60

ވަންހަނާ – 01

ދުނިޔޭގައި ފޮރުވިފައިވާ އެތައް ސިއްރުތަކެއްވެއެވެ. ނޭންގޭ އެތައް ކަމެއް ވެއެވެ. ހީނުކުރާ އެތައް ހާދިސާއެއް ހިނގައެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ކަންކަމަކީ ފާޅުވުމަށްވުރެ، ވަންހަނާވުން ރަނގަޅު ކަންކަމެވެ. ކޮންމެދުވަހަކު އަހަރެމެން ބޭނުންކުރަމުން މިދާ އިންޓަނެޓަކީވެސް...

12

އައިރާ 1

އަރައިގެން އައި އިރާއެކު މީހުންގެ ކަންފަތުގައި ޖެހުނީ އަލްވިން މަރާލައިގެން އުޅޭ ހަބަރުގެ ވާހަކައެވެ..ރަށުގެ ކުދިބޮޑު އެންމެން ތިބީ ބިރުވެރިކަމެއްގައެވެ. މިހެންނުވާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ރަށުގެ އެންމެން ޤަދަރުކުރާ ރަށު އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބޭފުޅެއްވަނީ ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް މަރާލެވިފައެވެ.އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަލްވިން   ވެސް ވަނީ ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް މަރާލެވިފައެވެ. އަލްވިން އޮތްގޮތް ފެނުނު ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބިރުންތުރުތުރު އަޅައެވެ.       އައިރާގެ ހިތުގައި ޖެހިފާވަރު ހުދު އައިރާއަށްވެސަ ނޭނގެއެވެ. އަލްވިންގެ މަރާއެކު އައިރާ ގެ  އުޅުން ބަދަލުވިއެވެ. އައިރާއަކީ މީހުންގެ ލޯބި ލިބޭ ރަށު ކުދިބޮޑު އެންމެންވެސް އިޙްތިރާމް ކުރާ ކުއްޖެކެވެ. އުމުރުން އަދި 21 އަހަރުގެ އައިރާ ، އަލްވިން ދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވެއެވެ. ނަމަވެސް ، އީތަން އަކީ ފެންނަ ކޮންމެ މަލެއް ފަހަތުން ދުވާ މީހަކަށްވާތީ އައިރާ ގެ އިހްސާސްތައް ފޮރުވާލެވިފައިވަނީ އައިރާގެ ހިތުގައެވެ. އައިރާއަކީ ކިޔަވާގެން ހުރި މޮޅު ޤާނުނީ ވަކީލެކެވެ. އިރުއޮއްސިގެން ދިޔަ ވަގުތަކީ ރަށުގެ ތުނޑީކޮޅަށް އައިރާ ފައިބާގެންއައި ވަގުތެވެ. އެ ރީތި އިސްތަށިގަނޑުވަނީ ދޫކޮށްލެވިފައެވެ. ތުންފަތުގައި މަޑު ރަތް ކުލައެއް ޖައްސާލެވިފާވެއެވެ. ލައިގެން ހުރި ނޫ ކުލައިގެ ޖީންސް އަކާއި ހުދު ކުލާއިގެ ސްވެޓާރ އެކެވެ. ފެންނަ ފެނުމަށް އައިރާ އަކީ ވ ސާދާކޮށް ހުންނަ ކުއްޖެކެވެ. އައިރާ ގޮސް ޖައްސާލީ އަތިރިމަތީގައި އިން ގޮނޑިއެއްގައެވެ.    ކުއްލިއަކަށް އައިރާ ސިހުނީ ފޯނު ރިންގްވާ އަޑަށެވެ.  އެ ގުޅަނީ މަންމަ ކަން އިނގުުމުން އައިރާ ހިނގައިގަތީ ގެއާ ދިމާއަށެވެ. އޭރު ގަޑިން 6:30 ވެއްޖެއެވެ. މަގުތައް ކުޑަކޮށް އަނދިރިކަމަށް ދައްކަނީ ވިއްސާރައިގެ އަސަރު ހުރުމުންނެވެ. އައްޑޫގައި އައިރާ އުޅޭތާ މިހާރު 5 އަހަރު ވަނީއެވެ. އިރުއޮއްސޭ ވަގުތު ބަލާލަން ދިއުމަކީ އައިރާ އަބަދުވެސް ކުރާ ކަމެކެވެ. ކުއްލިއަކަށް އައިރާ ސިހުނީ ކުރިމަތިން ބުޅަލެއް ހުރަސް ކޮށްލުމުންނެވެ. ބުޅާގެ ދެލޯ ވަނީ ރަތް ކުލައިން ދިއްލިފައެވެ. އައިރާ ބަލާކަށް ނުހުރެ ދުއްވާއިގަތީއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ގޮސް އެއްޗެގައި ޖެހިފައި އައިރާ ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުނީއެވެ….. ނުނިމޭ ……………

