10

އިންތިޒާރު ( އަށްވަނަ ބައި )

މާޔާ ލައިގެން އެ ހުރީ އޭނައަށް ފެނުނު ކުއްޖާ ލައިގެން ހުރި ހެދުމެވެ. އޭރު އޭނައަށް ފެނުނީ މާޔާކަން އޭނައަށް ޔަގީނެވެ. ދެން މާޔާ ދޮގު އެ ހެދީ ކީއްވެހެއްޔެވެ. ކިޔާން ކުޑަކޮށް...

12

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް…ހާދަހާ ލޯބިވޭ 13

އަނެއް ކޮޅުން އީމަންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަން ހުރި އަސަރު ބަޔާން ކޮށްދޭން ދައްޗެވެ. ހީވަނީ މަރުވެފައިވާ ހިތަކަށް އާރޯކަމެއް ލިބެން އުޅޭކަމުގެ ފަހިމަގު ފެނިފައި ވާހެންނެވެ. “އީމަން!” ޔާނާއަށް ބުނެލެވުނެވެ. އީމަން މަޑުމަޑުން...

25

ދީވާނާ ލޯބިން ވެއްޖޭ. . [24]

“ޝްޝްޝް..” އަހަރެން ޝާޔާގެ ތުންފަތުގައި އިނގިލި ޖައްސާލަމުން އިތުރަށް ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް އެންގީމެވެ. “ޝާޔާ.. އަހަރެން ޝާޔާ ކައިރީގައި ބުނަން ބޭނުންވެފަ އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެއް އެބައޮތް. އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު އެވާހަކަ...

44

ހިޖުރަ (އަށާވީސްވަނަ ބައި)

“މި ސުވާލު ހަދަން އެނގޭތަ؟ މިއީ އިއްޔެގަ މެތްސް އެކްސްޓްރާގަ ދިން ސުވާލެއް.” މިޞްބާޙް އޭނަގެ ފޮތުގައި އެންމެ ފަހަކަށް ލިޔެފައި އޮތް އަލްޖެބްރާ ސުވާލު ދައްކަމުން ބުނެލިއެވެ. އަފްރީން އެއްފަހަރު އެއަށް...

13

އިންތިޒާރު ( ހަތްވަނަ ބައި )

ކިޔާން މާއިޝާ ދިޔަ ދިމާލަށް ބަލަން ހުރެލާފައި ކާރުދުއްވާލީ ފާޑެއްގެ ގޮތެއް އަނގައަށް ހަދާލަމުންނެވެ. މާއިޝާ ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ދަބަސް އަތުކޮޅަށް ނަގާ ހޫރާލީ ރުޅިއައިސްފަ ހުރި ވަރުންނެވެ. ދެންމެގައި އެ މޫނުމަތީގައިވި...

90

ދިމްޔާ (18 ވަނަ ބައި)

ނޯޓް: (މިވާހަކައިގެ މިޕާޓްގައި ދެ ދިމްޔާގެ ވާހަކަ ގެނެސްފައި އޮތުމުން ފަހުން ވާހަކައަށް އައި ދިމްޔާއަށް މުޚާތަބު ކުރެވިފައިވާނީ މާޔާގެ ނަމުން ކަމުގައި ކިޔުންތެރިންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވާލަން)   “އިމޫ…. ކެތްކޮށްލާ… ކޮންމެގޮތެއް...

12

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް…ހާދަހާ ލޯބިވޭ 12

އެތެރޭގައިވެސް ވަނީ ފުޅިބައްތީގެ ފަނޑު އަލިކަމެވެ. ފަނުން އަޅާފައިވާ ކޮޓަރިއެއް ކަހަލަ ތަނެކެވެ. ކޮޓަރީގެ މެދުން ފަނުންހުރި ޕާރޓިޝަނެއްކަހަލަ ބައެއް ހުރުމުން ދެބައިވަނީ ވަކިވެފައެވެ. ޕާރޓިޝަނުގެ އަނެއްފަރާތުން އަލިވަމުން ދިޔުމުން ފުޅިބައްތިފަދަ އެއްޗަކުން...

26

ނަޖާ (ސާދަވަނަ ބައި)

ގަޑިން 1:45 ވީތަނާހެން ދޮރުގައި މީހަކު މަޑު މަޑުން ޓަކި ޖަހާލިއެވެ. މަސްތުގައި ތިބި އެއްވެސް މީހަކަށް އެ އަޑު ނީވޭ ކަހަލައެވެ. އަނެއްކާވެސް ކުރިއަށް ވުރެއް ބާރަށް ޓަކިޖަހާލިއެވެ. ނިވާކަމެއް ނެތް...

