26

ލޯތްބޭ ތީ ހިތް އެދޭ… 1

ނައުޝާާ ތައްޔާރުވަމު ން ދިޔައީ އޭ ނާގެ އެކުވެރިޔާއެކު ތު ނޑިއަށް ދިއުމަށެވެ. އުމުރު ން އެކާވީސް އަހަރު ވީ  ނަމަވެސް ލޯބީގެ ގޮތު ން އެއްވެސް ކުއްޖަކާ ނައުޝާ އެއް ނުގުޅެއެވެ....

15

ދޮންމަންމަ

އީޝަލް އަކީ ވަރަށް އަޚުލާޤު ރަނގަޅު އަންހެން ކުއްޖަކު އުޅުނެވެ. އީޝް އުޅެނީ އޭނާގެ ދޮންމަންމަ އާއި އެކުގައިއެވެ. ދޮންމަންމަ އަބަދުވެސް އޭނާ އައް ކިޔެވުމުގެއެއްވެސް ޙައްޤެއް ނޯންނާނެއޭ ބުނެއެވެ. އެއްދުވަހެކެވެ. އީޝް ސްކޫލައް ދާން ތައްޔާރުވެގެން ނިކުމެވުނީ ދޮންމަންމަގެ ކުރިމައްޗަށެވެ. “އޭތް!!!...

ވިލާދޭ ސޯސަން
5

ވިލާދޭ ސޯސަން

ނ.މަނަދޫގެ ހިތްފަސޭހަ ހިސާބެކެވެ. މި ހިސާބުގައި މީހުން އާބާދުވެފައި ވަނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ. އަހަރެމެންގޭ އެއްކޮށް ތަޅާލީ ރަގަޅު ފެންވަރެއްގައި ޒަމާނާ ގުޅޭގޮތުން އަލުންހެދުމަށެވެ. މީހުން އާބާދުނުވާ ހިސާބެއްގައި ހުރި ގެއަކަށް ބަދަލްވީ...

45

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 33

  ” ނޯ ” ތެދުވުމަށްފަހު ލިވީ ކުޑަކޮށް ހަޅެއްލަވައިގަތެވެ.   ” ނޯ ؟ ” ސުވާލު އުފެދިފައި ހުރެ ޝިފާވެސް ބަލާލިއެވެ.   ” ޒައިކު ކައިރީ ބުނެގެން ނުވާނެ...

41

ނޭނގިހުރެ ވެވުނު ލޯބި (4ވަނަ ބައި)

ކާރުން ނުކުމެގެން އައިސް އައިޒަން އާއި އެކު އެތެރެއަށް ވައިން ސާއިލާއަށް ދިޔައީ ގޭގެ އެކި ދިމަ ދިމާއަށް ލޯ އުކެމުންނެވެ. ސަންގުމަރުމަރުގެ ހިލައިން ފަރުމާކުރެވިފައިވި ފާރުތައް އޮމާންވެފާ ރީތި އިރު މުށިތައް...

7

ލޯބިވާތީ 4

ގެއަށް ގޮސް ވައިން ޒައިނާގެެ އަތުގައި އަޅާފައި ވާ ޕުލާސްޓަރ ފެނުމާއި އެކު ޝިމާނާާ ސުވާލުތަށް ކުރަން ފެށިއެވެ. ” ދޮންތާ އެވަރު ކަމެއް ނޫނޭ މިހާރު ތަދުވެސް ނުވޭ.” ޒައިނާ މަސައްކަތް...

21

ކުށަކާ ނުލާ 26

ކޮޓަރިއަށް ވަދެވުނީ އުނދުން ނުނިއްވާ ކަން ހަނދާން ވުމުން ނަދާ ނިކުތް އިރަށް އަޔާޒް ދެއްކި ވާހަކަ އަޑު އިވިފައި ހުރި ފިޔަވަޅު މަތީ ނަދާއަށް ހުއްްޓެވުނެވެ. ގަބޫލު ނުކުރެވިފައި އަޔާޒްއާ ދިމާއަށް ބަލަން ނަދާއަށް ހުރެވުނެވެ. “އަޔާ، ބުނެބަލަ ދެން. ނަދާއަކަށް ނޭނގޭ އަޔާގެ ހިތުގަ އޮތް އެއްޗެއް. އޭނައަށް އަދިވެސް ހީވެފަ އޮންނާނީ އަޔާ އޭނައާ އެކީ އުޅެން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް. ދެ މީހުން ވާހަކަ...

