14

އެނގުމެއްނެތި…4

“އަލީޝާ ހާދަ ގޯހޭ…” ތޫބާ ކިޔައިލިިއެވެ. ހިތްކިޔާ ފިރިހެނަކު އެ ދޭތެރެއަށް ވަނުމުން، ރޯލް މޮޑެލްއަށް އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ކުރަމުން އައި އިތުބާރު އެރީ ހަވަޔަށެވެ. “އީތަން…” މަޑުމަޑުން އެ ނަން ކިޔައިލިއިރު...

ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް ހެއްދެވީ އެންމެ ރިވެތި ސޫރައިގައެވެ.
2

ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް ހެއްދެވީ އެންމެ ރިވެތި ސޫރައިގައެވެ.

ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް9 މަސް ވަންދެން މައިމީހާގެ ބަނޑު ތެރޭގައި ދުވަސްތައް ގުނަމުންގޮސް ދުނިޔެއަށް ނޭވާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންނަށް މައިމީހާގެ ބަނޑުތެރޭގައި ދުވަސްތައް ގުނާލަން ލިބުނީ އެންމެ 7 މަހުގެ މުއްދަތެވެ. ދުވަސް ނުފުރާ ވިހެއުމުގެ ސަބަބުން އަހަރެންނަށް އެހެން ކުދިންނާ ހިލާފަށް އުނި އިތުރު ވުންތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ. އެހެން ކުދިންނަށް ލިބިފައިވަނީ 5 އިގިއްޔެއް ނޫން ހެއްޔެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ހުންނަނީ އެންމެ 4 އިނގިއްޔެވެ. މިހެންގޮސް އެކި ގޮތްގޮތުން އަހަރެންގެ ސިފަތައް އުންޔޭ ބުންޏަސް ދޮގަަށް ނުވާނެއެވެ. އެހެެންނަމަވެސް އަހަރެންގެ ސަކުވާއެއް ނެތެވެ. ކުދިންނެވެ. އަޑުއަހާށެވެ. ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް ތަފާތު އިންސާނެކެވެ. އޭނަގެ ސަލާމަތުން ހުންނަނީ އެންމެ ލޮލެކޭ ނޫނީ އޭނަ އަކީ މަންމަން ކުއްޖެކޭ ކިޔާފައި ބާކީނުކޮށްލާށެވެ. ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް ހެއްދެވީ އެންމެ ރިވެތި ސޫރައިގައެވެ.

17

އެހެނަސް ވާނަން އެކުގައި (ސަމާލް ކަމަށް)

އައްސަލާމް އަލައިކުމް… މި ވާހަކަ އަކީ ހިމީ ދެން އެންމެ އަވަހަށް އަޕް ކުރަން ބުނެފައިވާ ވާހަކަ އަށް ވިނަމަވެސް ވާހަކަ ގެނެސް ނުދެވި ލަސްވީ ކަމަށް ޓަކާ މާފަށްއެދެމެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި...

6

ވޭނީ ދިރިއުޅުން 3

2 ވަނަ އެޕްސޯޑް ގެ ހުލާސާ އެއް . ގަދަ ނިދިން ރިޔާނާ  އަށް ހޭލެވުނީ  އޭނަގެ މަންމަ ގޮވާ އަޑަށެވެ . ނުތެދުވިއެއް ކަމަކު އޭނާ އެހެން ބުނީ  އެތަނުން ޝާފިޔާ ފޮނުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ .  ހަމަ ޖެހިލާ މޯޅިއަކަށް  ދެމިލާފައި  ބާލީހުގައި ބައްދާާފައި  އަނެއްކާވެސް  އޭނާ ލޯ މަރާލިއެވެ ….. ********************************************************************** ކޮއްކޮ ( ރިޔާޝާ ): ރިޔާނާ …. ރިޔާ ….. ތެދުވޭ  … ތެދުވާށޭ ….. ރިޔާނާ : ހޫމް …. ފެށީއޭ ދޯ ؟ ޕިސް ޕިސް … މަ ހުވާ  ނިކުމެ ވަރުގަދަ އެތިފަހަރެއް  ޖަހާނަން އިގޭ …. ކޮއްކޮ ( ރިޔާޝާ ) : ތެދުވޭ … ތެދުވޭ …....

11

ދެގަޑި ތިރީސް – 14

“ދޮންމުހައްމަދު ބޭރަށް ދަމައިގަނެގެން ގެންދިޔަ ދިމާލެއް ނޭންގެ. އަހަންނަށް ވަގިތުން އިނގިއްޖެ ދޮންމުހައްމަދުގެ ކިޔެވެލީގެ ބާރު ކެނޑުނީކަން. އަހަރެން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ބޭނުންވީ މިކޮޓަރިއަށް ދަރިފުޅުމެންކައިރިއަށް އަންނަން. އެކަމު އަހަންނަށް އެއްވެސް ކަމެއް...

