Author: shal

7

ޝައިމް 5

” ކިހިނެއްވީ؟ ކޮންކަމަކާ ތިވިސްނަނީ؟؟” އެހެން ބުނުމުން ޒުބޭދާ އިރުކޮޅެއް ވަންދެން ސާފިރްއާ ދިމާބަލަހައްޓައިގެން ހުރެ ބުނާނެ އެއްޗަކާމެދު ވިސްނިއެވެ. އަދި އެއައް ފަހު ޒުބޭދާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. ” މިހާރު މުހުތާރުވެސް މަރުވެޖެ ދެން ކީއްވެ ކޮއްކޮ ގެ ސިފަ ބަދަލުނުވަނީ؟ހްމްމްމް ސާފިރް ތި އުޅެނީ އަދި ވެސް ކޮއްކޮގެ ގައިތެރޭގަ ދޯ” ސާފިރް ހީލުމަށްފަހު ބުނެލިއެވެ. “އާ. ކޮއްކޮގެ ގައިން އަދިނުނިކުންނަން” އަވަސް އަވަހަށް ޒުބޭދާ ސުވާލު ކޮއްލިއެވެ. ” ދެން ކޮން އިރަކުން ނިކުންނަނީ؟” ސާފިރް އެއްޗެކޭނުބުނެ އިސްދަށަށް ޖަހާލިއެވެ. އަދި ވާހަކަ ދަކަން ފެށިއެވެ.” ކޮއްކޮ ގައިން ސާފިރް ނިކުންނާނީ ކޮއްކޮގެ އަސްލު މަންމަ ކައިރިއަށް ދިޔައީމަ. ކޮއްކޮ ރުޅި އަޔަސް ނަޔަސް ސާފިރް މި ބުނަނީ ކޮއްކޮގެ ރަންގަޅަކައް. އަދި ބުނަންތަ ވާހަކައެށް ކޮއްކޮގެ ގައިން ސާފިރް ނުކުންނައިރު ކޮއްކޮ ލިއިގެންނާ އަޅައިގެން ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް އަންދާނެ.” އެހެން ބުނުމުން ހާސް ވެފައި އަވަހަކައް ޒުބޭދާ އަހައިލިއެވެ. “އެއްވެސް އެއްޗެ ނުއަންދާނެހެން ބެހެއޮޓިދާނެތަ؟” އެހެންބުނުމައް ފަހު އަތުގައި އޮތް އަންގޮޓީ ގައި ހިފާލިއެވެ. ޖަވާބު ދޭން އަންގަ ހުޅުވައިލިތަނާހެން ކުއްލިއަކަށް ސާފިރް ގެއްލުނެވެ. އިރުކޮޅެއް ނުވެ ޒުހުރާ އައިސް ކޮޓަރިއައް ވަދުނެވެ. އަދި ވަރަށް ހާސްވެފައި ބުނެލިއެވެ.” ކާކާ ތި ވާހަކަ ދައްކަނީ. ޒުބޭ ޖިންނި މޮޔާވީތަ؟” އެހެން ބުނުމުން ޒުބޭދާ ބާރަކައް ހޭންފެށިއެވެ. ހީ ނިމުމަށް ފަހު ޒުބޭދާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. ” ދެން މަންމަ ވެސް ދޯ ދައްކާވާހަކަ ބަލާލަ. ޒުބޭ ޖިންނި މޮޔަވޭދާނެތަ؟ ޒުބޭ ބާރަށް….މި..