****************

އާދުވަހަކައް އިރު އެރީއެވެ. މިންހާ ތައްޔާރުވަނީ ސްކޫލައް ދިޔުމަށެވެ.ލައިގެން ހުރި ޔުނީފޯރމާ އެއްވަރަށް މިންހާގެ ސިފަ ވަރަށް ޗާލެވެ.މަންޝާ ނިމިގެން ބޭރަށް ނިކުމުމާއެކު މިންހާ އާއިއެކު މަންޝާ ސުކޫލައް ދިޔައެވެ.

*****************

ސުކޫލައް މިންހާ އާއި މަންޝާ ދިޔައެވެ. މިންހާގެ ސުކޫލައް ގޮސް ކުލާހައް ވަދެ ހަމަޖެހިލައިގެން ގޮނޑީގައި އިށީނެވެ. ކުލާސް ޓީޗަރަކީ އައު ޓީޗަރެއް ކަމުން އެއްވެސް ކުއްޖެއްގެ ނަމެއް ނޭނގެއެވެ.އެހެންވުމާއެކު އެދުވަހު އެކުދިންނައް އޮތީ ތައާރަފްވުމެވެ.ފުރަތަމަ ޖެހުނީ މިންހާއަށެވެ.” އަޅުގަނޑު ނަމަކީ އައިޝަތު މިންޝާ….” މިންހާ މިންޝާއަށްް ކިޔަނީ ކުރިން މިންޝާގެ ނަމަކީ މިންހާ ކަމުންނެވެ. ނަފްހާއަކީވެސް މިންޝާގެ ކުލާސް ކުއްޖެކެވެ. އެހެން ކަމުން ނަފްހާއަށްވެސް ތައާރަފް ވިއެވެ.”އަޅުގަނޑު ނަމަކީ މަރިޔަމް ނަފްހާ…” ނަފްހާވެސް ތައާރަފްިވިއެވެ.ސުކޫލް ނިމުމާއެކު މަންޝާ އާއި މިންޝާ ދިިޔައީ ގެއަށެވެ. *************

ނަދުވާއަށް ގެއަށް ދެވުމާއެކުއެއްޗެހި ބަދަލުު ކޮއްގެން ބޭރައް ނިކުތީ މެންދުރުގެ ސަޔައް އިންސާފް ކޮއްލުމައްޓަކައެވެ.ނަަމަ އެކަމަކު ކާގެއަށް ވަނުމާއެކު ފެނުނު ކާއެއްޗެހިން ނަދުވާގެ މޫނައް ވައްތަރެއް ޖައްސާލިއެވެ. ގަރުދިޔަ އާއި ބަތް ހުރުމުންނެވެ. ”މަންމާ ދުވަހަކުވެސް ނޭނގޭތަ މި ނޫން އެްޗެއް ހަދާކައް އަބަދިވެސް ގަރުދިޔަ ކާކާ މިހުންނަނީ ފޫހި ވެފެ…..”ނަދުވާގެ ހަރުކަށި އަޑުން ބުނެލިއެވެ.

****************

މަައިޝް ހުރީ ބެލްކަނީގައި ވަރަށް މާޔޫސްވެފައެވެ. އެހާމެ ދެރަވެސް ވެފައެވެ.މައިޝްގެ ކިޔެވުން ދައްވާތީއެވެ. މައިޝްގެ ދީނީ ކަންކަމައް ހުރަސް އެޅޭތީއެވެ. ސުކޫލަގައި ކިތަންމެ ރަނގަޅައް އުޅުނު ކަމުގައިވިޔަސް ޓީޗަރުންގެ އުދަނގޫ ދަނީ ލިބެމުންނެވެ.މައިޝް މިއަދު ހުރީ ކުއްޖަކާ ދިމާލައް ލޯބީގެ ނަޒަރަކުން ބަލައިފައެވެ.ލޯބީގެ ނަޒަރުން ބަލައިފާވަނީ ހަމަ މައިޝް ކަހަލަ އަހްލާގު ރަނގަޅު ކުއްޖެކެވެ. ބެލްކަނީގައި އެކި ހިޔާލް ތަކުގައި ހުރި މައިޝް ބަލައިލީ ކޮޓަރީގައި ދޮޮޮޮޮޮޮޮރުގައި ދެތިންފަހަރު ޖަހާލުމުންެވެ. ލޮލުން އައި ކަރުނަތައް ފުހެލުމައްފަހު ވަނުމައް އެދުނެެވެ. އެއައީ ނާއިޝްއެވެ. އެއީ މައިޝްގެ އެކުވެޔާއެވެ. މައިޝް ލައިގެން ހުރި ގަމީސް ފެނި ނާއިޝަ އަންތަރީސްވިއެވެ. އެއީ ކުރީގެ މައިޝްއެއް ނޫނެވެ. ލައިގެން ހުރީ ގަޔައް ބާރު ގަމީހެކެވެ.

