9

އެރޭ ލޯބިން

“ޒިދާން. ހިނގާދާން” ސިއްސައިގެން ގޮސް އަހަރެންނަށް ބަލާލެވުނީ ކޮޓަރިއަށް ވަން ޝަޔާން އަށެވެ. “ލިޔާ ކުއްޖާ.. ހަމަ ލިޔަނީ ދޯ؟ ދައްކަބަލަ ތިޔަ ކިޔާލަން” ވަހަކަ ދަައްކަން އަނގަ ހުޅުވާލިތަނާ އެފުރުސަތު ގެއްލުނީ...

86

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 49

މިންހާގެ އެސުވާލުން އޭނައަށް ބުނެވުނީ ބުނަން ނުވާވަރުގެ ވާހަކައެއްކަން އަޝްރާއަށް ވިސްނުނެވެ. އޭނާ ވާނީ އިއާން ގާތު މިންހާއަށް އެވާހަކަ ނާންގަން ވަޢުދުވެފައެވެ. އެހެނަސް ނޭނގުމެއްގެ ތެރޭގައި އެވާހަކަތައް އޭނަގެ ދުލާއި ހަމައަށް...

5

ވީރާނާ ވެފައިވާ ޙަޔާތް މަގޭ … އާބާދު ތި ލޯބިން ވެވިއްޖެޔޭ

ކޮޓަރި ތެރޭގައި ވަނީ ހަމަހިމޭން ކަމެވެ. އެނދުގައި އަހަރެންގެ ބިއްދޮށުން އޮށޯވެ ނިދާފައި ފިރިމީހާ އޮތެވެ. ކޮޓަރީގެ އެއްފަޅީގައި ބަހައްޓާފައިވާ އެނދެއްގައި އަހަރެންގެ ދޮޅުއަހަރުގެ ދަރިފުޅު ނިދާފައި އޮތެވެ. އަހަރެން އޮތީ ނިދި...

43

ކަލާޔާ ނުލާ 13

***** ތިން އަހަރު ފަސް ******* ” މަންމި ދެން ކޮށްކޮ ނުކިޔާނަށް …. މަންމި ނިދަން ….” އަޒާން ފޫހިވެ އިދެ ލޯ އުނގުޅަމުން ބުނެލިއެވެ. ޒޯޔާ ހީލަމުން އަޒާންގެ ފަން...

5

ތިޔަ ހިތް އަދު ނަސީބުގާ ނެތްއިރު

ކާނިވާތެރެ ވަނީ ތޮއްޖެހިފައެވެ. ބައިބޯކަމުން ކަށިތުނޑެއް ޖައްސައިލާނެ ތަންކޮޅެއްވެސް ނެތެވެ. ކާނިވާގެ ސްޓޭޖް ޙަރަކާތްތައް ފެށުމުގެ ކުރިން އެތަނަށް އައުމަށް ޖައިޝަމްވަނީ ވަޢުދުވެފައެވެ. އަތުކުރީގައި އޮތް ގަޑިއަށް ބަލާލިއިރު ވަގުތު ކުޑަތަން ވަނީއެވެ....

6

ފުރުސަތު

‍‍‍‍‍‍‍‍އެންމެ ރެއެކެވެ. އަމަލުތައް ނިންމާލެވިއްޖެ އެވެ. ފުރަތަމަ އޮތީ ދެނެގަތުމެވެ. ވެށި ފާޑުކުރުމެވެ. އެއަށްފަހު ބެހިދެއެވެ. ހުނުންތަކުގައެވެ. އެބައެއްގެ މޫނުތަކުގައި ކެހިވެރިކަމެކެވެ. އެކަމަކީ ފަޒާގެ އާދައެއްގެ ގޮތުގަައި ހޭނުވިފައެވެ. ގިންތިކުރުންތަކެއް ވުމުންނެވެ. މަޤާމާއި...

10

ލޯބިވެވުނީ….2

އެއާއިލާ އައުމުން ލުޔޫނާ ހުރީ ރުޅިއައިސްފައެވެ. އެއީ އޭނާ އަބަދުވެސް ނަފްރަތު ކުރާ ބައެކެވެ.މާޒީ ގެ ސަފްހާތައް ހަނދާނަށް އަންނަ ގޮތްވިއެވެ.ނަމަވެސް ގަބޫލް ވެވިފާވާކަމެއް ޖެހޭނީ ކުރާކަށް ނޫންހެއްޔެވެ؟ ކިތަންމެ ރުޅި އަޔަސް...

19

މާޒީ (ދިހަވަނަބައި)

އެއިވިގެން ދިޔައަޑަކީ ނައިލް ދުވަހަކުވެސް އަޑުއަހަން ބޭނުންނުވާ އަޑެކެވެ. އާރަވްގެ އަޑު ދެން ދުވަހަކުވެސް ނައިލްއަށް އިވޭނެކަމަކަށް ނައިލް ހީއެއް ނުކުރެއެވެ. ހީނުކޮއްހުއްޓާ މިވީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ނައިލްއަށް މާޒީގެ ސޮފްހާތަށް އީއްޔަވީކަމެއްހެން...

