46

ހިތް ވިންދާނުލައި… (21)

މެންދުރުން އަނބުރާ ބާރަޖެހިއިރު ޒެރީން އަދިވެސް އޮތީ ނިދާފައެވެ. މާކިން އޭރު ހޭލިގޮތަށް އަމިއްލައަށް ސައި ހަދައިގެން ބުއި އިރުވެސް ޒެރީންއަކަށް ހިލަމެއް ނުވެއެވެ. ތިރިއަށް ދާން އުޅެފައި ވެސް އެ ހިތްވަރު...

11

ގުޅާލައްޗެވެ….

ނޯޓް: މީ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ކަލާ ހިތާމަކުރާ ކަމުގައިވާނަމަ އަހަންނަށް ގުޅާ ލައްޗެވެ. އަހަންނަށް ކަލާގެ ހިތް އުފާ ކޮށް ނުދެވިދާނެއެވެ. އެކަމަކު، އަހަރެން ކަލާ އާއިއެކު ހިތާމަކޮށް ރޮއި ހަދާނަމެވެ. ކަލާ...

8

ހީކުރި ހެނެއް ނުވިއެވެ….

ނޯޓް: މީ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ކަޅި ޖަހާ ނުލާ އަހަރެން ބަލަހައްޓައިގެން ހުރީމެވެ. އެމޫނަށެވެ. ލޯބި ލޯބި މޫނެކެވެ. ލުއި ހިނިތުން ވުމެކެވެ. މަސްތީ ބެލުމެކެވެ. ބަލާ ފޫހިވުމެއް ނެތެވެ. އެހާވެސް ފުރިހަމައެވެ....

14

ނުފޫޒު

ޢާއިލާއެއްގެ ދިރިއުޅުން ހަމަޖެހޭ އުފާވެރިގޮތެއްގައި ވޭތު ކުރެވޭނީ، އެޢާއިލާގެ އިސްކޮށް ތިބި މީހުންނަކީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެގެންވާ މިނިވަން ވިސްނުމެއްގެ މަތީގައި ދިރިއުޅުން ވޭތުކުރާ ބަޔަކަށް ވެގެންނެވެ. މިތާނގައި ޢާއިލާއެއްކަމަށް ސިފަ މިކުރަނީ ދެމަފިރިންނާއި...

3

ސަޚްޝިއްޔަތު

މީހާ މީހަކަށް ވަނީ އިސްކޮޅުން ކުރުވެ، ގޮތްދާ ހިތްލާ، އަޑަށް ބާރުލާ ވާހަކަ ދައްކައިގެނެއްނޫނެވެ. ނުވަތަ، އަޑުއޮތްތަނަކަށް ހަޅޭއްލާ ހިތަށް އަރާ އެއްޗެއް ދެން ތިބި މީހުންނާއި ދިމާލަށް ބުނުމަކުންވެސް ނޫނެވެ. ނުވަތަ...

11

ކަޅު ބުޅާ…(1)

ދުލުން ބަހެއް ބުނާއިރު، މިބުނެވެނީ ކީކޭކަން ހަންދާންކުރާށެވެ! ފެންވަރައި ނިމިގެން ނަހުމާ އައިސް ޑްރެސިންގ ޓޭބަލްގެ ކުރިމައްޗަށް ހުއްޓިލިއެވެ. އޭރު ނަހުމާ އިނީ ނަހުމާ އަތުގައި އޮތް އެންމެ ރީތި ހެދުން ލައިގެނެވެ....

11

ނޯޓް ކަރުދާސްކޮޅު

އަހަރެން ސިގިރޭޓެއް ނުބޮމެވެ. ކޮފީއެއް ނުބޮމެވެ. ރައްޓެހިންނާއިއެކު ހީ ސަމާސާ ކުރުމެއް މިހާރަކު ނެތެވެ. ހުރިހާ ކަމެއް ބަދަލުވީ ކުއްލިއަކަށެވެ. ހީވެސް ނުކުރާހާ އަވަހަށެވެ. ދުރުން މަންޒަރު ބަލަން ހުންނަ މީހާވެސް ކޮސްވާނެއެވެ....

24

ހިތަކުން ނުފިލާނެ 28

” އާދެބަލަ ކޮޓަރިއަށް…! ” މައިޝާ ފާޒިންގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ހިނގައިގަންނަމުން ބުނެލިއެވެ. ފާޒިންވެސް މައިޝާއާއި އެކު ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަނީ ކުރިމަތިވާންއުޅޭ ތޫފާނުގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ނޭގިއެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވަދެފައި މައިޝާ...

