2

ރޫހު

ގަޑިން ރޭގަނޑު 10 ޖެހީއެވެ. ދުވަހަކީ ހޮނިހިރު ދުވަސްކަމުން ހުޅުމާލޭގެ ފެރީ ޓާރމިނަލް އޮތީ ފުރިބާރުވެފައެވެ. އެ ބައިގަނޑު ތެރެއިން ޖާގަ ހޯދަމުން އަވަސްގޮތެއްގައި މާހިން ގޮސް ފެރީއަށް އެރިއެވެ. ގެއަށް ގޮއްސައި...

5

ހިތުގެ ގޮވުން

އާޅެން ހިތުގެ ގޮވުން އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ކޮކާލަކަށް ވާނެނަމަ ކިހާރަގަޅު ހެއްޔެވެ؟ ޖެހޭހާ މަލަކުން ފޮނިބޯންވީއެވެ. ރުހޭތޯ ނުރުހޭތޯ ބަލާކަށް ނުޖެހެއެވެ. މީހުން ބަލަންތިބިތޯ މީހަކުއާދޭތޯ ބަލާކަށްނުޖެހެއެވެ. ދެގޮތުން ބެލުނުނަމަ މިހެން...

41

އެނގުމެއްނެތި…7

ހެނދުނު ހޭލިގޮތަށް ފޯނު ބަލައިލި އަލީޝާގެ ބޮލުގައި ފުރަތަމަ ޖެހުނީ ސުވާލުމާކެކެވެ. އެއީ ނުދަންނަ ނަންބަރަކުން ފޮނުވާފައިވާ ފޮޓޮއެކެވެ. ފޮޓޯގައި އިނީ ސެޓްފިކެޓެކެވެ. “އެޑޮޕްޝަން ސެޓްފިކެޓް؟… ތޫބާ ހަނީފް؟!” އަލީޝާގެ ދެ ބުމަ...

5

ބުނެދެންހޭ… 3

ހަމްޒާއަށް އެހެން ބުނެވުމާއެކު ކައިރީގައި ތިބި މަންމައާއި ދޮންބެއަށް ސިހިފައި ބަލާލެވުނެވެ. އެމީހުންތިބީ އެމީހުންގެ އަމިއްލަދުނިޔޭގައި ކަމުން ހަމްޒާ އެހެން ބުނި އަޑު އެއިން މީހަކަށް ނީވެއެވެ. މޭގައި އަތް އަޅާލުމަށްފަހު ފުންނޭވާއެއް...

2

ކުރި އިންތިޒާރުގެ އަގު ނުލިބިދިޔައީއެވެ.

އާޅެން ކުރި އިންތިޒާރުގެ އަގު ނުލިބިދިޔައީއެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ތިޔަ ހިނިތުންވުމާއި ބަލާލުމުގައިވަނީ އޯގާތެރިކަމެވެ. އެތަކެއް ދުވަހު ކުރި އިންތިޒާރު ފަތަޙަ ވީއެވެ. ލޯބި ބީވެދާނެތީ ޙަޤީޤަތް ހާމަ ނުކުރެވުނީއެވެ. ޙަޤިޤަތް...

6

އައު ފެށުމެއް (ފަހުބަޔާއިއެކު)

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އަހަރެންގެ މައިންބަފައިން އަހަރެން މިއަނިޔާވެރި ދުނިޔެއާއި ޙަވާލުކޮށް ދާއިމީ ހަޔާތަށް ދިއުމުގެ ދަތުރުފެށީ އަހަރެން ވަރަށް އުފަލުގައި ދުނިޔެވީ ހަޔާތް ހޭދަކުރާނެ ކަމުގެ ފޮނިއުއްމީދުގައި ކަމުގައިވެދާނެއެވެ. އަހަރެން ތެދުވިއިރު...

35

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 16

” އަހަރެން މަތިން ހަނދާންކުރަނީތަ… ނޫނީ އަހަރެންނާއެކު ހޭދަކުރެވުނު އެ އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅު މަތިންތަ… ” އެމީހަކު އޭނަގެ ގައިގައި މޫނު ޖައްސާލައިގެން ހުރެ ބުނެލި ބަސްތަކުން އަލޫފްގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ....

