30

ތިޔަ ނޫން ހިތެއް ނޭދެމޭ 1

ތިޔަ ނޫން ހިތެއް ނޭދެމޭ 1 ފޫހި ކަމާއެކު ފޮތް ކިޔަމުން ދިޔަ ނީޝާގެ ސަމާލުކަން ދެވިފައި ވަނީ ފޮތަކަށް ނޫނެވެ. ހަމައެކަނި އޭނާގެ ސްކޫލު ކުދިންގެ ދިމާ ކުރުންތަކަށެވެ. ނަމަވެސް އަދާހަމައަށް...

13

ވާނަން އުމުރަށް – 16 –

ވާރޭވެހޭ އަޑުއިވި އެ ވާރޭގައި އޭނާއާ ލޫންގެ އެތައް ފޮނި ހަނދާންތަކެއް އާވެ އެހިތް ޒަހަމްކޮއްލައެވެ. ********************** އިރުކޮޅަކު އެހެން ވިސްނަން ހުރުމަށްފަހު އިއްބާން އެނދުގައި އޮށޯވެލީ ނިދި އެލޮލާ ދުރުވެފައިވާހާލުއެވެ. **********************...

73

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 67

“ސިސް…” ނައިނާއަށް ޝަލީންއަށް ގޮވާލެވުުނެވެ. ޝަލީން އޭނަ ގާތުގައި މިއީ ދުވާލޭ ބުނިނަމަވެސް އޭނައަށް ގަބޫލުކުރަން ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވީހެވެ. އޭނައަށް ޝައްކުކުރެވުނުގޮތަށް މަޔާންއާއި ޝަލީންއާއި ދެމެދު ގުޅުމެއް އޮތީއެވެ. އޭނަ ޝަލީންއާއިމެދު ދެކެމުންއައި...

108

ވާނަން އަބަދަށް އެކީ

ވަގުތަކީ އިރުއަރަމުންދާ ވަގުތުކަމަށްވާތީ މުޅި ދުނިޔެ މައްޗަށް ވެރިވެފައި ވަނީ އިރުގެ ރަންދޯދިތަކުގެ އައްޔެވެ. އެދޯދި ތަކުން އެޅިފައިވާ ދަޅަތައް އުޑުގައި އެވާ ހުދު ކަފަކޮޅެއްފަދަ ވިލާތައް ފޫދުއްވާލާފައި ގޮސް ކަނޑުގައި އެވާ...

އައިރީން
12

އައިރީން

މި ވާހަކަ އަކީ އަޅުގަނޑު އެއްކޮން ލިޔެ ނިން މާފައި ވާހަކައެކެވެ. ސައިޓަށް އަޕްލޯޯޑް ނުކުރެވި ހުއްޓާ އެ ވާހަކައިގެ ބައިތައް ޑިލިޓް ވީއެވެ. އެހެން ކަ މުން އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަ ...

31

ނާއިންސާފް 29

އަތް ތުރު ތުރުއަޅާ ޙާލު އަހަރެން އެ ސިޓީކަނޑާލީމެވެ. ފަހަތުން މީހެއްގެ ޙިލަމެއް ވިހެން ހީވެގެން އަހަރެން އެނބުރިލީމެވެ. އެމީހެއްގެ މޫނު ސާފެއް ނުވިއެވެ. އަދި އަހަރެންނަށް ހަރަކާތެއް ގެނެވުމުގެ ކުރިން، އެމީހަކު...

17

ސޫރަތިޔޭ 2

ފޯނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެ ހޮސްޕިޓަލަށް ވަންނަން އައި އާކިލް ސިހުނީ މީހަކު އޭނަ ގައިގައި ޖެހިފައި ވެއްޓެން ދިޔަތަން ފެނުމުންނެވެ. އާކިލް ހުޝިޔާރުކަމާއެކީ ވެއްޓެން ދިޔަ މީހާ ވެއްޓުނަ ނުދީ ހިފެހެއްޓިއެވެ. އެވަގުތު...

7

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ 7

“ޝަބާ…. ޝަބާ… ދައްތަމެން މިފަހަރު މާލެ އައީ އެކޮޅަށް އެނބުރި ދާގޮތަކަށް ނޫން…” ވާހަކަ ދައްކަން އުނދަގޫވެގެން ދެ ފަހަރަކު މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު ދައްތަ ދެން ބުނެލި ޖުމްލައިން އަހަރެންގެ ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ. ލިބުނު...

