Category: ލޯބި

9

އިންދިރާސް

ނޯޓް: މިވާހަކަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ކިޔުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދޭން މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޑިސެމްބަރު 20 ހިސާބުގައި ޝާޢިއު ކުރެވެން ފެށޭނެއެވެ. (އިން ޝާ ﷲ). ކިޔުންތެރިން މިވާހަކައަށް އިންތިޒާރު...

20

އިމްތިޙާން (20ވަނަ ބައި)

މާހިލް އޮފީސް ނިންމާފައި ގެއަށް އައިސް ވަތް އިރު ރިޔާޒް އިނީ އޭނާގެ އިންތިޒާރުގައި ޓީވީ ދޮށުގައެވެ. މާހިލް ފެނުމުން ކުޑަ ވާހަކައެއް ދައްކާލަން އެބައޮތް ކަމަށްބުނެ ރިޔާޒް ކައިރީ އިން ސޯފާގައި...

47

ވުމުން ހިތެއްގެ މިލްކުގައި 5

ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް އިރުއަރައިގެން ގޮސް އިރުއޮއްސެނީ އެކި މީހުންގެ ހަޔާތުގައި އެކި ކުލަތަށް ޖައްސަމުންނެވެ. އަޑިގަނޑަކަށް ފަހު އުސްގަނޑެއް އަންނާނެޔޭ ބުނާ އުސޫލު ކޮންމެ މީހަކުވެސް އަޑިގަނޑުތަކާ އުސްގަނޑުތަށް ގިރާކުރަމުން ދިޔައެވެ. ކޮންމެ...

13

ވުމުން ހިތެއްގެ މިލްކުގައި 4

އަތުތެރޭގައި ނިދިފައި އޮތް އަވްޔަން އެނދުގައި ބާއްވާލިއެވެ. އޭނާގެ ފައިގަޔާއި ބިންމަތީގައި ހުރި ލޭތަށް ސާފުކޮށްލަމުން އެމޫނު މައްޗަށް އެޅިފައި ހުރި އިސްތަށިތަށް އެއްފަރާތް ކޮށްލަދިނެވެ. އަވްޔަންގެ ގައިގައި ރަޖާގަނޑު އަޅައިދިނުމަށްފަހު އަލިޝްކާ...

