“ގެނޭ އަހަރެން ތި ގެޔާ ހަމައަށް ގެންގޮސްދޭނަން..” މާޒްގެ އަޑަށް އައިކާ ބަލާލިއެވެ. މާޒްގެ މޫނުމަތީގައިވާ ހިނިތުންވުން ފެނުމުން އައިކާގެ އެތެރެހަށީގައި ރޯވެގަތެވެ.

“މަރުޙަބާ!” ރުޅިވެރިކަމާއެކު މާޒްއާ ދިމާއަށް އެހެން ބުނެލަމުން އައިކާ އަނެއްކާވެސް ފޮށި ހިފައިގެން ހިނގައިގަތެވެ. މާޒް ހައިރާންވެ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައި އައިކާ ދިޔަ ދިމާއަށް ބަލަން ހުއްޓެވެ. އައިކާ އޭނާއާ ދިމާއަށް އެހެން ބުނަންވީ ސަބަބެއް އޭނާއަކަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުވިސްނުނެވެ.

އައިކާ މަގުގެ އެކި ހިސާބަށް މަޑުކުރަމުން ގެއާ ހަމައަށް ދެވުނުއިރު ދެފައިކޮޅުގައި ހިނގާނެހާ ވަރެއްވެސް ނެތެވެ. ގޭގެ ފަރުމާއަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައި ހުރިނަމަވެސް ކުރިންވެސް ހުރިތާނގައި އުނދޯލިގެއެއް ހުރީތީ އޭނާ ހިތްހަމަޖެހުނެވެ. އޭނާ ވަރުބަލިކަމާއެކު އައިސް އުނދޯލީގައި އިށީނދެލިއިރު ގޭގައި އެއްވެސް މީހަކު އުޅޭހެންނެއް ހިއެއްނުވެއެވެ. އޭނާ އުނދޯލީގައި އިށީނދެ މަޑުމަޑުން ހެއްލާލިއެވެ. ދަތުރު ވަރުބަލިވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ އުނދޯލީގައި އޮށޯވެލީ ވަރުބަލި ފިލުވާލުމަށެވެ. އޭނާ އެހެން އޮއްވާ ނިދުނީ ކޮންއިރަކު ކަމެއްވެސް ނޭނގުނެވެ.

ސަނާއާއި ނާޒިމް އައީ ފިހާރައަށް ގޮސް ގެއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނުތައް ގަނެގެންނެވެ. އެމީހުންނާއެކު އައުފްއާއި އިޝިކާވެސް އައެވެ.

“މަންމާ! ދޮންތަ..” އިޝިކާއަށް އުނދޯލީގައި އޮތް އައިކާ ފެނުމުން ބުނެލިއެވެ.

“އައިކާ!” ހައިރާންކަމާއެކު ސަނާއަށް ބުނެވުނެވެ. އަދި ބާރުބާރަށް ގޯތިތެރެއަށް ވަދެގެން އައިސް އުނދޯލި ކައިރީ ހުއްޓުނެވެ. އައިކާގެ ދެލޯ މެރިފައި އޮތްއިރު ދެފައި އުނދޯލިން ބޭރަށް އެލިފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮތުމުން ސަނާގެ މެޔަށް ފިނިވިއެވެ.

“ދަރިފުޅާ! ދަރިފުޅާ!” ސަނާ ހާސްވެފައި އައިކާގެ ގައިގައި ހިފާ ތަޅުވައިގަންނަމުން ގޮވަން ފެށިއެވެ. ނާޒިމް އަވަސްއަވަހަށް ސަނާގެ ދެފައި އުނދޯއްޔަށް ލައި ރީތިކޮށްލިއެވެ. އެވަގުތު އައިކާ އެސްފިޔަތައް ތަޅުވާލާފައި ދެލޯ ހުޅުވާލިއެވެ.

“މަންމާ!”

“މަންމަ ހީކުރީ ދަރިފުޅަށް ގޮތެއްވީކަމަށް..” މޭގައި އަތް އަޅާލަމުން ސަނާ ބުނެލިއެވެ.

“ދަރިފުޅު ކީއްވެ ބޭރުގަ ތިއޮތީ؟” ނާޒިމް އަހާލިއެވެ.

“ކަމެއްނުވޭ.. ވަރުބަލިވެގެން ޖައްސާލެވުނީ..”

“އެކަމްވެސް ދެން ބޭރުގަ އޮންނާކަށް ނުވާނެއެއްނު..” ސަނާ ޝަކުވާކުރިއެވެ.

“ރަނގަޅުވާނެޔޭ މަންމާ.. ނިދާކަށް ނޫނޭ އޮތީ.. އެކަމް ވަރުބަލިވެފަ ހުރިވަރުން ނިދުނީތާ.. ދެން ކިހާ ދުވަހެއް ވެއްޖެ އުނދޯލިވެސް ހެއްލާނުލެވޭތާ.. އެހެންވެ ދެން ޖައްސާލެވުނީ..” އައިކާ އޮޅުންފިލުވައިދިނެވެ.

“އަވަހަށް ހިނގާ އެތެރެއަށް ދާން..” އައިކާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ސަނާ ހިނގައިގަތެވެ.

“ކޮބާ ޔޫޝައު؟” އައިކާ ގޭތެރެއަށް ވަދެވަދެ ހުއްޓާ ނާޒިމް ކޮށްލި ސުވާލުން އައިކާއަށް ހުއްޓެވުނެވެ. އޭނާ މަންމަމެންނަށް ދޭނީވެސް ވަކި ކޮން ޖަވާބެއް ހެއްޔެވެ؟ ޔޫޝައު އޭނާ ވަރިކޮށްލާފައި ގެއިން ނެރެ އެއްލާލީއޭ ބުނަންވީ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނެކެވެ. އޭރުން މަންމަމެން ޔޫޝައުދެކެ ވަރަށް ރުޅިއަންނާނެއެވެ. އެހެންވާކަށް އޭނާ ބޭނުމެއްނޫނެވެ.

“ނާދޭ.. މާ ބުރަކޮށް އުޅުނީމަ ނާދެވުނީ.. އޭނައަށް ނާދެވޭތީ އަހަރެން ނުފޮނުވަންވެސް ވަރަށް މަސައްކަތްކުރި.. އެކަމް އަހަރެން ހުއްޓާނުލާ ކިޔާވަރުން ހަލީމްބެގޭ ލޯންޗުގަ އުޅޭ އިރުފާންއާ ހަވާލުކޮށްފަ ފޮނުވީ..” އައިކާ ހަޤީޤަތް ފޮރުވަމުން ހިނިތުންވެލިއެވެ.

“އެހެންތަ؟ ބައްޕަ ގުޅާލާނަން މިއަދު ޔޫޝައުއަށް.. ބުނާނަން ބައްޕަ މިހުރީ ވަރަށް ރުޅިއައިސްފައޭ..” ނާޒިމް އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާ ހާސްވިއެވެ. ނާޒިމް ޔޫޝައުއަށް ގުޅައިފިނަމަ ހުރިހާ ކަމެއް ފަޅާއަރާނެއެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ވިޔަނުދޭން އޭނާ ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ހަދަން ޖެހޭނެއެވެ.

“ބައްޕާ! އޭނަ އުޅެނީ ވަރަށް ބުރަކޮށް.. އެހެންވީމަ އޭނައަށް އުނދަގޫކުރާކަށް ނުވާނެއެއްނު.. އަހަރެން ގާތު ބުނި އޭނަ ގުޅަންދެން ނުގުޅާ މަޑުކުރާށޭ.. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މަދުވެގެން އެއްފަހަރު ގުޅާނަމޭ.. އޭނަ ގުޅާއިރަކުން ބައްޕަ އަތަށް ފޯނު ދޭނަން އިނގޭ..” އައިކާ އެހެން ބުނެލުމުން ނާޒިމް ބޯޖަހާލިއެވެ. ސަނާ ހުރީ އައިކާއާ ދިމާއަށް ފާޑަކަށް ބަލާށެވެ. އައިކާގެ މޫނުމަތީގައި ކުރިން ހުންނަ އުފާވެރިކަން ނެތްކަން ފުރަތަމަ ފެނުމުންވެސް އޭނާއަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެއެވެ klicken sie auf diesen link. އައިކާ ކޮންމެވެސް ކަމެއް ސިއްރުކުރާކަމުގައި އޭނާގެ ހިތް ބުނަނީއެވެ.

