8

މުޅި އުމުރަށްވެސް ލޯބި ވާނަމެވެ…… (6 ވަނަ ބައި)

(ފަސްވަނަ ބަޔާއިގުޅޭ)………… ވަގުތުކައިރިވަރަކަށް ބޯޓަށް އަރަމުން ދިޔަ މީހުންވެސް އޭރު ގިނަވަމުން ދިޔައެވެ. ކޮންމެ މީހެއްގެ މޫނަށްވެސް އަހަރެން ވަކިވަކިން ބަލަން އިނީމެވެ. ތޫއާދޭތޯއެވެ. ނަމަވެސް ފުރަން ފަސްމިނިޓްވީ އިރުވެސް ތޫއެއްނާދެއެވެ. އަހަރެން...

7

ސީ އައި ޑީ

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ނުވަތަ ފުލުހުންނަށް ތަޢުރީފުކުރާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫނެވެ. ހަމައެހެންމެ އެބޭކަލުންގެ މަސައްކަތަށް ތާއިދެއްވެސް ނުކުރަމެވެ. އަދި ކުރާކަށް ބޭނުމެއްވެސް ނޫނެވެ. އެހެނަސް އަހަރެމެން އަތުލައިގަތުމަށް ރޫބީ ކުރިމަސައްކަތް މޮޅުކަން ގަބޫލުކޮށް އެކަމަށްޓަކައި...

5

ބަދަލުވެ ދިޔަ ހަޔާތް – 2

ނާޒު ހުރީ ކޮޓަރީގެ ކުޑަދޮރުން ބޭރުބަލާށެވެ. ކުއްލިއަކަށް ދުވެފަ އައި މީހަކު އައިސް ނާޒުގެ ފަހަތުން ނާޒު ގައިގަ ބައްދާލިއެވެ. ނާޒު ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. ސިއްސައިގެން ދިއުމަށްވުރެ ބޮޑައް ގަތީ ބިރެވެ. ތެޅި...

3

ބަދަލުވެ ދިޔަ ހަޔާތް – 1

ޖެހެމުންދިޔަ ފިނި ވައިރޯޅި އާއެކު ވެހެމުން ދިޔަ ބޯ ވިއްސާރަ ތެރޭ ކުރިއަށް ހިނގަމުން ދިޔަ ނާޒްގެ ހިނގުމަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. ކުރަމުން ދާ ވިއްސާރައިގެ އެއްވެސް އަސަރެއް ނާޒު އަށް...

6

ހިތް ނުރޮއްވާ… (2)

“ބުނެވެސްނުލައޭނުން ރިހާ ތި އައީ…ބުނިނަމަ ބައްޕަމެން މީހަކަށްވެސް ރިހާ ބަލާދާން އެނގުނީހީ.” ނަސީރު ވާހަކަ ދެއްކީ ލޮތްބާއެކުއެވެ. “ދެން އަނެއްކާ އައިސް ހަމަޖެހިވެސް ނުލާ މިރޭ މިހާ ލަސްވެފަ ހުއްޓަވެސް ތިދަނީ އޮފީހަށް…...

8

ނީމް

ދުނޔެމައްޗަށްވަނީ ހަމަހިމޭކަން ވެރިވެފައެވެ. ވަގުތަކީ ދަންވަރުގެ ވަގުތެވެ. ނާޒިމާވަނީ ނިދީގެ މީރުކަމުން މަޙުރޫމުވެފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ފުންޙިޔާލެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އެހެނީ ދެލޯފަދަ ލޯބިވާ ދަރިފުޅު ނީމުގެ ޙިޔާލުގައެވެ. ނީމުގެ ހަނދާނުގައެވެ. ނީމުއަކީ ނާޒިމާއާއި...

7

މީ ވީގޮތޭ

ޒިހުނަތާއި ހުޒާމުގެ ލޯބީގެގުޅުމަށް އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވެފައިވާ އިރު ދެ ޒުވާނުންގެ މޫނުމަތިން ވެސް ފާޅުވަމުންދަނީ އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުމުގެ އަސަރުތަކެވެ. ވާނީ ވެސް އެހެންތާއެވެ. ޒިހުނަތާއި ހުޒާމުގެ ލޯބީގެގުޅުމަކީ ދެޢާއިލާގެ ރުހުމާއި ފުރިހަމަ...

10

ހާފްމޫން

މައިލޯ އެއީ މީގެ ދެއަހަރެއް ވަރު ކުރިއެވެ. އަހަރެން އަގޯރާ ފިހާރައަށް ވަނީ އަނބިމީހާ ފޮނުވައިގެން މައިލޯ ދަޅެއް ގަންނާށެވެ. އެފިހާރައިގެ މުއައްޒަފުން ތިބެނީ ރަތްކުލައިގެ ޖެކެޓެއް ހެދުން މަތިންލާފައެވެ. އެއީ އެފިހާރައިގެ...

