43

ހިތް ވިންދާނުލައި… (14)

އޭނާ ފުރާނައަށްވުރެން ބޮޑަށް ލޯބިވާ މާކިންގެ ކައިރީގައި އަބަދުވެސް ވާނެއެވެ. އިނާރާ ގިސްލަ ގިސްލާފައި ރޮމުން ދިޔައިރު މި މަންޒަރު ފެންނަ މީހެއްގެ ހިތަށް އަސަރު ނުކޮށެއްނުދާނެއެވެ. އެސްފިޔަތަށް ދުރުކޮއްލަމުން ލޯ ހުޅުވާލި...

106

ހަވާތިފް… 14 ވަނަ ބައި

މަރުވެފައިވާ މާހިލްގެ މަސްގަނޑު ކައިރީ އިށީނދެލައިގެން އިން ޝާލިނީއަށް ސިހިފައި ބަލާލެވުނީ، ކުއްލިއަކަށް ކޮޓަރީގެ ދޮރު ފަޅާލުމަށްފަހު އެތެރެއަށް ވަން ޕޮލިހުންތަށް ފެނިފައެވެ. ލިބުނު ސިހުމުގެ ސަބަބުން ޝާލިނީއަށް ކޮޅަށް ތެދުވެވުނު އިރު،...

23

ހިތަކުން ނުފިލާނެ 22

” ދަރިފުޅާ މައިޝާ…! ފާޒިން އެކަންޏެއްނު އެއިނީ ސިޓިންގްރޫމްގައި…! ” ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާލާފައި މުނީރާ ބުނެލީ ތަންކޮޅެއް މަޑުންނެވެ. މުނީރާ އެހެންބުނެފައި ދޮރުލައްޕާލާފައި ނިކުތީއެވެ. މުނީރާ ދިއުމުން މައިޝާ ބޭރަށް ނިކުތްއިރު...

39

ހިތް ވިންދާނުލައި… (13)

ފެނުނު މަންޒަރުން މާކިން ސިހުނެވެ. މުޅި މީހާ ދާހިއްލާ ފޯވެފައިވާއިރު އޭނާ ހާސްކަން އެތަށް ގުނައެއް އިތުރުވިއެވެ. ކުރިމަތީގައި ފެންނަން ހުރި މަންޒަރަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރި މާކިންގެ ދުލުން ބޭރުވީ އެންމެ ލަފްޒެކެވެ....

32

އިންތިޒާރު 36

“ޔާނާވެސް މިއަދު އަންނާނެ….ދޮންބެ ޔަގީންތަ ޕްލޭން ވޯރކްކުރާނެކަން…އިފް މިހުރިހާކަމެއް ފްލޮޕްވެއްޖިއްޔާ…” ޒަޔާންކައިރިއަށް އައިސް ނޫރާ އިތުރުކޮށްލިއެވެ. “ޑޯންޓް ޓޯކްއެބައުޓްއިޓް، އެވްރީތިންގ ވިލްބީފައިން، ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅު ކުރާކަންނު މިއުޅެނީ،…ޕްލޭން ވޯރކްވެސް ކުރާނެ، އެން...

112

ހަވާތިފް…. 13 ވަނަ ބައި

މާހިލްއާއި ޝާލިނީގެ ކައިވެނި ކުރެވުނީ ޖެހިގެން އައި ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭގައެވެ. ކައިވެނި ކޮށްދިނުމަށްފަހު ގާޒީން ގެއިން ނުކުމެގެން ދިއުމާއެކު މާހިލް ޝާލިނީ އަތުގައި މަޑުމަޑުން ހިފާލިއެވެ. “އަހަރެން މި ދުވަހަށް ހާދަ އިންތިޒާރެއް...

53

ހިތް ވިންދާނުލައި… (12)

“ބަމްބީ.. އޭތް.. ހޭ އަރާބަ.. ޕްލީސް..” މާކިން ހާސްވެފައި ހުރެ އިނާރާގެ މެޔަށް ފިއްތަމުން ބުނެލިއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ފަރާތުން އެއްވެސް އިޝާރާތެއް ނުލިބުނެވެ. މާކިންގެ ހިތް ނެގިނެގިފައި ޖެހެމުންދިޔައިރު އެ ލޮލަށް...

21

ރަހީނު.. 08 ވަނަ ބައި…

“ނޫން ހިޔެއްނުވޭ.. ޖަނާން އެކަހަލަ ކަމެއް ކޮށްފާނެ ހެން.. އެކަމަކު އޭނައާ ދެތިން ފަހަރެއްގަ މީޓް ކުރި ވާހަކަ ބުނި.. އަޅުގަނޑު އޭނައަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔައިދިނިން.. ބުނިން ތި ގުޅުން ކުރިއަށް...

