34

ރީތި ސޫރައެކޭ 2-

ނަބާ ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައީ ކޮންމެހެން ދާހިތަކުންނެއް ނޫނެެވެ. އޭނަ އެއްގޮތަކަށްވެސް އަކްމަލްއާއި އަކްމަލްގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ ކުރިމައްޗަށް އަރާހިތެއްނުވެއެވެ. އެމީހުންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތި ވާނެ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބެއް އޭނައަތުގައި ނެތެވެ. ދުވަހަކު...

24

ލޯބި ވިޔަސް…

ސާދަވިލޭރޭގެ ހަނދުފެނި ހިތަށް ހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަން ލިބޭ ވާހަކަ މީހުން ކިޔާތީ އަޑުއަހާ އުޅެމެވެ. ނަމަވެސް އެހަނދު ފެނުމުން އަހަންނަކަށް އުފާވެރި ކަމެށް ނުލިބެއެވެ. އެ ހަނދު ފެނުމުން އަހަރެންގެ ހިތަށް ލިބެނީ...

29

ނީލާ

ނީލާ އޭނާގެ އަލަތު ލޯބިވެރިޔާ ނިޝާމްއާ ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅުނީ އުމުރުން އެންމެ އަށާރަ އަހަރުގައެވެ. އާއިލާގެ ނުޤަބޫލުގައި ނީލާ އެ ކައިވެނި ކުރީ ނިޝާމްދެކެ ވެވިފައިވާ ލޯތްބެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. އަދި ނިޝާމްއާއެކު...

32

އިންތިޒާރުގައި ހުންނަމޭ ލޯބިން

އުޑުމަތި ސާފު ރީތި ދުވަހެކެވެ. ޖެހިލާ މަޑު މަޑު ވައި ރޯޅިން ހިތްތަކަށް ހަމަޖެހުން ގެނުވައެވެ. ހަވީރުގެ ހިތްފަސޭހަ ވަގުތުކަމުން އަތިރިމަތީގައި ފުދޭވަރަކަށް މީހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދެއެވެ. ބޮޑެތި މީހުންނާއި ކުޑަކުދިންނެވެ. ޒުވާން އުމުރު...

aakko
21

އެ ރޭގަނޑު 1

ކުރީގެ ބަޔާ ގުޅިގެން :ކުއްލިއަކަށް ގޭ ތެރޭ ހުރި ހުރިހާ އުއްބައްތިތައް ނިވުނެވެ.ސުހާ އަށް މިކަން ފާހަގަ ވިއެވެ.ނަމަވެސް އޭނާގެ ކޮއްކޮ ބިރުގަނެދާނެތީ މި ކަން ހިތުތެރޭބޭއްވިއެވެ. މީގެ 5 ދުވަސް ފަސް ސުހާ އާއި އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންދަތުރު ދާން ތައްޔާރުވިއެވެ.އެންމެން ދޯންޏަށް އަރާ ނިމުމުން ކައްޕި ދޯނި ދުއްވާލިއެވެ.ދިޔަ ދަތުރު މަތީ ގަޢި އެންމެން ލަވަ ބާޒީ ކުޅުނެވެ.އެކަމަކު ސުހާ ފިޔަވައެވެ.ސުހާ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފުސަށް ސުވާލުކުރިއެވެ.އެ އުއްބައްތިތައް ނިވުނީ އަމިއްލަ އަށް ހެއްޔެވެ؟ނޫނީ އެއީ ރޫޙާނީ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ މީ އެދުވަސް ފަހުން ސުހާ ގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލުތަކެވެ.ސުހާ އެކަނި އިންނަން ފެށުމުން އޭނާގެ ގާތް ރައްޓެއްސެއް ކަމުގައިވާ ހަނާ އޭނާއަށް ސުވާލުކުރަން ފެށިއެވެ.”ސުހާ އެކަނި އިންނަން ފެށީމަ މިއައީ،ކަމެއް ވީތަ؟”.”ކަމެއް ނުވޭ ބޮލުގަ ރިއްސާތީ މިއުޅެނީ، ވެދާނެ ދޯނި މަތީގައި އިނީމާ ކަމަށް ވެސް ،އެ ރަށަށް ދިޔާމައި ރަގަޅު ވާނެ”. އެންމެން އެ ރަށައް ފޭބުމުން އެކި ކަންކަމާ ހެދި އުޅުނެވެ.ސުހާ ވެސް އަންހެން ވެރިންނާއެއްކޮށް ކެއްކުމުގައި މަޝްއޫލު ވެއްޖެއެވެ.”ސުހާ ދައްތަ އަށް ވަލުފަރާތުން ފަތް ކޮޅެއް ގެނެސް ދީބަލަ”.ސުހާ އެ އެދުމަށް ފުރަގަސްނުދޭން ވެގެން ވަލުފަރާތަށް ގޮސް ފަތްތަށް ބިންނަން ގުދު ވެލިތަނާ އަންހެނެއް ތަންކޮޅެއް ދުރުން ފާޅުވިއެވެ.މި އަންހެނާ ފެނިފައި ސުހާ ގަތް ބިރުން އަތުގައި އޮތް ފަތް ބޮނޑި ވައްޓާލާފައި  ދުއްވައިގަތެވެ. އެނާއަށް އެ އަންހެނާ ކުރިމަތިން ފެނުމުން ހުރިތަނަށް އަނބުރާ ގަތެވެ. ސުހާ ހޭލެވުނު އޭނާގެ މަންމަ ގައިގައި ފެން އުނގުޅަނީއެވެ.ދުރުގައި އޭނާގެ އާއިލާ މީހުން ތިއްބެވެ.އެނާ ހަމައަކަށް އެޅުމުން ހުރިހާ ކަމެއް ހަނދާނަށް އައެވެ.އެނާ އަވަހަށް އޭނާ މަންމެނަށްަ މިވާހަކާ ކިޔައިދިނޭ ނަމަވެސް އެކަކު ވެސް މި ވާހަކަ ޤަބޫލެއް ނުކުރިއެވ.ެ ސުހާމެން އެރަށަށް އައީ ހުންނަން ކަމުން ފިރިހެންވެރިން ޓެންޓު ޖެހިއެވެ.މިއަދު ދިމާވި ހާދިސާެ ސަބަބުން ސުހާ އަވަހަށް ނިދަން ވަނެވެ.ސުހާ އޮވެއޮވެ ނިދޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ.ތާޒާ ވައި ކޮޅެއް ހޯދާލަން ނިކުންގަޑީ………………………………………….

