Author: Saandy

16

އަހަރެން

* ނޯޓް: މިއީ ޙަޤީޤީ ޙާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. މެންދަމުގެ ވަގުތެވެ. ޖަހާލި ބާރު ގުގުރިއާއިއެކު ސިހިފައި އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނެވެ. އެ އަޑާއި އެކުވެގެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކުޑަކުއްޖެއްގެ ރުއިމުގެ އަޑު އަހަރެންގެ ކަންފަތުގައި ޖެހުނެވެ. ދެލޯ އުނގުޅާލަމުން އަވަސްއަވަހަށް...

22

މިޝްޢަލް

ފިނި މޫސުމުގެ ދުވަސްވަރެކެވެ. ދަންވަރު ވެހެންފެށި ވާރޭ އަދިވެސް ހުއްޓާނުލައެވެ. ވެހެމުންދިޔަ ވާރެއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ފޫހިކަމެއްނެތި ކޮޓަރިތެރޭގައި މިޝްޢަލް ހުއްޓެވެ. ތުނިތުނިކޮށް ވެހެމުންދިޔަ ވާރޭގެ ތިކިތައް ލޯގަނޑުގައި ޖެހިފައި ތިރިއަށް ފައިބައިގެންދާ މަންޒަރު،...

11

ހިތް އެދުނު ލޯބި

ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ. އާދައިގެ މަތިން އަހަރެން އިނީ ޓެރަހުގައި އޮފީސް މަސައްކަތެއްގައި މަސްއޫލުވެގެންނެވެ. އޮފީހުގައި މިރޭ އޮންނަ ބައްދަލުވުމަކަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ނިންމާލުމަށެވެ. މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް ވަދެވިފައި އިންވަރުން އެތަނަށް މީހަކު އައިކަމެއްވެސް...

8

ނަމޫނާ

ނޯޓް: މިއީ ޙަޤީޤީ ޙާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ޚިޔާލީ ވާހަކައެކެވެ. އުމުރުން ތިރީހުގެ އަހަރުތައް ގުނަމުންދާ ނިޔާޒްއަކީ މަތިވެރީ އަންހެނަކާއި ކައިވެނިކޮށްގެން އެރަށުގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާތާ އަށް އަހަރު ވެފައިވާ މީހެކެވެ. ޒިންމާދާރު ފިރިއެކެވެ. ލޯބިލޯބި ދެކުދިންގެ ބައްޕައެކެވެ. މީހުންގެ ލޯތްބާއި ޤަދަރު ލިބިފައިވާ...

18

ވާލޯބިން

އަހަރެންނަކީ ރަށު ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދެމުންދާ ޓީޗަރެކެވެ. އަހަރެންގެ އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ނުހަނު ގަޔާވެގެންނެވެ. ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކި އަމިއްލަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެންނެވެ. އެހެންކަމުން އަހަރެންނަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ރަނގަޅުވަމުންދާކަށް އަހަރެންނަށް...

18

ސަޕްރައިޒް

އެއީ 2012ވަނަ އަހަރެވެ. އަހަރެންނަކީ މާލޭގައި ޓީޗިންގ ކޯހެއްގައި ކިޔަވަމުން ދިޔަ ދަރިވަރަކީމެވެ. އަހަރެންގެ މަންމައާއި ބައްޕަ އަހަރެންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށްޓަކައި ނުހަނު ބުރަ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. އަތްމަތި ހުސްކޮށްލައިގެންވެސް އަހަރެންނަށް ކިޔަވައިދެވޭތޯ އެމީހުން...

8

ހުރަސް

ޒައިނާއަކީ އައްޑޫ މަރަދޫއަށް އުފަން، އުމުރުން ތޭވީސް އަހަރުގެ ޒުވާން ޖިންސުއްލަތީފެކެވެ. ލިބިފައިވާ މާތް އަޚްލާޤުގެ ސަބަބުން އޭނާ ވެފައިވަނީ ރަށުގައި މަޝްހޫރު ކުއްޖަކަށެވެ. އާދައިގެ އިސްކޮޅާއި އަންހެންވަންތަ ހަށިގަނޑުގެ ސަބަބުން އެތައް...

4

ޒީނާ

ނޯޓް: މިއީ ޙަޤީޤީ ޙާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. ރަށުގެ ނަމާއި ވާހަކައިގައި އުޅޭ މީހުންގެ ނަންތައް ވާނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. ޒީނާއަކީ އއ. އުކުޅަހު ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ ކުއްޖެކެވެ. ކިޔެވުމުގެ އިތުރުން އަޚްލާޤީ...

