11

ކުރިން އެނގުނުނަމަ (ތޭރަވަނަ ބައި)

ޒީކް ކާކޮޓަރިއަށް އައިސް ވަތްވަގުތު އަލްޔަންއާއި ނަދީމް ސައިބޮއި ނިންމާލުމަށްފަހު ނިކުންނަނީއެވެ. “ފަހަރި އަތުން ހެދި މަސްހުނި ވަރަށް މީރު” ނަދީމް ޒީކްއަށާއި އަލްޔަންއަށް ޖެއްސުންކޮށްލިއެވެ. ޒީކްއަށް އަލްޔަންއާއި ދިމާއަށް ބަލާލެވުނެވެ. ނަދީމް...

22

ނޫރު (ނަވާވީސްވަނަ ބައި)

އެ ހިނދު އަންހެނެއްގެ އަނގައިން ނިކުތް އަޑު އިވިގެން ދިޔުމުން އެއީ އަންހެނެއްކަން އެނގުންވީ ވަގުތު އަފާފް ކައްސާލާފައި ވެއްޓެން ދިޔައެވެ. ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އަފާފް ގޮސް ބިންމަތީގައި އަރިއަކަށް ގޮސް ޖެހުނެވެ. ގައިގެ...

85

ނޭނގި ހިތޭ ތި އަތުލީ 29

މަލާކް އެތަށް ގޮތަކަށް ވިސްނުމަށްފަހު އަމީނާއާއި ހަމައަށް ވަރިވާން އުޅޭކަމުގެ ޚަބަރު ގެންދިޔައެވެ. އެކަން އޭނަ ހާމަކުރީ ޝަރީފްވެސް އިންދައެވެ. މާބޮޑު ތަފްސީލެއް މަލާކް ނުދެއެވެ.ދެމީހުންނަންވެސް ރަނގަޅީ އެގޮތްކަމަށް ފެންނާތީ އެހެން ނިންމީކަމުގައި...

54

ތިޔަ އަސަރު 16

ޝަނުމް މީކާއިލްގެ ފަހަތުން ސިޑިން އަރަމުން ދިޔައެވެ. މީ ރީމްގެ ގެ ހުންނަ އިމާރާތަށް ވިޔަސް އެއީ ކޮން ފަންގިފިލާއެއްކަން ޝަނުމް އަށް ނޭނގެއެވެ. އެހެންކަމުން އިތުރު ސުވާލެއް ނުކުރެ މީކާއިލްގެ ފަހަތުން...

42

ވާނަން އެކުގައި (20)

ތަޅުދަނޑި ލައްވާލުމަށް ފަހު އޭނާ އެޕާރޓް މެންޓް ގެ ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ. އަދި ލީން ވަންނަން ތަން ދެއްކިއެވެ. ލީން މަޑުމަޑުން ވަދުނެވެ. ޒާން ވެސް ވަދެ ތަޅުލިއެވެ. އޭރު ކިޔާރާ ފެންނާކަށް...

10

ވާނަން އެކުގައި (19)

“ކުއްލިއަކަށް އެންމެން އެބުނާ ސަބަބެއް ބެލުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އޭނާގެ ހިތުގައި އުފެދުނެވެ. “ޒާން ގެ މަޖުބޫރަކި ކޮބާ ބާ” ކިޔާރާގެ ހިތަށް އަރަމުން ދިޔައެވެ. އެނާ އަށް ދެން އިތުރަށް ކެތް ނުކުރެވުމުން...

12

ހާމަ ކުރީމާ ލޯބި މަވާކަން 11

އަޒެލްއާއި ވާހަކަ ދައްކާލާނެ ފުރުސަތެއް ހޯދަމުންދިޔަ އެލައިޝާއަށް އެކަން ކާމިޔާބުވާގޮތް ނުވީ ފަހަރަކު މީހަކުގޮސް އަޒެލްއާއި ވާހަކަދައްކަމުންދާތީއެވެ. “ކާކުތަ ތިހޯދަނީ މާވަރަކަށް.. އަހަރެންތަ..” ފަހަތުން އިވިގެން ދިޔަ ދަންނަ އަޑާއިއެކު އެލައިޝާ ފަހަތަށް...

27

ތިޔަ އަސަރު 15

ހިންދު މާކޯނި ގެޔަށް އައީ އަޝްވާ އާއި ބައްދަލުކޮށްލާށެވެ. ދެރައްޓެހިންގެ މެދުގައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ނިމުމަކަށް ގެންނާށެވެ. ހިންދު އައިއިރު އަޝްވާ ހުރީ ކޮޓަރީގައި ކަމުން ހިންދު މަޑުކޮށްލީ ސިޓިންރޫމުގެ ސޯފާގައެވެ. “ހިންދު ދައްތާ!!!!”...

