45

ނޫރު (ފަސްދޮޅޮސްއެއްވަނަ ބައި)

“އަފާފް….އަހަރެން މިގެއަށް މިއައީ މިގޭގަ ހުންނާކަށްނޫން. އަފާފްގެ ފަރާތުން ހެޔޮ ނަޞޭޙަތެއް ލިބޭތޯ މިއައީ. އަދި އަހަރެންގެ ފާފަތައް ފޮހެވޭތޯ ބަލަން އަފާފަށް ވަރަށް ބޮޑު ޙަޤީޤަތެއްވެސް ހާމަކުރަންވެގެން.” ފައިހާ އެނދުމަތީގައި އޭނަގެ...

54

ނޭނގި ހިތޭ ތި އަތުލީ 32

މަލާކް ޑިއުޓީގައި އަވަދިނެތި އުޅެނިކޮށް ފޯނަން އައީ ނިއަމްގެ މެސެޖެކެވެ. އެދެފައި ވަނީ ކެންޓީނަން ސައިބޯން އައުމަށެވެ. މަލާކަށްވެސް މެސެޖް ކިޔާލުމާއެކު ބަނޑުހައިކަން އިހްސާސްވިއެވެ. އަދި މި ދަނީކަމަށް ބުނެ ރިޕްލައިކޮށްލިއެވެ. އަކްޔަން...

21

ތިޔަ އިންތިޒާރުގައި 6

މާއިޝް އާއި ސަނާ އޮފީހަށް ދާން ނުކުތުމުން މީރާ މޭޒުމަތި ރީތިކޮއްލާ ތަށިތައް ދޮވެލިއެވެ. އަދި ފަހާފޮށި އިން މޭޒު ކައިރިއަށް ގޮސް އިށީނީ ހެދުމެއް ފަހާށެވެ. ނުވަގަޑި ބައިވީވެސް މީރާ ހެދުން...

30

ލޯބި ނުވިޔަސް ފިރުމާލަދީ….24

ފުރިޖުން ފިިނި ފެންފުޅިއެއް ނަގައިގެން ސޯފާގައި އައިސް އިށީންނަމުން ފަންކާ އެންމެ ފުލް ކޮށްލިއެވެ. ބުރުގާ ނަގާ ދުރުގައި ބާއްވާލަމުން ކުޑަކޮށް ދޫވެ ކަނދުރާ ފޮރުވިފައިވާ އިސްތަށިތައް އެއްކޮށް ނަގާ ހުޅިއެއް ޖަހާލާފައި...

