40

ތިޔަ ލޯބީގެ ހައްޤުގައި (11)

މިއުޝީންގެ ހިތަށް ބައިވަރު އެއްޗެހި އަރައި ފައިބަމުންދިޔައެވެ. އެދެލޯ އޭރުވަނީ ފެންކަޅިވެފައެވެ. އެފުސްކަމުގެ ތެރެއިން އޭނާގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓައިގެންހުރެ ހިނގަމުންދިޔަ ނިކްޔަލްގެ މޫނަށް މިއުޝީން ބަލައިލީ ޝުކުރުވެރި ނަޒަރަކުންނެވެ. ** ** **...

33

ނޫރު (އެއްވަނަ ބައި)

މެންދަމެއްގެ ހިމޭން ވަގުތުގައި ކްލަބެއްގެ ތެރެއިން އިވެމުން ދިޔައީ ބާރު މިޔުޒިކެއްގެ އަޑެވެ. ދޭތެރެދޭތެރެއިން ފެންނަމުން ދިޔަ އަލި ކޮޅުކޮޅުން މާޙައުލުގެ ޙާލަތު ސާފެއް ނުވިއެއްކަމަކު އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން މަސްހުނިވެ ނަށަމުން ދާކަން...

22

ވޭންތަކުން ދިން ހިތި މާޒީ (20)

“ކަލެއައް ނުނިކުމެވެންޔާ މަވެސް ނެރެދީފާނަމޭ” މިހެން ކިޔާ ފައިހާ އަތުގަ ހިފާ ދަމާފަ ކަހަލަ ގޮތަކައް ގޮސް ގޭޓުން ބޭރައް ހޫރާލިއެވެ. …………………………………………………………… “ކިހާ ދެރަ ކަމެއް މީކާއީލް. ޒިމްޔާ ކޯޗެއް އޮވެގެން...

25

ކިފާހް (1)

ކާރެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ހުޅުލެ ފެރީ ޓަރމިނަލް ކައިރީ ހުރި ހުޔާން ހުރީ ރުޅި އައިސް ރަތް ވެފައެވެ. ޓެކްސީ 24 ގަޑި އިރު ދޭ ޙިދްމަތެއްގެ ގޮތުގައި ލޭބަލް ވެފައި އޮންނަ އިރު...

64

ހިތް މިއެދޭ ސޫރައޭ ތީމަގޭ (12 ވަނަ ބައި)

އަޔާން އައިސް ކޮޓަރިއަށް ވަތްވަގުތު އަވަސް އަވަހާ މަލްހާ ފޮތް ފަހަތށް ލައި ފޮރުވިއެވެ. “ދޮންބޭ.. މިވަގުތު ކީއްކުރަނީ؟؟” މަލްހާ އަހާލިއެވެ. މަލްހާ ހުރީ އޭނަ އެފޮތް ކީކަން އެނގިއްޖިއްޔާ ރުޅި އަންނާނެ...

7

ކުޅަނދުންވަންތަކަން (4 ވަނަބައި)

ކުރީގެ ބައިތަކށް ބަލައިލުމެއް)—( މިވާހަކައިގައި އުޅޭ އަހަރެން (އިފާ)އަކީ އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ކުއްޖެކެވެ. އެކުއްޖާގެ މަންމަ އަކީ ދ.މީދޫ ރޯޝަނީއާގޭ އައިމިނަތު ޝައިފާއެވެ. ބައްޕައަކީ ލ.ފޮނަދޫ ގުލްޝަންވިލާ ހުސައިން ފިޒާން އެވެ....

46

އެހެނަސް ހަމަ ލޯތްބޭ ވެވެނީ (ސާދަވަނަބައި)

“ބައްޕަ ބަލަ ރެހާންް. އެފޮތް ނުދިނީ” ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން އަންނަ އިމްރާންފެނުމުން ސަނާާޝް ކުޑަކުއްޖެއްހެން ބޮޑާހާކާލިއެވެ. ސަނާޝްއަށްއެހެން ބުނެވުނުތަނާހެން ރެހާންގޮސް ކޮޓަރިޔަށް ވަދެއްޖެއެވެ. އެތަންފެނި ސަނާޝްވެސް ރެހާންގެ ފަހަތުންދިޔަތަން ބަލަންހުރި އިމްރާންއަށް އެކުދިން...

46

އައިކާ (17)

ދަންވަރުގެ ވަގުތެވެ. އައިކާއަށް ނިދެމުން ގޮސް ރަނގަޅަށް ނިދި ހަރުވި ވަގުތު މަޑުމަޑުން ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވުނެވެ. ކުއްލިއަކަށް އައްޒާމް ކޮޓަރިތެރެއަށް ދެމިގަނެފިއެވެ. އަރާމުކޮށް ނިދާލާފައި އޮތް އައިކާގެ ގާތުގައި އައްޒާމް ހުއްޓުނެވެ....