24

ހަދިޔާ (ފަނަރަވަަނަ ބައި)

“ނޫން މިޒް. އެއްވެސް މަސައްކަތެއްނުކޮށް އަހަރުމެން މީހުންނާމެދު ތިގޮތަށް ނިންމާކަށް ނުވާނެ. ﷲ އީ ކިތަންމެ ނުވާނެހެން ހީވާ ކަމެއްވެސް ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ. އަހަރުމެންނަށް އޮތީ މަސައްކަތް ކުރުން. މިއީ...

17

އިމްތިޙާން (ފަހުބައި)

ޙިބާމެންގެ ކުޑަކުޑަ އާއިލާ ޖެޓީ ކައިރީ ތިބީ އަންނަންއުޅޭ އާއިލާ މީހުންގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. އައިޝާ މާހިލްގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާލައިގެންހުރެ އިރުއިރުކޮޅާ ކާފަމެން އަދިވެސް ނާދެޔޭ ބުނެލައެވެ. ޙިބާވެސް ހުރީ ކެތްމަދުވެފައެވެ. މާގިނަ އިރެއްނުވެ...

48

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 40

” އާމިރު ތިކަމާ ވިސްނާކަށް ނުޖެހޭނެ, އޭނަ އެއީ އަހަރެންގެ ދުވަސްވީ އެެކުވެރިޔާ, އާމިރު ނުބެލިޔަސް އަހަރެން ބަލާނެދޯ, އަނެއްފަހަރު އަނެކައްޗެކޭ ކިޔާފަ ފަށާ” އަރީޝާ މިހެން ބުނެ އަނެއް ފަރާތަށް އެނބުރުނެވެ....

2

ބިސްބޮނޑިބަތް

އާޅެން ބިސް ބޮނޑިބަތް އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އެތާ ހުރި ގަހެއްވެސް މާރަގަޅުވާނެއެވެ. ވާހަކަ އިވުނުމީހާ އޭނާގާތު އެވާހަކަ ބުނެފިއެވެ. އެކުވެރިކަމުގެ ގަސް އެހިނދު މަރުވި ފަދައެވެ. މޫނު ހަމަކޮށް އެދެމީހުން ވާހަކައެއް...

21

އެނގުމެއްނެތި…3

“މިހާތަނަށް ކަމެއް ނުކޮށް ހުރީމަ ހީނުކުރާތި މަށަށް ނުކެރެނީއޭ. މަ ރުޅިއަރުވައިގެން ވާނެގޮތް ދައްކާލާނަން.” މިފަހަރު ބޮޑު އިންޒާރު ދިނީ އަލީޝާއެވެ. އަލީޝާ ނޫން އެހެން މީހަކުނަމަ އެފަދަ އިންޒާރަކުން އީތަންގެ ހިތަށް...

