13

އަލްވަދާޢު..

ފަތިސްނަމާދު ކުރަން ތެދުވިގޮތަށް އަހަރެން އުޅެމުންދިޔައީ ބަދިގޭގައެވެ. ފިރިމީހާ ފަތިސްނަމާދު ކޮށްގެން އަންނަންވާއިރަށް ސައި ހެދޭތޯއެވެ. ކުޑަދެބެން ހޭލުމުގެ ކުރިން ރޮށިފިހެ، ރިހަފޮދެއް ކައްކާލީ، އެދެބެން ހޭލައިފިއްޔާ ދެން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރަން...

9

ކަޅު ސަފުހާ (2)

އަތުގަ އޮތް ތަޅުދަނޑިއަށް ބަލާލުމަށްފަހު ތަޅަށްބަލާލީ ހައިރާން ކަމާއެކު އެވެ. އެތައް ސުވާލެއް އެވަގުތު އިވީގެ ހިތަށް އަރާ ފައިބަމުން ދިޔައެވެ. އިރުކޮޅަކު ހުރެލުމަށްފަހު ކޮންމެ ގޮތެއް ހެޔޮކަމަަށް ތަޅުގަނޑިޖަހާ އަނބުރާލިއެވެ. ”...

8

ކަޅު ސަފުހާ

އިވީ… އިވީ.. ނާޒިމާ މެދުކެނޑުމެއްނެތި ދޮރުގަ ތަޅަމުން އެއްވަރަށް ގޮވަމުން ދިޔައީ އޭނާގެ ހުރި ހަމައެކަނި އަންހެން ދަރިފުޅަށެވެ. ހޭލާއޮތް ނަމަވެސް އެނދުން ތެދުވަން ބޭނުންނުވެފަ އޮތުމުގެ ސަބަބުން އިވީ އަޅާވެސް ނުލާ...

32

ހާދަ ލޯބިންނޭ..(10)

ރަޔާން އިރު އިރުކޮޅާ ދޮރާއި ދިމާބަލާލައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ މިއަދު ކުރަން އައި ކަންތަށް ކުރާނެއެވެ. އޭނާ ހުރީ ހަމަހެއަކު ނޫނެވެ. ނީރާގެ އެތަން މިތަނުގައި ފިރުމަމުން ދިޔައިރު އެ ހިލަ ހިތަށް...

41

މިއީ ތަޤްދީރު ހޭ؟ (19ވަނަ ބައި)

ޝާމިންގެ ހިތްވަރުގަދަ ކަމުން ލަމްޔާ ހިތާހިތުން ޝާމިންއަށް ތައުރީފުކުރަމުން ދިޔައިރު ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ލަމްޔާގެ ލޮލުން ކަރުނަތަށް ފައިބަމުން ދިޔައެވެ. “މީ އަހަރެންގެ މަޒީ، އަހަރެންނަށް ކުޑައިރު އެގޮތަށް ދިމާވެފަ ހުރީމަ އެހެންވީ، އަހަންނަށް...

10

ކުރަމުން ތިދާހާ ގޯނާ 4..

އަމޭލިއާގެ ލޮލުގައި ވީ ރުޅިވެރިކަމާ ނަފްރަތެވެ. ޕޮލިހުންގެ އަސްލު ސިފަ މިހާރު އަމޭލިއާއަށް އެނގޭކަހަލައެވެ. ހަފްތާއެއް ނިމި ދިޔައިރުވެސް އާތިފުއާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުލިބުމުން އަމީނާގެ ހާލަތު ދިޔައީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް...

19

އެދެނީ މަޢާފް

(ތިންވަނަ ބައި) “ކަލޭތަ؟” ރުޅިވެރިގޮތް ދައްކަމުން ދަތްކުނޑި ވިކާލާފައި މާނީ ބުނެލިއެވެ. “ހާދަ މޮޅޭ އެކްޓު ކުރަން.” މާނީގެ މޫނުގައި ފިރުމާލަމުން ތައުފީގު މިހެން ބުނުމާއެކު ދެމީހުން ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލީއެކުއެކީގައެވެ. ތައުފީގު އޭނާގެ...

10

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް…ހާދަހާ ލޯބިވޭ 39

އީމަންއަށް ހޭލެވުނު އިރު އަށެއް ޖަހަނީއެވެ. މިއަދު ރީމް ކޮބައިބާއޭ ހިތް ސުވާލު ކޮށްލި އެވެ. ހިތްވަރުކޮށްފައި ތެދުވެ އިށީނދެލިއެވެ. އީމަން ހެޑްބޯޑްމަތީގައި ހުރި ބެލް އަށް ފިތާލުމާއެކީ ނޯކަރެއް ކޮޓަރިއަށް އައެވެ....