“މަންމާ! އަހަރެން މިދަނީ އޮށޯވެލަން އިނގޭ.. ވަރަށް ވަރުބަލިވެއްޖެ.. އަހަރެންނަށް ގޮވާލައްޗޭ އަޞްރު ނަމާދަށް ބަންޤި ގޮވަންވާއިރަށް..” އައިކާ ބުނެލިއެވެ.

“ދަރިފުޅާ! އާދޭ ކައިގެން ދާން.. މިހާއިރު ވާއިރު ނުވާނެ ނުކައި ހުންނާކަށް..” ނާޒިމް އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާއަށް ދެކޮޅު ހަދާކަށް ނުކެރުނެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ކާހިތްނުވެ ހުރެވެސް ކާން ދިޔައެވެ. ކެއުމުގެ ވަގުތުގައިވެސް ސަނާ އައިކާއަށް ވަރަށް ބެލިއެވެ. އައިކާ އިނީ ސަނާ ބަލާވަރުން އުނދަގޫވެފައެވެ. އޭނާ އެހާވަރުން ފޮރުވަން އެއުޅޭ ކަންތައް ސަނާއަށް އެނގިދާނެތީއެވެ.

“މަންމައަށް ޝައްކުވާނެކަން ޔަޤީން.. ޔަޤީން މަންމަ ސުވާލުކުރާނެކަން.. އަހަރެން ދެން ކިހިނެއް ހަދާނީ؟ ޔޫޝްއަށް ގުޅަންވީބާ؟ އެކަމް ޔޫޝް ފޯނު ނުނަގާނެކަން ޔަޤީން.. އަޅެ މަންމަމެންނަށް އެނގުމުގެ ކުރިން ޔޫޝްއަށް ވިސްނިގެން އަހަރެން ބަލާ އަންނާނެނަމަ..” ކޮޓަރިއަށް ވަދެވުމާއެކު އައިކާއަށް ހިތާހިތުން ވާހަކަދެއްކުނެވެ.

“ޔަޤީން އައިކާއަށް ކޮންމެވެސް ކަމެއްވެއްޖެ.. އޭނަ ކޮންމެވެސް ކަމެއް އެބަ ސިއްރުކުރޭ..” ސަނާއަށް މަޑުމަޑުން ބުނެވުނެވެ.

“އެއްޗެކޭ ބުނިންތަ؟” ސަނާ އެއްޗެކޭ ބުނިހެން ހީވެގެން ނާޒިމް އަހާލިއެވެ.

“ނޫން.. ނުބުނަން..” ސަނާ އަވަސްއަވަހަށް ބުނެލިއެވެ.

**********

މާޒް އެކަނިމާއެކަނި ފިހާރައިގައި އިނީ ފުން ވިސްނުމަކަށް ގެއްލިފައެވެ. މިއަދު އައިކާއާ ދިމާވި ހިސާބުން އޭނާގެ ޠަބީއަތު ވަނީ ޚަރާބުވެފައެވެ. އޭނާ ހުރީ ޒިޔާން ބުނިހެން އައިކާގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާލަން ޢަޒުމު ކަނޑައަޅައިގެންނެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު އައިކާ ފެނުމުން އަނެއްކާވެސް އޭނާގެ ޢަޒުމަށް ގުޑުން އަރާ އޭނާގެ ހިތުގައި ކަފުންކުރަން މަސައްކަތްކުރަން ނިންމި ލޯބި އަނެއްކާވެސް ހޭލައިފިއެވެ. އަދި އައިކާގެ ފަރާތުން މިއަދު ފެނުނު ނަފުރަތާއި އައިކާ އޭނާއާއި ދިމާއަށް ބުނެލި އެންމެ ލަފުޒަކުން އޭނާއަށް އަނެއްކާވެސް އައިކާއާމެދު ވިސްނަން މަޖުބޫރު ކުރުވައިފިއެވެ.

“މާޒް!” ފިހާރައަށް ވަދެގެން އައި ލީން ގޮވާލުމާއެކު ސިހިފައި މާޒްއަށް ބަލާލެވުނެވެ.

“އައްދެ! ކޮން ޚިޔާލެއްގަ؟ ތިހެން އިންދާ މީހަކު އައިސް ފިހާރަ އެއްކޮށް ކޮޅާލިޔަސް ނޭނގޭނެ..” ސަމާސާ ރާގެއްގައި ލީން ބުނެލިއެވެ. ނަމަވެސް މާޒްގެ މޫނުމަތިން އެއްވެސް ހިނިތުންވުމެއްގެ އަސަރެއް ނުފެނުނެވެ.

“މާޒް! ކިހިނެއްވެފަ ތި އިންނަނީ؟ މިއަދު އެހެން ދުވަސްދުވަހާ ހާދަ ތަފާތުކޮށް ތި އިންނަނީ..” ލީންއަށް މާޒް އިންގޮތް ފެނުމުން ބުނެލިއެވެ.

“އާނ.. ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ތަފާތު.. ބަދަލުނުވަނީ އެންމެ ކަމެއް.. އަދިވެސް އިކާ އަހަރެންނަށް އެހާ ނަފުރަތުކުރޭ.. އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެ ކީއްވެކަމެއް އޭނަ އަހަރެންނަށް އެހާ ނަފުރަތުކުރަނީ.. އަހަރެން ބޭނުން އިކާ އަހަރެންނަށް އެހާ ނަފުރަތުކުރާ ސަބަބެއް ހޯދަން..” މާޒް ބުނެލިއެވެ.

“މާޒް ޕްލީޒް! އައިކާގެ ވާހަކަ ނުދައްކަފާނަންތަ؟ އޭނައަކަށް އަހަރެމެންނަކީ ކޮންބައެއްކަމެއް ނޭނގުނު.. އޭނައަކަށް އަހަރެމެން މުހިންމެއް ނޫން.. ދެން އަހަރެމެން ކީއްކުރަން އެހާވަރަކުން އޭނައާހެދި އުޅެންވީ؟ އަޅާނުލާ ބަހައްޓާ.. އޭނަ ޔޫޝައުއާއެކު އުޅެން ދޫކޮށްލާ.. މާޒްވެސް ރަނގަޅު ކުއްޖަކު ހޯދައިގެން އިންނަން އުޅޭ.. އޭރުން މާޒްއަށްވެސް އައިކާގެ ހަނދާންތަކާ ދުރަށް ދެވިދާނެ..” ލީން މާޒްއަށް ވިސްނައިދެވޭތޯ ބެލިއެވެ.

“އަހަރެން ހުރީ އިކާގެ ވާހަކަ ނުދައްކަން ނިންމައިގެން.. އޭނަގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާލަންވެސް ނިންމައިގެން.. އެކަމް މިއަދު އިކާ ފެނުނީމަ އެވާހަކަ މި ބުނެވުނީ.. ލީން ތީ އިކާގެ ބެސްޓް ފްރެންޑަށްވީމަ..” މާޒް ކައުންޓަރު މަތީގައި އުޅަނބޮށިކޮޅު ވިއްދާލައި ބޮލުގައި އަތް ވިއްދާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“ބެސްޓް ފްރެންޑް!!؟ އަހަރެން ނުދެނަހުރިން ބެސްޓް ފްރެންޑުންނަކީ ދުރުގަ އަހަރެއް ދެއަހަރެއް ވާއިރު ހަނދާން ނެތޭ ބައެއްކަމެއް.. ތިއެއްނޫނޭ.. މާޒްއަށް މިއަދު ކޮންތާކުންތަ އައިކާ ފެނިގެން ތިއުޅެނީ؟” ހައިރާންވެފައި ލީން އަހާލިއެވެ.

“ރަށުން..”

“ރަށުންނޭ!!؟ ކޮންއިރަކު ރަށަށް އައީ؟” ލީން އަދިވެސް ހުރީ ހައިރާންވެފައެވެ.

“އަހަރެން މެންދުރު ނަމާދުން ފައިބައިގެން ގޮސް ހޮޅުއަށީގަ ޖައްސާލައިގެން އޮއްވާ ނަޝްވާ ގުޅީ.. ގުޅާފަ ބުނީ އިކާ ރަށަށް އެބަދެޔޭ.. އެގާރަ ގަޑި ބައިގެ ލޯންޗުން ފުރައިފިއޭ.. ނަޝްވާއާ ވާހަކަދައްކާފަ ފޯނު ބޭއްވިތަނާ ފެނުނީ ލޯންޗު ލެފިތަން.. އިރުކޮޅެއްވީތަނާ އިކާ ލޯންޗުން ފޭބިތަން ފެނިއްޖެ.. އަހަރެން ހުރީ ބަލަން.. ހުއްޓާ އިކާ ފޮށި ދަމަމުން އައީ ސީދާ އަހަރެންނާ ދިމާއަށް.. އެކަމް އޭނައަކަށް އަހަރެންނެއް ނުފެނުނު..” މާޒް އޮޅުންފިލުވައިދިނެވެ.

