Category: ލޯބި

5

ކާމިޔާބު 1 (އެއްވަނަބައި)

بسم الله “ދަރިފުޅާ!.. ތައްޔާރު ވެއްޖައިންތަ؟” ނައިރާ އޭނާގެ ހުރި ހަމައެކަނި އަންހެން ދަރިފުޅަށް ގޮވާލަމުން ބުނެލިއެވެ. “ލައްބަ.. މަންމާ މިދަނީ..” އުމުރުން ސާދަ އަހަރުގެ ނާރާ އޭނާގެ ބުރުގަލަށް ފަހު ދަތި...

4

ނޭނގި ލޯބި ވެވުނީ

= ހުރިހާ ލޮބުވެތި ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް : މިވާހަކަ އަޅުގަނޑު މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ވާނީ ފޭސްބުކް ޕޭޖަކަށް އަޕްލޯޑު ކުރަން ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން މިވާހަކަ ކިޔުއްވާ ފަރާތްތަކަށް މިއީ ކުރިން...

4

ވެވުނީ ލޯތްބޭ ޔާރު ހުވާ- 1

ފަތިހުގެ ހިތްފަސޭހަ ވަގުތު ހަށިގަނޑަށް ލިބެމުން ދިޔަ އަރާމާއި ފިނިކަމުގެ ތެރެއިން ޒައިނަބަށް އޭނާގެ ދެލޯ މަޑުމަޑުން ހުޅުވައިލެވުނީ ފަތިސް ނަމާދުގެ ބަންގީގެ އަޑަށެވެ. ޒައިނަބުގެ ގައިގައި އޮޅުލައިގަނެގެން ނިދާފައި އޮތް އޭނާގެ...

26

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 14

ފޯނާ ކުޅެން އިނދެފާ އޭނާ ޔަނާލްއާ ވާހަކަ ދެއްކުމުންވެސް ޔަނާލްގެ ޚަބަރެއްނުވުމުން އިކާން އިސްއުފުލާ ބަލައިލި ވަގުތު ނިދިފައި އޮތް ޔަނާލް ފެނި އިކާންއަށް ހިނިތުންވެލެވުނެވެ. ހިނދުކޮޅަކަށް އެމޫނަށް ބަލަހައްޓާއިގެން އިނުމަށްފަހު އިކާންއަށް...

0

ހިތްހަލާކު 3

ހިތް ހަލާކު ފަހުބައި “އަޅާނުލާ އަހަރެން ގޮސް ސަމާ ތިޔަތަނުން ދުރުކޮށްލާނަން އަދި ރީތި ދިރިއުޅުމެއްވެސް ހޯދައިދޭނާން” ނާޒިމު މިހެން ބުނުމުން ސަމާއަށް ދިރި އުޅުމުގެ އުފާވެރިކަމުގެ އާފެށުމުގެ އިޙްސާސްއާވިއެވެ. ހުވަފަތްވެފައިވާ އެދިރިއުޅުމަށް...

30

ވަޢުދު (ބައްތިރީސްވަނަ ބައި)

“އާނ އަޔާޒް….ވަރަށް ކިޔައިދޭނެ…އަދި…..އަޔާޒް….އަޔާޒް މި ފެންގަނޑު ބޮޑުވަނީތަ؟” މަލާކަށް ކުއްލިއަކަށް މަޢުޟޫ ބަދަލުކޮށްލެވުނީ އޭނަގެ ކޮނޑުގެ ކައިރިން ފިނިވާން ފެށުމުންނެވެ. އޭނަ އެ ސުވާލުކޮށްލިއިރު ދެލޯ ބޮޑުވެފައި ހުރިގޮތުން އޭނަގެ ޚިޔާލުތަކުން ނިކުމެވުނު...

6

އެ ހަނދާންތައް ފޮހެލައިފިން…

އިންސާނާ އުފެދި ދުނިޔެއަށް އުފަންވަނީ އެންމެ ރިވެތި ސިފަތަކުން ޖަރީވެގެންނެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް އިންސާނުންގެ އުނިސިފަތަކެއް ވެސް ވާކަމީ ތެދު ހަގީގަތެކެވެ. އަހަރެންގެ ވެސް އުފެދުމުގައި އުނިސިފަތަކެއް ހުއްޓެވެ. އުފަންވިއިރު ހިތުގައި ލޯވަޅެއްހުރުމުގެ...

