49

ލޯބި ވީމޭ ސިއްރު ސިއްރުން (15)

ފޮތުގެ ބޭރުގަނޑުގައި ފަވާލެވިފައިވާ ހަނާގެ ނަމުގައި އަތް ބީއްސާާލުމަށްފަހު ހިތުގައި އުފެދުނު ސުވާލުތަކަކާއި އެކު ހަނާގެ އެ ފޮތް ދާނިޝް ހުޅުވާލިއެވެ. މާތްﷲގެ އިސްމުފުޅުން ފަށައިފައިވާ އެ ފޮތުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޞަފްޙާގައި...

10

ފަޗަސްގަނޑު

ހެނދުނުގެ ނާސްތާކުރުމަށް ހިޔާލީގޭގެ ތިން މެމްބަރުންވެސް ތިބީ ހަމަހިމޭންކަމާއި އެކުއެވެ. ސައިބޯން އިށީނދެ ފަސް މިނެޓުވެސް ނުވަނީސް ހަދިޔާ ތެދުވެއްޖެއެވެ. “ދަރިފުޅާ ހާދަ އަވަހަކަށް؟ އަދި މާ މަދު.. އިށީނދެ އަދި ”...

3

ރާމާމަކުނު ތަކަކަށް ބަދަލުކުރެވުނު ރަށުގެ މީހުންގެ ވާހަކަ

ޔަހޫދީންނަކީ މޫސާގެފާނަށް ތަބާވެ ތަޢުރާތަށް އީމާންވި މީސްތަކުންނެވެ. އަދި މިހާރުވެސް ތަޢުރާތަށް އީމާންވެގެން އުޅޭކަމަށް ދަޢުވާކޮށް އުޅޭ މީހުންނެވެ. ޔަހޫދީންވަނީ އެބައިމީހުން މުޤައްދަސް ކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ތަޢުރާތު އެތަށް ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށް އޭގައިވާ...

4

ޒަކަރިއްޔާ އަލައިހިއްސަލާމް 01

زكريّا عليه السّلام (ޒަކަރިއްޔާ އަލައިހިއްސަލާމް) އަކީ ބަނީ އިސްރާއީލު ބާގައިގެ މީސްތަކުންނަށް ތެދުމަގުދެއްކެވުމަށްޓަކައި މާތް ﷲ سبحانه وتعالى ، ފޮނުއްވި ނަބީބޭކަލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވުނީ داود عليه السّلام(ދާއޫދު އަލައިހިއްސަލާމް) ގެ ދަރިކަލުން...

22

ތި ލޯބި އެދިގެން (ޓްރެއިލަރ)

ފިނި ފިނި ރޯޅިތަށް ހަށިގަނޑުގައި ބީހިލުމުން ހިތަށް ފިނިކަން ލިއްބައިދެއެވެ. އޭނާގެ އިސްތަށިގަނޑުވެސް ދިޔަ އެވަޔާއެކު މިނިވަންކަމާއެކު ވިހުރެމުންނެވެ. އުފަލުން ހެމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ މިނިވަންކަމެއް އެ އިސްތަށިގަނޑުގެ ވެރިޔާއަށް ލިބޭނެނަމައެވެ. ބެލްކަނީގެ...

30

ހުޅުކޮޅު 40

“ޒިވް.. ދެން ދަނީ އިނގޭ އަހަރެމެން.. ރެސްޓް ކޮށްލާ ދެން..” މައިހާ ޒިވާގެ އަތުގައި ހިފާލައިގެން އެޕާޓްމެންޓްގެ ދޮރުމަތީގައި ހުރެ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ. ޒިވާވެސް ހިނިތުންވެލުމަށްފަހު ބޯ ޖަހާލީ އެފަދަ ރަނގަޅު...

19

ހުޅުކޮޅު 39

“މަންމައަށް އިނގޭ ދެކުދިންވެސް ވަރަށް ދެރަވެފަ ކަން ތިތިބީ ދާން ޖެހޭތީވެ.. މަންމައަށް އަޑުއިވިއްޖެ ދެކުދިން ދެއްކި ވާހަކަ ތައްވެސް.. ދަރިފުޅުމެންނޭ.. ދުނިޔެއަކީ އިމްތިޙާނެއް.. އެކި ކަހަލަ އަޑި ގުޑަންތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ.....