9

މިލަ ހަނދުވަރު

މިލަ ހަނދުވަރު (ހަތަރުވަނަ ބައި ) މާބޮޑު ކަމަކައްނުހަދާ ޒުލޭހާ އަމިއްލަ ހިތައް ވިސްނައިދޭން މަސައްކަތްކުރިއެވެ. އެކަހަލަ ވިސްނުން ތަކެއްގައި އޮވެ ޒުލޭހާ އައް ނިދުނީ ވަަރަށް ލަސްވިފަހުންނެވެ. ދުވަސް ތައް ފާއިތުވެގެން...

އިޒްނާ (1 ބައި)
5

އިޒްނާ (1 ބައި)

އުޑުމަތި ދިޔައީ ބަނަ ކުރަމުންނެވެ. އިރުއޮއްސޭ މަންޒަރު ބަލަން ގޮސް ތިބި ކުދިބޮޑު އެންމެން ގެޔަށް ދިޔުމަށް ހިގައިގަތެވެ. އެހެން އެންމެން އުޅޭ ގޮތަކަށް ފަރުވާލެއް ނުބަހައްޓާ އިޒްނާ އިންތާ އެކަނިމާ އެކަނި...

20

ވަންހަނާ (އެގާރަވަނަ ބައި)

ނިހާއަށް ގޮވަމުން އުއްޑުން ޖަހާލުމާއެކު ކަރު ދަށުގައިވާ ވަކީގެ ނިޝާންތައް ފެނުނެވެ. ނިހާއަށް ގޮވާގޮވާ ހަބަރެއް ނުވުމުން ނިހާ ނޭވާލާތޯ ބަލާލިއެވެ. ނިހާ ނޭވާނުލާހެން ހީވުމާއެކު ނިކާލްގެ ވަށައިގެން މުޅި ދުނިޔެ ބާރަށް...

51

ހިތާ ފުރާނައިން (19)

ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައިވެސް އެކަކުވެސް ވާހަކަ އެއްނުދައްކައެވެ. މައިލީން އޭނާގެ އަތުގައި  އޮތް ތަޅުދަނޑިން ހުޅުވާލާ ވަންނަންދެން ޔުއާން ބަލަން ހުއްޓެވެ. އެނބުރި ދިޔަ މަގުމަތީގައިވެސް ޔުއާން ހުރީ ހަދަން ވީ ގޮތް...

12

ހިތާ ފުރާނައިން… (18)

“އެކަމަކު އަހަރެން ތ އަތުން ވަރަށް އަވަހަށް ދޫކޮއްލާނަން. އޭރުން މައިލީން އަށް ޖެހޭނީ ރޯލަ ރޯލާ ހުންނަން. އަހަރެންގެ ރައްޓޭހިން ވެސް ބުނީ ކީކޭ. މައިލީން ހާސިލް އެއް ނުވާނޭ… މައިލިން...

11

ވާނަން އެކުގައި (18)

އެހެން ވާން ދޫކޮއްލެވޭނީ ކިހިނެތްހެއްޔެވެ. ގަބޫލް ކުރަން ބޭނުންނުވިޔަސް އެ މޯޅިވެފައިވާ މަލެކޭ އޭނާގެ ދިރިއުޅުމެކޭ މިއަދު ތަފާތެއްނެތެވެ. އަށެއްޖަހާއިރު ޑިއުޓީއަށް ދިޔަ ޒާން ނިމުނީ ފަތިސް ވި ފަހުންނެވެ. ވައިރަލް ރޯގާ...