ކުރުހާލެވުނޭ ތި ސޫރަ މިހިތުގައި….2ވަނަބައި
2

ކުރުހާލެވުނޭ ތި ސޫރަ މިހިތުގައި….2ވަނަބައި

“ހަލޯ” މަލަކު ފޯނުނެގިއެވެ.”މަލަކޫ… ނުވެސް ގުޅަމެއްނު އަހަންނަކަށް… ރިޔާ އެކަނި ގުޅަނީ… ހަނީ މޫންއޭ ކިޔާފައި ނުޖެހޭ އަހަންނަށް ނުގުޅާ ހުންނާކަށް…..” ޒޯޔާ ޝަކުވާކުރަމުންދިޔައިރު މަލަކު ގާތަށް އަންނަނީ ލާނެތް ހިންޏެކެވެ. “ހޫމް..ދެން ހެވޭ ނުކިޔާދިނަސް ސޮރީ..”މަލަކު ހިނިގަނދު ހިފަހައްޓަމުން ބުނެލިއެވެ.” މަލް ނުބުނާތި ރިޔާގާތު އަހަރެން އަންނަ ވާހަކަ…ޕްލީޒް” ޒޯޔާ އާދޭހުގެ ރާގަށް ބުނެލިއެވެ.”ޒޯ…މީ….ރިޔާ…ވަރަށް ޑިފަރެންޓް އުޅޭލެއް…ކުރީގެ ރިޔާ އެއްނޫން އެއީ…”މަލަކު އަޑު މަޑެވެ. “ކިހިނެއްވީ؟ ރިޔާ ބަލިވީތަ؟” “އައި ޑޯންޓް ނޯ.. އަބަދު ފެންނަނީ ހާސްވެފައި ހުންނަތަން… އެހީމަ ބުނަނީ ފްރެންޑެއް ފޯނު ނުނަގާތީއޭ…އައި ތޯޓް އެއީ ޔޫ ކަމަށް…”މަލަކު ބުންޏެވެ.”މަލަކް ޖަސްޓް ޑޫ ވަން ތިންގް…. މޭކް ހާރ ސްމައިލް…މިބުނީ އެނާ ފިކުރުކުރާކަށް ފުރުސަތު ނުދޭށޭ…”ޒޯޔާ ބުނެލިއެވެ. “އޯކޭ…..ޒޯ.. ދާން ވެއްޖެ… ބައި….ހޭވް އަ ސޭފް ޓްރިޕް” އިޒާން އަންނަން އިޝާރަތް ކުރިތަން ފެނިފައި މަލަކު އަވަހަށް ފޯނު ބޭއްވިއެވެ. ***އަނެއް ދުވަސް*** އަރިޔާ ހެނދުނު ހޭލައިގެން ރީތިވެ ހުރިހާ ކަމެއްކޮށް ހެނދުނު ނާސްތާ ކުރަންވެގެން ކޮޓަރިން ނުކުތެވެ. ސިޓިންރޫމްގެ ހާލު ފެނިފައި އަރިޔާ ހުރެވުނީ އަނގަހުޅުވައިގެންނެވެ.”އޯ ގޯޝް” ސިޓިންރޫމްއެކޭ ކުޑަކުދިންގެ އުފަންދުވަހުގެ ޕާޓީއަށް ތައްޔާރު ކޮއްފައި އޮތް ހޯލްއެކޭ ތަފާތެއްނެތެވެ. އެކި ކުލަކުލައިގެ ފުއްޕާހަންތައް އެލުވާފައި ހުރި އިރު ‘ވެލްކަމް ހޯމް ބްރޯ’ގެ ބެނަރއެއް ހަރުކުރެވިފަވެއެވެ. އަރިޔާހަމަ ބިމަށް އައުމާއެކު އެނާ ބަދިގެއަށް ވަދުނެވެ. ކޮފީތައްޓެއްހަދާލުމަށްފަހު އޭނާ ބަދިގެއިން ގޯތިތެރެއަށް ނުކުމެވޭގޮތަށް ހަދާފައިން ދޮރާއި ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. އަރިޔާ ދޮރުކަނީ ގައި ލެގިލުމަށްފަހު އަރިޔާ ފުންވިސްނުމަކަށް ގެނބުނެވެ. ބަދިގެއަށް ވަދުނު މަލަކުއަށް އަރިޔާ ހުރި ގޮތް އަރިޔާ ފިކުރު ކުރަނީކަން އެނގުނެވެ. މަލަކު ބަލާކަށްނުހުރެ އަރިޔާ އަތުގައި އޮތް ކޮފީތަށި އަތުލިއެވެ.”