10

ޢީދު ހަދިޔާ

އޮއްސެމުންދިޔަ އިރަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރި ފިޒާ ދުއްވައިގަތީ އެއްލި ކަޅިއަކުން ފެނުނު މަންޒަރަކުންނެވެ. މޫދާއި ދިމާލަށް ކުދި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންދިޔަ ތުއްތު ތުއްތު ކުއްޖެކެވެ. 2 އަހަރަށްދާ ތުއްތު ފަރިފުޅު ނަގާ ވެލިފޮޅާލަމުން...

21

ވާނަން އުމުރަށް – 15 –

މުޅި މޫސުންވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ. ދެންމެ ދެންމެ ވާރޭ ވެހިގެންފާނެ ފަދައެވެ. އިއްބާން ވިސްނަމުން ދިޔައެވެ. އޭނާގެ ހަޔާތަކީވެސް މޫސުމެއް ފަދައެވެ. އެކި ފަހަރު އޭނާގެ ހަޔާތުގައި އެކި ކުލަ ޖައްސަމުންދެއެވެ. އެ އުފާވެރި...

37

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 11

”އެއޮށް ގަޑި ޖެހެނީ.. ހިނގާ ދާން..” އެކަކު އަނެކަކަށް ގެއްލިފައި ހުރި ދެމީހުންނަށް ހޭވެރިކަން ވީ ކައިޒީން ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމުންނެވެ. މާހިލް އަވަހަށް އެތަނުން ނުކުމެގެން ދިޔައިރު ކައިޒީން އަދި އީނާޝް...

