Category: ލޯބި

6

ޒަވާ – 2

“ހުޒާމް އަށް ޖަޒްވާ ކަމުދޭތަ؟” މާޒިން އަހަންނާ ކޮއްލި ސުވާލުން އަހަރެން ކޮންމެސް ވަރަކަށް ސިހުނެވެ. “އާނ.. އަހަންނަށް ޖަޒްވާ ވަރަށް ކަމުގޮސްސި. މާޒިން އަހަންނަށް ޖަޒްވާ ކިޔާދީބަލަ” އަހަރެން ޖަޒްވާޔާ ބެހޭ ގޮތުން އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުންވިއެވެ....

4

އެހެނަސް…(22)

****** “ޑޮކްޓަރ މަލާކް. ނިއު ޕޭޝެންޓްއެއް. ވަރަށް އެހެންކަހަލަ ކޭސްއެއް. ބޯތް ޑްރަގްސް އެންޑް ނަފްސާނީ ގޮތުންވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފައި. ޕޭޝެންޓްގެ ބެލެނިވެރިޔާ ބޭނުންވޭ މަލާކްއާ ބައްދަލުކުރަން މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި. އަދި...

11

ބޭވަފާތެރި މަނުވަމޭ 1

އަނޫޝީ – އައްޒަ ވިކާލް – ޖުމައްޔިލް މީރާ – ނުޒުހަތު ޝަަމަން – ދޮންއައްޔަ ޝާފިޔާ – ޝަކީލާ ނާފިޒާ – އައިންތު އާސިފް – ރޯނު ހަސަން އަސްމާ – އާރިފާ ޝާމާ – ރިޝްމީ ” އަނޫ! އަވަސްކުރޭ… ޗެކިން ނިމެން ބައިގަޑިއިރަށްވީ…...

2

ބޭނުމޭ ދޭން ހިތް އެކީ 2

ކަކުލާ ހަމަޔަށް އަރާ މަޑު ނޫކުލައިގެ ހެދުމަކާއި ހުދު ސްކްނީއެއްގައި ހުރިއިރު އޭނާގެ ފަން އިސްތަށިގަނޑު އޮތީ ފަހަތަށް ދޫކޮށްލެވިފައެވެ. އިސްކޮޅުން ދިގު ހިމަތޮޅި ހަށިގަނޑެއް ލިބިފައިވާއިރު ހަމުގެ ކުލަ އައްޔެވެ. އޭނާވެސް...

17

މާޒީ (ތިންވަނަބައި)

އެޒުވާނާވެސް ތެދުވެ ގައިގައިހުރި ވެލިތަށް ފޮޅާލަމުން ބަލާލިއިރުގައި ދެބުމަވަނީ ގޮށްޖެހިފައެވެ. ނަމަވެސް އެއަންހެންކުއްޖާ ބަލަންހުރި ލޯބި ގޮތުން ޝާއިންގެ ރުޅިމުޅިންހެން ފިނިވެގެން ދިޔައީ ކިހިނެއްކަމެއްވެސް ނޭންގުނެވެ. ނާއިރާގެ ފަންއިސްތަށިގަނޑު ތެމިފައި ހުރުމުން އެއްބައި...

23

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 15

ހައިޒަލް ނައިނާގެ މޫނަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިލައިގެން އޮވެ ދެތިން ފަހަރަކު އެސްފިޔަތަށް ތަޅުވާލިއެވެ. އެއާއިއެކު އޭނާގެ ނަޒަރުހުއްޓުނީ ނައިނާގެ އަތްތިލައާއި ގުޅިފައިވާ އޭނާގެ އަތަށެވެ. ހައިޒަލް މަޑުމަޑުން ނައިނާ އޭނާގެ ގަޔާއި ދިމާލަށް...

62

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 44

” ހޫމް… އޯކޭ… އަހަރެން މިއުޅެނީ ހަމަ ނާއިލްއާ ގާތްވާހިތުން… ހެޕީ… ” އަޝްރާ ދެއަތުގައި ފުށް ހޭކުމަށްފަހު އަވަސް ހަރަކާތަކާއެކު ނާއިލްގެ މޫނުގައި ފިރުމާލަމުން ހުރިހާ ދަތްތައް ފެންނަ ވަރަށް ހިނިތުންވެލަމުން...

