މިފަހަރު ރުހާ ކާމިޔާބުވިއެވެ.މީކާއިލް އަޔާ އާ ގުޅުން ކަނޑާލިއެވެ.ރުހާވެސް އަޔާ އައި ގުޅުން ކަނޑާލިއެވެ……

……………………………………………………………………………………………………………………………………… ދެން އަޔާ އަށް އިތުބާރު ކުރެވޭ ވަރަށް ގާތް އެކުވެރިއެއް ލިބުނެވެ.ނަހުޒާއެވެ.ވަރަށް ރަނގަޅު ކުއްޖެކެވެ.އަޔާ ނަހުޒާ ކައިރީ އަޔާ އަށްދިމާވި ކަންކަން ކިޔާދިނެވެ…………….

މީގެ 2 މަހަކަށް ފަސް……

އަޔާ އަދިވެސް މީކާއިލް މަތިން ހަނދާނެއް ނުނެތެއެވެ. ނަހުޒާ:މަ އަޑުއެހިން މީކާއިލް އާއި ރުހާ ރަށްޓެހިވި ވާހަކަ.ތެދެއްތަ؟ އަޔާ: އާ. އެކަމު މަ ކައިރީ މީހެއް ބުނި އޭނަ ޝާފިއު އާ ރަށްޓެހިވި ވާހަކަ. ނަހުޒާާ:ދެން ނޭގެ.

އެދުހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ. ރައިހާން ، ނަހުޒާ އަދި އަޔާ ތިބީ ރަޝު ތުނޑީގައެވެ.ރައިހާން އަކީ ނަހުވާގެ ބޯއީ ފުރެންޑެވެ.އެތާ ތިއްބާ ފެނުނީ ރުހާ އާއި ޝާފިއު މޫދުގަ ތިއްބައެވެ.އެވާހަކަ އަޔާ މީކާއިލް ކައިރީ ބުނަންނިންމިއެވެ. އެ ރޭ މީކާއިލް ކައިރި އަޔާ އެވާހަކަ ބުންޏެވެ. އެ ގަޑީ އެތާ ރުހާވެސް ހުރިއެވެ. ނަމަވެސް ކުރިއާ ހިލާފަށް މިހާރު މީކާއިލް އަލާ ދައްކާ ވާހަކަ ގަބޫލެއްނުކުރެއެވެ. މީކާއިލް:ނުވާނެ އެހެންއެއް ހެއްކެއް ވެސް ނެތެއްނު އެކަމުގެ އަހަރެން ރުހާ އަށް ޓުރަސްޓު ކުރަން. އަޔާ އެއްޗެއް ބުނާނެ ކަމެއްނެތް މިހާރު މިތަނުން ނައްޓާލާ.

މީކާއިލް ރުހާ އަތުގަ ހިފަގެން ދިޔައެވެ. ރުހާ ފަހަތަށަ އެބުރި ލާނެއް ގޮތަކަށް ހީލިއެވެ. އަޔާ ވެސް ގެޔަށް ދިޔައެވެ. އެގޮތަށް މީކާއިލް ކައިރީ އެވާހަކަ އެތަށް ފަހަރަކު ބުންޏްވެ.ނަމަވެސް ރުހާ ވަނީ މީކާއިލްގެ އިތުބާރު ހޯދާފައެވެ. އެހެން ކަމުން އަޔާ ކިޔާ އެއްޗަކަށް އަޅައެއްނުލައެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭނގަޑެވެ، ރުހާގެ ފޯނެއް އަޔާ އަށް އައެވެ.ރުހާ ބުނީ ނުވައެއްޖަހާއިރު ދިމާކުރުމަށެެވެ. އަޔާ އެއްބަސްވިއެވެ. އަޔާ ނަހުޒާާ ކައިރީ އެވާހަކަ ބުންޏެވެ. ނަހުޒާ:މީކާއިލް ބޭނުންވަނީ ހެކި ދޯ ؟ ފޯނު ރިކޯޑިން އަށްލާގެން ދޭ.

ނަހުޒާގެެ ބަހާ އެތްގޮތަށް އަޔާ އަމަލު ކުރިއެވެ. އެ ރޭ ރުހާ ބުންޏެވެ،މަގޭގެ އެއްވެސް ހެއްކެކް ނުފެނުނެއްނު. ހައްހައްހަ…. ބުނަން ވާހަކަ އެއް މީކާއިލް އަކީ މިހާރު މަގޭ ހައްގެއް……………………………

އެރޭ އަޔާ އަށް ރުހާ އާހިލާފަށް ހެކި ލިބުނެވެ.

[ނުނިމޭ]….

 

 

 

9

2 Comments

  1. crazy idiot

    April 18, 2021 at 6:38 pm

    Vaahaka varah reethi.. Waiting for the next part…. Name takuga kuda mistake ahba huri…. Den liyalaafa kiyaalaafa up kohlan adan…. Keep it up… Tc… Lysm

  2. qu een

    April 20, 2021 at 11:53 am

    CRAZYy writer vaahaka Hama perfect keep it up😀

Comments are closed.