19

މާޒީގެ ހިތި ޞަފްޙާ…

މާޒީގެ ދުވަސްތައް ލޯމަތިން ސިފަވާތީ ގިސްލާ ރޮވެއެވެ.އަހަރެން ކިޔައިދޭން މިއުޅެނީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަޑުއަހާށެވެ! ***** އަހަންނަކީ ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ނަންހިނގާ ބައްޓަން ރީތި ކުއްޖެކެވެ.މީހުންގެ ކަޅިއެޅުންތަކަކީ އަހަންނަށް ލިބޭ އިތުރު...

11

މިހިތުގެ ވިންދަކީ ތީއޭ ލޯބިވާ

މިއީ އަހަރެން މިދުނިޔޭގައި ހޭދަކުރާ ފަންސަވީސްވަނަ އަހަރެވެ. ކިޔެވުމުގެ ބުރަ އުފުލުމަށްފަހު މިހާރު އަހަރެން މިއުޅެނީ ހިތްހަމަޖެހިލައިގެން ވަޒީފާގައެވެ. ބައްޕަގެ އަމިއްލަ ބިޒްނަސް ކުންފުނީގައި އަހަރެން މަސަތްކަތް ކޮށްގެން ލިބޭ ލާރިން އަހަރެންގެ...

12

ރާސްތާ 21

ނޯޓު:މިވާހަކައިގެ އުޅޭ މައިގަނޑު އެއް ޝަޚްސިއްޔަތު ކަމަށްވާ އިސްރާގެ މަންމަގެ ނަން އިންނާނީ ފަރުހާއިން ޝަހުދާޔަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. މިހާރު.. އެކިވައްތަރުގެކެއުން ތަކުން ސުފުރާމަތި ވަނީ ފުރާލެވިފައެވެ. ބަލާބެލުމަށް ހީވަނީ ބަޔަކަށް ހެނދުނުގެ ސަޔަށް...

49

“ހިތް” ލޭ ކޮށެވިފައި……15

ސިކުނޑީގައި އެތައް ސުވާލު ތަކެއް ތޮއްޖެހިގެން ދިޔަ ޖަމީލާއަަށް އެނދުގައިއޮތް އޭނާގެ ދަރިފުޅާއި ދިމާއަށް ބަލައިލެވުނީ އޭނާގެ ހިތުގައި ނޭނގޭ ބިރުވެރިކަމެއް ކުރި ހޯދުމުންނެވެ. ****** “ދަރިފުޅާ……ދަރިފުޅާ ރިޝްފާ…. ” އަލީ ވަހީދު...

7

ހަޔާތަށް ދިރުން ގެނެސްދިން ލޯބިވާ

ފަހަރަކު ސިނގެރޭޓެއް ހުސްކުރަމުން ދިޔައީމެވެ. ފޮއްޓަކަށް ފަހު ފޮއްޓެކެވެ. ސީޝާ ފުޅިއަކަށް ފަހު ފުޅިއެެކެވެ. ރައްޓެހިންނާއެކު ހުތުރު ބަސްތަށް ކިޔަމުން ނުބައި ކަންތަށް ކުރީމެވެ. މަގުމަތިން ދާ ހުރިހާ އަންހެނުންނާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް...

20

ހިތުގެ ތެޅުން 6

ކްރިސް ވަރަށް ހިތްވަރުކޮށްފައި ޑޭވިޑް ގާތުން ހަގީގަތް ކިޔައިދިނުމަށް އެދުނެވެ. އޭނާއާއި ޖެނީގެ ވާހަކަތައް ކްރިސްއަށް އިވުނު ވާހަކަ ބުނުމުން ފުރަތަމަ ހާސްވި ނަމަވެސް ޑޭވިޑް ހަގީގަތް ކިޔައިދޭން ފެށިއެވެ. ************************** އެއީ...

