20

ވަކިވެ ދިޔަޔަސް އަދު މިދުނިޔެއިން ( ފަހު ބައި)

” އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ތޯ ކަންހިނގިގޮތް؟” އެންމެންނަށް އެއްފަހަރާހެން ބަލައިލެވުނީ ކޯޓުގެ ދޮރުން ވަދެގެން އައި ނަވާއަށެވެ. ފެހި ކުލައިގެ ޓޮޕަކާއި ޖިންސެއް ލައިފައި ހުރި އިރު އޭނާގެ ރީތިކަން އިންތިހާއަށް ހާމަވެއެވެ....

އެލީޝާ
20

އެލީޝާ (10ވަނަބައި)

ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭ ދޮރުހުޅުވީ އެލީޝާމެން ވަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. “ކަރަމް…” އެކުއްޖާއަށް ކަރަމް ފެނުމުން ކަރަމްއަށް ގޮވާލުމަށްފަހު ކަރަމްގެ ގައިގާ ބައްދާލިއެވެ. އެލީޝާ ހުރީ ވާނުވާ ނޭގިފައެވެ. “އަނެއްކާ މީ ކާކުބާ…؟؟؟ ފެންނަހާ...

އެލީޝާ
17

އެލީޝާ (9ވަނަބައި)

އެލީޝާގެ ފަޔަށް އޮތީ އަކިރިގަނޑެއް ހެރިފައެވެ. ކަރަމް މަޑުމަޑުން އެއަކިރިގަނޑު ނައްޓާލިއެވެ. “އައްދޯއި….” އެލީޝާއަށް މަޑުމަޑުން ބުނެލެވުނެވެ. އެނައްޓާލުމުން އެތަނުން ލޭއަންނަންފެށިއެވެ. މިތަން ފެނުމުން އެލީޝާއަށް ލޯމަރާލެވުނެވެ. ކަރަމް ދެކޮޅުބަލާލީ ލޭ ބަންދުކުރަން...

6

ވަކިވެ ދިޔަޔަސް އަދު މިދުނިޔެއިން ( 10ވަނަ ބައި)

” ޝާއިން ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ ނަވާ ގެންދިޔަ ހިސާބުން ފެށިގެން ކަންހިނގި ގޮތް؟ އޭގެ ކުރީގައި ކަން ހިނގިގޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަނީ ޝާއިން ރުޝްދީއަށް ފޮނުވި މެސެޖްގެ ޒަރީޢާއިން މަރަދޫ ފުލުސް އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް...

24

އަތް ދަނޑިމަތީގައި…………

( މި ވާހަކައިގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާނީ ހާދިސަ ދިމާވި މީހުންގެ އަސްލުނަމެއް ނޫނެވެ.)     ހިތްގައިމު ހެނދުނެއްގެ ވަގުތެވެ. ދުނިޔެމައްޗަށް އަލިވެފައިވީނަމަވެސް، ހޫނުކަމުގެ އެއްވެސް އަސަރެއްނެތެވެ. މަގުމަތި ކުނިކެހުމުގައި ބައެއް އަންހެންވެރިން މަސްއޫލުވެގެން އުޅޭތަން...

އާ ރާގެއް ނޫން
8

އާ ރާގެއް ނޫން..

“ޓްރޫލީ މެޑްލީ ޑީޕްލީ” އަކީ އަހަރެންގެ އަބަދުގެވެސް އެންމެ ރީތި ލަވައެވެ. ރީތި އަބަދުވެސް ރީތި ލަވައެކެވެ. އެ ލަވައެއްގެ ފުރިހަމަކަމަށް ބަދަލެއް ނާންނަ ލަވައެކެވެ. ބޮލުގައި ރިއްސާ ހަދާނެ ގޮތް ހުސްވުމުން...

18

ވާ ލޯބި އެނގޭނަމަ…

ފެށުނީއްސުރެ އަހަރެން އިންތިޒާރު ކުރަމުން އައީ އަހަންނާއި އެކު އުމުރު ހޭދަކުރާނެ ބައިވެރިއަކަށްޓަކައެެވެ. ދުވަހެއްގެ ކޮޅުންވެސް އަހަރެންގެ ލޮލުން ކަރުނަތިއްކެއް ވެއްޓިއްޖެ ނަމަ އެ ކަރުނަ ތިކީގެ އަގު ވަޒަން ކޮށް އަހަރެންގެ...

4

ވަކިވެ ދިޔަޔަސް އަދު މިދުނިޔެއިން (9ވަނަ ބައި)

 ތިއީ ކޮންތާކުން އައިސް އުޅޭ ކޮންބައެއް؟” ލަޔާލް ރުޅިވެރިކަމާއެކު އެމީހުންނާއި ސުވާލުކުރިއެވެ. “އަ…އަޅުގަނޑަކީ….ނާ…ނާއިޝް..ދެން ދެން މިހުރީ ތައްޚާނުބޭ..އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މަ..މަރަދޫ ބައެއް” ނާއިޝް ބިރުން ހުރެ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.އޭރު އޭނާގެ މޫނުމަތިން ދާ ތިކިތައް...