15

ދޭނަން ހިތާ ޖާނާ..! 8ވަނަ ބައި

“އަލާން… އަލާން…!” އަލާންއަށް އިސް އުފުލާބަލާލެވުނެވެ. އޭރު ތަންކޮޅެއްދުރުގައި މަޑުކޮއްލައިގެން އެހުރީ ހުދު އަލާންގެ ސޫރައެވެ. އެއްވެސް ތަފާތެއްނެތެވެ. “ހާދަ ފިނޑިއޭ…! ބަލަބަލާ ހުއްޓަ ކިހިނެއް މިވީ…! ހެހެހެ..” އެމީހާ އަލާންއަށް މަލާމާތްކުރިއެވެ....

41

މިވަނީ ލޯތްބޭ… 4

  ޖުމާނައަށް ވަގުތުން ހަޅޭލަވައިގަނެވުނެވެ. ބިރުން ތުރު ތުރުއަޅައިގަތެވެ. ހާދިމް އަނދިރިގަނޑުގެ ތެރެއިން ނިކުމެގެން އައެވެ. އޭރު އޭނާގެ އަތުގައި ބޮޑު ލަކުޑި ގަނޑެއް އޮތެވެ. އެއަށްފަހު ޖުމާނަގެ ނަޒަރު ހުއްޓުނީ ބިންމަތީގައި...

15

ކުރަމުން ތިދާހާ ގޯނާ 3..

“ކާލޭ… މިތާ… މަރުވޭ” އާތިފް އުބެއިދު ކަރުގައި ހިފައިގެން ހުރެ ކިޔަމުން ދިޔައީ މިއިން ޒަމާނެއްގައިވެސް މީހާކާ ދިމާލަށް ބުނެފައި ނުވާ ބަސްތަކެވެ. “އާތިފް” އަބްދުލް ރަހުމާނު އާތިފުގެ ކޯމަތީގައި ޖެހި ބާރު...

23

އެ އިޙްސާސް…

ނަޝީދާގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުންދަނީ ހިތާމަވެރިކަމެވެ. ލޮލުން ފައިބަމުންދާ ކަރުނަތައް އިރުއިރުކޮޅުން ފޮހެލައެވެ. ކިތަންމެ ހިތްވަރުކުރަން މަސައްކަތް ކުރިއަސް އެކަންދަނީ ނާކާމިޔާބު ވަމުންނެވެ. އެހެންނުވާންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ހުރި ހަމައެކަނި އަންހެންދަރިފުޅު އެ އޮތީ...

16

ހާދަ ލޯބިންނޭ.. (9)

ނީރާ ކައި ނިމުމުން ނީރާއަށް ފެންވެސް ޖައްސަން ޖެހުނީ ޝާއިންއަށެވެ. އެހެން ކަމުން ފެން ދިނުމަށްފަހު ޓިޝޫއެއް އަތަށް ލައިދީ ޝާއިން ނިކުމެގެން ދިޔައީ އިތުރު ބަހެއްވެސް ބުނެނުލައެވެ. ޝާއިން ބޭރަށް ނިކުމެ...

18

މިވަނީ ލޯތްބޭ.. 3

  އޭނާގެ ހިނގުމަށް ބަދަލެއް އައީ މަގުގެ އެއްފަރާތުން ދުވެފައި އައި އަންހެންކުއްޖެއް ފެނިފައެވެ. އަޅައިގެން ހުރި ބުރުގާ ބޮލުން ނައްޓާލަ ފާނެހެންވެސް ހީވިއެވެ. އެހާވެސް އޭނާގެ ދުވެލި ބާރެވެ. އެ އަންހެންކުއްޖާ...

9

ދޭނަން ހިތާ ޖާނާ..! 7ވަނަ ބައި

“އަހަރެންނަށް ހީވަނީ މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ސާމާނު ވިއްކާ ތަނެއް މިހިސާބުގަ ވަރަށް ހިނގާނެހެން…” ނާއިފްވެސް ވާހަކައިގަ ބައިވެރިވެލަމުން ބުނެލިއެވެ. ” ތީ ވަރަށް ރަނގަޅު ހިޔާލެއް… މަސް ދޯނިތަކުން ފަޅުފުރިފަ އޮންނަންޔާ ވަރަށް...

26

މިވަނީ ލޯތްބޭ…. 2

  ޒާޔަން ޖުމާނައަށް އޭނާ ނައިފަރަށް ދާންޖެހޭ ވާހަކަ ފޮރުވިއެވެ. މިކަހަލަ ފުރުސަތަކަށް އޭނާ ބަލަ ބަލަ ހުންނަތާ ވަރަށް ދުވަސްވެއްޖެއެވެ. ނަސީބު އޭނާގެ އަތުގައި ހިފީ އޭނާ އެކަމަށް ހީ ވެސް...