6

ކުރުހާލެވުނޭ ތިސޫރަ މިހިތުގައި……8ވަނަބައި

“ކޮން ހިޔާލެއްގައި؟” އީތާން އަރިޔާއިންގޮތުން ހިނިއައެވެ. “ދޭން…..” އަރިޔާ އެތަނުންދާންވެގެން ތެދުވިއެވެ. ނުބަލައި ދާންއުޅުންވަގުތު އޭނާގެ ބޯޖެހުނީ އީތާންގެ މޭމަތީގައެވެ. ޖެހުމާއެކު އަރިޔާ ވެއްޓެންދިޔައެވެ. އީތާން އަވަސްއަވަހަށް އަރިޔާގެ އުނަގަނޑުގައި އަތްއަޅުވާލިއެވެ. ދެލޯމަރައިގެންހުރި އަރިޔާ ދެލޯހުޅުވާލިއެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރި އީތާންއާއި ހަތަރުކަލިހަމަވުމާއެކު އަރިޔާއަށްބުނެދޭން ނޭނގޭ އިހުސާސްއެއްކުރެވުނެވެ. “މިއޮތްކަމެއްދޯ؟” މަލަކުއާއި ދާއިން ބަދިގެއަށް ހިނިގަނޑު ހިފަހާއްޓާލަމުން ބަދިގެއަށް ވަދުނެވެ. އަރިޔާއަވަސްއަވަހަށް އީތާން މޭގައި އަޅާކޮށްޕާލަމުން އޭނާ އަވަހަށްއެތަނުން ދިޔައެވެ. ހުރިހާ ބަހުގެ ހަމަލާތައްރައްދުވީ އީތާންއަށެވެ. އީތާން ކެތްނުވެގެން ތުންފަތުގައި ދަތްއަޅާލިއެވެ. އަވަސް އަވަހަށް އެތަނުންދިޔައީ އިތުރުއެއްޗެއްއަޑުއަހަންބޭނުންނުވާތިއެވެ. “އަރިޔާ ޔޫ ވިލް ޕޭ ފޯ ދިސް”  ފާހަނައަށް މޫނުދޮވެލުމަށްފަހު ލޯގަނޑު ބަލާލިއެވެ. “ވައި….. އެންމެންނަށް ބަސްޓް ވާއިރު އަރިޔާ ފިލަނީ… މަގޭ އެކަނި….” މޮޔައެއްހެން އީތާން ފާހަނައިގައި ތެޅެފޮޅެމުން ދިޔައެވެ.” ބަޓް ޝީ އިޒް ކިއުޓް” އޭނާއަށް ހީލެވުނީ އިޚްތިޔާރުންބޭރުގައެވެ. އަރިޔާ އަވަސްއަވަހަށް ކޮޓަރިއަށްވަދެ ދޮރު ތަޅުލިއެވެ. ދޮރުގައި ލެގިލުމަށްފަހު ފުންނޭވާތަކެއްލީ މީހާ ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށެވެ. “ވަޓް ވޯޒް ހީތިންކިން؟…އައި އޭމް ނޮޓް ހިޒް ވައިފް ޓު ޑޫ އިޓް” އަމިއްލަނަފްސާއި ވާހަކަދައްކަމުން އޭނާ ދެކޮޅަށް ހިނގާލިއެވެ.” އެކަމް ހާދަ ރީއްޗޭ އޭނަ” އަރިޔާ މޫނުމަތީގައި އަތް އަޅާލަމުން އެނދުމައްޗަށް ވެއްޓިގަތެވެ. ****އޭގެ އަނެއްދުވަސް**** އީތާންގެ ކުރިމައްޗަށް ނާރަންވެގެން އަރިޔާ އެހެންދުވަސްތަކާއި ހިލާފަށް ހޭލީ ފަތިސްގަޑީގައެވެ. ފަތިސްނަމާދުކޮށްގެން އޭނާ ހެދުނުގެ ނާސްތާކުރުމަށް ބަދިގެއަށްދިޔައިރު ބަދިގޭގައި މީހަކު އުޅޭހެން ހީވިއެވެ. ނަމަވެސް އމިހަކު ހުރީ އަރިޔާއަށް ފުރަގަސްދިގެންކަމުންއަރިޔާއަށް އެއީ ކާކުކަެއް ނޭނގުނެވެ. އެއްވެސް އަޑެއް ބަޑެއް ލެއްވުމެއްނެތި އަރިޔާގޮސް އެޟިހާގެ ކޮނޑުގައި ކޮށްޓާލިއެވެ. ކޮފީބޮމުން އެމީހާ އަރިޔާއާ ކުރިމަތިލިއެވެ. ކަންދިމާކުރިގޮތުން އަރިޔާގެ ބޮލުގައި ޖެހިފައި ކޮފީތަށިގައި ހުރި ކޮފީ ދެމީހުންގަޔަށް އެޅުނެވެ.” އީތާން…..ޔޫ” އަރިޔާ ބިރެއްފެނުނުފަދައިން އޭނާ އަވަހަށް ދުއްވާގަތުނެވެ.”އޭތް އަރިޔާ….. ދުވާނިކަމެއްނެތް” އީތާން އަރިޔާ ފަހަތުން ދުއްވާގަތުނެވެ. އަރިޔާ އަތުނުވާންވެގެން ވަދުނީ އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށެވެ. ތަޅުލާންވެގެން އުޅެނިކޮށް އެދެމެދަށް އީތާން ވަދުނެވެ. “ސޮރީ…ގަސްތުގައެއްނޫން” އަރިޔާ ފަހަތަށް ޖެހިލަމުން ބުނެލިއެވެ. ފަހަތަށް ޖެހެމުން ގޮސް އޭނާ މައިތިރިވީ ފާރުގައި އޭނާގެ ބުރަކަށި ޖެހުމުންނެވެ. އީތާން އަރިޔާއަށް ނުދެވޭހެން ދެއަތް ފާރުގައި އަޅުވާލިއެވެ. އަރިޔާ ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލެވުނީ ވާންއުޅޭގޮތްނޭނގިހުރެއެވެ. އޭނާ އީތާންއަށް ބަލާލިގޮތުން އީތާންގެ ހިތުގެ ވިންދު އަވަސްވިއެވެ. އީތާން ބަލަންހުރިގޮތުން އަރިޔާގެ ނޭވާ ކުރުވެ އަތްފިނިވިއެވެ. އަރިޔާ އަވަސްއަވަހަށް އީތާން މޭގައި އަޅާކޮށްޕާލިވަގުތު އީތާން ހިފީ އަރިޔާގެ އަތުގައެވެ. އީތާންއާއެކު ވެއްޓެންދިޔަ ަރިޔާއަށް ދެލޯ މަރާ ބާރުކޮށްލިއެވެ. “ނުތެދުވަންނަންތަ ތިހުރީ؟” އީތާންގެ އަޑަށް އަރިޔާ އިސްއުފުލާލިއެވެ. އޭނާއަށް އޮވެވުނީ އީތާންގެ މޭމަތީގައި ކަން އެނގުމާއެކު އަރިޔާ އަވަހަށް ތެދުވިއެވެ. އޭނާ ބަލާކަށްނުހުރެ އަވަހަށް ކޮޓަރިން ނުކުތިއެވެ. އީތާން ހިނިތުންވެލަމުން އެކޮޓަރިން ނުކުމެގެން އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށް ދިޔައެވެ. އީތާން ނުކުމެގެން ދިޔަތަން ބަލަންހުރި އަރިޔާ ބަދިގެއިން ނުކުތެވެ. އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަދުނެވެ. ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއްލެވުނީ ދެނެވެ. އަރިޔާ އެނދުގައި އިށީނދެލަމުން މޫނުގައި ދެއަތް އަޅާލިއެވެ. “އަޅޭ….އަޅޭޭ” އަރިޔާ އެނދުމައްޗަށް ވެއްތިގަތެވެ.” ކީއްވެ އަހަރެން؟” އަރިޔާ ފުރޮޅެމުން ހިތާހިތުން ބުނެލިއެވެ.” ޑަޒް ހި ހޭވް ފިލިންގްސް ފޯ މީ” އަރިޔާ ހިތަށް އެހެން އެރުމާއެކު ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލެވުނެވެ.” އެހެންނެއްނުވާނެ” އަރިޔާ އަތްފޮޅާލިއެވެ.”އެކަމު… އޭނާ އުޅޭގޮތުން…..އާހް ވަޓް އެވާ”

