ޔުޝްރާއަށް ފަހަތަށް ޖެހެވުނެވެ. ޖައުފަރު އާބިދާ އަަށް އަނިޔާ ކުރަނީ އެވެ. އާބިދާގެ މުޅި ހަށިގަނޑު ވަނީ ލެއިން ތަތްތެޅިފައެވެ.  ޖައުފަރަކީ ވަރަށް ނުލަފާ މީހެކެވެ. އަބަދުވެސް އާބިދާއަާ ދިމާލަށް ހަޅޭލަވައެވެ. ނަމަވެސް އަނިޔާ ކުރާތަން މި ފެނުނީ އަލަށެވެ.  ޔުޝްރާ ހުރީ ކުރާނެ ކަމެއްް ނޭނގިފައެވެ. ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ވަނީ ބުނެލާާފަކަ ނޫނެވެ.  ޔުޝްރާ ހާސްވެފަ ހުރި ވަރު އެ ކުއްޖާގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެން ދެއެވެ.  ޔުޝްރާގެ މުަޅި  މޫނު ހުރީ ދާހިއްލާފައެވެ.  ޔުޝްރާ ކުރާނެ ކަމެއް ނޭނގިގެން ދެ ކޮޅަށް ހިނގެން ފެށުުުނެވެ.  އެ ގެއަށް ވަދެގެން އައި މަންހާ އަށް  ޔުޝްރާ ހުރި ޙާލު ފެނި ވަރަށް ހާސްވިއެވެ. މަންހާ  ޔުޝްރާގެ ގައިގަ އޭނަގެ ދެ އަތުން ހިފަހައްޓާލިއެވެ. ”  ޔުޝް … ކިހިނެއް ވީ؟ ” މަންހާ  ޔުޝްރާގެ އަތުގަ ހިފާލިއެވެ. އެއިރު  ޔުޝްރާގެ އަތް ތުރުތުރު އަޅައެވެ. ” ޖައުފަރުބެ … މަން އޭނދަ… ލޯޯވަަ..ޅުން ބަލާ…ލަ.. ބަަލަ…”  ޔުޝްރާގެ އަޑުން  އޭނަ ހުރީ ވަރަށް ބިރުންކަން އެނގުނެވެ. މަންހާ ލޯވަޅުން ގުދަންތެރެ ބަލާލިއެވެ. ” ސުބުޙާނަﷲ … ” އާބިދާ ހުރި ޙާލު ފެނުމުން މަންހާ ހޭނެތިގެން ވެއްޓުނެވެ. ޔުޝްރާ ހީވީ ރޫޅިގެން ފައިބަން އުޅުން ހެންނެެވެ. ޔުޝްރާ ވީހާ ބާރަށް މަންހާއާ ދިމާލަށް ދުއްވައިގަތެވެ.  ޔުޝްރާ މަންހާ ގާތަށް ނުދެވެނިސް އެތާ އޮތް ލަކުޑިބުރިއެއްގަ އަޅައިގަނެފަ ވެއްޓުނެވެ.  ޔުޝްރާ ވެއްޓުނު އަޑު ޖައުފަރަށް އިވުނެވެ.  ޔުޝްރާގެ އަތް މަށައިގެން ދި ޔައެވެ.  ޔުޝްރާ އަތަށް ވަރަށް ތަދުވިއެވެ. ނަމަވެސް މީ ހިއްވަރު ކުރަންވީ ވަގުތު ކަމަށް  އޭނަގެ ހިތްބުނަމުން ދިޔައެވެ.  ޔުޝްރާ ތެދުވެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަން ފެށިއެވެ.  ޔުޝްރާ އާ ދިމާލަށް މީހަކު އަތެއް ދިއްކޮށްލިއެވެ.  ޔުޝްރާ ކާކު ތޯ ބެލުމެއްނެތި އެ މީހާގެ އަތުގަ ހިފާލިއެވެ. އެމީހަގެ އެހީތެރިކަމާ އެކުު  ޔުޝްރާ އަށް ތެދުވެވުނެވެ. ” ތެންކި……”  ޔުޝްރާ ބުނަން އުޅުނު ބަސްވެސް ފުރިހަމައެއް ނުވިއެވެ.  