Author: pinky

4

އެދުވަސް އަނބުރާ އަންނާނެނަމަ

އެހެން ދުވަސްތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަދުވެސް ހެނދުނު ހޭލައިގެން ކުޑަ ގޮތަކަށް ސައި ބޯލައިގެން އަހަރެންގެ މަސައްކަތަށް ދިޔައީމެވެ. އެއީ އާދައިގެ އޮފީހެއްގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާއެކެވެ. ކޮންމެ ވަޒީފާއަކަސް މިއަދު އަހަރެންނަކަށް މައްސަލައެއް...

10

ގަނާގެ ޝިކާރައަކަށްވެފާ……

ދުވަހުގެ އެންމެފަހު ރަނގަބީލުގެ އަޑާއިއެކު ހުރިހާކުދިންވެސް އަވަސްވެގަތީ އެކުއްޖެއްގެ ދަބަސް ހިފައިގެން ކުލާހުން ނުކުތުމަށެވެ. އެގޮތުން އަހަރެންވެސް އާދައިގެ މަތިން އަހަރެން ގެންގުޅޭ ދަބަސްގަނޑު ހިފައިގެން އެކަނިހުރެ ގެއަށް ދިއުމަށް މިސްރާބުޖެހީމެވެ. އެހެނަސް...