“އޭނަ އެކަނިތަ އައީ؟” ލީންގެ ހައިރާންކަން އިތުރުވީ އައިކާ ފޮށި ދަމަމުން އައި ވާހަކަ ބުނީމައެވެ.

“އާނ.. އެކަނި.. އިކާ މިހާރު އަދި ވަރަށް ލޯބި ބަނޑުބޮޑުވީމަ.. ކުޑަކޮށް ފަލަވެލާފަ ހުރީވެސް.. މިހާރު އިކާގެ ބަނޑަށް ހަމަ ދުވަސް ފުރިފަ ދޯ އިންނާނީ؟” މާޒް އަހާލިއެވެ.

“ނޫނޭ.. އަދި އަށްމަސް ވާން އުޅޭނީ.. ނޭނގެ ނުވާ ކަމެއްވެސް.. އެކަމް އިކާ އެކަނި އައީމަ..” ލީން ބުނަން އުޅުނު ޖުމްލަ މެދުކަނޑާލީ މާޒްއެވެ.

“އިކާ ފޮށި ހިފައިގެން އެކި ހިސާބު ހިސާބުން މަޑުކުރަމުން ދާތީ އަހަރެންނަށް ކެތްނުވެގެން އަހަރެން ދިޔައިން އެހީވާން.. ގޮސްފަ އަހަރެން ބުނިން ފޮށި ދޭށޭ އަހަރެން ގެއަށް ގެންގޮސްދޭނަމޭ.. އެހެން ބުނިތަނާ ވަރަށް ރުޅިއައިސްފަ އަހަރެންނަށް ބަލާލާފަ ބުނެފި މަރުޙަބާއޭ.. އިކާ އަހަރެންނާ ދިމާއަށް މަރުޙަބާއޭ ބުނަން ޖެހުނު ސަބަބަކާ ދޭތެރޭ މި ވިސްނެނީ..” މާޒް އޮޅުންފިލުވައިދިނެވެ.

“އިކާ އެހާލުގަ އިންދާ ޔޫޝައު އޭނަ އެކަންޏެއް ނުފޮނުވާނެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުނަމަ.. ޔަޤީން ކޮންމެވެސް ގޯހެއް އެބައުޅޭ..” ލީން ވިސްނާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“މާބޮޑަށްވެސް ގޯސްވެއްޖެ.. ޔޫޝައު އިކާ ވަރިކޮށްފި..” މާޒް ދެރަވެލާފައި ބުނެލި ޖުމްލައިން ލީންއަށް މާޒްއާ ދިމާ ބަލާލެވުނީ ހަމަ ތެދެއްހޭ އަހާލާފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

“އާނ.. ރޭގަ އެ ހުރިހާ ކަމެއް ހިނގީ.. ނަޝްވާ އަހަރެންނަށް ހުރިހާ ވާހަކައެއް ކިޔައިދިން..” މާޒް އެހެން ބުނެފައި ލީންއަށް ނަޝްވާ ކިޔައިދިން ގޮތަށް އެވާހަކަ ކިޔައިދިނެވެ.

“ތި އައްޒާމްއަކަށް ހަލާކުހުރި.. ކުރިންވެސް އަހަރެންނަށް ހީވި މިހެން ވެދާނެޔޭ.. ކުރިންވެސް އޭނަ އިކާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނީމަ އަހަރެން ބުނިން ހުރިހާ ވާހަކައެއް ސަނާއްތަމެންނަށް ކިޔައިދީ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އަޅާށޭ.. އޭނަ ނުބުނީމަ އެންމެފަހުން އަހަރެން ގުޅާފަ އެވާހަކަވެސް ބުނީ.. ބުނެވުނުއިރު ދެވަނަ ފަހަރު އޮތީ އެކޮޓަރިއަށް ވަދެފަ.. އެރޭ އެ އައްޒާމްގެ މަންމައަށް ނާދެވުނުނަމަ.. އެރޭވެސް އެ އައްޒާމް ދޫކޮށްލީ އިކާއާ ހެދި.. އައްޒާމްގެ މަންމަމެންވެސް ތިބީ އޭނަ ފޮލިހުންނާ ހަވާލުކުރަން ތައްޔާރަށް.. އެކަމް އިކާއާ ހެދި އެކަންވެސް ނުވީ.. ސަނާއްތަ އަހަރެންނަށް އެހުރިހާ ވާހަކައެއް ކިޔައިދިން..” ލީން ކުރުގޮތަކަށް ކަންވީގޮތް މާޒްއަށް އޮޅުންފިލުވައިދިނެވެ.

“ދެން ކުރާނެކަމެއް ނެތް..”

“އޯހ މައި ގޯޑް.. އަހަރެން މީ މަންމަ ބުނެގެން ޝޭމްޕޫ ފުޅިއެއް ގަންނަން އައި މީހެއް.. މިހާރު މަންމަ ހުންނާނީ ރުޅިވެސް އައިސްފަ..” ލީން ކުއްލިއަކަށް ހަނދާންވެގެން ދުވެފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގޮސް ޝޭމްޕޫ ފުޅިއެއް ހިފައިގެން އައިސް ކައުންޓަރު މަތީ ބެހެއްޓިއެވެ. ލީންއަށް ލަސްވެފައި ހުރުމުން މާޒްވެސް އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަން ނޫޅެ އަވަހަށް ލީންއަށް ވިޔަފާރިކޮށްދިނެވެ.

“ދެންވެސް އަވަހަށް ދޭ..”

“އާނ.. އަދި އަންނާނަން ފަހުން.. އަނގަ ތަޅާލަން..” ލީން އެހެން ބުނެލުމަށްފަހު އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ފިހާރައިން ނުކުތެވެ.

**********

ސިޓިންގރޫމް ސޯފާގައި ފޯނު ހިފައިގެން އޮތް ޔޫޝައު އޮތީ ފުން ވިސްނުމަކަށް ގެއްލިފައެވެ. އައިކާ އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފާނެބާއޭ އޭނާގެ ހިތަށްއަރަނީއެވެ. ލޮލަށް ފެނުނު މަންޒަރުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ގޮތް ނިންމުނީ ކަން ހިނގިގޮތް ކުޑަކޮށްވެސް ބަލާލަން ނޫޅެކަން އޭނާއަށް އިހުސާސްކުރެވުނީ މާފަހުންނެވެ. އެކަމަކީ އައިކާ ކުރިކަމެއް ނުވަތަ ނޫންނަމަވެސް އޭނާއަށް އައިކާއާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރެވުނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަން އޭނާ ޤަބޫލުކުރެއެވެ. އައިކާއަށް ގުޅާފައި މާފަށް އެދެންވީއޭ ހިތަށްއެރި ނަމަވެސް އޭނާއަކަށް އެހިތްވަރެއް ނުލިބުނެވެ. އައިކާ އޭނާ ދައްކާ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެން ޤަބޫލެއް ނުކުރާނެއެވެ. އައިކާ އޭނާއަށް ކުރާ އިތުބާރު މިހާރު އޮންނާނީ ގެއްލިފައިކަމުގައި އޭނާއަށް ޔަޤީންކުރެވެއެވެ.

ލަމްހާ ބަދިގެއިން ނުކުތްއިރު ޔޫޝައު ސޯފާގައި އޮތްގޮތުން އޭނާ އެއޮތީ ފުން ވިސްނުމެއްގައިކަން އެނގުނެވެ. އޭނާ އެ ވިސްނަނީ އައިކާއާ ދޭތެރޭކަން ލަމްހާއަށް ޔަޤީނެވެ. އޭނާއަށް ހަމަ ވިސްނުން ލިބުމުން އައިކާއާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރެވުނުގޮތާމެދު ދެރަވެ ހިތާމަކުރާނެކަން ލަމްހާއަށް ކުރިންވެސް އެނގުނެވެ. އޭނާ އެހާވަރުން ޔޫޝައުއަށް ވިސްނައިދޭން މަސައްކަތްކުރީވެސް އެހެންވެއެވެ. ކުށެއްނެތް މީހަކަށް ނުޙައްޤުން އަދަބު ދެވޭތީއެވެ.

“ޔޫ! ހިނގާ ކާން..” ޔޫޝައު އޮށޯވެގެން އޮތް ސޯފާގެ އެއްފަރާތުގައި އިށީންނަމުން ލަމްހާ ވަރަށް ލޯބިން ބުނެލިއެވެ.

