Category: ލޯބި

5

ދިނީ ޒަހަރު…. 14

13 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން…. އަނެއްދުވަހު ހެނދުނު  ސަޔަށް ހުރިހާ އެންމެން ހަމަވިއިރު މަދީ އެކަނި ރިޔާޒެވެ. އެންމެފަހުން އައިސް އެންމެންނާއި ބައިވެރިވި ފައިޒަން އޭނާގެ ބައްޕަ ސުފުރާމަތިން ނުފެނުމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރިއެވެ....

21

ލޯބި 4

”އަނެއްކާ ކިހިނެއް ވީ ދޮންތައަށް؟”ރައުލާ އަށް ލިބުނި ސިހުމާއެކު އަހާލެވުނެވެ.”ސާބަސް ރައު އައި ޑޯންޓު ތިންކު ޔޫ އެހާ އަވަހަށް އެކަހަލަ އެއްޗެއް ގަބޫލު ކޮށް ފާނެ ކަމަކަށް ދެން މި ޖެހުނީ...

32

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 25

ލަވަ ކިޔަމުންދިޔަ ވަރަކަށް ހިތަށް ކޮށްފައިވި އަސަރަކުން އިއާންގެ އަސަރުގަދަ ދެލޮލުން ކަރުނަ ފައިބަމުން ދިޔައެވެ. ކުރިއެކޭވެސް އެއްފަދައިން އިއާން އެދަނީ އޭނަގެ ހިތުގެ ޝަކުވާ ލަވައެއްގެ ސިފައިގައި ބޭރުކުރަމުންނެވެ. އިއާން އެރޭ...

11

ކުށްވެރި ނަފުސު

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ލުއިފަސޭހަ ކަމެވެ. ކޮޓަރިތެރޭ އަރާމުކުރެވުމެވެ. ހިތް އެދޭ ވަގުތަކަށެވެ. ޓީވީ ބެލުމާއި ފޯނުގައެވެ. ކެއުމާއި ބުއިމެވެ. ފުރިހަމަ ނިންޖަކަށް ފަހު އަަައު ދުވަހަކަަށް އިރުއެރުމެވެ. ދިރިއުޅުން ނުކުޅަދާނަވެފައެވެ. ކަންނެތްކަން އޭގެ އިންތިހާގަ އެވެ....

4

ދިނީ ޒަހަރު… 13

12 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން…. ޔަނާލް ކޮލެޖަށް އައިރު ދޮރުމަތީގައި ފައިޒަން އަދި ޔަޒްދާން ހުއްޓެވެ. ޔަނާލް ފެނުމުން ޔަޒްދާން އަވަހަށް އެހެން ކަމަކާއި މަޝްޢޫލުވިއެވެ. ފައިޒަންއަށް ހިނިތުންވުމެއް ދިނުމަށްފަހު ޔަނާލް އެތެރެއަށް...

23

ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ………………….! (9 ވަނަ ބައި)

