11

ހިތްވެސް ދިނީމޭ 3

ކައިލް ސިއްސައިގެން ދިޔައީ އިޔާޝް އޭނާގެ ގައިގައި ޖަހާލަމުންނެވެ. އޭރު އިޔާޝް ހުރީ ލާނެތް ފާޑަކަށް ހެވިފައެވެ. އިޔާޝް އަށް އޭނާ އެއަންހެން ކުއްޖާ އަށް ބަލަން ހުރިކަން އެނގުމުން ކައިލް އަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ލަދުވެތިކަން އިހުސާސް ކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ނުދައްކާ ހަމަޖެހިލަމުން ކައިލް ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. ” ހިނގާ މި ދިމާލުން ލާފަ ގެއަށް ދާން” ކައިލް އެހެން ބުނެލުމުން އިޔާޝް އަށް އޭނާ ހިފަހަށްޓައިގެން ހުރި ހިނިގަނޑު ފަޅާލަން މަޖުބޫރު ވިއެވެ. ” ހޫން… އަހަރެން ވާ ހިނގައި ދާނަން. އެކަމް ކައިލް އަށް ޒިވާ ފެންނަން ހުރިއްޔާ ހިނގާ ގަނެވޭނެ ހެންނެއް މަށަކަށް ހިއެއްނުވޭ ” ހިނގައި ގަންނަމުން އިޔާޝް ބުނެލިއެވެ. “ޒިވާ” ކައިލް މަޑުމަޑުން އެނަން ކިޔާލިއެވެ. ނަންވެސް މީހާ ހާ ރީއްޗެވެ. ކައިލް ބޯ ކަހާލުމަށް ފަހު އިޔާޝްގެ ފަހަތުން ހިނގައިގަތް އިރު އެތުންފަތް މަތީގައި ވަނީ ރީތި ހިނިތުންވުމެކެވެ. ކުރިއަށް އަޅަމުން ދިޔަ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކާ އެކުހެން ކައިލްގެ ހިތުގައި ޒިވާ އާއި ދޭތެރޭ ޝައުގު ވެރިކަން އުފެދުނެވެ. މޫދު ކައިރީގައި ގޮނޑު ދޮށަށް ބަލަހަށްޓައިގެން ހުރި ޒިވާގެ މޫނު މަތީގައި ވަނީ ލުއި ހިނިތުންވުމެކެވެ. ދެންމެ އެ ޒުވާނާ އާއި އެއްކޮށް ހިނގި އެކުޑަ ކުޑަ ހާދިސާ ޒިވާގެ ލޯ ކުރިމަތީގައި ސިފަވަމުން ދިޔައެވެ. ޒިވާ އަށް ނެނގުނީ އޭނާގެ ކޮންމެ ހަރަކާތަކަށް މައިހާ ވަރަށް ފަރުވާތެރި ކަމާއެކު ބަލަމުން ދާކަމެވެ. އިރު އޮށްސެން ކައިރިވުމުން ޒިވާ އާއި މައިހާ ހިނގައިގަތީ ގެއަށް ދިއުމަށެވެ. “މަރީނާ މިރަށުގަ ނޫޅޭތަ މީރުކޮށް ހެދިކާ ހަދާ މީހެއް؟ މި ކައިލްއާ ކައިރާ ނިކަން ފޯރި ހުރޭ ވިއްޔަ ހެދިކާ އަށް. ހޮޓަލުން ގެންނަ އެއްޗެހިވެސް އެމީހުންނަށް ކަމަކު ނުދޭ އެއް ގޮތަކަށްވެސް. މިފަހަރު މިރަށަށް އަންނަމުން މަ ބުނިން މިރަށު ހެދިކާ ކާންދޭނަމޭ ދެމީހުންނަށް” ރޭގަނޑުގެ ކެއުން ނިންމާލުމަށް ފަހު މަރީނާ ކައިރީ ހަބަރު ބަލާލަން ސޯފައިގައި އިށީންނަމުން ކަމްލާ އަހާލިއެވެ. ” ނޫނޭ…މި ގެއާ ޖެހިގެން ހުރި ގޭގަ އުޅޭ މަންޖެ ނިކަން މީރު ވާނެ ހެދިކާ ހަދާލެއް…ކަމްލާގެ މައްސަލަ އެއް ނެތިއްޔާ އަހަރެން އެމަންޖެ ލައްވާ ހެދިކާ ކޮޅެއް މާދަމާ ހަވީރު ސަޔަށް ހަދާލަފާނަން ” މަރީނާ ކަމްލާގެ ވާހަކަ އަށް ރައްދު ދެމުން ބުނެލިއެވެ. ” އާން އަހަރެން އެއްވެސް މައްސަލަ އެއް ނެތް…އެކަމް ތިޔަބުނާ މަންޖެ ވާނެ މަށަށް ދައްކާލަން” ހެވިފައިހުރެ ކަމްލާ އެހެން