“ނެތް ކާހިތެއް..”

“ދެން ހިނގާބަލަ.. ޕްލީޒް!” ލަމްހާ ހުއްޓައެއްނުލިއެވެ.

“އަހަރެން އެހާ ބަނޑުހައެއް ނޫން.. ލަމް ދޭ ކާލަން..” ޔޫޝައު ލަމްހާގެ އަތުގައި ހިފާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“ކީއްވެ ބަނޑުހައިނުވާނީ؟ ޔޫ ތިހުރީ ރޭގަ ކެއިގޮތަށް ހެނދުނު ސައިވެސް ނުބޮއި.. މިހާރު އެހެރަ އަޞްރުވަނީ.. ގައިމު ޔޫ މިއަދު ބޭރަކަށް ނުދޭ.. އަދި ބަދިގެއަކަށްވެސް.. ތިހެން ނުކައި އުޅެނިކޮށް ޔޫ ބަލިވެދާނެ.. ދެން ހިނގާ..” ލަމްހާ ބުނެލިއެވެ.

“ލަމް ޕްލީޒް!”

“ޔޫ ނުކަންޏާ އަހަރެންވެސް ނުކާނަން..” ލަމްހާ އެންމެފަހުން އެހެން ބުނެލީ އޭރުން ޔަޤީނުންވެސް ޔޫޝައު ކާން ދާނެކަން އެނގޭތީއެވެ.

“އުހުނ.. ހިނގާ ކާން.. ލަމް ނުކައި ހުރެއްޖެއްޔާ ބޭބީއަށް ގެއްލުންވެދާނެ.. އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫން ލަމްއާ މި ބޭބީއަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ވާކަށް..” ޔޫޝައު އެހެން ބުނަމުން ސޯފާއިން ތެދުވިއެވެ. އަދި ލަމްހާ ގަޔާ ކައިރިކޮށްލައިގެން ގޮސް ބަދިގެއަށް ވަނެވެ.

ޔޫޝައު ކިތަންމެ ބަނޑުހައިވެފައި އިންނަމަވެސް އޭނާއަށް ކެވުނީ ވަރަށް ކުޑަކޮށެވެ. އައިކާއާ ދޭތެރޭ ވިސްނާލާފައި ދެރަވަނީއެވެ. ޔޫޝައުއަށްވީ ކިހިނެއްކަން ލަމްހާއަށް އެނގެއެވެ. ޔޫޝައު ކައި ނިންމާލާފައި ލަމްހާ ނިމެންދެން އިނެވެ.

“ޔޫ! ޔޫ ދާންވީނު އައިކާ ބަލާ އެރަށަށް.. ގޮސް އޭނަ ކިބައިން މާފަށް އެދި އަލުން އޭނަ މިގެއަށް ގެނޭ.. އޭނައަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކުއްޖެއް.. އޭނައަށް އެހެން ހަދާކަށް ނުވާނެ.. އަދި އަމުދުން އޭނަ ޔޫގެ ދަރިއަކަށް ބަލިވެ އިންދާ.. އެންމެ ދަރިއެއްވެސް ނޫން.. ދެދަރިންނަށް.. އޭނަ ރަށަށް ގޮސް އުޅޭނީ ކިހާ ދަތި ހާލެއްގަ.. ނިކަން ވިސްނާލަބަލަ.. އަހަރެންނަށް އެނގޭ ޔޫވެސް ތި ވިސްނަނީ އައިކާއާ ދޭތެރޭކަން.. އައިކާއާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރެވުނު ގޮތުން ދެރަވާކަންވެސް އެނގޭ.. އެހެންވެ މިބުނީ.. އަހަރެންނަށް ހަމަ ޔަޤީން ޔޫ އޭނަ ބަލާ ގޮސްފިއްޔާ އޭނަ އަންނާނެކަން.. އޭނަ ޔޫ ދެކެ ކިހާ ލޯބިވޭ..” ލަމްހާ ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ޔޫޝައު އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުދިނެވެ. އޭނާ ބަދިގެއިން ނުކުމެގެން ދިޔައީ ލަމްހާ އެވާހަކަ އިތުރަށް ދެއްކިޔަ ނުދިނުމަށެވެ. ޔޫޝައު ބަދިގެއިން ނުކުމެގެން ދިޔަތަން ބަލަން އިން ލަމްހާވެސް ކާހިތް ކެނޑި ނުކެވުނު ބައި ޑަސްބިނަށް އަޅާލާފައި އަތްދޮވެލިއެވެ. ޔޫޝައު ކެއި ތަށްޓާއި ދެތަށި ދޮވެލައި ހަދާފައި އޭނާ ނުކުތްއިރު ޔޫޝައު އުޅެނީ ފާޚާނާގައެވެ.

ފާޚާނާއިން ނުކުތްތަނާ އަޞްރު ނަމާދު ބަންޤި ގޮވައިފިއެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ އަވަސްވެގަތީ މިސްކިތަށް ދާށެވެ. އޭނާއަށް ބަންޤިއަށް ނުކުމެވުނުކަން އެއީ ނަސީބެކޭ އޭނާގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. ލަމްހާވެސް ވަގުތުގެ ގޮތުން އިތުރަކަށް އެވާހަކައެއް ނުދެއްކިއެވެ.

**********

ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ. އައިކާއަށް ހޭލެވުނީ ސަނާ އޭނާއަށް ގޮވުމުންނެވެ. ހޭލެވުމާއެކު އޭނާއަށް ފޯނު ބަލާލެވުނީ ޔޫޝައުގެ ކޯލެއް އައިސްފައި އޮތްތޯއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަށް މާޔޫސްކަމާއެކު އިސްޖަހާލެވުނީ ޔޫޝައުގެ ކޯލެއް އައިސްފައި ނެތްތާނގައި މެސެޖެއްހާ ހިސާބުވެސް ލިބިފައި ނެތުމުންނެވެ. އައިކާގެ މޫނަށް އެރި ހުރިހާ ކުލަވަރެއް ސަނާ ދެނެގަތެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އެވަގުތު އެވާހަކަ ދައްކާކަށް ގަސްތެއް ނުކުރިއެވެ.

“ފެންވަރާލައި ނަމާދުކޮށްލައިގެން އާދޭ އަވަހަށް ސައިބޯން.. މަންމަ މިދަނީ ބަދިގެއަށް..” ސަނާ ލޯތްބާއެކު އެހެން ބުނެލާފައި ދިއުމުން އައިކާވެސް އަވަސްވެގަތީ ފެންވަރައި ނަމާދުކޮށްލާށެވެ. އައިކާ ފެންވަރައިގެން ނުކުމެ ނަމާދުކޮށްލައިގެން ބަދިގެއަށް ދިޔައިރު ސަނާ އުޅެނީ ސައިތަށްޓެއް ގިރުމުގައެވެ.

“ދަރިފުޅު ތިއައީ ދޯ؟ މަޑުކޮށްލާ.. މި ސައިތަށި ގިރާލާފައި ދަރިފުޅަށް އެބަ ސައި ގިރަން..” ސަނާ އެހެން ބުނެލިތަނާ ނާޒިމް އައިސް ބަދިގެއަށް ވަނެވެ.

“އަނހާ.. ދަރިފުޅުވެސް އެބައިން ދޯ.. ބައްޕަ ހީކުރީ އަދި ނުހޭލާ ކަމަށް..” ނާޒިމް އައިސް ގޮނޑީގައި އިށީންދެލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“އާނ.. އަދި ބައްޕަ އެބައޮތޭ ދަރިފުޅާ ކުޑަ ވާހަކައެއް ދައްކާލަންވެފަ.. އެކަމް މިހާރަކު ނޫން.. މިހާރު ބައްޕަ މިއުޅެނީ ވަރަށް އަވަހަށް ތަނަކަށް ދާންވެގެން.. މިރޭ އެވާހަކަ ދައްކާލަންވާނެ އިނގޭ..” ނާޒިމް ސީރިއަސްވެލާފައި އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާ ބޯޖަހާލިއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ހިތް ވަނީ ނުތަނަވަސްވެފައެވެ. އަނެއްކާ ބައްޕައަށް އެކަން އެނގުނީބާވައޭ އޭނާގެ ހިތަށްއެރިއެވެ.

“ސަނާ! އަވަސްކޮށްލަބަލަ.. މިހާރުވެސް އެ މުނީރު ދެފަހަރު ގުޅައިފި..”