****9 ގަޑިއިރު ފަސް**** ސިއްސައިގެންގޮސް އައިހަމްއަށް ހޭލެވުނީ ސައިޑްޓޭބަލް މަތީގައި ހުރި ގަޑި ސޯނާވާން ފެށި އަޑަށެވެ. ގަޑިން 07:30 ވެފައި ހުރުމުން އިތުރަށް ނިދަން ނުހަދާ އެލާމް ނިއްވާލުމަށްފަހު ތުވާލި ހިފައިގެން ފާޚާނާއަށްވަދެ ރީތިވެލައިގެން ސިޓިންރޫމަށް ނުކުތެވެ. އޭރު  އިޝްރާވެސް އުޅެނީ ސިޓިންރޫމުގައި އިލްފް ގޮވައިގެން ސަކަރާތް ޖަހާށެވެ. އައިހަމް ފެނުމުން އިޝްރާ އައިހަމަށް ރީތި ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާކޮށްލިއެވެ. “މިއުޅެނީ އައީ އަށް ގޮވަން ދާށޭ ދޯ އިލްކޮ! މިގޭގައި އެއްވެސް މީހަކަށް 7:30 ވުމަށްފަހު ނުނިދޭނެކަން އައީއަށްވެސް އެނގެއެއްނު ދޯ! އެކަމަކު ނިކުތްއިރު އެއޮށް 8 ޖަހަނީ އެހެންވެގެން ގޮވަން ދާން އުޅެނިކޮށް ވިއްޔާ ތި އައީ!” އިޝްރާ ބުނެލިއެވެ. އެއަށްފަހު އިލްފް އުރާލައިގެން އައިހަމްއާއިއެކު ކާގެއާއި ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެއްސެވެ. ގޮނޑިއެއް ދަަމާލަމުން އިޝްރާ މޭޒުކައިރީ އިށީނދެ ހަމަޖެހިލީ އަވަހަށް ސައިބޮއެލައިގެން ލުބްނާމެން އަންނަންވާއިރަށް ތަން ތައްޔާރުކޮށްލާ ހަމަޖެހިލުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. ގަޑިން 8 ޖަހާފައިވުމުން އަވަސް ކޮށްލައި ސައިބޮއެ ނިންމައި ތަށިދޮވެލައިގެން ދަމުން އިޝްރާ އައިހަމް ކުރެން އެދުނީ ސައިބޮއެލައިގެން ތަން ތައްޔާރުކޮށްލުމަށް މައްޗަށް އައިސްދިނުމަށެވެ. އެއަށްފަހު ކާމޭޒު ކައިރީގައި ތިބި އެންމެނަށް ރީތި ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔަކޮށްލުމަށްފަހު ދުވެލާފައި ސިޑިން މައްޗަށް އަރައިގެން ދިޔައެވެ. އެތަން ބަލަން ކާމޭޒު ކައިރީގައި ތިބި އެންމެން ހިނިތުންވެލައިގެން ިބީ އިޝްރާ އެ ކުރަމުންދާ ހިތްވަރަށް ހިތާހިތުން ފަޚުރުވެރިވާ ޙާލުގައެވެ. ކުޑަވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އައިހަމްވެސް ސައިބޮއެ ނިންމާލައިގެން މައްޗަށް އެރީ އަިޝްރާ އޭނަގެ ކިބައިން އެހީއަށް އެދިފައިވާތީއެވެ. އަދި އެހެންމީހުން ކުރެންވެސް މި ޕްރެކްޓިސްތައް ނިމުމުގެ ކުރިން މައްޗަށް ނޭރުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އައިހަމްވެސް އެދުނީ މިކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ޚުދު އޭނަވެސް ބޭނުންވިލެއް ބޮޑުކަމުނެވެ. މައްޗަށް އެރިއިރު އެތަނަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު ފެނި އައިހަމްވެސް ހައިރާންވިއެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ޗުއްޓީއަށް މީގެ 2 އަހަރުކުރިން އައި އިރުވެސް މިތަން ހުރީ މި ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. ކަހާލެވޭ ގޮތަށް ބޮޑު ބިއްލޫރި ދޮރެއް ލާފައި ހުރި އެ ބޮޑު ސިޓިންރޫމް ވަރަށްވެސް ހިތްގައިމެވެ. މުޅި ސިޓުންރޫމް އޭސީކޮށްލާފައި ވާއިރު އެތަނުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ބަހައްޓައިލެވިފައިވާ މިއުޒިކު ކުޅޭ އާލާތްތަކާއި ބޮޑެތި ސްޕީކަރތައް ވެގެންދިޔައީ އައިހަމް އެތަނާއި އެންމެ ގަޔާވި ސަބަބު ކަމަށެވެ. އިޝްރާއެކޭ އެއްފަދައިން އޭނާއަކީވެސް މިއުޒިކާއި ލަވައަށް ނުހަނު ލޯބިކުރާ ކުއްޖަކަށްވުމުން ފެނިގެންދިޔަ މާޙައުލަށް ވަގުތުން ހިތްޖެހުނީއެވެ. މިހާ ފުރިހަމަގޮތަކަށް މި ޕްރެކްޓިސް ތެރޭގެ ކަންތައް އިންތިޒާމްވެފައި ވެދާނެކަމަށް ފަހަރުގައިވެސް އޭނާއަށް ހީކުރެވިފައެއް ނެތެވެ. “އައީ! އައިސްވެސް މިތާ ޖެހި ބުދެއްހެންނު ތި ހުންނަނީ! މިހާރު އެއޮއްގެން 9 ޖަހަން 10 ކަށް ވީ! އަޅެ ދޭބަލަ ލުބޫމެން އައިމައި އެމީހުން ގޮވައިގެން އަންނަން. އިޝް މިދަނީ ލުބޫމެނަށް ހުރި ކޮޓަރީގެ ތަޅުދަނޑިތައް ބަލާ އިނގޭ!” އަތްމަތި އަވަސްކޮށްލާ ތަން ހަމައަކަށް އަޅުވައިލަމުން އިޝްރާ ބުނެލި ވާހަކައިން އައިހަމް ސިއްސައިގެން ދިޔައެވެ. “ލުބޫމެނަށް ހުރި ކޮޓަރިއޭ! ވަޓް ޔޫ މީން؟” ހައިރާންކަމާއެކު އައިހަމްއަށް އަހައިލެވުނު ހަމައެކަނި ސުވާލަކީ އެއީއެވެ.އެވަގުތު ހިނިތުންވެލަމުން އިޝްރާ، އައިހަމްއަށް ކަންތައްތައް އޮޅުންފިލުވައިދިނެވެ. “ބައެއް ފަހަރު މި މާސްޓަރ މައިންޑް އެއްވެސް ވަރަކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރޭދޯ! ލުބޫމެނަށް ފަސޭހަވާނެތަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ގެއަށް ގޮސް އައިސް ހަދަން؟ އެހެންވެގެން މިއަދު ލުބޫއާއި ބާން މިގޭގައި ހުންނަގޮތަށް ހަމަޖެއްސީ!ތިރީގައި ހުންނާނެއެއްނު އަދި ދެ ހުސްކޮޓަރި؟ އެ ދެ ކޮޓަރި އެއީ ލުބޫމެނަށް މިއަދު އިނގޭ!” އައިހަމް ގޮވައިގެން ސިޑިން ތިރިއަށް ފައިބަމުން އިޝްރާ ކިޔައިދިނެވެ. އެއަށްފަހު އެގޭ ހުރިހާ ކޮޓަރިއެއްގެ ޑަބަލް ތަޅުދަނޑި އޮންނަ ތަނުން ތަޅުދަނޑިފަތި ނަގައިގެން އައިސް އެ ދެ ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ، އެއަށްފަހު ގޮސް އެ ގޭގެ ބޮޑު ގޯތިތެރެއަށް ނުކުމެލީ ލުބްނާމެން އާދޭތޯ ބަލައިލަން ބޭރަށް ނުކުމެލާނީއޭ ހިތައެވެ. ގޭގެ މައިދޮރޯށި ހުޅުވާލި ވަގުތު ކުރިމަތީގައި ތިބި ލުބްނާއާއި ލިބާން ފެނިފައި އިޝްރާއަށް ލިބުނު ކުއްލި ސިހުމަކުން ތޫލި އަޑަކުން ހަޅޭއްލަވައިގަނެވުނެވެ. އެއަޑަށް ސޯފާގައި އިށީނދެލައިގެން އިން އައިހަމްއަށާއި ތަށިތައް ދޮވެލަން ހުރި އިޝްޔާއަށް ބޭރަށް ދުއްވައިގަނެވުނީ އެއްފަހަރާއެވެ. ގޭ ދޮރުމައްޗަށް އެރުނުތަނާ ކަންފަތުގައި ދެއަތް އަޅާ ދެލޯ މަރައި ތަގުޅިކޮށްގެން އިޝްރާ ހުރިގޮތުން އެދެމީހުން އަވަހަށް އިޝްރާގެ ގާތަށް ދިޔައެވެ. އޭރުވެސް ލިބާންއައި ލުބްނާ ވީގޮތް އޮޅުންފިލުވޭތޯ އިޝްރާ ކުރެން ތަފާތު ސުވާލުތައް ކުރަމުންދިޔައެވެ. އެވަގުތު އިޝްޔާގެ ލަފާގެ މަތިން އައިހަމްއާއި ލިބާން އިޝްރާ ގެނެސް ސޯފާގައި ބައިންދާލިއެވެ. އެވަގުތު އިޝްޔާ ނުހަނު ލޯބިން އިޝްރާގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާލުމަށްފަހު ވީގޮތް ކިޔައިދިނުމަށް އެދުނެވެ. ދޮންތަގެ ލޯބި އިހުސާސްވެ އިޝްރާ ހަމައަކަށް އެޅިލުމުން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ލުބްނާއާއި ލިބާންއާއި ދިމާލަށް ކުދިކިޔާލިއެވެ....