މިއޮތް ފޮތް ކިޔާއަޑު މަންމަ އަށް ތިއިވުނީ” އެހުން ބުނުމައް ފަހު ކައިރީގައި އޮތް އިންގިރޭސި ވާހަކަ ފޮތަށް އިށާރާޔް ކޮށްލިއެވެ. އެހެން ބުނުމުން ޒުހުރާ ފުން ނޭވައެއް ލުމައް ފަހު އަނެއްފަރާތަށް އެންބުރި ކޮޓަރިން ނިކުމެ ސިޓިން ރޫމް އަށް ދިޔައެވެ. ޒުހުރާ ދިއެމުން ޒުބޭދާ އަވަސް އަވަހައް އަވަހައް ދަބަހަށާއި އަލަމާރި މަތީގައި އޮތް ފޮށި ނެގުމަށް ފަހު ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ފުރާ ޒުބޭދާގެ ހެދުން ތައް އެޅިއެވެ. ޒުބޭދާ ދޮރުހުޅުވުމައް ފަހު ބޭރަށް ނިކުތެވެ. ވާނޭންގި އިން ޒުހުރާށް ވާހަކަ ދައްކަން އެންގުނީ ވެސް ޒުބޭދާ ދޮރާ ހަމަ އަށް އެރުމުންނެވެ.” ޒުބޭ! ތީ ކޮންކަމެއް؟ކޮނަތާކަށް….. ދަނީ…..”ކިޔާފަ ނުކިޔާނެ އެއްޗެއް ނޭންގިގެން އުޅުމުން މެދުތެރެއިން ޒުބޭދާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. “މަންމާ! ޒުބޭ އަށް އެންގޭ ތި މަންމަ އަކީ ޒުބޭގެ އަސްލު މަންމަ ނޫން ކަން. އެއްކަލަ ދުވަހު ބުނީމެއް ނުން މީހަކު ގޮވިއޭ ޝައިމްއޭ ކިޔާފަ. އެންގޭތަ އެއާ ކާކު ކަން. އެއީ ޒުބޭ ގަޔަށް މިހާރު ލައިފަ އިން ޖިންނި. ޖިންނިއައް ކިޔަނީ ސާފިރް. މަންމަ ހިތައް އަރާފާނެ ކީއްވެބާއޭ ދޯ ޒުބޭ މަރުނުވީ….. އެންގޭތަ ކީއްވެކަމެއް؟ އެއީ ސާފިރް އަކީ މުސްލިމް ޖިންނިއެއް ވީމަ. ސާފިރް ބުނި ޒުބޭ ކައިރީ މަރާ ނުލާނަމޭ. އަދި ބުނަން މަންމައާ މުހުތާރުއާ ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ވެސް އަޑުއިވުން. މުހުތާރު ބުންޏެއްނުން މިހާރު ހޭނެތިފައޭ އޮންނާނީ ޔަގީނުން ވެސް. އޭރު އަދި ހޭއެރީ…. އެހެންވީމަ މަންމައާ މުހުތާރުއާ ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ވެސް އަޑު އިވުން.” އެހެން ބުނުމައް ފަހު ޒުހުރާ އާއި ދިމާ ބަލާލިއިރު ޒުހުރާ އިނީ ޖެހި ބުދެއް ހެންނެވެ. އަނެއްކާ ވެސް ޒުބޭދާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. “އަދި އިންގޭ ތި މަންމަ ކަން ޝައިމްގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ...

8

ޝައިމް 4

ޖެހިގެން އައިދުވަހު ބޭބެއާ އެކު ދިޔައީ ބުރިޖް އައް ދުއްވާލާށެވެ. އެއައްފަހު ގެޔަށް ދިޔަގޮތައްގޮސް އެންދައް އަރާ އޮށޯތީއެވެ. އެހެން އޮއްވާ މީހަކު ދޮރުހުޅުވާ އަޑު އިވިގެން ބަލާލިއެވެ. ޒުބޭދާގެ ދެލޯދިޔައީ ބޮޑުވެގެންނެވެ. އެއީ ކުރިންދުވަހު ޝައިމްއޭ ކިޔާފަ ގޮވި މީހާއެވެ. އެ މީހާ އައި ގޮތައް  އައިސް ޒެބޭދާގެ އެނދު ކައިރީ މަޑުކޮށްލިއެވެ. ޒުބޭދާ ބިރުން ފަހަތަށް ޖެހެން ފެށުމުން އެ މީހާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ،” އަޅުގަންޑަކަށް ނޭނގެ ކިޔަންވީ ނަމެއްވެސް. ޒުބޭދާ ކަމެއް ޝައިމް ކަމެއް ނޭނގެ. ސޯ އައި ވިލް ކޯލްޔޫ ކޮއްކޮ. އޯކޭ…. ކޮއްކޮ ބިރުނުގަނޭ. މީ އެއްކަލައިރު ޒުހުރާމެން ވެގެން ސިހުރު ހެދިއިރު ކޮއްކޮގެ ގަޔައްލީ ޖިންނި” އެހެންބުނުމުން ދެންހަދާންވީ އަނެއްކާވެސް ހުވަފެނުގެ މަތިންނެވެ. މުހުތާރު ބުނިގޮތުގައި ޝައިމްއަށް ހުރިހާއެއްޗެއް ހަދާންވާ ދުވަހުން އެ ޖިންނި އައިސް މަރާލާނެ ވާހަކައެވެ. އަދި އެވަގުތު ޒުހުރާ ޔޭސް އޭ ވެސް ބުނެލިއެވެ. އެހެން ހިތައް އެރުމައްފަހު ޖިންނިއާ ދިމާބަލާލީމެވެ. ޖިންނި އަނެއްކާވެސް ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. “މަށައް ކިޔަނީ ސާފިރް. އެކަމް އެންގޭ ކޮއްކޮ ހުރީ އެ ނުބައި މީހުންގެ ވާހަކަ އަޑު އަހަންކަންވެސް. އެ މީހުން ބުންޏެއްނު ކޮއްކޮ ހުރިހާއެއްޗެއް ހަދާންވާއިރައް ޖިންނި މަރާލާނެއޭ. އެކަމް ސާފިރް އަކީ މުސްލިމް ޖިންނިއެއް އެހެންވީމަ ކޮއްކޮ އެއް މަރައެއް ނުލާނަން. ސޯ ޑޯންޓް ބީ އެފްރައިޑް” އެހެން ބުނުމައްފަހު ހީލިއެވެ. ޒުބޭދާއަށް ނޭވައެއް ލާން ވެސް ހަދާންވީ ވެސް އަދި ކިރިޔާއެވެ. އެހެން އިރުކޮޅެއް ވަންދެން އިނުމައްފަހު އަހާލިއެވެ.” ދެން ކިހިނެއް މި ސިހުރުން ސަލާމަތް ވެވޭނީ؟” ތުރުތުރު އަޅާ އަޑަކުން އެހެންބުނުމުން ސާފިރް ހީލުމަށްފަހު ބުންޏެވެ.” ޖެހޭނީ މުހުތާރު މަރާލަން އެހެންނޫނީ ތިކަމަކުން ސަލާމަތެއް ނުވެވޭނެ ހެން ހީވަނީ.” އެހެން ބުނުމުން އަވަސް އަވަހްށް ބުނެލިއެވެ....

9

ޝައިމް 3

ކުޑަކުޑަ ކުއްޖެކެވެ. ބަލާބެލުމައް ހީވަނީ އުމުރުން 10 ނޫނީ 9 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ހެންނެވެ. ވަރަށް ހުދު ހަނގަނޑެއްގެ ވެރިއެކެވެ. އަދި ކަޅުކަނގަދަ އިސްތަށިގަޑާއެކު އެ ރަތްކަންގަދަ ތުންފަތް ހުރުމުން ވައްތަރީ ކޮރިއާހިސާބުގެ ކުއްޖެއްހެންނެވެ. އަދި އެންމެ ހައިރާނވަނީ އެކުއަޖާގެ ކައިރީގައި ހުރި މީހާ ފެނުމުންނެވެ. އަދި އެ އަންހެންމީހާ އެކުޖާއައް މުޙާތަބުކުރީ ޝައިމްއޭ ކިޔާފައެވެ ޝައިމް ކައިރީ ހުރީ ޒުހުރާއެވެ. ޒުހުރާ މަޑުމަޑުން ޝައިމް ގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ގެޔެއްގެ ތެރެއައްވަދުނެވެ. ޝައިމްގެ އެކުޑަކުޑަ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދެނެވެ. ވާނުވާނެނގިހުރި ޝައިމް ބާރަކައް ޒުހުރާގެ އަތައް ބާރުކޮށްލިއެވެ. ޒެހުރާ ދިޔަގޮތަށް ދޮސް ވަދުނީ އެގޭގެ ވީރާނާ ވެފައިއޮތް...