11

އަޖައިބެއްފަދަ ލޯބި 3

ނަމަވެސް ހުއްޓުން އެރީ ކުރިމައްޗަށް ނަޒަރު ހިންގާލި ވަގުތުއެވެ. އެފެނުނު ސޫރައަކުންނެ. އެވަގުތު އޭނަގެ ހިތުތެރޭގައި އެތަކެއް ދުވަސް ވަންދެން ނުތެޅި އޮތް ބަޔެއް ތެޅިލިއެވެ. އެތަކެއް އަހަރުވަންދެކަށް ނިދާފައިވި އިހްސާސްތަކެއް އުތުރި...

12

އެ ވަޢުދު (3)

އަމްނާ ފާޙާނާއިން ނުކުތް އިރު ވަނީ މެއާއި ކަކުލާއި ދެމެދު ތުވާއްޔަކުން ނިވާކުރެވިފައެވެ. ހީވާގޮތުން ފެން ތިކިތައް އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ރޯވި ރުޅިވެރި ކަމުގެ އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލީއެވެ. އަމްނާގެ ހަމަ ޖެހިލައިފައިވާ މޫނަށް...

22

ހައިރާ🥀(ހަތަރުވަނަބައި)

  ޔައިޝް އެތަނުން ތެދުވެގެން ދިޔައީ ރުޅިއައިސްގެނެވެ. ޒަކްޔަން އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭތީ އިނީ ބޯ ހާސްވެފައެވެ. ދެން ޒަކްޔަން އަނެއްކާވެސް ގެނައީ ނީރާއެވެ. “އަހަރެނަށްވެސް ނީރާއަށްވެސް އެބަ އިނގޭ ހައިރާ އެއީ...

72

ހުޅުކޮޅު 16

ޒިވާ ސޯފާގައި ނިކަން ހަމަޖެހިލައިފައި އިނުމަށްފަހު ފޯނު އެތާ ބާއްވައިފައި ދިޔައީ ފެން ބޯންވެގެންނެވެ. އަދި ފިނި ފެން ފުޅިއެއް ނަގައިގެން އައިސް ތައްޓަކަށް ފެން އެޅުމަށްފަހު ފެން ކޯވަރެއް ބޯލިއެވެ. “ތިއްތޫ.....

20

އުޖާލާވެގެންދިޔަ ޙަޔާތް (6)

އެދުވަހު ފެނުނު މަންޒަރުން އައިހަމް ހީކޮށްގެން ހުރީ ޒައިންއާއި ރިމްޝާގެ މެދުގައި ގުޅުމެއް އޮންނަކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިރޭ ޒައިންގެ އަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން އެއީ ކުރެވުނު ކުށްހީއެއްކަން އައިހަމްއަށް ޔަޤީންވެއްޖެއެވެ. އެދެމީހުންގެ މެދުގައި...

5

ހުޅުކޮޅު 15

“ޒިވް… އެއީ ލަތީފްބެ އާއި ލަތީފްބޭގެ އަންހެނުން ރުފްޝާ… ދެން ތި ތިބީ ލަތީފްބޭމެންގެ ދެކުދިން..” ޒައިފް އޭނާގެ ދަރިފުޅު ޒިވާއަށް ގޮވާލުމަށްފަހު ކުރިމަތީގައި ތިބި މީހުން ކިޔައިދިނެވެ. ޒިވާ އިސްއުފުލާލަން މަޖުބޫރުވުމުން...