4

މާޔޫސްވެފާ ވީމޭ މިތާ

ދާނެ މަންޒިލެއްނެތް މަގުގެއްލިފައިވާ މުސާފިރެއް ފަދައިން މަތީނު މަޑު ހިނގުމެއްގައި ގޮސް ސަޙަރާގެ ތެރެއަށް ވަނެވެ. ދެން ވީ ގޮތެއް ނޭނގެއެވެ. މަތީނަށް ހޭލެވުނުއިރު އޭނާ އޮތީ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ. މުޅިމީހާވަނީ ހިކި އަނަރޫފަ...

3

އިއުތިރާފް (9 ވަނަ ބައި)

“ވަކި ހިސާބަކުން އަހަރެން އެނބުރި ބަލައިލިއިރު އަންހެން ކުއްޖަކު ދުވެފައި އެތަނަށް އަންނާތީ ދެކުނިން. އަނދިރި ކަމުން އޭނާގެ މޫނެއް ނުފެނޭ. ފެނުނީ އޭނާގެ ދިގު އިސްތަށިގަނޑު.” ފަހު ޖުމްލަ ބުނިއިރު އަޒާންގެ...

23

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 21

“ރިދް… އައިމް ސޮރީ…” ހައިޒަލްގެ ޖުމްލައާއިއެކު ރިދާ އިސްއުފުލާ ބަލާލިތަނާ ހައިޒަލް ރިދާގެ އަތުގައި ހިފާ އޭނައާއި ގާތަށް ދަމާލިގޮތުން ރިދާ ހައިޒަލް މޭގައި ލައްވިއިރު ސިހިފައި ކަހަލަގޮތަކަށް ހައިޒަލްގެ މޫނަށް ބަލާލީއެވެ....

8

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 20

“ހައިޒަލް ދެކެ ލޯބިވާތީ… ޑޭމިޓް އައި ލަވް ޔޫ…” އެ ޖުމްލަތައް ނައިނާގެ ދުލުން ބޭރުވީ އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުން ބޭރުގައެވެ. ހިނދުކޮޅަކަށް ނައިނާ ހުއްޓުންއެރިއިރު ބާރަށް ރޮއެގަންނަމުން ހައިޒަލް މޭގައިި ދެއަތުން ތަޅައިގަތެވެ....

30

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ…16

ސްކޫލްގައި އިތުރަށް މަޑުކުރަން ޚިޔާލުކޮށް ހަމްޒާ ދިޔައީ ގެއަށެވެ. ސުނައިނާގެ ޚަބަރެެއް ނުވާތީ ބަދިގެއަށް ވަދެ ކޮފީއެެއް ގިރައިގެން ބޯން އިށީނެވެ. އެވަގުތު އަންޖަލް ހަދާދިން ކޮފީގެ މަތިން ހަނދާންވުމާއެކު ފޯނު ނަގާ...

62

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 48

ފްރިޖާއި ކައިރިވެލާ އޭގެން ދެފުޅި ފެންޓާ އާއި ކޯކު ފުޅިއެއް ނަގައި ކައިރީގައި ހުރި ހަރުގަނޑުގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ފްރިޖް ލައްޕާލަމުން ފަސްއެނބުރުނު މިންހާ ސިހުނީ ދާދި ގާތުން ފެނުނު ސޫރައަކުންނެވެ. އޭނަގެ ކުރިމަތީގައި...

17

ލޯބިވެވުނީ….

”ދަރިފުޅާ.. އަނެއްކާ މިރޭވެސް… ބަލާބަލަ ގަޑި… ” ލުޔޫނާގެ ބައްޕަ ލާނިޝް ބުނެލިއެވެ.”ކީއްތަ.. ލާނިޝް އެމައްޖެ ވެސް މިހާރު އެހަރީ ބޮޑުވެފަ… ލާނިޝްއަކަށް ނޫން އިނގޭނީ އެމައްޖެ އުޅޭނެ ގޮތެއް…. ދަރިފުޅާ ލުޔޫ...

17

ވާލޯބި އެނގޭނަމަ 21

“ކޮންމެސް ވަރެއްގެ ކެއްތެރިކަމެއްވެސް ހުންނަން އެބަޖެހޭދޯ. ބަޔެއް ކުދިންގެ ނުހުރޭ އެއްވެސް ވަރަކަށް ކެތްތެރިކަމެއް… ޕޭޝަންސް މައި ލަވް ޕޭޝަންސް. ހުރިހާ އެއްޗެސް ކިޔާދޭންށޭ މިއުޅެނީ…” މައިރާގެ ރާގު ހުރިގޮތުން މާހިލް ގާތަށް...