެދުވަސް މަތިން ހަދާން ނެތުނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ. މާޔާ ނުނިދިގެން އުޅުނު ސަބަބަކީ އެއީއެވެ. ނިދާ ހޭލައިގެން ސައިބޯން...

46

ދިމްޔާ (15 ވަނަ ބައި)

ރާކިން ދިމްޔާގެ މޫނަށް ބަލާލިއިރު ދިމްޔާވެސް ހުރީ ރާކިނަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. ދިމްޔާގެ ތުންފަތަށް ލުއި ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވެފައި ވެއެވެ. ރާކިންގެ ގައިން ދޫކޮށްލަމުން ދިމްޔާ މާފަށް އެދުމަށްފަހު ޝުކުރުވެސް އަދާކޮށްލިއެވެ. ނަމަވެސް ރާކިން...

26

ނަޖާ (އެގާރަވަނަ ބައި)

“ދެން އެންމެ ރަގަޅު ކޮއްކޮ ދިޔަޔަސް…. ބޭބެ މިތާ މަޑުކޮށްލާނަން…” ފުއާދު މިހެން ބުނުމުން ފަޔާޒް މަޑުނުކޮށް ހިނގައިގަތީ ޝިޔާނާ އެނދުމަތި ކުރެވިފައިވާ ކޮޓަރިއާއި ދިމާލަށެވެ. ޝިޔާނާގެ ހާލު އަދިވެސް ހަމަ އެފަދައެވެ....

43

ދީވާނާ ލޯބިން ވެއްޖޭ .. [21]

ވަދެގެން އައި މީހުންގެ ތެރެއިން މެދަށް، ހައި ހީލް އަށް އަރާފައި މެރޫން ކުލައެއްގެ ކަކުލާ ހަމައަށް ދާ ޖަމްޕް ސޫޓް އަކާއި ލެގިން އެއްގައި ހުރި އަންހެން ކުއްޖާ ފެނުމާއިއެކު އަހަރެންގެ...

41

ބުނަން ނުކެރުނަސް…

ޘަނާގެ ހިތް ބާރުބާރަށް ތެޅެން ފެށިއެވެ. ހިމަތޮޅި ހަށީގައި ތުރުތުރު އަޅަންފެށިއެވެ. މީހާ ދާހިއްލައި ފޯވަނީއެވެ. ޘަނާގެ ދޮންދޮން މޫނުގެ އިސްތިރިވި ގޮތަށް އިސްއުފުއްލާލައި ބަލައިލަންވެސް ނުކެރުނެވެ. ގަދަ ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ތުންފަތުގައި...

61

ްއިންތިޒާރު (ފުރަތަމަ ބައި)

  ދަންވަރުގެ ހަމަ ހިމޭން ވަގުތެވެ. މަދުން ނަމަވެސް ދުއްވާ އެއްޗެއް ފެނިލިޔަސް މާލޭގެ ބާރު ބޮޑު މަގުތައް އޮތީ ހަމަހިމޭންވެފައެވެ. ވިއްސާރަ މޫސުމެއް ކަމުން މުޅި ފަޒާ އެއްކޮށް އޮތީ ފިނިހިފާލާފައެވެ....

6

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް…ހާދަހާ ލޯބިވޭ…6

ޔާނާ އެނދުމަތީގައި އޮތް ފޯނު ނަގައިގެން ޖާހަތުއަށް ޑަޔަލް ކޮށްލިއެވެ. އަދި ވާހަކަތަކެއް ދެއްކުމަށްފަހު ފޯނު ބޭއްވިއެވެ. ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ލުމަށްފަހު ފާހާނާއަށް ވަދެ ވުޟޫކޮށްލައިގެން ނުކުމެ ނަމާދަށް އަރައިފިއެވެ. އަދި ޢިޝާ...

23

ޔާރާއޭ….(ފަހު ބައި )

ލައުހާ ރޮނީކަން އެނގުމުން ހައިކަލް ދެރަވިއެވެ. އެއްވެސް ބަހެއް ނުބުނު އެތަނުން ދާން އުޅުމުން ހައިކަލް އަނެއްކާވެސް ކުރި ބެއްދިއެވެ. ” ހައިކަލް… ޕްލީޒް.. އަހަރެން ދިޔަދީ… ލޯބިވާ އެހެން މީހަކުހުއްޓާ… ކީއްކުރަން...

86

ހިތުގަ މިވާ ސޫރަ ތެދޭ!!

މިއަދުވެސް އިރު އޮއްސިގެން އެދިޔައީ ނިއުޝާގެ ކުރިމަތީގައެވެ. ނިއުޝާ ގެ އިންތިޒާރު ނިމޭނީ ކޮން ދުވަހަކުން ބާއެވެ. ނިއުޝާ އިންތިޒާރު އެކުރަނީ ކާކައްހެއްޔެވެ؟ އެއީ ކޮން ނަމެއް ކިޔާ ކާކު ކަމެއް ކޮންތާކު...

20

އިހުމާލް (3)

”އޯކޭ! އިޒޫ ވަރުބަލި ފިލުވައިލައިގެން މި ރެއަށް ތައްޔާރު ވައްޗޭ.. ބައްޕަ އާއި މަންމަ ކައިރި ވެސް ބުނައްޗޭ، މިރޭ އަހަރެން ދާނެ ވާހަކަ. ދާއިރު ބޮޑުބެ ވެސް ގޮވައިގެން ދާން މި...

74

ދިމްޔާ (14 ވަނަ ބައި)

ދިމްޔާއަށް އުނދަގޫކޮށްނުލާ ހުންނަހިތް ނުވުމުން އީމަން ދިމްޔާގެ ކަރުގައި އޮޅާފައި އޮތް ރަތް ކުލައިގެ ޝޯލްގެ ފުރަގަހަށް އެއްލާފައި އޮތް ބަޔަށް ދަމާލިއެވެ. ދިމްޔާ ފަސްއެނބުރި ބަލާވެސް ނުލާ ފަހަތަށް އެއްލާފައި އޮތްބައިވެސް...

16

ނަޖާ (ދިހަ ވަނަ ބައި)

ފާޔާޒް ފުއާދަށް ހިއްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮނޑުގައި ހިފާލިއެވެ. އަދި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް މާތް ﷲގެ އިރާދަފުޅުން ރަގަޅު ވަމުންދާނޭ ކަމަށް ބުނުމަށްފަހު ހޮސްޕިޓަލުން ނުކުތުމަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. ޖީބުގައިވާ ފޯނު ރިންގުވާން...

10

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް… ހާދަހާ ލޯބިވޭ!! 5

ކުރިމަތީގައި ލާނެއް ގޮތަކަށް ހިނިތުންވެލައިގެން ޖިންސުގެ ދެޖީބަށް އަތް ޖަހާލައިގެން އެހުރީ، އެހެން އެއްވެސް މީހެއް ނޫނެވެ. އާއިޒު އެވެ. ފާއިތުވެދިޔަ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އައިޒުވަނީ ހާމިޒާއާއި ނޫހުގެ ހިތް...