ައަހަރެންގެ ހިތުގެ އުދާސް……..
7

ައަހަރެންގެ ހިތުގެ އުދާސް……..

ކޮންމެ މީހަކީވެސް އަޖަލު ޖެހުމުން މަރުވާނެ މީހެއްކަން ހުދު އަހަރެންވެސް ގަބޫލު ކުރަމެވެ. ދައްތާައެވެ. އަހަރެން ކުޑަ އިރުއްސުރެ ކިޔަވާ ދިނުމުގެ ކަންތައް ބެލީ ދައްތައެވެ. ދަައްތަ އަކީ ދަރިނެް ނުލިބޭ މީހެއްކަން އަހަރެންނަށް އެނގެއެވެ. ދައްތާައެވެ. މީގެ ފަހުން އަހަރެންނަކީ ދައްތަގެ ދަރިއެކެވެ. ދައްތަ ބަލިވީއްސުރެ އަހަރެން އަބަދުމެ ހުންނަނީ ރޮވިފައެވެ. އަހަރެންގެ މި ދެލޮލުން ކަރުނަ ނުވެއްޓޭ ހިނދުކޮޅެއްވެސް ނުދާނެކަން ހަމަ ޔަގީނެވެ. ދައްތަދެކެވާ ލޯބި ހަމަ އެކަނި އެނގޭނީ އަހަރެންނަށެެ. ވަރަށްވެސް ލޯބި ވަމެވެ. އަދި ލޯބިވާނަމެވެ. ދައްތާައެވެ. އަހަރެންނައް މާފުކުރާށެވެ. ދައްތަ އާ ދޭތެރޭ ހިތް ބަރުކުރެވުނީތީ މިއަދު އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުދެކެ އިންތިހާ  ނަފްރަތު ކުރަމެވެ. އަހަރެންނަށް މިކުރެވުނީ ކިހާވަރެއްގެ ކިހާވަރެއްގެ ކުށެއްކަން  މިއަދުމިވަނީ ރޭކައިލާފައެވެ.. އަހަރެންނައް މާފު ކުރާށެވެ. ނޯޓު:މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ލޯބިވާ ދައްތައަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެކެެވެ. އިރާދަ ކުރެައްވިއްޔާ ވަރަށް އަވަހަށް އަޅުގަނޑު ވާހަކަ  ލިޔަން ފައްޓާނަމެވެ. އާއިލީ ކަމެއް ދިވާވެގެން އަޅުގަނޑަށް  ވާހަކަ ލިޔަން ނުފެއްޓުނީތީ މާފަށް އެދެމެވެ.