6

ލޯބީގެ ނަސީބު…3…

ޝައިމް….. ކަ.. ކަމެއް ނުވޭ. ****************** އިރު އޮއްސެނީ އެވެ. އަދިވެސް ޝައިމް އާއި މުނާ ތިބީ ވާހަކައިގައެވެ. އެހެން އިނދެފަ ކުއްލިއަކަށް މުނާ ބުންޏެވެ. ” އޭ ޝައިމް.. އަހަރެން ގެއަށް...

17

‘ނާއިންސާފް’ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް…

މޮންސްޓަރ، މި ހަފްތާ ރަށުން ބޭރަށް ދާން ޖެހިގެން، ‘ނާއިންސާފް’ ވާހަކަ ދުވަސްކޮޅަކަށް މެދުކަނޑާލާނަމެެވެ. މިގޮތަށް ކަންތައް ދިމާވުމުން، ކިޔުންތެރިންގެ ިކިބައިން ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފަށްއެެދެމެެވެ. إنشاﷲ، އެނބުރި ރަށަށް އާދެވުނުހާ އަވަހަކަށް،...

11

ލޯބިވާތީ 3

ޒައިނާއަށް އިނދެވުނީ ދޮރަށް ފުރަގަސް ދީގެން ކަމުން ތެޅިތެޅިއޮތް ހިތަކާއި އެކު މަޑުމަޑުން އެނބުރި ވަދެގެން އައި ޒުވާނާއަށް ބަލައިލީ އެއީ ހަަަަމަަ އޭނާ ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތް ބާއޭ ހިތަށް އަރަމުންނެވެ....

20

ވާނަން އުމުރަށް – 20 –

އިއްބާންގެ ސޫރައާ އެނދުމަތީގައި މެޝިންތަކާ ގުޅުވާފައިއޮތް ސޫރައާ ތަފާތެއްނެތެވެ. “އައިޝަމް…..” އެ ކޮޓަރީގެ ދޮރުހުޅުވާލަމުން އިއްބާން ކައިރީ މަޑުކޮއްލި އައިރީން އެނދުމަތީގައި އޮތް ޒުވާނާއަށް ބަލާލަމުން ބުނެލީ ކަރުނުން ދެލޯ ފުރި ބަންޑުންވާ...

51

ކަފުން ވެވިފާ…03

ނަރުސް ކުއްޖާ ގޮސް ވަނީ އެމަޖެންސީގައި ގެނެވޭ މީހުން ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ ވޯޑުތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޑަކަށެވެ. ޕްރައިވެޓް އެ ވޯޑުގެ ތެރެއިން އިވެމުން ދިޔައީ އެކި މެޝިންތަކުގެ އަޑެވެ. އެނދުމަތީގައި އަންހެން ކުއްޖަކު...

48

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 10

ޕާކިން އޭރިޔާގައި ކާރު ޕާކު ކޮށްލުމަށްފަހު ގެއަށް ވަދެގެން އައި ޒިޔާންގެ ތުންފަތް މަތީގައި ވަނީ ވިޔާނުދާ ހިނިތުންވުމެކެވެ. މިއޮތް ވީހާ ދުވަހު އޭނާއަށް ނުކުރެވިގެން އުޅުނު ކަންތައް ކާމިޔާބު ވީމާ އުފާ...

26

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 32

  ކޮޓަރީގެ ދޮރުގައި ރަނގަބީލު ވާއަޑު އިވިގެން ދެލޯ ހުޅުވާލުންވީ ލިވީއަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ. އޭރު ކުޑަދޮރުން ހަމަ ރީތިކޮށް އިރުގެ އަލިއެޅިފައިވަނީ އޭނަގެ މޫނަށެވެ. ފޯނު ބަލާލަމުން ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލެވުނީ ގަޑިން...

8

11 އޮޖަސްޓް 2019

“އައި ހޭޓް ޔޫ…. ނައު އިޓްސް އޯވާ… އައި ކާންޓް ޑޫ ދިސް..” މި ބަސް ތަކަކީ މީގެ އެއްމަސް ކުރިން ހީގާދިޔަ ހާދިސާ އެއް ގައި އާކިފް އޭނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާގެ...