Category: ލޯބި

32

ނުދާށޭ ދޫކޮށްފައި ޔާރާ…6

ކާރަށް އެރީންސުރެ ލަމްޔާ އިނީ ކާރުގެ ލޯގަނޑުން ބޭރު ބަލާށެވެ. ހީވަނީ ދުވަހަކުވެސް މިކަހަލަ މަންޒަރެއް ނުފެންނަ ހެންނެވެ.”ލަމް.އަދި އަހަރުމެން ތިބެން ޖެހެނީ ފުރެންޑެއްގެ ގޭގަ އެއީ ހައިކް. ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ. އަނެއްކާ...

11

ނާއިންސާފް 36

އިންޖެކްޝަންގެ ބާރު ހުރިވަރު ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފެންނަން ފެށްޓެވެ. ފަހު މަންޟަރަކަށް ފެނުނީ، ފުސްކޮށް، ރިފާޝާ، ބިމަށް ދެމޭ މަންޟަރެވެ. ހަމަ އެ ޖެހި ކަށީގެ ބާރުންނެވެ. ………….. މަޑުމަޑުން ދެލޯ ހުޅުވާލީމެވެ. ދިއްލާފައި ހުރި ގަދަ އަލީގެ ސަބަބުން، މާ ގިނައިރަކުނުުހުރެވުނެވެ. މަންޟަރު ނުފެންނަނީސް ޖެހުނީ، ދެލޯ މަރާލާށެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށްވެސް ލޯ ހުޅުވާލީމެވެ. އެއާއި އެކު ކައިރީގައި ވަމުން ދިޔަ ކަންކަން ފެނި، ހިތަށް އިތުރު ހާސްކަމެއް ވަނެވެ. އަހަރެންނަށް ހުރެވުނީ، ގޮނޑިމަތީ ކޮށްޅަށް ތިބި ތިން އަންހެން ކުދިންނާއި ފުދޭވަރަކަށް ދުރުގައެވެ. ވަރުގަދަ ނައިލޯނު ވާގަނޑަކުން، ދެއަތް ފުރަގަހަށްލައި، ތަނބަކާއި އެކު އައްސާފައެވެ. ތެޅި ގަތީމެވެ. މިޝްމެން ކައިރިއަށް ދާންބޭނުންވެފައި ހުރިލެއް ބޮޑުކަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ކުރެވެން ނެތް ކަމެއް ކުރާނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ. “އަހ… މާޒިން…” އައިސް، އަހަރެންގެ ކުރިމަތީ ހުއްޓިލި ފިރިހެން މީހާ ބުނެލިއެވެ. މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ފެނިފައިނުވާ މީހެކެވެ. މުޅިން އާ މޫނެކެވެ. ޢާންމުކޮށް އުޅޭ ދިވެހިންނަށްވުރެ ހަމުގެ ކުލަ ކަޅުވެފައި، މައްޗަށް ނަގާފައި ހުރި އިސްތަށިގަނޑުވެސް ތަފާތެވެ. ކަންފަތް ތޮރުފާލައިފައި ހުރި އިރު، ކަރުގައިވެސް، ރިހި ފަށެއް އޮތެވެ. “ތީ ކާކު؟” ރުޅިވެރިކަމާއި އެކު އަހަރެން އަހާލީމެވެ. އެއިރުވެސް، އަހަރެންގެ ނަޟަރު ހުރީ މިޝްކާއާއި ދިމާއަށެވެ. ދެން ހުރި ދެމީހުނާ ޚިލާފަށް، މިޝް ކުރުކަމުން، ކިރިޔަ ކިރިޔާ ހުރެވޭ ކަމެވެ. “މަ މީ ކާކު ކަމެއް ނޭންގޭތަ؟؟ ދެން ކައެއަށް ކޯޗެއް އިނގެނީ؟” ހުނުމަކާއި އެކު، ތެދުވެ ގޮސް، އެމީހާ، ގޮނޑިތައް ކައިރީ މަޑުކޮށްލިއެވެ. ދެންމެ ދެންމެ، އެއިން ގޮނޑިއެއް، ފައިންޖަހާ ވައްޓާލަފާނެޔޭ، އަހަރެންގެ  ހިތަށް އަރަމުން ދިޔައެވެ. “ހިމްޔާން ޕްލީސް…. ދެން ދޫކޮށްލަބަ….” އަހަރެންނަށް ހައިރާން ކަމެއް ލިބުނީ، މިޝްކާ ވާހަކަދައްކަން ފެށުމުންނެވެ. މިޝްކާއަށް މި މީހެއް އެނގުނީ ކިހިނަކުންހެއްޔެވެ. “މަ އޭރުވެސް ބުނިން ދޯ، ކައެ ބޭބެކައިރީ، ނުބެހޭ ކަންކަމާ ނުބެހޭށޭ ބުނާށޭ..” އެބުނާ ހިމްޔާން، މިޝްކާއާއި ޖެހޭ ނުޖެހޭ ހިސާބުގަ ހުއްޓިލަމުން ބުނެލިއެވެ. “ދެން ކީއްވެތަ އެންމެންނަށް ތި ގޮތްގޮތް ހަދަނީ؟ ހިމް ބުނީމެއްނު ހިމްއަކީ ކްރިމިނަލެއް ނޫނޭ… މިހެނެއްް ނޫޅެމޭ. ދެން ކީއްވެތަ؟” ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައިރުވެސް، މިޝްކާއަށް ދިޔައީ ގިސްލެވެމުންނެވެ. އަހަރެންނަށް ޖެހުނީ ވާނުވާގައި ހުންނާށެވެ. “ކައެގެ ގަމާރު ކަމެއްނު މީހަކު ލޯބިވެޔޭ ބުނާއިރަށް ރަށްޓެހިވުން.. ދޮގެއް ހެދިޔަސް އެނގެނީކީ ނޫން. އިންޒާރެއް ދިނަސް ޤަބޫލުކުރަނީކީ ނޫން.. ހުސްވެސް ކަލޭގެ ގަމާރުކަމުން ވާ ކަންކަން…” މިޝްއާއި ދިމާއަށް، ޝަހާދަތް އިނގިލި ދިއްކޮށްގެން ހުރެ، ހިމްޔާން، ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔައެވެ. މިޝްކާގެ ކަމަކީ ގިސްލަގިސްލާފައި ރުއިމެވެ. “މަށަށްވެސް މިތާ ވާނުވާ އަންގާލީމަ ދޯ، ބޮލުން ސުވާލުމާކުތައް ފިލާނީ..” އެހެން ހުރެފައި އަހަރެން ގޮވާލީމެވެ. އެއިރު، ހިތުގައި އޮތް ބިރުވެރިކަން، ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފިލައިފިއެވެ. މީނަ މި އުޅެނީ ހަމައެކަނި ކުޑަކޮށް މަޖާ ކޮށްލަން ކުޅިވަރު ކުޅެންކަން ވިސްނިގެންނެވެ. އެހިތުގައި މިޝްމެނަށް ގޮތެއް ހަދަން އޮތްހެން ހީނުވާތީއެވެ. “ކައެ ކޮއްކޮއާ މަށާ… އެއީ މަ މިތިންމަސް ދުވަހު މަޖާކޮށްލަން ކުރިކަމެއް. އެކަމަކު ކައެމެން މިތަނަށް ގެނެސް ތިތިބީ، މިކަމާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮވެގެނެއް ނޫން..” ހިމްޔާން، އަޑު ހަރުކޮށް ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔައެވެ. “ދެން؟” ކެތްތެރިކަމުގެ ކުޑަކަމުން އަހަރެން އެހީމެވެ. “ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، ކަލޭ… ކަލެއާ ހެދި މަގޭ ކޮއްކޮ، ރޭގަ އެ މަރުވީ. ދެން މިހިރަ އެލީޒާ.. އަހާބަލަ، ނުކުރަނީ ކީތްތޯ؟ އެކުވެރިޔެކޭ ކިޔައިގެން ގެންގުޅުނަސް، މިހާރު މޮޔަވެފަ ހުރި ޔޫހާއަށް ދިމާކޮށް ޖެއްސުން ކުރުން، އެއީ މީނަ އެންމެ ކުރާހިތުންކުރި ކަންތައް.. ކުރިން ކައެމެން ދެމީހުން އެއް ސްކޫލެއްގަ އުޅުން އިރު، މާޒިނަށްވެސް ހުންނާނީ، ފެނިފަ،...

