ނަފްރަތުން އުފެދުނުު ލޯބި… 3 ވަނަ ބައި

- by - 92- December 2, 2019

ޔުޝްރާއަށް ފަހަތަށް ޖެހެވުނެވެ. ޖައުފަރު އާބިދާ އަަށް އަނިޔާ ކުރަނީ އެވެ. އާބިދާގެ މުޅި ހަށިގަނޑު ވަނީ ލެއިން ތަތްތެޅިފައެވެ.  ޖައުފަރަކީ ވަރަށް ނުލަފާ މީހެކެވެ. އަބަދުވެސް އާބިދާއަާ ދިމާލަށް ހަޅޭލަވައެވެ. ނަމަވެސް އަނިޔާ ކުރާތަން މި ފެނުނީ އަލަށެވެ.  ޔުޝްރާ ހުރީ ކުރާނެ ކަމެއްް ނޭނގިފައެވެ. ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ވަނީ ބުނެލާާފަކަ ނޫނެވެ.  ޔުޝްރާ ހާސްވެފަ ހުރި ވަރު އެ ކުއްޖާގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެން ދެއެވެ.  ޔުޝްރާގެ މުަޅި  މޫނު ހުރީ ދާހިއްލާފައެވެ.  ޔުޝްރާ ކުރާނެ ކަމެއް ނޭނގިގެން ދެ ކޮޅަށް ހިނގެން ފެށުުުނެވެ.  އެ ގެއަށް ވަދެގެން އައި މަންހާ އަށް  ޔުޝްރާ ހުރި ޙާލު ފެނި ވަރަށް ހާސްވިއެވެ. މަންހާ  ޔުޝްރާގެ ގައިގަ އޭނަގެ ދެ އަތުން ހިފަހައްޓާލިއެވެ. ”  ޔުޝް … ކިހިނެއް ވީ؟ ” މަންހާ  ޔުޝްރާގެ އަތުގަ ހިފާލިއެވެ. އެއިރު  ޔުޝްރާގެ އަތް ތުރުތުރު އަޅައެވެ. ” ޖައުފަރުބެ … މަން އޭނދަ… ލޯޯވަަ..ޅުން ބަލާ…ލަ.. ބަަލަ…”  ޔުޝްރާގެ އަޑުން  އޭނަ ހުރީ ވަރަށް ބިރުންކަން އެނގުނެވެ. މަންހާ ލޯވަޅުން ގުދަންތެރެ ބަލާލިއެވެ. ” ސުބުޙާނަﷲ … ” އާބިދާ ހުރި ޙާލު ފެނުމުން މަންހާ ހޭނެތިގެން ވެއްޓުނެވެ. ޔުޝްރާ ހީވީ ރޫޅިގެން ފައިބަން އުޅުން ހެންނެެވެ. ޔުޝްރާ ވީހާ ބާރަށް މަންހާއާ ދިމާލަށް ދުއްވައިގަތެވެ.  ޔުޝްރާ މަންހާ ގާތަށް ނުދެވެނިސް އެތާ އޮތް ލަކުޑިބުރިއެއްގަ އަޅައިގަނެފަ ވެއްޓުނެވެ.  ޔުޝްރާ ވެއްޓުނު އަޑު ޖައުފަރަށް އިވުނެވެ.  ޔުޝްރާގެ އަތް މަށައިގެން ދި ޔައެވެ.  ޔުޝްރާ އަތަށް ވަރަށް ތަދުވިއެވެ. ނަމަވެސް މީ ހިއްވަރު ކުރަންވީ ވަގުތު ކަމަށް  އޭނަގެ ހިތްބުނަމުން ދިޔައެވެ.  ޔުޝްރާ ތެދުވެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަން ފެށިއެވެ.  ޔުޝްރާ އާ ދިމާލަށް މީހަކު އަތެއް ދިއްކޮށްލިއެވެ.  ޔުޝްރާ ކާކު ތޯ ބެލުމެއްނެތި އެ މީހާގެ އަތުގަ ހިފާލިއެވެ. އެމީހަގެ އެހީތެރިކަމާ އެކުު  ޔުޝްރާ އަށް ތެދުވެވުނެވެ. ” ތެންކި……”  ޔުޝްރާ ބުނަން އުޅުނު ބަސްވެސް ފުރިހަމައެއް ނުވިއެވެ.  