9

ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ…………! (13 ވަނަ ބައި)

“ދެން މާ ވާހަކަ ގިނަނުކޮށް ނަމާދަށް ދޭ! މި ދޮންބެވެސް ކުޑަކުއްޖެއްހެން ހުރެދާނެ ވަގުތު ފާއިތުވެގެން ދަންދެން!” އިޝިރްގެ  ގައިގައި ބޮނޑިއެއް އަޅާލުމަށްފަހު އިޝްރާ އަވަހަށް ދޮރު ލައްޕާލީ އެނޫން ގޮތަކަށް އިޝިރް...

ނޭނގި ޔާރު ވަކިވީހޭ…..1
23

ނޭނގި ޔާރު ވަކިވީހޭ…..1

އިރުގެ އަލިދޯދިތައް ތާއަތުގެ މޫނައް އެޅެމުން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ތާއަތު އައް ލިބުނި ނަސީބެކެވެ. ފުން ވިސްނުމެއްގައި ތާއަތު ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެކަން ނޭނގިވެސްދާނެއެވެ.އެހެން ހުއްޓާ ނުވައެއް ޖެހުމުން މާ ހޫނު...

17

ބުނެދޭށެ ރުހެމޭ 8

“ބްލޫސް ކޮމްޕެނީއިން…” ނައިނާ އަނގަޔަށް ޕާން ފޮއްޗެއް ލައިގެން އަނގަހަލުވާނުލެވިފައި އިންއިރުވެސް އަވަސްގޮތަކަށް ޖަވާބުދިނެވެ. އޭރު ހައިރާ އައިސްއަލަމާރިން ބިއްލޫރި ފެންފުޅިއެއް ނަގައިގެން މޭޒާއި ދިމާލަށް އެނބުރިލަނީއެވެ. ނައިނާގެ ޖުމްލައާއިއެކު ހައިރާގެ ކަންފަތަށް...

19

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ…13

“ނީޑް ޓު ޓާކް” ދަނޑިވަޅު ބަލާފައި ރީހާންއާ ޒާން ދުރަށް ދިޔަ ވަގުތު ރައިހާނާ ގޮސް ހަމްޒާ ގާތު ބުންޏެވެ. ހަމްޒާ އެވަގުތު ހުރީ ޕާޓީއަށް އަންނަ މީހުންނަށް ޖޫސް އަޅާދޭށެވެ. ރައިހާނާވެސް...

60

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 38

އަޝްރާ އާދައިގެ ހިނގުމެއްގައި މަގުގެ ދުވާރު މަތިން ހިނގާފައި ދިޔައެވެ. ” އަޝްރާ… ” ތަންކޮޅަކަށް ދެވުނުތަނާ އޭނަގެ ނަމުން މީހަކު ގޮވާލުމާއެކު އަޝްރާ ފަސްއެނބުރި ބަލައިލިއެވެ. އެއާއެކު ފެނިގެންދިޔަ ސޫރައަކުން އޭނަގެ...

9

ދިނީ ޒަހަރު… 37

36 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން….. ދެމީހުންނަށްވެސް ކުއްލި ސިހުމެއް ލިބިގެން ދިޔައީ ފިރިހެނަކު ސަލާން ގޮވާލި އަޑަށެވެ. އަޑު އައި ދިމާލަށް ދެމީހުންނަށް ބަލާލެވުނީ އެކުއެކީގައެވެ. އެވަގުތު އެއީ އާކިން ކޮޓަރިއަށް ވަދެ...

9

އަބަދަށްޓަކައި 4

އާ ގޭގައި ހަފްތާއެއް ވޭތުވެގެން ދިޔަ ފަހުންވެސް އެތަނަން އަންނަން ޖެހުނު ސަބަބެއް އަހަންނަކަށް ނޭންގުނެވެ. ޝިކާރައަށް ފިޔަވާ އަހަރެން ގެއިން ބޭރަކަށް ނުނިކުންނަމެވެ. މުޅި ހަފްތާގައި ޝާދާބްވެސް އުޅުނީ ގޭގައެވެ. އެހެނަސް...

11

އިންތިހާ ވޭން 1

އުޑުމަތި ބަނަ ވިއްސާރަ ދުވަހެކެވެ.ޖަހާލާ ބާރުގަދަ ގުގުރީގެ އަޑުން ހިތްތަކައް ބިރުވެރިކަން ވަންނާނެކަން ގައިމެވެ.ދޫނި ސޫފާސޫތްޕާއި އިންސާނުންވެސް އެބައިމީހުންގެ ހާލިތަކުގައި ދުވަހުގެ ނާާމާންކަމުން ހިމާޔަތް ހޯދަނީއެވެ. ދިރޭ ފުރާނައެއްގެ ހިލަމެއްވެސް ނުވާ މާހައުލެކެވެ.ޖެހިލާ...