“އާނ.. މި ނިމުނީއޭ..” ސައިތަށި ހިފައިގެން އަންނަމުން ސަނާ ބުނެލިއެވެ. އަދި މޭޒުމަތީގައި ހުރި ހެދިކާ ތަށި ކައިރިކޮށްލައިދިނެވެ. ނާޒިމް ވަރަށް ކުޑަގޮތެއް ހަދާލައިގެން ތެދުވިއެވެ.

“މަންމާ! ކޮބައިތަ އައުފްއާ އިޝީ؟ އަޑެއް ބަޑެއްވެސް ނީވޭ..” އައިކާ އަހާލިއެވެ.

“ވެއްޖެ ބުސްރާއްތަމެން ގޭގަ.. މިހާރު އަބަދުހެން އެގޭގަ އުޅެނީ..” ސަނާ ހިނިއައިސްފައި ބުނެލިއެވެ.

“އެކީއްވެ އެގޭގަ؟ އެގެއަކު ނޫޅެއެއްނު ކުޑަކުއްޖެއްވެސް..” ހައިރާންވެފައި އައިކާ ބުނެލިއެވެ.

“ދަރިފުޅަކަށް ނޭނގޭތަ؟ އެގޭ ނަވީންގެ އަންހެނުން ޒިއުނާ ވިހޭތާ މިހާރު ދެމަސް ވެއްޖެ..” ސަނާ ހީލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“އެހެންތަ؟ ކޮންކަހަލަ ކުއްޖެއް؟” އައިކާ ހިނިތުންވެލަމުން އަހާލިއެވެ.

“އަންހެން ކުއްޖެއް.. ރައުނާ ކިޔަނީ..”

“ދަރިފުޅު ވާނެއެއްނު ޒިއުނާއަށް ގޮވާލަން ދާން..” ސަނާ އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާ ބޯޖަހާލި ނަމަވެސް އޭނާ އިނީ ވިސްނުމެއްގައެވެ. އޭނާ ކިތަންމެހާވެސް ދާން ބޭނުމެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ގެންދާނީ ކޮން އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟ ގޮވާލަން ދާއިރު ހަދިޔާއެއް ގެންދަންވާނެ ނޫން ހެއްޔެވެ؟ ޔޫޝައު އޭނާ ވަރިކޮށްލުމުން އޭނާ އެއައީ ޔޫޝައު އޭނާ އަތަށް ދީފައިހުރި ފައިސާކޮޅުވެސް ބަހައްޓާފައެވެ. އަނެއްކޮޅުން އޭނާ ކިޔަވަން ހުރިއިރު އެއްކުރި ފައިސާކޮޅުވެސް ވަނީ ބޭނުންކޮށް ހުސްކޮށްލެވިފައެވެ.

“ދަރިފުޅު ކޮންކަމަކާތަ ތި ވިސްނަނީ؟”

“ނުވިސްނަން.. ޔޫޝައުގެ ޚަބަރެއް ނުވާތީ.. އެހެންވެ ފާޑަކަށް މި އިނދެވެނީ.. އެހެންވެ މަންމައަށް ހީވާ އެއްޗެއް ތީ..” އައިކާ ހެދީ މުޅިއަކުން ދޮގެއްވެސް ނޫނެވެ. އޭނާ އެ އިންނަނީ ޔޫޝައުގެ ޚަބަރެއް ނުވާތީވެސް ކަންބޮޑުވެފައެވެ. ނާޒިމްމެންނަށް އެނގުމުގެ ކުރިން ޔޫޝައުގެ ޚަބަރެއް ވާނެކަމަށް އޭނާ އުއްމީދުކުރެއެވެ.

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ. އައިކާގެ އާއިލާ ތިބީ ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށް އިންސާފުކުރާށެވެ. އައިކާ އެހާ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން ރަށަށް އައުމުން ސަނާ ވަނީ އައިކާއަށް އެންމެ މީރު ކެއުން ތައްޔާރުކޮށްލާފައެވެ.

“ކޮބާ ދަރިފުޅާ ރަނގަޅަށް ކެވުނުތަ؟” ނާޒިމް އަހާލިއެވެ.

“އާނ ބައްޕާ.. މަންމަ ކައްކާ އެއްޗެއް ރަނގަޅަށް ނުކައި ހުރެވޭނެތަ؟ އަދި އަހަރެންނަށް އެންމެ މީރު އެއްޗެހި މިހުރީ ކައްކާފަވެސް.. މާލެ ދިޔަފަހުން ވަރަށް މަދުން ގަރުދިޔައާ ކާން ލިބެނީ.. އެކަމްވެސް މަންމަ ކެއްކީމަ ލާ މިރު ރަހައެއް ނުލާ އެޔަކުވެސް..” އައިކާ ހިނިތުންވެލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“ދޮންތާ! ހިނގާބަލަ ކޮޓަރިއަށް ސަކަރާތް ޖަހާލަން..” ކައި ނިމުމާއެކު އިޝިކާ ބުނެލިއެވެ.

“ދަރިފުޅުމެން އިހަށް ދޭ ކޮޓަރިއަށް އިނގޭ.. ބައްޕަ ވެއްޖެ ދޮންތައާ ވާހަކައެއް ދައްކާލަން.. ދޮންތަ އިރުކޮޅަކުން ދާނެ..” ނާޒިމް އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާ ހިތް ނުތަނަވަސްވެފައި އިންނަމަވެސް މޫނުމަތިން ހަމަޖެހޭކަން ދައްކަމުން ނުތެދުވެ މަޑުކޮށްލިއެވެ. ސަނާވެސް ނާޒިމް އެ ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއަހާލުމަށް މަޑުކޮށްލިއެވެ.

“ދަރިފުޅާ! ބައްޕަ ބުނީ ބައްޕަ އެބަ ޚިޔާލުކުރަމޭ ކުޑަވަރެއްގެ ފިހާރައެއް ހުޅުވަން.. ދަރިފުޅު ކީކޭ މިކަމާ ބުނަނީ؟” ނާޒިމް އައިކާގެ ޚިޔާލެއް ބޭނުންވިއެވެ.

“އަހަރެން ކީކޭ ވަކި ބުނާނީ؟ ބައްޕައަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރީމަ ރަނގަޅުވާނެ..”

“ނޫނޭ.. މިކަމުގަ ދަރިފުޅުގެ ޚިޔާލު ވަރަށް މުހިންމު.. ބައްޕައަށް މިކަންތައް ކުރެވޭނީ ދަރިފުޅުގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގެން..” ނާޒިމް އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާ ވިސްނާލިއެވެ. އޭނާއަށް ވެވޭނީ ކޮން އެހީއެއް ހެއްޔެވެ؟ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން އޭނާ ވާނީ ނުހަނު ބިޒީ، އެކަނިވެރި މަޔަކަށެވެ. ވީއިރު އޭނާ އިތުރު ކަމެއް ކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

“ކޮންކަހަލަ ފިހާރައެއް ހުޅުވަން ބައްޕަ ތި ވިސްނަނީ؟” އައިކާ ވިސްނާލުމަށްފަހު އަހާލިއެވެ.

“ބައްޕަގެ ވިސްނުން ހުރީ އަންނައުނު ފިހާރައެއް ހުޅުވަން.. އެއީ މިރަށުގަ ނެތެއްނު އަންނައުނު ވިއްކާ ފިހާރައެއް.. ރަށުގަ އެކަހަލަ އެއްޗެހި ވިއްކާ ފިހާރައެއް ނެތީމަ ކިހާ ދަތިވޭ.. ކޮންމެ މީހަކަށް އަންނައުނުކޮޅު ބާވާއިރަކަށް މާލެއަކަށް ނުދެވޭނެތާ.. އެހެންވީމަ ބައްޕައަށް ހީވަނީ އޭގެ ފިހާރައެއް ހުޅުވިއްޖެއްޔާ ވިޔަފާރި ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެހެން..” ނާޒިމްގެ ވާހަކައަށް އައިކާވެސް އެއްބަސްވިއެވެ.

“އެކަމަކު ފިހާރައެއް ހުޅުވަންޏާ ހާދަ ފައިސާއެއް ޚަރަދުވާނެޔޭ..” އައިކާއަށް ވިސްނާލެވުނީ ފައިސާއާ ދޭތެރޭގައެވެ.

