27

އިންތިހާ ލޯބިވޭ…

އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. “އިންތިހާ ލޯބިވޭ…” މިވާހަކަ އަކީ އަޅުގަނޑު އޮންލައިން ސައިޓަކަށް ލިޔާ ފުރަތަމަ ވާހަކަ. މިސައިޓުން މިވާހަކަ ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދޭން ފަށާނީ 12 ނޮވެމްބަރ 2017 ގައި، އިންޝާ ﷲ....

7

ލޯތްބެއްނެތް ގުޅުން

މި ވާހަކަ ކިޔާ ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލަން. މިވާހަކަ ކޮންމެ ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހެއްގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ސައިޓުން ފެންނާނެވާހަކަ ދަންނަވަން. ކިޔުންތެރިން ތިދެއްވާ ތަރުހީބަށް ވަރަށް ޝުކުރު. 🙂 ޝެރީން

10

ބޭނުންވަނީ އުމުރަށް 12

” މަންމާ. އަހަރެން ބޭނުން މެރީ ކުރަން ” މަސައްކަތެއްގައި ހުރި އަނީސާ ކައިރިއަށް ޖެހިލާފައި ރިޒްނީ ބުނެލިއެވެ. ” އަނެއްކާ ކާކާ އިންނަންވެގެން ތިއުޅެނީ. ” އަނީސާ އަހާލިއެވެ. ” އަކިޔަލްއާ...

38

ތިޔަ ދިން އުފާ 33

ހޮސްޕިޓަލްގެ ގޮނޑި ބަރީގައި އިން ޖަނާ އިރުއިރު ކޮޅާ ލޯ ފުހެލައެވެ. އެމްބިއުލާންސް އައިސް މަޑުކުރުމާއެކު ކަޔާން އެތެރެއަށް ވެއްދި ގޮތަށް އަދި އެއްވެސް ހަބަރެއް ނުވެއެވެ. އަތުގެ މަށައިގެން ވާ ތަންތަނުގައި...

32

ވޭންތަކުން ދިން ހިތި މާޒީ (12)

ކޮޓެރިއަށް ވަދެ ދޮރުތަޅުލާފަ ބަލާލިއިރު ޒިމްޔާ އޮތީ ޓައިލްސްތައް މަތީ ދެމިފައެވެ. ވާފިރު އެވަރަށް ރާ ބޯންދިން ވިއްޔާއެވެ. ދެމީހުން ޒިމްޔާ ނަގާ އެނދައް ހޫރާލާ ޒިމްޔާގެ ހެދުން އިރާލާ ހުރިހާއެއްޗެއް ބޭލުވިއެވެ....

18

ސޮރީ

އަހަރެން ހުރީ ހައިރާންވެ އަންތަރީސްވެފައެވެ. އަހަރެމެންގެ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓިގެން އެ ހުރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ މެންބަރެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން އެތާ ތިބި އެހެންމީހުންގެ މޫނުތަކަށް ބަލާލީމެވެ. އެމީހުންގެ މޫނުމަތިން ހައިރާންކަމުގެ އެއްވެސް...

52

ވިންދު ލޯބިން ޖެހި ހިތެއްގައި (26)

“ދެން އަހަރެން ގޮސްލީ..” ހާރޫން އެހެން ބުނީ މިވަގުތު އެތަނުގައި ހުރުމަކީ އެހާ ބުއްދިވެރި ކަމެއްނޫން ކަމަށް ވިސްނުނީތީއެވެ. ހޮސްޕިޓަލުން ނިކުމެގެން އޭނާ އައިއިރު އެ ދެލޯ ހަމަ ރީއްޗަށްވެސް ފެންކަޅި ވެއްޖެއެވެ....

12

އުމުރަށް އެކީގާ ވާނަން..

“އޯ މައި ގޯޑް! ޑޫޑް.. އައި ޖަސްޓް ސޯ ދެޓް ކިއުޓް ބޯއި” ރައްޔަ އޭނާގެ ކައިރީގައި ހުރި ކިއާރާ އަށް ބުނެލިއެވެ. ” މިންމި.. ތި ނޫން ވާހަކައެއް މިއަދު ކޮލެޖުން...

78

ހިތްއެކީ ދެވިއްޖޭ (9)

އޭނާގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރަން ފެށޭނީ ޔައިޝް ގެއަށް އައި އިރަކުންނެވެ. ހިނިތުންވެލަމުން ފޯން ނަގައި ޒާންގެ ނަމްބަރަށް ގުޅާލިއެވެ. އަދި އޭނާ ހޯދަންބޭނުންވާ އެއްޗެއްގެ ނަންބުނެ މިރޭވުމުގެ ކުރިން އެއެތި...

