ނުތަޅުވާށެ
23

ނުތަޅުވާށެ

ހުކުރު ދުވަހެވެ. ކުރާނެ މަ ބޮޑު ކަމެއް ނެތީމަ އަހަރެން ހިޔާލު ކުރީ ވިލިމާލެ ދިއުމަށެވެ. ހެނދުނު ހެނދުނާ ތައްޔާރުވެލައިގެން އަހަރެން ދިޔައީ ވިލިމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލަށެވެ. ޓިކެޓު ނެގުމަށް ފަހު ފެރީއަށް...

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 11
8

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 11

ރޭގަނޑުގެ އެ ވަގުތުގައި ސީރީން އާއި އިނާޝާ އައީ އަތިރީގައި ހިނގާލުމަށެވެ. އިތުރު އެއްވެސް މީހަކު އެދެ މީހުންގެ ފަހަތުން އެނައީ އެއީ ތަންކޮޅެއް ދަން ގަޑިއަކަށް ވީމަ ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. އެގަޑީގައި އެހައި ގިނަ މީހުން އަތިރީގައި ނެތުމުން ދެ މީހުންވެސް ތިބީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިފައިއެވެ. ހިނގަމުން ދިޔަ ސީރީން އަށާއި އިނާޝާއަށް ކުރިމަތީގައި ހުުރި ބެންޗެއްގައި އިށީންދެލައިގެން އިން އައިޒަން އާއި އަދިވެސް ކޮންމެވެސް ކުއްޖަކު ފެނުނެވެ. އިނާޝާ އެ މީހުންނާއި ދިމާއަށް ހިނގައިގަނުމުން ފަހަތުން ސީރީންވެސް އައެވެ. ހިނގަމުން ދިޔަ އިނާޝާ ހުއްޓުން އެރީ އައިޒަންމެން ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކައަކުންނެވެ. އަދި އޭނާގެ ލޮލުން ހޯސްލައިފައި ކަރުނަ އައީ ބޭއިޚްތިޔާރުގައިއެވެ. ސީރީން ވެސް ހުރީ އައިޒަން ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކައިން ހުއްޓުންއަރައިފައެވެ. އަދި އޭނާގެ ލޮލުންވެސް ކަރުނަތަށް ފައިބަން ފެށީ އިސްކޫރަކުން ފެން އަންނަގޮތަށެވެ. އަޅައިގެން ހުރި މޫނު ފޮތިކޮޅުގެ އެއްބައި ތެމުނީ ބަސް ބުނާހާ އަވަހެށެވެ. އެހެން ހުރެގެން އޭނާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުމަށް އެދި މާތްﷲގެ ހަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދެންނެވިއެވެ. ދެ މީހުން އެތާ ތިބިއިރު އައިޒަންމެންނަށް އެމީހުން އެތާ ތިބިކަން ރޭކާވެސް ނުލައެވެ. އެންމެ ފަހުން ދެމީހުން ގެއަށް ދިޔަ އިރުވެސް އައިޒަން އާއި ހައިޝަމް ކުރެ އެކަކު ލޮލުގައިވެސް އިނާޝާމެން އަޅައިއެއްނުގަނެއެވެ. **** މެންދުރުގެ ހޫނު ވަގުތުގައި މަގުމަތީގައި ގިނަ މީހުން ހޭލަމޭލިވެ އުޅެއެވެ. އެއްބައިމީހުން އެ ހޫނު އަވިން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ކުޑަ ނަގައިގެން އުޅެއެވެ. މިގޮތުން ޝާނާ އާއި ހަނާން ވެސް އަންނަނީ ކުޑަ ނަގައިގެން ވާހަކައެއް އޮލަކުރަމުންނެވެ. ދެ މީހުންގެ މޫނުމަތިންވެސް ފެންނަނީ ނުލަފައިކަމެވެ. ދެމިހުންވެސް ލައިފައި ވަނީ ގަޔަށް ބާރު ކުރު ޓޮޕް ކޮޅަކާއި ތަނބިކަށްޓާއި ހަމައަށް އަންނަ ފިޓު ޖިންސެކެވެ. އަޅާފައިވާ ޝޯލް ވަނީ ނަމަކަށް ބޮލުގައި އޮޅާލައިފައިއެވެ. ދެމީހުންވެސް ލައިފައި ހުރި އެއްޗެހީގެ ކުލަ ތަފާތެވެ. ޝާނާ ލައިފައި ވަނީ އޮރެންޖު ކުލައިގެ ޓޮޕް ކޮޅާއިއެކު މަޑު ނޫކުލައިގެ ޖިންސާއި ކަޅުކުލައިގެ ޝޯލްއެކެވެ. ހަނާން ލައިފައި ވަނީ ކަނޑު ނޫކުލައިގެ ޓޮޕް ކޮޅާއިއެކު ކަޅު ކުލައިގެ ޖިންސަކާއި މަޑު ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ޝޯލްއެކެވެ. ކޮށްފައިވާ ގަދަ މޭކަޕްއިން ދެއްކުންތެރިކަން ހާމަވަމުންދިޔައެވެ. ވާހަކައިގައި ދިޔަ ދެމީހުންވެސް ގޮސް ލައިގަތީ ނިފްޝާމެން ގެއިން ނިކުތް ސީރީން ގައިގައެވެ. ނުރުހުންތެރި