ޔުޝްރާ ކުރިމަތީ ހުރީ ނުލަފާ ގޮތްކުޑަ ޖައުފަރެވެ. ” ކަލޭއާ ހެދިންނޭ މަށަށްް އާބިދާ އަށް އަނިޔާ ކުރަންޖެހުނީ … މަ އެންމެެ ލޯބިވީ ގޮއް ޔެ …. ހަމަ ކަލޭއާ ހެދި … މަ ނަފުރަތު ކުރަން ކަލޭ ބޭބެ އަކަށް މަ ވީތީ…. އާބިދާ އެއް ނުބަލާނެ މަގޭ އެއްޗެއް ކައިފިތޯއެއް… އާބިިދާާ ބަލަނީ ކަލޭ ކައިފިތޯ… ކުރިން އަހަރެމެން ދެ މީހުން އުޅުނީ ނުލަހިކު އުފަލުގަ … ކަލޭ އައިފަހުންް އާބިދާ އަކަށް ނޭޭނގެ މަ މީ އުޅޭ މީހެއް ކަމެއް ވެސް … ކަލޭ މަރާލާނަން …. ” ޖައުފަރު  ޔުޝްރާގެ ދެ ކޮލުހިފިއެވެ.  ޔުޝްރާ ބިރެއް ނުގަންނާނަމޭ ހިތަށްްއެރިއެވެ. އެއަށްވުރެ  ޔުޝްރާ މާ ހިތްވަރު ގަދައެވެ.  ޔުޝްރާ ވީހާ ބާރަށް ޖައުފަރުގެ ބަނޑުގަ އޭނަގެ ފައިން ޖެހިއެެވެ.  ޔުޝްރާ ޖެހިލެއް ބާރުކަމުން ޖައުފަރު ވެއްޓުނެވެ. ” ކަލޭ ލަދެއް ނުގަނޭތަ މުސްކުޅިއަކަށް އަނި ޔާ ކުރާކަށް…” ޖައުފަރު އެހެން ބުނުމުން  ޔުޝްރާ ވަރަށް ރުޅިއައެވެ. ” އާނ ކޮން ލަދެއްގަންނާކަށް … މި ކަހަލަ ކަންކަމަށް ލަދުގަންނާކަށް އަހަރުން އަތުގަނެތޭ ރުފިޔާ  އެއް…. ކަލޭ ދޯ ލަދުގަންނަންވީ 18 އަހަރުނުވާ ކުޑަ ކުއްޖަކާާ ދިމާލަށް ތިކި ޔަނީ މަރާލާނަމޭ… ”  ޔުޝްރާ މިހެން ބުނެ ނިމުންް އިރު މަންހާ ވަރުދައްކާފަަ ހޭން އޮތެވެ. ޖައުފަރު އޭރު އޮތީ  ޔުޝްރާ ޖެހިލެއް ބާރުކަމުންް ނުތެދުވެވިފައެވެ. ” ހޫނ … ދެންމެ މިތަަަަަަނަށް ހޭނެތިގެންް ވެއްޓުނު މީހަ މިހާރު ވަރުދައްކައިފަ ހެނީ … ހޫނ ކީއްވެ ތިި ހެނީ…؟” ޔުޝްރާ ތުންއަނބުރާލިއެވެ. ” ހަހަަހަ… އެހެންނު ވާނީ މޮ ޔަ ގޮވަންޏާ … އަޅެ މީހުުންް ލަދުގަންނަނީ ރުފިޔާ އަށް ތަ؟ ” މަންހަާގެ ހުނުން އެއިރު ވެސް ނުހުއްޓުނެވެ. ” ހުޫނ ހެވޭ … މިި ޖައުފަރު މި އޮތީ ނުތެދުވެވިފަ މި މުޑީގަ ޖައުފަރު ބަންނަން އުޅެމާ…”  ޔުޝްރާ ވަރަށްް ވަރުގަދަ މުޑިއެއްް މަންހާ އަށް ދައްކާލިއެވެ. މަންހާ އާ  ޔުޝްރާ އާ ދެ ކުދިން ވެގެން ޖައުފަރު ބަނެވެ. ޖައުފަރު ވަރުގަދައަށް ބަނދެލާފަ ދެ ކުދިން އާބިދާ ގާތަށް ދިޔައެވެ. ” ދައްތާ… އަޅުގަނޑު ޕޮލިހަށް ގުޅައިފިން …އެމްބިޔުލާންސް އަށް ވެސްް ގުޅައިފިން… ” މަންހާ އާބިދާގެ އަތުގަ ހިފާލިއެވެ. އާބިދާ ގައިގަ އަޅަމުން ދިޔަ ވޭނަށް ކެތްކުރަމުން އާބިދާ ވަރަށް އުނދަގުލުން މަންހާއަށް ހިނިތުންވެލިއެވެ. އެއިރު  ޔުޝްރާ ހުރީ ކިރި ޔާ ނުރޮވިއެވެ. މަންހާ ވެސް ހުރީ ހަމަ އެފަދަ ޙާލެއްގައެވެ. ނަމަވެސް އާބިދާ ދެރަވެދާނެތީ އެ ދެ ކުދިން ނުރޮއެެ ވޭތޯ ބެލިއެވެ.