ބުނެލުމުން މަރީނާ ހިނިތުން ވެލިއެވެ. ” އޭ ކޮއްކޯ އިޔާޝް އެ ދައްކަނީ ތެދު ވާހަކަ އެއްތަ؟” ކައިލްގެ ކޮޓަރިއަށް ވަދެގެން އަންނަމުން ކައިރާ ހެވިފައި ހުރެ އަހާލިއެވެ. އެއިރު ކައިލް އޮތީ ފޯނު ހިފައިގެންނެވެ. ކައިރާ ކޮޓަރިއަށް ވަދުމުން ފޯނު ނިއްވާލުމަށް ފަހު އެނދުގެ ހެޑް ބޯޑުގައި ލެނގިލިއެވެ. ” ކޮން ވާހަކައެއްތަ؟” ނޭނގޭ ކަމަށް ހެދެމުން ކައިލް އަހާލިއިރު އޭނާ ހިތުން އިޔާޝް އަށް ލައްކަ ފަހަރު ކުދި ކިޔެވެ. ” ދެން މާ ނޭނގެ ކަމަށް ހަދާނި ކަމެއް ނެތް…އިޔާޝް ބުންޔޭ ދޮންތި ކައިރީގަ ކައިލް އަށް މިއަދު ބީޗުން އަންހެން ކުއްޖަކު ފެނިގެން ދީވާނާ ވެގެން އުޅުނޭ” ކައިރާ ހެމުން ކައިލް ކައިރީ ބުނެލިއެވެ. ” ޕިސް..އެ އިޔާޝް ދައްކަފާނެ ކޮންމެ ފަދަ ވާހަކަ އެއްވެސް…ދޮންތި އަށް ހީވޭތަ އަހަރެން އަންހެން ކުއްޖަކާ ދޭތެރޭ ސީރިއަސް ވެދާނެހެން. ނޯވޭ! ” ވަރަށް ފޮނިވެލާފައި ކައިލް އެހެން ބުނެލިއެވެ. ކައިލް އެހެން ބުނުމުން ކައިރާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ހިތެހަމަ އެއް ނުޖެހުނެވެ. ހަގީގަތުގައި ކައިލް އުޅޭ ގޮތް ކައިރާ އަކަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ކަމަކު ނުދެއެވެ. ކައިލް ކައިރީ އޭނާގެ އުޅުން ބަދުލު ކުރުމަށް ކައިރާ އަށް ނަސޭހަތް ދެވުނީ ކިހާ ވަރަކަށް ކަމެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. މިވީހާ ތަނަށް އޭގެ އެދެވިގެންވާ ނަތީޖާ އެއް  ކައިލްގެ ފަރާތުންނެއް ނުފެނުނެވެ. ” ކޮއްކޯ ބައްޕަ ބުނުއްވިހެން ކޮއްކޮ ވެއްޖެ މިހާރު ތިއުޅޭ ގޮތް ދޫކޮށްލަން……ބައްޕަ އެރޭ އެހެން ބުނުއްވީ ބައްޕަ އަށް ކޮއްކޮ އަންހެން ކުއްޖެއް ގޮވައިގެން ކާރުގަ ދަނިކޮށް ފެނިގެން…މަންމަ ދޮންތަ ކައިރީގަވެސް އެހެން ބުނީ” ކައިރާ މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ބައްޕަ ދެއްކި ވާހަކަ ހަނދާން ކޮށްލަމުން ބުނެލިއެވެ. ކައިލް އިޚްތިޔާރު ކުރީ ހިމޭން ކަމެވެ. ކައިރާ ދެއްކި ވާހަކަތަކާ މެދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކައިލް ވިސްނާލިއެވެ. ނަމަވެސް އެއްޗެއް ބުނާކަށް ކައިލް ގަސްތެއް ނުކުރިއެވެ. އޭނާ މިހާރު އެއުޅުން ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވެއެވެ. ޒިވާ އާއި ދިމާވި ދުވަހުން ފެށިގެން ކައިލް ދިރިއުޅުމާމެދު ސީރިއަސް ވާން ބޭނުންވިއެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށް ހުރަސް އަޅާނީ ކައިލްގެ ސިކުނޑިއެވެ. ފަތިހުގެ ފިނިކަން ފަޒާގެ ތެރޭގައި ހިފާފައިވެއެވެ. ގަސްތައްވެސް ޖެހިލާ ތެތް ފިނި ވައިރޯޅި އާއެކު މަޑު މަޑުން ހެލިލައެވެ. ގޯތި ތެރޭ އިލޮށި ފައްޗެއް ހިފާގެން ކުނިކަހަން...