14

ސިއްރު – 5

“ކޮބާ އާހިލް؟ ވަރަށް ގުޅައިފިން… އެކަމަކު ފޯނެއްވެސް ނުނަގާ..” އަހަރެން އާހިލްގެ މަންމަ ގާތު އެހީމެވެ. “ވެއްޖެ ކަންނޭނގެ ކޮޓަރިތެރޭ… ދޭބަލަ ގޮވާލަން…” އަހަރެން ބޮއުނު ފެންތަށި ހިފައިގެން ދަމުން އާހިލްގެ މަންމަ...

10

ކެތްކުރިން ކުރަން އަދިވެސް ކުރާނަން…. 11

ލައުރާގެ އަޑެއް ބަޑެއް ނީވުމުން ރިއުވީ ބަލާލިއިރު ލައުރާ އޮތީ ނިދާފައެވެ. ރިއުވީ މަޑުމަޑުން އެނދުން ތެދުވެ ލައުރާގެ ގައިމަތީ ބްލޭންކެޓް އަޅައި ދިނެވެ. އަދި ބޮކި ނިއްވާލުމަށްފަހު ރިއުވީ އޭނާގެ ލެޕްއާއި...

52

ޝީން (ހަތާވީސްވަނަ ބައި)

އަޔާޒް ގެ އަތް ފޮޅުވާލަމުން އަލޫކް ޝީންގެ ގައިގައި ހިފެހެއްޓީއެވެ. އެކިޔާ އެއްޗެއް އަހަރެންނައް ސާފުކޮއްކިޔައިދީބަލަ ” އެހެންބުނިއިރު އަލޫކްގެ މޫނުމަތިން ރުޅިވެރިކަން ފެންނަން ހުއްޓެވެ. އަލޫކް ކައިރިއަށްޖެހެން ފެށުމުން ޝީން އަޔާޒް...

49

ތަޤްދީރު (24)

ސިޑިން ފަރިތަކަމާއެކު ފައިބަމުންދިޔަ ޔާނިކް ސިހުނީ ލުތުފީގެ އޯގާތެރި އަޑުންނެވެ. އެތައް ދުވަހަކަށްފަހު ބައްޕަ އެހައި ލޯބިން ގޮވައިލުމުން އުފަލުންގޮސް ޔާނިކްގެ ހިތް ފުރުނެވެ. އެދިމާއަށް ހިނގައިގަނެވުނީ ބޭއިޚުތިޔާރުގައެވެ. ޔާނިކްއަށް އޭނާ ގާތުގައި...

