Author: shal

8

ޝައިމް 4

ޖެހިގެން އައިދުވަހު ބޭބެއާ އެކު ދިޔައީ ބުރިޖް އައް ދުއްވާލާށެވެ. އެއައްފަހު ގެޔަށް ދިޔަގޮތައްގޮސް އެންދައް އަރާ އޮށޯތީއެވެ. އެހެން އޮއްވާ މީހަކު ދޮރުހުޅުވާ އަޑު އިވިގެން ބަލާލިއެވެ. ޒުބޭދާގެ ދެލޯދިޔައީ ބޮޑުވެގެންނެވެ. އެއީ ކުރިންދުވަހު ޝައިމްއޭ ކިޔާފަ ގޮވި މީހާއެވެ. އެ މީހާ އައި ގޮތައް  އައިސް ޒެބޭދާގެ އެނދު ކައިރީ މަޑުކޮށްލިއެވެ. ޒުބޭދާ ބިރުން ފަހަތަށް ޖެހެން ފެށުމުން އެ މީހާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ،” އަޅުގަންޑަކަށް ނޭނގެ ކިޔަންވީ ނަމެއްވެސް. ޒުބޭދާ ކަމެއް ޝައިމް ކަމެއް ނޭނގެ. ސޯ އައި ވިލް ކޯލްޔޫ ކޮއްކޮ. އޯކޭ…. ކޮއްކޮ ބިރުނުގަނޭ. މީ އެއްކަލައިރު ޒުހުރާމެން ވެގެން ސިހުރު ހެދިއިރު ކޮއްކޮގެ ގަޔައްލީ ޖިންނި” އެހެންބުނުމުން ދެންހަދާންވީ އަނެއްކާވެސް ހުވަފެނުގެ މަތިންނެވެ. މުހުތާރު ބުނިގޮތުގައި ޝައިމްއަށް ހުރިހާއެއްޗެއް ހަދާންވާ ދުވަހުން އެ ޖިންނި އައިސް މަރާލާނެ ވާހަކައެވެ. އަދި އެވަގުތު ޒުހުރާ ޔޭސް އޭ ވެސް ބުނެލިއެވެ. އެހެން ހިތައް އެރުމައްފަހު ޖިންނިއާ ދިމާބަލާލީމެވެ. ޖިންނި އަނެއްކާވެސް ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. “މަށައް ކިޔަނީ ސާފިރް. އެކަމް އެންގޭ ކޮއްކޮ ހުރީ އެ ނުބައި މީހުންގެ ވާހަކަ އަޑު އަހަންކަންވެސް. އެ މީހުން ބުންޏެއްނު ކޮއްކޮ ހުރިހާއެއްޗެއް ހަދާންވާއިރައް ޖިންނި މަރާލާނެއޭ. އެކަމް ސާފިރް އަކީ މުސްލިމް ޖިންނިއެއް އެހެންވީމަ ކޮއްކޮ އެއް މަރައެއް ނުލާނަން. ސޯ ޑޯންޓް ބީ އެފްރައިޑް” އެހެން ބުނުމައްފަހު ހީލިއެވެ. ޒުބޭދާއަށް ނޭވައެއް ލާން ވެސް ހަދާންވީ ވެސް އަދި ކިރިޔާއެވެ. އެހެން އިރުކޮޅެއް ވަންދެން އިނުމައްފަހު އަހާލިއެވެ.” ދެން ކިހިނެއް މި ސިހުރުން ސަލާމަތް ވެވޭނީ؟” ތުރުތުރު އަޅާ އަޑަކުން އެހެންބުނުމުން ސާފިރް ހީލުމަށްފަހު ބުންޏެވެ.” ޖެހޭނީ މުހުތާރު މަރާލަން އެހެންނޫނީ ތިކަމަކުން ސަލާމަތެއް ނުވެވޭނެ ހެން ހީވަނީ.” އެހެން ބުނުމުން އަވަސް އަވަހްށް ބުނެލިއެވެ....