މާ ގިނައިރެއް ނުވެ އެމްބިޔުލާންސް އައެެވެ. އާބިދާ އާ އެކު ހޮސްޕިޓަލަށް ޔުޝްރާ އާއި މަންހާ ދި ޔައެވެ. އެއިރު ޖައުފަރު ވަނީ ހައްޔަރު ކުރެވިފައެވެ. އާބިދާ ވެއްދީ އައިސީޔޫ އަށެވެ.  ޔުޝްރާގެ ހިތް އަވަސް ވަމުން ދިޔައެވެ. މަންހާ ވެެސް ހުރީ ވަރަށް ދެރަވެފައެެވެ. ޑޮކްޓަރ  ޔުޝްރާ އަށް ގޮވާލިއެވެ. ” ޕޭޝަންޓް އަށް ވަރަށް އަރޖެންޓްކޮށް -A ބްލަޑް ބޭނުންވެއްޖެ…. ވަރަށް ލޭ މަދު އަވަހަށް ލޭ ލިބިއްޖެއްޔާ ސަލާމަތް ކުރެވޭނީ … ” ޑޮކްޓަރ ވަރަށް ދެރަވެފަަ ހުރެގެން ވާހަަަކަ ދެއްކިއެވެ. ” އަޅުގަނޑު ދޭނަން… ” މަންހާ މިހެން ބުނުމުން ނަރުސް ކުއްޖަކަަށްް ޑޮކްޓަރ ގޮވިއެެވެ. އަދިި މަންހާ އެ ކުއްޖައާ އެކު ދިއުމަށް ބުންޏެވެ.

