7

ބީވެދާނެބާ… 1

ޑްރެސިންގް ޓޭބަލްގެ ލޯގަނޑުން ފެންނަމުން ދިޔަ އާރާގެ ސޫރައަށް ބަލަހައްޓައިގެން އޭނާގެ މަންމަ މާރިޔާ ހުއްޓެވެ. އަލަތު ކައިވެންޏަށް ދަރިފުޅު ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާލެއް ފުރިހަމަކަމުން ޕަރީއެއް ފަދައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަލަތު ކައިވެންޏެއް...

43

ކަލާޔާ ނުލާ 18

ޒޯޔާ އަށް ދެލޯ މަރާ ބާރު ކޮށްލެވުނެވެ. އެވަގުތު އަޔާންގެ ސޫރަ ޒޯޔާގެ ލޯކުރިމަތީ ސިފަވެގެން ދިޔައެވެ. ޒޯޔާ ދެލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. ބާރަށް ދެއަތުން ހޭންޑު ބޭގުގެ ވާގަނޑުގައި ހިފަހައްޓައި ލެވުނެވެ. ”...

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 5
26

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 5

ފޯނުގެ އެލާމް އަޑަށް ޒައިކް އަށް ލޯހުޅުވާލެވުނީ، އަވަސްކަމާއެކުއެވެ. ސޯފާގައި ރީތިކޮށް ނިދާފައިއޮތް ޝިފާ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ތެދުވި ފަހުންނެވެ. ޝިފާގެ މޫނަށް ކަޅި ހިންގާލެވުނެވެ. ހިމަދިގު ރީތި ނޭފަތުން ނަޒަރު ހުއްޓާލެވުނީ...