Mashakee ves meeheh 1..
23

މަށަކީވެސް މިހެއް…2

ގަޑި ކުޑަތަން ވަނީއެވެ. އަހަންނަށް ހަމަބެލެނީ ގަޑީގެ ސިކުންތު ކައްޓަށެވެ.ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްވާވަަރަކަށް ނޭވާވެސް ދިޔައީ އަވަސް ވަމުންނެވެ.ދެން އަހަރެން ކުރާނީ ކީހެއްޔެވެ؟ ދާކަށް ބޭނުމެއްނެތެވެ. ނުގޮސް ވާކަށްނެތެވެ.. ދާއިން އާހެދި އަހަރެން ގެ މުޅިހަޔާތް މިއޮތްގެން ހަލާކު ވަނީއެވެ. އެ ފޮޓޯތައް އޭނާ ލީކު ކޮށްފިނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ދާއިން ދެއްކިހާ އައްޔަކަށް ދުވަމުން މިދަނީވެސް އެސަބަބާ ހެދިއެވެ. އެހެން ނޫނީ އޭނާ ފުލުން، ބުނާހާކަމެއް ކުރަމުން ދިއުމުގެ ބެނުމަކީ ކޮބާހެއްޔެވެ؟ އަހަރެމެން ދެމީހުންގެ ކުރީގެ ގުޅުމެއް ކުލާހު އެއްވެސް ކުއްޖަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ.އެހާމޮޅުވެގެން އެއުޅެނީ އެހެން ވެގެންނެވެ.ރަށުުުުުުުު ސްކޫލު އުޅެފައި މާލެއަށް 10 އަކަށް ބަދަލު ވެވުމަކީ ލިބުނު އެންމެބޮޑު ނަސީބޭ ހިތަށް އެރިއެވެ. ނަމަވެސް މާލެއަށް ބަދަލުވިތާ 3 މަސް ފަހުން ކުލާހުގައި ދާއިން އިންތަން ފެނުންވީ ވިހަލާ ހަރުފައެއް ދަތް އެޅުން ފަދަ ކަމަކަށެވެ.އަހަރެންގެ މުޅި ހަޔާތަށް ވިހަލީ އޭނާއެވެ.އެނުބައި މަކަރުވެރި މީހާއެވެ. ފުރަތަމަ ކުލާހުުގައި ދާއިން އަހަންނާ ވަރަށް ގާތް ކަމަށް ދައްކަން އުޅުނެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން އިޖާބަނުދިނުމުން ޖެއްސުން ކުރަންފެށީއެވެ. އެފޮޓޯތަކުގެ ބިރު އަނިއްކާވެސް ދަށްކަން ފެށީއެވެ. ………………………… އަހަރެން ދާއިންއާއި ރައްޓެހިވީ ގްރޭޑް 7 ގައި އުޅެމުންނެވެ.. ފުރާވަރު އުމުރަށް ނޭޅެނީސް ފެށި މިގުޅުމަށް ދެފަރާތުގެ އާއިލާއިން ވެސް ކުރީ އިންކާރެވެ.މަންމަމެންގެ އަބަދުގެ ވާހަކަ އަކަށްވީ ކުޑައިރު މީހަކާ ރައްޓެހިވެ ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ފެށި ވާހަކައެވެ. ބޮޑުނުވަންދެން ބޮޑުވިވާހަކައެވެ. ނަމަވެސް އަރެން ދާއިން ދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވީމެވެ.އަހަން ނަށް ލޯބިވާން އޭރު ނޭނގެޔޭ މިހާރު ހިތަށް އަރައެވެ. މަންމަމެން ކިތަންމެ ނުރުހުންވެ އެއްޗިހި ކިޔަސްއަރުމެންގެ ގުޅުމަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ.ދެމީހުން ބައްދަލު ކުރަނީ ކުލާހުންނެވެ. ކިޔަވާދޭ ގަޑީގައި ދެމީހުން ދެމިހުންނަށް ބަދަލުކުރާ ބެލުންތަކާއި ހިނިތުންވުންތަކާއި ގަނޑުގަަނޑުކޮޅު ތަކުން ދެމީހުންގެ ގުޅުން ދިޔައީ ބަދަހިވަމުންނެވެ. 7 ނިމި 8 އަށް ދިޔަ އަހަތު ދެމިހުންގެ ގުޅުމަށް 1 އަހަރު ވިއެވެ. 8 ގެ އަހަރު މަންމަ ކައިރީ ފޯނެއް ގަނެދިނުމަށް ކީމެވެ. ބަައްޕައަށްވެސް އުނދަގޫ ކުރީމެވެ. މަންމަ އިންކާރު ކުރިނަމަވެސް ބައްޕަ ކުރީން ގެންގުޅުނު ފޯނު އަހަންނަށް ދިނެވެ. އެއީވެސް ސްމާޓް ފޯނެއްކަމުން، ކިތަންމެ ބާވެފައި އޮތަސް ހިންހަމަ ޖެހުނެވެ.ނަމަވެސް އެފޯނުވީ އަހަރެންގެ ހަޔާތް ވިހަކަށި ތަކަކުން ފުރިފައިވާ ވަޅުގަނޑަކަށް ވައްޓައިލި އެއްޗަކަށެވެ. ފުރަތަމަވެސް ފޯނު ހުޅުވައިލައިފައި ކޯލް ލޮގުގައި ޖެހުނީ ދާއިންގެ ނަންބަރެވެ. ހިތްބޭނުންވި އަޑު ކަންފަތުގައި ޖެހުމުން ހުވަފެނީ ދުނިޔެއަށް ޣަރަގުވިއެވެ.އެޖާދުވި އަޑުއަހަން އެރޭ ދަންވަންދެން އޮތީމެވެ. ވަރަށް މިނިވަން ކޮށެވެ.   މަންމަގެ ފޯނުން ގުޅަަން ވެއްޖެނަމަ ހުންނަން ޖެހެނީ އަބަދު ސިހި ސިހިއެވެ. އޭގެފަހުން އަހަރެމެން ކޮންމެރެއަކު ވާހަކަ ދައްކަމެވެ. ދާއިން ބުނާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަން ފަށައިފީމެވެ. ދާއިންގެ އެދުމުގެ މަތިން މެސެންޖާ އަދި ވައިބަރ ވެސް ބޭނުން ކުރަން ފެށީމެވެ. އަދި ދާއިން އަހަންނަށް ފޭސްބުކް އައިޑީއެއް ވެސް ހުޅުވައި ދިނެވެ.ގޭގައި ވައިފައި ހުންނާތީ ކިޔެވުމުގެ ބަހަނާގައި ދެންކުރަން ފެށީ އެކަންތަކެވެ.. ދާއިން ބުނާއެއްވެސް ކަމަކަށް އިންކާރު ނުކޮށް ކޮންމެ އެދުމަކަށް އާބަސް ބުނަން ފެށީވެސް     އެހިސާބުންނެވެ…….. (ނުނިމޭ)

