Category: ލޯބި

12

ރިހި އަނގޮއްޓި 1

މާހިލް އަކީ ކިޔެވުމަމ މަށް  މަށް  މޮޅު އަހްލާގު ރަނގަޅު ކުއްޖެކެވެ. މާހިލްގެ ބައްޕަ  މާހިރް   މިކަ މާ ވަރަށް ހިތްހަ މަ ޖެހެއެވެ. މަންމަ އަކާއި ނުލާވެސް މާހިލް ރަނގަޅު ކުއްޖަކަށް...

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 29
71

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 29

  ޒައިކު ބޭނުންވީ އެނބުރި އޭނާގެ ގެއަށް ދިއުމަށެވެ. ދެދުވަސް ފަހުން އޭނަ އެމެރިއާއަށް ކޮންމެހެންވެސް އޮންނަ މީޓިންއަކަށް ހާޒިރުވާން ޖެހެއެވެ. އެހާ ވާންވާއިރަށް ނިންމަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެކަމަކު...

36

ނާއިންސާފް 27

“ކޮބާ އޮޓޯޕްސީ ރިޕޯރޓް..” ފުރަތަމަވެސް އަހަރެން ސުވާލު ކޮށްލީމެވެ. ލުވެއިޒް އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެއެވެ. “އެންމެ އެއްޗެއް. އެއް ކަންތަށް މަށަށް ސާފު ކޮށްދީ..” ޝަޔާން ލުވެއިޒްއާއި ދިމާއަށް ބުނެލިއެވެ. ލުވެއިޒް އިސް...

15

“އެއްވެސް މީހެއްކައިރީ ނުބުނާތި” (4ވަނަ ބައި)

ދެދުވަސް ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރު އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަން ފަށައިފިއެވެ.  ރޫފަ ރަނގަޅުވެ ގައިގަ ވަރު ޖެހެންފަށައިފިއެވެ. ވަޅުވަދެފައިފާ ކޯވެސް ފުފެންފަށައިފިއެވެ. ހަމުގެ ކުލައަލިވާން ފަށައިފިއެވެ. ދޮންމަންމަ އަހަރެން ފެންނައިރަށް އަހަންނަކީ...

92

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 65

“ހައިޒަލް މަރާލާ…” އައްމާރު ވިހަގޮތަކަށް ބުނެލިއިރު އަލްހާންގެ ދެލޯބޮޑުވިއެވެ. “ކިހިނެތްވީ މާވަރަކަށް ސިހުނީ… އަލަށް ކުރަން އުޅޭ ކަމެއްނޫނެއްނު… އެހެންނޫނަސް އަމިއްލަ ކޮއްކޮއަށް ނެތް ލޯބި ކޮއްކޮގެ ދަރިއަށްވެސް ނޯންނާނެއެއްނު… ނޫނީ އަހަރެން...

20

ލޯބި

ގިނަދުވަސްތަކަކަށްފަހު އޭނާގެ ރަށަށް ދެވޭތީ ނުތަނަވަސްވެފައި ހުރި އީތަން އަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބުނީ ރަށުގެ ފަސްގަނޑުގައި ފައިޖައްސާލެވުމުންނެވެ. މާލޭގެ ހަލަބޮލި މަގުތަކާއި ބަލާފައި ރަށްފުށުގެ ދިރިއުޅުން ހާދަ ހިތްފަސޭހައޭ އީތަންގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. ތަންކޮޅެއް...

71

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 64-2

ފުލް ސްޕީޑްގައި އެންޓްރެންސްއަށް ކާރު ވަދެގެން އައިރު ފެނުނު މަންޒަރުތަކުން ހައިޒަލްގެ ސިކުނޑީގެ ނާރުތައްވެސް ބުރިބުރިގެންދިޔަފަދައެވެ. ރަނގަޅަށް ކާރު ނުހުއްޓެނީސް ހައިޒަލް ކާރުން ފުންމާލިގޮތަށް ހަޅޭލަވައިގަތެވެ. އޭރު އައްމާރު މަޔާންގެ ބޮލާއި ދިމާލަށް...