38

ހިތް ވިންދާނުލައި… (20)

ދެދުވަސް ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރުވެސް އިނާރާ އުޅުނީ މާކިންއާއި ދުރުންނެވެ. މިއަދަކީ ޒެރީން އެގެއަށް ގެންނަ ދުވަހެވެ. ނަމަވެސް އިނާރާ ހެނދުނު ހޭލީންސުރެ އުޅެނީ ކޮޓަރީގައެވެ. އޭނާ ބޭރަށް ނިކުންނަ ހިތްނުވެފައި ޒެރީންގެ މޫނު...

15

ހަތަރު އުދަރެސް (5)

“ވަރަށް ބޮޑާ ހާކާ ދޯ؟! ހަމަ ލިއު ގެ ސްޓައިލް” ދެމީހުން އެކަނި ވުމުން އަހުނަފް ލިއުޒާއާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. “ކޮންތާކު، އަހަންނަށްވުރެ ހާސް ބައި ބޯހަރުވާނެ..” ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލަމުން ލިއުޒާ ބުންޏެވެ....

19

ކުށަކާ ނުލާ….2

 ޖެހެމުން ދިޔަ ފިނިވައިން އަހަރެންގެ ހިތާއި ހަށިގަނޑަށް ތަޞައްލީ ހޯދަމުން ދިޔައީމެވެ. މަޑުމަޑުން ނިދެންފެށުނު ކަހަލައެވެ. އަނެއްކާވެސް ފޯން ރިންގްވާން ފެށިއެވެ. ފޯނަކަށް ފަހު ފޯނެއް އަންނަމުން މެސެޖެއްގެ ފުލުގައި މެސެޖެއް އަންނަމުން...

18

އަލްމާޝް -3

“ނޫން މާޝް ދެން ހުއްޓާލާ… ތީ ކުށެއް ނޫން… އަހަރެން ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިއްޖެ… ޔަގީން މާޝް ތިކުރި ކަންތަކުން ދައްތަވެސް ބޭބެ ވެސް ރުޅި ނާންނާނެ. އަވަހައް ދައްތައަށް ކިޔާދީ… ބޭބެ މާލޭގަ...

17

ހިތަކުން ނުފިލާނެ 27

ބަނޑުފައިވެފައި ހުރިވަރުން ފާޒިން އަވަހަށް ކެއުމާއިގެން ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. އިންހާވެސް ފާޒިންއާއި އެކު ކެއުމުގައު ބައިވެރިވިއެވެ. ކައިނިމިގެން ފާޒިން ގޮސް ގޮނޑިސެޓުގައި ޖައްސާލީ ވަރުބަލިވެފައި ލޯމައްޗައް ކުޑަކޮށް އަނދިރިވާން ފެށުމުންނެވެ. ގިނައިރު ނުކައި...

26

ކުށަކާ ނުލާ

އަހަރެން ކުއްލިއަކަށް ގެއިން ނިކުމެގެން ދުއްވައިގަތީމެވެ. ވަކި ދާނެ ތަނެއް ނޭނގި ދުވަމުން ދުވަމުން އަހަރެންދިޔައި ޚުދު ކޮންތާކަށްކަމެެއްވެސް އަހަންނަކަށް ނޭނެގެއެވެ. އެންމެ ފަހުން އަހަރެން ވަރުބަލި ވެއްޖެއެވެ. ވަރުބަލިކަން ފިލުވާލުމަށްޓަކައި އަހަރެން...

73

ހިތް ވިންދާނުލައި… (19)

މާކިންއާއި އިނާރާ އެކަނިވެރިވީއެވެ. “ބަމްބީ ޕްލީސް..” މާކިން ދެރަވެފައި އިނދެ ބުނެލިއެވެ. މާކިންގެ މޫނަށް ގެއްލިފައި އިން އިނާރާ އިނީ ހަދަންވީގޮތް ނޭނގިފައެވެ.. އެއްކޮޅުން އޭނާ ނަފްރަތުކުރައި އެނާއަށް އެހައި އަނިޔާދިން މާކިންއެވެ....

13

ހިތަކުން ނުފިލާނެ 26

” ދެން ދެމީހުން ތިހެން ބަލަންނުތިބެ ހިނގާބަލަ އެތެރެއަށް…! އެތެރެއަށް ގޮސްވެސް ބެލިދާނެއެއްނު..! ” މިޝާ މިސްރާމެންނަށް ބަލަންހުރެފައި ބުނެލިއެވެ. މިޝާ އެހެންބުނުމުން އިމާދުއަށް ސިހިފައި ބަލާލެވުނެވެ. މިސްރާ ލަދުން އިސްޖަހާލިއިރު އެދޮން...