ކަމާއިއެކު ޝާނާ ، ސީރީން އާއި ދިމާއަށް ބަލައިލާފައި ބަލައިގެން ހިނގަން ނޭނގެނީހޭ އެހިއެވެ. ނަމަވެސް ސީރީންއެއްޗެކޭ ނުބުނެ ދިޔައީ އޭނާ ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިފި ނަމަ މަސްލަހަތު މާ ގޯސްވެދާނެތީއެވެ. ޝާނާއާއި ހަނާން ދިޔައީ ސީރީން އާއި ދިމާއަށް ކުދި ކިޔަމުންނެވެ. އަދި އެއީ ކާކު ކަން ނޭނގިގެން ވެސް އެތައް ފަހަރަކު ސީރީން ދިޔަތަނަށް ބަލަން ހުރިއެވެ. ”އެމީހަކު އުޅެނީ އެ ނިފްޝާމެން ގޭގައި… އެކަމަކު އެއީ ކާކު؟ ހަމަގައިމުވެސް ނިފްޝާގެ ދައްތައެއްނޫން… ދޮންބެ ދައްތައެއް ވެސްނޫން… ހަނާން އަށް އިނގޭތަ އެއީ ކާކު ކަން؟” ޝާނާއަށް އެއީ ކާކުކަން ނޭނގިގެން ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ. ”ނޭނގެ… ވެދާނެ އެހެން ގެއަކު މީހަކަށްވެސް… އަހަރެމެން ކީއްކުރަން ބަަލަނީ އެކާކުތޯ…” ހަނާން ވަރަށް ފޮނިވެލައިފައި ބުނެލިއެވެ. އެދެ މީހުންވެސް މިހާރު އިހްސާން އެކޭ އެއްވެސް ތަފާތެއްނެތެވެ. ކުރީގައި ނަމާދު ކޮށްގެން އުޅުނު ދެމީހުން މިހާރު އެވަނީ އެހެން ބަޔަކަށް ވެފައެވެ. ދެ މީހުންވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ އިހްސާން އަޅާފައިވާ ރިސޯޓުގައެވެ. ހިތުގައި މާތްﷲ އަށްޓަކައި ބިރުވެރިކަމުގެ ކުޑަވެސް މިންވަރެއްނެތެވެ. ދެމީހުންގޮސް ވަނީ ވީރާނަވެ ފަޅުވެފައިވާ ގެއަކަށެވެ. ގޭ ކައިރީގައި ހުރި ސައިކަލުން އެތާނގައި އިހްސާންވެސް ހުރިކަން ގައިމެވެ. ހީވާ ގޮތުން އެމީހުން މިއަދުވެސް އެތަނަށް އެއައީ މަކަރުވެރި ރޭވުމެއް ރައިވާށެވެ. ފުދޭ ވަރަކަށް ބާރު ދުވެއްޔެއްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ އައިޒަންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަނީ ވަރުބަލިކަމެވެ. ހީވާގޮތުން އޭނާ އެ ދަނީ އަވަހަށް ގެއަށްގޮސް އަރާމުކޮށްލާށެވެ. ”ދަރިފުޅާ… ހާދަ ވަރުބަލިވެފައި.. މިއަދު ވަރަށް ބުރަކޮށްތަ އުޅުނީ؟؟” ގެއަށް ވަން އައިޒަންފެނި އުސްވާ ސުވާލުކުރިއެވެ. ހަމައެކަނި ހޫމް އޭ ބުނެލާފައި އައިޒަން މިސްރާބުޖެހީ އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށްދާށެވެ. އުސްވާވެސް ފަހުން އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އިނީ އައިޒަން އަވަހަށް އަރާމުކުރަން ފޮނުވައިލުމަށެވެ. ކޮޓަރިއަށްވަނެ ދޮރު ލައްޕާލައިފައި ބެޑާހަމައަށް ދިޔަ އައިޒަންގެ ލޯ ހުރީ ކިރިޔާ ހުޅުވޭ ވަރަށެވެ. ހަށިގަނޑުގައި ކުޑަނަމަވެސް ވަރެއްނެތެވެ. ފައިވެސް އަންނަނީ ދަމަމުންނެވެ. އެއްޗެހި ވެސް ބަދަލު ނުކޮށް އައިޒަން ގޮސް ބެޑަށް ވެއްޓިގަނެވެ. އިސާހިތަކު އޭނާ ނިދީގެ ފުން ކަނޑަކަށް ގެނބުނެވެ. ***** ހަވީރުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތުގައި އުސްވާ ދިޔައީ އޭނާގެ ހަނގަށް ހުންނަ މައިހާ ކިޔަވަންލާށެވެ. އޭރު ދެމީހުންގެ މޫނުމަތިންވެސް ފެންނަނީ އުފާވެރިކަމެވެ. ފެންނަ ކޮންމެ މީހަކަށް އުސްވާ ދިޔައީ ހިނިތުންވުމެއް ރައްދު ކުރަމުންނެވެ. ބަދަލުގައި އެމީހުންވެސް ދިޔައީ އުސްވާއަށް ހިނިތުންވުމެއް ރައްދުކުރަމުންނެވެ. ދެމީހުން ގޮސް އިނާޝާމެން ގެއަށް ވަންއިރު އެހެން ކުދިންވެސް އެމީހުންގެ ބެލެނިވެރިޔާ އާއި އެކު އާދެއެވެ. ކިޔަވައިދޭ ކޮޓަރިއަށް މައިހާ ލާފައި ނިކުތް އުސްވާ ސިއްސައިގެން ދިޔައީ އިނާޝާ ގޮވާލުމުންނެވެ. އޭނާދެން މިސްރާބު ޖެހީ އިނާޝާއާއި ދިމާއަށް ދިޔުމަށެވެ....