28

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 39

  ” އެހެން ވިއްޔާ ބުނަން. ލިވީ ޗޫޒް ކުރޭ. އާ އެހެންޏަ. ހަމަ ޝިފާ ދޫކޮށްލާއިރަށް އަހަރެން ޝިފާ އަމިއްލަ ކޮށްލާނަން ” ޔަމާންގެ ވާހަކަ ނުނިމެނީސް ޒައިކު އަތް މަޅައިގެންފަ...

26

ލިބުމޭ އެދެނީ…

ލިބުމޭ އެދެނީ… އަހަރެންނަކީ އަބަދުވެސް ކިޔެވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ކުއްޖަކީމެވެ. އޭރު އަހަންނަނަކަށް ލޯބި އެއީ ކޯންޗެއް ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އަހަރެންނަށް ނޭނގި އަހަންނަށް ލޯބި ދަސްވެއްޖެވެ.ދަސްވުމުގެ އަސްލަކީ އަހަރެންގެ ބެސްޓީ އެވެ. އަހަަންނަށް...

19

ލޯބީގެ ނަސީބު…10…

”އަ…އަ… އެއްޗެކޭ ނުކިޔަން.. މުނާ ފާހަނަ އިން ނުނިކުމެ ލަސްވެގެން ލަވަ އެއް ކިޔާލީ”މުނާއަށް ކައިރާ ހަދާލީ ދޮގެކެވެ. *-*-*-*-*-*-*-*-* ޝައިމް އޮފީހުން އިން އައިސް ކޮޓަރި އަށް ވަތްއިރު މުނާ އޮތީ...

4

…..ރީން….. 4

ރިހާން އެއް މިޔަކުން ހިނިތުންވެލައިގެން ރީން ދިޔަ ދިމާލަށް ބަލަން އިނެވެ. އަދި ރީން ގެޔަށް ވަނުމާއެކު ރިހާން ވެސް ގެއަށް ދިއުމަށްޓަކައި ކާރު ދުއްވައިލިއެވެ. __________________ ރީން އަކީ ތަނަވަސް އާއިލާއެއްގެ...

3

ޙައްޤުވާ ލޯބި

އަހަރެންނަކީ ޢުމުރުން ދެބައިވެފައިވާ އަންހެނަކީމެވެ. މީހެއްގެ އަންބެކެވެ. ދެކުދިންގެ މަންމައެކެވެ. އަހަރެން އުޅެމުން އައީ މަންމައަށް ލިބިފައިވާ ތަންކޮޅެއްގައި މާލޭގައެވެ. އަނެންހެން ބުނަންޏާ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ފުރިހަމަ އިންސާނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެކަމަކުވެސް އަހަރެންގެ...

20

އެދިގެން ތި ލޯތްބަށް 6

“ކާކުތަ އުޅުނީ ތަނަކަށް ދާން؟” ޝާދުގެ މޫނުގައި އަތް ޖައްސާލަމުން ނަޒްހާ އެހިއެވެ. ޝާދު ތިރިވެލަމުން ނަޒްހާގެ ތުންފަތުގައި ބޮސްދިނެވެ. ނަޒްހާ އަތް ހިއްލާ ޝާދުގެ ދެ ކޮނޑުގައި ހިފާ ތިރިކޮށްލަމުން ދެ...

19

ރާސްތާ 2 ފުރަތަމަ ބައި

އެރައިވަލްސް އިން ނިކުތް ޒުވާން ޖޯޑަށް އެންމެގެ ނަޒަރު ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. ވާނީވެސް އެހެން ނޫންހެއްޔެވެ. އެއީ ރާއްޖޭއަށް އެންމެ ރީތި ނަން ހޯދާދީފައިވާ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައިވެސް އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ...

26

ވަޢުދު (ފަނަރަވަނަ ބައި)

“ނޫނޭ ބޮޑުމަންމާ….ބޮޑުމަންމަ ކައިރި އެއްޗެކޭ ބުނެލަން ބޭނުންވެގެން މި ގުޅާލީ….އަހަރެން ބޭނުން މަލާކްއާ އިންނަން…” ފޯނުގެ އެކޮޅުން އިވުނު ބަސްތަކުން ލިބުމާއެކީ ކޮޓަރީގެ ރީތިވާ މޭޒުކައިރި ހުއްޓިހުރި ވަސީމާއަށް ސިހުމެއް ލިބުނެވެ. އެ...

38

ކަފުން ވެވިފާ…09

ޔުމާން ބުނެބަލަ… ތިހާ ސައިލެންޓްވީމަ، އަހަރެންގެ ހިތް ބިރުގަންނަން ފަށައިފި… ކޮންމެވެސް ކަމެއް ގޯސްވާހެން ހީވެއޭ އެބަ… އާދޭސްކޮށްފައި ބުނަން… އަހަރެން ބޭނުން އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު… ޔުމާންވެސް އެދަރިފުޅުދެކެ ލޯބިވަންޏާ އެއްވެސް ކަމެއް...

19

ޝަކުވާ ހިތަށް ކުރެވޭ ރޮމުން… 12

ރައުލްއާއެކު މަލްޝާ އެންމެން ކުޅެން ތިބި ހިސާބަށް ދިޔައިރު އެންމެން ވަށް ބުރެއް ހަދައިގެން ކުޅެން ތިއްބެވެ. ރައުލްއާ މަލްޝާވެސް މަޑު ކަފަ ކޮޅެއް ފަދަ ވިނަގަނޑުމަތީގައި އިށީނދެލިއެވެ. މަލްޝާއާ ޖެހިގެން އިން...

15

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 13

  ދެގަޑިއެއްހައިއިރު ފަހުން ޒާޔާ ހޭ އެރިއެވެ. މަޑުމަޑުން އެސްފިޔަތައް ހުޅުވާ ލުމަށްފަހު ބޮލުގައި އަތް ޖައްސާލިއެވެ. ބޮލަށް ބާރުވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ފުރަތަމަ ތަންތަން ފެނުނީ ވަރަށް ފުސްކޮށެވެ. ރަނގަޅަށް ފެންނަށް...

24

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 38

  އެރީތި ސޫރަ ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިވީއަށް އެ ލިބެނީ ހާދަ ދުވަހަކަށް ފަހުއެވެ. އުފަލުން ހިތް ނުހުއްޓުނިއްޔާ ހެވެވެ. އޭނާއަށް ދުވަހަކުވެސް ޒައިކު މަތިން ހަނދާން ނައްތައެއް ނުލެވޭނެއެވެ. އެއަށްވުރެ ޒައިކު...

9

ނުދާށޭ ދޫކޮށަފާ ޔާރާ…5

“ހޭއި ދޮންތި” ލިވްޔާއެހެން ބުނެލި އިރު ހީވަނީ އެންމެ ލޯބިވާ ދައްތަ ހެންނެވެ.މިހެން ވާންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ.؟ “ލިވްޔާ އެންމެ ފަހަރަކުވެސް އެ ލަމްޔާ އާ ދިމާލަށް ބަލާލާގެން ވެސް ނުވާނެ… ނުވި...