42

)އިޢުލާން(

އަޅުގަނޑު ލިޔަން ފަށާ ވާހަކައެއްގައި އުޅޭ ކެރެކްޓަރުންނަށް ނަން ދިނުމުގެ ގޮތުން ކިޔުންތެރިންނަށް އެންމެ ރީތި ނަންތަކެއް ކޮމެންޓްގެ ޒަރީޢާއިން ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލަމެވެ. މިކަން ކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު...

26

އެ ވަޢުދު (13)

އަމީމާއި ޝޫރާގެ ޙާލަކީ ތޯއެވެ؟ ޝޫރާ މިކައިވެނި ކުރީ މައިންބަފައިންގެ ހޮވުމުގައި ކޮޅުފައިން ނުޖެހުމަށް ކަމުގައި ވިޔަސް އޭނާގެ ހިތުގައި އަމީމްގެ ސޫރަ ކުރެހިއްޖެއެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވަތް ގޮތަށް އަމީމްގެ ފުރަގަހުން ބައްދާލުމަށްފަހު...

1

އެންމެ ރިވެތި އުސްވަތު

ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއްކަމުގައި ފޮނުއްވި މާތް ނަބިއްޔާ محمّد صلّى اللّـه عليه وسلّم އަކީ އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުން އެންމެހައި ކަންތައްތަކުގައި ނަމޫނާއެއް ކަމުގައި ބަލަންޖެހޭ ޝަޚްޞިއްޔަތެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ޙަޔާތްޕުޅުގެ ކޮންމެ ޞަފްޙާއަކުންވެސް ފެނިގެންދަނީ...

6

ކުށަކީ ކޮބާ؟ (7)

“ދެން ކީއްވެ އަހަރެންނާ ބައްދަލު ކުރަން ނައީ؟” ކައިސަން އަނެއްކާވެސް ސުވާލު ތަކުރާރު ކޮށްލިއެވެ. އަހަރެން ކައިސަންއާ ހަތަރު ކަޅި ހަމަކޮށްލީމެވެ. ޖަވާބުދޭން އަނގަ ހުޅުވާލީމެވެ. ****************** ކައިސަން އާއި ބައްދަލު ކުރަން އަހަރެން ކިތަންމެހާވެސް ބޭނުން ވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބޭރަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން އަހަރެންގެ ދެފައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައެވެ. ކައިސަންގެ ކުރިމައްޗަށް އަރާނެ ހިތްވަރެއް އަހަރެންގެ ގައަކު ނުހުރެއެވެ. ކައިސަން އަށް ހީވެފަ އޮވެދާނެއެވެ. އަހަރެން ކައިސަން އަށް އިތުބާރު ނުކުރަނީއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހީކުރާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހަޤީޤަތަކަށް ނުވާނެ ނޫންހެއްޔެވެ. އަހަރެން ކައިސަން އަށް އިތުބާރު ކުރީމެވެ. އަބަދުވެސް ކުރާނަމެވެ.ޒިނޭގެ ތުހުމަތު ކައިސަންގެ ބޮލުގައި އެޅުމުވުންވެސް އަހަރެން ބުނީ ކައިސަން އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރާނެއެވެ. ކައިސަން އަހަރެންނަކަށް އޮޅުވައެއް ނުލާނެއެވެ. އޭރުވެސް އަހަރެންނަށް ކައިސަން ކުށެއް ނުކުރާކަން އެނގެއެވެ. ****************** އަހަރެންގެ ލޮލުގައި ހުރި ކަރުނަތައް ކައިސަން ފުހެލަދިނެވެ. “ހެޕީ ނިއުސް އެއް ދެންތަ؟” އަހަރެން އަހާލީމެވެ. “ދޮންބެ ކިޔައިދޭނީ..” ކައިލާން އަހަރެން ހުއްޓުވިއެވެ. ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް އަލިފުން ޔާއަށް ކިޔައިދިނެވެ. ފިއްޔެއްގެ މިންވަރުވެސް އުނިކޮށް ނުލައެވެ. ކައިސަންއަށް ހީވީ ދުނިޔެ އެނބުރުނުހެންނެވެ. ކައިސަން އަތް މަޅާލީ ކައިލާންގެ ކަންކަށިމަތީގައި ޖެހުމަށެވެ. އަހަރެން އެކަން ހުއްޓުވީމެވެ. “ކައިސަން ދޮންބެއަށް މާފުކުރޭ ޕްލީޒް.. އަހަރެންދެކެ ލޯބި ވަންޏާ އެކަން ކޮށްދީ” އަހަރެން ކައިސަން ގާތުން އެދުނީމެވެ. “މައްސަލައެއް ނެތް.. އަހަރެންގެ ހިތް ކައިލާންއާ ދޭތެރޭ ސާފު.. އެކަމަކު ޝީން! ޝީން ތި ކުރީ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް!ކައިލާންގެ އެއްވެސް ކުށެއް ނެތި އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ޚަރާބު ކޮށްލީ.. ކޮބާ ކައިލާންގެ ކުށަކީ.. ކުރިންވެސް ތެދު ތެދަށް ކަންތައްތައް ކިޔައިދިން...