31

ހިތަކުން ހަމަ ނުފިލާނޭ…

އަހަރެންނަކީ މާކަ ރީތި އަންހެން ކުއްޖެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ހުތުރު ކުއްޖެކޭވެސް ނުބުނެވޭނެއެވެ. ހުންނާނީ ބުރުގާ އަޅާފައެވެ. ފިރިހެން ކުދިންގެ މެދުގައި މާކަ މައްޝޫރު ނޫނަސް، ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ ކުދިންނާއި ވާހަކަ ދައްކާ...

21

މިހިތް އެބަ ތެޅޭ ހަމަ ކަލާއަށް ހުވާ -1

މޫދުގައި ކުޅެން ތިބި ކުދިންނާ ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިން ހީންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައި ހިތްހަމަޖެހުމުގެ އަސަރުތަކެވެ. ތުންފަތްމަތީގައި ވަނީ ލުއިލުއި ހިނިތުންވުމެކެވެ. ދިގު ފަން އިސްތަށިގަނޑު ވަޔާ ވިހުރުވެމަުން ދިޔައިރު ބަލާލަން...

11

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް…ހާދަހާ ލޯބިވޭ 11

. މަޑުމަޑުން ދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަހު އެތެރެއަށް ވަނެވެ. އެތެރޭގައިވެސް ވަނީ ފުޅިބައްތީގެ ފަނޑު އަލިކަމެވެ. ފަނުން އަޅާފައިވާ ކޮޓަރިއެއް ކަހަލަ ތަނެކެވެ. ކޮޓަރީގެ މެދުން ފަނުންހުރި ޕާރޓިޝަނެއްކަހަލަ ބައެއް ހުރުމުން ދެބައިވަނީ ވަކިވެފައެވެ....

15

ދީވާނާ ލޯބިން ވެއްޖޭ. . [23]

15 ވަރަކަށް މިނެޓްގެ ތެރޭގައި އަހަރެން ހިތްހަމަ ޖެހޭވަރަށް ބޯކޮށައި ތުނިކޮށްލެވިއްޖެއެވެ. މިހާރު ހީވަނީ އުމުރަށްވުރެވެސް ޅަ ހެނެވެ. ގޮނޑިން ފައިބާ ރީތި ގޮތަކަށް އިސްތަށިގަނޑު ހަދާލުމަށް ފަހު އަހަރެން އެނބުރިލާ ސަޅި...

12

އިހުމާލް ( ފަހުބައި )

ސިޓީއުރަ ކަނޑާލުމަށްފަހު ރާޝިދު އަޑުހަރުކޮށް ކިޔަން ފެށިއެވެ. ”އަހަރެންގެ ނަމަކީ ނަތާޝާއެވެ. ރުޝްދާއަށް ފަހަރުގައި އަހަރެން އެނގިދާނެއެވެ. ނޭނގިދާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް އިތުރަށް ކިޔައި ދޭނަމެވެ. އަހަރެންނަކީ މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން،...

10

އިންތިޒާރު ( ހަވަނަ ބައި )

ހެމުން އެކި ވާހަކަ ދައްކަމުން މާޔާ ވަގުތުގެ ބޭނުން ހިފާލާއިފައި ޒިޔާންއާ ކާވްޔާ އޭނަ ފެނުމުން އެހާ ހައިރާންވީ ކީއްވެހޭ ކިޔާން ގާތު އަހާލިއެވެ. ސިކުންތު ކޮޅެއްގެ ހަމަހިމޭން ކަމަށްފަހު ކާވްޔާ ކުރިންވެސް...

49

ނަޖާ (ތޭރަ ވަނަ ބައި)

“އަޑު އެހިންތަ ހުޅުމާލެއިން މީގެ ދެ މަސް ކުރިން މީހަކު މަރާލި އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ….. އެއީ އަހަރެންގެ ދޮންތަ…. އެ ހާދިޘާއަށް ފަހު އަހަރެން ވަރަށް އެކަނިވެރިވި…. އަހަރެންނަށް އުޅެން ވަރަށް އުނދަގޫވި….....

59

ހިޖުރަ (ހަތާވީސްވަނަ ބައި)

“އަދިވެސް އެމީހުންގެ ބިރު ދެއްކުންތަކަށް ނިމުމެއްނާދޭ. ނޫހުގެ އޮފީހުން ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހި މަދު އެބަވޭ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން. އެމީހުން އަމިއްލައަށް ބުނަނީ ތިމަންނަމެންނޭ ވަގަށް ނަގަނީ. ދެން އެއްދުވަހު ސައިޓްވެސް ހެކްކުރަން...