ފެނު ޕަރީ
9

ފެނު ޕަރީ

26 ޑިސެމްބަރ 2013 ގައި ފެނު ޕަރީގެ 08 ވަނަ ޕާރޓް ލިޔުމަށް ފަހު ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު މެދު ކެޑުމަށްފަހު އަލުން ލިޔުމަށް ހިޔާޅު ކުރަމުންދާ ވާހަކަ ދެންނެވީން. އަދި މި...

21

އިންސާފް .. 14 ވަނަ ބައި

އެދެލޮލުން އަހަރެންނަށް ފެންނަން ހުރީ ބިރުވެރިކަމާއި އެކަނިވެރިކަމެވެ. އަހަރެން އެހުރިހާ އިރަކު އައިސްފައިވާ ރުޅި ނާސިރުގެ ދެލޯ ފެނުމުން ފިނިވެގެން ދިޔައެވެ. “އަހަރުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތީ ވަރަށް ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅެއް..” އައިރް...

20

މަންޝާ (ފަނަރަވަނަ ބައި)

“މަންޝާ… ދެން ބޭބެ ގޮސްލަނީއޭ…. އަދި ފަހުން އަންނާނަން… މުނީރާ ވަރަށް ސަލާމް ބުނި…” ގެއިން ބޭރަށް ނުކުންނަމުން ހަސަންބެ މިހެން ބުނެލިއެވެ. އެޕާރޓްމެންޓްގެ ދޮރުފަތް ލައްޕަމުން މަންޝާ ހިތާ ހިތުން ބުނެލިއެވެ....

10

ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ 16 ވަނަ ބައި

އަބްޔާން ތަނާ ގައިގައި ހިފަހައްޓާލައިގެން ތަނާ ކައިރިކޮށްލައިގެން ތަނާގެ އެޕާރޓްމަންޓަށް ވަންނަން ދާން ދިޔަ އެވެ. އޭރު އަހްޔާން ހުރީ އަހްޔާންމެން އުޅޭ އެޕާރޓްމެންޓްގެ ދޮރުމަތީ އެވެ. އަބްޔާން ތަނާ ގޮވައިގެން މާ...

37

އިންތިޒާރުގައި ހުރިން…..

  “ޒިން…..؟” “ޒިން…. އަޅެފަހެ މިތާ ދެންމެ ހުރީ މިހާރު ކޮބާތަ..؟ޒިން؟؟؟ ” ސުމާ ދެ އައިސްކޯން ހިފައިގެން ހުރެ 3 އަހަރުގެ “ޒިން” އަށް ގޮވަމުން ދިޔައެވެ. ތަނަކީ މީހުން ގިނަ...

12

ވާ ލޯބި އެގޭނަމަ ކަލާ.. (2 ވަނަ ބައި)

އެއީ ސްވަނާގެ މަންމަ ދިރިއުޅުނު ކޮޓަރިއެވެ. ކޮޓަރިތެރެ ހުރީ ސާފުކޮށެވެ. ކުޑަދޮރުން ބޭރަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރި ސަވާން ފެނުމުން ސްވަނާގެ ހިތް ބާރަށް ތެޅިގަތެވެ. “..ބައްޕާ!!!…” ސްވަނާ ގޮވާލިއެވެ. ސަވާން ފަހަތަށް އެބުރުނެވެ....

އަސަރު 3
13

އަސަރު 3

ތާމިން އިނީ އެނދުމަތީގައި އށީންދެލައިގެން މުޅި ގައިގައި ރަޖާ އަޅައިގެނެވެ. އޭނާގެ މޫނު މަތިން ފާޅުވަމުން ގެންދިއައީ ބިރުވެރި ކަމެވެ. ކުއްލިއަކަށް އެކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަހު ވަދެގެން އައި މީހާ ފެނި އޭނާ...

7

މިއޭ ލޯއްބަކީ..(5)

ޒިމަން އެއަރޕޯޓަށް ގޮސްފައި ގެއަށް ދަމުން ހޮސްޕިޓަލަށް ވަދެލީ ޖީނާގެ ހާލުބަލައިުމަށެވެ.ވޯރޑަށް ވަންއިރު ނަސީބު ތަންދިން ގޮތުން މިވަގުތު އެތަނުގައި އޮތީ ޖީނާ އެކަނިއެވެ.”ޖީން..”ޒިމަން މަޑުން ގޮވާލިއެވެ.ޖީނާ މަޑު މަޑުން ދެލޯ ހުޅުވައިލިއެވެ.”ހައު...

17

ޝާޔާ (2 ވަނަ ބައި)

“..ކޮބާ ޝާޔާގެ ބެސްޓްފްރެންޑް…މަލަކް ނާންނަ ދުވަހަކީތަ؟؟” ޔޫހާ ބިތައް ލެގިލިއެވެ. ޝާޔާގެ ސަމާލުކަން ހުރީ އޭނަގެ ވާހަކަފޮތަށެވެ. “…ނޫނޭ….ޝާޔާ މިހާރު ވަރަށް ބޮޑުވެއްޖެ….މިހާރު ކުޑަކޮށް ފަލަ..އެކަން އަދިވެސް ނުލާހިކު ރީތި…މިހާރު ލަނީވެސް ދިގެހެދުން….އެކަމަކު...

