Author: Saandy

22

އައިކާ (29)

“ކޮފީއެއް ހަދާލަދީބަލަ.. އަހަރެން އެބަ ދަން..” ޔޫޝައު އަންނަ ވާހަކަ ބުނުމުން ނާޒް ހައިރާންވިއެވެ. އޭނާއަށް ޔޫޝައުއާ ދިމާ ބަލާލެވުނުއިރު ޔޫޝައުވެސް އިނީ އޭނާއާ ދިމާ ބަލަން ހިނިތުންވެލައިގެންނެވެ. އޭނާ ބަލާލުމާއެކު އެއްލޯ...

34

އައިކާ (28)

“ކީއްވެތަ ކޮންމެ މީހަކަށް އަހަރެން މި ގޯސްވަނީ؟ އަހަރެންނަށް އެހެން މީހަކު ދެރައެއް ދިނަސް ގޯސް މިވަނީ އަހަރެން.. ކީއްވެތަ؟ ކީއްވެތަ؟” “އެކަކަށް ދެރައެއް ދީފަ އަނެކަކަށް އުފަލަކު ނޫޅެވޭނެ.. އެތަން ތި...

40

އައިކާ (27)

“ތިހާ މާތް މީހަކު ހިލޭ އަންހެނެއް ގައިގަ އަތެއް ނުލާނެ.. އަދި އެވެސް މީހެއްގެ އަނތްބެއް ގައިގަ..” އައިކާ ރުޅިވެރިކަމާއެކު ބުނެލިއެވެ. “ކާކުގެ އަނތްބެއް؟ އައިކާގެ އެއްވެސް ފިރިއަކު ނުހުންނާނެ..” އެވަގުތު ގެއަށް...

28

އައިކާ (26)

“ގެނޭ އަހަރެން ތި ގެޔާ ހަމައަށް ގެންގޮސްދޭނަން..” މާޒްގެ އަޑަށް އައިކާ ބަލާލިއެވެ. މާޒްގެ މޫނުމަތީގައިވާ ހިނިތުންވުން ފެނުމުން އައިކާގެ އެތެރެހަށީގައި ރޯވެގަތެވެ. “މަރުޙަބާ!” ރުޅިވެރިކަމާއެކު މާޒްއާ ދިމާއަށް އެހެން ބުނެލަމުން އައިކާ...

60

އައިކާ (25)

“ވަރަށް ހަނދާންވާނެ..” ލަމްހާ އައިކާގެ ގައިގައި ބައްދާލަމުން ބުނެލިއެވެ. “އަހަރެންވެސް..” އައިކާ އެހެން ބުނެލިއިރު އޭނާގެ ދެލޮލުން ކަރުނަތައް އޮހިގެންފިއެވެ. ލަމްހާ ވަރަށް އޯގާތެރިކަމާއެކު އައިކާގެ ދެލޯ ފޮހެލައިދިނުމަށްފަހު އޭނާގެ އަތަށް ގަނޑުކޮޅެއް...

32

އައިކާ (24)

“ކާކުތަ މި ދަންވަރު ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ދޮގު ޚަބަރުތަކަކައިގެން މެސެޖްކޮށް އެ ގުޅައިގަތީ؟ ކުރާނެ ކަންތައް ހުސްވީތަ ދޭތެރެ ޖައްސަން އެ އެނބުރިގަތީ.. މުޅި ރޭ ޚަރާބުކޮށްލައިފި..” ޔޫޝައު އިނީ ރުޅިއައިސްފައެވެ. އޭނާއަށް...

44

އައިކާ (23)

“ކޮބައިތަ މައްސަލައަކީ؟ ކައިވެނި ހަލާލުވާނެއޭ.. އެއީ ދެން އާއިލާއަށް ލައްވާ ނުލައްވާ ހިސާބެއްނު.. އަޅެ ސީރިއަސްކޮށް މިކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނަބަލަ..” ޒިޔާން ބެލީ މާޒްއަށް ވިސްނައިދެވޭތޯއެވެ. “ނޫން.. އަހަރެން އޭނައާ ދޭތެރޭ ތިކަހަލަ...

34

އައިކާ (22)

“އައިކާ ކިޔަވަން ހުރި ގެއިން.. އެއީ އަހަރެންގެ ގެ..” އައްޒާމް ބުނެލިއެވެ. “އާނ.. އެގެއިން ދޯ.. ކޮބާ އައިކާއާ ބައްދަލުވިތަ؟” ޔޫޝައު އެހެން އަހާލުމުން އައްޒާމް ބޯޖަހާލިއެވެ. އެވަގުތަކީ އައިކާ ކޮޓަރިން ނުކުތް...