10

އެހަނދާން ނުދާނޭ ފިލާ 7

“ކީއްކުރަންތަ ފޯނުހޯދަނީ؟ ވިޝާލް ފޯން ދިއްކޮއްލަމުން ބުންޏެވެ. ޒަކްވާން ވިޝާލްގެ ފޯން އަތުލުމަށްފަހު ކީޕެޑްގައި ނަންބަރެއް ޖަހާ ސޭވް ކޮއްލާފައި ވިޝާލް އަތަށް ދިނެވެ. ވިޝާލް ފޯންގެ  ސްކްރީން އަށް ބަލާލަާފައި ހައިރާންވެ އިނދެ ޒަކްވާން އަށް ބަލާލިއެވެ. “ސީރިއަސްލީ ޑޫޑް؟ އިސް ދިސް ހާރސް؟ އޯ.އެމް.ޖީ.” ވިޝާލް ވަރަށް އެކްސައިޓްވެލާފައި ބުންޏެވެ. “ހޫމް ރޭގަ އަސްލަމްބެއަށް ގުޅައިގެން ހޯދީ” ބޯޖަހާލަމުން ޒަކްވާން ބުނެލިއެވެ. “ރޭގައި ނުވެސް ނިދުން، އެކަމަކު ދެން މިހާރު ހީވަނީ ގޮސް ރަނގަޅަށް ނިދާލަންވީހެން” ވިޝާލް ފޯނަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނދެ ބުނެލިއެވެ. “ހޯހޮ ހޯ ނިދަން ހަދާނެ ކަމެއްނެތް މަންމަ ބުނި މިއަދު ވިޝާލް ގެންނައްޗޭ ސައިބޯން، ސޯ އެހެންވީމަ ސައިބޮއެގެން ތިކުރާ  ކަމެއް ކުރަން ދޭ” ވިޝާލްގެ ކޮނޑުގައި ޖަހާލަމުން ހެވިލާފައި އިނދެ ބުންޏެވެ. **************************************************** އެހެންދުވަސްތަކެކޭވެސް އެއަގޮތަށް ހަޔާ ފަތިހު ތެދުވެ ނަމާދު ކޮއް އަރަން ސްކޫލަށް ގެންދަން ތައްޔާރު ކުރިއެވެ. ހަގަޑި  ފަންސަވީހުގައި އަރަން ސްކޫލަށް ލުމަށްފަހު ގެޔަށް އައި މަގުމަތީ ގައި ހުރި ފިހާރައަށް ވަދެ ބޭކެޑް ބީންސް ދަޅަކާއި ޓޮމާޓޯ  ދަޅެއް ގަނެލިއެވެ. އަދި ފިހާރައިން ނިކުމެ ކުރިއަށް އޮތް ގޯޅިއަށް އަޅާލިތަނާ ފޯނަށް ކޯލެއް އައެވެ. ނުދަންނަ ނަންބަރަކަށް ވާތީ  ފޯނު ނުނަގައި ކަނޑާލިއެވެ. ދެތިން ފަހަރަކު ގުޅީމަވެސް ހަޔާ ފޯނެއް ނުނަގައެވެ. އިރުކޮޅާކުން އައީ މެސެޖެކެވެ. ” އެހާބާރަށް ހިނގާކަށް ނުވާނެ. ފޯނު ނަގާބަލަ ” ހަޔާގެ ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ. އަދި މަގުގެ އެކި ކޮޅު ހޯދާ ބަލާލިއެވެ. އޭރު އެމަގުގެ ކޮޅުގައި ފާރެއްގައި ފައިވިއަދާލައިގެން ހެވި ދިލުވިފައި ހުރި ވިޝާލް ފެނުނެވެ. ހަޔާ އަނެއްކައިވެސް އެނބުރި ހިނގައިގަތެވެ.  ތަންކޮޅަކަށް ދެވުނުތަނާ އަނެއްކާ ހަޔާގެ ފޯނަށް ވިޝާލް ގުޅިއެވެ. ހަޔާ ފޯނު ނަގާ ކަންފަތުގައި ޖައްސާލިއެވެ. “ވިޝާލް، ޕްލީސް ސްޓޮޕް ޑުއިންގް ދިސް ޓުމީ. ކިހިނެތް ނަންބަރު ލިބުނީ؟” ވިޝާލް އެއްޗެކޭ ބުނުމުގެ ކުރިން ހަޔާ ބުންޏެވެ. ” ޑިޑް އައި ޑޫ އެނީތިންގް ރޯންގް؟ ނަންބަރުގެ ވާހަކަ...

146

ކެތްކުރާނަން އުއްމީދުގައި 13

“ޕްލީސް….އައި ބެގް ޔޫ….ލީވް ހާ…. ޒީވްއަށް ތިހެން ނުހަދާ މަށަށް ހަދާބަލަ….ތިކުރާ ކަމެއް މަށަށް ކޮށްބަލަ…ހެޔޮނުވާނެ އާދޭސްކުރަން…..” ލިވާންގެ އާދޭހުން އައިރާއަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ކުރިތަނެއް ލިވާން އަކަށް ނުފެނުނެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި...

23

ބޭނުމޭ އިޝްގާ…!(2)

” ސުކޫލަކަށް ނުދަމެއްނު. ކޮލެޖެއް ނުކިޔާނެދޯ ސުކޫލަކަށް. ވެއިޓް އަ މިނެޓް.. ދެންމެ މި ކޮޓަރިން އެ ދިއައީ ޒުހާ ދޯ! ސީރިއަސްލީ! އަޅެ އަޅުގަނޑު ކައިރީ ކޮންއިރަކުން ބުނަންކަމަށް ތި ހުންނަނީ....

63

އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (19)

“ދާނިޝް” އިތުރު އެއްޗެއް ނުބުނެވި އުޅެނިކޮށް އިފްޝާ ހަބަރުހުސްވެގެން ވެއްޓުނީއެވެ. ***** ރާސިލް ސިހުނީ އައިލީޝް އައިސް ކޮޓަރިއަށް ވަނުމުންނެވެ. އޭނާ ސޯފާއިން ތެދުވެގެން އައިލީޝް ކައިރިއަށް އައިސް ހުއްޓި ބައްދާލިއެވެ. އައިލީޝް...