12

ފެންހަފު (2 ވަނަބައި)

ކުއްލިއަކަށް އަހަރެންގެ ހަނދާނަށް އައީ ކެމެރާގެ ވީޑިއޯގެ ހަނދާނެވެ. ފުލުހުންނަށް ދިން ބަޔާނާއެކު އެވީޑިއޯ އަހަރެންނަށް ދެވިދާނެއެވެ. އަވަހަށް ކެމެރާ ނަގައި ބަލައިލީމެވެ. އެކަމަކު ކެމެރާގެ ބެޓެރިވަނީ މުޅިން ހުލިވެފައެވެ. އަވަހަށް ކެމެރާ...

4

ޔާރާއޭ… (9 ވަނަ ބައި )

ފާހާަނަ ކައިރިއަށް ވެއްޓިފައި އޮތް ލައުހާ ފެނިފައި ހައިކަލް ގައިން ހީބިހި ނަގައިގަތެވެ.. ދުވެފައި ގޮސް ލައުހާ ނަގައި ލައުހާއަށް ގޮވަން ފެށުނީ ބޭއިހްތިޔާރުގައެވެ. އެހެނަސް ހައިކަލްގެ ހިތުގަިއވަނީ ބިރުވެރިކަމެއް އުފެދިފައެވެ. ހައިކަލް...

4

ވަކިވެ ދިޔަޔަސް އަދު މިދުނިޔެއިން ( 8ވަނަ ބައި)

ހިތަދޫގެ މީހުން ނޫޅޭ ހިސާބުގައި ހުރި ގެގަނޑެކެވެ. ގިނަދުވަސްވެ ބާވެފައި ހުރި ކުރީގެ ގެގަނޑެކެވެ. އެގޭގެ ބޭރުދޮރު ހުރީ ލައްޕާ މަކުނޑި އަޅުވާފައެވެ. ގޭގެ ފާރުތަކުގައާއި ދޮރުތަކުގައި ހުރީ މެކުނުވާތަކެވެ. އެގޭގެ އެތެރޭގައި...

އެލީޝާ
7

އެލީޝާ (8ވަނަބައި)

ޕާޓީ ނިމުމުން ކަރަމްމެން ގެއަށް އައެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވަދެވުމާއިއެކު އެލީޝާ ބެލީ ލައިގެން ހުރި ބޮޑު ހެދުން ބޭލޭތޯއެވެ. އެހެން ކަމުން ފާހާނާއަށް ވަދެ ފެންވަރާލައިގެން ހެދުން ބަދަލު ކޮށްލާގެން ނުކުތެވެ. އެލީޝާ...

3

ވަކިވެ ދިޔަޔަސް އަދު މިދުނިޔެއިން (7ވަނަ ބައި)

ޖެހިގެންއައި ބުދަ ވިލޭރެއެވެ. ލަޔާލްއާއި އޭނާގެ ޓީމް ތިބީ އެއަތޮޅު މަރަދޫގައެވެ. އެމީހުން ތިބީ ރުޝްދީގެ ގޭދޮށުގައި ފާރައަށެވެ. ރުޝްދީ އޭނާ ގެންގުޅޭ ބުދު ހިފައިގެން އައިސް ސިޓިން ރޫމުގައި ބޮޑު އަލިފާންގަނޑެއް...

36

ޑިލީޓް

 އަހަރެން މިއީ ކިހާ ފިނޑި މީހެއްހެއްޔެވެ؟ ކިހާ ނުވިސްނޭ މީހެއްހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންގެ ނުވިސްނޭކަން އެނގޭނީ އަހަންނަކަށް ނޫންހެއްޔެވެ؟ އަހަންނަށް މިހެންމިވީ ވާންވެގެންނޭ ބައެއްފަހަރު ހިތަށް އަރައެވެ. ބުނެބަލާށެވެ. އަނެކާގެ އިހުސަސްތަށް ނޭނގޭމީހަކަށް އޮތީ...

8

ވަކިވެ ދިޔަޔަސް އަދު މިދުނިޔެއިން ( 6ވަނަ ބައި)

ޒާހިރުއާއި މަސީހު ތިބީ މަސީހުގެ ގޭގެ ސިޓިންރޫމްގައި ކޮންމެވެސް ވާހަކައެއް ދައްކާށެވެ. ދެމީހުންގެ މޫނުމަތިންވެސް ފެންނަނީ ކަންބޮޑުވުމާއި ހާސްކަމެވެ. އެމީހުންގެ އެންމެ ގާތް ދެ އެކުވެރިން ކަމުގައިވާ ޝާހުއާއި ނާހިލްގެ ގޮތްނޭގޭ މަރުގެ...

އެލީޝަ
11

އެލީޝާ (7 ވަނަބައި)

ޖެހިގެން އައި ދުވަހެވެ. އެލީޝާގެ މަންމަ އެލީޝާ ގޮވައިގެން މަންމަމެންގެ ކޮޓަރިއަށް ދިޔައިރު އެ ކޮޓަރީގައި އެލީޝާގެ ބައްޕައާއި ކަރަމްގެ އިތުރުން އޭނާގެ މައިންބަފައިންވެސް ތިއްބެވެ. އެލީޝާމެން އައުމުން ކަރަމް އެލީޝާއަށް ބަލާލިއެވެ....