Category: ލޯބި

15

ރާސްތާ2 އަށާރަ ވަނަބައި

އައިރާ އާދައިގެ ގޮތަކަށް ތައްޔާރުވެގެން ނުކުތެވެ. އޭނާގެ މޫނުން ރަތްކަން އަދިވެސް ނުފިލައެވެ. ދެލޯ ދުޅަވެފައި ހުރިއިރު ތުންފަތްވެސް ހުރީ ހިކިފައެވެ. އިސްރާ ތައްޔާރުވެގެން އައުމާއެކު އިސްރާއާއެކު ހޮސްޕިޓަލަށް ދާން އައިރާ ނުކުތެވެ....

36

ވަޢުދު (ތިރީސްވަނަ ބައި)

އެހެންކަމުން މަލާކަށް ހިނގޭނެނަމައޭ އެދުވަހު އަޔާޒްގެ ހިތަށްއެރީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށެވެ. ހަމައެއާއެކު މަލާކަށް ނުހިނގެނީ ކީއްވެކަން އޭނައަށް އެނގޭކަން ވެސް އެނގުންވިއެވެ. އޭނަ މިހާތަނަށް އައިއިރު މަލާކަށް ފަރުވާ ނުކުރީ ކީއްވެތޯ ހިތް...

23

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 13

ދެލޯ މެރެމުންދިޔަ ޔަނާލް ފެނި އިކާންއަށް ޔަނާލްގެ ނަމުން ގޮވާލާ ދުވެފައި ގޮސް ޔަނާލްގެ ހަށިގަނޑުގައި ހިފަހައްޓާލެވުނީ ކިރިޔާއެވެ. އޭރު ޔަނާލްގެ ހަށިގަނޑުގައި އެއްވެސް ހަރަކާތެއްނެތެވެ. ދެލޯ މެރިފައިވީއިރު މޫނު މަތީގައިވީ ވަރުބަލިކަމެވެ....

22

ރާސްތާ2 ސަތާރަވަނަ ބައި

އަލައިކާ ފަހަތުން ހިނގައިގަތް އައިރާއަށް ހުއްޓެވުނީ އޭނާ އަތުގައި މީހަކު މީހަކު ހިފެހެއްޓުމުންނެވެ. އައިރާ އެނބުރިފައި ބަލާލިއިރު އޭނާ އަތުގައި ހިފައިގެން ހުރީ ޔާޒްއެވެ. ޔާޒް އެގޮތަށް އޭނާ އަތުގައި ހިފައިގެން ހުރުމުން...

23

ލޯބި ނުވެވުނު ނަމަ -8-

“އޯވވހްހްހްހް ހިނގާ ދާން.” މަލްޝާ އެހެން ބުނުމަށްފަހު ދާން ހިނގައި ގަތެވެ. 3 އަހަރު ފަސް. މަލްޝާ ލޯގަނޑު ކުރިމަތީ ހުރެ މަލްޝަގެ އަމިއްލަ ސޫރަ އަށް އެއްފަހަރު ބަލާލިއެވެ. ކަޅު ކުލައިގެ...

13

މޫނޭ ތިއީ ހިތް އެދޭ (1)

އިރު އޮއްސެމުން އައި އިރު މުޅި އުޑުމަތި ވަނީ އަނދުން ކުލައިގެ ވިލާތަކުން ބައްދާލާ ވިއްސާރައިގެ ކުލަވަރު ދައްކާލާފައެވެ.  ފަޒާގެ ހިމޭންކަން މުގުރަމުން ދިޔައީ ތޮށިގަނޑު މަައްޗަށް ބިންދަމުން ދިޔަ ބިޔަ ރާޅުތަކެވެ. އުޑުމަތީގައިވީ ވިލާތައް ބޯވަމުން ދިޔަ އިރު ވައިރޯޅިތަކުގައިވީ ފިނިކަން ދިޔައީ އިންތިހާއަށް އިތުރުވަމުންނެވެ.ވަޔާއިއެކު ވާރޭގެ ހިމަހިމަ ތިކިތައް ބޯވަމުން އެކި ދިމަ ދިމާއަށް ބުރުއްސަމުން  ދިޔައިރު ތެމިދާނެ ކަމުގެ އެއްވެސް ފަރުވާލެއްނެތި އިން އިސްރާއަށް ސިހުން...