21

މާޒީ (ދެވަނަބައި)

އެއަންހެން ކުއްޖާ ދިޔަ އިރުގައިވެސް ނައިލްގުރީ އާނގަމަ ވެފައި ބަލާށެވެ. ފުރަތަމަނަޒަރުންވެސް ނައިލްގެ ހިތަށްގޮތް ތަކެއްވެގެންދިޔައެވެ. ނާއިރާއަށް ނައިލްއަށް ވީގޮތް ފެނުމުން ހިނިގަނޑު ފަޅައިގެން ދިޔައެވެ. ނާއިރާ ހީހީ ވަރުބަލި ވީ އިރުގައިވެސް...

8

ބޭވަފާތެރި މަނުވަމޭ

ވަށް، ދޮން މޫނުގައި އެންމެ ލަކުނެއްވެސް ނެތެވެ. ކަޅުކަން ގަދަ ބުޅިއިސްތަށިގަނޑުން އެދޮންމޫނުގެ ރީތިކަން އިތުރުވެގެންދެއެވެ. ލައިގެން ހުރި ހުދުކުލައިގެ ޓީޝާޓު އެ ހިކި ތުނި ހަށިގަނޑަށްވަނީ ހިފާލާފައެވެ. އިސްކޮޅުން މާދިގު ނޫންނަމަވެސް...

17

ޒަވާ – 1

މި ވާހަކަ އަކީ ހަޤީޤީގަތުގައިވެސް ހިނގާފައި އޮތްކަމެކެވެ. އަހަރެންނަކީ އާއިލާގެ އެންމެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅެވެ. އަހަރެންގެ ކުޑަޔަށް އަދި ފިރިހެން ކުއްޖެއް ހުރެއެވެ. ބައްޕަގެ ވިޔާފާރިގެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ބަލަހައްޓަނީ އަހަރެންނެވެ. ނ. ހޮޅުދޫގައި މިސްކިތެއް އެޅުމަކީ...

4

ހަމްސަފަރް 8

ޝައިމަންއަށް ބަލައިލެވުނީ އެ ދެމީހުންނާއި ދިމާ ބަލަހައްޓައިގެން ހުރި ފައިނާއަށެވެ. ޝައިމަން ބަލައިލުމުން ފައިނާ ބޯޖަހާލީ ފަޒީންއަށް އެކަން އެނގިއްޖެޔޭ ބުނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. “ދޮންބޭ.. ސޮރީ.. ” ޝައިމަން އިސްޖަހާލަމުން އެހެންބުންޏެވެ. ”...

5

އިއުތިރާފް (4 ވަނަ ބައި)

“އެއީ އަހަރެންގެ ބޭބެ.” އަހަރެން އެހެން ބުނުމާއެކު އަޒާން ސިހިފައި އަހަރެންގެ މޫނަށް ބަލާލިއެވެ. “އަހަރެން ކުރިން މިވާހަކަ ކިޔައިނުދިނީ އަހަރެންގެ އެހާ ހިތްވަރު ނެތީމައި. އެކަމަކު މިހާރު އެއީ އަޒާންއަށް ވެސް...

28

14 ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ

“ޝަލީ ބުނެބަލަ އަހަރެން ކޮށްނުދެނީ ކޮންކަމެއް؟… މިހެން އުޅުމަކީ އަހަންނަށްވެސް ވަކި ފަސޭހަކަމެއް ނޫނޭ… އަހަރެންގެ ހައްްްގަކަށްވާއިރުވެސް އަހަރެން ކެތްކުރާވަރު ޝަލީއަށް އިނގޭނެނަމަ…” މަޔާން ޝަލީންއާއި ދިމާލަށް އެނބުރުނުއިރު އެ ދެލިކޮޅެއްފަަދަ ލޮލުގައިވަނީ...

13

ލޯބިވިން … އިތުބާރުވެސް ކުރިން … 01

ގަޑިން ދަންވަރު 2 ޖެހީއެވެ. ނަމަވެސް ލިބިފައިވާ ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމުން އިފާގެ ލޮލަށް ނިދީގެ ހިލަމެއްވެސް ނުވެއެވެ. ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ތެރޭގައި އޭނާއަށް ލޯބިވެވުނު ޝިޔަމް އޭނާއަށް ބޭވަފާ ތެރިވީއެވެ. ޝިޔަމްގެ ބޭނުން...