7

ޝައިމް ގެ ކިޔުން ތެރިންނަށް

3 ވަނަ ބައިގައި ވާކަންތައްތަކަކީ އަސްލުގައި ވެދާނެކަމެއްކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭންގެ، އެއީ އަޅުގަނޑުގެ “އިމޭޖިނޭށަންގެ” މަށްޗައް ބިނާކޮށް ހަދާބައެކަށް ވާތީއެވެ. އަދި އެއްބައިފަހަރު ވާހަކަ އިޕްކުރާލެއް ލަސްވެދާނެ. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ އޯލެވެލް ދުވަސްކޮޅުކަމައް ވާތީއެވެ.

10

ޝައިމް 2

ކުއްލިއަކަށް ޒުބޭދާ މިކުރި ސުވާލުން ޒުހުރާ ދެލޯބޮޑުކޮށްލުމައްފަހު ޒުބޭދާއާ ދިމާ ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓެވެ. ޒުހުރާމިހެން ހުރުމުން ޒުބޭދާ ހިތައް އެކިއެކި ސުވާލްތައް އަރަމުންދިޔައެވެ. “މަންމައައް ޝައިން އަކީކާކުކަން އެންގެނީތަ؟ މަށާާ ޝައިމްއާ ހުރި ގުޅުމަކީ ކޮބައިބާ؟” ޒުބޭދާ ހިތާހިތުން އަހާލިއެވެ. މަންމަ މިހެން މާގިނައިރު ހުރުމުން ޒުބޭދާ ބިރުގަންނަން ފަށައިފިއެވެ. “މަންމާ ޝައިމް މަންމަ އައް އެނގެނީތަ އެއީ ކާކުކަން؟ ޒުބޭއާ ޝައިމްއާ ހުރި ގުޅުމަކީ ކޮބައިތަ؟ އަޅޭ މަންމާ ވާހަކަ ދައްކަބަ. ޕްލީޒް” ޒުބޭދާ ޒުހުރާ ކޮނޑުގައި ހިފާ ކުޑަކޮއް ތަޅުވާލުމުން ހޭވެރިކަން ޒުހުރާ އިށްވީ އަދި ކިރިޔާއެވެ. ޒުހުރާ ހާސްވެގެންހުރެފައި ބުނެލިއެވެ. “މަންމަ އެކައް ނޭންގެ ޝައިމް އަކީ ކާކު ކަމެއްކަމެއް” ޒުހުރާ ހާސްވެފައި ހުރިކަން ޒުބޭދާއައް ވަރައް ރަންގަޅައް މޫނުމަތިން ހާމަވެއެވެ. މިހުރިހާ ވާހަކައެއް އަޑު އަހަން ހުރެފައި މުހައްމަދު އަވަހައް ގޭތެރެއައް ވަނެވެ. ކުރާނެކަމެއް ބުނާނެ އެޗެއް ނެންގިހުރި ޒުހުރާ ވަދެގެން އައި މުހަންމަދު ކައިރިއައް ދިޔައެވެ. “މުހައްމަދު. ހާދަލަހަކުނޭތި އައީ މިއަދު. ކިހިނެއްވީ އަނެއްކާ؟” “އާ…ދޯ އެއީ...

13

ޝައިމް 1

އިރުގެ ރަން ދޯދިތަކާއެކު ހެންދުނުގެ ފިނިކަން ވަނީ ގުޅިލާމެހިފައެވެ. އެ އިރުގެ ރަން ދޯދިތަކާއި ފަތިހުގެ ފިނި ވައިރޯޅިތައް އުމުރުން ސޯޅަ އަހަރުގެ ޒުބޭދާގެ މޫނުގައި ބީހެލުމުން ފޫހިގޮތަކަ ހިންދެމުލުމަފަހު ތެދުވެ ދެފައިވައްކޮއްލާ...