7

ދިނީ ޒަހަރު… 12

“އޮފްކޯޒް އެވެސް ދަރިން. އެކުދިންނަކީ ފިރިހެން ދަރިން. އެމީހުންނަށް އަހަރެމެންގެ ދެމީހުން ނެތް ދުނިޔެއެއްގަ އެކުދިންނަށް ޖެހޭނީ ކޮންހާލެއް. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެއީ ކިޔަވައިގެން ތިބި ވިސްނުންތޫނު ކުދިބައެއް” ހާރޫން ބުނެލިއެވެ. މާއިރާ ހީލިއެވެ....

13

ހަދިޔާ (ތެއްތިރީސްވަނަ ބައި)

“އަދި އެހެންނޫނަސް ﷲ ގެ ދީނަށް އުޅުމުން އަހަރެން އެއްވެސް ކަމަކުން މަޙްރޫމްވީއެއްނޫން. ﷲ ރުހިވޮޑިގެންވާފަދަ ގޮތްގޮތަށް އަހަންނަށް ތި ހުރިހާ ނިޢުމަތްތަކެއް މިހާރު ވެސް ލިބޭ. އަހަންނަށް ﷲ ދެއްވި އަތާއި...

35

ފޮހެވިގެން ނުދާނޭ 2

ކުރެވިފައި ހުރި މޭކަޕާއި ދޭތެރޭ އަހަރެންނަށް ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާންޖެހުނެވެ. އެމޭކަޕު އަހަރެންނަކަށް ކަމަކު ނުދިޔައެވެ. ހިތަށް އެރިއެވެ. ގަދަކުލައެއް ތުންފަތުގައި ޖައްސައިލުން މާރަގަޅުވާނެއެވެ. ގަދަ ކުލަތައް އަހަރެންގެ ދޮން ހަންގަނޑާއި މާގުޅޭނެއެވެ....

18

އެނގުމެއްނެތި…12

“އަސްލު މިރޭ މިތަނަށް މި އައީ ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެއް ބުނަންވެގެންނޭ.” ރާއިން ބުންޏެވެ. ކޮން ވާާހަކައެއްހޭ އަހައިލަން އަލީޝާ ނިތްއަރުވައިލިއެވެ. “އަލީޝާ މަށާ ރައްޓެހިވާނަންތަ؟” ރާއިންގެ ސުވާލުން އަލީޝާ އިރުކޮޅަކު މަޑުޖެހުނެވެ....

4

ދިނީ ޒަހަރު….11

  10 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން….. “ދެން… ދިގުކޮށް ހުންނަ ހެދުމެއް ލައިފިއްޔާ އިންޑިޔާ މީހެއް. ކުރު ހެދުމެއް ލައިފިއްޔާ ޔޫރަޕް މީހެއް. ބުރުގާ އަޅައިފިއްޔާ ބުނާނެ ފަލަސްތީނު މީހެކޭ. މި ފައި...

20

ކުށްވެރިއެއް ނޫންހެއްޔެވެ؟

ކޮޓަރީގެ އަނދިރިކަމަށް އިތުރު އަލިކަމެއް ގެންނަން އަހަރެން ބޭނުންނުވީ ދެން ދުވަހަކުވެސް އަހަރެންގެ ހަޔާތުން މިއަނދިރިކަން ފިލައިގެން ނުދާނެތީއެވެ. އެހެންގޮތަކަށް ބުނާނަމަ އަހަރެންގެ މިއަނދިރި ހަޔާތަށް އަލިކަމެއް ގެންނަން ބޭނުންނުވެސް ވަނީއެވެ. މިގޮތުގަ...

42

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 24

އިވުނު ވާހަކަތަކެއްގެ ސަބަބުން މިންހާގެ ސިކުނޑި އެވަގުތައް މަސައްކަތްކުރުން ހުއްޓާލާފައިވި ފަދައެވެ. ބޮޑުވެފައިވި ދެލޮލުން އިއާންއަށް ބަލަހައްޓާއިގެން ހުރި ފިޔަވަޅު މަތީގައި މިންހާއަށް ހުރެވުނެވެ. އަދިވެސް ހީވަނީ އިއާންގެ ދުލުން ބުނެލި ޖުމްލަތައް...

15

ބުނާށޭ ލޯބި ނުވަނީހޭ….2

ގަޑި ޖެހުމުގެ ފަނަރަ މިނެޓު ކުރިން އަންޖަލްއާއި ރައިހާނާ ސްކޫލަށް އައިސް ތިއްބެވެ. ގޭޓު ނުހުޅުވާ ހުރުމުން ދެކުދިންވެސް ބޭރުގައި މަޑު ކޮށްގެން ތިއްބެވެ. އޭރު އެދެކުދިންގެ އިތުރަށް ވިއްސަކަށް ކުދިން ގޭޓު...

7

ބޭނުންވަނީ އުމުރަށް 21 ވަނަ ބައި

” ޒޭނާ ވާނެ އަހަރެން ބުނާ ކަމެއް ކޮށްލަދޭން ” އަކިޔަލް ބުނެލިއެވެ. ” ކޮންކަމެއް އަނެއްކާ ” ޒޭނާ އަހާލިއެވެ. ” އަހަރެންދޭ ދަޢުވަތު ކާޑް ސާރާގެ ދެމަފިރިންނާ ހަވާލުކޮށްލަން ”...