32

އިންތިޒާރުގައި ހުންނަމޭ ލޯބިން 27

ޝައުނާ ޓައިޕްކުރުން ހުއްޓާލުމަށްފަހު މޭޒު މަތީގައި އޮތް ފޯނު ނަގައި އިފާންއަށް ގުޅާލިއެވެ. ” ހެލޯ… ފާން… ” އިފާން ފޯނު ނެގުމާއެކު ޝައުނާ ބުނެލިއެވެ. ” ހެލޯ… ޝައު… ކިހިނެއްވީ އަނެއްކާ…...

1

ސަލާމްލެއްވި ޔޫނުސްގެފާނު 02

ޔޫނުސްގެފާނު ނައިނަވާ ދޫކޮށްވަޑައިގެންނެވުން يونس عليه السّلام އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުނަށް ކޯފާއިސްކުރައްވައި،ނައިނަވާއިން ނުކުމެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެ ރަށުގެ އަޙްލުވެރިންނަށް ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާތް ﷲ ގެ ގަދަފަދަ އަޛާބު އަންނާނެކަމުގެ އިންޒާރުދެއްވުމަށްފަހުގައެވެ....

30

“ހިތް” ލޭ ކޮށެވިފައި……14

ޖަޒްލީ އޭނާގެ ދެއަތުން ކައިލާންގެ މޫނުގައި ހިފައި ކައިރި ކޮށް ލުމަށްފަހު ކައިލާންގެ ނިތްކުރިއަށް ބޮސްދިނުމަށްފަހު ކައިލާންއަަށް އަށްޓަކައި އޭނާގެ ހިތާއި ފުރާނައިންވެސް ގުރުބާން ވާނަމޭ ބުންޏެވެ. ***** ނިދޭތޯ އެނދުގައި ފުރޮޅި...