“ބައްޕަގެ އެކައުންޓުގަވެސް ހުންނާނެ ފުދޭވަރަކަށް ފައިސާ.. މިދިޔަ ތިންއަހަރު ތެރޭ ބައްޕަ މަހަށް ގޮސްގެން ވަރަށް ރަނގަޅު އެއްޗެއް ލިބުނު.. އެއިން ބޮޑުބައެއް ރައްކާކުރިން.. ދެން މާޒްވެސް ބުނި ވަރަށް ރަނގަޅު އެއްޗެއް ދޭނަމޭ..” ނާޒިމް ވާހަކައިގެ ތެރެއިން މާޒްގެ ވާހަކަ ބުނުމުން އެއްވެސް އިޚްތިޔާރަކާނުލާ އައިކާގެ ދެބުމަ ގޮށްޖެހިގެން ދިޔައެވެ.

“ކިހިނެއްވީ؟” އައިކާއަށް ވީގޮތް ފެނުމުން ސަނާ އަހާލިއެވެ.

“އެހެން މީހެއްގެ އެހީގަ ތިކަހަލަ ކަމެއް ކުރުން ރަނގަޅުވާނެހެނެއް ހިއެއްނުވޭ.. އޭރުން މީހުން ފާޑުފާޑުގެ ވާހަކަ ދައްކާނެ.. އަދި އޭރުން އެ އެހީވި މީހަކާ މައްސަލައެއް ޖެހޭ ދުވަހަކުން އެވާހަކަ ގޮވާލާނެ..” އައިކާއަށް ފާޅުގައި ދެކޮޅު ހަދަން ނުކެރިގެން ވަރަށް ނޫންގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ.

“މީހުން ފާޑުފާޑުގެ ވާހަކަ ނުދައްކާ ގޮތަކަށް އެއްކަމެއްވެސް ނުކުރެވޭނެ ދަރިފުޅާ.. އެހެންނޫނަސް މާޒްއާ އަހަރެމެންނާ މައްސަލަ ޖެހެންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް.. އޭނަ އެކަންތައް ކޮށްދޭން އެއުޅެނީ ހަމަ ހެޔޮހިތުން.. ކޮށްދޭ ހިތުން.. އޭނަގެ އެހީ ނުލިބުނުނަމަ މިއަދު މިގެވެސް މިހާރު މިހުރި ވަރަށް ނުހެދުނީސް.. އޭނައަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކުއްޖެއް..” ނާޒިމް މާޒްއަށް ތަޢުރީފްކުރިއެވެ.

“އޭނައަކީ ރަނގަޅު މީހެއް ނޫން..” އައިކާ އެހެން ބުނެލުމަށްފަހު ގޮނޑިން ތެދުވިއެވެ. އޭނާ ބަދިގެއިން ނުކުތްތަނާ ގޭތެރެއަށް ވަދެގެން އައި މާޒް ފެނުމުން އޭނާގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް މަޑުޖެހުމެއް އައެވެ. މާޒްއަށް އައިކާ ފެނުމާއެކު ހުއްޓެވުނެވެ.

“އިކާ!” މާޒް އައިކާއަށް ގޮވާލުމާއެކު އައިކާ ތުން އަނބުރާލާފައި ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ތަޅުލިއެވެ. މާޒްގެ ހިތަށް ތަދުވިއެވެ. އައިކާއަށް ވެގެން އެއުޅެނީ ކިހިނެއްބާއޭ މާޒްގެ ހިތަށްއަރައެވެ. އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތި އޭނާދެކެ ރުޅިއައިސްގެން އުޅުމުން އައިކާއަށް ލިބެނީ ކޮން އުފަލެއްބާއެވެ. އައިކާ އޭނާދެކެ ރުޅިއަންނަނީ ހަމައެކަނި އޭނާ އައިކާދެކެ ލޯބިވާ ވާހަކަ ބުނެގެންކަމަކަށް އޭނާއަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ.

“އައިކާއަށް ކިހިނެއްތަ އެވަނީ؟” ނާޒިމް ސަނާ ގާތު އަހާލިއެވެ.

“ނޭނގެ.. އަހަރެންވެސް ހައިރާންވޭ އައިކާއަށް އެވާ ގޮތަކުން.. މާޒްގެ ވާހަކައެއް ދައްކައިފިއްޔާ އޭނައަށް އެ ބަދަލުތައް އާދޭ.. ކީއްވެކަމެއް ނޭނގޭ.. އަހަރެންވެސް ބޭނުން އެކަމެއް އޮޅުންފިލުވަން.. އެކަމް އޭނަ ކައިރީ އެވާހަކަ ދެއްކުމެކޭ މިހިރަ ފާރުތަކާ އެވާހަކަ ދެއްކުމެކޭ ވާނީ ހަމަ އެއްގޮތެއް.. ދެންމެވެސް އެ ދިޔައީނު ރަނގަޅު މީހެއްނޫނޭ ކިޔާފަ.. ރަނގަޅު ނުވާންވީ ސަބަބެއް ނުބުނެވޭ ދުވަހަކުވެސް.. އަހަރެން އެންމެ ހައިރާންވަނީ މާޒްގެ ގޯސްކަމެއް އަހަރެމެންނަށް ނުފެންނާތީ..” ސަނާ އިނީ ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހިފައެވެ.

“ސަނާއްތާ! ނާޒިމްބޭ! ކިހިނެއް؟” ބަދިގެއަށް ވަންނަމުން ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް މާޒް އަހާލިއެވެ.

“ރަނގަޅު.. އިށީންނަންވީނު ކާން..” ސަނާ ހިނިތުންވެލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“ނޫނޭ.. އަހަރެން ކައިގެން މިއައީ..”

“މާޒް! ބޭބެ ވާހަކައެއް އަހާލަންތަ؟” ނާޒިމް ސީރިއަސްވެފައި އަހާލުމުން މާޒް ބޯޖަހާލިއެވެ.

“ދޮގު ނުހަދާ ތެދަށް ޖަވާބުދެއްޗޭ..” ނާޒިމް އެހެން ބުނެލުމުން މާޒް ހައިރާންވިއެވެ.

“ބޭބެއަށް ހީވަނީތަ އަހަރެން ބޭބެމެންނަށް ދޮގު ހަދާފާނެހެން؟” މާޒް އަހާލިއެވެ.

“ނޫނޭ.. އެހެނެއް ނޫން.. ބޭބެއަށް އެއްޗެއް ހީވާވަރުން..”

“އަހާބަލަ.. އޭރުންތާ އެނގޭނީވެސް.. އަހަރެންނަށް ޖަވާބު އެނގެންޏާ ތެދަށް ޖަވާބުދޭނަން..” މާޒް ބުނެލިއެވެ.

“މާޒްއާ އައިކާއާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ޖެހިގެންތަ ތިއުޅެނީ؟” ނާޒިމް ސީދާ މާޒްގެ މޫނަށް ބަލަން އިނދެ އަހާލިއެވެ.

“ނޫން.. އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުޖެހޭ.. ކިހިނެއްވީ؟”

“މާޒްގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރަށް އައިކާއަށް އެވާގޮތަކުން ހަމަ އަހާލީ.. މާޒްގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރަށް އޭނާއަށް ރުޅިއާދެވޭ..” ނާޒިމް އޮޅުންފިލުވައިދިނެވެ.

“ތީ އިކާގެ މައްސަލައެއް.. އަހަރެންނާ އޭނައަކާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުޖެހޭ.. އެކަމް އޭނަ އަބަދުވެސް ހުންނަނީ އަހަރެންދެކެ ރުޅިއައިސްފަ.. ނޭނގެ ކީއްވެކަމެއް.. އަހަރެންވެސް ބޭނުން އެ ސަބަބެއް އޮޅުންފިލުވަން.. އަހަރެންނަށް އެނގިގެން އޭނަ ރުޅިއަންނާނެވަރުގެ ކަމެއް އަހަރެންނެއް ނުކުރަން.. އެކަމް އިކާއަށް އެ ބަދަލުތައް އަންނަންފެށީ އިއްޔެއަކު މިއަދަކު ނޫން.. މީގެ ފަސްވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން..” މާޒް ބުނެލިއެވެ.

“ކީއްވެކަން އެނގޭތަ؟” ނާޒިމް އަނެއްކާވެސް ސުވާލުކުރިއެވެ.

“އަހަރެން އިކާދެކެ ލޯބިވާ ވާހަކަ ބުނީމަ..” އިސްދަށަށް ޖަހާލަމުން މާޒް ބުނެލިއެވެ.