14

މަގޭ ވާހަކަ

މިވާހަކައިގައި ބޭނުން ކުރެވިފައި ވާ ނަންތަކަކީ ބަދަލު ކުރެވިފައިވާ ނަންތަކެކެވެ…………………………………………… ************************************************************* މިވާހަކައަކީ އހަރެންގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކައެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި އަހަރެން ވީ ގުރުބާނީ ތަކާއި އަހަރެން އުފުލި ވޭން އަހަރެންނޫން އެހެން މީހަކަށް...

27

ނާއިންސާފް 22

“ޔަޒް….އީން.. ބަލަ އީން..” އަހަރެން ބައްތިރީސް ދަތާއެކު ދައްކާލީމެވެ. ކުރިންވެސް އެ މޫނުން ފެނުން ކުލައެވެ. “ޔޫ ނީޑް މެޑިކަލް އެސިސްޓެންސް…” ރިފާޝާ ހުންނަނީ އަހަރެންނާއި ޖައްސާލާފައެވެ. ނޫނީ އެއީ އަހަރެންނަށް ހީވާ...

ރަތް ފިނިފެންމާ..
3

ރަތް ފިނިފެންމާ..

ފިނިވައިރޯޅިތަށް ސަރާގެ ކަރުނައިން ތެމިފައިވާ މޫނުގައި ބީހިލިއެވެ. ދުޅަވެފައިވާ ދެލޮލުން ހޫނުކަރުނަތަށް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ފައިބަމުންދެއެވެ. ވައިރޯޅީގެ އޯގާތެރި ބީހިލުންވެސް އޭނައަށްވީ ބޮޑު އަނިޔާއަކަށެވެ. މާޒީގެ ލޯބިލޯބި ދިރިއުޅުމުގެ ހަންދާންތައް އާވެ ހިތް ޒަޙަމްވަމުން...

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން  17
81

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 17

    ” ޒައިކް އަށް އަޑު އަހާނެ ވަގުތެއް ވި ނަމަތާ؟” ޒައިކް މޫނަށް ބަލާލަމުން ޝިފާ ގެ ދެލޯ އިތުރަށް ވިދާލީ އެދެލޮލުން ފެނުނު ކުލައަކުންނެވެ. މާގިނަ އިރަކު ބަލަހައްޓައިގެން...

5

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ 3

އެވަގުތު އަތުގައި ހުރި އެއްޗެހިތައް އަތުން ދޫވިއެވެ. މޭގައި އަތްއަޅާލުމަށްފަހު އަޑު އިވުނު ދިމާއަށް ބަލާލުމަށްޓަކައި މަޑުމަޑުން އެދިމާއަށް މޫނު އަނބުރާލަން އުޅުނު ވަގުތު ކުއްލިއަކަށް އިވުނީ ހުނުމުގެ އަޑެވެ. ******************************** ކުޑަކޮށް ހަޅޭއްލަވައިގަންނަމުން...

35

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….43

ހެދިކާ ހަދަން ތިބެފައި ރައިހާނާމެންނަށް ގެއަށް ދެވުނުއިރު ބާރަ ޖަހާފިއެވެ. ގެއަށް ގޮސް ޢީދު ނަމާދަށް ދާން ލާނެ ހެދުން އިސްތިރިކޮށްފައި ނިދިއިރު ތިނެއް ޖަހާނީއެވެ. އަނެއްކޮޅުން ހަތަރު ގަޑިބައިވިއިރު ހޭލިއެވެ. އަންޖަލް...