37

ހުޅުކޮޅު 38

ކާރުގައި ދިޔައިރު އެންމެ ފަހަރަކުވެސް ނަވާފް އާއި ނަވާރް އަނގަ ހުއްޓާނުލުމުން ކާރުތެރޭގައި ފަޅުފިލާފައިވެއެވެ. އެމީހުން ބުނެލާ އެއްޗެހިން ޒިވާ އާއި ޔައީޝް އިރުކޮޅަކާއި ހޭން ފަށައެވެ. “ކުވޭ.. ކޮއްކޮ އައިސްކްރީމް ކާހިތްވަނީ..”...

53

“ހިތް” ލޭ ކޮށެވިފައި……11

ފޯނުގެ ސްކްރީނަށް ރީޝް އަރާފައި އިން ތަން ފެނުމުން ކައިލާންގެ ދެބުމަ ގޮށް ޖަހާލެވުނުއިރު, ޖަޒްލީގެ ތޮބީޢަތުވެސް ގޯސްވާގޮތް ވިއެވެ. ******* “ޖަޒްލީ…… އަހަރެންގެ އުފާތައް ގުޅިފަ ވަނީ ޖަޒްލީއާ… އަހަންނަށް އިތުބާރު...

6

ރައްސު ގެ އަޙުލުވެރިން

  އަރަހުށި މާތް الله سبحانه وتعالى ވަރަށްގިނަ އަދަދެއްގެ ނަބީބޭކަލުންނާއި ރަސޫލުބޭކަލުން ފޮނުއްވިއެވެ. އެކަލާނގެ އަށް އަޅުކަންކުރަން ގޮވައިލެއްވުމަށްށެވެ. މީސްތަކުންނަށް ތެދުމަގު ދައްކުވައި އެބައިމީހުން ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށްށެވެ. ހަމަހަމަކަމާއި ޢަދުލެވެރިކަން ޤާއިމުކުރެއްވުމަށާއި،...

15

ނުހައްގުލޯބި 11

ކުއްލިއަކަށް މެހްމާންއާ ސަލާން ކުރަންހުރި ކައިވެނީގެ ޖޯޑް ފެނުމާއެކު އަހަރެންގެ ފިޔަވަޅުތައް ހުއްޓި އަހަރެންގެ ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ. އާނ އެކެވެ. އެއީ ހަމަ އޭނައެވެ. އަހަރެންނަށް އޭނަ ނޯޅޭނެކަން ޔަގީނެެވެ. ލޮލޮން ފެންއައީ...

6

“އަހަރެން މި ހާރު ދޭނީ އަހަރެން އެންމެ ލޯބިވާ ފަރާތަށެވެ.”

  ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއްކަމުގައި ފޮނުއްވި މާތް ސާހިބާ صلّى اللّـه عليه وسلّم މަދީނާއަށް ހިޖުރައަށް ވަޑައިގެންފަހުން ހިނގި ޙާދިސާއެކެވެ. އެ މާތް ސާހިބާގެ އަރިހަށް އެއްދުވަހަކު ވަރަށް އަގުބޮޑު ހާރުކޮޅެއް ވެދުމަށް...