ބޭވަފާތެރި ނުވަމޭ ޔާރާއޭ
40

ބޭވަފާތެރި ނުވަމޭ ޔާރާއޭ…( 9 ވަނަ ބައި)

” ޑޮކްޓަރ. ވަރަށް އަވަހަށް.” އީނާޝް ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ދޮރުމަތީ ހުއްޓެލައި ނަރުސް ކުއްޖެއް ގޮވައިލުމުންނެވެ. އޭރު ބޭރުން މީހުން ހަޅޭއްލަވާ އަޑު އިވެއެވެ. އީނާޝް ބޭރަށް ނިކުމެލުމާއިއެކު ލެއިން ޗަސް ތެޅިގެން...

11

ޤުރުބާންވުމީ މިހިތުގެ އުފާ 19 ވަނަ ބައި

“އޯ މައި ގޯޑް… އަސްލުތަ. އަބީ ކޮންފެސް ކުރީތަ؟” ސާރާ ފުމެން ފެށި އެވެ. ޖަންނަތުވެސް ސާރާއާއި އެއްވަރަށް ފުމެން ފެށި އެވެ. ކޮޓަރީގައި އޮތް މުޒައްފަރު ނިކުތީ މާ ބާރަށް ދެމީހުން...

26

ހީލާފާނުދޭ ލޯބިވާ… (1 ވަނަ ބައި)

ޑިއުޓީ ނިންމާލާފައި އިޒްޔާން އޮފީހުން ގެއަށްދާން ނުކުތް ތަނާހެން ވާރޭ އޮއްސާލައިފިއެވެ. ހަނދާންނެތި ކާރު ނުލާ އާދެވުމުން ނުތެމި ދެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް އިޒްޔާންއަކަށް ނުފެނުނެވެ. އެހެންކަމުން އަވަސްއަވަހަށް ފޯން ނަގާ އޭނާގެ...

22

ކޮންމެ ވިންދެއްގައި… (2 ވަނަ ބައި)

އެހިޔާލު ދުރުކޮށްލައި ހިތައް ހަމަޖެހުމެއް ހޯދުމަށްޓަކައި މަރާލި ދެލޮލާއެކު އަހަރެންގެ ސިކުނޑިއަށް ބޮނޑިވެގަތީ އަހަރެންގެ ހިތްދަތި މާޒީއެވެ. ސިފަވެގެން އައީ އަނދިރީގެތެރޭގައިވި އަހަރެންގެ ހަޔާތައް އަލިކޮށްދިން ރަހުމާއި ކުލުނުން ފުރިގެންވި ބައްތީގެ ހުޅުކޮޅު...

21

އިންސާފް… 17 ވަނަ ބައި

“އާސީން.. އަހަރެން އާސީންދެކެ ލޯބިވޭ.. ވަރަށް ބޮޑަށް.. އަހަރެން ބޭނުންވަނީ އާސީންއާއި އެކު ދެން ދުވަސްތައް ގުނަން.. އާސީން އަހަރެންގެ ހުރިހާ އުފަލެއް އަދި ހިތާމައެއްގައި ބައިވެރިވެގެން.. ހުރިހާ ހާލަތެއްގައި.. އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ...

ބޭވަފާތެރި ނުވަމޭ ޔާރާއޭ
55

ބޭވަފާތެރި ނުވަމޭ ޔާރާއޭ… ( 8 ވަނަ ބައި)

” ސާއިމް. އޭނަ އަހަރެން ދޫކޮށްފަ އެހެން މީހަކާއިއެކު އުޅެން ނިންމައިފި. އަހަރެންގެ ހިތް ފުނޑު ފުނޑު ކޮށްލައިފި. އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން ޖަހަންނަމަޔަކަށް ހަދައިފި. އެހެން މީހެއްގެ ހައްގަކަށް ވެއްޖެ. އަހަރެން ކިހިނެއް...

29

ކޮންމެ ވިންދެއްގައި… (1 ވަނަ ބައި)

12:30 ގެ ބެލް ޖެހުމާއެކު އަހަރެން ކުލާހުން ނިކުމެ ސްޓާފްރޫމަށް ވަނީމެވެ. ސެޝަން ނިމުނު ކަމުގައިވިޔަސް ގެޔަށް ދެވޭނީ 2 ޖަހާއިރުކަމަށްވުމުން އެހެން ދުވަސް ދުވަހު އަހަރެންގެ މަސައްކަތަކީ އަނެއްދުވަހުގެ ފިލާވަޅުތަކަށް ތައްޔާރުވުމެވެ....

