2

މާފްކުރާށޭ ކަލާ 7

އަޔާންވެސް ހުރީ ނުހާއަށް ބަލާށެވެ. މަލަކާ ބަލާކަށް ނުހުރެ ނުހާ އަތުގައި އޮތް ފޮޓޯގަނޑު ނަގައި ބަލާލިއެވެ. “މީ މީތޫގެ ފޮޓޯއެއްނު. އަޔާން އަތުގައި މިފޮޓޯ މިއޮތީ ކީއްވެ؟” އެންމެންގެ ނަޒަރު އަޔާން...

13

ވާ ލޯބި އިނގޭ ނަމަ 11

އެއްޗެއްގައި އަޅައިގަނެފައި ވެއްޓެން ދިޔަ އަވްލީންގެ ހަޅޭކުގެ އަޑަށް ދޯނީގައި ތިބި އެންމެން އެދިމާލަށް ބަލައިލިއެވެ. އަވްލީންގެ އަތުގައި ހިފޭތޯ ދުއްވައިގަން ރާދިން އަށް އަވްލީން އާއި ހިސާބަށް ދެވުމުކުރިން ދޯނިން ބޭރަށް...

7

ލޯބިވާ އޭ (2)

އެއީ އަހަރެންގެ އުމުރުން އެންމެ ބާރަ އަހަރުގައި އެވެ. ބޭސްފަރުވާއަކަށް އަހަރެންގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ އިނޑިއާއަށް ދިޔައީ އަހަރެން ބޮޑުދައިތަ ކަައިރީ ރަށުގައި ބަަހައްޓާފައި އެވެ. ތަޤުދީރުގައި ކަން އެހެން ވާން...

11

ހާސިލް ވުމަށް އެދި ހިތް ރޮނީ 23

ވީ ހުރިހާ ކަމެއް ސާފުވުމުން އަލްޔާން އަށް ބުނާނެ އެއްޗެއްވެސް ނޭގުނެވެ. ބުނަން އުޅުނު ވާހަކަތަށް ގިނަކަމުން އަލްޔާން އަށް އެންމެ ލަފްޒެއްވެސް ނުބުނެވުނެވެ. ރޮވެމުންދިޔަ އީން ގެ މޫނުގައި ހުރި ކަރުނަތަށް...

23

ދުޢާ 34

މެންދުރުގެ ހޫނުގަދަ ވަގުތެވެ. ސިޓިންގްރޫމު ސޯފާގައި އިން އާލާ އިނީ ނުތަނަވަސްވެފައެވެ. ދާނިޔަލް ގެއަށް އައުން ލަސްވީވަރަކަށް އޭނާގެ ނުތަނަވަސްކަން އިތުރުވަމުން ދިޔައެވެ. ކިތަންމެ ނުވިސްނަން އުޅުނަސް އޭނާގެ ސިކުނޑީގައި ރަސްކަން ކުރަމުން...

8

ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް… 16

ބޮޑު ކޮޓަރިއަށް ނިކުތް ތޫގާއަށް ގޭގެ މައިދޮރު ކުރިމަތީ ހުރި ރުކާން ފެނުމާއެކު އޭނައަށް ލިބިގެން ދިޔައީ ހާސްކަމެވެ. ދެންމެ އޭނައާއި މާއީއާ ދެމެދު ކުރެވުނު ޒުވާބުގެ އަޑު ރުކާންއަށް އިވުނުބާއޭ ހިތަށް...

7

ހުވަފެނުގެ ރާނީ 12

އަމްރުއާއި އައްމާރު ބަލަން ހުރީ މުއާޒްގެ މޫނަށެވެ. ނިކަތު އަދިވެސް އިނީ ދޮންކެޔޯ މަތިން ވިސްނާށެވެ. ނަމަވެސް މުއާޒަށް އޭނާއެހައި ދޮންކެޔޮ ކާހިތުން ހުއްޓައި ކުއްލިއަކަށް އެހެން ބުނުމުން ނިކަތުވެސް އެދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ....