11

އެހަނދާން ނުދާނޭ ފިލާ 6

ހަޔާ ބުނި އެއްޗަކުން ވިޝާލް ހޭން ފެށިއެވެ. އަދި ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ހަޔާ އާއި ކައިރިވެލިއެވެ. ވިޝާލްގެ ނޭވާ ހަޔާގެ މޫނަށް އެޅެމުން ދިޔައެވެ. ވިޝާލްގެ މިހަރަކާތުން ހަޔާއަށް އިތުރަށް ހައިރާންކަން ލިބުނެވެ....

34

ސޫރަ 8

ކިޔެވުން ހުއްޓާލައިފައި ރަށު ސުކޫލުން ވަޒީފާއެއް ލިބުމުން އަޔާނީވެސް އީނާލް މެން ކައިރިއަށް ރަށަށް ބަދަލުވީ ރާނިޔާގެ މަރުގެ ސަބަބުން އެއާއިލާއަށް ލިބުނު ހިތާމަ ފޫބައްދައިދޭށެވެ. ރާނިޔާ މަރުވީ ރޫޙާނީ ކަމެއްގެ ސަބަބުން...

22

ޔާއިން 8

މިޝްކާއަށް އަހަރެންގެ ހިތުގެ ހާލެއް ނުވެސްއެނގެއެވެ.އިނގުނެއްކަމަކު މިޝްކާ އަހަންނަށް އިންތިޒާރު ކުރީސްހެއްޔެވެ؟ ******************** “ޔާއިން” މިޝްކާގެ ލޮބުވެތި އަޑުން ގޮވާލިއެވެ. ހިތްވަރުކޮށްފައި އަހަރެން މިޝްކާއާ ދިމާއަށް ބަލާލީމެވެ! އާހް! އެ ރިީތި މޫނު...

49

ލޯބި ނުވިޔަސް ފިރުމާލަދީ….23

    “ރިމީ… އައި ލަވް ޔޫ…. ވަރަށް ބޮޑަށް…..” ރިމީޝާ އަށް ދެލޯ މަރާ ބާރުކޮށްލެވުނެވެ. އައްޔަދު އެފަދަ ފޮނިފޮނި ބަސްތައް ވަނީ ކުރިން ވެސް ބޭނުންކޮށްފައެވެ. އޭރުގައި ރިމީޝާގެ ހިތަށް...

16

ތިޔަ އިންތިޒާރުގައި 5

ހަފްތާ ފާއިތުވެގެން ދިޔަ ގޮތްވެސް ނޭނގެއެވެ. ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެމީހެއްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރަމުން ދެއެވެ. ކުޑަ ކުޑަ މަސައްކަތެއް ކޮއްލުމުން ދާދި ފަސޭހައިން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މާއިޝް...

131

ކެތްކުރާނަން އުއްމީދުގައި 12

ލިވާން ކޮޓަރިއަށް އައިސް ވަންއިރު ކޮޓަރީގައި ވަނީ ފަނޑު އަލިކަމެކެވެ. އެއަލިކަމުގެ ތެރޭގައި އެނދުގައި ލޯބިގޮތަކަށް ނިދާލާފައި އޮތް ޒީވާ ފެނި ލިވާންއަށް އެދިމާއަށް ހިނގައިގަނެވުނެވެ. ******* ލޯބިގޮތަކަށް ނިދާލާފައި އޮތް ޒީވާ...

16

ބޭނުންވަނީ ޔާރާ… 9

ކަޅު ބަބުރެއްހެން ހުރި އެތީގެދެލޯ ހީވަނީ ރަތް އަނގުރުގަނޑެއްހެންނެވެ. ބޮލިގަ އިސްތައްޓެއްނެތްއިރު މުޅިގައިގަވެސް އެއްޗެއްނެތްފަދައެވެ. ފެނުނުބިރުވެރި ސޫރަޔާއެކު ޒޯހާގެ މޭގަނޑު އަތަށް ނައީ ކިރިޔާއެވެ. އަނގައިން ނިކުތް ތޫލިއަޑާއެކު ބާރަށް ހަޅޭލަވާގެންއިރު ޒޯހާއަށް...

22

ސޫރަ 7

ބަދިގެ ތެރޭގައި ފިޔާ ކޮށަން ހުރި ރާނިޔާ ދިޔައީ އޭނާގެ ލޮލުން އަންނަމުން ދިޔަ ކަރުނަތައް އަތުގެ ނުފުށުން ފޮހެމުންނެވެ. ފިޔާ ކޮށައި ނިންމާފައި ތަށްޓަކަށް އެ ފިޔާ ކޮޅުތައް އޭނާ އަޅާލިއެެވެ....