8

ކެހިވެރި ދުނިޔެ…..

ވެހެމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ތެރޭގައި ހިނާ އޭނާގެ ކުޑަ ކުޑަ ދެކުދިން ގޮވައިގެން ބ. ކަމަދޫއިން  ފުރައިގެން  ދަތުރުފެށީ  ލ.ފުނަދޫ އަށެވެ.   ހިނާގެ އުނގުތެރޭގައި އޮތް...

20

ޢެދެމޭ އުފާ….(20)

އަލްޔާ އައުމުން ވަރަށް ބަނޑުހައި ވެއްޖެކަމަށް ބުނެ ހިނގާގަތީ ބަދިގެއާ...

17

އީލާމް-07

ދޮރު ހުޅުވާލުމާއެކު އީލާމް ދޮރު ހުޅުވުނު ދިމާލަށް ހައިރާން ކަމާއެކު...

3

ސޮރީ.

(ދެވަނަބައި) އޮފީހުގެ ހުރިހާ މުއައްޒަފުންގެ ފަރާތުން އަހަންނަށް މަރުހަބާކިއެވެ.ފުރުން އޮތީ...

8

ބީނިޝް… 03

“އަޅުގަނޑުގެ އާއިލާ މީހެއްތޯ؟ އަޅުގަނޑު ރަށުމީހެއްތޯ؟ ހަމަ އެސިކުންތުގައި މޫނު މަށްޗައް އުފާވެރިކަން ގެންނަމުން ބީނިޝް  އިކްޒާގެ އަތުގައި ހިފާލުމަށްފަހު އަވަސް އަވަހަށް އަހައިލިއެވެ.” އެއަޑުގައިވި ޖޯޝާއި ފޯރި އިހުސާސްވެ، އެތަނުގައި ތިބި ދެ ފުލުހުންނަށްވެސް ތިބެވުނީ ބީނިޝް އާއި ދިމާލަށް ބަލަހަށްޓައިގެންނެވެ. “ނޫން، އާއިލާމީހެއްނޫން. ނޫސްވެރިއެއް. ބީނިޝްގެ އިންޓަރވިއުއެއް ނަގަން ބޭނުންވާތީ” ތަނަށްވެރިވެފައިވާ ހިމޭންކަން  ކަނޑުވާލަމުން ނިޔާޒް ބުނެލިއެވެ. ނިޔާޒްގެ މިޖުމްލައާއެކު އުފާވެރިކަން ފާޅުވަމުންދިޔަ، ބީނިޝްގެ މޫނުމަތި މިލާމޯޅިވެ މޫނުމަތީގައި ހިތާމަވެރިކަމުގެ ކުލަވަރު ފާޅުވެގެންދިޔައެވެ.  “އަޅުގަނޑުރެޑީ ވާނަން.” އިސްޖަހާލުމަށްފަހު ލޮލަށް ޖަމާވެފައިހުރި ކަރުނަތަށް އަތުގެ ބޮޑުވައި އިގިލިން ފުހެލަމުން ބީނިޝް ބުނެލިއެވެ. އިކްޒާވެސް ހިނިތުންވުމާއެކު ބީނިޝްގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލުމަށްފަހު ނިޔާޒް އާއި އެކު އެތަނުން ނިކުތުމަށް ހިނގައިގަތެވެ....