14

ދުޝްމަން – 3

އެ އަންހެން ކުއްޖާ ލާނެތް ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއެވެ. ސިކުނޑީގެ ބޮކި ދިއްލުނީ ދެނެވެ. އެ ގޮތް ކުޑަ އަޑުގެ ވެރިއަކީ ޝާޔާކަން އަހަރެންނަށް ޔަޤީންވިއެވެ. “އޭ! ޝާޔާ ފެނިއްޖެ! މި އޮތީ އޭނަ.” ޝާޔާގެ އަތް އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުން ދަމައިގަތެވެ. ސިކުންތެއް ވެސްް ނުވާނެއެވެ. ކޮޓަރީގެ ފިނި ހޫނުމިންވަރު އެއްވަރުވެ ދުވި ފަރުހަކި ވަސް ފިލަގެންދިިޔައެވެ. ޝަހާދަތް އިނގިލި ތެޅުވެން ފެށުނެވެ. އިސާހިތަކު މުޅި މީހާ ތެޅެމުން ފޮޅެމުން ތެދުވެވިއްޖެއެވެ. ކައިރީގައި ހުރި ފެންފުޅިން ފެން ކޯވަރެއް ބޯލަމުން އަހަރެންގެ ދެލޯ ހޯދީ ޓީޝާޓެކެވެ. ޓީޝާޓު ބޮލަށް މަހާލައިގެން ބޮޑު ދޮރުން ނުކުންއިރު ގޭދޮރު ކައިރީގައި ބައިންދާފައި އިން ޖޯލިފަތި ވަށައިގެން މީހުން އެއްވެފައި އޮތެވެ. މީހުންތައް ކޮއްޕަމުން އެންމެ ކުރީ ސަފަށް އަހަރެން އަރައިފީމެވެ. ޖޯލިފަތީގައި ހަމަޖެހިލައިގެން ނިދާފައި އޮތީ ޝާޔާއެވެ. އޭނާގެ މަންމައާއި ބައްޕަވެސް އޭރު އެތާ ހުއްޓެވެ. ޝާޔާގެ ހާލަތު ފެނިފައި އޭނާގެ މަންމަގެ ލޮލުގައި ކަރުނަ ހިލިފައި ހުއްޓެވެ. ވާނީ ވެސް އެހެންތާއެވެ. މުޅި މީހާ ގައިގައި އޮތީ ކިސަޑެވެ. ހެދުން ވީދިފައި އޮތް އިރު އަތުގެ ތަންތަން ވަނީ މަށައިގެން ގޮއްސައެވެ. “ދެންވެސް ގެންދަން ވީނު.” ރަހުމްކުޑަ ރާގެއްގައި އަހަރެންނަށް އެހެން ބުނެވުމުން މާއިންގެ މޫނު ސަފުތެރެއިން ދިއްލުނެވެ. “ކަލޭ ގޭ ކައިރީގައި ޝާޔާ ކީއްކުރީ؟” މާއިން އަޑުކޮޅަށް ބުންޏެވެ. ހުރިހާ އެންމެން ޝައްކުގެ ނަޒަރަކުން އަހަރެންނަށް ބަލާލިއެވެ. “އަހަންނަށް ތަ އިނގެނީ. މަ އޮތީ މިއޮއް ހުރިހާ އިރު ނިދާފަ.” އަހަރެން ބުނީ މުޅިޔަކުން ދޮގެއް ނޫނެވެ. ރަނގަޅުކަމުން ޝާޔާ ގަތް ގަނޑު ނުބުނެ ހުންނައިރު ވެސް ސަލާމަތެއް ނެތެވެ. ބުނަންވީ އެވެ. ބޭޒާރު ކޮށްލަންވީއެވެ. ވަގުތުން ޝާޔާގެ ދެލޯ ހުޅުވުނެވެ. ކަޅި ވެސް ޖަހާނުލާ އަހަރެންނަށް ބަލަން ފެށިއެވެ. މާއިން އައިސް ޝާޔާ އޭނާގެ އަތްދަނޑި މައްޗަށް ލިއެވެ. އޭރުވެސް ކަޅިޖަހާ ނުލާ ޝާޔާ ބަލަން އޮތެވެ. އަހަރެން ބޮލުގައި އަތް އަޅާ ބާރު ކޮށްލީމެވެ. ކުއްލިއަކަށް ބޮލަށް އެރި ތަދެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ބޮލުގައި ފިރުމަމުން އެތެރެއަށް ވަންނަން ހިނގައިގަތީމެވެ. “ބޭޒާރު ވާނީ އަހަރެންނަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކަލޭ.” ބޮލުތެރޭގައި އެއަޑު ގުގުމައިގެން ދިޔައެވެ. ވަށައިގެން މީހަކު ހުރި ތޯ އަހަރެން ހޯދީމެވެ. ނަމަވެސް ޝާޔާ ހޯދަން އައި އެކަކުވެސް އެވަގުތު ނެތެވެ. ކުރިން ވި ކަންތަކާ މިހާރު އެ އިވުނު އަޑުން ކޮންމެވެސް ނުބައެއް އުޅޭ ކަމުގެ އިހުސާސް އަހަރެންނަށް ކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް ކޯއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟ ޝާޔާ އަހަރެންގެ ކޮޓަރިއަށް ނޭނގި ވަނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ އައު ދުވަހަކަށް އިރު އަރައިފިއެވެ. ހެނދުނު ހަގަޑި ބައިވަނީއެވެ. އަވަސް އަވަހަށް އަނގަޔަށް ޕާން ފޮއްޗެއް ލަމުން ހަލުވި ހިނގުމެއްގައި އަހަރެން މިސްރާބު ޖެހީ މަދަރުސާއަށެވެ. ފަހަތުން މީހަކު އައިސް އަތުގައި ހިފާލި