ޝަކުވާއެއް ނުކުރާނަމޭ 2
50

ޝަކުވާއެއް ނުކުރާނަމޭ 2

7 ގަޑިއިރުގެ ދަތުރަކަށްފަހު ބެންކޮކަށް އާދެވުނެވެ.ފްލައިޓް ރަންވޭގައި ޖެއްސުމާއެކު ހުރިހާ އެންމެން ފްލައިޓުން ފޭބުމަށް އަވަސްވެގަތެވެ.ޒާއިފްވެސް ފްލައިޓުން ފެއިބުމަށް ދިޔައެވެ.މިއީ އާޔާ ފެންނާނެ އެންމެ ފަހު ވަގުތުކޮޅުކަން އިނގޭތީ ޒާއިފްގެ މޫޑު ވަނީ...

1

ބީރަށްޓެހި ލޯބި 6

ހަމްޒާ ގެ އަތުގައި ކޮންމެސް އެއްޗެއްއޮތެވެ. ލާނާ މަޑުޖެލީ އެއީ ކޯންޗެއްތޯ ބަލާލާށެވެ. ލާނާ އަށް ހަމްޒާ އާއި ކައިރިއަށް ޖެހިލެވުނެވެ. ހަމްޒާގެ އަތުގައި އޮތީ ލާނާ ގެ ފޮޓޯ ޖަހާފައިވާ ލޮކެޓެކެވެ. “އެތަށް މަހެއް ވަންދެކަށް އަހަރެން މި ޔައް ބަލަން އޮތިން. އަހަންނަށް ލާނާ ކޮބާކަމެއް ނޭންގުނަސް ނުފެނުނަސް އަހަރެން އަބަދުވެސް ޔަޤީންކުރަން ތީ އަހަރެންގެ މީ ހެއްކަމަށް” ހަމްޒާ މިހެންބުނެފަ އަތުގަ އޮތް ލޮކެޓް ޖީބައްލިއެވެ. “ކިހިނެއްތީތި ހޯދީ؟ ލާނާް ޢައް ބުނެވުނީ ވައި އަޑުންނެވެ. “އަހަންނަން މީތި ދިނީ ލާނާ އެއްނު، އަހަރެން އިންޑިޔާ އަށް ފުރި ދުވަހު، ހަންދާން ވޭތަ”؟ ހަމްޒާ މިހެންބުނީ ލާނާ ގެ މޫނަށް ބަލަން ހުރެއެވެ. ލާނާ އަށް ހަންދާން އާ ވެއްޖެއެވެ. އެ ދުވަހު ހަމްޒާ އުޅުނީ ވަރަށް އަވަދިނެތިއެވެ. ފުރައިގެންދެވޭތީ ހަމްޒާ ހުރީ ފިސާރި އުފާވެފައެވެ. ހަމްޒާ ކިތައްމެ ގޯސް ނަމަވެސް ފުރަން އުޅޭތީ ލާނާ ދެރަވިއެވެ. ހަމްޒާ އަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމުގެ އުންމީދު އަބަދުވެސް އޮވެއެވެ. ހަމްޒާ އަށް ހަދިޔާ އަކަށް މި ލޮކެޓް ދިނުމުން ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭންގިފައި ހުރި ހަމްޒާ އަވަސް އަރުވާލާފާ   ވަރަށް ރީތި ޝުކުރިއްޔާއޭ ބުނެ ލާނާ ގެ ނިއްކުރިޔަށް ބޮސް ދިނީ ފަރުވާ ކުޑަ ގޮތަކަށެވެ. “އަހަރެން ދުޢާ ކޮއްދޭނަން ހެޔޮ ހާލުގައި ލެއްވުންއެދި” ލާނާ މިހެން ބުނުމުން “އަހަރެންގެ މަށްޗައް ތި ދުޢާ ތަށް ބޭކާރު ނުކޮއްލާ” ހަމްޒާ މަލާމާތުގެ ރާގަކަށް ހެވިފަ ބުނެލިއެވެ. “ލާނާ ގެ ދުޢާ ގެ ސަބަބުން އަހަރެން ސަލާމަތްވީ”ހަމްޒާ މިހެންބުނުމުން ލާނާ އައް މީ ހަމްޒާ ކަން ޔަގީންވިއެވެ. ހަމްޒާ އޭ ކިޔާ ގޮވާލެވުނީ އިހްތިޔާރަކު ނޫނެވެ. “އަނެއްކާވެސް ތި އުޅުނީ އަންބުރައި ގަންނަންތަ”؟ ހަމްޒާ މިހެންބުނެލީ ސަމާސާ ރާގަކަށެވެ. އަދި ލާނާ ގެ އަތުގައި ހިފާ ކައިރިއަށް ދަމާލިއެވެ. “މިހާރު އަހަރެންގެ ވާހަކަ ޤަބޫލު ކުރަންތަ”؟ ހަމްޒާ މިހެންބުނިއިރު ލާނާ ގެ މޫނުގަ ފިރުމަމުންދިޔައެވެ. “ހަމަ އެކަނި އަހަންނާ އަހަރެންގެ ފިރިމީހާއަށް އިންގޭ ކަމެއްގެ ވާހަކަ ބުނެބަލަ” އަދިވެސް ލާނާ ގެ ހިތް ނުފުރޭ ކަހަލައެވެ. “މި ވާހާކަ އަލީ ވަހީދުއާއި ޑޮކްޓަރ އައްކިޔާދީ ކިޔާދީ ވެސް ވަރުބަލި ވެއްޖެ” ހަމްޒާ ހުރީ ކުޑަދޮރުން ބޭރު ބަލާށެވެ. ލާނާ ގެ ކަނާތު ފައިގެ ފަލަމަސް ގަނޑުގެ އެތެރެ ފަޅީގަ އިންނާނީ ލާނާ ގެ އުފަންލަށް. އަދި މޭމަތީގަ އިންނާނެ ކުޑައިރު ވެއްޓިގެން ހަލާކުވި ތަނެއްގަ ލާފަ އިން ލަކުނެއް.” ހަމްޒާ ކިޔާދިނީ ފަރުވާތެރި ކަމާއެކީގައެވެ. “އަދިވެސް ކިޔާދޭންވީތަ”؟ ހަމްޒާ މިހެންބުނުމުން ލާނާ ލަދުން އިސްޖަހާލަމުން ނޫނެކޭ ބުނެލިއެވެ. “ހަމްޒާގެ މޫނުގެ ބައްޓަން ބަދަލު ވެއްޖެ” ލާނާ މިހެންބުނީ ހަމްޒާގެ މޫނު ގައި އަތް ޖައްސާލަމުންނެވެ. ” މާ ބޮޑަށް ހަމްޒާ ހިކިފަ ތިހުރީ” “ހަމްޒާގެ ހެދުންއެޅުން ވެސް ބަދަލު ވެފައި މި ވަނީ ދޯ” ލާނާ މިހެން ބުނުމުން ހަމްޒާ ލައިގެން ހުރި އެއްޗިއްސައް ބަލާލިއެވެ....