26

ޝަކުވާ ހިތަށް ކުރެވޭ ރޮމުން… 2

ދެން ތިބި އެންމެންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔަ ކުލަވަރުތަކުން މިއީ އެމީހުންނަށް އާ ކަމެއް ނޫންކަން އިނގެއެވެ. ހިލޭ ފިރިހެނެއްގެ ގައިގައި އިނގިލި ކުރިވެސް ޖައްސާލާފައި ނުވާ މަލްޝާއަށް މީ ހުސް ނުދަންނަ ބީރައްޓެހި ކަންކަމެވެ. ފިޔަވަޅުތައް ކައިރިވަމުން އައި ވަރަކަށް މަލްޝާގެ ހިތުގައި ވަކި ހިއްޕާލާފައިވާ ބިރުވެރިކަން އިތުރުވަމުން ދިޔައެވެ. ލޮލުގެ ތެރޭގައި ގައިދުކޮށްފައިވާ ކަރުނަތައް އޭގެ މަގާމު ދޫކޮށް ފައިބައިގެން ދިޔައީ ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކަމުންނެވެ. ވަށައިގެން ތިބި އެންމެންނަށް މަލްޝާގެ ހިތުގެ ތެޅުމުގެ އަޑު އިވޭނެކަން ގައިމެވެ. މަލްޝާއާ ދިމާލަށް އަޅަމުން ދިޔަ ފިޔަވަޅުތައް ކައިރިވަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް އަނެއްކާވެސް ރައުލްގެ ހިތަށް ނުތަނަވަސްކަން ވެރިވިއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ހިތުގައި އުފެދިފައިވީ އަޒުމު އެއަށް ވުރެ މާ ބާރުގަދައެވެ. މަލްޝާގެ މޫނުމައްޗަށް ވެރިވެފައިވީ ބިރުވެރިކަމާއި ސިހުންވީ އޭނާގެ ހިތުގައި އޮތް އަޒުމު އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުވި ސަބަބަކަށެވެ. މަލާމާތުގެ ހިނތުންވުމެއް ވެރި ކުރުވައިގެން ހުރެ ގޮސް މަލްޝާގެ އަތުގައި ހިފާ ނެގުމަށްފަހު އަތު ތެރޭގައި ހައްޔަރުކޮށްލިއެވެ. ރައުލްގެ އަޅި ލޮލާ ހަތަރުކަޅި ހަމަ ނުކުރަން މަލްޝާ ކުރި މަސައްކަތް ދިޔައީ ފެނުފުލުންނެވެ. އެ ފުން ލޮލުގެ ތެރެއަށް ގެނބިގެން ދިޔައީ ބަސްބުނާހާ ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ރައުލްއަށްވެސް ހުރެވުނީ މަލްޝާގެ ހޭޒަލް ކުލައިގެ ލޮލަށް ގެއްލިފައެވެ. މި ބީރައްޓެހި އަންހެން ކުއްޖާގެ ރީތިކަމަށް ހިތް ތައުރީފު ކުރި ނަމަވެސް ސިކުނޑި މުޅިން ދެކޮޅެވެ. މަލްޝާގެ ކޮނޑުގައި އަޅުވާލެވިފައިވާ އޭނާގެ އަތް ނައްޓުވާލަމުން ރައުލް މަލްޝާގެ ވަށް މޫނުގައި ދެއަތުން ހިފަހައްޓާލިއެވެ. މަލްޝާގެ ދެލޮލާއި ރައުލްގެ ދެލޯ ގުޅިފަވާއިރު ދެން ތިބި އެންމެން ހީގަނެގެން ބަލަހައްޓައިގެން ތިބި ގޮތުން ހީވީ ކަސޯޓީގެ އެޕިސޯޑެއް ލައިވްކޮށް ބަލާލަން ލިބުމުން އުފަލުން ތިބި ހެންނެވެ. ރައުލް މަޑުމަޑުން މަލްޝާގެ މޫނު އޭނާގެ މޫނާ ކައިރި ކުރަމުން ދިޔައެވެ. މަލްޝާގެ ހޫނު ނޭވާ ރައުލްގެ ކޯތާފަތަށް އެޅިގެން ދިޔައިރު އެ ރީތިކަމުގެ ސިހުރުގައި ޖެހި އެ ހިތުގައި މަލްޝާއަށް އޮތް ނަފްރަތާއި ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހު އެކީ ހިނދިގެން ދިޔަ ފަދައެވެ. ރައުލް ކުޑަކޮށް ގުދުވެލަމުން މަލްޝާގެ މޫނާ އެއް ހަމަ އަކަށް ތިރިވެލިއިރު އޭނާގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވަނީ މަޑު ފިޔާތޮށިކުލައިގެ ލިޕްސްޓިކަކުން ފަވާލެވިފައިވާ މަލްޝާގެ ބައްޓަން ރީތި ތުންފަތަށެވެ. އެ ދެމެދުގައިވީ އިންޗީގެ ދުރުކަން ކުޑަ ކުރަމުން ރައުލް މަލްޝާގެ ތުންފަތުގައި ލުއިކޮށް ބޮސްދިނެވެ. ޝަބްނަމް ތިކިތަކަކުން ދެ ތުންފަތް ތެމިގެން ދިޔައިރު ވަށައިގެން ހިނގާ އެއްވެސް ކަމެއް ސިކުނޑިއަށް ނަގައިގަނެވޭހާ ހޭވެރިކަންވެސް އެ ދެމީހުންގެ ނެތެވެ. މަލްޝާއަށް ހީވީ ޚިޔާލީ ކަނޑުގައި އޮޔާ ބެހެމުން ދަނިކޮށް އޭނާ ހަނަފަސް ބިމަކަށް ލެއްގީހެންނެވެ. ހަރަކާތެއްވެސް ކޮށްލަން ނޭނގިފައި ހުރި މަލްޝާއަށް ހޭވެރިކަން ވުމުން ރައުލްގެ މޭގައި އަތް އަޅާ ދުރަށް ކޮއްޕާލިއެވެ. މަސްތީ އޮއެވަރުގައި ބެހެމުން ދިޔަ ރައުލްއަށް ނުވިސްނާ ހުއްޓާ އެފަދަ ހަމަލާއެއް އައުމުން ނުވެއްޓުނީ ކިރިޔާއެވެ. ހަށިގަނޑު ބެލެންސްކޮށްލަމުން ރައުލްގެ ނަޒަރު ސީދާކޮށްލީ ރޮވިފައި ހުރި މަލްޝާއަށެވެ. މަލްޝާގެ ތުންފަތަށް ލޭކުލަ އަރާފައި އިރު މޫނެކޭ ރަތް ޓޮމާޓޯ ގަނޑެކޭ ތަފާތެއް ނެތެވެ. ތެމިފައިވާ އެ ތުންފަތުގެ އޮފްކަން ދެގުނަ ވެފައިވާއިރު ރައުލްގެ ދަހިވެތި ނަޒަރު އަދިވެސް ހުއްޓިފައިވަނީ މަލްޝާގެ ތުންފަތަށެވެ. މަލްޝާ އަނގަމަތީގައި އަތްއަޅާލުމަށްފަހު އަނެއް ފަރާތަށް އެނބުރި ދުއްވައިގަތް އިރު އަދިވެސް ހުރީ ދެންމެ ވީ ކަންތައް ގަބޫލުކުރަން ދަތިވެފައެވެ. ރައުލް އޭނަގެ އެތައް ހުވަފެނެއް ފުނޑުފުނޑުކޮށްލާ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އޮތް އިތުބާރު ގެއްލުވާލައިފިއެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ތާހިރުކަމާ މެދު ޝައްކު ކުރުވާ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑު ދެކެ ނަފްރަތު ކުރުވާފައެވެ. މަލްޝާ ދުވުން ހުއްޓާލީ ވަރުބަލިވެ ދެން ނުދުވެވޭނެހެން ހީވާ ގޮތް ވުމުންނެވެ. ފަސް އެނބުރި ބަލާލިއިރު ރައުލްމެން ލޮލުކޮޅަށް ފެންނަންވެސް ނެތެވެ. ގައިގެ ވަރު ދޫވާ ހެން ހީވުމުން މަލްޝާ ކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވިއެވެ. އަޑުން އަޑު ނަގާފައި ރޮއެގަނެވުނީ އޭނާގެ ވޭނީ އުދާސްތައް އަޑު އަހާ އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ދިއްކޮށްލާނެ ފަރާތެއް ނެތްކަން ޔަގީންވާ ހާލުގައެވެ. ރުއް ފަލެއްގެ މެދުގައި ދަންވަރު އަތަށް އަޅަމުން ދާއިރު ހުންނާނީވެސް ކާކު ހެއްޔެވެ؟ ނަމަވެސް މަލްޝާއަށް އެ ނާމާން މާހައުލުގައި އެކަނި އިން އިރު އެއްޗެކޭ ހިތަށް...

