ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 30 ވަނަ ބައި (ފަހު ބައި)
11

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 30 ވަނަ ބައި (ފަހު ބައި)

އާޔަން އައިސް ފާތުއަށް ސަލާމް ގޮވާލިއެވެ. ފާތު ސަލާން ބަލައިގަތެވެ. އަދި އަރީނާއަށް ހެޔޮދުޢާ ކޮށްލިއެވެ. އެވަގުތު އަނެއްކާވެސް ދޮރު ހުޅުވިގެން ދިޔައެވެ. އަނެއްކާވެސް އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ދޮރާދިމާއަށް ދިޔައެވެ. ވަރަށް ހެވިފައި...

3

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް… ހާދަހާ ލޯބިވޭ 51

ހިތްސުވާލުކުރެއެވެ. އިޔާނާއަށް އީމަންދެކެ ލޯބިވެވުނީހެއްޔެވެ؟ ހިތް މިސުވާލުކުރާ ކޮންމެ އިރަކު އިޔާނާގެ ހިތަށް ބިރުވެރިކަން ވަދެގެން ދެއެވެ. މިހެން ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އޭނާއަކީ ޒާންގެ އަންހެނުންނެވެ. މިއިނީ ޒާންގެ ދަރިއަކަށް ބަލިވެއެވެ. އަނެއްކޮޅުން...

4

އުމުރަށް (ފުރަތަމަ ބައި)

ދުވާލު ހަތަރުދަމު އޮފީހުގައި އުޅުމުގެ ސަބަބުން ވަރުބަލިކަން އިޙްސާސް ކުރެވެން ފެށިއެވެ. މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް ގެއްލިފައި އިންވަރުން މީހަކަށް ގަޑި ކިޔާފައި ވާކަންވެސް ހަނދާންނުވިއެވެ. ގަޑިއަށް ބަލާލުމަށްފަހު އަވަސްއަވަހަށް އޮފީހުން ނިކުމެގެން ފެރީއަށް...

18

ޗައިނާ ދަތުރު

އާދަނާއި ތަކުރަކީ ދެ ވިޔަފާރިވެރިންނެވެ. ތަކުރު ވިޔަފާރި ދަތުތުރުތަކުގައި ޗައިނާއަށް ގޮސްއުޅުނެއްކަމަކު މިއީ އާދަނު ޗައިނާއަށް ކުރިފުރަތަމަ ދަތުރެވެ. އެއާރޕޯޓުން ހޮޓަލަށް ދެވުމާއެކު ދެމީހުން ތިބެންހަމަޖެހިފައިވާ ކޮޓަރީގެ ތަޅުދަނޑި ޙަވާލުކުރެވިއްޖެއެވެ. ޗައިނާގައި ކިރިޔާވެސް...

2

ޒަޚަމް

ދުވަހަކުވެސް ދެމީހަކު އެއްފަހަރާ ބޭނުންވި ހެއްޔެވެ؟ ދެމީހަކު ދެކެ އެކީ ލޯބި ވެވުން ހެއްޔެވެ؟ ތިމާ ބަރުބާދު ކޮއްލަން ބޭނުންވާ މީހަ ދެކެ ލޯބި ވެވިއްޖެއްޔާ ތިމާ ކުރާނީ ކީއްހެެއްޔެވެ؟ ލޯބީގެ މި...

7

ކުށަކާނުލާ.. (13 ވަނަ ބައި)

އަޔާން އަހަރެންގެ ކޮނޑުގައި ހިފާ ގަޔާ ދިމާއަށް ކައިރި ކޮއްލިއެވެ. “އައި ލަވް ޔޫ އަ ލޮޓް.” އެވަގުތު ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވިގެން ދިޔައެވެ. އަހަރެންނަށް އަޔާންގެ އަތް ފޮޅުވާލާ ފަހަތަށް ޖެހެވުނެވެ....

25

ނަސީބެއްނު..!!

ކުއްލިއަކަށް ރަށުތެރެ ހަލަބޮލި ވެއްޖެއެވެ. ވެގެން އުޅެނީ ކީއްތޯ އެކިމީސްމީހުން ކައިރީ އަހަމުން ދަނިކޮށް އާދަނަށް އެނގުނީ އޭނަގެ ނުހަނު ގާތް ރަޙުމަތްތެރި ތަކުރު ނިޔާވެގެން އުޅޭކަމެވެ. އާދަނު ބަލާކަށްނުހުރެ ދުވެފައި ތަކުރުގެ...

4

ބަޑި ބުރާސްފަތީގައި އަޅުގަނޑު (ދެވަނަ ބައި)

ކުރީބަޔާއި ގުޅޭ.. މިސްކިތައް ދިޔައިރު މިސްކިތްވަނީ ފުރި ތޮއްޖެހިފައެވެ. އަހަރެންނަށްވެސް ޖެހުނީ ބޭރުގައި ކުނަލެއް އަޅައިގެން އިށީންނާށެވެ. އެއްމެންވެސް ތިބީ ދުޢާ ކުރުމާއި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައެވެ. އިރުކޮޅަކުން ކޮންމެވެސް މީހަކު އައިސް އަހަރެންގެ...