ދެން މަގޭ ކޮފީތަށި… މަލަކޫ” މަލަކު ކޮފީ އެއްކޮށް ހުސްކޮށްލިތަންފެނިފައި އަރިޔާ ރުޅިއައިކަމަށް ހެދުނެވެ.”ދެން އަރިޔާ ….. ކޭކް އަޅަންއުޅެބަލަ އެމީހުން އަންނަންވާއިރަށް ނިންމާލަންޖެހޭ ” މަލަކު ޒޯޔާ ބުނިފަދައިން އަރިޔާ ކަންކަމަށް ފިކުރުކުރާކަށް ފުރުސަތުނުދޭން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.”ހޫމް…. ހިނގާ” އަރިޔާ ހިނިތުންވެލަމުން ބުނެލިއެވެ. ***2 ގަޑިއިރު ފަސް**** “ފައިނަލީ” އަތްފޮޅާލަމުން މަލަކު ސިންކު ކައިރިއަށް ޖެހިލިއެވެ. ކޭކްއަޅަންވެގެން އަރިޔާ  ގިނައިރު ކޮޅަށްހުރުމުގެ ސަބަބުން ފަޔަށް ތަދުވާތީ އޭނާ ގޮނޑިއެއްގައި އިށީނދެ ކޭކަށް ނަޒަރެއް ހިންގާލިއެވެ. އިޒާން ބުނިގޮތަށް ޗޮކޮލެޓް ކޭކް ވަށައިގެން ޗޮކޮލެޓް ފްރޮސްޓިން އަޅަލެވިފައިވާއިރު އޭގެމަތީގައި ޗޮކޮލެޓް ސްޕްރިންކަލްސް އަޅާލެވިފައިވެއެވެ. އެވަގުތު އޭނާ ހަނދާނަށް އައީ އޭނާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕައަށްފަހު އޭނާ އަށް އަލާލި އަދި އޭނާ އަށް ދިރިއުޅެން ދަސްކޮށްދިން އަޒުރާމަތިންނެވެ. އަޒުރާގެ ސޫރަ ލޯކުރިމަތިން ސިފަވި ހިނދު އޭނާގެ ދެލޮލުން ކަރުނަތިއްކެއްވެއްޓުނެވެ. އޭނާ ހިތާހިތުނ އަޒުރާ ހެޔޮހާލުގައި ލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރެވުނެވެ. ހިޔާލުތަކުގެ ތެރޭ އެނބުރި އިން އަރިޔާ ސިހިގެން ދިޔައީ އިޒާންގެ އަޑުންނެވެ.”އަރިޔާ…ކޭކް ރެޑީތަ؟އަވަސްކުރޭ” އަރިޔާ ކޭކް ނިމިއްޖޭބުނުމުން އިޒާން ކޭކްހިފައިގެން ސިޓިންރޫމް އަށް ނުކުތެވެ. އަރިޔާ ސިޓިންރޫމްގައި ތިބިކުދިންނަށް ބަލާލިއެވެ.ކުދިންތައް މައިދޮރުގެ ދެފަރާތުގައި އެތުރިގެނ ތިބިއެވެ.އަރިޔާ އެކަމުގައި ބައިވެރިވާން ހިތްއެދުނަސް އެނަ ބއިވެރިކުރާނެކަމުގެ އެއްވެސް ޔަޤީންކަމެއް ނެތެވެ. އޭނާ އަކީ ނިކަމެތި ފަޤީރެކެވެ. މަންމަ އާއި ބައްޕަ މި ދުނިޔޭގައި ތިބިނަމަ އަރިޔާގެ ދިރިއުޅުން ތަފާތުވާނެކަން ޔަގީނެވެ. ކެތްތެރިވެލަމުން އަރިޔާ ބަދިގެއަށްވަދުނެވެ. އެތަން މަލަކުއަށް ފެނުނެވެ.

