569

މަންމާ 2

ލޯބިވާ މަންމާއޭ އަހަންނައް އެއްފަހަރު މާފް ކުރާށޭ ލިބެމުންދާ ހިތިނަތީޖާ އަހަރެން ހުއްޓައް ބޭނުން މަންމާއޭ އަހަންނަށް ލިބެމުން މިދަނީ… ވަރަށް ބޮޑު އަނިޔާއެކޭ…. ގާތް އެކުވެރިޔެއް ނެތުމެވެ.ކުއްޖަކު ގާތު އެއްޗެއް އަހާލިޔަސް...

2

ވަކިކުރުވި ފާޞްލާ

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ހޫނުގަދަ ދުވަސްތަކެކެވެ. މޫސުން ހަރުޖެހިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެއް ދުވަސް އަތުވެއްޖެ އެވެ. ތަފާފު އަލިކަމެއް ފަތުރުއްވާފަ އެވެ. ހުދު އައްޔެކެވެ. ހަނދާައި އިރު އެކުވެ އުފެއްދުވި އީޖާދުވެރިކަމެކެވެ. ހަމަ މިއާއެކު ވައިގަނޑުތައް...

160

މަންމާ

”އަޅުގަނޑަކީ އުމުރުން އެންމެ ދިހަ އަހަރުގެ މީރާއެވެ.އަހަރެން މަންމަ ދައްކާ ވާހަކައިގެ އަަޑެެއް ނާހަމެވެ. އަހަރެން އުޅެނީ އަހަރެން އުޅޭނެ ގޮތަށެވެ.މިހާރު އަހަންނައް އޭގެ ހިތިި ނަތީޖާ ލިބިއްޖެވެ. މަންމާއޭ ރޮއެފާ ބުނާަމެވެ....

26

މީލޯތްބަކީ…..4

މިގޮތއް ދުވަސްތައް ފާއިތު ވަމުން ގޮސް ކިޔެވުން ފެށިއަޖެވެ. ހުރިހާ ކުދިންވެސް ސުކޫލް އަށް ދިޔައީ އާއު އަޒުމަކާއެކުއެވެ.އައު ެއަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުމާ ގުޅިގެން ވަރަށް ބޮޑު އެސެމްބްލީ އެށްއޮތެވެ. މިއަދު ސަމްހާ...

43

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 26

” އިނަފް… ދިސް އީޒް އިނަފް… ” އެމީހުންގެ ގާތަށް ދެފިޔަވަޅު ކުރިއަށް އަޅާލަމުން ދެދަތްޕިލަ ޖައްސާ ބާރުކޮށްލަމުން މިންހާ ބުނުމާއެކު ވަގުތުން އެތިން މީހުންގެ ހުނުން ހުއްޓުނުއިރު އަޝްރާގެ ތުންފަތުގައިވީ ލުއި...

9

ހުވަފެނުގެ ރާނީ (ފަހުބައި)

“އަޅުގަނޑު މާފް ކޮއްފިން…..” އެނދުގައި ތެދުވެ އިށީނދެއިން ނިކަތު ހިނިތުން ވަމުން ބުނެލިއެވެ. މުއާޒް އެދިމާލަށް ބަލާލަމުން ބޯ ޖަހާލިއެވެ. ދެން އަމްރުއަށް ބަލާލަމުން ނިކަތުއަށް ބަލާލިއެވެ. މިފަހަރު ނިކަތު ބޯ ޖަހާލަމުން...

109

މީލޯތްބަކީ….3

އާއެކެވެ.މިންހާ އާއި ލިޔާ އަކީ އެއް މިޒާޖެއްގެ ދެކުދިންނެވެ. މައިޝް އަކީ ލަޔާންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއެވެ. ލަޔާން އަކީ ލައިޝާގެ ބޭބެއެވެ. މައިޝް އަކީ މިޝްކާގެ ބޭބެއެވެ. މައިޝް އެންމެ ރައްޓެހި...

8

މީލޯތްބަކީ……. 2

ސަމްހާ އަކީ ސާޔާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއެވެ.ދުވަހަކުވެސް ދެބަސް ވެފައެއް ނޯނާނެވެ.ދެ ކުދިންނަކީ ވެސް އެއްކަހަލަ ދެކުދިންނެވެ. އެއް މިޒާޖެކެވެ. ސަމްހާ ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވަންް ޖެހުނީ ތަޅުދަނޑިންނެވެ.މިއަކީ އަޖާބެންނުއްހެޔެވެ؟ އަންހެން ކުއްޖަކައް...

14

އެނގުމެއްނެތި…13

ކުރިމައްޗަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެފައި އީތަން ހުރި ފަޅި ނޫން އަނެއްފަޅިއަށް ބަލައިލި އަލީޝާއަށް ކައިރީގައި އިން ބޮޑު، ކަޅު ބުޅާ ފެނުމާއިއެކު ދިޔައީ އެއްލިގެންނެވެ. ގަތް ބިރުން ފުންމައިގެން އަރައި އީތަންގެ ގައިގައި...

56

ފޮހެވިގެން ނުދާނޭ 03 ފަހުބައި

ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭތާ މާގިނަދުވަހެއްނުވެ، ކައިވެންޏަކާއި ހަމައަށް ދިޔުމަށް އާލިކް ބޭނުންވިއެވެ. އަހަރެންވެސް އެގޮތާއި ރުހި ޤަބޫލުވީމެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަމެއް އުފެދުނެވެ. ކުރިން ދިމާވި ފަދަ ކަމެއް އަހަރެންގެ ފަރާތުން ތަކުރާރުވެދާނެތީ...

48

މީލޯތްބަކީ…. 1

”އާން އަހަރެންވެސް ބުނިން ލައި ކައިރީ ލަޔާން  ގާތު އަހަރެން ލޯބި ވެއޭ ނުބުނާށޭ އެކަމް ބުނީ” ލިޔާ އިސްޖަހައި ލައިގެން ހުރެ މިންހާ ގާތު ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ.”ލިޔާާ އަހަރެން ބުނަންތަ...

ބުނާށޭ ލޯބި ނުވަނީހޭ…3
26

ބުނާށޭ ލޯބި ނުވަނީހޭ…3

Iމެންދުރު ކައިގެން ޖައްސާލިތަނުން ފުން ނިންޖަކަށް ރައިހާނާ ގެނބުނެވެ. އޭނާއަށް ހޭލެވުނީ ކޮޓަރީ ދޮރުގައި ބާރަކަށް މީހަކު ތަޅައިގަތުމުންނެވެ. ކަންނެއް ގޮތަކަށް ދެލޯ ހުޅުވާލަމުން ގަޑި ބަލާލިއިރު ކަމަކު ދާކަށް ނެތެވެ. ގަޑިން...

15

ހަދިޔާ (ސައުރަތިރީސްވަނަ ބައި)

އެމީހާގެ އަތުގައި މުށިކުލައިގެ ގަނޑުން ގަނޑު ލެވިފައިވި ޕާރުސަލެއްވީއިރު އޭގެ މަތީގައި ސްޓިކާރއެއް ތަތްކުރެވިފައިވިއެވެ. ޕޯސްޓުން އައި މީހާ އެއާއެކީ މިރްޒާން ސޮއި ކުރަންވީ ގަނޑެއް ދިއްކޮށްލިއެވެ. މިރްޒާން އެ ގަނޑުގައި ސޮއި...

40

ކުޑަކުދިންނަކީ މަޢުސޫމު ބަޔެކެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ރ.ކަނދޮޅުދޫ ކުޑަދަރިފުޅަށް އަޅައިލުމާއި ލޯބި ދިނުމާއި، ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަކީ މައިންބަފައިންގެ ވަރަށް ބޮޑު ޒިއްމާއަކާއި ވާޖިބެކެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރި ނުވުމަކީ ބޮޑު ފާފައެކެވެ. އެ ކުދިންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް...

ލޯބި6 ފަހުބައި
19

ލޯބި6 ފަހުބައި

ދުވަހަކީ ހިތްގައިމު ދުވަހަކެވެ.ކައިޒީން އަށް އޮތީ ނިދިފައެވެ.ގަޑިން މެންދުރު ދެއެށް ޖެހީއެވެ.ލަތީފާ އިނދީ ސިޓިން ރޫމްގައި ދެއެށްގެ ހަބަރު ބަލާށެވެ. ކުއްލިއަކަށް އިވުނީ ޒީންގެ އަޑެވެ.”އައްދޯތް މަންމާ”އެހެން ގޮވުމާއެކު ލަތީފާ ގޮސް އެކޮޓަރިއަށް...

38

ލޯބި5

ޒީން ހިތްވަރު ކޮށްފައި ގޮސް ކިޔާންގެ މަންމަ ގާތު އެހިއެވެ.”މަންމާ އަހަންނަށް މިފެންނަނީ ހަމަ ތެދު….ތަ؟ނޫނީ މިއީ ދޮގުތަ؟ މަންމާ އަހަރެން ގާތު ބުނެބަލަ މަންމާ ސިއްރު ނުކޮށް ބަލަ އަހަރެން ބޭނުން...