3

ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް… 15

ފެންމާގަނޑުގެ ދަށުގައި ހުރި ނަހީކްގެ ފިރިހެންވަންތަ ހަށިގަނޑަށް އޮހެމުން ދިޔަ ފެންތަކުގެ ފިނިކަން ހަށިގަނޑަށް ސަވާރުވުމުން ސިކުނޑީގެ ބުރަކަމަށް ކުޑަ ލުޔެއް ލިބުނުހެން ހީވިއެވެ. ތެމިފައިވި ފަން އިސްތަށިގަނޑުގައި އޭނައަށް އަތް ފުނާއަޅާލެވުނެވެ....

7

އިމްތިޙާން (9ވަނަ ބައި)

ދޮންތަޔަކަށް ނޭނގެ ކީއްވެގެންކަމެއް، އަސްލު މޫނުބުރުގާ އަޅާ މީހުންނަށްވުރެ ނާޅާ މީހުންނަށް މާ އުނދަގޫވަނީ އެ އަޅައިގެން އުޅޭ މީހުން ފެނުމުން. އަހަރެމެން ޝަކުވާ ނުކުރާ ވަރަށް އެމީހުން ޝަކުވާކުރޭ އޭގެ އުނދަގުލާމެދު....

7

ލޯބިވާ އޭ

އެއީ އަހަރެންގެ އުމުރުން އެންމެ ބާރަ އަހަރުގައި އެވެ. ބޭސްފަރުވާއަކަށް އަހަރެންގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ އިނޑިއާއަށް ދިޔައީ އަހަރެން ބޮޑުދައިތަ ކަައިރީ ރަށުގައި ބަަހައްޓާފައި އެވެ. ތަޤުދީރުގައި ކަން އެހެން ވާން...

6

ޔަޤީން ކަމުގެ ދާވަނި ކޮށާލައިފިއެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ފަށުވިގަޑެއްފަދަ އިސްތަށިގަޑު ވަނީ ހާވާލެވިފައެވެ. ދެތުންފަތް ވަނީ ރޫޖެހިފައެވެ. ކޯތާފަތް ހީވަނީ ހުދުކަފަގަޑެއް ހެންނެވެ. ލޮލުން ފެންނަނީ ވީރާނާކަމެވެ. ކުޑަހިނދުކޮޅެއްތެރޭ އެފަރި ނާޒުކުކަން ގެއްލުނީ ކީއްވެބާވައެވެ! ފޭރިގަތުމުން ދެންބާކީ...

4

ދާއިމީ ވޭން މާހިތި ވާނެއެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ޙަޤީޤަތް ފޮރުވުމަށްޓަކައި، ލައްކައިން ފައިސާ ޚަރަދު ކުރިއެވެ. އިންޖެކްޝަން ލިބުނު މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރިއެވެ. ގޮވައިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިޔައެވެ. ދުނިޔޭގެ މީހުންގެ ލޮލުގައި އަނދުން އެޅުވިއެވެ. ދުނިޔެ...

11

ވާނަމޭ އުމުރަށް އެކީ ޖާނާ

” ޒާހިދާ… ކީއްކުރަންތަ އޭނަ ތި ގެނައީ މިގެޔަށް…. ހަމަމިހާރު އޭނަ ނެރޭ މިގެއިން….” ޔާސިރުއަށް މައިރާ ޒާހިދާއާ އެއްކޮން އައިސް އެގެޔަށް ވަތްތަން ފެނުމުން ޔާސިރު ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. ” ބަލަ އަހަރެން...

5

މާފެއް ނުކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟8

ވެލް ރަހުވާ. އެނގޭތަ މީ ކޮންތަނެއްކަން” ހަމަޖެހިލަމުން ޝައުން ކުރި ސުވާލުން އަހަންނަށް ހެވުނެވެ. ރާއްޖެއަށް އަލަސް އަަހަންނަށް އިނދެވުނީ ހުޅުމާލެ ބީޗްގައި ކަން އަހަންނަށް އެނގެއެވެ. “ޝައުން ހީކުރީ ދެން ހަމަ...

4

ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް… 14

”ހުރިހާ އެންމެންގެ ލައިފް ވެސް މުޅިންހެން ބަދަލު ވެއްޖެ، ކުރީގެ މިޒާޖުތަކެއް ނޫން މިހާރު ލިބިފައި ވަނީ ވެސް… ހިތަށް އަރާ ކުރީގެ ދުވަސްތަކަށް އަނބުރާ ދެވޭނެ ނަމައޭ… އޭރުން މި ސްޓަރަގްލްތަކާ...