Category: ލޯބި

30

ނާއިންސާފް 12

ހަވީރު އައިގޮތަށް ކޮޓަރީގައި އޮތީ ނުކުންނަން ބޭނުންނުވެފައެވެ. ދިޔައިރުވެސް، މިފަދަ ކަމެއް ވާނެކަން އިނގެއެވެ. އެކަމަކު، ލީޒް ބުނުމުން ނޫނެކޭ ނުބުނަން ވެގެން ދިޔައީއެވެ. ކިތަންމެ ޗިލްކޮށް އެމީހުން ކުރިމަތީ ވާހަކަ ދެއްކިޔަސް،...

6

ކުށަކާ ނުލާ 4

ހުދާ އަވަސް އަވަހަށް ފޯން ނަގާ ބަލާލި އިރު ގުޅަނީ ނިހާލްއެވެ. “ނިހާލް!” ހުދާއަށް ގޮވާލެވުނެވެ. “ބެލްކަނީ ދޮރު ހުޅުވާލަބަލަ، އަހަންނޭ” ނިހާލް އެހެން ބުނުމާއެކު ނަދާގެ އަތުން ދޫކޮށްލާފައި ގޮސް އެ...

9

އަސްލާން 2

“ރޭ ދަންވަންދެން ކަލޭ ވާހަކަދައްކީ ކާކާ؟” ހިލްމީގެ ސުވާލުން އަހަރެން ހާސްވިއެވެ. އަނެއްކާ އަސްލާންގެ އަޑު އިވުނުބާއޭ ހިތަށްއެރިއެވެ. ******************************* “ނިދީގަ ކަމަށް ވާނީ.” އަހަރެން އޮޅުވައިލީމެވެ. ހިލްމީ އިތުރު އެއްޗެކޭ ނުބުނެއެވެ....

28

ނާއންސާފް 11

“އެއީ ކައެ ގަސްދުގަ ކުރި ކަމެއްނު..” ކޮފީތަށީގައި ތުންޖަހާލިތަނާ އަފްޒަލް ބުނެލި އެއްޗަކުން، އަހަރެންނަށް ހީވީ މީހަކު ކަރަންޓު ޝޮކެއް ދިންހެނެވެ. ހޫނު ކޮފީތަށި ގަޔަށް ވެރުމުން، ވީ އުނދަގޫ، ބޮޑު ކަމަކަށް...

24

ފެވިފާ ތިނަން ވެޔޭމިހިތުގާ 7

” އަމް ސޮރީ” އެންމެ ފަހުން ނީނދެވިގެން އީޝަލް ބުނެލިއެވެ. ޝާން ކޮންކަމަކާ ތޯ އަހާފަދަ ގޮތަކަށް އެއް ބުމަ އަރުވައިލިއެވެ. ” ޢެއީ…… ތިއްތި ކަންތަށްކުރި ގޮތުން ، އަމް ރިއަލީ...

10

ޝާޒްލީން-1

ރޭގަނޑުގެ ހަމަހިމޭން ވަގުތެވެ. ރަށުގެ އެއްފަތުގައި ހުރި ގޭގައި މޫރިތިވި ކީރިތި ޤުރުޢާންގެ އަޔާތްތަށް ކިޔަވަމުން ދިޔައީ ނުހަނު ފަރިތަކަމާއި، ތަޖްވީދުގެ ހަމަތކަށެވެ. ސޫރަތަކަށްފަހު ސޫރަތެއް ކިޔަވަމުން ދިޔައެވެ. ޤުރުޢާން ކިޔެވުމަށް މަސްއޫލްވެފައި...

