Author: Saandy

"Saandy" އެސްފިޔައަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ September މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. "Saandy" ވަނީ އެސްފިޔައަށް ޖުމްލަ 98 ވާހަކަ/އެޕިސޯޑް ހުށައަޅާފައެވެ. މިވާހަކަތަކަށް ޖުމްލަ 4173 ކޮމެންޓް ލިބިފައިވެއެވެ.
Level 6
ރޭންކް:
5,072 ޕޮއިންޓް:
ބެޖްތައް
1K Visits
3K Visits
100 Login
500 Login
100 Comments
500 Comments
1K Comments
10 Stories
100 Stories
500 Stories
77

އިއުނާސް (11)

“އާނ. އަހަރެން ކޮންމެފަދަ ގޮތަކަށް އުޅެން ޖެހުނަސް ވާންގެ އަނތްބެއްގެ...

85

އިއުނާސް (10)

“ރުކޫ! ރުކޫ! އަވަސްކޮށްބަލަ. މިހާރު ކޮންއިރެއް؟” ރުކާން ފާޚާނާއަށް ވަތްގޮތަށް...

58

އިއުނާސް (9)

“ރުކާން!” އަހަރެންނަށް ހުއްޓެވުނީ އެޒުވާނާ އަހަރެންގެ ނަމުން ގޮވާލުމުންނެވެ. އެއީ...

64

އިއުނާސް (8)

ސްކޫލަށް ކިޔަވައިދޭން ދިޔަ ފުރަތަމަ ދުވަސްކަމުން އެދުވަހު އެއްވެސް ފިލާވަޅެއް...

64

އިއުނާސް (7)

“މިހުރީ ކިހިނެއްވެފަ؟” މިއުވާން ހައިރާންކަމާއެކު އަހާލިއެވެ. އެޔާއެކު ރުކާންއަށް ލިބުނު...

78

އިއުނާސް (6)

ރުކާން ގޮސް އެނދުގައި އޮށޯވެ ލޯމަރާލީ ނިދޭތޯއެވެ. ނަމަވެސް މިރޭ...

62

އިއުނާސް (5)

“ހިނގާ ބޭރަށް ނުކުމެލަމާ ތިވާހަކަ ދައްކާލަން.” މާހިރު އެހެން ބުނެލުމުން...

48

އިއުނާސް (4)

“އަހަރެން ވަރަށް ލޯބިވާކަން އަބަދުވެސް ހަނދާންކުރައްޗޭ.” އިއުނާސްގެ ދެލޮލަށް ބަލަހައްޓައިގެން...

44

އިއުނާސް (3)

ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކައިވެނީގެ ހަފްލާ ފެށިއްޖެއެވެ. ހުދުކުލައިގެ އަގުބޮޑު ކައިވެނީގެ...