19

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 10

މިހާރު.. އީނާޝް މާޒީއާއި މެދު ވިސްނަން އޮވެފައި ނިދީގެ ފުން ކަނޑަކަށް ގެނބިގެން ދިޔައީ ވެފައި ހުރި ވަރުބަލިކަމެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. އީނާޝްގެ މާޒީ އެނގޭ ކޮންމެ މީހެއްގެ ހިތުގައިވެސް އީނާޝް...

53

ޝަކުވާ ހިތަށް ކުރެވޭ ރޮމުން… 1

” އައި އެމް ނާވަސް… ” މަލްޝާ ތިރީ ތުންފަތުގައި ދަތް އަޅާލީ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔަ ނުތަނަވަސްކަމާ ހާސްކަން ވަންހަނާކޮށްލުމަށެވެ. ” ސާބަސް ދެން… މަލް އުޅޭ ގޮތުން ހީވަނީ ވެޑިން ނައިޓް ވެގެން އުޅޭހެން… ކޮން ނާވަސް އެއްތަ… މައި ފްރެންޑްސް އާ ރިއެލީ ކޫލް… ޔޫ ވިލް ގެޓް ޓު ނޯ ދެޓް… ” އީވާ ހީގަތީ މަލްޝާ އުޅޭ ގޮތް ފެނިފައެވެ. އަޑުގައި ފޮނި ބޮޑު، ކިބުރުވެރި ގޮތެއް ހުއްޓަސް ފެންނަ ފެނުމަށް އެހާ ފޮނި ވައްތަރެއް ނުޖަހައެވެ. މީހެއްގެ ބޭރު ފުށަކުން އެމީހެއްގެ ގޮތެއް ނޭނގޭނެތާއެވެ. މައުސޫމް ސިފައެއްގެ ފަހަތުގައި ފިލާވެސް ޝައިތާނަކު ހުރެދާނެކަން ދަންނަން ވާނެއެވެ. ކަރަށް މަޅި މަހާލާނީ ކޮން އިރަކު ކިހިނެއް ކަމެއް ނޭނގޭނެއެވެ. ” ދެން އީވް… އީވްގެ ފްރެންޑްސް އަކަސް މަލްއަށް ހަމަ ސްޓްރޭންޖަރސް އޭ އެއީ… އަދި އަލަށްވެސް އެމީހުންނާ މީޓް ނުވަންޔަކާ މަލްއަކަށް ނޭނގޭނެ އެއްނު… ” މަލްޝާއަށް ހަށިގަނޑުގައި އަތް ވަށައިލެވުނީ ރޭގަނޑުގެ ފިނި ރޯޅިތައް ހަށިގަނޑުގައި ބީހިލުމުންނެވެ. އެ ރޯޅިތަކަށްވެސް މަލްޝާގެ ހިތުގައިވީ ނުތަނަވަސްކަން ފިލުވާލަ ދިނުމުގައި ކާމިޔާބެއް ނުހޯދުނެވެ.  ” ޔާހް… އެހެންނޭ… ދިމާވީމަ އެއްނު އެމީހުންގެ ގޮތެއް އިނގޭނީވެސް… ” ވަޔާ އެއްވަރަށް އުދުހެމުން ދިޔަ އީވާގެ މަޑު މުށިކުލައިން ޑައި ކޮށްފައި އޮތް އިސްތަށިގަނޑުގައި އަތުން ފުނާއަޅާލާ އެއްވަރުކޮށްލަމުން އީވާ ބުނެލިއެވެ. ” ވަޓް އެވަރ… ” މަލްޝާއަށް އީވާގެ އަގައިން ކުރި ނޭރޭނެކަން އިނގި ގޮތް ދޫކުރިއެވެ. އީވާ ދެކޮނޑު އަރުވާލަމުން ހީގަތެވެ. ” އަހަރެމެން ދިމާވިތާ އަދި ދެ ދުވަސް ވެސް ނުވޭ… އެކަމު މަލްއަށް އަހަރެން ހާދަ އަވަހަކަށޭ ތި ދަސްވީ ދޯ… ވަރަށް ފަސޭހަ ތަ އަހަރެން ދަސްކޮށްލަން؟! އަދިވެސް އަހަރެންނަށް މަލްއެއް ނޭނގޭ އެކަމު… ” ބިންމަތީގައި އޮތް ގާގަނޑެއްގައި ފައިން ޖަހަމުން އީވާ އަހާލިއެވެ. ” އަނ… މިއޮށް އާދެވުނީ ބީބީކިއު ހަޓްއަށް… އެތިބީ… މައި ފްރެންޑްސް… ” ދިރޭ ފުރާނައެއްގެ ހިލަމެއް ނުވާ އެ ހިސާބުގަނޑުގައިވީ ހަމަހިމޭންކަން ނަގާލާފައިވަނީ ގޮނޑުދޮށަށް ރާޅު ބިންދާލާ އަޑާއި ރޭގަނޑުގެ ރޯޅިތަކުގެ މިއުޒިކީ އަޑެވެ. އީވާ އިނގިލިން އިޝާރާތްކޮށްލީ ހިރުނދު ގަސްތަކެއްގެ ދޮށުގައި ތިބި ހައެއްކަ ކުދިންނަށެވެ. މަލްޝާ ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލަމުން އަޅައިގެން ހުރި ކަޅުކުލައިގެ ޝޯލް ރީތިކޮށްލިއެވެ. ” ހޫން ހޫން… ސާބަހޭ… ” މަލްޝާ އޭނާ ލައިގެން ހުރި ކަޅުކުލައިގެ ކިރިޔާ ބަނޑު ފޮރުވޭ ވަރުގެ އެލެން ވޯކަރ ހުޑީ ތިރިއަށް ދަމާލުމުން އީވާ ދިމާކޮށްލިއެވެ....