ވަގުތު ސިއްސައިގެން ގޮސް އަތް ފޮޅާލީމެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރީ ރަނާއެވެ. އަހަރެން ފުން ނޭވާއެއް ބޭރުކޮށްލީމެވެ. “ރައްޔާން. ހާދަ ވަރެއް ވެފަ. މަށޭ.” ރަނާ ތުއި ގޮތަކަށް އަނގަ ހަދަމުން ބުންޏެެވެ. ހިނިތުންވެލާފައި އަހަރެން ރަނާގެ އަތުގައި ހިފާލީމެވެ. “ރައްޔާނަށް އިނގޭތަ. ރޭ ޝާޔާ ފެނުނީ ތިގޭ ކައިރިން ނޯ. ރޭގަ މަ ހުރީ ހޭލާ ފަތިސް އިރުވެސް. ޝާޔާގެ ހުންގަނޑު މައިތިރި ނުވެގެން. ފަތިހު ވީތަނާހެން ހުން ކެނޑުނީ. ބުނީ އަންނާނަމޯ ސުކޫލަށް ވެސް. ދެން ނޭނގެ މަށަކަށް. އެހިން ކިހިނެތް ހޭ ވީ އެދުވަހު. ޝާޔާ ބުނީ ހަނދާނެއް ނެތޯ!” ރަނާ ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔައިރު އަހަރެން ހުރީ ކަނުލާ އަޑުއަހާށެވެ. “ދެން މަށޭ ކިޔައިގެން އެއްޗެކޭ ބުނިތަ؟” އަހަރެން އެހެން އެހުމުން ރަނާ މޫނަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލިއެެވެ. “ކީއްވެ ރައްޔާންގެ ވާހަކަ އަހަން ވީ؟” ރަނާ ވެސް ކޮށްލީ ސުވާލެކެވެ. ބުނާނީވެސް ކީކޭ ހެއްޔެވެ؟ ރޭގަ ޝާޔާ އަަހަރެންގެ ކޮޓަރިއަށް ވަދެ އަހަރެންނަށް ބެހުނީ އޭ ބުނީމާ ޖޯކަކަށް ވާނީ ހުދު އަހަރެންނެވެ. އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ކުރިއަށް ހިނގައިގަތީ ގަޑިޖެހޭތީއެވެ. އޭރުވެސް ބޮލުގައި ނުކުޅަދާނަ ވާވަރުގެ ރިހުމެއް ހުއްޓެވެ. އެސެބްލީ ގަޑިއެވެ. ހުރިހާ ދަރިވަރުން ތިބީ ސުކޫލް ހޯލުގައެވެ. އަހަރެން އިނީ މާއިން ކައިރީ އިށީދެގެނެވެ. މާއިން ހުރީ އަދިވެސް ރުޅިއައިސްފައި ކަން އޭނާގެ ކުނި މޫނުން ވެސް އެނގެއެވެ. އަހަރެންގެ ލޯ ހޯދަމުން ދިޔައީ ޝާޔާއެވެ. އަންހެން ކުދިންގެ ފަޅިއަށް ދެލޯ އުކަމުން ދިޔައިރު ކައިރީގައި ހުރި މާއިންގެ ރުޅި ހައްތަހާ އިތުރުވިއެވެ. “ކާކު ތަ މާ ވަރަކަށް ތި ހޯދަނީ؟ ރަނާ އެއިނީ ނު އެންމެ ކުރީ ސަފުގަ؟” މާއިންެ ނުރުހުންވެފައި ހުރެ ސުވާލުކުރިއެވެ. މި ހޯދަނީ ޝާޔާއޭ ބުނެފިއްޔާ އަހަރެން އަތުކޮޅަށް ހޫރާލާނެކަން ޔަޤީނެވެ. އަހަރެން ހިނިތުންވެލާފައި ހިމޭނުން އިނީމެވެ. ސުކޫލަށް އައިއްޔާ ކޮންމެވެސް އެއް އިރަކުން ފެންނާނެވެ. ޝާޔާ ރޭގައި އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރީ ކީއްވެތޯ އަހަރެން އޭނާ ގާތުގައި އަހަން ބޭނުމެވެ. އެސެބްލީ ނިންމާފައި ހުރިހާ ދަރިވަރުންތައް ޓީޗަރުންގެ އިންޒާރަށް ސަމާލުކަމެއް ނުދީ ދޮރު ކައިރީ ނުކުންނަށް ފުނިޖެހުނެވެ. ކޮއްޕާ ގަޅުވަމުން ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ބޭނުންވީ އަވަނެއް ކަހަލަ ހޫނު ހޯލު ތެރެއިން ނުކުންނާށެވެ. އެންމެ ފަހަތު ސަފުގައި މާއިންއާއި އަހަރެން ހުރީ ތިމާގެ ދަލުން ފެންވެރިފައެވެ. ރުޅިއައިސް ދަތް ކުޑިވިކަމުން މާއިން އޭނާގެ ކުރިމަތީ ހުރި ފުދޭވަރަކަށް ފަލަ ފިރިހެންކުއްޖެއްގެ ބުރަކަށީގައި ބޮޑިއެއް އަޅާލިއެވެ. އެ ކުއްޖާ ރުޅިއައިސް މާއިންއަށް ބަލާލި ވަގުތު އޭނާގެ ރުޅިގަނޑުހިދިއްޖެއެވެ. ވާނީ ވެސް އެހެނެއެވެ. މާއިން އަކީ ޖާނުން ވަރުގަދަ އިސްކޮޅު ހުރި ފަނާކުރުވަނިވި ރުޅިއެއްގެ ވެރިއެއްކަން ހުރިހާ އެންމެނަށް އިނގޭތީއެވެ. އަހަރެން އަނގަމަތީގައި އަތް އަޅާލީ މަޖާވެގެނެވެ. “ރަނާ ދެކެ ލޯބި ވޭތަ؟” އަހަރެންނަށް ބޮލުގައި އަތް އަޅައި ބާރުކޮށްލެވުނެވެ. ހީވަނީ ސިކުނޑިތެރެއަށް އެ އަޑު ފޭދިގެން ވަންނަހެނެވެ. ވަށައިގެން އަހަރެން ހޯދަން ފެށިީމެވެ. އޭރު މާއިންއާއި އަހަރެން ހުރީ ހޯލުން ބޭރުގައެވެ. ހުރިހާ އަންހެން ކުދިން ކިލާހަށް ދިޔަކަން އަހަރެންނަށް އިނގެއެވެ. އެއީ އެވެރިން ނިކުތީ އަހަރުމެންނަށް ވުރެ ކުރިން ކަމަށް ވާތީއެވެ. ބޮލުގައި ހަރުފައެއްގެ ދުލުން ލައްވާއަޑުތައް ލައްވަމުން ވާހަކަ ދައްކަނީ ޔަޤީނުންވެސް އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އަނެއްކާ ޝާޔާ ހެއްޔެވެ؟ “ޝާޔާ؟” މަޑުމަޑުން ފޫޅަށް އިވޭ ވަރަށް އަހަރެން ޝާޔާއަށް ގޮވާލީ ހިތުގައި ނޭނގޭ ކަހަލަ ބިރުވެރިކަމެއް އުފެދުނީމައެވެ. ޝާޔާ ކޮންމެވެސް ސިހުރެއް އަހަރެންނަށް ހަދަނީ ހެއްޔެވެ؟ ބޮލުގައި އަތް އަޅަމުން އަހަރެން ހިނގައިފައި ދިޔައީ ސުކޫލުގެ ކޯޓްޔާޑަށެވެ. އެތާ ހުރި ގޮޑިއެއްގައި ހަމަޖެހިލައިގެން އަހަރެން އިށީނީމެވެ. އެވަގުތު ލޮލުކޮޅަށް އެއްވެސް މީހެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް އަހަރެން ފަޒާއަށް ދޫކޮށްލީމެވެ. ބިޔަ އަނބުގަހުގެސަބަބުން ހިތަށް ފިނިކަން ލިއްބައިދިނެވެ. ގައިމުވެސް މިހިސާބަކު ޝާޔާއެއް ނެތެވެ.  “ކިހިނެތް ވީ؟” އަހަރެން ގޮޑިން ނުވެއްޓުނީ ކިރިޔާއެވެ. ޝާޔާ ބިން ފަޅާފައި އެތަނަށް ފާވި ކަހަލައެވެ. “ކޮންއިރަކު މިތަނަށް ތި އައީ؟ އަހަރެން ހައިރާންވެފައި ޝާޔާގެ މޫނަށް ބަލަމުން އެހީމެވެ. އެވަގުތުވެސް ރޭގައި ވި ކަންތައް އަހަރެންގެ ސިކުނޑިއަށް ސިފަވުމުން ލަދުން އިސްޖެހުނެވެ. “ތީ އެއް ނޫން އަހަން ޖެހޭ ސުވާލަކީ. ހެހެހެހެ. ރޭގައި މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނީމަ ވަރަށް ފޫހި. ހިނގާ އެހެރަ ގަސްތަކު ތެރެއަށް.” ޝާޔާ އަހަރެން ފަލަމަސްގަނޑުގައި ފިރުމަމުން ތުންފަތް އޫކޮށްލިއެވެ. އަހަރެން އަނގަ ހުޅުވައިގެން އިނީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައެވެ. ޝާޔާއަކީ ލޮލުކޮޅުން ވެސް ދުވަހަކު އަހަރެންނަށް ބެލި މީހެއް ވެސް ނޫނެވެ. މީހެއްގެ މިޒާޖު އެއް ރެއިން ބަދަލެއް ނުވާނެއެވެ. “ތީ ޝާޔާތަ؟” އަހަރެން އެހެން އެހުމުން ޝާޔާގެ މޫނުން ނުރުހުމުގެ ކުލަވަރު ފާޅުވިއެވެ. “ޝާޔާ ހެނެއްނު ހީވަނީ. އަހަރެން ބޭނުން ވާ ކަންތައް ރައްޔާންއަށް ނުކޮށްދެވިއްޖިއްޔާ ހަނދާންކުރާތި ރައްޔާން ލޯބިވާ ހުރިހާ އެންމެންގެ ދުވަސް ދުއްވާލާނަން.” ޝާޔާ އެހެން ބުނެލި ވަގުތު އޭނާގެ މޫނަށް އައި ބަދަލު ފެނިފައި ހުރި ތަނަށް ކުޑަކަމު ނުދެވުނީ ކިރިޔާއެވެ. އަވަސްއަވަހަށް ނޭވާލަމުން އަހަރެން ފަޔަށް ލެވުނު ހުރިހާ ބާރެއް ލާފައި ދުއްވައިގަތީމެވެ. ފަހަތުން އެއްޗެއް ވެއްޓުނު އަޑެއް އިވުނެވެ. އަހަރެން ފަހަތަށް އެނބުރި ބަލާލިއިރު ޝާޔާ ބިންމަތީގައި އޮވެގެން ތެޅި ފޮޅެނީއެވެ. “ކިހިނެތްވެފަތަ ކަލެއަށް ތި ހުންނަނީ؟!” މާއިން ފަހަތުން ދުވެފައި އައިސް ޝާޔާ އޭނާގެ އަތްދަނޑިމައްޗަށް ލިއެވެ. “ދެންވެސް ހެލްތު ރޫމަށް ގެންދެބަ. ދައްކަބަ. އަޅޭ. އެއްކަލަ ހުންގަނޑު އަނެއްކާވެސް.” ރަނާވެސް މާއިންގެ ފަހަތުން އައިކަން އަހަރެންނަށް ރެޔަކާލީ އޭނާގެ އަޑުންނެވެ. އަހަރެން ހުރީ ގަބުކައިފައެވެ. ހަދާނެ ގޮތެއް ނޭނގިފައެވެ. ދުލަށް އައިހާ ހެޔޮ އެއްޗެއް އަހަރެން ކިޔަމުން ދިޔައީމެވެ. އެއީ ޝާޔާއެއް ނޫނެވެ. ޔަޤީނެވެ. އެއީ ޝާޔާއެއް ނޫނެވެ....