47

ތިޔަ ލޯބީގެ ހައްޤުގައި (10)

ލޯތްބަކީ ކޮންފަދަ ޖަޒުބާތެއް ހެއްޔެވެ؟ އެއްބަޔަކަށް ދުނިޔެމަތީގައި އުފާހޯދައިދެމުން ދާއިރު އަނެއްބައެއްގެ ދިރިއުޅުން އަންދައި އަޅިއަށް ހަދައިލަނީއެވެ. އެއްބައެއްގެ ހަޔާތް އުފާވެރިކަމުން ފުރައިލާއިރު އަނެއްބަޔަކު އެލޯބީގެ ހައްގުގައި ދެލޮލުން ކަރުނަ އޮއްސާހާލު ގުރުބާންވަނީއެވެ....

37

އެހެނަސް ހަމަ ލޯތްބޭ ވެވެނީ (ތޭރަވަނަބައި)

“އަހަރެން ބުނިންދޯ ހެކިހިފައިގެންނޫނީ ރެއިން ކުރިމައްޗަށް ނާރާނަމޭ. މިއައި ހެކި ހިފައިގެން. ރެއިން ޖެހޭނެ އަހަރެން ހުރިހާ ވާހަކަކައެއް ދައްކާނިމެންދެން އަޑުއަހަން” ޖަނާންގެ ބަހާ އެއްބަސްވުމުން ރެހާން ބޯޖަހާލިއެވެ. ” ޝޮކެއްވެސް ލިބިދާނެ...

126

ސިއްރުން މިހިތާ ކުޅެނީހޭ (ނަވާވީސްވަނަބައި)

މިކްޔަން އަތްދިއްކޮށްލީ ވީއުފަލަކުން ޔުއާން އުރާލުމަށެވެ. ނަމަވެސް ޔާނާ އެ އަތް ފޮޅުވާލާފައި ކޮޓަރިއަށް ދިޔައީ ދެބުމަ ގޮށްޖަހައިގެން ހުރެގެންނެވެ. ****** ޔާނާ ގޮސް ދޮރު ލައްޕަންދެން މިކްޔަންއަށް ބަލަންހުރެވުނީއެވެ. ޔާނާ އޭނާދެކެ...

43

އެހެނަސް ހަމަ ލޯތްބޭ ވެވެނީ (ބާރަވަނަބައި)

“އެދެމީހުންނާ އެކުގަ ފިހާރަޔަށް ދިޔައީ ގޭގަ ބެނުންވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ނެތީތަ؟ އަހަރެން ހެދުނު އެހީމަވެސް ބުނި ދެން ފިހާރަޔަށްދާނީ ފުރަން ވީމަޔޭ” ސަނާޝްގެ މޮޔަކަމުން ރެހާންއަށް އާދެވުނި ރުޅިއެވެ. މިކުއްޖާއަށް ކަމެއްކުރަން...

50

ތިޔަ ލޯބީގެ ހައްޤުގައި (9)

ނިކްޔަލްއާާއި ސަކަރާތް ޖަހަމުން ބޭރަށް ނުކުތް މިއުޝީން ކުއްލިއަކަށް ގަނޑުވިކަހަލައެވެ. މޫނުމަތީގައިވި އުފާވެރިކަން ގެއްލި ވަގުތުން މުޅިމީހާގެ މޫޑް އެއްކޮށް ޚަރާބުވިއެވެ. ގާތުގައި ނިކްޔަލްހުރިކަންވެސް އޭނާ ހަނދާންނެތްފަދައެވެ. މޫނުގެ ކުލަ ވަގުތުން އޮއްސި...

8

ލޯބިވަން……..

މި ވާހަކައިގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބި އެންމެހާ ކިޔުންތެރިންގެ އަރިހުން މައާފަށް އެދެން. އަޅުގަނޑަށް ވާހަކަ އަޕްލޯޑް ނުކުރެވި ލަސްވަނީ މިވަގުތު އަޅުގަނޑުގެ ގޭގައި ނެޓް މައްސަލައެއް ދިމާވެފައިވާތީކަމަށް ދަންނަވަން. މި މައްސަލަ ހައްލު...

48

ވިންދު ލޯބިން ޖެހި ހިތެއްގައި (ފަހުބައި)

“ކީކޯ އޮތީ؟ އޭނަގެ ހަލު ރަނގަޅުތަ؟” ނަސްރީން އަވަސްއަވަހަށް އަހާލިއެވެ. “ހުރި ގޮތް ކުޑަކަން!” ފަރީދު ބާރަކަށް ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. އެވަގުތު އޭނާގެ އަތުގެ ހޫނު ހަމަލާއެއް ނަސްރީންގެ ކޯތާފަތް މައްޗަށް އަރައިގެން ދިޔައެވެ....

72

ހިތް މިއެދޭ ސޫރައޭ ތީމަގޭ ( 11 ވަނަ ބައި )

” ޑެމިޓް ޔާލް… ޑެމިޓް.. އައި ލަވް ޔޫ ” އަޔާން ޔާލްއާއި ދުރުވެލުމަށްފަހު އެދެލަލޮށް ބަލާލިއެވެ. ޔާލްއަށް ބަޔާންކުރަން ދަތި ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެން ދިޔައެވެ. އުފަލުން ނަށާލަން ބޭނުންވިއެވެ. ފަޒާގައި އުދުހިލަން...