9

ހުރީމެ އިންތިޒާރުގަ (4)

ކަޝަފް އެމީހަކަށް ގެނައި ހަދިޔާ އެމީހަކަށް ދެމުންދިޔައެވެ. ހުސްވެސް އަގުބޮޑު އެއްޗެއްސެވެ. ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެންމެ ގުޅޭނެ ހެދުމެވެ. މީރުވަސްދުވާ ސެންޓާއި އެކިކަހަލަ ޗޮކުލެޓެވެ. ” ބައްޕައަށް ހީވަނީ މިގަމީސް މާ...

1

ހިތްހަލާކު

މުސައްނިފާ : ރޯޒީ ޝަރީފް ހިތްހަލާކު އެނދުގެ ފަރާތް ފަރާތަށް ފުރޮޅި ފުރޮޅި އޮތީ ކިހާ އިރެއް ވަންދެން ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. މަގުމަތިން އިވެމުންދިޔަ ބަރުގޮނު އަޅާ އަޑު ހުއްޓުމެއްނެތި އޭނާއަށް އިވެމުން ދިޔައެވެ....

21

ވަޢުދު (ނަވާވީސްވަނަ ބައި)

“އަސްލު…..ކުޑަ ވާހަކައެއް ދައްކާލަން އަހަރެން މަލާކް މިތަނަށް މިގެނައީ…” ލުއި ހިނިތުންވުމަކާއެކީ އަޔާޒް ބުނެލި އެ ވާހަކައިން މަލާކްގެ މެއަށް ފިނިވެގެން ދިޔައެވެ. އެއީ އަޔާޒްގެ ދުލުން ދެން އިވިދާނެ ވާހަކައަށް އޭނަ...

17

އެދިގެން ތި ލޯތްބަށް 14

“ނާއިލް!” ނަރީމާ ނިކުންނަމުން ނާއިލްއަށް ގޮވާލުމުންވެސް ނާއިލް ނުނިކުތުމުން ނަރީމާ ނިކުތީ ނާއިލްގެ އަތުގައި ހިފައިގެންނެވެ. “އޭރު ވީ ކަންތަކުގަ އިޝާމްގެ ކުށެއް ނެތް ކަން ނޭނގެނީ އަހަންނަށް އެކަނިތަ؟ އެހެންވެ ދޯ...

30

ތެދުވެރި ލޯބި- 6

އައިޝަން ބުނި ގަޑި ޖެހޭތީ ޔާޝާ ބާރު ހިނގުމެއްގައި މަގުމަތީގައި ހިނގާފަ ދަނިކޮށް ފިހާރައަކުން ނިކުތް ޒުވާނަކު ގައިގަ ޖެހި ޔާޝާ ވެއްޓެމުން ދަނިކޮށް އެޒުވާނާ ގެ ދެއަތުން ޔާޝާ ވެއްޓުނަ ނުދީ...

13

ނޭނގިހުރެ ވެވުނު ލޯބި (10 ވަނަބައި)

ސާއިލާ އިކާން އާއި އިކާންއަށް ކަމުދާ ފަދަ އަންހެން ކުއްޖަކާ ދިމާވިތޯ ސުވާލުކުރުމުން އިކާން ކޮންމެފަހަރުކުވެސް އަދި އިކާންގެ ހަޔާތަށް އެފަދަ ކުއްޖެއް ނާންނަ ކަމަށް ބުނާތީވެ އިކާންގެ ހަޔާތަށް ރަނގަޅު އަންހެންކުއްޖެއް...

7

99

” ސަޕްރައިޒް ” އައިޝާގެ ލޯ މަތީގައި އަޅާފައިވާ އަތް ނައްޓައި ލަމުން ވާރިޝް ހީލި އެވެ. އެ އާއި އެކު އައިޝާ މަޑުމަޑުން އޭނާގެ ދެލޯ ހުޅުވާލި އެވެ. ފެނުނު މަންޒަރުން...

4

ނާކާ – (އެޕިސޯޑް 06)

ޝައިހާގެ ގެއިން ނުކުމެގެން ފަތީން އައިސް ގެޔަށް ވަތްއިރު ފައުޒާ ސިޓިންގްރޫމް ސޯފާމަތީގައި ފޯނެއްގައި އިނެވެ. ފަތީން ކޮޓަރިއަށް ދިޔައީ ފައުޒާއާއި ސަމާސާ ކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އޭނާގެ އިސްތަށިގަނޑަށް ދަމާލާފައެވެ. “ދެން މަ...