12

ހިތުގެ ތެޅުން 12 – ފަހުބައި

“ދޯ…” ޖީލާން ދޯ ކިޔައިލިއެވެ. އިރުކޮޅެއް ފަހުން ޔަޝަލްއަށް ހޭން ފެށުނެވެ. ޖީލާންއަށްވެސް ހެވިއްޖެއެވެ. ދެމީހުން ހުއްޓުމެއް ނެތީ ހީހީފައި ހުއްޓައިލިއިރު މޫނުމަތިން އުފާވެރިކަން ނުފިލައެވެ. ޔަޝަލް ޖީލާންއާއި ގާތަށް ކެހިލާފައި ކޮނޑުގައި...

8

ލޯބި 5 ވަނަ ބައި

“ރިޔާ. . .” ޒިޔާން މަޑުމަޑުން އަހަރެންގެ ނަން ކިޔާލިއެވެ. އެކަމަކު އަހަރެން އިޖާބައެއް ނުދެމެވެ. ގުޑިވެސް ނުލައި އެގޮތުގައި ހުރެވުނީއެވެ. “އަހަރެން ވަރަށް ލޯބިވޭ ރިޔާ ދެކެ” އަހަރެންގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި...

3

ބަދަލު ވެއްޖެއެވެ.( ފަހުބަޔާއިއެކު)

އިސްމާޢިލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ މުޙައްމަދު ހެނީއެވެ.މޫނުބަލާ ލޯގަނޑު ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެ އެތަކެއް ފަހަރު މިގޮތަށް ހުނުނެވެ.އަންހެނުންނެތް ދަނޑިވަޅެއްގައި އެހިތާމަ ގޭގައި ގެންގުޅޭ ކުއްޖަކު ފިލުވާލަ ދިނީތިއެވެ. ކައިވެނީގެ ޙަޔާތައް ހަތް އަހަރު ވެފައިވާއިރު...

48

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 34

” ސާރާ މަށާއެކު މާލެ ދާންވީނު, ތިހެން ކިހާ ދުވަހެއް ވަންދެން ހުންނާނީ, ތިހެން ހުރެގެން ފާއިތުވާ ކޮންމެ ވަގުތަކާއި ދުވަހަކީ ސާރާގެ ދުޝްމަނުންނަށް ލިބޭ ހިތްވަރަކަށް ނޫނީ ނުވާނެ, އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް...

10

ހިތް އެދުނަސް… (26)

“ދެން ތި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ތިތާ ހުރެގެން ދެއްކީމަ ވީތަ؟ އަންނަން އުޅޭ ދޮރުމައްޗަށް” އާސިފް ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު އަޔާން އޯކޭ އޭ ބުނެ ނުކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ. ގޭތެރެއިން ނުކުތް އަޔާން ގެ...

30

ހިތް ލޯބިން ދެވިއްޖޭ 7

ނޯޓް:/ވާނިން މި ބައިގެގެ ނިމޭ ތަންކޮޅުގަ އޭޖް ރެސްޓްރިކްޓެޑް ސީންއެއް ހިމެނޭނެއެވެ. _______________________________________ “އައި ލަވް ޔޫ ބޭބީ..” ސުންހާގެ ތުންފަތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔަމާން ބޮސްދިނެވެ. އޭނާގެ ތުންފަތުގައިވެސް ލިޕްސްޓިކް އުނގުޅުނެވެ....