38

ވޭންތަކުން ދިން ހިތި މާޒީ (11)

“ކޮންގްރޭޓްސް ބްރޯ.” މީކާއީލް ފަޔާޒް ކޮނޑަށް އަތް ލަމުން ބުންޏެވެ. މީކާއީލްވެސް މިފަދަ ދުވަހެއް ޒިމްޔާއާއި އެކީ ހޭދަކުރަން ބޭނުމެވެ. ނަމަވެސް ޒިމްޔާ ޖަވާބެއް ދޭނެ އިރަކަށް މީކާއީލް ޖެހޭނީ ކެއްތެރިވެގެން ހުންނާށެވެ....

7

ހިނިތުންވުމުން – 10 ވަނަ ބައި

” ޒެފް ” ޒޯރާ ގޮވާލުމުން ޖީބަށް އެއްއަތް ޖަހާލައިގެން އަނެއްއަތުން ފޯނުހިފަހައްޓައިގެން ހުރި ޒެފަން ބަލާލިއެވެ. އޭރު ޒެފަން ނިތްކުރިމަތިން ކުދި ރޫތަކެއް ދުވެލަދުވެލަ ހުއްޓެވެ. ޒެފަން ޒޯރާއާއި ދިމާލަށް ފަރުވާކުޑަގޮތަކަށް...

76

ހިތްއެކީ ދެވިއްޖޭ (8)

އަޖުވަދުގެ ބާރު ހަޅޭކުގެ ސަބަބުން ސިހިފައި އަވަސް އަވަހަށް ނައިރާ ސިޓިންރޫމަށް އައެވެ. ރުޅިއައިސް ރަތްވެފައިހުރި އަޖުވަދުގެ ނަޒަރު ސީދާ ނައިރާގެ މޫނަށް އަމާޒުވުމާއެކު ބިރުގެންފައިހުރި ނައިރާއަށް ހިންދިރުވައިލެވުނެވެ. މިއީ މުޅިއުމުރުގައިވެސް އަޖުވަދު...

9

ދަރިފުޅު (ފަހުބައި)

ހަސަންބެ ބަލަންނުހުރެ، ކިޔެވެލި ކިޔަވަމުން އައިހަމާއި ދިމާލަށްއެނބުރުނީ ޒާކްގެ ވާހަކަދެއްކުންހުއްޓި ހަށިފުރާ ނޭވާއެއް ލި އަޑު އިވި އެކުއްޖާ ބިންމައްޗަށް ދެމުމުންނެވެ. އަދި ކިޔެވެލި ކިޔަވަމުން ދިޔަހިނދު، ރިޝްފާމެންނަށްބަލާލައި، އިޝާރާތުން ކުދިންތައް ބިންމަތިން...

106

ސިއްރުން މިހިތާ ކުޅެނީހޭ (ތޭރަވަނަބައި)

ޔާނާ ޝޯލްއަޅަމުންދިޔައީ ހޮސްޕިޓަލްއަށް ދިޔުމަށްޓަކައެވެ. ނިދާފައި އޮތް މިކްޔަންއަށް ގޮވާތާ މިހާރު ކިހާއިރެއްހެއްޔެވެ. އަދިވެސްނުހޭލައެވެ. ތައްޔާރުވެލައިގެން ޔާނާ ގޮސް އެނދުކައިރި ހުއްޓިލާފައި މިކްޔަން އަށް ގޮވާލިއެވެ. “ޔަން. ޔަން. ޔަން އޭ ހޭލަބަލަ....

63

ހިތްއެކީ ދެވިއްޖޭ (7)

ލައިގެންހުރި އަޅިކުލައިގެ ގަމީހުގެ އަތްކުރި އޮޅަމުން ދޮރާ ދިމާއަށް ޔައިޝް ހިނގައިގަތެވެ. ތަޅު ހުޅުވައިލުމަށްފަހު ދޮރު ހުޅުވައިލި ޔައިޝްގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. ދޮރުމަތީގައި ތިބި ދެމީހުންނާ ދިމާއަށް ކަންބޮޑުވެފައިހުރިފަދަ ނަޒަރަކުން ބަލަން...

ުއުފާވެރި ހަޔާތައް އެޅުނު ހިޔަނި
6

ުއުފާވެރި ހަޔާތައް އެޅުނު ހިޔަނި

އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް އަޅުގަނޑު ލިޔަމުން މިދާ ވާހަކަ އަޕުލޯޑް ނުވެ ގިނަދުވަސް ވި ކަމަށްޓަކާ ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެމެވެ. އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ލިޔަނީ ފޯނުން ކަމަށް ވާތީ އަޅުގަނޑުގެ ފޯނު ހަލާކުވުމެގެ...