29

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 1

ދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަށް ވިއްސާރަ ކުރަމުންދާ ދުވަސްވަރެވެ. އެގޮތުން ރ. ފައިނަށް ހެނދުނުން ސުރެ ވެހެމުންދާ ވިއްސާރައަށް މެންދުރުވީ އިރުވެސް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާދެވެ. މީހުންތައް ވެހެމުންދާ ވާރޭގައި ހޭލަމޭލަޔަށް ކޮޅުކޮޅު...

މަށަކީވެސް މީހެއް….1
16

މަށަކީވެސް މީހެއް….1

ހިޔާލި ދުނިޔެއިން ބޭރަށް ފީނައިގަންނަން އެނގުނީ ރަނގަބީލުގެ އަޑު އިވުމުންނެވެ. އޭރު ނާޒިމް ސޯވެސް ބޯޑު ފުހުމަށް ފަހު ފޮތްތަށް ހިފައިގެން ބޭރަށް ހިނގައި ގަންނަނީއެވެ. ވަށައިގެން ހޯދާލެވުނީ އޭނާ އިންތޯއެވެ. ނަސީބެކެވެ. ބޭރަށް ދިޔަަގޮތަކަށް އަދި ނާދެއެވެ. ހިތާއި ހިތުން ދުއާ ކޮށްލެވުނީއޭނާ ދުވަހަކުވެސް ލޯމަތިން ނުފެނުމަށެވެ. އެނާކުރާ އުނދަގޫތަކާއި ޖެއްސުންތަށް ހަނދާން ވުމުން އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ފޫހިވެއެވެ. މިހަޔާތް ލިބުނި ކީއްވެތޯ ސުވާލު އުފެދެއެވެ. ހިތުގައިވާ އިހުސާސް ތަށް ކިޔާދޭނެ އެކުވެރިއެއް ވެސް އެނާއާ ހެދި ނުހުރެއެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާައެވެ. މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި އަހަންނަކީ އެއްވެސް މީހެއް ނޫނެވެ. އަހަރެން އިސްތިހާރު ކޮށްފައިހުންނަނީ ނުރައްކާތެރި މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ކުލާހުގައިވެސް އަހަރެން ކައިރީ އިންނާނެ ކުއްޖަކު ނުވެއެވެ. ގުރޫޕް މަސައްކަތަކީ އަހަރެން އެންމެ ފޫހިވާ ކަންތަކެވެ. އެއްވެސް ކުއްޖަކު އަހަންނާ އެކީ މަސައްކަތް ކުރާކަށް ބެނުމެއް ނުވާނެއެވެ....

5

ލުޤުމާނުލް ޙަކީމު

لقمان عليه السّلام لقمان عليه السّلام އަކީ ހެޔޮލަފާ ޞާލިޙު ބޭކަލެކެވެ. ވިސްނުންތެރި، ޙިކުމަތްތެރި ޙަކީމެކެވެ. މާތް اللّـه سبحانه وتعالى އެކަލޭގެފާނަށް ޙިކުމަތް ދެއްވި ވާހަކަ ކީރިތި ޤުރްއާނުގައިވެ އެވެ. އެ...

20

އެދިގެން ތި ލޯތްބަށް މަލާއޭ..(ޓްރެއިލަރ)

ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލް ކުރިމަތީގައި އޮތް ކާރު މިސްރާބުޖެހީ ހުޅުމާލޭގެ ތާރު އެޅިމަގުތަކުގައި ބާރު ސްޕީޑެއްގައެވެ. އޭގެ މަންޒިލާ ހަމައަށް ވާސިލްވެވުނީ ދިހަ މިނެޓުގެ ދަތުރަކަށްފަހުގައެވެ. ކާރު ހުއްޓާލީ ބޮޑު ގެއެއްގެ ކުރިމައްޗަށެވެ....

2

މީހުން ފާޑު ނުކިޔާގޮތަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

އެއްފަހަރަކު، މުސްކުޅި މީހަކު އޭނާގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅާއެކުގައި ބާޒާރަށްދާން ނުކުމެއްޖެއެވެ. އޭގެ ދެބަފައިން ބާޒާރަށް ދިޔައީ ބާޒާރުން ގަންނަތަކެތި ގެއަށް ގެންނަން ފަސޭހައަކަށް އެބައިމީހުން ގެންގުޅޭ ހިމާރުވެސް ގޮވައިގެންނެވެ. އޭތީގެ ބުރަކަށި މައްޗަށް...