34

ހައިރާ🥀(ތިންވަނަބައި)

އެވަގުތު ލިޝާން ވެސް ބޭރަށް އައެވެ. “އޭނަ ހާދަ ބަދަލުވެފައޭ ދޯ..ބުރުގާވެސް އަޅާފަ. އަހަންނަކަށް ނުވެސް އިނގުން. އެކަމު އެބައޮތް ކަމެއް. އެދުވަހު ނަރުހުންގެ ޑިއުޓީއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާދޭ…އޭނަވެސް ދޮގު ހެދީ”...

10

އެ ދަތުރު…

ދުނިޔެ މައްޗައް އިރުގެ އަލި އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބެމުން ދާއިރު ވެސް ހިންމަފުށީގެ މަގެއްގެ މަތިން އަވީގެ ޒައްރެއްގެ މިންވަރުވެސް ފެނަން ނެތެވެ.އެހާވެސް ހިޔާދޭ ގަސް ގިނައެވެ.ނަމަވެސް ގަޑިން ނުވަ...

18

މައުރީން

އަހަންނަކީ އުމުރުން އެކާވީސް އަހަރުގެ ޒުވާނަކީމެވެ. އުފަލާ މަޖަލުގައި ޒުވާންކަމުގެ ދުވަސްތައް އެހެން ޒުވާނުންނެކޭ އެއްފަދައިން ގުނަމުން ގެންދިޔައީމެވެ. ހިޔާލެއް ފިކުރެއް ނެތިއެވެ. ހިތާމަވެރިކަމަކީ ކޮންއެއްޗެއްކަން އަހަރެން ނުދެނެހުރީމެވެ. އެއީ އަހަންނަށް އިހްސާސްވެފައި ނުވާ އެއްޗެކެވެ. މުއްސަނދި މަންމައަކާއި ބައްޕައެއްގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅަށް ވުމުން އަހަރެން...

45

ހުޅުކޮޅު 14

“ޒިވް… އެއީ ލަތީފްބެ އާއި ލަތީފްބޭގެ އަންހެނުން ރުފްޝާ… ދެން ތި ތިބީ ލަތީފްބޭމެންގެ ދެކުދިން..” ޒައިފް އޭނާގެ ދަރިފުޅު ޒިވާއަށް ގޮވާލުމަށްފަހު ކުރިމަތީގައި ތިބި މީހުން ކިޔައިދިނެވެ. ޒިވާ އިސްއުފުލާލަން މަޖުބޫރުވުމުން...

30

އިންތިޒާރުގައި ހުންނަމޭ ލޯބިން 12

މެންދުރު ކައި ނިމުމުން ތިން ކުދިންވެސް ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. ވެފާހުރި ވަރުބަލިން ތިން ކުދިންވެސް ކުޑަކޮށް އަރާމުކޮށްލަން ޖައްސާލިއެވެ. އިރުކޮޅެއް ވީތަނާ ބަންގި ގޮވާ އަޑުއިވުމުން ކަންނެއްކަމާއެކުވެސް ތެދުވިއެވެ. ތިން ކުދިންވެސް އުޅެމުން...

27

އެހެނަސް…(9)

މަލާކް އަވަސް އަވަހަށް ކާންއިން އައިސްކްރީމްތަށި ފްރިޖަށްލުމަށްފަހު އަތްދޮވެލައިގެން ކޮޓަރިއަށްވަނެވެ. އަލަމާރި ހުޅުވާލުމަށްފަހު ލާނެ ހެދުމަކާމެދު ވިސްނާލިއެވެ. ނަމަވެސް އެހާއިރު ވިސްނަންހުރެވޭކަށްވެސް ނެތެވެ. އަލޫކް އަންނަންވާއިރަށް ރެޑީވާން ޖެހޭނެއެވެ. އެންމެ ފަހުން، ކަޅުކުލައިގެ...