3

ދީފާ އުފާ – 6

” ޑޯންޓް ފޮގެޓް ތީ އަހަރެންގެ ބެސްޓް ފްރެންޑް.. އެންޑް އައި ރިއަލީ ހޭޓް ދެޓް މާޒް… ކާރުގެ ކުރީ ޝީޓުގައި އިންނާނީ އަހަރެން.. އަބަދުވެސް އަހަރެން..” އާރާގެ ޖުމްލަތަކުން ޔުއާން ކައިރިއަށް...

6

ކުރަމުން ތިދާހާ ގޯނާ..

މުޅިތަނަށް ވެރިވެފައިވަނީ ކަޅު އަނދިރިކަމެވެ. އެ އަނދިރި ގަނޑުން ޖެހެމުން ދިޔަ ފިނި ވައިރޯޅިތަކުން ކޮންމެ މީހެއްގެ ހިއްސުތަކާ ކުޅެލާނެކަން ގައިމެވެ. އަރާމު ނިންޖެއްގައި ގެނބިގެންދާން ބޭނުންނުވާނެ މީހެއް ނޫޅޭނެކަން ގައިމެވެ. އެހެން...

20

ދޭނަން ހިތާ ޖާނާ…! 2 ވަނަ ބައި

“ނިހާ ޕްލީޒް.. އެނގޭތަ އަހަރެން މިހުންނަނީ ހަމައެކަނި ނިހާއަށްޓަކާ..! ވަރަށް ލޯބިވޭ.. ކީއްތަވާނީ އަހަރެންގެ ލޯބި ގަބޫލުކުރިއްޔާ” އަލާން ނިހާމާއާއި ކައިރިވުމައްޓަކައި އަޅާކޮންމެ ފިޔަވަޅަކަށް ނިހާމާ ފަހަތައް ފިޔަވަޅެއް އަޅައެވެ. އެންމެފަހުން ނިހާމާއަށް...

25

މިއީ ތަޤްދީރު ހޭ؟ (އަށާރަވަނަ ބައި)

ވެހެމުންދާ ވާރޭގެ އަޑު ފިޔަވާ އިތުރު އަޑެއް ޝާމިންއަކަށް ނީވެއެވެ. ވިއްސާރަ ވެފައި ވުމުގެ ސަބަބުން ބޭރުތެރެއިން މީހެއްގެ ހިލަމެއްނުވާއިރު ޖެހެމުންދާ ވައިރޯޅިތަކުން ވިއްސަމުންދާ ވާރޭގެ ތިކިތަށް ޝާމިންގެ ގައިގައި ޖެހުމުން އަތުގައި...

7

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް…ހާދަހާ ލޯބިވޭ 38

“ކަލޭމެން ބުނީ މެއްނު އޭނަ ޖާހަތު އާ އިނީ ލޯތްބަކުން ނޫނޭ. ބަދަލު ހިފުމަށޭ. ދެން؟ ކީއްވެ އޭނައަށް ޖާހަތު ދޫކޮށްލަން ނުކެރިގެން އެއުޅެނީ؟” އެތަނުން ދެތިން މީހަކަށް އިޝާރާތް ކޮށްލަމުން ހުމާމު...

11

ދޭނަން ހިތާ ޖާނާ…! 1ވަނަ ބައި

ނިހާމާ އިނީ ކޮޓަރިތެރޭގައެވެ. އޭރު ނިހާމާގެ ހިތަށްކޮއްފައިވާ ފުންއަސަރު ލޮލުން ކަރުނައިގެ ސިފައިގައި އޮހޮރެމުންދެއެވެ. މަޑުމަޑުން ނިހާމާތެދުވެގެންގޮސް ޑްރެސިންޓޭބަލް ކައިރީ މަޑުކޮއްލިއެވެ. ގިނައިރު ރޮއުމުގެ ސަބަބުން ނިހާމާގެ ދެލޯކައިރިވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދުޅަވެފައެވެ....

20

ލޯބިން އެކީގަ ވާނަމޭ.. (9)

” ތި ފޮޓޯގަ ތިބި ދެކުދިންނަކީ ދަރިފުޅާ ދަރިފުޅުގެ އެއްމާބަނޑު ދައްތަ އައިލީން .. ނަމަވެސް ކަންދިމާކުރިގޮތުން އައިލީން މި ދުނިޔެ ދޫކޮށް ދިޔައީ .. ” އެ ހިސާބަށް ބުނެވުނު އިރު...

45

އަލްމާޝް 23

ގޭދޮރުމައްޗަށް މަޑުކޮށްލި ސައިކަލުގައި އިން ލަކްޔަން ކުރިމަތީގައި ހުރި ކުޑަކުޑަ މާޝަލް އުރާލާ ސޭފްޓީ ބެލްޓް އެޅުމަށްފަހު ކުރިއަށް ދުއްވާލުމުން އަލްމާޝް އެތެރެއަށް ވަނެވެ. މަންޒަރު ބަލަން ތިބި ފަޒްނާއާއި މަނިކު އަލްމާޝް...