216

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 54

ކޯމައްޗަށް އެރި ހޫނު އެތިފަހަރާއިއެކު މަޔާން ކޮލުގައި އަތްއަޅައިލައިގެން ހުރެ ޝަލީންއަށް ބަލާލީ  ހައިރާންކަމުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ. އޭރު ޝަލީންގެ ނަޒަރު މަޔާންއަށް ހުއްޓިފައިވީއިރު އެދެލޮލުން ފެނުނު ކުލަވަރުންވެސް މަޔާންގެ ހިތް ފިއްސާލިފަދައެވެ. އެދެލޮލުގައި...

31

ކުށަކާ ނުލާ 12

ދިހަ ވަރަކަށް މިނަޓް ފަހުން ދެ ސައިކަލުގައި ދިޔަ ހަތަރު ފިރިހެނުން އެ ވަގުތު ނަދާ ހުރި ހިސާބުން ދިޔައެވެ. ތެމިފޯވެފައި، އެކަނިމާ އެކަނި ހުރި އަންހެން ކުއްޖަކު ފެނުމުން އެ މީހުން...

18

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 3

އެމީހާގެ ސަބަބުން ކައިޒީން ގެއަށްގެނައި ސަބަބުވެސް ޒިރާން ހަނދާންނެތުނެވެ. ”ބައްޕާ މިއީ އާރިފާ ދައްތަ.. ދައްތާ މިއީ އަހަރެންގެ ބައްޕަ..” ކައިޒީން އެދެމީހުންނަށް ދެ މީހުން ތައާރަފު ކޮށްލަދިނެވެ. އަދި މިއަދު ވީ...

34

ވީރާނާވެފައިވާ ހަޔާތް މަގޭ..

  މާލޭގެ ކޮންކުރިޓް އިމާރާތްތަކާއި ހަލަބޮލި މަގުތަށް އަދި އެކި ޒާތްޒާތުގެ މީހުން ފެނިފައި އަހަރެންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދުނީ ހީވެސް ނުކުރާހާ އަވަހަށެވެ. މިއީ އަހަރެން މާލެއައި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމުން...

12

733 ( ހަވަނަބައި )

ރާނިޔާ އާއި އަހަރެން ދާން ހިނގައިގަތް ވަގުތު އަހަރެންގެ ގައިން ހީބިހިނަގައިގަތެވެ. އެނބުރި އައިސް މިސް އަރްމާނީގެ ގާތުގައި މަޑުކޮއްލީމެވެ. ” މިސް ކީއްވެ ބުނީ 733ގެ ކުޑަދޮރުތައް އެހާ ކުދި ވާހަކަ؟…އަޅުގަނޑުވެސް...