ޔުޝްރާއަށް އަބަދު އިނދެވެނީ ދުޢާ ކޮށްލަ ކޮށްލަ އެވެ. އައިސީޔޫ އަށް ވަދުމުގެ ހުއްދައެއް ވެސް ނެތެވެ.  ޔުޝްރާ އިސްދަށަށް ޖަހައިލައިގެން އިންދަ މަންހާ އައެވެ. ” އިންޝާﷲ އާބިދާއްތަ ރަނގަަަަަަަޅުވާނެ…..” މަންހާ  ޔުޝްރާއަށް ހިއްވަރު ދެވޭތޯ ބެލިއެވެ.

1 ގަޑިއިރު ފަސް….                 ޔުޝްރާ އާ މަންހާ ފޫހިކަމެއް ނެތި މާތް ﷲ އަަަަށް ދުޢާ ކޮށްލަ ކޮށްލަަ އިންދަ ޑޮކްޓަަަރ އައިސީ ޔޫޫ އިން ނުކުތެެެވެ.  ޔުޝްރާ އަަަަަށާއި މަންހާ އަށް އެއްފަަަަަހަރާ ގޮނޑިިިިން ތެދުވެެވުުނެެެވެެ. ” ޑޮކްޓަރ އާބިދާއްތަ ކިހިނެއްތަ؟ ” ޔުޝްރާ އަހާލިއެވެ.  ”ވީ އަރ ޓްރައިންގް ….” ޑޮކްޓަރ މިހެން ބުނެފަ އަވަސް ހިނގުމެއްގަ ޔުޝްރާ މެންނާ ދުރަށް ދިޔައެވެ. ” މަން… ކީއްވެ މަންމަ މެން ގާތު ނުބުނެ ތި އައީ…؟” އަލްވާން މަންހާ އާ އެއްހިސާބެއްގަ ހުއްޓިލަމުން އަހާލިއެވެ. ” ވަރަށް އަވަހަަށް އައީ … އެހެންވެ ނުބުނީ…. ” މަންހާ ޝަހާދަތް އިނގިލި އަނގައަށް ލަމުން ބުންޏެވެ. ޔުޝްރާ ގޮނޑީގަ އިއްތާލާ އިނެވެ. ޔުޝްރާ ހުރީ ވަރަށް ދެރަވެފައެވެ. އާބިދާ ޔުޝްރާ އަަށް  އަޅާލީ އަމިއްލަ ދަރިއެއްް ފަދައިންނެވެ. އާބިދާ މަރުވާތަން ބަލަން ޔުޝްރާ އަށް ކެތެއްނުވާނެއެވެ. ޔުޝްރާާ ސިއްސައިގެން ދިޔައީ އަލްވާން އަތް ޖަހާލުމުންނެވެ. ” ކަމޯން ތިހާ ދެރަ ވެފަ ހުންނާކަށް ނުވާނެ … ބީ ސްޓްރޯންގް …” އަލްވާން ޔުޝްރާ އަށް ހިތްވަރު ދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ޔުޝްރާ ފެން ކަޅި ވެފައިވާ ދެލޮލުން އަލްވާން އާ ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ. އަލްވާން ވެސް އެއިރު ހުރީ ޔުޝްރާ އާ ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ.

209

33 Comments

 1. Kairaa

  December 2, 2019 at 8:57 am

  Varah reethi mi bai vx…..whn nxt….waiting….

  • Quiiin🌹

   December 2, 2019 at 1:38 pm

   Thanku so much kairaa…🤗🤗
   Soon in sha allah
   Keep waiting…😊

 2. Kylie

  December 2, 2019 at 11:20 am

  V reethi mi part vx…….. Waiting fr nxt…… Lysm Quiin Sis….. Keep it up dear…….

  • Quiiin🌹

   December 2, 2019 at 1:39 pm

   Thanku so much kylie…
   Keep waiting😊😊😊

 3. Ekkala kujja

  December 2, 2019 at 4:20 pm

  Wowwwwww
  Ma sha allah

  • Quiiin🌹

   December 2, 2019 at 4:22 pm

   Thanku so much ekkala kujja…
   😊😊😊

 4. Ekkala kujja

  December 2, 2019 at 4:21 pm

  Whn nxt …
  Waiting …
  Mi stry vrh rythi
  😊😊😊Ma sha allah

  • Quiiin🌹

   December 2, 2019 at 4:23 pm

   Soon in sha allah
   😊Keep waiting
   nd thanku

 5. Kokkx

  December 2, 2019 at 6:24 pm

  Alhey aabidhaatha salaamaiy vaane baa? So curiouse to knw…
  Ma sha allah vrh rythi stry eh …
  I luv this stry…
  Keep it on quiiin…

  • Quiiin🌹

   December 2, 2019 at 6:28 pm

   Let’s see dhw…
   Awwn thanku so much kokkx…😊😊😊

 6. Yan

  December 2, 2019 at 7:47 pm

  Varah reethi Masha Allah 😘😘when is nxt part

  • Quiiin🌹

   December 2, 2019 at 8:11 pm

   …Thanku so much yan
   …Soon… in sha allah

 7. Maisha maii

  December 3, 2019 at 9:05 am

  V reethi mi part vx❤❤❤… Waiting for next part. When next?