ޔުޝްރާ ކުރިމަތީ ހުރީ ނުލަފާ ގޮތްކުޑަ ޖައުފަރެވެ. ” ކަލޭއާ ހެދިންނޭ މަށަށްް އާބިދާ އަށް އަނިޔާ ކުރަންޖެހުނީ … މަ އެންމެެ ލޯބިވީ ގޮއް ޔެ …. ހަމަ ކަލޭއާ ހެދި … މަ ނަފުރަތު ކުރަން ކަލޭ ބޭބެ އަކަށް މަ ވީތީ…. އާބިދާ އެއް ނުބަލާނެ މަގޭ އެއްޗެއް ކައިފިތޯއެއް… އާބިިދާާ ބަލަނީ ކަލޭ ކައިފިތޯ… ކުރިން އަހަރެމެން ދެ މީހުން އުޅުނީ ނުލަހިކު އުފަލުގަ … ކަލޭ އައިފަހުންް އާބިދާ އަކަށް ނޭޭނގެ މަ މީ އުޅޭ މީހެއް ކަމެއް ވެސް … ކަލޭ މަރާލާނަން …. ” ޖައުފަރު  ޔުޝްރާގެ ދެ ކޮލުހިފިއެވެ.  ޔުޝްރާ ބިރެއް ނުގަންނާނަމޭ ހިތަށްްއެރިއެވެ. އެއަށްވުރެ  ޔުޝްރާ މާ ހިތްވަރު ގަދައެވެ.  ޔުޝްރާ ވީހާ ބާރަށް ޖައުފަރުގެ ބަނޑުގަ އޭނަގެ ފައިން ޖެހިއެެވެ.  ޔުޝްރާ ޖެހިލެއް ބާރުކަމުން ޖައުފަރު ވެއްޓުނެވެ. ” ކަލޭ ލަދެއް ނުގަނޭތަ މުސްކުޅިއަކަށް އަނި ޔާ ކުރާކަށް…” ޖައުފަރު އެހެން ބުނުމުން  ޔުޝްރާ ވަރަށް ރުޅިއައެވެ. ” އާނ ކޮން ލަދެއްގަންނާކަށް … މި ކަހަލަ ކަންކަމަށް ލަދުގަންނާކަށް އަހަރުން އަތުގަނެތޭ ރުފިޔާ  އެއް…. ކަލޭ ދޯ ލަދުގަންނަންވީ 18 އަހަރުނުވާ ކުޑަ ކުއްޖަކާާ ދިމާލަށް ތިކި ޔަނީ މަރާލާނަމޭ… ”  ޔުޝްރާ މިހެން ބުނެ ނިމުންް އިރު މަންހާ ވަރުދައްކާފަަ ހޭން އޮތެވެ. ޖައުފަރު އޭރު އޮތީ  ޔުޝްރާ ޖެހިލެއް ބާރުކަމުންް ނުތެދުވެވިފައެވެ. ” ހޫނ … ދެންމެ މިތަަަަަަނަށް ހޭނެތިގެންް ވެއްޓުނު މީހަ މިހާރު ވަރުދައްކައިފަ ހެނީ … ހޫނ ކީއްވެ ތިި ހެނީ…؟” ޔުޝްރާ ތުންއަނބުރާލިއެވެ. ” ހަހަަހަ… އެހެންނު ވާނީ މޮ ޔަ ގޮވަންޏާ … އަޅެ މީހުުންް ލަދުގަންނަނީ ރުފިޔާ އަށް ތަ؟ ” މަންހަާގެ ހުނުން އެއިރު ވެސް ނުހުއްޓުނެވެ. ” ހުޫނ ހެވޭ … މިި ޖައުފަރު މި އޮތީ ނުތެދުވެވިފަ މި މުޑީގަ ޖައުފަރު ބަންނަން އުޅެމާ…”  ޔުޝްރާ ވަރަށްް ވަރުގަދަ މުޑިއެއްް މަންހާ އަށް ދައްކާލިއެވެ. މަންހާ އާ  ޔުޝްރާ އާ ދެ ކުދިން ވެގެން ޖައުފަރު ބަނެވެ. ޖައުފަރު ވަރުގަދައަށް ބަނދެލާފަ ދެ ކުދިން އާބިދާ ގާތަށް ދިޔައެވެ. ” ދައްތާ… އަޅުގަނޑު ޕޮލިހަށް ގުޅައިފިން …އެމްބިޔުލާންސް އަށް ވެސްް ގުޅައިފިން… ” މަންހާ އާބިދާގެ އަތުގަ ހިފާލިއެވެ. އާބިދާ ގައިގަ އަޅަމުން ދިޔަ ވޭނަށް ކެތްކުރަމުން އާބިދާ ވަރަށް އުނދަގުލުން މަންހާއަށް ހިނިތުންވެލިއެވެ. އެއިރު  ޔުޝްރާ ހުރީ ކިރި ޔާ ނުރޮވިއެވެ. މަންހާ ވެސް ހުރީ ހަމަ އެފަދަ ޙާލެއްގައެވެ. ނަމަވެސް އާބިދާ ދެރަވެދާނެތީ އެ ދެ ކުދިން ނުރޮއެެ ވޭތޯ ބެލިއެވެ.