87

ހަވާތިފް…. 12 ވަނަ ބައި

*** އަރާމު ނިންޖަކަށްފަހު ޝިއާނާ މަޑުމަޑުން އެސްފިޔަތައް ތަޅުވާލަމުން ލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. ފާރުގައި ހުރި ގަޑިއަށް ބަލާލިއިރު ގަޑިން 7 ގަޑި 15 ހިނގަނީއެވެ. މޯޅިއަކަށް ދެމިލުމަށްފަހު އާފުރިލަމުން އޭނާ ތެދުވެ އެނދުގެ...

50

ހިތް ވިންދާނުލައި… (11)

ރަނގަޅަށް ހަމައަކަށް އެޅުމުން އޭނާ އަވަހަށް ކާރު ދުއްވާލީ ގެއަށް ދިއުމަށްށެވެ. ނާޒިމްގެ ސުވާލުތަކާއި ކުރިމަތި ލާނީ ކިހިނެތްކަން ނޭނގުނުއިރު ރޭގައި ޒެރީން އެހެދީ ކިހިނެތް ކަމެއްވެސް އޭނާއަކަށް އޮޅުމެއް ނުފިލިއެވެ. ގޭގެ...

21

ހިތަކުން ނުފިލާނެ 21

ފަހަރަކު މަލެއްގައި ވަސްބަލާފައި މައިޝާ އުޅޭގޮތުން ހީވަނީ ކުޑަކުއްޖެއްހެނެވެ. މައިޝާއަށް އޭނާ ނޫން އެހެންއެއްވެސް މީހަކުއެތަނުގައި ހުރިހެނެއް ހިޔެއްނުވެއެވެ. “މަންމާ…! ” ގޭގެ ދޮރުމަތީގައި މަޑުކޮއްލައިގެންހުރި ވަދީފާ ފެނުމުން މައިޝާއަށް ބޭއިހްތިޔާރުގައި ގޮވާލެވުނެވެ....

74

ހަވާތިފް….. 11 ވަނަ ބައި

މަގުގެ އެކި ދިމަދިމާލުގައި ހެދިފައިހުރި ބޮޑެތި ފެންކޯރުތަކަށް، ވާރޭގެ ތިކިތައް ޖެހެމުންދިޔަ މަންޒަރު ބަލާލަން ނުހަނު ހިތްގައިމެވެ. ރަށުގެ އެ ބޮޑުމަގުގައި ޔައީޝް ނޫން އެހެން އެކަކުވެސް އެވަގުތު ފެންނާކަށް ނެތެވެ. މަގުގެ...

19

ހިތް ވިންދާނުލައި… (10)

އިރުގެ އަލި މުޅީ ކެބިންތެރެއަށް އެޅިފައިވާއިރު މާކިން އިނީ އޭނާގެ މޭޒުކައިރީގައި ފޯނުން މީހަކާއި ވާހަކަދައްކާށެވެ. މޭޒުމަތީގައި ދެތިން ފައިލެއް އޮތްއިރު ކުރިމަތީގައި ހުޅުވާފައިވާ އޮތް ފައިލްގެ މަސައްކަތްތަށް ހުއްޓާލާފައި ވާއިރު އެ...

9

ހިތަކުން ނުފިލާނެ 20

” ސަޕްރައިޒް ކަމުދިޔަތަ..؟ ” ފާޒިން އައިސް މައިޝާގެ ފުރަގަހުން ބައްދާލުމުން މައިޝާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. މައިޝާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެ ހަމައެކަނި ބޯޖަހާލީއެވެ. ފާޒިން މައިޝާ އޭނައާއި ވީފަރާތަށް އަނބުރާލިއިރު މައިޝާ...

76

ހަވާތިފް…. 10 ވަނަ ބައި

އޮފީހަށް ވަން ޔައީޝްއަށް ލިބުނީ ހައިރާން ކަމެކެވެ. އޮފީހުގައި އެއްވެސް މީހަކު ނެތެވެ. ރިޝެޕްޝަން ވެސް ހުރީ ހުސްކޮށެވެ. އެކި ތަންތަނަށް ނަޒަރު ހިންގަމުން އައިސް ޔައީޝް އޭނާގެ ކެބިން ކައިރި މަޑުކޮށްލިއެވެ....

24

އިންތިޒާރު 35

 ޒާޔާއަށް ގެއަށް އާދެވުނީ 12 ޖަހަން އުޅެނިކޮށެވެ. ވަރުބަލިވެފައި ހުރުމާއިއެކު ބެލީ ގައިދޮވެލައިގެން ނިދޭތޯއެވެ. ޖެހިގެން އޮތީ ޗުއްޓީދުވަހެއްކަމުން ހަމަޖެހިގެން ނިދާލާށެވެ. ފޯނު ބަލައިލަން ހަނދާންވެސް އޭނަ ނެތެވެ. ފަހަކަށް އައިސް ފޯނަށް...