10

ޝިމްރީން ❤

ކުޑަދޮރުގެ ފަރުދާކުރުމަށްޓަކައި އަޅާފައިވާ ހުދު ކުލައިގެ ދޮރު ފޮތިގަނޑު ވިހުރެމުން ދިޔައެވެ. ކުޑަދޮރު ހުޅުވާފައި ހުރުމުން ޖެހިލާ ފިނި ފިނި ރޯޅިތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. ފަރުދާ އެކީގައިހެން ހިއްލި ކުޑަދޮރުން ބޭރުން ފެންނަމުންދާ ތަރިތަކާއި...

6

ވޭނީ ދިރިއުޅުން 2

މިހާލުގައި އުމުރު ހުސްކުރާނެ އެތައް ބަޔަކު ފާހަގަ ކޮށްލެވޭނެއެވެ . އެ ގޮތުން މާލެގެ ހުޅަގު އައްސޭރީފަށުގައި ދިރިއުޅެމުން އެކަކަށް ރިޔާނާ ވާނެއެވެ . ****************************************** ބުޅި އިސްތަށި ގަނޑު ކޮޑާ ހަމަޔަތް އަރާ އިރު ކުލަ މަޑު ހަންގަނޑުން އޭނަ ފެނިގެން ދަނީ ރީތި ދަންވަރެއްގެ ރާނީ އެއް ގޮތުގައި ސިފާގައެވެ . އިސްކޮޅުން ކުރު ކަމުގައި ވިޔަސް އޭނާގެ ލޮލުގައި  ދަޅާގައި ފިރިހެނުން މޮޔަ ކޮށްލާ ފަދަ  ނަމަވެސް ރިޔާނާ އަށް އޭނަ ގެ ޒަވާޖީ  ހަޔާތަށް ވިސްނާނެ  ވަގުތެއް ނުވޭ މާލޭގެ ހަލަބޮލި ދިރިއުޅުމުގައި އޭނަގެ ހަޔާތަށް  މި ވޭތުވިދިޔަ ދުވަސްތަކާއި އަންނަ ބަދަލް ތަކާއި  ނޭންގިި ނަމަވެސް ހިގާ ގޮސްފައެވެ . މަންމަ ( ޝާފިޔާ ) : ރިޔާނާ ….. ރިޔާނާ ……… ދަރިފުޅާ ރިޔާނާ : ހޫމް … އޯއި …. ކީކޭ ؟ މަންމަ ( ޝާފިޔާ ) : ތެދުވެބަލަ  …. ސައިބޯ ގަޑި ޖެހެނީ އޭ ރިޔާނާ : ހޫމް …. މަންމަ ( ޝާފިޔާ ) : އިރުކޮޅަކުން ކާފަ ވެސް އަންނާނެ  … އެހާ އިރަށް ތެދު ނުވެއްޖިއްޔާ ކާފަ ރުޅި ދުރުވާނެ...

7

ހުވަފެނުގެ ރާނީ 16

ސޯފާގައި އިން އީމާނާ ބަލަމުން ދިޔައީ މުއާޒްގެ މުނަށެވެ. ކުއްލިއަކަށް އޭނާ ބޮލަށް އެހިޔާލުވަނީ ކިހިނެއް ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އެރޭގައި އަމްރު އެހެން ބުނީ ރުޅިއައިސްފައި ހުރި ވަރުންނެވެ. ނަމަވެސް އެތަނުން ކޮންމެވެސް...

13

އިމްތިޙާން (25ވަނަ ބައި)

ހަ އަހަރު ފަސް ފަތިހުގެ ހިތްގައިމު ފިނިކަން ޖައްވުގައި ހިފާލާފައިވާއިރު، ކާޅުތަކާއި ވާތައް މިންވަރު ކުރެއްވި އާދުވަހައް އުފާފާޅުކުރުމުގައި އެއްގަހުން އަނެއްގަހައް ތިރިކުރަމުންދިޔައީ ގަސްގަހުގައި އަޅާފައި ހުންނަ މޭވާތަކުގެ ރަހަ ބަލަމުންނެވެ. ކާޅާއި،...