29

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 24

ހީވާ ގޮތުން އެއީ އެކަމުގައި އަބަދުވެސް އުޅޭ މީހެކެވެ. އާރިފާ އެމީހާއަށް ކުރަން ވީ ކަންތައް ހަވާލު ކޮށްފައި ދިޔައީ ދެން ވާން އޮތްގޮތް ނޭނގޭ ހާލުއެވެ. އެމީހާއަށްވެސް އާރިފާ އެތަނުން ދިޔުމުން...

17

ފުން އިހުސާސެކޭ 27

ޖެހިގެން އައި ދުވަހު އެރި އިރާއެކު އަނާނީއަށް ފެނުނީ މުޅިން ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ. ލޫކަސްއާއި ސާރާ ގައިގޯޅި ވެލައިގެން ސޯފާގައި ތިބި އިރު ހީވަނީ ހަމަ އަނާނީއަށް ދައްކަންވެގެން ތިބި ހެންނެވެ. އަނާނީ...

3

މޫނޭ ތިއީ ހިތް އެދޭ (2)

ސާދަވިލޭރޭގެ ހަނދު ފޫހިކަމެއް ނެތި މެދު އުޑުގައި ރަނިކަން ކުރަމުން ދިޔައިރު އެހަނދުވަރުގެ ރީތި ރިހި އަލި ދިޔައީ މުޅި ދުނިޔެއާއި ކުޅެމުންނެވެ. ހަނދުގެ ދަރުބާރުގައި ފިޔަޖަހަމުން ދިޔަ ތަރިތަށް އެކަމުގެ ޝަރަފު އަމިއްލައަށް ބަލައިގަންނަމުން      ދިޔައީ...

5

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 23

އީނާޝްއަށް އާރިފާމެން ތިބި ހިސާބަށް ދެވުނު އިރު އެތަނުގައި ކައިޒީން އާއި މާހިލްގެ ކައިރީގައި ހުރި މީހާ ފެނުމުން ހުއްޓުން އަރާފައި ބަލަން ހުރުން ނޫން ކަމެއް އީނާޝްއަކަށް ނުކުރެވުނެވެ. އާރިފާވެސް އިނީ...

23

ތެދުވެރި ލޯބި- 8

ޔާޝާ… މިހާރު އެވާހަކަ ބުނަން މާލަސް ވެއްޖެ. މިހާރު އެވާހަކަ ދައްކައިން ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް” އައިޝަންގެ އަޑުގައި ކުރެހިފައިވީ ހިތާމައެވެ. ”ސަރ ކިހިނެއްވީ” އައިޝަންގެ މޫނުން ހިތާމަ ފެނުމުން  ޔާޝާ...

15

އެދިގެން ތި ލޯތްބަށް 16

ދެ އަތުން ލޯ ފޮހެމުން ގެޔަށް ވަންނަން ދިޔަ ނާޔާ ސިހިފައި ހުއްޓުނީ ދޮރުމަތީ ހުރި ނާއިލް ފެނުމުންނެވެ. އޮފީހުގެ މަސައްކަތެއް ކުރަން އިން ނާއިލް ކޮޓަރިން ނިކުތީ ކޮފީއެއް ބޯލަން ބޭނުން...

17

ރާސްތާ2 ނަވާރަވަނަ ބައި

ކައި ނިމުމާއެކު ޗޮކްލެޓް ކޭކެއް ގެނައެވެ. އަލައިކާ ޒެވިޔަންއަށް ބަލާލީ އެއީ ކޯޗެއްހޭ އަހާ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ހިތުގެ ބައްޓަމަށް އިން ކޭކުގައި ހުދު ކުލައިގެ އައިސިން އިން އަލް އެންޑް ޔަން...

0

ހިތްހަލާކު 2

ހިތްހަލާކު 2 ޝާހިދާ ގެޔަށް ގޮސް ދަތުރު ހެދިއެވެ. އަދި ބޭނުންވީ ވިއެންެމެ އަވަހަށް ފަރެސް މާތޮޑާއަށް ދާށެވެ. މާލޭގެ މިދިމާވި ހިތާމަވެރި ހާދިސާ އޭނާގެ ހިތަކުން ނުފިލާނެއެވެ. ކައިވެނީގެ ނަމުގައި ލަންކާ...

2

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ – 16

“އައުޗް… މަންމާ…” ކެއްކުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ފޯރީގައި ކުރިއަށް ދަނިކޮށް، ކުއްލިއަކަށް ހަޅޭއްލަވައިގެން އަޑު އިވުނެވެ. މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށްފަހު، އަހަރެމެން އަވަސްވެގަތީ، ވީގޮތެއް ބެލުމަށެވެ. **********************   “މަގޭ ދަރި..” ޖަމިއްތައަށް ބާރަށް...