32

އާާވާ ހަނދާން 13

“ދަރިފުޅާ. ބައްޕަ ކައިރިއަށް މީހަކު އައި ދަރިފުޅާއި އިންނަން ވަލީ...

26

ހިތް އެދެނީ (12)

ނަމަވެސް ތަޤްދީރު ނިޔާކުރި ފަދައިން ޝާހިދުގެ މަންމަ ފާޅުގާ އެ...

78

ފުން ލޯބި (32)

” ޔަލް އަހަރެންނަކަށް ނޭންގެ މިވާހަކަ ފަށާނެ ގޮތެއްވެސް…”   ހައިކަލް...

15

ސިހުން

  އަހަރެން އިނީ ސިޓިންގ ރޫމުގައި ހުރި ސޯފާގައި ލެޕޮޓޮޕުން...

49

ކަކުނި 6

ކައިޝާގެ ކޮޓަރީގެ ކުޑަދޮރުކައިރީ ހުރި މީހަކަށް މިމަންޒަރު ވަރަށް ރީތިކޮށްފެނުނެވެ....

15

ސިހުން

އަހަރެން އިނީ ސިޓިންގ ރޫމުގައި ހުރި ސޯފާގައި ލެޕޮޓޮޕުން ފިލްމެއް...