  • Quiiin🌹

   December 3, 2019 at 8:04 pm

   Thanku so much maii…
   Soon in sha allah
   Keep waiting maiii
   🤗

 8. KPOP FANGIRL💜💚💜💚

  December 3, 2019 at 11:37 am

  Varah varah salhi mi part vx….. alvaan aa yusharaa dhemedhuga onnanee kon gulhumeh???? Aabidhaa mareh nuvaane iraadha kurehviyyaa… When next part??LYSM💜💛💚💙❤

  • Quiiin🌹

   December 3, 2019 at 3:04 pm

   Thanku so much kpop …fangirl
   Let’s see dhw kn kahala gulhumeh thw…
   nd Let’s see aabidha ah vaniii kihineh thw…
   Lym🤞

 9. މަލް

  December 3, 2019 at 12:25 pm

  Hiii Quiiin!!!
  Mi part wes varah reethi.. ekm kee iruga kudakoh mistakes ves huri.. maa ginain yushra yushra nukiya eyna bununwes ragalhuvaane.. and i think aabidha ah aniya vi iru eyna oih goih sifa kohdhiniyya story maa real vaanehen.. hope u understood.. waiting for next part!!😊😊

 10. Quiiin🌹

  December 3, 2019 at 3:06 pm

  Yeah i understood… nd thanku for telling some mistakes … i’ll try my best to correct it… nd thanku so much mal…
  Keep waiting mal❤❤❤

 11. Lizy

  December 3, 2019 at 7:02 pm

  Masha allah vrh reethi ..
  Alvaan aa yushra aa vrh gulhey …
  I’m waiting…😀

 12. Quiiin🌹

  December 3, 2019 at 8:03 pm

  Thanku so so much lizy…
  Keep waiting …🤗🤗🤗

 13. Phaziii

  December 4, 2019 at 1:29 am

  Ma sha allah vrh reethi ingey …
  Quiiin sis ur awsum …
  I luv this stry so so so so so much…
  😙😙😙

  • Quiiin🌹

   December 4, 2019 at 12:30 pm

   Awwwn🤞
   Thanku so much phaziii…
   🤗🤗🤗🤗😙

 14. Kix

  December 4, 2019 at 2:56 pm

  Ma sha allah …
  Waiting

  • Quiiin🌹

   December 4, 2019 at 2:59 pm

   Thanku so much kix…
   nd keep waiting
   Soon in sha allah

 15. Look

  December 4, 2019 at 2:57 pm

  Quiiin ge stry hama habeys …🏆🏆🏆

  • Quiiin🌹

   December 4, 2019 at 3:00 pm

   Alhey … thanku so much Look …
   😊😊😊🤗🤗🤗🤗

 16. Yanaa

  December 4, 2019 at 6:36 pm

  Varah Varah reethi. maa sha Allah..waiting for the next part.😍

  • Quiiin🌹

   December 4, 2019 at 7:39 pm

   Thanku so much yanaa…
   Keep waiting …
   In sha allah soon nxt part…💞💞💞

 17. Quiiin🌹

  December 4, 2019 at 7:40 pm

  Dear readers mi stry liyefa mi in varu rangalhu thr? I mean stry dhigu min …

  • Ekkala kujja

   December 5, 2019 at 10:28 am

   Yah… dhn in part vx mivarah liyelahche… quiiin sis…😊😊😊

  • Kix

   December 5, 2019 at 10:30 am

   Mi varu vx ok ekm mi ah vure kuda thankolheh dhigukollahce… ingey quiin😊😊

 18. Quiiin🌹

  December 5, 2019 at 10:33 am

  Yeah in sha allah ekkala kujja …
  nd thanku so much for commenting …

 19. Quiiin🌹

  December 5, 2019 at 10:34 am

  I’ll try ingey kix …
  In sha allah dhigu koh lyevey thw balaanan … thanku kix😊😊😊

Comments are closed.