4

ކުރިން ވިސްނުނުނަމަ…

އިރު އޮއްސޭ މަންޒަރާއި އިރު އަރާ މަންޒަރަކީ ޤުދުރަތީ އަޖައިބުތަކުގެ ތެރެއިންވެސް ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ފާހަގަކުރެވޭ ދެކަމެކެވެ. އިރު އަރާ ވަގުތާއި އިރު އޮއްސޭ ވަގުތު ދުނިޔެމައްޗަށް އަރަމުން އެދާ ހިތްގައިމު ކުލަތަކަކީ...

10

ކެހި

އަހަރެންގެ އުމުރުން ހަތަރު އަހަރުގައި އަހަރެންގެ މަންމަ ވަނީ ކެންސަރު ބަލީގެ ޝިކާރައަކަށްވެ މިދުނިޔެ ދޫކޮށްފައެވެ. އޭގެފަހުން އަހަރެންގެ ބައްޕައާއެކު އަހަރެން އުޅެމުން ދިޔައީ ވަރަށް އެކަނިވެރި ދިރިއުޅުމެކެވެ. އަހަރެންނަށް ބައްޕަގެ ފަރާތުން...

12

ބަދަލުވެދިޔަ ޙަޔާތް

ނޯޓް: މިއީ ޙަޤީޤީ ޙާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. އަހަރެންގެ ހަނދާން ހުންނަން ފެށިއިރުވެސް އަހަރެންގެ ބައްޕަ މިދުނިޔެއަކު ނެތެވެ. މަންމަ އަހަރެންނަށް ކިޔައިދިން ގޮތުންނަމަ ބައްޕަ މިދުނިޔެއާއި ވަކިވީ އަހަރެންގެ އުމުރުން އެންމެ ދޮޅު އަހަރުގައި އަހަރެމެންގެ ގޭގައި ހިނގި...

8

ފިލާވަޅު

އިބާއަކީ ރީތި ކުއްޖެކެވެ. އޭނާގެ ރީތިކަމުގެ ސަބަބުން އެތައް ފިރިހެންކުއްޖެއްގެ އަމާޒުފަތްގަނޑަކަށް ވެފައިވާ މަޝްހޫރު ކުއްޖެކެވެ. ލިބިފައިވާ ރީތިކަމެއްގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ކިބައިގައި އިންތިހާއަށް ބޮޑާކަމާއި ކިބުރުވެރިކަންވެއެވެ. މުއްސަނދި އާއިލާއެއްގެ ކުއްޖެއްކަމުން އޭނާ...

20

ދުޢާއަށް ނެގީ އަތް އަދައިގެން ސަލާމަތް

މާތް ﷲ އިންސާނުން ޚަލްޤުކުރެއްވީ ވަރަށް މާތް މަޤުސަދެއްގައެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ދަންނަނީ ކިތައް މީހުންބާވައެވެ. ސަކަރާތާއި މަޖަލަކީ ދިރިއުޅުމުގެ މަޤުސަދު ކަމުގައި ހީކުރާ މީހުން ވަރަށްވެސް ގިނައެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް ފަޚުރުވެރިވެލާފައި...

14

ނީތާ

“ބަލާއެއްނު.. ހަމަ ބޭރަށް ދާން ނުކުންނައިރަށް ތި ލެކްޗަރުފަތި އަމުނައިގަންނަންވޭތަ؟ މަ އުޅޭނީ މަ ބޭނުން ގޮތަކަށް.. މިކަމަކާ އެކަކަށްވެސް ނުބެހެވޭނެ.. ކޮންފަދަ ބަލާވެރިކަމެއްތަ މީ؟ މަގޭ ހިތަށް އަރާ މަށަށް މި...

8

ބަދުނާމު

ނޯޓް: މިއީ ޙަޤީޤީ ޙާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ.   ނިޝާއަކީ ވަރަށް މަޑުމައިތިރި މިޒާޖެއްގެ ހިތްހެޔޮ ކުއްޖެކެވެ. އުމުރުން ދިހަ އަހަރު ވީއްސުރެ އޭނާއަށް އުފަލަކީ ނެތް އެއްޗެއް ފަދައެވެ. ހިތާމައަކަށްފަހު...

12

ލޯބި ވެވުމުން

ތަނަވަސް ބޮޑު ކޮޓަރީގެ ކުޑަދޮރުން ބޭރު ބަލަހައްޓައިގެން ހުރިއިރު އިމްނާގެ ދެލޮލުން ހުއްޓުމެއްނެތި ކަރުނަ ފައިބަމުން ދިޔައެވެ. މައިންބަފައިން ގަދަވެ ސަލާމަތުން ދުނިޔޭގައި ތިބި ނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ ބިކަވެފައެވެ. ކުރެވުނު އެންމެ...