20

އައިކާ (21)

އެރޭގެ ވަގުތެވެ. އައްޒާމް ލަމްހާމެ ްގެއަށް ދިޔައީ ރޭގަޑު ނުވައެއް ޖަހަން ގާތްވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ގޭގެ ބެލް އަޅާލި އަޑަށް ޓީވީއަށް ގެއްލިފައި އިން އައިކާއަށް ސިހިފައި ދޮރަށް ބަލާލެވުނެވެ. “އައިކާ! ދޮރު...

28

އައިކާ (20)

“އެއީ އޭނައަކަށް މިހާރު އަހަރެމެންނާ ވާހަކަދައްކާނެ ވަގުތެއްނުވޭ.. އަހަރެމެންނަކީ ރައްޓެހިންކަން އޭނަ ހަނދާން ނެތިއްޖެ.. އޭނަ އޭނަގެ ދުނިޔޭގަ އުފަލުގަ އުޅެން ދޫކޮށްލާ.. އަހަރެމެން އަހަރެމެންގެ ހާލައިގެން އުޅުނީމަ ނިމުނީ.. އެހެންވީމަ މާޒް...

50

އައިކާ (19)

ކޮޓަރިއަށް ވަދެވުމާއެކު ދެން ވާނެގޮތް ހިތަށް އެރުމުން އައިކާގެ އަތްފައި ފިނިވިއެވެ. ކޮންމެ އަންހެންކުއްޖަކަށްވެސް އާ ކައިވެނީގެ ރޭ މިފަދަ އިހުސާސްތަކެއް ކުރެވޭބާއޭ އޭނާގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. ނޫންނަމަ މީ އޭނާގެ ފިނޑިކަމުން ވާ...

42

އައިކާ (18)

“ދެރަނުވޭ.. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ފަހުން ވާން އޮތްގޮތް މާ ރަނގަޅުވާނެ..” ލީން މާޒްއަށް ހިތްވަރުދިނެވެ. އެވަގުތަކީ ޒިޔާން އައިސް އެމީހުން ގާތަށް މަޑުކޮށްލި ވަގުތެވެ. މާޒްއާ ތިންމީހުން ކުޑަކޮށް ވާހަކަ ދައްކާލުމަށްފަހު ލީން ޒިޔާންއާއެކު...

46

އައިކާ (17)

ދަންވަރުގެ ވަގުތެވެ. އައިކާއަށް ނިދެމުން ގޮސް ރަނގަޅަށް ނިދި ހަރުވި ވަގުތު މަޑުމަޑުން ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވުނެވެ. ކުއްލިއަކަށް އައްޒާމް ކޮޓަރިތެރެއަށް ދެމިގަނެފިއެވެ. އަރާމުކޮށް ނިދާލާފައި އޮތް އައިކާގެ ގާތުގައި އައްޒާމް ހުއްޓުނެވެ....

70

އައިކާ (16)

ހަތަރު ގަޑި ބައިވީއިރު ޔޫޝައު ހުރީ އައިކާ ބަލާ އައިހެވެ. އައިކާ ބޭރަށް ނުކުތް ވަގުތަކީ އައްޒާމް އައިސް ގެއަށް ވަންނަން ދިމާކުރި ވަގުތެވެ. އޭނާ އައިކާއަށް ބަލާލިއިރު އައިކާގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައި...

36

އައިކާ (15)

އައްޒާމް މަޑުމަޑުން އައިކާގެ މޫނުގައި ފިރުމާލިއެވެ. އަދި މަޑުމަޑުން އައިކާގެ ތުނި ތުންފަތުގައި އަތް ހިންގާލިއެވެ. އެވަގުތު މީހެއްގެ ބީހުން އިހުސާސްވެގެން އައިކާއަށް ކުއްލިއަކަށް ހޭލެވުނެވެ. އެވަގުތު އައްޒާމް ކުއްލިއަކަށް އައިކާގެ އަނގަމަތީ...

32

އައިކާ (14)

“ދައްތާ! މި ކާލައިގެން ދޭބަލަ..” އައިކާ އެހެން ބުނެލުމުން ޒިދުނާ ކޭކުކޮޅު ހިފައިގެން ހިނގައިގަތެވެ. އޭނާ ގޮސް ދޮރު ހުޅުވާލި ވަގުތު ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ކުއްލިއަކަށް ދޮރުމައްޗަށް އެރި މޫނު ނިވާކޮށްގެން ހުރި...