މާ ގިނައިރެއް ނުވެ އެމްބިޔުލާންސް އައެެވެ. އާބިދާ އާ އެކު ހޮސްޕިޓަލަށް ޔުޝްރާ އާއި މަންހާ ދި ޔައެވެ. އެއިރު ޖައުފަރު ވަނީ ހައްޔަރު ކުރެވިފައެވެ. އާބިދާ ވެއްދީ އައިސީޔޫ އަށެވެ.  ޔުޝްރާގެ ހިތް އަވަސް ވަމުން ދިޔައެވެ. މަންހާ ވެެސް ހުރީ ވަރަށް ދެރަވެފައެެވެ. ޑޮކްޓަރ  ޔުޝްރާ އަށް ގޮވާލިއެވެ. ” ޕޭޝަންޓް އަށް ވަރަށް އަރޖެންޓްކޮށް -A ބްލަޑް ބޭނުންވެއްޖެ…. ވަރަށް ލޭ މަދު އަވަހަށް ލޭ ލިބިއްޖެއްޔާ ސަލާމަތް ކުރެވޭނީ … ” ޑޮކްޓަރ ވަރަށް ދެރަވެފަަ ހުރެގެން ވާހަަަކަ ދެއްކިއެވެ. ” އަޅުގަނޑު ދޭނަން… ” މަންހާ މިހެން ބުނުމުން ނަރުސް ކުއްޖަކަަށްް ޑޮކްޓަރ ގޮވިއެެވެ. އަދިި މަންހާ އެ ކުއްޖައާ އެކު ދިއުމަށް ބުންޏެވެ.

ޔުޝްރާއަށް އަބަދު އިނދެވެނީ ދުޢާ ކޮށްލަ ކޮށްލަ އެވެ. އައިސީޔޫ އަށް ވަދުމުގެ ހުއްދައެއް ވެސް ނެތެވެ.  ޔުޝްރާ އިސްދަށަށް ޖަހައިލައިގެން އިންދަ މަންހާ އައެވެ. ” އިންޝާﷲ އާބިދާއްތަ ރަނގަަަަަަަޅުވާނެ…..” މަންހާ  ޔުޝްރާއަށް ހިއްވަރު ދެވޭތޯ ބެލިއެވެ.