“އެކަމަކު މިހާރު އިކާ އަހަރެންދެކެ އެއަންނަނީ އެރުޅި ކަމަކަށް އަހަރެންނަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ.. އެއީ އިކާއަށް ޔޫޝައުއާ ބައްދަލުވުމުގެ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ކަންނޭނގެ.. އަހަރެން އިކާ ގާތު އަނެއްކާވެސް ބުނިން ލޯބިވާ ވާހަކަ.. ރައްޓެހިވާން.. އިންނަން ބޭނުމޭވެސް ބުނިން.. އެފަހަރު އިކާ ބުނި އެވާހަކަ ނުދައްކާށޭ.. އެކަމް ރައްޓެހިންގެ ގޮތުގަ އުޅެން ބޭނުމޭ.. އެހެންވެ އެހެން މިބުނީ.. އެކަމް އިކާ މާލެ ދިޔަފަހުން އަނެއްކާވެސް ވަރަށް ބަދަލުވި.. ގުޅިއަސް ފޯނެއްވެސް ނުނަގާ.. އެންމެފަހުން ގުޅުނު ދުވަހު ބުނީ އިކާއަށް ނުގުޅާށޭ.. އޭގެފަހުން އަހަރެންނެއް ނުގުޅަން..” މާޒް އޮޅުންފިލުވައިދިނެވެ.

މާޒް ދިއުމުން ނޫނީ ކޮޓަރިން ނުނިކުންނަން އިން އައިކާ ބޭރަށް ނުކުތީ ފެންބޮވައިގަނެގެންނެވެ. ނާޒިމްގެ އިތުރު ސުވާލެއް ކުރިމަތިވެދާނެތީ އަވަހަށް ކޮޓަރިއަށް ވަންނަން ހަދައިގެން އޭނާ ފެން ބޯންވެސް ހަނދާން ނެތުނީއެވެ. ބަދިގެއަށް ވަންނަން އައި އައިކާއަށް މާޒް ދެއްކި ވާހަކަތައް އަޑުއިވުނެވެ.

“ވާއު! ހާދަ ރީއްޗޭ.. ހާދަ ފުރިހަމައޭ.. ކީއްވެތަ ބުނަން ނުކެރުނީ އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމުގަ ހުޅުޖެހީމައޭ އަހަރެން މާޒްދެކެ އެހާ ރުޅިއަންނަނީ؟” އެޖުމްލަތައްވީ އައިކާގެ ހިތުތެރޭގައެވެ. ނާޒިމްމެން ތިބުމުން އައިކާއަށް އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ބުނާކަށް ނުކެރުނެވެ. އޭނާ ފެން ބޮއިގެން ބަދިގެއިން ނުކުންނަން ދަނިކޮށް މާޒް ގޮވާލިއެވެ. ނަމަވެސް އައިކާ އެއަޑު އިވުނު ކަމަކަށް ނުހެދިއެވެ. އޭނާ އަނެއްކާވެސް ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަނީއެވެ.

“ބޭބޭ! އައިކާއަށް ގޮވާލަދީބަލަ.. އަހަރެން ބޭނުން އައިކާއާ ވާހަކަދައްކަން.. އައިކާ އަހަރެންދެކެ އެހާ ރުޅިއަންނަ ސަބަބެއް އޮޅުންފިލުވަން އަހަރެން ބޭނުން.. އެހެންނޫނީ އަހަރެންނަކަށް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ..” މާޒް ނާޒިމް ގާތު އެދުނެވެ.

“ސަނާ ދޭބަލަ އައިކާއަށް ގޮވާލަން.. މިކަން އެބަޖެހޭ ހައްލުކުރަން.. ބުނޭ އަހަރެން ބުނެގެންނޭ..” ނާޒިމް އެހެން ބުނެލުމުން ސަނާ ގޮނޑިން ތެދުވެ އައިކާއަށް ގޮވަން ދިޔައެވެ.

“ދަރިފުޅާ! އައިކާ! ދޮރު ހުޅުވަބަލަ.. ބައްޕަ އެބަ ގޮވާ..” ސަނާ ދޮރުގައި ޖަހާލަމުން ގޮވާލިނަމަވެސް އައިކާގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބުނެވެ.

“ދަރިފުޅާ! ދޮރު ހުޅުވަބަލަ..”

“މަންމާ! މާޒް ގާތު ބުނޭ ދާށޭ.. އަހަރެން އޭނައާ ވާހަކަދައްކާކަށް ބޭނުމެއްނޫނޭ..” އައިކާ އެހެން ބުނެލުމުން ސަނާ ބޯހޫރާލިއެވެ. ސަނާ އެނބުރި ބަދިގެއަށް ދިޔައީ ކިތަންމެ އިރަކު ގޮވިޔަސް އައިކާ ދޮރު ނުހުޅުވާނެކަން އެނގޭތީއެވެ.

“ނުހުޅުވި ދޮރެއް.. މާޒް ގާތު ބުނާށޯ ވާހަކަދައްކާކަށް ބޭނުމެއްނޫނޭ..” ސަނާ އައިކާ ބުނިގޮތަށް ނާޒިމް ގާތު ބުންޏެވެ.

“މާޒް އެހެންވީމަ މިރޭ ދެން ދޭ.. ބޭބެ އައިކާއާ ވާހަކަދައްކާނަން..” ނާޒިމް އެހެން ބުނެލުމުން މާޒްވެސް ދެކޮޅެއް ނުހަދައެވެ. އޭނާ ބަދިގެއިން ނުކުމެފައިވެސް އައިކާގެ ކޮޓަރި ދޮރާއި ދިމާއަށް ބަލާލިއެވެ. އައިކާ ޚިޔާލު ބަދަލުވެގެންވެސް ނުކުމެދާނެޔޭ އޭނާއަށް ހީވަނީއެވެ. ނަމަވެސް އިތުރަށް މަޑުކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތްކަން ވިސްނުމުން އޭނާ އެގެއިން ނުކުތެވެ.

“އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެ އައިކާއަށް ވިސްނަދޭނެ ގޮތެއް.. މާޒްވެސް ކިހާ ދެރަވާނެ.. އަހަރެންނަށް ހީވަނީ އެދެމީހުން މައްސަލައެއް ޖެހިފަ އޮތަސް އެއީ ދެން ބޮޑުވަރުހެން.. މާޒް ބޭނުންވަނީ ވީގޮތް އޮޅުންފިލުވަން.. ވީއިރު އައިކާ މާޒްއަށް އެފުރުސަތު ދީ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ނޫޅޭތީ އަހަރެންނަށް ކަމުނުދަނީ..” ސަނާ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ބުނެލިއެވެ.

“އާނ.. މައްސަލަ ޖެހުނީމަ ޖެހޭނީ ވާހަކަދައްކައިގެން މައްސަލަ ހައްލުކުރަން.. ހުރޭ އަހަރެން އައިކާއާ ވާހަކަދައްކާނަން.. އަހަރެން ބުނީމަ އައިކާއަކަށް ދެކޮޅު ހަދާކަށް ނުކެރޭނެ..” ނާޒިމް ވަރަށް ޔަޤީންކަމާއެކު ބުނެލިއެވެ. ސަނާވެސް އެކަމާ އެއްބަސްވުމުގެ ގޮތުން ބޯޖަހާލިއެވެ.

**********

ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުންދެއެވެ. މާޒް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އައިކާއާ ބައްދަލުވެ ވާހަކަ ދެއްކޭތޯ އެގެއަށްދެއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އެގެއަށް ދާއިރަށް އައިކާ ކޮޓަރިއަށް ވަދެއެވެ. ނާޒިމްއަށްވެސް އައިކާއާ ވާހަކަދައްކައިގެން އެކަމަށް ހައްލެއް ވަނީ ނުހޯދިފައެވެ. ނާޒިމް މާޒްގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރަށް އައިކާ އެތަނަކުން ދާތީއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ހުރީ ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދާފައި ނަމަވެސް އެދެމީހުން ޞުލްޙަކުރަން ޢަޒުމުކަނޑައަޅައިގެންނެވެ.

ހަފްތާއެއް ފާއިތުވީއިރުވެސް ޔޫޝައު އެންމެ ފަހަރަކުވެސް އައިކާއަށް ގުޅާނުލިއެވެ. އައިކާވެސް ޔޫޝައުގެ އިންތިޒާރުގައި އިނދެ އިނދެފައި އެޚިޔާލު ދޫކޮށްލިއެވެ. ޔޫޝައު އޭނާގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާލީކަމުގައި އޭނާ ޔަޤީންކުރެއެވެ. ނަމަވެސް ހަޤީޤަތަކީ ޔޫޝައުއަށް ކަންތައް ކުރެވުނު ގޮތުން އައިކާއަށް ގުޅަން ނުކެރުނީއެވެ. އަދި އައިކާގެ ކުރިމައްޗަށް އަރަން ލަދުގަތީއެވެ.