20

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 7

“ޔޫ… ކަލޭ…” ނައިނާއާއި ހައިޒަލް ހަޅޭލަވައިގަތީ އެކުއެކީގައެވެ. އެއަޑު ބާރުކަމުން މިކްޔާލްއާއި ޒިޔާންގެ ކަންފަތްމަތީ އަތްއަޅާލަން މަޖުބޫރިވިއެވެ. “ވަޓް… ކަލެއޭ…” ހައިޒަލްގެ ބުމަގޮށްޖަހާލިއިރު އަނގަޔަށް ގޮތެއްހަދާލިއެވެ. “ޔޫ ވެސް ބުނީ ކަލެއެކޭ ނޫންތަ؟...

4

ސިއްކަ

‍‍‍‍‍‍‍‍މިއަދަކީ ޚާއްސަ ދުވަހަކެވެ. އަހުރެންނަށް އައު އަހަރެއް ފުރުުުނު ދުވަހެކެވެ. ސައުވީހެވެ. އުފަައުވެރިކަމަކާ އެކު ގެނުވަނީ ނުތަނަވަސް ކަމެކެވެ. ހަޔާތުގެ ރާސްތާއާ މެދު އެވެ. މަގެއް ކަށަވަރުވެފައި ނުވާތީ އެވެ. އަހަރެންނަކީ ފޭރޭ...

3

ވާނަން އެކީ…

ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް… އަޅުގަނޑުގެ ބަލި ހާލަތު ހުރިގޮތުން އާދިއްތަ ދުވަހު ގެނެސްދޭން ބުނެފައިވާ އެޕިސޯޑު އެދުވަހު ނުގެނެސްދެވޭނެ ވާހަކަ ވަރަށް ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. ނަމަވެސް އެ އެޕިސޯޑު އަނގާރަ ދުވަހު ގެނެސްދޭނަމެވެ. ހުރިހައި...

38

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….12

ނުވަގަޑި ބައިވި އިރުވެސް ރައިހާނާއާ ހަމްޒާގެ މެޗު ނުނިމެއެވެ. ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ތިބެ ދެމީހުންވެސް ކުޅެމުން ދިޔައެވެ. ދޭތެރެއަކުން ނޮކު ވެއްޖޭ ކިޔާ ރައިހާނާ ހަޅޭއްލަވައި ގަނެއެވެ. “ހަމްޒާ ހެލްޕް. އައި އޭމް...

17

ދިނީ ޒަހަރު…. 36

35 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން… “ވައްތަރީއެއްނޫން. އެއީ ޔަނާލް. އިނގޭތަ އަހަރެން މިއައީ ކާކާ ބައްދަލުކޮށްފަކަން. ޔަނާލާ. ޔަނާލް އަހަރެންނަށް ހުރިހާ ޙަޤީޤަތެއް ކިޔާދީފި” ޝިފާ ކޮޅަށް ތެދުވިއެވެ. އޭނާ ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔައިރު...