8

ލޯބިވަން 5

ނިދިފައޮތް އަވްނީއަށް ހޭލެވުނު އިރު ކުރިން އެތާ ތިބި މީހުން ނެތެވެ.އަވްނީ އެންމެ ހައިރާންވީ ބޭރަށް ނުކުމެވޭނެހެން އޭނަ އިން ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާފަހުރުމުންނެވެ. އަވްނީ ނިކުންނަށް ދިޔަގަޑީ އޭނައަށް އޭނަގެ ފޯނުފެނުމުން...

21

ގުރުބާން…

ފަތިހުގެ ފިނި ފިނި ވަގުތެވެ. އަތިރިމައްޗަށް ބީއްސާލާ މޫދުގެ ރާޅުތައްދަނީ ދޮންވެލި ފަސްގަނޑުގައި މަޑުމަޑުން ބޮސްދީފައެވެ. އިރުއޭގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދުނިޔެއަށް އަލިކަން ފޯރު ކޮށްދެމުން އާދެއެވެ. އުދުހޭ ދޫނިސޫފާ ސޫފީގެ އަޑުތަށް...

19

ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިން…1

އަހަރެންގެ ހިތް ނުތަނަވަސް ވާން ފަށައިފިއެވެެ. ކީއްވެ ކަމެއް ނޭނގެއެވެ.އަހަންނަަށްް މީހަކުދެކެ ލޯބިވެވެިއްޖެވެ. އެއީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އަހަންރެންގެ ހިތުގައި އޭނައަށްޓަކައި އިހްސާސްތަކެށް އެބަވެއެވެެ. ފުން ހުޔާލުތަކެއްގެ ތެރޭގައި އިން އިޝާ ސިހުނީ...

51

އައިރާ…( 9 ވަނަބައި)

“ކޮބާތަ ތިބުނަންއުޅޭ ބޮޑު ވާހަކަ؟”އަނެއްކާވެސް އިޔާޝާ އެހިއެވެ.”އިޔާޝާ އަށް ވެސް އިނގޭނުން އައިރާ އަކީ މިހާރު ބޮޑުވެފަ ހުރި އަންހެން ކުއްޖެއްކަން. އޭނާގެ ޒުވާންދުވަސްވަރު އެއްނުން މިއަކީ.ދެން”ދުރަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލާގެން ހުރެ ފަޒީލް...

44

މަންޒިލް ހިތް އެދޭ… 4

” އަހަރެންނާ ބެހޭ ގޮތުން ކޯއްޗެއް… ” ރުހާން ކައިރީގައި އިން އާލިއާއަށް ބަލާލަމުން އަހާލިއެވެ. ” އަމް… ޔުއަރ ގާރލްފްރެންޑް… ” އާލިއާ އިރުކޮޅަކު ވިސްނަން އިނުމަށްފަހު ބުނެލިއެވެ. ” ގައިމު އަދި އައި ފަހަކުން ގާރލްފްރެންޑަށް ގުޅައިވެސް ނުލާ… ” އާލިއާ ބުނެލިއެވެ. ” އެކްޗުއަލީ އައި ވޯންޓު ގިވް ހާރ އަ ސަޕްރައިޒް… ސޯ ގުޅައިގެން ސަޕްރައިޒް ޚަރާބުކުރަނީ ކީއްކުރާކަށް… ” ރުހާން ފަރުވާކުޑަ ގޮތަކަށް ދެ ކޮނޑު އަރުވާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ” އޯހް… އައި ސީ… ބަޓް ޔުއަރ ޖީއެފް އިޒް ސޯ އެޖެސްޓިން ދެޓް… ” އާލިއާ ދައްކަ ދައްކާ ހުރި ވާހަކަ މެދު ކަނޑާލީ ރުހާންއެވެ. ” އޮހް ކަމް އޮން… އަހަރެން އާލިއާ މަންމަ ކައިރީ މިކޮޅަށް އާދެވުނު ވާހަކަ ބުނީ ގުޅައިގެންތަ… ނޫނެއްނު ދޯ… ހަމަ އެ ގޮތަށް އޭނައަށްވެސް މެސެޖެ ކުރީ އޭ… ” ރުހާން ބުނެލީ އާލިއާއަށް ކަމެއް ޔަގީންކޮށްދޭން އުޅޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ” ރުހާން ތީ ބޮޑު އަޖައިބެއް ފަދަ މީހެއް… ރުހާން ފެންނަ ގޮތާ ހަގީގީ ރުހާން އާ ހާދަ ތަފާތޭ… ” އާލިއާގެ ވާހަކަ ހުރި ގޮތުން ރުހާން އާލިއާއަށް ބަލާލީ ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ. ” އައިމް ޝުއަރ ޔޫ އަރ ހައިޑިން ސަމްތިންގ… ” އާލިއާ ރުހާންއަށް ބަލާލީ ކޮންމެސް ކަމެއް ދެނެގަންނަން އުޅޭ ފަދައަކުންނެވެ. ” ހަހަ… ވެދާނެ ދޯ… ” ރުހާން ދެކޮނޑު އަރުވާލަމުން ހީލިއެވެ. ” ކޮބާ ނިދާކަށް ނުވޭ؟؟؟ ތީ ވަރުބަލިވެގެން އުޅުނު މީހާ… ” ރުހާން ބުނެލީ އާލިއާގެ ކޮނޑުގައި ޖަހާލަމުންނެވެ. ” އާނ… އޯކޭ… ނައިޓް… ” އާލިއާ ސޯފާއިން ތެދުވަމުން ބުނެލިއެވެ....

ގާތުގައި ނުވިޔަސް ލޯބިން..
17

ގާތުގައި ނުވިޔަސް ލޯބިން..

ހަގީގީ ލޯބި ކާމިޔާބުވަނީ އަދި ނަސީބުވަނީވެސް މަދުބަޔަކަށެވެ. އެ ލޯތްބާއެކު މުޅި ދިރިއުޅުން އެކަކު އަނެއްކަކާއެކު ދިރިއުޅުމާއި އެލޯބީގެ ފޮނިކަން މަތީ ވެވޭ ވައުދުތައް ފުއްދުމުގައި ގިނަބަޔަކު ނާކާާމިޔާބު ވެފާވާއިރު އެކަން ކާމިޔާބުކުރެވެނީ...

69

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 57

ހަރަކާތެއް ގެންނަން ނޭނގިފައި ނާއިލްއަށް ބަލަހައްޓާއިގެން ހުރި އަޝްރާއަށް ސިހުންގެނުވީ އޭނަގެ ހަށިގަނޑުގައި ނާއިލް ނުހަނު ބާރަށް ބައްދާލުމުންނެވެ. އެވަގުތު އަޝްރާއަށް ހީވީ އޭނަގެ ނޭވާވެސް އެތެރޭގައި ތާށިވީހެންނެވެ. އޭނަގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން...

13

ނަފުރަތުވުމުން…5 ފަހުބައި…

”އަމް ސޮރީ… މިރޭ ނިދަނީވެސް ތި ހެދުމާއެކު ތަ؟” ސުހާން ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ. ”ވައި ސޮރީ” ސައިނާ އިތުރު ސުވާލެށް ކޮށްލިއެވެ.”ސައިނާގެ ގައިގާ އަތް ލެވުނީމަ.. ވިތުއައުޓު ޕާމިސަން.” ސުހާން ބުނެލލި އެއްޗަކުން...

13

ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިިިން…. ޓުރެއިލާ

އަހަރެންގެ ހަޔާތުގައި އިސްކުރަނީ ކެތްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމެވެ. ދުވަހަކުވެސް ކެތްތެރިކަން ނެތި ހޭބަލިވެގެން ނޫޅެމެވެ. ގޮތްދޫ ނުކުރުމަކީ އަހަރެން ވަރަށް ނަފުރަތު ކުރާ ސިފައެކެވެ. އަހަރެންގެ ހަޔާތުގައި ލޯބި ވަރަށް ބޮޑު ރޯލެށް ކުޅެއެވެ....

9

ލޯބިވަން 4

ނީރާ އަވަސް އަވަހަށް ހުޅުވުނު ދޮރުން ނިކުތެވެ.ޒީވާން ނީރާގެ ފަހަތުން ނިކުމެފައި ވެސް އެބުރި ވަނީ އެނަގެ ބައްޕަ ގާތަށް ދާން ޖެހޭތީއެވެ. ****** އޮފީސް ނިއްމާލާފައި ނިކުތް އަވްނީ ޓެކްސީއެއް ލިބޭތޯ...

83

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 32

އެވަގުތު ހައިޒަލް ފޯނުގައި ހުރެފައި މަގާއިދިމާލަށް ބަލާލިއިރު ފެނުނު މަންޒަރުން މޭގަނޑު އަނގަޔަށް އަންނަވަރުވިއެވެ. ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ވޫސްލާފައި ނައިނާއާއި ދިމާލަށް އައި ވޭން ފެނިފައި ހައިޒަލްއަށް ވީގޮތެއްވެސް ނޭނގުނެވެ. ވަގުތުން ނައިނާއޭ...

23

އައިރާ…( 8 ވަނަބައި)

*********************************** މެންދުރު ނަމާދުކޮށް ނިއްމާގެން ކާހަދާގެން ފަޒީލް އާއި ޒިހާދު ދެމީހުން އެކީގައި ދިޔައީ އަތިރިމަތީގައި ހިރުނދު ގަސްތަކާއި ދިމާލުގަ ހުރި ހޮޅުވަށްޓަށެއެވެ. ފަޒީލް އާއި ޒިހާދު ދެމީހުން އެކިވާހަކަތައް ހިއްސާކުރުމުން ގެންދިޔައެވެ.މިހާރު...

5

އިންތިޒާރުގައި ހުންނާނަމޭ ލޯބިން. [ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލު ކަމށް]

އައްސަލާމް އަލައިކުމް..               އިންތިޒާރުގައި ހުންނާނަމޭ ލޯބިން މިވާހަކަ ވާނީީ މެދު ކަނޑާލެޗިފައެވެ.އެކަމަށްޓަކައި ހުރިހާ ކިޔުން ތެރިންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެމެވެ. އަޅުގަނޑަކީ ގުރޭޑު ދިހައެއްގައި...

6

ލޯބިވަން 3

އަވްޔަން ނީރާގެ އެންމެ ބަހަކަށް ވެސް ދޫނުރެއެވެ.ނީރާ ބުނާ ކޮންމެ ބަހަކަށް ރައްދުދެނީ ނީރާ އިތުރަށް ރުޅި އަންނަ ގޮތަކަށެވެ. “އަހަންނަށް މިއަދު އެންމެ މަޖާވީ ނީ ހަވީރު ވެއްޓުނުއިރު…އޭނަ މުޅި ގަމީސް...

20

ރާސްތާ ސީޒަން 2 ޓްރެއިލާ

އެރައިވަލްސް އިން ނިކުތް ޒުވާން ޖޯޑަށް އެންމެގެ ނަޒަރު ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. ވާނީވެސް އެހެން ނޫންހެއްޔެވެ. އެއީ ރާއްޖޭއަށް އެންމެ ރީތި ނަން ހޯދާދީފައިވާ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައިވެސް އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ...

37

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….32

“އައި ހޭވް އޭބީ ނެގެޓިވް” ކުއްލިއަކަށް ފުންމައިގެން ރައިހާނާ ތެދުވިއެވެ. ހަމްޒާއަށް ލޭހަދިޔާ ކުރެވޭނެތީ ރައިހާނާގެ މޫނުމައްޗަށް އުފާވެރިކަން ވެރިވިއެވެ. ****** ހަމްޒާގެ ގައިގެ އެތައް މިތާގައި އެކިކަހަލަ ހޮޅި ގުޅާފައި އޮތެވެ....