7

ލޯބިއެހެނަސް..1

“ސޮރީ ބެންބެ ހުރި ކަމެއް ނޭނގުނިއްޔޭ..އެނީވޭސް ކޮންގރެޓްސް ބޯތް އެން ލަވް ޔޫ ބޮތް އެ ލޮޓް..ހަނާ ދަނީ ފަހުން ދޯ ދެން ޓްރީޓް އޮންނާނެ ދޯ..؟ ބެންބެ ޗަންކީޗޮކް ވެސް ދޯ…… ހެހެހެހެ ބާއި ސީޔޫ ގައިސް!”އަޔާޒު ގައިގަ ބައްދާލުމަށްފަހު، މައުސޫމް ގޮތަކަށް ހީލަމުން ހަނާ ވަދެގެން ހިނގައްގެއެވެ. 16،17 އަހަރު ވެފަ ހުއްޓަސް ހަނާގެ ހުންނާނީ ޅަގޮތެކެވެ.ޗަންކީޗޮކް އެއީ ހަނާގެ ފެވްރިޓް ކަމުން ލޯބިން އެންމެންވެސް އޭނާއަށް ކިޔަނީ ޗަންކީޗޮކެވެ. އަނެއްކާވެސް ދެލޯބިވެރިން އެކަނިވީއެވެ. “ރީ ހަޔާ ސްޓަޑީސް އަށް ދާނަންތަ؟”  އެދެމެދުގައިވި  ހިމޭންކަން  ޝިކާރަކޮއްލަމުން، އަޔާޒު އެއްސެވެ.”ޔެސް..އެކަމު އޭގެ ފަހުން ކިޔަވާކަށް ހިޔާލަކު ނެތް…!” ރީމާއެބުނީ 12،11 ކިޔެވުމަށްފަހު، އިތުރަށް ނުކިޔަވާނެ ވާހަކައެވެ. “އަޔާ ޗޫސް ކުރަނީ ޖޮބް ދޯ..؟” އެއްބުމަ އަރުވާލަމުން ރީމާ އަޔާޒަށް ބަލާލިއެވެ. “ނާހް.. އަޔާ ބޭނުން 12،11 ކިޔަވަން އެކަމު ޑޭޑް ގެ ތިންކް ހުރި ގޮތެއް ބަލަން ޖެހޭނީ… އަޔާ ބޭނުންވަންޏާ ޑޭޑް އޯކޭވާނެ…” ހަގީގަތުގައި 12،11 ކިޔަވަން އަޔާޒު އެހާބޭނުން ނުވިޔަސް ރީމާގެ ހިޔާލު އެހެން ހުރީތީ އެނާ ބޭނުންވީ އިތުރު ދެއަހަރު ކިޔަވާލާށެވެ. ރީމާއަށްޓަކާ އޭނާ 100 އަހަރުވެސް ކިޔަވަފާނެއެވެ. އެހާވެސް އެހިތުގައި ރީމާ ޙާއްސައެވެ. މެންދުރުގެ ހޫނުކަން މަގުތަކަށް ވެރިވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް މަޑުވައިރޯޅި އިރުއިރުކޮޅާ ޖައްވުގައި އުދުހިގަނެއެވެ. ގަސްތަކަށް ގޯނާކޮށްލައެެވެ.މެދުމިނެއްގައި ހިނގަމުން އައި ދެމިހުންވެސް ގޭތެރެއަށް ވަދެގެން އައެވެ.ގޯތީގައިވާ ބޮޑު އަނބުގަހުން މުޅިގޯތި ވަނީ ހިޔާވެފައެވެ. އަޔާޒު ގޮސް އިށީނީ ބަގީޗާގައި ވާ ބެންޗުތަކުން ބެންޗެއްގައެވެ. ރީމާ ހިނގައިގަތީ އަންނައުނު ވަށިގަނޑެއް ހިފައިގެން ގެއިން ނުކުމެގެން އައި ފާތުމައާދިމާއަށެވެ ފުރަތަމަވެސް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ހާމަކޮށްފައި ފާތުމަގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. “މަރުހަބާ.. ދޮނޭ އަށް އިނގިއްޖެ..! އަޔާ ބައްޕަ ގުޅާފަ ބުނީ… މަރުހަބާ އަޔާއަށްވެސް” އެ ދެމީހންގެ އުފާވެރި ހަރަކާތްތައް ބަލަން ދުރުގައި އިން އަޔާޒު ބޯތިރިކޮށްލަމުން ޝުކުރިއްޔާއޭ ބުނެލިއެވެ. “ރީ ދޮނޭގެ  ގަސްކޮޅަށް  ފެންދީބަލަ.. ...

23

ކުރިން އެނގުނުނަމަ (ބާރަވަނަ ބައި)

އަހަން ނުވާވަރުގެ އެއްޗެއް އެހިއްޖެކަން ވިސްނުނީ ޒީކްގެ މޫނުމަތީގައި ހުރި ސީރިއަސްކަން ފެނުމުންނެވެ. އިތުރަށް ޒީކްއަސް އެންމެ އެތިކޮޅެއްވެސް ނުކެވުނެވެ. ތެދުވެގެން އެތަނުން ދުރަށްދާން ބޭނުންވިޔަސް މަޑުކޮށްގެން އިނީ އަލްޔަން ކައި ނިމެންދެނެވެ....