19

ވާނޭހެ ދުނިޔޭގާ (1)

ވިލިމާލެ ފެރީގެ ތެރެއަށް މީހުން އަރައި ހަމަ ޖެހުމުން ފެރީ ނައްޓާލައިފިއެވެ. އެއްކަނެއްގައި އިށީނދެލައިގެން އިން އަންހެން ކުއްޖާ ދޭތެރެއަކުން މޫނު ފުހެލައެވެ. ހީވަނީ މީހުންގެ ތެރޭގައި އިންނަން ވުމުން ބިރުން އިންހެނެވެ....

37

އިންތިޒާރުގައި ހުރިން 4

  ޒިން އޭނާގެ ޓެބްލެޓް ހިފައިގެން އައިސް ކާ މޭޒްމަތީ އިށީނދެލިއެވެ. ސުމާ ފެންނަ ހިސާބުގައެވެ. އެއަށްފަހު ގޭމެއް ކުޅެން ފެށިއެވެ. “ބޭބީ މިއަދު މީ ހުކުރޭ…. ދޯ….. މަންމި ހަނދާނެއްވެސް ނެތް.....

31

މަންޝާ (ސަތާރަވަނަ ބައި)

ޕާރުސަލް ބޭރުގައި ލިޔެފައިވާ ނޯޓުކޮޅު ކިޔާލުމަށްފަހު ނަވާފާ ދިމާލަށް މަންޝާ ބަލާލިއެވެ. “ޒަފްރީން… މާޝާﷲ… ވަރަށް ލޯބި ނަމެއް….” “އާން މި ހިފައިގެން ނާދެވިގެން މިއުޅުނީ….. ބައިވަރު ގޭތަކަށް ގޮއްސަ މިގެއަށް އެންމެ...

26

އިންސާފް.. 16 ވަނަ ބައި

އަހަރެން ދުވެފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެތަނުން ދުރައްދިޔައީމެވެ. ސައިކަލު ކައިރިއަށް ދެވުނު އިރު ސިކުނޑީގައި ވަނީ އެންމެ ނަމެވެ. އައިރްގެ ނަމެވެ. އައިރް އައިސް އަހަރެން އެބިރުވެރިކަމުން ސަލާމަތް ކޮށްދޭނެނަމައެވެ. އަހަރެން މިތަނުން...

7

މާޒީ…..(ތިންވަނަބައި)

ކަމެއް ވަރަށް ގޯސްވެއްޖެކަން ހުސޭނަށް މި އިނގުނީ ދެނެވެ.ބާުުރު ބާރަށް މީހުންތަށް އެއްކައިރި ކޮށްލުމަށްފަހު އެގެއިން ނިކުތުމަށް އެނބުރެލި ވަގުތު ދެން އެފެނުނުމަންޒަރުން ހުސޭނަށް ހީވީ ހަތަރު އުދަރެސް ފެނު ޖެހުނުހެންނެވެ.ބުނާނެއެއްޗެއްނޭނގި ގަބުވެފައިހުރެވުނީއެވެ.ވާނީވެސް...

9

އަހަރެންގެ ވާހަކަ (ސޯޅަވަނަ ބައި)

“ތީ ޝާލްއަށް ހީވާގޮތް.. އަހަރުމެން ހިތަށް އަރަނީ އަހަރުމެންނަށް ނޫޅެވޭނޭ އެމީހުންނާވަކިންނެއް.. އެކަމަކު ކުޑަކުޑަ ހިތްވަރެއް ކޮށްލީމަ އިނގޭނީ އަހަރުމެންނަށްވެސް އުޅެވިދާނެކަން އެމީހުންނާ ނުލާ..” ދޮންބެއަށްވުރެ ބޮޑަށް އެކަން ވިސްނޭނެ އެހެންމީހަކު ނުހުންނާނެއެވެ....

46

އިންތިޒާރުގައި ހުރިން 3

  އަހަރެން ކިޔަވަމުން ދިޔަ ކޯހުގެ 3 ވަނަ އަހަރު ފެށުނުތަނާހެން ދޮންތަ ބަނޑުބޮނޑުކަމުގެ އުފާވެރި ހަބަރު ލިބުނެވެ. އަހަރެންގެ އަދި ދޮންތަގެއާއި ދޮންތަބެއަށް ލިބުނު އުފާ ބަޔާންކުރަންވެސް ދައްޗެވެ. އޭރު ދޮންތަ...

25

ޤުރުބާންވުމީ މިހިތުގެ އުފާ 18 ވަނަ ބައި

އެރޭ ރީތިވެގެން އަބްޔާން އައިސް ގޮނޑިއެއްގައި އިށީދެގެން އިނެވެ. އަމިއްލަ ފައިގެ ފަލަމަސް ގަނޑުގައި ދެ އުޅަބޮށި ވިއްދާލައިގެން ބޮލުގައި ހިފަހައްޓާލައިގެން އިސް ޖަހައިގެން އަބްޔާން އިނެވެ. އަބްޔާން އަދިވެސް އިނީ މިއަދު...