8

ޝައިމް 4

ޖެހިގެން އައިދުވަހު ބޭބެއާ އެކު ދިޔައީ ބުރިޖް އައް ދުއްވާލާށެވެ. އެއައްފަހު ގެޔަށް ދިޔަގޮތައްގޮސް އެންދައް އަރާ އޮށޯތީއެވެ. އެހެން އޮއްވާ މީހަކު ދޮރުހުޅުވާ އަޑު އިވިގެން ބަލާލިއެވެ. ޒުބޭދާގެ ދެލޯދިޔައީ ބޮޑުވެގެންނެވެ. އެއީ ކުރިންދުވަހު ޝައިމްއޭ ކިޔާފަ ގޮވި މީހާއެވެ. އެ މީހާ އައި ގޮތައް  އައިސް ޒެބޭދާގެ އެނދު ކައިރީ މަޑުކޮށްލިއެވެ. ޒުބޭދާ ބިރުން ފަހަތަށް ޖެހެން ފެށުމުން އެ މީހާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ،” އަޅުގަންޑަކަށް ނޭނގެ ކިޔަންވީ ނަމެއްވެސް. ޒުބޭދާ ކަމެއް ޝައިމް ކަމެއް ނޭނގެ. ސޯ އައި ވިލް ކޯލްޔޫ ކޮއްކޮ. އޯކޭ…. ކޮއްކޮ ބިރުނުގަނޭ. މީ އެއްކަލައިރު ޒުހުރާމެން ވެގެން ސިހުރު ހެދިއިރު ކޮއްކޮގެ ގަޔައްލީ ޖިންނި” އެހެންބުނުމުން ދެންހަދާންވީ އަނެއްކާވެސް ހުވަފެނުގެ މަތިންނެވެ. މުހުތާރު ބުނިގޮތުގައި ޝައިމްއަށް ހުރިހާއެއްޗެއް ހަދާންވާ ދުވަހުން އެ ޖިންނި އައިސް މަރާލާނެ ވާހަކައެވެ. އަދި އެވަގުތު ޒުހުރާ ޔޭސް އޭ ވެސް ބުނެލިއެވެ. އެހެން ހިތައް އެރުމައްފަހު ޖިންނިއާ ދިމާބަލާލީމެވެ. ޖިންނި އަނެއްކާވެސް ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. “މަށައް ކިޔަނީ ސާފިރް. އެކަމް އެންގޭ ކޮއްކޮ ހުރީ އެ ނުބައި މީހުންގެ ވާހަކަ އަޑު އަހަންކަންވެސް. އެ މީހުން ބުންޏެއްނު ކޮއްކޮ ހުރިހާއެއްޗެއް ހަދާންވާއިރައް ޖިންނި މަރާލާނެއޭ. އެކަމް ސާފިރް އަކީ މުސްލިމް ޖިންނިއެއް އެހެންވީމަ ކޮއްކޮ އެއް މަރައެއް ނުލާނަން. ސޯ ޑޯންޓް ބީ އެފްރައިޑް” އެހެން ބުނުމައްފަހު ހީލިއެވެ. ޒުބޭދާއަށް ނޭވައެއް ލާން ވެސް ހަދާންވީ ވެސް އަދި ކިރިޔާއެވެ. އެހެން އިރުކޮޅެއް ވަންދެން އިނުމައްފަހު އަހާލިއެވެ.” ދެން ކިހިނެއް މި ސިހުރުން ސަލާމަތް ވެވޭނީ؟” ތުރުތުރު އަޅާ އަޑަކުން އެހެންބުނުމުން ސާފިރް ހީލުމަށްފަހު ބުންޏެވެ.” ޖެހޭނީ މުހުތާރު މަރާލަން އެހެންނޫނީ ތިކަމަކުން ސަލާމަތެއް ނުވެވޭނެ ހެން ހީވަނީ.” އެހެން ބުނުމުން އަވަސް އަވަހްށް ބުނެލިއެވެ....

5

މަގޭ ދަރިފުޅާ 2 (ފަހުބައި)

އެރޭ އަހަންނަށް ނިދުނީ ވަރަށް އުނދަގުލުންނެވެ. ނިދަން އޮށޯތުމުގެ ކުރިން އަހަރެން އަޔާންގެ އެނދު ކައިރިއަށް ގޮސް އަޔާންގެ މޫނުގައި ފިރުމާލީމެވެ. އެމައުސޫމް މޫނުގައި ބޮސްދިނީ ރޮވިފައި ހުރެއެވެ. އަޔާން ހޭލައްވާފައި އެރޭ...

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން  16
54

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 16

  ” ބޮސް، ޔުއާރ ވައިފް އިޒް ގޮއިން ވިތް ޔަމާން ” ޒައިކު ފޯނު ނެގުމުން ލިބުނު ޙަބަރަކުން ހުރެވުނީ މީޓިންއެއްގައި ކަމެއްވެސް ހަނދާނެއް ނުވިއެވެ. ކޮޅަށް ތެދުވަމުން ވާހަކަ ދެއްކި...

61

ބީވެދާނެބާ 9

ީ” ގިސްލަމުން ދިޔަ އާރާ ސިހުނީ ކުއްލިއަކަށް މިކާލް އާރާގެ އަނގަމަތީގައި އަތް އަޅާ ‘ޝްޝްޝް” އޭ ބުނުމުންނެވެ. އެވަގުތު ވެގެން ދިޔައީ އާރާ އާއި މިކާލް ހަތަރުކަޅި ހަމަވެގެން ދިޔަ ވަގުތަށެވެ....