Author: Saandy

"Saandy" އެސްފިޔައަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ September މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. "Saandy" ވަނީ އެސްފިޔައަށް ޖުމްލަ 114 ވާހަކަ/އެޕިސޯޑް ހުށައަޅާފައެވެ. މިވާހަކަތަކަށް ޖުމްލަ 5215 ކޮމެންޓް ލިބިފައިވެއެވެ.
Level 7
ރޭންކް:
6,897 ޕޮއިންޓް:
ބެޖްތައް
1K Visits
3K Visits
100 Login
500 Login
100 Comments
500 Comments
1K Comments
10 Stories
100 Stories
500 Stories
73

އައިކާ (11)

“ގްރީން ލައިޓް!” ލަމްހާއަށް މަޑުމަޑުން ކިޔާލެވުނެވެ. ލަމްހާ ސުވާލެއް ކުރަން...

64

އައިކާ (10)

ޔޫޝައު އޮފީހުގައި އަވަދިނެތި އުޅެނިކޮށް އޭނާއާ ބައްދަލުކުރަން އަންހެންކުއްޖަކު އައިސް...

130

އައިކާ (9)

ޔޫޝައުއަށް ހޭލެވުނުއިރު އޮތީ ދާހިއްލާ ފޯވެފައެވެ. އެފެނުނީ ކޮންކަހަލަ ހުވަފެނެއް...

52

އައިކާ (8) – 18+

ކައިގެން ނުކުމެފައިވެސް މާޒްއަށް އައުފްއާއެކު އެތައްއިރަކު ވާހަކަދައްކަން އިންނަން ޖެހުނެވެ....

36

އައިކާ (7)

“ކިސްއެއް ދީ.. މިތަނަށް.. އޭރުން އެއްވެސް ބަހަނާއެއް ނުދައްކާ ދާނަން..”...

60

އައިކާ (6)

“އެންމެ ރަނގަޅު.. ބުނެފާނަން.. އެކަމް ޕްރޮމިސްކުރޭ އެކަމާ ނުވިސްނާނަންކަމަށް..” ލީން...

76

އައިކާ (5)

“އައިމް މެރީޑް.. އަހަރެން އައިކާއާ އިންނަން ބޭނުންވަނީ ދެއަނތްބަށް.. މިގޮތް...

36

އައިކާ (4)

ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ. އައިކާ އިނީ އަތިރިމަތީގައި އޮތް ރުއްބުޑެއްގައި އިށީނދެލައިގެން...

36

އައިކާ (3)

ތެޅިތެޅި އޮތް ހިތަކާއެކު އައިކާއާއި ލީން ސްކޫލްތެރެއަށް ވަދެގެން ދިޔައިރު...