Author: Saandy

"Saandy" އެސްފިޔައަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ September މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. "Saandy" ވަނީ އެސްފިޔައަށް ޖުމްލަ 112 ވާހަކަ/އެޕިސޯޑް ހުށައަޅާފައެވެ. މިވާހަކަތަކަށް ޖުމްލަ 5030 ކޮމެންޓް ލިބިފައިވެއެވެ.
Level 7
ރޭންކް:
6,246 ޕޮއިންޓް:
ބެޖްތައް
1K Visits
3K Visits
100 Login
500 Login
100 Comments
500 Comments
1K Comments
10 Stories
100 Stories
500 Stories
89

އައިކާ (9)

ޔޫޝައުއަށް ހޭލެވުނުއިރު އޮތީ ދާހިއްލާ ފޯވެފައެވެ. އެފެނުނީ ކޮންކަހަލަ ހުވަފެނެއް...

52

އައިކާ (8) – 18+

ކައިގެން ނުކުމެފައިވެސް މާޒްއަށް އައުފްއާއެކު އެތައްއިރަކު ވާހަކަދައްކަން އިންނަން ޖެހުނެވެ....

36

އައިކާ (7)

“ކިސްއެއް ދީ.. މިތަނަށް.. އޭރުން އެއްވެސް ބަހަނާއެއް ނުދައްކާ ދާނަން..”...

60

އައިކާ (6)

“އެންމެ ރަނގަޅު.. ބުނެފާނަން.. އެކަމް ޕްރޮމިސްކުރޭ އެކަމާ ނުވިސްނާނަންކަމަށް..” ލީން...

76

އައިކާ (5)

“އައިމް މެރީޑް.. އަހަރެން އައިކާއާ އިންނަން ބޭނުންވަނީ ދެއަނތްބަށް.. މިގޮތް...

36

އައިކާ (4)

ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ. އައިކާ އިނީ އަތިރިމަތީގައި އޮތް ރުއްބުޑެއްގައި އިށީނދެލައިގެން...

36

އައިކާ (3)

ތެޅިތެޅި އޮތް ހިތަކާއެކު އައިކާއާއި ލީން ސްކޫލްތެރެއަށް ވަދެގެން ދިޔައިރު...

48

އައިކާ (2)

“ލަމް އޯކޭވާނެ.. މީހަކަށް އެކަހަލަ ރަނގަޅު އަނތްބަކު ނުލިބޭނެ..” ޔޫޝައު...

48

އައިކާ (1)

އައިކާއަކީ ނިކަމެތި ދެމަފިރިއަކަށް ލިބިފައިވާ ތިންކުދިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ދޮށީ...