28

އަލްމާޝް 22

ެ. ނިމާން އެނބުރިއަންނާނެ ދުވަހަކަށް އަލްމާޝް އިންތިޒާރުކުރާނެއެވެ. ނިމާނާއި ދޭތެރޭ ގޯސްކޮށް ވިސްނާކަށް އަލްމާޝް ބޭނުމެއްނުވެއެވެ. އެހިތްއެދި އަބަދުވެސް ގޮވަނީ ނިމާންއަށެވެ. ލަކްޔަން ކުރާ ކޮންމެ ނަމާދެއްގެެ ފަހަތުގައި ވަނީީ އަލްމާޝް ކަމުގައި...

65

ލޯބީގެ ރާސްތާއަކީ ކަރުނައޭ…..

ބޯކަޅުވިލާތަކުން އުޑުވަނީ ފޮރުވާލެވިފައެވެ. ވައިޖެހެމުންދިޔައީ ގަސްތަކާއި ރުއްތަކަށްވެސް ނުކުޅަދާނަވާވަރަށެވެ. އެއްވެސް ރަހުމެއްނެތް ވާރޭތިކިތައްވެސް އެގަސްތަކާއި ރުއްތަކަށް ޖެހިފައިވާ މުސީބާތެއްފަދައެވެ. އެފިނިރޭގެ ފިނިކަމުގެ ތެރޭގައި މުޅިރަށްވެސް އަރާމު ނިންޖަކުން ނިދައިފިއެވެ. ރަށުގެ ހުރިހާ އަލިކަމެއް...

39

ލޯބިވާ މަންމާ މަގޭ.. 14

ވެލިގަނޑު ނެތްނަމަ ވާނީ ކިހިނެއްކަންވެސް ނޭނގެއެވެ. ބޭރުގައި އަޑުގަދަވެގެން އެތެރޭގައި ތިބި އެންމެން ނިކުތެވެ. އަހަރެން އިސްއުފުލާލީ ބައްޕަގެ އަޑު އިވުމުންނެވެ. “ޒުބޭދާ” ބައްޕަގެ އަޑުގައިވި ރުޅިވެރިކަމުން އަހަރެންނަށް ކަންތައް ދެންވާނީ ރަނގަޅަށް...

46

މިއީ ތަޤްދީރު ހޭ؟ (ސަތާރަވަނަ ބައި)

“ހިނގާ ދާން ދެންނީނދެވޭނެ މިހެންބަލާކަށް” ކެތްމަދުވެފައި އިން ފައިސަލް، ފަލާހް ކައިރިން އާދޭހުގެ ރާގެއްގައި އެހެންބުނުމުން ފަލާހް ގޮސް ސަނާގެ ކޮޓަރީގެ ތަޅުދަނޑި ހިފައިގެން އައިސް އެކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވައިލިއެވެ. ނިދާފައި އޮތް...

42

އަލްމާޝް 21

“ދެން މާން…..ތިންކް ޕޮޒިޓިވް” ނިމާންގެ ކަރުދަށުގައި އަލްމާޝްގެ މޫނު ފޮރުވާލުމުން އަލްމާޝްގެ ހޫނު ނޭވާތައް ނިމާންއަށް އިހުސާސްވާން ފެށުމުން ހިއްސުތައް ހޭލައްވާލަން ހިނދުކޮޅެއްވެސް ނުނެގިއެވެ. ހަށިގަނޑަށް ގެނައި ކުއްލި ހަރަކާތަކާއެކު ނިމާން އަލްމާޝްގެ...

37

ލޯބިވާ މަންމާ މަގޭ.. 13

އެކަމަކު އަހަރެން އަކުމަލު ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވެއެވެ. އެލޯބި އެހެން މީހެއްދެކެ ވުން އެއީ ވާނެކަމެއް ހެއްޔެވެ. ކާރުތެރޭގައި މިހާރު އިންނަތާ ފަނަރަ މިނެޓަށް ވުރެއް ގިނަވާނެކަން ޔަގީނެވެ. ޒައިކު އަހަރެންނާ ދިމާލަށް...

46

ދުކު (4ވަނަ ބައި)

އާދައިގެ މަތިން މިއަދުވެސް ރުނާ ވަރަށް ފަތިހު ތެދުވެ ވުޟޫ ކޮށްލައިގެން ނަމާދުކުރަން ފެށިއެވެ. ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން ދުޢާއަށް އަތް އުފުލާލި އިރުވެސް ރުނާގެ ދެލޯ ވަނީ ފެންކަޅިވެފައެވެ. “ޔާ ﷲ .....

11

ދީފާ އުފާ – 5

  ” މާޒް ތިވިސްނުން ދޫކޮށްލާ… މާޒްގެ މަންމަ ކުރަން ބޭނުން ނުވި ކަމެއް ކީއްކުރަން މާޒް ކުރަނީ.. ” ސޮފާ ބުންޏެވެ. ” އަހަރެން ބޭނުން އަހަރެންގެ ބައްޕަ ހޯދަން.. އަހަރެން...