*********************

މެދް ޓާރމް ބުރޭކަާ ނުލާހިކު ގާތްވެއްޖެވެ. އެކި މީހުން އެކި ތަންތަނައް ދިޔުމައް ދަނީ ވަރަށް ބޮޑު ތައްޔާރީތައް ވަމުންނެވެ.އެގޮތުން މަންޝާ އާއި މިންޝާ ދާން ނިންމީ ރިސޯރޓަކަށެވެ. ހާާާާާާާާއަލިފް މަނަފަރު ރިސޯރޓަށެވެ. އެއީވެސް ވަރަށް ރީތި ރިސޯރޓެކެވެ.ހާ ދާލް މަކުނުދޫއިން ހާއަލިފައް ދިޔުމަށެވެ. މަކުނުދޫ އަކީވެސް ވަރަށް ރީތި ރަށެކެވެ.

ހަވީރު ވަގުތެވެ މަންޝާ ދިޔައީ އޭނާގެ އެކުވެރިޔާ ސުމާާާާާާާާއާއެކު ހިނގާާލާށެވެ.ވަކި ހިސާބަކައް ދިޔަ ތަމަންޝާގެ ކޮނޑުގައި މީހަކު އަތް ޖައްސާލިއެވެ.

ނުނިމޭ….

ސަލާމް ހުރިހާ ކިޔުންތެރިން…… އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ އާމެދު ހިޔާލް ފާޅު ކުރައްވާ…..

 

 

 

38

21 Comments

 1. Lovely flower 7

  February 24, 2019 at 5:43 pm

  Salaam here is the second part and feel free to comment..
  Next part insha allah tommorw

 2. Xee

  February 24, 2019 at 6:25 pm

  Too short… Pls make it little longer… But its a nice story

 3. jiji

  February 24, 2019 at 7:02 pm

  ME FIRST DHW??????..VRH VRH VRH RYTHI MI PRT VX..KUDAKOH NAMAVX IMPROVED FAAHAGA VAAN FASHAIFI..???☺☺KEEP UP THE GUD WRK

 4. Twinkle?

  February 24, 2019 at 7:56 pm

  Hiii!!!??? Mi stry ah adhi kiriyaa mi cmnt kurany… dear ge mi stry vvvv rythi masha allah???ekm baeh mistakes vs ebahuri… misaalakh mendhuru keumuge badhaluga mendhuru sai beynun khfa inun kahala kudhi kudhi mistakes… ekm vs hama vvvv rythi…??? e mistakes ah dhn faharakun liyaa iru visnaalahche… so, mansha mn ae makunudhoo kudhin thakeh dhw… dhn dear vs thy makunudhoo kujjeh tha??????? keep it up dear???❤❤❤

  • Lovely flower 7

   February 24, 2019 at 7:59 pm

   No i am not from makunudhooo my atoll and island is seacret…….hehe thanx

  • Twinkle?

   February 24, 2019 at 8:22 pm

   Hehe I was just kidding dear??? nothing else

 5. Twinkle?

  February 24, 2019 at 8:23 pm

  Hehe I was just kidding dear??? nothing else

  • Lovely flower 7

   February 24, 2019 at 8:44 pm

   Hehe that ok

 6. Liz

  February 25, 2019 at 7:15 am

  Nice.??

  • Lovely flower 7

   February 25, 2019 at 12:47 pm

   Thnx

 7. Fares

  February 25, 2019 at 8:56 am

  Adhi hama ….neyge bumaakah ….ekam vaahaka eh viyya thankolheh dhigukoh genes dhineema reethi vani

  • Lovely flower 7

   February 25, 2019 at 12:49 pm

   Aslu kohme dhuvahaku up kohdheyaamun thihenbunan jeheytha??

 8. Anonymous

  February 25, 2019 at 1:29 pm

  lovely flower… pls respect to readers… shes right… u need to make it a little bit longer… if u want to get more friends and fans in esfiya, do respest them… give respect n get respect… so you’ve ask to point out the mistake so she/he did… so don’t take it negative… k…btw… story is superb… but their are simple mistakes to improve … anyways… fares bunii ves ehaa rude kohneh ves noon dhw

  • Kitty

   February 26, 2019 at 2:34 pm

   Ur story is nice but not ur attitude… Plxxx dnt get me wrong… We both readers and writers should respect each other…. Yeah i agree with you… Writers should not tlk to the readers like that..and yes i also believe that u should make the story longer…

 9. nnn

  February 25, 2019 at 1:32 pm

  masha allah Varah reethi

 10. Someone

  February 25, 2019 at 3:51 pm

  Hey mi part ves v rythi…..ummeedhukuran next part miahvure dhigu kohlaane kamah…plx rulhi naannahchey anehkaa mihen buniima….thats what i feel….ingey….well overall koh v salhi….but some mistakes adhi ves ebahuri…but afterall this is ur first story….ehnviima rythiii..and one more thing veehaa ves bodah sifakurun ithuru kuranviii.eyrun vaahaka v rythi vaane….hope u will improve……

  • Lovely flower 7

   February 26, 2019 at 8:58 pm

   Thanks

 11. stranger

  February 26, 2019 at 4:50 pm

  story reethi namaves liyumughe mistakes thr ranghalhu kohlumun ithruah furihama vaane adhi miah vuren dhigu kohllun edhen

 12. Aleef

  February 27, 2019 at 12:44 am

  Vàahaka shalhi ingey Dhigu kolĺanikoh varah reethi vàane

  • Lovely flower 7

   February 27, 2019 at 6:27 am

   Thanx

 13. RYSH

  March 5, 2019 at 12:45 pm

  v reethi vaahakaeh

Comments are closed.