9

ޝައިމް 3

ކުޑަކުޑަ ކުއްޖެކެވެ. ބަލާބެލުމައް ހީވަނީ އުމުރުން 10 ނޫނީ 9 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ހެންނެވެ. ވަރަށް ހުދު ހަނގަނޑެއްގެ ވެރިއެކެވެ. އަދި ކަޅުކަނގަދަ އިސްތަށިގަޑާއެކު އެ ރަތްކަންގަދަ ތުންފަތް ހުރުމުން ވައްތަރީ ކޮރިއާހިސާބުގެ ކުއްޖެއްހެންނެވެ. އަދި އެންމެ ހައިރާނވަނީ އެކުއަޖާގެ ކައިރީގައި ހުރި މީހާ ފެނުމުންނެވެ. އަދި އެ އަންހެންމީހާ އެކުޖާއައް މުޙާތަބުކުރީ ޝައިމްއޭ ކިޔާފައެވެ ޝައިމް ކައިރީ ހުރީ ޒުހުރާއެވެ. ޒުހުރާ މަޑުމަޑުން ޝައިމް ގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ގެޔެއްގެ ތެރެއައްވަދުނެވެ. ޝައިމްގެ އެކުޑަކުޑަ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދެނެވެ. ވާނުވާނެނގިހުރި ޝައިމް ބާރަކައް ޒުހުރާގެ އަތައް ބާރުކޮށްލިއެވެ. ޒެހުރާ ދިޔަގޮތަށް ދޮސް ވަދުނީ އެގޭގެ ވީރާނާ ވެފައިއޮތް...

6

ޝައިމް ގެ ކިޔުން ތެރިންނަށް

3 ވަނަ ބައިގައި ވާކަންތައްތަކަކީ އަސްލުގައި ވެދާނެކަމެއްކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭންގެ، އެއީ އަޅުގަނޑުގެ “އިމޭޖިނޭށަންގެ” މަށްޗައް ބިނާކޮށް ހަދާބައެކަށް ވާތީއެވެ. އަދި އެއްބައިފަހަރު ވާހަކަ އިޕްކުރާލެއް ލަސްވެދާނެ. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ އޯލެވެލް ދުވަސްކޮޅުކަމައް ވާތީއެވެ.

10

ޝައިމް 2

ކުއްލިއަކަށް ޒުބޭދާ މިކުރި ސުވާލުން ޒުހުރާ ދެލޯބޮޑުކޮށްލުމައްފަހު ޒުބޭދާއާ ދިމާ ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓެވެ. ޒުހުރާމިހެން ހުރުމުން ޒުބޭދާ ހިތައް އެކިއެކި ސުވާލްތައް އަރަމުންދިޔައެވެ. “މަންމައައް ޝައިން އަކީކާކުކަން އެންގެނީތަ؟ މަށާާ ޝައިމްއާ ހުރި ގުޅުމަކީ ކޮބައިބާ؟” ޒުބޭދާ ހިތާހިތުން އަހާލިއެވެ. މަންމަ މިހެން މާގިނައިރު ހުރުމުން ޒުބޭދާ ބިރުގަންނަން ފަށައިފިއެވެ. “މަންމާ ޝައިމް މަންމަ އައް އެނގެނީތަ އެއީ ކާކުކަން؟ ޒުބޭއާ ޝައިމްއާ ހުރި ގުޅުމަކީ ކޮބައިތަ؟ އަޅޭ މަންމާ ވާހަކަ ދައްކަބަ. ޕްލީޒް” ޒުބޭދާ ޒުހުރާ ކޮނޑުގައި ހިފާ ކުޑަކޮއް ތަޅުވާލުމުން ހޭވެރިކަން ޒުހުރާ އިށްވީ އަދި ކިރިޔާއެވެ. ޒުހުރާ ހާސްވެގެންހުރެފައި ބުނެލިއެވެ. “މަންމަ އެކައް ނޭންގެ ޝައިމް އަކީ ކާކު ކަމެއްކަމެއް” ޒުހުރާ ހާސްވެފައި ހުރިކަން ޒުބޭދާއައް ވަރައް ރަންގަޅައް މޫނުމަތިން ހާމަވެއެވެ. މިހުރިހާ ވާހަކައެއް އަޑު އަހަން ހުރެފައި މުހައްމަދު އަވަހައް ގޭތެރެއައް ވަނެވެ. ކުރާނެކަމެއް ބުނާނެ އެޗެއް ނެންގިހުރި ޒުހުރާ ވަދެގެން އައި މުހަންމަދު ކައިރިއައް ދިޔައެވެ. “މުހައްމަދު. ހާދަލަހަކުނޭތި އައީ މިއަދު. ކިހިނެއްވީ އަނެއްކާ؟” “އާ…ދޯ އެއީ...

13

ޝައިމް 1

އިރުގެ ރަން ދޯދިތަކާއެކު ހެންދުނުގެ ފިނިކަން ވަނީ ގުޅިލާމެހިފައެވެ. އެ އިރުގެ ރަން ދޯދިތަކާއި ފަތިހުގެ ފިނި ވައިރޯޅިތައް އުމުރުން ސޯޅަ އަހަރުގެ ޒުބޭދާގެ މޫނުގައި ބީހެލުމުން ފޫހިގޮތަކަ ހިންދެމުލުމަފަހު ތެދުވެ ދެފައިވައްކޮއްލާ...