9

ލޯބިވެވުނީ އެވެ. – 10

ކެތްތެރިކަމެއްނެތި ދީމާ ޔުނާންގެ މޫނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން ހުރީ ޔުނާން ބުނާނީ ކީކޭ ކަން ޚިޔާލަށްވެސް ގެންނަން ނޭނގޭ ހާލުގައެވެ. “މި ކައިވެނި ކުރަން ބޭނުންވަނީ ސިއްރުން.” ޔުނާން އަދިވެސް ހުރީ ދީމާ...

36

ޑިސެންބަރު ތިރީސް އެކެއް 1

ބޮޑުތިކި ވާރޭގެ ތެރޭގައި ތެމި ފޯވެފައި ކުޑަ އަންހެންކުއްޖާ ހުރީ ފަސް ބުރީ އިމާރާތުގެ ޓެރަސްމަތީއެވެ. ވަށައިގެން ޖަހާފައިވާ ދަގަނޑުތަކުގެ ބޭރަށް ވާގޮތަށް ހުރި ހަނި ތަންކޮޅުގައި ހުރިއިރު އެކުއްޖާގެ ފައި ތުރުތުރުލީ...

7

މާޔޫސް ކުރުވިއެވެ.

އާޅެން ދީވާނާ ވެވުނެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ނަފްރަތާއެކު މޫނު އަނބުރާލިއެވެ. ބުޅާ ފެނުމުން ދުވާ މީދަލެކޭ އެއްގޮތެވެ. ގޮނޑުދޮށަށް ބީއްސާލި ރާޅެއް ފަދައެވެ. ބީހި އުޅުމަށްފަހު ވަކިވެ ދިޔައީއެވެ. މަފަކީރުގެ ކުށަކީ...

21

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 3

ދެމީހުންވެސް ގެއިން ނިކުމެ ސުކޫލަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. ކުރިއަށް ހިނގަމުން ދިޔަ އަޝްރާ އާއި މިންހާ ފަހަތަށް ބަލައިލީ މީހަކު ތުމުން ފުމެލި އަޑުއިވުމުންނެވެ. ފަހަތަށް ބަލައިލިއިރު ރަތް ކުލައިގެ ގަމީހަކާއެކު ކަޅު ކުލައިގެ...

8

ލޯބިވެވުނީ އެވެ. – 9

ދީމާ އޮތީ ހިތްހަމަ ޖެހިފައެވެ. ތުންފަތަށް ވެރިވެފައިވާ ހިތްގައިމު ހިނިތުންވުމުން އެކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދޭހަވެއެވެ. “ޔުނާންއަށް އެނގިއްޖެއްޔާ އޯ.” ދީމާ މޯޅިއަކަށް ދެމިލަމުން އެއްވެސް ފޭރާމެއް ނެތް އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ބެޑްޝީޓް...

9

ހަދިޔާ (ނުވަވަނަ ބައި)

“އަދި އެ ގޮލާއަށް ކެރިއްޖެ މަ ރިޕޯޓް ކުރަން! މަ!! އޭނައަށް ނޭނގެނީ މަށަކީ ކާކުކަން. މަރާލާނަން އޭނަ. މަރާލާނަން!!!” ލިއާމް އިރަށްއިރަކަށް ހަރުވަމުން ދިޔަ އަޑުން ބުނެލި ވާހަކައާއި އެ ވާހަކަ...

13

ޔޫމީ

  އަހަރެން އިނީ އޮފީހުގައެވެ. ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައް ބައިވަރެވެ. އެހެނަސް، އެއްވެސްކަމެއް ކުރާ ހިތެއް ނެތެވެ. ވަގުތަކީ ހެނދުނުގެ ވަގުތެވެ. ކަމެއް ނުކުރެވި މޫޑު ކަޓާފަައި އިންނަތާ ގަޑިއިރެއް ވަނީއެވެ. ވާނީވެސް...

10

ލޯބި 8 ވަނަ ބައި

އުޑުމަތީގައި ވިލާ މަދު، ރީތި ދުވަހެކެވެ. ވައިމަޑުވެ، ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު ވަނީ ސާފު ބިއްލޫރިކޮޅެއް ފަދައިންނެވެ. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައި އައި ލޯންޗު ރަށުގެ ބަނދަރާއި ކައިރިކޮށްލިއެވެ. މާޔާ އުރާލައިގެން ލޯންޗުން ފޭބުމަށްފަހު...

2

ދޫކޮށްފައި ނުދޭ ލޯބިވާ.. ( 4 )

”  މަންމާ.. ޒައިނޫ!!!” ކަންފަތް ފަޅައިންދާ ވަރަށް މިޝްޔާ ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. އެއަޑަށް ކޮޓަރި ދޮރު ވެސް ހުޅުވުނެވެ. ” ހަހަހަހަ.. ”  ފަޒްލާ ދޮރު ހުޅުވާލިގޮތަށް ފެށީ ހޭށެވެ. ” ކޮބާ މީޝް.....