11

ހިތި ހަނދާން 10

“މަގޭ ދަރިފުޅަށް ކިހިނެއްވީ؟ އާމިރު މި ސުވާލު މަންމައާއި ކުރިއިރު ވެސް އާމިރުގެ ހިތް ތެޅޭ އަޑުއިވެއެވެ. “ދަރިފުޅު އޮތީ މަރުވެފަ” އައިމިނަ އުންދަގުލުން ބުނެލިއެވެ. އައިމިނަގެ އަޑުއިވުމާއި އެކު އާމިރު އަށް ބާރަށް ރޯންފެށުނެވެ. “ތިހެނެއް ނުވާނެ. އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު އަހަރެން ބޭނުން” އާމިރު ރޮމުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. އާމިރު އިނީ ބަލިމީހުނަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން އަންނަ މީހުން ތިބޭ ކޮޓަރީގެ ގޮނޑިއެއްގައި އިށީންދެގެންނެވެ. ދަރިފުޅު މަރުވި ޙަބަރު ލިބުނު ފަހުން މިހާރު ދުވަސް ކޮޅެއްވެއްޖެއެވެ. އެދުވަހު އާމިރުގެ މަންމަ އާމިރުގެ މޫނު މަތީ ވަރަށް ބާރަށް ޖެހިއެވެ. އައިޝާގެ ފަހަތުން ނުކުންނަން ދަމުން ވައި އަޑަކުން އަލީވެސް ބުނެލީ “ތި ކަހަލަ ނުަލަފާ މީހެއްގެ ކިބައިން އުންމީދު ކުރެވޭނީ ވެސް ތިކަހަލަ ނުބައި އަމަލެކެވެ” އާމިރު ވަނީ ހިތާމައިން ހަދާނެ ގޮތް ހުސްވެފައެވެ. ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް އާމިރުގެ ގޭ މީހަކު ހޮސްޕިޓަލަށް އަޔަސް ޑޮކްޓަރު ކައިރިން ނަތާގެ ހާލު އަހާލުމަށް ފަހު ދަނީއެވެ. އާމިރު އަކީ އެތާ އިންމީހެއް ކަންވެސް ނުދަނެއެވެ. ދުވަހަކު ވެސް އާމިރު އަދި މިވަރަށް އެކަނިވެރި އެއްނުވެއެވެ. އާމިރުގެ ކިރިޔާވެސް އުންމީދަކީ ނަތާއެވެ. އެކަމަކު ނަތާ އެވަނީ އާމިރުގެ އަޑު ނުއިވޭހާ ދުރުގައެވެ. އާމިރު ގެ އެތަށް މަސަތްކަތަކާ ބިރު ދެއްކުމުންވެސް ޑޮކްޓަރުން ވަނީ އާމިރު އަށް ނަތާގެ ހާލު ފެނުމުން ކެއްނުވާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.  ނަތާގެ ހާލު ގޯސް ކަމުން އެމީހުން ނަތާ ބާއްވަނީ ހޭނަށް ތާފައެވެ. ސަބަބަކީ އެތަކެއް ހޮޅިތަކަކާ މެޝިން ތަކެއްގެ އެހީގައި ނަތާ އޮތުމުންނެވެ. “އާމިރު” މީހަކު ގޮވާލި އަޑަށް އާމިރު ސިހިފައި ބަލާލީ އެފަލުންނެވެ. ސަބަބަކީ މި ހުރިހާ ދުވަހުވެސް ޑޮކްޓަރުން ފިޔަވާ އިތުރު އެއްވެސް މީހެއް  އާމިރު އަށް ގޮވާފާއި ނުވުމުން އާމިރު އުންމީދު ކުރީ އުފާވެރި ޙަބަރަކާއިގެން ޑޮކްޓަރު އައީ ކަމަށެވެ. އާމިރުގެ ހިތްވަރު އެލުނީ ކުރިމަތިން ނަތާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ ފެނުމުންނެވެ. “އޭނާ އަށް ކިހިނެއްވީ”؟ އާމިރު ވިސްނާލިއެވެ. އަދިވެސް ނަތާގެ މަންމަ ނަތާގެ ނަމުންވެސް ގޮވަން އިންކާރުކުރުމުން ނެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އާމިރު އަނެއްކާ ވެސް އަމެއްލަ ނަފްސު ކުއްވެރި ކުރިއެވެ. “ކާރު އެކްސިޑެންޓެއް ވީ” އާމިރު ބުނެލިއެވެ. “އޭނާ ދުނިޔޭގައި ހުންނާނެތަ؟” “އަދި ނޭންގެ އެއްޗެއް ބުނާކަށް. ޑޮކްޓަރުން އަހަރެން ގެ އެފަދަ އެއްވެސް ސުވާލަކަށް ޖަވާބެއް ނުދޭ” އާމިރު ދެރަވެލާފައި ބުނެލިއެވެ. “އޭނަ ދިރި ހުރުމުގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނެއް” ނަތާގެ މަންމަ ރަހުމު ކުޑަ ގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ. ނަތާގެ ބައްޕަ ނަތާގެ މަންމަ އަށް ބަލާލީ ރުޅިވެރިކަމާއެކުގައެވެ. ނަތާގެ މަންމަ މިފަދަ ގޮތަކަށް ވާހަކަދެއްކުމުން އެއްޗެކޭ ބުނުމަށް އަނގަ ހުޅުވާލިތަނާ އާމިރު ވާހަކަ ފެށިއެވެ. “އޭނާ އެއްވެސް މީހަކަށް ކަމެއް ގޯސް ކޮށެއް ނުކުރޭ. އެއީ ތި މިހުންގެ ދަރިފުޅެއްނު؟” އާމިރު ސުވާލު ކުރިއެވެ. “މިހާރު އެއީ އަހަރެންގެ ދަރިއެއްނޫން” ނަތާގެ މަންމަ ޖަވާބުދިނެވެ. އަދިވެސް ނަތާގެ ކުށެއް ނެއްކަމަށް ނަތާގެ މަންމަ ގަބޫލު ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ....