7

އިންތިޒާރުގައި ހުންނާނަމޭ ލޯބިން….2

އެދުވަސްކޮޅު އަހަރެން ވަރަށް ދެރަ ވީމެވެ. ނަމަވެސް ބޭނުންވަނީ އިންތިޒާރުގައި ހުންނާށެވެ. ހައިކަލް ދިޔައީ އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑަށް ބޮޑެތި ބަދަލު ތަކެއް ގެނެސްފައެވެ. ނާޒްވެސް ބައެއްފަހަ ސުވާލު ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން ދެނީ...

7

މަންމާ ސީޒަން 2

އިންޝާ ﷲ ވަރަށް އަވަހަށް ގެނެސްދެނީ ކުރިން ފަހަރުވެސް ”މަންމާ” މި ވާހަކައަށް ލިބުނު ކަހަލަ ތަރުހީބެެއް ލިބޭނެ ކަމައް އުއްމީދު ކުރަން… މަންމާ މި ވާހަކައަކީ އަޅގަނޑަށް މިހާތަނަށް ކިޔުންތެރިންގެ އެންމެ...

6

733 ( ދެވަނަބައި )

”ފަކް ” އަހަރެންގެ ގާތަށް ވަރަށް ރުޅި އެރިއެވެ. ދޮރު ހުލުވާލަން ތަޅުގައި ހިފާލަން ބަލާލިވަގުތު ގައިން ހިބިގައިގެން ދިޔައެވެ. އެ ދޮރުގައި އެއިނީ ބޭރުން ތަޅުއަޅުވާފައެވެ. ” ދެން އަހަރެން ނުދާނަން...

39

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 43

ހައިޒަލް އިރުކޮޅެއްވަންދެން ކެންޓީނުން ބޭރުން އެ މަންޒަރު ދެކެން ހުރެފައި ކެންޓީންތެރެއަށް ވަދެެގެން އައިސް ނައިނާ އިން މޭޒު ކައިރީ އިށީނެވެ. އެއާއިއެކު ސިމިސިމި ލެވުންތައް އިތުރަށް ބާރުވިހެން ހީވިއެވެ. ނައިނާ ހަައިޒަލްއާއި...

18

ނާއިންސާފް 18

އަހަރެންނަށް ބެލެމުން ދިޔައީ ފޯނަށެވެ. އީންގެ ލޮކޭޝަން ލިބުމުން، ދެން ނުބަލާ ހުރެވޭނީވެސް ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ. އީންގެ ލޮކޭޝަންއެއް ނޫނެވެ. އީންގެ ޖެކެޓުގެ ލޮކޭޝަންއެވެ. ދާ ގޮތަށް ގޮސް ދޮންނަ މެޝިނަށް ނުލައިފިއްޔާ...