4

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް… ހާދަހާ ލޯބިވޭ 50

ކޮޓަރީގައި ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލަ ހުރި ޖާހަތުއަށް އިރުއިރުކޮޅާ އަތުކުރީގައި އޮތް ގަޑިއަށް ބަލާލެވެއެވެ. ހުމާމުގެ ހަބަރެއް އަދިވެސް ނުވެއެވެ. ފޯނުވެސް ވީ އޭނާގެ އަތުގައެވެ. ގަޑިން ދިހައެއް ޖަހަން ކައިރިވަނީއެވެ. ޖާހަތު...

1

ކުށަކާނުލާ.. (12 ވަނަ ބައި)

އެރޭގެ ވަގުތެކެވެ. ބެލް އެޅިއަޑަށް އަހަރެން ދޮރު ހުޅުވީ ވިޝާމްކަމަށް ހީކޮށެވެ. “އަޔާން؟” ވިޝާމްއާއެކު ދޮރުމަތީ ހުރި އަޔާން ފެނުމުން އަހަރެން ހިތްހަމަ ނުޖެހުނެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ފާޅުނުކުރީ ވިޝާމަށް އަންގަން ބޭނުން...

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 29 ވަނަ ބައި
5

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 29 ވަނަ ބައި

އަތޫފްގެ ހޫނުނޭވާ އަރީނާގެ މޫނަށް އެޅެމުން ދިޔައެވެ. އަރީނާއަށް ލޯމަރާލެވުނީ ބޭއިހުތިޔާރުގައެވެ. އަތޫފްއަށް އަރީނާގެ މޫނާ ކައިރިވެވެމުން ދިޔައީވެސް ބޭ އިހުތިޔާރުގައެވެ. ކުއްލިއަކަށް ދޮރުހުޅުވާލުމުން އަރީނާއާއި އަތޫފް ދިޔައީ ސިހިގެންނެވެ. ދެމީހުނަށް ދުރަށްޖެހިލެވުނެވެ....

7

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް ހާދަހާ ލޯބިވޭ

އީމަންއަށް އޭނާގެ ޔާނު ހޯދިދާނެބާ؟ ދެމީހުންނަށް އެކުގައި އުޅުމުގެ ނަސީބު ލިބޭނެބާ؟ އިޔާނާ އެއީ ޔާނާ ބާ؟ ޖާހަތުއާއި އާއިޒުގެ ލޯބި އުފަންނުވަނީސް ވަޅުލެވިގެންދާނީބާ؟ ހުމާމުގެ ވަކިތަކުން ސަލާމަތްވެވިދާނެބާ؟ޖާހަތު ބަލިގަބޫލުކޮށް ހުމާމާއެކުގައި އުޅެން...

0

މައި ނޭމް އިޒް ޚާން (އެގާރަވަނަބައި)

“..އައި އޭމް އަ ގޭ..” ޝާންޓޭ އެއްވެސް ޖެހިލުމެއްނެތި ބުނެލިއެވެ. “..ލައިކް ޔޫ..” އަހަރެންނަށް ހީވީ މޫނުމަތީ އެތިފަހަރެއް ވީއްލާލިހެންނެވެ. ފަސް އެނބުރި ޝާންޓޭ މޫނަށް ބަލާލެވުނީ ޤަބޫލްކުރަން އުނދަގޫވި ވަރުންނެވެ. ޝާންޓޭ...

4

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 28 ވަނަ ބައި

“ޑެޑީ. އައި އޭމް އިން ލަވް.” އަރީނާ ގޮޑިން ތެދުވެ ބުނެލިއެވެ. “ޑެޑީ، ގަބޫލު ކުރެވޭތަ؟” އަރީނާ އާޔަންއާއި ދިމާއަށް އެނބުރިލަމުން ބުންޏެވެ. “ވަޓް؟” އާޔަން އިނީ ގަބޫލު ނުކުރެވިފައެވެ. އާޔަންގެ ދަރިފުޅު...

0

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 27 ވަނަ ބައި

އަރީނާއަށް މެސެޖެއް އައުމުން އަރީނާ ފޯނުނަގާ ބަލައިލިއެވެ. އެއީ އަތޫފްގެ މެސެޖެކެވެ. އަރީނާ އަވަހަށް ކާގެއިން ނިކުމެގެން ދިޔައީ ތައްޔާރުވާށެވެ. އަރީނާ މީގެކުރިން އަދި ދުވަހަކުވެސް ވިލިގިއްޔަކަށް ނުދެއެވެ. އެހެންކަމުން އަރީނާ ހުރީ...