16

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ…37

ސްކޫލަށް ދެދުވަހު ހަމްޒާ ސަލާން ބުންޏެވެ. އެދެދުވަހު ރައިހަނާގެ މޫނު ނުފެނުމުން ހަމްޒާގެ ހިތް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ވަނީ ނުތަނަވަސްވެފައެވެ. އެދެދުވަހު އަންޖަލް އޭނާގެ ހާލު ބަލަން އަންނައިރު ރައިހާނާ އާދޭތޯ ހިތާހިތުން...

9

ޝާޒްލީން-ޓުރެއިލާރ

ރަށުގެ އެއްފަރާތެއްގައި ހުންނަ ގެއެކެވެ.މި ގެއަކީ ގަސްގިނަ ބޯ ޖަންގައްޔެއްގައި ހުންނަ ގެއެކެވެ. މި ގޭގައި ދިރުއުޅެނީ ޝާޒްލީންއާއި އޭނާގެ މަންމައެވެ. މި ގެއަށް ކޮންމެއްސް ވަރެށްގެ ބިރވެރިކަން ވެރި ވެފައިވެއެވެ. އެއީ...

39

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 37

މޫސުމް ގޯސް ރެއަކަށްވާތީ މަގުތައް އޮތީ ފުދޭވަރަކަށް ހިމޭންކޮށެވެ. ނައިނާ މަގުތައް ކަޑައްތުކުރަމުން ގޮސް އަނދިރިގޯޅިގަނޑަކަށް ވަނުމާއިއެކު ފަހަތުން ފިޔަވަޅުތަކެއްގެ އަޑުއިވިފައި ފަސްއެނބުރި ބަލާލިއެވެ. ހުސްކޮށްވާ ގޯޅިތެރެއަށް ނަޒަރެއް ހިންގާލަމުން ނައިނާގެ ފިޔަވަޅުތައް...

5

ކުށަކާ ނުލާ 3

އެ ގޮތުން އެ ހަތަރު ކުދިންގެ މެދުގައި އުފެދިފައި ވަނީ ވަރަށް ގާތް އެކުވެރި ކަމެކެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އަޔާޒް އާ ނަދާގެ މެދުގައި އޮތީ މިސާލެއް ފަދަ އެކުވެރި ކަމެކެވެ. ނަދާގެ...

41

ވާނަން އުމުރަށް – 1 –

އިރު އޭގެ ވާޖިބުއަދާކުރުމަށް ފަހު ދުނިޔެއަށް އަލްވަދާއުކީ ވަގުތެވެ. ގޮނޑުދޮށަށް ރާޅު ބީއްސާލާ އަޑު ރީތިކޮށް އިވެމުން ދިޔައެވެ. މި ހިތްގައިމު މާހައުލުގެ ހަމަހިމޭންކަން ނައްތާލީ ގޮނޑުދޮށުގައި އިން ޒުވާނާގެ އަޑުންނެވެ. މޫދާ...

8

އަހަރެން…… ޓްރެއިލާ

ދުނިޔެ އަކީ ހާދަ އެހެން ކަހަލަ ތަނެކެވެ. އަހަރެން ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި މީ އެއް ވެސް އިންސްފެއް، ހަމަ ހަމަ ކަމެއް އޮތް ތަނެއް ނޫނެވެ. މި ތަނުގައި އެއްބަޔަކު އުފަލު...

ބަދަލު ވި ހަޔާތް [ޓްރެއިލާ]
11

ބަދަލު ވި ހަޔާތް [ޓްރެއިލާ]

[މި ވާހަކަ އަކީ އަޅުގަނޑު މިި ސައިޓުގައި ހިމަނާ ދުެވަނަ ދިގު ވާހަކައެވެ. ކުރިިންް ލިޔުނު ވާހަކަ އެކޭ އެއްފަދިން މި ވާހަކައަށްވެސް ކިޔުންތެރިންގެެ ސަޕޯޓު ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަމެވެ.] ނޯޓު:މިއީ ދީނީ...

25

ލޯބި ވީ މޭ އެހެނަސް ޓްރެއިލާރް

ޢޭ.ޑީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލް ތެރެވަނީ ހަލަބޮލި ވެފައިއެވެ. ޑޮކްޓަރުން ނާއި ނަރުހުން ހަރަކާތް ތެރިވަމުން ދާ ތަން ފެނެއެވެ. އެއިން ކޮންމެ މީހެއްގެ މޫނު މަތިންވެސް ފެންނަނީ ކަމަކާ ހާސްވެފައިވާ ކަމުގެ ކުލަވަރެވެ. ވާނީވެސް...