15

ދެގަޑި ތިރީސް – 12

ކުއްލިއަކަށް ވަރަށް ބާރު އަޑަކާއި އެކު މުޅި ތަން އަނދިރިވިއެވެ. ޤުރުއާން ކިޔަވަން އިން ނާޝިދާގެ ހިތް ބާރަށް ތެޅެން ފެށިއެވެ. އެއްވެސް އަޑެއް ބަޑެއް ނީވެއެވެ. ދެތިން ފަހަރަށް އޭނަ ލޯއުނގުޅާލިއެވެ....

11

އަހަރެންނަކީ ޚިދުމަތްތެރި އަކީމެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އަހަރެންނަކީ އިންސާނުންނަށް ބޭނުންތެރި އެއްޗަކަށް ވާތީ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާ ކުރަމެވެ.އަހަރެންގެ ބަދަހި ޢާއިލާގައި ތަފާތު ސައިޒުގެ އެކިކުލައިގެ އެކިބައްޓަމުގެ މެމްބަރުން ހިމެނެއެވެ. އަހަރެންގެ ޢާއިލާގެ ބޮޑެތި މީހުންނަށްވެސް...

11

ހަދިޔާ (ފަސްވަނަ ބައި)

“ކިހިނެއް މިވަނީ؟” އައްޒާމް ދެންވެސް އެ ޙާދިސާ ހިނގި ހިސާބާއި ކައިރިވެލަމުން ލިއާމާއި މަޑުމައިތިރި އަޑަކުން މުޚާތަބު ކުރިއެވެ. ދަންނަ އަޑެއް އިވިގެން ދިޔުމުން މާޝާގެ ހިތް އާދަޔާ ޚިލާފު ގޮތަކަށް ތެޅިލިއެވެ....

8

އިމްތިޙާން (15ވަނަ ބައި)

“ދަރިފުޅާ!… މާހިލް… މާހިލް ބައްޕަ ކައިރިންވެސް މާފައް އެދުނު. ދަރިފުޅައް ދެވުނު އަނިޔާއަށް. އަދި އެކަމުން އާއިލާއަށް ދެވުނު ހިތްދަތި ކަމަށްވެސް. މާހިލް ބުނީ ދަރިފުޅުދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާ ކަމަށް. އަދި ދަރިފުޅާއި...

2

އޯގާތެރިއަތެކެވެ.

އިސްމާޢީލްޢަލީރ.ކަނދޮޅުދޫ ރީތި ނާޒުކު އަތެކެވެ.ބީހިލުމުން ހިތްގައިމު އަސަރުތަކެއް ކުރުވައެވެ.ވަރަށް ގިނައިރުވާންދެން ބޯ މޮޑެދިނެވެ.އެ ލޯބިލޯބި ހިމަހޯދި އިގިލިތަކުން ފުނާ އަޅައިދެމުންނެވެ.މިމީހުންގެ ރީތިކަމާއި އެއްވަރަށް ހަމްދަރުދީގެ އަސަރުވެސް ނުހަނު މަތީދަރަޖައަކަށް އޮވެއެވެ.އިންސާނީ ޚިދުމަތް ފޯރު...

12

ލޯބިން ދީވާނާ… 2

ކޭއެފްސީއިން ކައިގެން އެންމެން ދިޔައީ ޒީކުގެ ޕްރައިވެޓް ކާރު ދުއްވާލާށެވެ. ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ބްރިޖުމަތިން ދުއްވާލާފައި ދިޔައީ އުފަލާއި މަޖަލުގައެވެ. ޖެހެމުން ދިޔަ ރޭގަނޑުގެ ފިނި އަރާމު ރޯޅީތަށްވެސް އެބައިމީހުންގެ އުފަލުގައި ބައިވެރިވަމުން...

5

އަޅުގަޑު ބޭނުންވަނީ…..

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ރުހިވޮޑި ގަންނަވާފަދަ ގޮތަކަށް ދިރިއުޅުން ބައްޓަން ކުރާށެވެ. ކޮންމެ ވަގުތަކުމެ އެލާނގެ ބައްލަވާ ވޮޑިގަންނަވާކަން ޤަބޫލު ކޮށްގެން ދިރިއުޅޭށެވެ. މުނާޖާ ދެންނުވުމަށްޓަކައި...

14

ހިތް އެދުނަސް… (25)

އެންމެ ރަނގަޅެވެ. ޒައިން އަށް ވެސް މަލަކް އަށް ވެސް ފުރުސަތު ދޭންވީ ކަންނޭގެއެވެ. އޭނާ ފޯން ނަގާ އަޔާން ކޮށްފައިވާ މެސެޖަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިރުކޮޅަކު އިނެވެ. އަދި އެއަށް ފަހު ގުޅުމުގެ...