Category: ލޯބި

67

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 28

ހަތް އަހަރު ފަސް………. ކަޅު ކުލައިގެ ޓެކްސީ އައިސް މަޑުކޮށްލީ ފަސް ބުރިއަށް ނަގާފައިވި އިމާރާތެއްގެ ކުރިމައްޗަށެވެ. ޓެކްސީ މަޑުކޮށްލުމާއެކު އޭގައި އިން އަންހެން ކުއްޖާ ޓެކްސީގެ ޑްރައިވަރަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ޓެކްސީއިން...

ތީއޭ މިހިތުގެ ވިންދަކީ…
36

ތީއޭ މިހިތުގެ ވިންދަކީ…

ހެނދުނުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތެވެ. އަރަމުން އައި އިރުން ދޯދިތައް ވަނީ ފަޒާގެ ތެރޭގައި ފަތުރާލާފައެވެ. ކޮވެއްޔާއި ކާޅު ފަދަ ދޫނި ސޫފާސޫފީގެ އަޑު ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ފަޒާގެ ހިމޭން ކަން މުގުރާލައެވެ. އެޔާއިއެކު...

15

ދިނީ ޒަހަރު… 19

18 ވަނަބައިގެ ތެރެއިން…. “ހެޔޮނުވާނެ… މިކަމަށް ހުރަސް ނާޅަބަލަ. އަހަރެން އުމުރުން ސަތާރަ އަހަރުވިޔަސް މިހާރު އަހަރެންނަކީ ކުޑަކުއްޖެއްނޫނޭ. އަހަރެން އަމިއްލަ ފުރާނައަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑަށް ޔަޒްދާން ދެކެ ލޯބިވަން” މިހުރިހާއިރު...

28

ބުނާށޭ ލޯބި ނުވަނީހޭ….5

އިންޓަސްކޫލް ނެޓް ބޯޅަ މުބާރާތަށް ކުދިން ހޮވުމަށް ބައްވާ ފަރިތަކުރުން ތަކުގައި ރައިހާނާ އަދި އަންޖަލްވެސް ބައިވެރިވިއެވެ. ކިޔެވުމެގެ އިތުރަށް ސްކޫލްގައި އޮންނަ އިތުރު ހަރަކާތްތަކުގައިވެސް ވީ ވަރަކުން ރައިހާނާ އަންނަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ....

14

ދިނީ ޒަހަރު…. 18

17 ވަނަބައިގެ ތެރެއިން…. އެރޭ ނުވައެއް ޖަހާލީހާއިރު ޔަނާލްް އިނީ ރަސްފަންްނުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ޖޯއްޔެއްގައެވެ. އިރުކޮޅަކުން އެދިމާލަށް މަޑުމަޑުން ހިނގާފައި އަންްނަ ޔަޒްދާންް ފެނުމުން ޔަނާލްްގެ ހިތް ރޯލިއެވެ. ޔަޒްދާން އިށީނީ...

18

ހަދިޔާ (ސަތިރީސްވަނަ ބައި)

“މާޝާ ވަނީ އެހެން ކުއްޖަކާ ގުޅެން އެއްބަސްވެފަ.” ލަތީފް އިއްވާލި ވާހަކައިން އައްޒާމްގެ ހިތް ހުއްޓުމަކަށް އައިހެން އޭނައަށް ހީވިއެވެ. ނޭވާ މެދުކެނޑިގެން ދިޔަ ހިނދު މޭގައި ރިހުމެއް އުފެދިގެން ދިޔައެވެ. އަރުތެރެ...

17

މީ ލޯބީގެ ވިންދޭ 1

ވައިރޯޅިތަކާއެކު ގަސްތަށް ނަށަމުން ގެންދިޔައީ ހިތްގައިމު ގޮތަކަށެވެ. ރޭގަނޑުގެ އެ ކަޅުފޮއެ ކަމަށް އިތުރު އަނދިރި ކަމެއް ގެނެސްދެނީ މެދު އުޑުގައި ރަނިކަން ކުރަމުން ގެންދިޔަ ހަނދު ފަރުދާ  ކޮށްލި ބޯ ގަސްތަކުންނެވެ....

13

ޔާރާ – 2

“ރޫމީ ލައިލް… އަހަރެން ދުނިޔޭގަ މިހުރީ މިދުވަސް ދެކެންތަ؟…” މަންމަގެ ރުއިމުގެ އަޑު ޖެހުމާއެކު އަހަން ހުރި ފިޔަވަޅު މަތީގައި ތަތްލި ކަހަލައެވެ. “ރޫމީއަށް އެނގޭތަ ކީއްވެކަން ހުރިހާ ކަމެއް ގޯސްވީ…” “ބޭނުމެއް...

8

ހިތި ހަނދާން ( ފަހުބަޔާއި އެކު )

އިސްމާޢީލް އަލީ ކަނދޮޅުދޫ ހުޅުމާލެ އަށް ދިއުމަށްޓަކައި އަހަރެން ފެރީއަށްއެރީމެވެ. އިށީންނަން ޖެހުނީ އަންހެނަކާއި ޖެހިގެންނެވެ. ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހިގެންހުރެ އެތަނުގައި އިށީނީމެވެ. އަހަރެންނާއި، އަންހެމީހާއާއި ދޭތެރެ ކުޑަތަންކޮޅެއް ބާއްވާފައެވެ. ކަންދިމާކުރިގޮތުން އަހަންނާއިޖެހިގެން އެހެންމީހަކު...

18

ދިނީ ޒަހަރު… 17

ދުރުން އިވެމުން އައި ތޫލި އަޑެއް ކަންފަތުގައި ޖެހެން ފެށުމުން ޔަޒްދާން ދެލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. އޭނާ ތެދުވެ މޯޅިއަކަށް ދެމިލި ވަގުތު ހަށިގަނޑު ހުސްކަން އިހުސާސް ކުރެވުނެވެ. ދެފަރާތް ބަލާލއިރު އޭނާ ލައިގެން...

11

ހިތި ހަނދާން

އިސްމާޢީލް އަލީ ކަނދޮޅުދޫ ހުޅުމާލެ އަށް ދިއުމަށްޓަކައި އަހަރެން ފެރީއަށްއެރީމެވެ. އިށީންނަން ޖެހުނީ އަންހެނަކާއި ޖެހިގެންނެވެ. ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހިގެންހުރެ އެތަނުގައި އިށީނީމެވެ. އަހަރެންނާއި، އަންހެމީހާއާއި ދޭތެރެ ކުޑަތަންކޮޅެއް ބާއްވާފައެވެ. ކަންދިމާކުރިގޮތުން އަހަންނާއިޖެހިގެން އެހެންމީހަކު...

8

ޖުލައިބީބު ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު

جُلَيْبِيب رضى اللّـه عنه، (ޖުލައިބީބު ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު) އަކީ ކައުސާހިބާ صلّى اللّـه عليه وسلّم، ގެ ޞަޙާބީބޭކަލުންގެ ތެރެއިން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އަންޞާރިއްޔަ ބޭކަލެކެވެ. ނުހަނު ދަރަޖަ މަތިވެރި ޞަޙާބީބޭކަލެކެވެ. ނަމަވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ...

45

ބުނާށޭ ލޯބި ނުވަނީހޭ….4

އަންޖަލް އިތުރަށް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އިށީންނަށް ދިއައެވެ. ވިޝާހް ދަބަހުން ޓިޝޫއެއް ހިފައިގެން އައިސް ކުރަފި ޑަސްޕިނަށް ލިއެވެ. ޒިވާންވެސް ކުލާހުން ނުކުމެގެން ދިޔައެވެ. “އިޑިއަޓް” ދަތްކުނޑި ވިކައިގެން އިނދެ އަންޖަލް ބުނެލިއެވެ....

44

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 27

ޝާއިފްގެ މޫނުގައިވި އަސަރަކުން އަޝްރާގެ ހިތް ބިރުގަތެވެ. އޭނައަށް ހިންދިރުވާލަމުން މަޑުމަޑުން ޝާއިފްގެ ނަން ކިޔާލެވުނެވެ. ” ޝާއިފް… ޝާއިފް ތިހީކުރާ ކަހަލަ ކަ… ” ވާހަކަ ދައްކަން އުޅުނު އަޝްރާގެ ވާހަކަ...

21

ދިނީ ޒަހަރު…. 16

15 ވަނަބައިގެ ތެރެއިން…. “އެހެންވެ ދޯ މިދުވަސްކޮޅު އައިނީ ހޫނުފެނަށް ވެއްޓިގެން މިއުޅެނީ. ބްރޯއަށް ނޭނގުނަސް ބުނަންތަ ވާހަކައެއް. މި ކޮލެޖުގައި މަދުވާނެ އޭނާ ހިތާނުވާ ފިރިހެނެއް. މީހެއްގެ މޫނަށް ބަލާލާއިރު އެހުންނަ...

12

ޔާރާ – 1

މައިރާ “ވިތް ލަވް ޔާރާ….” ލައިލް އަނގަ ފާޑަކަށް ހަދާލަމުން އަހަންނަށް ބަލާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ލައިލްގެ އަޑުގައިވި މަލާމާތުގެ ރާގު އަހަންނަށް ރަނގަޅަށް ފާހަގަވިއެވެ. “ޔާރާ… ސީރިއަސްލީ ޔާރާ… މައިރާ ހީކުރީ އަހަރެން...