8

ވިވާން 5

އެއީ ހަމަ އެލީ ހެއްޔެވެ؟ވިވާން ހިތާހިތުން ކިޔާލި އެވެ.ދެލޯ އުނގުޅާ ލުމަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް ވިވާން ބަލާލިއެވެ.   އެއީ ހަމަ އެލީ އެވެ.އެލީ ގެ ކޮނޑަށް އަތް ވައްޓާލައިގެން އެހުރީ ޒެކް އެވެ.ވިވާން ގެ ހިތަށް ކުޑަކޮއް ތަދުވިނަމަ ވެސް އެކަން ސިއްރު ކުރިއެވެ.އެލީ ގޮނޑީ ގަ އައިސް އިށީނދެ އެހެން ދުވަސް ތަކެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން ވިވާން  އަށް ރީތި ހިނިތުން ވުމެއް ހަދިޔާ ކޮށްލިއެވެ.ވިވާން ވެސް ބަދަލުގައި ހިނިތުން ވެލިއެވެ.މިފަހަރުވެސް ވިވާން ގެ   ހިތުގައި ސުވާލުތައް ފުނިޖެހުނެވެ.ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ސުވާލެއް އެލީ އަކާ ނުކުރެވުނެވެ.ޓީޗަރު އައިސް    ކްލާހަށް ވަނުމުންނެވެ. މޫނުމަތިން ނުލާހިކު ރީތި ހިނިތުން ވުމެއް ދިން ކަމަކު އެލީ ގެ ހިތް އަޑިން ހުރީ ރޯލަރޯލާ އެވެ.ނޭގި ނަމަވެސް އެލީ އަށް ވިވާން ކަމުގޮއްސިއެވެ.އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ވިވާން އަށް ދެރަގޮތެއް ވުމައް ނޭދެވޭތީވެ މިކަން މިގޮތަށް ކުރަން އެލީ އަށް މަޖުބޫރު ވީ އެވެ.އެލީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އޭނާގެ ސިއްރު ވިވާން އަށް އެނގޭކަށް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ.އޭރުން ވިވާން އޭނާ އާ ދުރަށް ދާނެއެވެ. ގަޑިތައް ހަލުވިކަމާ އެކީ ކުރިއަށް ގޮސް ބްރޭކް ގަޑި ޖެހިއްޖެއެވެ.އޭރު ވެސް ދެމީހުން ކުރެ އެކަކުވެސް ވާހަކަ އެއް ނުދައްކައެވެ.އެލީ ވެސް ބްރޭކް ގަޑި ކަމުން ކެންޓީން އަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ.ފަހަތުން އޭނާ ގެ އަތުގައި ހިފާ   އަނބުރާލިއެވެ.އެވަގުތު އެލީ ގެ ދެލޯ ވިވާން ގެ މޫނަށް އަމާޒުވިއެވެ.އެދެލޮލުގައި ވި ރިހުން އެލީ އަށް ވެސް   އިހުސާސް ވިއެވެ.ނަމަވެސް ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އެލީ ހިތަށް އެރި އެއްޗަކުން އަތް ފޮޅުވާލުމަށް ފަހު ހަމަޖެހިލަން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.ވިވާން ވެސް ދެންމެ ކުރެވުނު ކަމަކުން ހުރީ ލަދުގަނެފައެވެ.ލަދުގަތުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް އޭނާ ހުރީ އެލީ ގެ އެ ދުރު ކަމުން ވަަރަށް ބޮޑަށް ދެރަވެފައެވެ. ”އަމްމްމް…އެލީ..ހިނގާ އަހަންނާއެކީ ކެންޓީނަށް ދާން”ވިވާން މަޑުމައިތިރި ކަމާއެކީ ވިވާން ބުނެލިއެވެ.އެލީ ވެސް   މިކަމާ ދެކޮޅުހެދުމެއްނެތި ބޯޖަހާލަމުން ވިވާން ގެ ފަހަަތުން ކްލާހުން ނިކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ.ނަމަވެސް ކްލާހުން   ނިކުންނަން ނެގި ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅާއެކު އެލީ މަޑު ޖެހިލިއެވެ.ކުރިމަތީގަ އެހުރީ ޒެކް އެވެ.”ހާއީ…އެލީ އެން ވިވާން….އަހަރެންވެސް ދާނަން ކެންޓީނަށް..”ޒެކް ނުލަފާ ހިނިތުންވުމެއް ތުންފަތް މައްޗަށް ވެރިކުރުވައިގެން ހުރެ ބުނެލިއެވެ.   ”ވިވާން ދޭ ދެން މިއަދު ކާލަން..ޒެކް އާއި އެލީ އެބަޖެހޭ އަދި އެސައިމެންޓް އެއް ހަދަންވެސް ދޯ..”އެލީ ދެރަވި   ނަމަވެސް ހަމަޖެހި ލެވޭތޯ ބެލިއެވެ. ވިވާން ގެ އެރީތި ދޮން މޫނުން ދެރަވެފައި ހުރި މިންވަރު ހާމަ ވޭވޭ ހުއްޓެވެ.މިކަހަލަ ގަޑިއަކުތަ ޒެކް ވެސް އަންނަންޖެހެނީ.އެލީ ހުރީ ޒެކް އާދިމާލަށް ހިތުން ކުދި ކިޔާލަކިޔާލަ އެވެ.އެލީ އާ ވިވާން ގެ ގުޅުން ހީނަރު ވަމުން ދާކަން   ހީވުމުން އެލީ ގެ ހިތް ނޭނގި ނަމަވެސް ރޯލިއެވެ. ވިވާން ގެއަށް ދިޔަގޮތަށް ގޮސް އެނދުމައްޗަށް ވެއްޓިގަތެވެ.”އެލީ..އަހަންނަށް ދިގުހަދަނީތަ؟..އެލީ އުޅެނީ އަނެއްކާ ޒެކް އާ ރައްޓެހިވެގެންތަ..”ވިވާން ގެ ހިތުގައި އޮތް ސުވާލުތަށް ބާރުބާރަށް ކިޔަންފެށިއެވެ.އެ ހިތަށް ކުޑަ ނަމަވެސް   ލުޔެއްލިބޭތޯއެވެ.  