18

ވާ ލޯބި އެގޭނަމަ ކަލާ.. (1 ވަނަ ބައި )

އޮއްސިގެން ދިޔަ އިރާއެކު ސްވަނާ ފްލައިޓުން ބޭރުބަލާލިއެވެ. އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން އަމިއްލަ ވަޒަނަށް އާދެވުމުން ހިތްހަމަޖެހުނެވެ. ސިކުނޑީގައި އެކިއެކި ޙިޔާލްތައް އެބުރެން ފެށިއެވެ. އެންމެ ފަހުން ބައްޕަ ކައިރިޔަށް އައްޑުއަށް އައީ...

9

ޝާޔާ (1 ވަނަ ބައި)

ބާރު ހިގުމެއްގައި ކޮޓަރިއަށްވަދެ ތަޅުލެވުނީ ހިތުގެ ހާލު އެކަކަށްވެސް ނޭންގުމަށެވެ. އެދަށްވެއްޓިގަތުމާއެކު އެރީތި ދެލޯ ފެންކަޅިވިއެވެ. އިސާހިތަކު އެދެ ކޯތާފަތް ތެމެންފެށިއެވެ. ” ކިހިނެތް މިހިތަށް ކެތްވާނީ ހުވަފެންތައް ކުދިކުދި ވީމާ އުފަލެއް...

7

އަހަރެންގެ ވާހަކަ (ތޭރަވަނަ ބައި)

ޝާޔަންގެ ހަމަހިމޭންކަން ޝިއުޒްއަށް ލޮލުގެ އިޝާރާތުން އަންގާލީމެވެ. އަބަދުވެސް ހިނިތުންވުން ފެންނަ އެ މޫނުމަތިން މިހާރު ފެންނަމުންދަނީ މާޔޫސްކަމެވެ. އަހަރެންނަށް އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދީ ތެދުމަގަށް އެޅުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް އެހީތެރިވެދިން ކުއްޖާގެ...

30

ހައްގަކަށް ތީ މަގޭވުން ނިކަން ބޭނުމޭ 20..

“ރާނިޔާ” އެނދުން ތެދުވި މަމްދޫހުގެ މޫނުމަތީގައި ވަނީ ދާތިކިތަކެވެ. މޫނުމަތިން ފެންނަނީ ހާސްކަމެވެ. ނޫނެކެވެ. ނުވާނެއެވެ. ” އާރރރރރރރގގގ” ބޮލުގައި ހިފަމުން މަމްދޫހު އަޑުގެ ނެއްތަނަށް ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. ބޮލަށް އެރީ ކެއްވާވަރުގެ ތަދެއްނޫނެވެ....

ބޭވަފާތެރި ނުވަމޭ ޔާރާއޭ…..
17

ބޭވަފާތެރި ނުވަމޭ ޔާރާއޭ…..

އަންނަ ހަފްތާގައި އުޝާގެ ޓެސްޓްތަކެއް ފެށޭތީވެ މިވާހަކަ 1 ހަފްތާޔަށް މެދުކެނޑިގެންދާނެކަން ކިޔުންތެރިންނަށް ހިތާމަޔާއިއެކު އަންގަމެވެ. އަދި މިކަމަށްޓަކައި އުޝާގެ ފަރާތުން ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދެމެވެ. އަދި އުޝާގެ ޓެސްޓްތައް ނިމޭ އެންމެ...

2

ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ 15 ވަނަ ބައި

ލިފްޓް އައިސް ހުއްޓުމާއި އެކު ދޮރު ހުޅުވުނެވެ. އެވަގުތު ލިފްޓުތެރޭން އެ ފެނުނު ކުއްޖާއާއި ދިމާއަށް އާލިޔާއާއި އަބްޔާން ވެސް ހައިރާން ވެފައި ބަލަހައްޓައިގެން ތިއްބެވެ. “ތަނާ!” އާލިޔާ ހަޅޭއް ލަވައި ގަތުމާއި...

37

ހަދަހާވޭ ކުރާހިތް ސަމާސާ 40 ވަނަ ބައި (ފަހު ބައި)

“ހިބާ، ޒާން މަންމަމެންގެއަށް ކާރުގަދޭ. ޒާންވެސް މިދަނީ.” ފައުޒާން އެހެން ބުނަމުން އަވަހަށް ގެއިން ނުކުތީ ހިބާގެ ޖަވާބަކަށްވެސް ނުބަލަ އެވެ. ހިބާއަށް ހަފީޒާ މެންގެ ބަޔަށް ވަދެވުނުއިރު އެގޭގައި އުޅެނީ ހަމައެކަނި...