20

ހަދިޔާ (ސައުވީސްވަނަ ބައި)

“އައިޑީ ކާޑާއި ލާރި ހުންނާނެ….އައިޑީ ކާޑު އެމީހުންނަށް ދައް..ކާ. އެހެން…ނޫނީ ބޭ..ބެ އަތުން އެމީހުން ލާރި ހޯދާން..ނެ.” ހަސަން ބުންޏެވެ. ހަސަން އެހެން ބުނުމުން މިރްޒާން ހަސަންގެ ޖީބުން ވޮލެޓް ނެގީ ވަކި...

3

އައު ފެށުމެއް

އައު ފެށުމެއް އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އަހަރެންގެ މައިންބަފައިން އަހަރެން މިއަނިޔާވެރި ދުނިޔެއާއި ޙަވާލުކޮށް ދާއިމީ ހަޔާތަށް ދިއުމުގެ ދަތުރުފެށީ އަހަރެން ވަރަށް އުފަލުގައި ދުނިޔެވީ ހަޔާތް ހޭދަކުރާނެ ކަމުގެ ފޮނިއުއްމީދުގައި ކަމުގައިވެދާނެއެވެ....

4

ބޭނުންވަނީ އުމުރަށް 20 ވަނަ ބައި

ބައްޕާ. އަހަރެން ވާނީ ވަރަށް ދުވަސް ވަންދެން ބައްޕަޔާ މަންމައަށް ކަމެއް ސިއްރުކޮށްފަ ” ރިޒްނީ ރިފްއަތާ ދިމާއަށް ބަލާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ” ކޮންކަމެއް ސިއްރުކޮށްފަ އޮތް ވާހަކަ ތިބުނީ ” ރިފްއަތު...

20

2:30 ގެ ކިޔުން ތެރިންނަށް

މިވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާގެ ބަލި ހާލަތު ހުރިގޮތުން ވާހަކަ މެދުކެނޑިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ނައިނާގެ ބަލިހާލަތު ރަނގަޅުވިހާ އަވަހަކަށް ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ. މިކަމަށް ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން ލިޔުންތެރިޔާގެ ފަރާތުން މަޢާފަށް އެދެމެވެ.

13

ވަގުތު 6

ފަރުހާނާ ދިޔުމުން ރޯޝީން ނައީމު ގާތު މިއަދު އޭނާއާއި ފަރުހާނާ ދެއްކި ވާހަކަތައް ކިޔާ ދިނެވެ. އަދި އެއީ އޭނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމެއްކަމާއި އެދަރިފުޅު ގާތުން މަޢާފަށް އެދެން ބޭނުންކަމުގައިވެސް...

3

ހަޔާތުގެ ކުލަތައް 2

ްސްކޫލް ދުވަސް ވަރުން ފެށިގެން  އަންނަނީ އަހަރެންނަށް އުދަގުލާ ދުއްތުރާ ކުރަމުންނެވެ .  އަހަރެން އެކަމަށް ކެއްތެރިވީމެއެވެ . ކިލާހުގައި ވެސް އަހަންނަށް ޖެހުނީ ކެއްތެރިވާށެވެ އެތަކެއް އާދޭސް ކުރުމުން ވެސް އެ...

އަހަރެން ދެކޭ ގޮތުގައި ދިވެހި ރާއްޖެ އެހާރާ މިހާރު
0

އަހަރެން ދެކޭ ގޮތުގައި ދިވެހި ރާއްޖެ އެހާރާ މިހާރު

އަހަރުމެންނަކީ އެއްބައެއް އަދި އެއް ހަށިގަނޑެއް ފަދަ ބައެކެވެ . އެއް ގުނަވަނެއްގައި ރިއްސާލާނަމަ މުޅި ހަށިގަނޑު އެ ވޭނުގައި ބައިވެރި ވެއެވެ . ދިވެހިންނަކީ މިކަހަލަ ބައެކެވެ . މީހަކަށް އެހީ...

2

ހިތެއް ނުފުރޭނެއެވެ.

އާޅެން ހިތެއް ނުފުރޭނެއެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ހިތަކީ ފޫނެތް ޖާޑީއެއްފަދަ އެއްޗެކެވެ. ދުވަހަކު އެއެއްނުފުރޭނެއެވެ. އެއްލާރި ދެލާރިއަށް ވުމީ އަބަދުގެ އުއްމީދެވެ. ފަޤީރު ދިރިއުޅުމަށް ރުހެވުމީ ހިތުގެ ހަމަޖެހުމެވެ. މުއްސަނދި ދިރިއުޅުން...