26

މާޒީ (ފަހުބައި)

ނައިލް މަޑުހިނގުމެއްގައި ގޮސް ޝާޔަން އޮތް އެނދު ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލިއެވެ. ޝާޔަން ބަލި ގޮތަކަށް ދެލޯ ހުޅުވައިލަމުން ނައިލްއަށް ބަލައިލިއެވެ. ޝާޔަން އާދައިގެ މަތިން ނައިލްއަށް ހިނިތުންވެލިއެވެ. މި މަންޒަރު ފެނި ނައިލްއަށްވެސް...

6

ފެނުމުން މަންޒިލް ހިތް އެދޭ

އަހަރެންގެ އުމުރުން ފަނަރަ އަހަރު ފުރިއްޖެވެ. އުޅެވުމުން އަންނަނީ ދުނިޔޭގައި އެއްވެސް މީހަކު ނޫޅޭ ފަދައިންނެވެ. އަހަރެންް ކިޔެވުމަކަށް ސަމާލު ކަމެއް ނުދެމެވެެ. ނަމަވެސް ނަމެއްގައި ސްކޫލަށް ދަމެވެ. އެއްބާ ދުވަސް ދުވަހު...

4

އަސްލާން 9

“އިޓްސް އޯކޭ.” އަވަސްއަވަހަށް އަތުގެ ނުފުށުން ކަރުނަ ރޮނގު ފޮހެލާފައި އަސްލާން ބުންޏެވެ. “ސޮރީ ބުނަންޖެހެނީ އަހަންނެއްނު. ލުއާ އަހަންނަށް ނުގޮވަފާނެތީ ބުނަން ނުކެރުނީ.” އަނެއްކާވެސް އަސްލާން ވާހަކަދެއްކީ އަސަރެއް ނެތް އަޑަކުންނެވެ....

26

ވާނަން އުމުރަށް – 3 –

މަޑުމަޑުން ލޯހުޅުވާލުމާއެކު އައިލީން ސިގިގެންދިޔައީ އެ އަސަރުގަދަ ނޫކުލައިގެ ދެލޯ އެހާކައިރިން ފެނުމުންނެވެ. ************************** ލީޝާ ހީލާފައި އެތަނުން ދާން ހިނގައިގަތީ އައިލީން ގެ ހިތުގައި އެ ޒުވާނާއާ ދޭތެރޭ އިޚްސާސެއް ވާކަން...

16

733

ސްކޫލް ނިމުނު ހިސާބުން ފެށިގެން އަހަރެން ހުރީ ކޮލެޖަށް ދާހިތުންނެވެ. ނާރސިން ކިޔަވާހިތުން އުޅޭތަން ވަރަށް ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. އެންމެފަހުން  އެތަށް ކޮލެޖުތަކައް އެޕްލިކޭށަން ލައިގެން އެއްކޮލެޖުން ހޮވިއްޖެއެވެ. މަލަކް ވެސް ހޮވުމުން...

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 4
12

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 4

އަތުގައި މަޑު ތުރުތުރެއް ހުރިއިރު ހިންދިރުވާލެވުނީ ހާސްކަން އެނބުރެމުން ދާހެން ހީވެގެންނެވެ. މަޑުމަޑުން އަތުގައި ހިފައިގެން ގޮސް އަނގޮޓިމަތީ އަތްބާވާލަދިނެވެ. ހިތް އަވަސްވެފައި ހުރުމުން އަވަހަށް ޒައިކްގެ އަނގޮޓި ނެގުމަށްފަހު އަތުގައި އަޅުވާލަދިނީމެވެ....

10

ތަދުވާ ހިތެއްގެ ވޭނުން އުމުރަށް އުޅެން މަވީހޭ..

ރަށުތެރެއަށް ވެރިވެފައި ވަނީ ހަމަހިމޭން ކަމެވެ. ފިކުރުތަކާ ޚިޔާލުތަކުން މިންޖުވެފައިވާ ސިކުނޑިތައް ނިދީގެ ފޮނިމީރުކަން ހާސިލް ކުރަމުން ދެއެވެ. ދުވާލުގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ވަރުބަލިކަމާއި ލޮޑުކަން ލިބިފައިވާ ހަށިތައް އަރާމުގެ ދާންތަކުގައިވާ ހާލުގައެވެ....