1 ގަޑިއިރު ފަސް….                 ޔުޝްރާ އާ މަންހާ ފޫހިކަމެއް ނެތި މާތް ﷲ އަަަަށް ދުޢާ ކޮށްލަ ކޮށްލަަ އިންދަ ޑޮކްޓަަަރ އައިސީ ޔޫޫ އިން ނުކުތެެެވެ.  ޔުޝްރާ އަަަަަށާއި މަންހާ އަށް އެއްފަަަަަހަރާ ގޮނޑިިިިން ތެދުވެެވުުނެެެވެެ. ” ޑޮކްޓަރ އާބިދާއްތަ ކިހިނެއްތަ؟ ” ޔުޝްރާ އަހާލިއެވެ.  ”ވީ އަރ ޓްރައިންގް ….” ޑޮކްޓަރ މިހެން ބުނެފަ އަވަސް ހިނގުމެއްގަ ޔުޝްރާ މެންނާ ދުރަށް ދިޔައެވެ. ” މަން… ކީއްވެ މަންމަ މެން ގާތު ނުބުނެ ތި އައީ…؟” އަލްވާން މަންހާ އާ އެއްހިސާބެއްގަ ހުއްޓިލަމުން އަހާލިއެވެ. ” ވަރަށް އަވަހަަށް އައީ … އެހެންވެ ނުބުނީ…. ” މަންހާ ޝަހާދަތް އިނގިލި އަނގައަށް ލަމުން ބުންޏެވެ. ޔުޝްރާ ގޮނޑީގަ އިއްތާލާ އިނެވެ. ޔުޝްރާ ހުރީ ވަރަށް ދެރަވެފައެވެ. އާބިދާ ޔުޝްރާ އަަށް  އަޅާލީ އަމިއްލަ ދަރިއެއްް ފަދައިންނެވެ. އާބިދާ މަރުވާތަން ބަލަން ޔުޝްރާ އަށް ކެތެއްނުވާނެއެވެ. ޔުޝްރާާ ސިއްސައިގެން ދިޔައީ އަލްވާން އަތް ޖަހާލުމުންނެވެ. ” ކަމޯން ތިހާ ދެރަ ވެފަ ހުންނާކަށް ނުވާނެ … ބީ ސްޓްރޯންގް …” އަލްވާން ޔުޝްރާ އަށް ހިތްވަރު ދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ޔުޝްރާ ފެން ކަޅި ވެފައިވާ ދެލޮލުން އަލްވާން އާ ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ. އަލްވާން ވެސް އެއިރު ހުރީ ޔުޝްރާ އާ ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ.

92

You may also like...

33 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Alhey aabidhaatha salaamaiy vaane baa? So curiouse to knw…
  Ma sha allah vrh rythi stry eh …
  I luv this stry…
  Keep it on quiiin…

  ⚠Report!
 2. Varah varah salhi mi part vx….. alvaan aa yusharaa dhemedhuga onnanee kon gulhumeh???? Aabidhaa mareh nuvaane iraadha kurehviyyaa… When next part??LYSM💜💛💚💙❤

  ⚠Report!
  1. Thanku so much kpop …fangirl
   Let’s see dhw kn kahala gulhumeh thw…
   nd Let’s see aabidha ah vaniii kihineh thw…
   Lym🤞

   ⚠Report!
 3. Hiii Quiiin!!!
  Mi part wes varah reethi.. ekm kee iruga kudakoh mistakes ves huri.. maa ginain yushra yushra nukiya eyna bununwes ragalhuvaane.. and i think aabidha ah aniya vi iru eyna oih goih sifa kohdhiniyya story maa real vaanehen.. hope u understood.. waiting for next part!!😊😊

  ⚠Report!
 4. Yeah i understood… nd thanku for telling some mistakes … i’ll try my best to correct it… nd thanku so much mal…
  Keep waiting mal❤❤❤

  ⚠Report!
 5. Ma sha allah vrh reethi ingey …
  Quiiin sis ur awsum …
  I luv this stry so so so so so much…
  😙😙😙

  ⚠Report!
  1. Thanku so much yanaa…
   Keep waiting …
   In sha allah soon nxt part…💞💞💞

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.