4

މާާޒީގެ ޞަފްޙާތައް (ފުރަތަމަ ބައި)

މުޅި ތަނުގައި ވަނީ މީހުންގެ އަޑުތައް ގުގުމާލާފައެވެ. އެކި މީހުން ކުރަނީ އެކި މަސައްކަތެވެ. އެކަކު ފިތަކަށް ފިއްތާލާ އަޑު އިވޭ އިރަށް އނެއްފަރާތުން އެއްޗެއް ގޭނޭ އަޑު އިވެއެވެ. ހަނާގެ މޫނު މަތިން މާޔޫސް ކަން ފެންނަން ފެށިއެވެ. މިއަދަކީ އެހެން ދުވަސް ދުވަހަށް ވުރެ އޮފީސް މާ ބޮޑަށް ވެސް ބިޒީ ދުވަހެކެވެ.ހަނާގެ ހިތަށް އަރަނީ މިކަހަލަ ދުވަސް ދުވަސް ވެސް މީހުންނަށް އާދޭބާއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ހަނާގެ ޑެސްކާއި ޖެހިގެން އިން ކުޑަދޮރަށް ބަލައި ހަނާގެ އެ މާޔޫސްކަން ގެއްލިގެން ދިޔަ ކަހަލައެވެ. އޮހޭ ވާރެއަށް ބަލަމުން ހެވެމުން ދިޔައެވެ.ކުޑަދޮރު ހުޅުވާލާ ވާރޭ ތިކި ތިކީގައި ބީހެމުން ލަދު ރަކި ވަމުން ދިޔައެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސުގައި ބައްދާލައިފައި ލަދުގަންނަ ގޮތްވެސް ވެއެވެ. ވަރަށް ފުން ޚިޔާލުތަކެއް ތެރެއަށް ހަނާ ގަރގުވެއްޖެކަން ޔަގީނެވެ. ކުއްލިއަކަށް ހަނާގެ މޫނުގެ ކުލަވަރު ބަދަލުވެ އެ މާޔޫސް ކަމަށް އެނބުރި އައިސްސިއެވެ. ވަރަށް އަވަސް އަރުވާލާފައި ކުޑަ ދޮރު ލައްޕާލުމަށްފަހު ގޮނޑީގައި އިށީނދެ ޑެސްކްގައި ބޯ ޖަހާލިއެވެ. އަދި އިރުކޮޅަކުން ތެދުވެ ލޮލުގައި އޮތް ނަންބަރު އައިނު ނަގާ އިސްތަށިގަނޑުހާވާލުމަށްފަހު ބޯޖަހާލިއެވެ. ހީވަނީ ދެންމެ ދެންމެ ހަމަ މީހަކު ހަނާ އާ ދިމާލަށް އެއްޗެހި ކިޔާ ދެރަކޮށްލިހެންނެވެ. ހަނާގެ މޫނު ކުޑަދޮރާވީ ފަޅިއަށް އަނބުރާލުމަށްފަހު އޮތީ މަޑުމަޑުންނެވެ. އެއްވެސް ކަހަލަ އަސަރެއް މޫނުމަތިންނެއް ނުފެނެއެވެ. މަޑު މަޑުން އިނދެގެން ހަނާގެ ޙަޔާތުގެ ޞަފްޙާތައް މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިއަށް އުކާލިއެވެ. އަދިވެސް ހަނދާންވަނީ އެދުވަސްތަކެވެ. އަދިވެސް ހީވަނީ އެއީ ކުރިމަތީގައި ވޭވޭ ހުންނަ ކަމެއް ހެންނެވެ. އަނދުނުގެ ކަޅު ކުލައާއި އެކީ ކަރުނަތައް މޭޒަށް އޮހެމުން ދިޔައެވެ. ހަނާ އަށް ހީވަނީ މުޅި ދުނިޔެ އަނދިރި ވެއްޖެހެންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކަމާއި އަދިވެސް ހަނާ ދެރަވެއެވެ. އެ މަޑުމައިތިރި ވަގުތު ތައް ހަނާ އެ ހޭދަކުރަނީ މާޒީގެ އެ ޞަފްޙާތއް ތެރޭގައެވެ. ކުރިމަތިން ފެންނަނީ ވަރަށް ބައިވަރު މީހުން ޕާރޓީ ކުރާ ތަނެވެ. ސަކަރާތް ޖަހާ މަންޒރެވެ. އަޑު އިވެނީ ހޭ އަޑެވެ. އެކަކު އަނެކަކު ނަށަން ވެސް ނަށައެވެ. ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ދެ މީހުން އެކުގައި އުނގަނޑަށް އަތްލައިގެން ނަށާ ތަން ވެސް ފެންނަހެން “ހަނާ!”ހަނާ”!”ހަނާ!” ހަނާ އަށް ކުއްލި ސިހުމެއް ލިބި އެ ޞަފްޙާތައް ތެރެއިން ބޭރަށް އާދެވުނީ ނަހޫ ގޮވާލުމުންނެވެ. ލިބުނު ސިހުމާ އެކީ “އާނ! އާނ! ކިހިނެއްވީތޯ ސުވާލުކުރިއެވެ؟ ހިނގާބަ ބްރޭކަށް ދާން! ކިހާ ބަނޑުހައި!ހަނާ އަށް ކަމެއް ވީތަ؟ ނަހޫ އެއްފަހަރާ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ދެއްކިއެވެ. ނަހޫ އަކީ އޮފީހުގައި ހަނާ އާއި އެންމެ ގާތް ކޮށް އުޅޭ ކުއްޖާއެވެ. ދެމީހުންނަކީ ވަރަށް ސަކަރާތް ޖަހާ ދެމީހުންނެވެ. ދުވަސް ނިމުމަށްފަހު ގެއަށް ދިއުމަށް ފަހު ހަނާ ފެންވަރައިލައިގެން އެރީ ޢިޝާ ނަމާދަށެވެ. އަދި ނަމާދުކޮށް ނިމި ދުޢާ ކުރަމުން ދިޔައީ ރޮމުންނެވެ. ހަނާ އޮފީހުގެ ބައެއް މަސައްކަތް ކުރަނީ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތު ތަކުގައި ގޭގައެވެ. އޮފީހުގައި ހިސާބުތަކެއްގައި މައްސަލަތަކެއް އުޅޭތީވެ އެކަމާއި ވިސްނާ ފިކުރުކޮށް ކަން ކަން ޙައްލު ކުރަން އިން ވަގުތު އެއްފައި ގޮނޑިއަށް އަރުވާލައި ކަކުލުގައި އަތް އަޅުވާފައި ބޮލުގައި އަތްވިއްދައިގެން އިނދެ ގަލަމުގެ ކޮޅު އަނގައަށް ލައިގެން ވިސްނަމުން ދިޔައެވެ. އަވަދިނެތި އުޅެފައި ހަނާ އަށް ގަޑިއަށް ބަލައިލެވުނު އިރު ގަޑިން މެންދަމުން އަނބުރާ 2.00 ޖަހަނީއެވެ. ހަނާގެ ގަޔަށް ހީވީ އެވަގުތު ކަށްޓެއް ހަރާލި ހެންނެވެ. އަވަސް އަވސް ކޮށްލާފައި ނިދަން އޮށޯތެވެ. ދެއަތް ބޯ ދަށަށް ލުމަށްފަހު އެނބުރެމުން ދިޔަ ފަންކާ އަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިގެން އޮށްވަ ފެންނަނީ ހަނާ އެންމެންގެ ތެރޭގައި ތަށްޓެްއ ހިފަހައްޓައިގެން މޭޒެއްގެ ކަނުގައި ރަތް ކުލައިގެ، ކަކުލާއި ހަމަ...