4

ބޭނުންވަނީ އުމުރަށް 15 ވަނަ ބައި

” އެހެންވީމާ އަހަރުމެން ދެން ގޮސްލާނަން. ރިފްއަތު ވެސް ވާނެ އަދި އެއްދުވަހަކުން ގެއަށް އަންނަން ” ސައިގެ ކަންތައް ނިންމާލުމަށްފަހު ގޮޑިން ތެދުވަމުން ގާސިމްގެ ގެއަށް އައުމަށް ފިފްއަތުގެ އާއިލާއަށް ދަޢުވަތު...

7

ލޯބިކަން 4

“ހިނގާ ދާން އެތެރެއަށް…….މާޔާ ދިޔައީ ކަން ނެއިން ގެ ދޯ” ވަރުބަލިވެފައި ހުރިލަތް ބޮޑު ކަމުން ވިޝާލް ކަންނެތް ހިނގުމެއް ގައި މިސްރާބު ޖެހީ ސިޑި އާއި ދިމާއަށެވެ. ކުއްލިއަކަށް ކައިލާންގެ ފޯން ރިންގުވާން...

aakko
10

އެ ރޭގަނޑު ފެށުން

ކަޅުފޮއި ރޭގަނޑެކެވެ.ހަނދުގެ އަލިކަމެއް ނުވާ ހިސާބުގައި ބޮއްކެއް ގެ އަލިކަމެއް ވެސް ނެތެވެ.ސަނާ އާއި ސުހަ އިނީ ގޭ ފާރުމަތީ އިށީންދެގެންނެވެ. ކުއްލިއަކަށް…………………………….

15

ޖާހާ

ރަށުތެރެ ފުރިފައި ވަނީ އެކިއެކި ނުބައި އަމަލްތަކުންނެވެ.ޔޫސުއްބެ ވެސް މިއަދު އެއުޅެނީ ސުކޫލުގެ އިމްތިހާނަށް ތައްޔާރު ވަމުންދާ ދަރިވަރަކަށް ފަންޑިތަ ހެދުމުގައި އަވަދި ނެތިއެވެ.މިކަމުން ގިނަ އާމްދަނީ ޔޫސުއްބެ އަށް ލިބެއެވެ.”ޔޫސުއްބޭ މަބުނާނެ...

19

އެހެނަސް…(3)

ހުއްޓުންއަރާފައި ހުރި މަލާކަށް ސިހުންލިބުނީ އަލޫކް ކުކުރާލުމުންނެވެ. ތެޅިތެޅިއޮތް ހިތަކާއެކު އަލޫކްގެ ގާތަށްޖެހިލުމަށްފަހު އިޚްތިޔާރުން ބޭރުގައި މަލާކަށް އަލޫކްގެ ނިތްކުރީގައި އަތްޖައްސާލެވުނެވެ. ކުއްލިއަކަށް އަތްދަމައިގަނެވުނީ އަލޫކްގެ ނިތްކުރި ހޫނުކަމުންނެވެ. މުޅިމީހާއޮތީ ހުންއައިސް ތުރުތުރު...

9

ވާށެ އޯގާ ހިތާ 4

ކާމޭޒު ދޮށުގައި އިން ޔޫސުފް އިނީ މާކިން ނުކުންނާނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. އޭރު މަލީހާ ތަށިތަކަށް ޖޫސް އެޅުމުގައި އުޅެއެވެ. މިންހާ މޭޒު ކައިރީ އިންނަމަވެސް ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައިވަނީ އަތުގައި އޮތް ފޯނަށެވެ....

19

ނޫރު (ފަންސާސްހަތަރުވަނަ ބައި)

“ޢިއްދަ ހަމަވާއިރަށް އަފާފް އިންނާނެ މީހަކު ހަމަޖައްސާފަ ބަހައްޓާ ހުސެއިން. އެ ކައިވެނީގަ އަފާފަށް ދަރިއަކު ނުލިބި ހުރިކަން އެއީ އަހަރުމެންގެ ނަސީބު.” ޝާދިޔާ އެހެން ބުނެލުމާއެކުހެން އަފާފް އޯކަތް ދަމަން ފެށިއެވެ....