23

އެ ތޫފާނީ ރޭ (10)

“ކޮއްކޯ!” ޝިމްލާގެ ކޮނޑުމަތީ އަތް ބާއްވާލަމުް އެމީހަކު ޝިމްލާއަށް ގޮވާލިއިވެ....

30

ހިތް ބޭނުމޭ

ކްރައުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އޮފީސް ކުރިމައްޗަށް ކާރު މަޑުކޮށްލުމާއެކު ޑްރައިވަރު...

92

ވާށެ އޯގާ ހިތާ 19

ޒީން އާއި އަރައި ހަމަވުމުން ޒިޔަމް އިތުރަށް ހިނިތުންވެލިއެވެ. ”...

18

ކަޅު ވިލާގަނޑު

އެތައް ދުވަހެއްގެ ދިގު އިންތިޒާރަކަށްފަހު، މަންމައާއި ބައްޕަގެ ޙަޔާތުގެ ބަގީޗާގައި...

18

ބަދަލު

“އަހްމަދު ރުކޫމް، މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް އިނާޒް މަރާލިކަމަށް ސާބިތުވެފައިވާތީ، ގަސްދުގައި...

25

އެ ތޫފާނީ ރޭ (9)

ޝިމްލާގެ ގައިގާވާ ހުރިހާ ލޯލިތަކެއް ކޮޅަށްޖެހުނެވެ. ހަމަ އެސިކުންތު ޝިމްލާ...