39

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 31

  ” ލިވީ ” ޝިފާގެ އަނގައިން އެބަސް ބޭރުވުމާއިއެކު އެއަންހެން ކުއްޖާވެސް ދެލޯ ބޮޑު ކޮށްލަމުން، ސަލާމަތް ދިއްކޮއްގެން ހުރި އަތްތިލަ ދަމައިގަތެވެ.   ” ލިވީ ” ކުރިމަތީ ހުރި...

3

ރިހި އަނގޮއްޓި 3 ފަހުބައި

މާހިލް އަވަސް ހަރަކާތެއްގައި އެތަން ހާވާލިއެވެ. އެތާވަނީ ރިހި އަނގޮއްޓިއެކެވެ. މމާހިލް އެ ނެނގިއެވެ.”ޒިލޫ.. ޒިލޫ. އަން އަނގޮއްޓިއެއް….” އެ ރިހި އަނގޮއްޓި މާހިލް ޒިލްމާގެ އަތުގައި އަޅައިދިނެވެ. ”ޒިލޫ”އެ އަނގޮއްޓި އަޅާ...

45

ކުށަކާ ނުލާ 21

“ނަދާއަށް ކޮންމެސް ކަމެއް ވެއްޖެ!” ކުއްލިއަކަށް އެހެން ބުނުމާ އެކު ނަދާގެ ނަމްބަރަށް ގުޅަމުން އަޔާޒް އެތެރެއަށް ވަނެވެ. ނަދާގެ ފޯން އޮތީ ނިއްވާލާފައި ކަމުގައި ބުނުމުން އަޔާޒް ލިފްޓާ ހަމައަށް ދިޔައީ...