12

މުޅި އުމުރަށްވެސް ލޯބި ވާނަމެވެ…… (5 ވަނަ ބައި)

(ހަތަރުވަނަ ބަޔާއިގުޅޭ)………… އަޑެއް އިވިގެން އަހަރެން ފަސްއެނބުރި ބަލާލިއިރު ނިހާލްއާއި ފާރިޝްގެއަށް އައިސްގެން އުޅެނީއެވެ. އެމީހުންނާއިއެކުގައި ފާރިޝްގެ ސާދައަހަރުގެ ފިރިހެން ކޮއްކޮ ސަމާހުވެސް ހުއްޓެވެ. އެމީހުންގެ ކޮނޑުގައި ދަބަސް އަޅުވާފައި ހުއްޓެވެ. ބަލާބެލުމަށް...

8

ކަސްޓަމަރ ސާރވިސް

އެއީ މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް އަށެއްކަ އަހަރު ކުރިއެވެ. އަހަރެންގެ ކިޔެވުން ނިމުމުން ރައްޓިއްސެއްގެ ބައްޕަގެ ފިހާރައަކުން ވަޒީފާ ލިބުނެވެ.އެފިހާރައަކީ ދެބުރިއަށް ހުންނަ ފިހާރައެކެވެ. މަތީބުރީގައި ހުންނަނީ އަންހެނުންގެ ސާމާނެވެ. އަހަރެން އުޅުނީ އެބައިގައެވެ....

16

ޤަބޫލްކުރަންދަތި ހަޤީޤަތް..؟؟ ފަހުބައި

އިޝާން ދުވެފައި ގޮސް މީހުންތައް ފަޅާލާފައި އެތެރެއަށްވަނެވެ. އޭރު ސައިކަލު ދަށުވެފައި އޮތް ސޮރުވެސް ތެދުވެއްޖެއެވެ. ނިޝްވާ އޮތީ ބަންޑުންނެވެ. އިޝާން ދެކަކޫ ޖަހާ ނިޝްވާ ތެދުކޮށްލިއެވެ. ނިޝްވާގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނެތްއިރު...

12

ހިތް ނުރޮއްވާ… (1)

ބާރު ދުވެލީގައި އައި ލޯންޗް ބަނދަރާއި ގާތް ކޮށްލުމާއި އެކު ރިހާ ފަޅުވެރިއެއްގެ އެހީގައި ލޯންޗުން ފޭބިއެވެ. ފުރަތަމަވެސް ރިހާ ވަށައިގެންވީ މާހަޢުލަށް ނަޒަރު ހިންގާލީ އުންމީދާއި އެކުއެވެ. ނަމަވެސް ދެވަނަ ސިކުންތުގައި...

9

އެސްފިޔައަށް އާ ސިފައެއް!! (އަނގަތެޅުމާއި ހޮޅުއަށި)

 އެސްފިޔައިގެ ލިޔުންތެރިންނާއި ކިޔުންތެރިންނަށް އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް އެސްފިޔައިގެ މެސެޖު ކުރުމުގެ ސިފައަށް ލިބުނު ގަޔާވާ ޝުޢޫރުތަކަށް އެންމެހާ ލިޔުންތެރިންނާއި ކިޔުންތެރިންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.     މެސެޖު ކުރުމުގެ ސިފަ ތަޢާރަފް ކުރުމާއި އެކު...

9

މުޅި އުމުރަށްވެސް ލޯބި ވާނަމެވެ…… (4 ވަނަ ބައި)

(ތިންވަނަ ބަޔާއިގުޅޭ)………… މާޒީގެ އުފާވެރި ސޮފްޙާތަކުން އަހަންނަށް ބޭރަށް އާދެވުނީ ޖީބުގައި އޮތް ފޯނު ވައިބްރޭޓް ވުމުންނެވެ. ގުޅަނީ މަންމައެވެ. އަހަރެން ފޯނުނެގީމެވެ. ”ހަލޯ….. ދަރިފުޅާ…. ކޮންތާކު؟ ލަންކާ އެއަރޕޯޓުގަތަ؟ އެތަނަށް ދެވިއްޖެތަ؟”...

1

ހުވަފެން

ކުރަނީ އަސަރު ކީއްވެހޭ މިހިތަށް ފެނުމުން ކަލާ ހުވަފެނުން ތިޔަސޫރަމެ އަބަދުހެން ފެންނަނީ މެރުމުން ދެލޯ ހުވަފެނުން މަރަނީ ދެލޯ އަޅާ ވޭނުން ނިކަން ނިދުމުން ކަލާ ސިފަވުމުން ލިބިދޭ ވޭނަށް ކެތްނުވެޔޭ...