އައިކާ އިނީ ސިޓިންގރޫމުގައި ޓީވީއިން ފޮނުވަމުންދިޔަ ލޯބީގެ ފިލްމެއް ބަލާށެވެ. އެފިލްމަށް ގެއްލިފައި އިންއިރު އޭނާ ޔޫޝައުއާއެކު ލޯބިން އުޅުނު ދުވަސްތަކުގެ މަތިން ހަނދާންވެ ލޮލުން ކަރުނަ ހިލުނެވެ. އެވަގުތަކީ މާޒްއަށް އައިސް އެގެއަށް ވަދެވުނު ވަގުތެވެ. ފިލްމުގެ އަވައިގައި ޖެހިފައި އިންވަރުން އައިކާއަކަށް މާޒް އައިކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ވަގުތަކީ ސަނާމެން އެއްވެސް މީހަކު ގޭގައި ނޫޅޭ ވަގުތެއްކަމުން އައިކާ އިނީ ހިތްހަމަޖެހިފައެވެ. އޭނާ ރޯތަން ފެނި އެމީހުން ސުވާލުކުރާނެކަން އޭނާއަށް އެނގޭތީއެވެ.

“ޔޫޝް! އަޅެ އަހަރެން ބަލާ އާދެބަލަ.. ޔޫޝްއާނުލާ އަހަރެންނަކަށް ނޫޅެވޭނެ.. އަހަރެންނަކަށް އަބަދަކު މަންމަމެންނަށް މިކަން ސިއްރުކޮށްގެންނެއް ނޫޅެވޭނެ.. ޕްލީޒް! އަވަހަށް އާދޭ.. އަލުން އަހަރެން ޔޫޝްގެ އަނތްބަކަށް ހަދައިދީ..” ދެލޯ މަރާލަމުން އައިކާ ސޯފާގައި ލެނގިލިއެވެ. އައިކާގެ ލޮލުން ހޫނު ކަރުނަތައް އޮހޭތަން ފެނުމުން މާޒް އައިސް އައިކާގެ ގާތުގައި ސޯފާގައި އިށީނެވެ. އަދި ވަރަށް ލޯބިން އައިކާގެ ދެލޮލުން އޮހުނު ކަރުނަތައް ފޮހެލިއެވެ. މީހެއްގެ އަތުގެ ބީހުން އިހުސާސްވުމުން އައިކާއަށް ސިހިފައި ލޯ ހުޅުވާލެވުނެވެ. އެވަގުތު މާޒް ފެނުމުން އައިކާއަށް ކުއްލިއަކަށް ސޯފާގައި ހަށިގަނޑު ތެދުކޮށްލެވުނެވެ.

“އަހަރެން ގައިގަ އަތްނުލާތި!”

“އިކާ ކީއްވެތަ އަހަރެންދެކެ ތިހާ ތި ރުޅިއަންނަނީ؟ އަހަރެން ކީއްކޮށްގެން؟ އަހަރެން ނޫޅެން އިކާއަށް ކަމެއް ކުރާކަށް.. އިކާއަށް އެކަން ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ.. ނޫންނަމަ މިއަދަކު ނޫން އަހަރެން ކަމެއް ކުރަން އުޅޭނީ..” މާޒް ބުނެލިއެވެ.

“ތިހާ މާތް މީހަކު ހިލޭ އަންހެނެއް ގައިގަ އަތެއް ނުލާނެ.. އަދި އެވެސް މީހެއްގެ އަނތްބެއް ގައިގަ..” އައިކާ ރުޅިވެރިކަމާއެކު ބުނެލިއެވެ.

“ކާކުގެ އަނތްބެއް؟ އައިކާގެ އެއްވެސް ފިރިއަކު ނުހުންނާނެ..”

(ނުނިމޭ)

20

28 Comments

 1. Saandy

  December 23, 2017 at 3:30 pm

  Assalaam A’laikum!! Miothy “AIKAA” vaahakaige 26 vana bai.. Vaahaka upkoh nudhevi ehaa gina dhuvas veema hurihaa kiyuntheringe kibainves v bodah maafah edhen.. Kurinves bunihen khithaany season veema hama maabodah bixy vee.. Ummeedhu kuran hurihaa kudhinnahves kamudhaane kamah.. Mistakes faahaga kohdhinumaky Saandyge v bodu edhumeh.. Hurihaa kudhinnahves v baajjaveri dhuvahakah edhen.. Love u all 🙂

  • Saandy

   December 23, 2017 at 3:31 pm

   Mihaaru mivaahakaige baaky othy 1 noony 2 bai.. 27 vana bai maadhamaa noony maadhamaa noon aneh dhuvahu up kolladheynan.. Insha Allah!! 🙂

 2. jong hyun?

  December 23, 2017 at 3:43 pm

  Nxt prt avahah up koh dhehchey…V kiya hiyy vey..Plx..Mi prt vc v salhi

  • Saandy

   December 26, 2017 at 11:03 am

   ThanQ jong hyun 🙂

 3. Appy

  December 23, 2017 at 4:14 pm

  Yayyy ….v inthixaaru kurevihje mi vaahaka ah konme dhuvahaku vx balan aa baeh indhey thw appy akah neynge saandy bxy ey bunefa in kameh ehenve beleny ….v rythi mi bai vx aikaa ah maaz ge rangalhu kan ingeyny enme fahu vaguthu kanneynge dhw ….aslu appy ah abadhu vx rangalhy maaz n aikaa gulhunyma

  • Saandy

   December 26, 2017 at 11:04 am

   ThanQ Appy.. Let’s see dhw vaagotheh 🙂

 4. Mau Mallu

  December 23, 2017 at 4:20 pm

  Issey Khalid Mohamed

 5. Phau

  December 23, 2017 at 4:23 pm

  avahah up kuraane kamah ummeedhu kuran.. Nice story

  • Saandy

   December 26, 2017 at 11:05 am

   ThanQ Phau 🙂

 6. Fathuma

  December 23, 2017 at 4:44 pm

  Saandy ves hithaanu kureetha? ?

 7. Nuu

  December 23, 2017 at 5:18 pm

  Fake saandy…..vahaka kuriyah gendhaane gotheh nenguniitha alhe…ehaa gina dhuvahu up.nukoh hurefa ….dhn.othee 2 pparts ohh?

  • Saandy

   December 26, 2017 at 11:08 am

   Nuu.. Mivaahaka kuriyah gendhan ninmaafa oiy hisaabah hama mi gendhany.. Evves uni ithureh nugenes 🙂

 8. mam

  December 23, 2017 at 6:54 pm

  varah salhi Aneapaathu avas

  • Saandy

   December 26, 2017 at 11:09 am

   ThanQ mam 🙂

 9. Lai

  December 23, 2017 at 7:27 pm

  Wow.. v salhi .. ikaa n maaz gulhuveema reethivaany

  • Leo3910

   December 24, 2017 at 9:09 pm

   I agree with lai..edhemeehun gulhuveema reethi vaane hen heevany…and love this story…????

  • Saandy

   December 26, 2017 at 11:13 am

   ThanQ Lai & Leo3910 🙂

 10. Anonymous

  December 23, 2017 at 7:58 pm

  ikaa n maaz gulhuvaafa vaahaka ninmaalaa saandy v reethi

  • Saandy

   December 26, 2017 at 11:11 am

   ThanQ Anonymous 🙂

 11. sumi

  December 23, 2017 at 9:29 pm

  alhe huvaa mibuny saandy ves eii insaaneh eyna ves onnany hitheh! haadha heyluntheri noon comment eba kure ey meehun! Muslimun ge gothuga thibe v hadi kameh dho mi ii

  Saandy, i just want to say the story is very nice and i can understand the delays, everyone obviously has a busy life.
  Please continue writing your amazing stories …❤

  • Saandy

   December 26, 2017 at 11:11 am

   ThanQ sumi 🙂

 12. Shann

  December 23, 2017 at 9:59 pm

  Saandy ge hiyvarah hama saabas dhen

  • Saandy

   December 26, 2017 at 11:10 am

   ThanQ Shann 🙂

 13. NaThoo BelLs

  December 24, 2017 at 9:56 am

  Mode Moosa

 14. Saeedha Mohamed

  December 24, 2017 at 4:54 pm

  Mivaaha ves vvv reethi?????

  • Saandy

   December 26, 2017 at 11:10 am

   ThanQ Saeedha Mohamed 🙂

Comments are closed.