5

އެލީން 2

ފޯނަށް މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދީ އެލީން މިސްރާބު ޖެހީ ކުރިމަތީ އޮތް ކާރާ ދިމާއަށެވެ. އެވަގުތު ޖެހިލި ވައިރޯޅިން އެލީންގެ އިސްތަށިގަނޑު އުދުއްސާލިއެވެ. ފޮށިތައް ޑިކީއަށް ލުމަށްޓަކައި އީވާންއަށް އެހީވާން ކާރުން ބޭރަށް...

30

ވާނަން އުމުރަށް – 13 –

ކުއްލިއަކަށް އައިލީން ހަޅޭއްލަވައިގަތް އަޑުއިވިފައި ނާއިލްއާ އިއްބާން ދިޔައީ ސިއްސައިިގެނެވެ. ********************* އިއްބާން އަވަސް ހަރަކާތަކާއެކު އައިލީންއާ ދިމާލަށް އެނބުރިލި ވަގުތު ސިއްސައިގެން ދިޔައީ އައިލީންއާއެކު އޭނާ ވެއްޓުމުންނެވެ. އައިލީން އިއްބާންގެ ގައިމަތީ އޮތްއިރު...

27

ސޫރަތިޔޭ 1

ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކިދޭ އަޑަށް ލީންއަށް ހޭލެވުނެވެ. ހޭލެވުމާއެކު އަވަހަށް ކައިރީގައި އޮތް ފޯނު ނަގައި ބަލާލުމާއެކު ފުންމައިގެން ތެދުވިއެވެ. “އަނެއްކާ މިއަދުވެސް ގަޑި ޖެހުނީ ޝިޓް” އަނެއްކާވެސް މީހަކު ދޮރުގައި ޓަކި...

15

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ 6

މިގޮތުގައި ދުވަސްތައް ވޭތުވަމުންދިޔައެވެ. ރަޔާން އަހަރެންދެކެ އަންނަ ރުޅިއަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އޭގެ ސަބަބުތައް އަހަންނަށް ދެނެގަނެވުނީ ފަހުންނެވެ. އަހަރެމެން ދިއުމުގެ ކުރިން އޭނާއަށް ލިބެމުން ދިޔަ ސަމާލުކަން ކުޑަވެގެން ދިޔުމަކީ އޭނާ...

10

ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް 8 ފަހުބައި

”އައިޒާ” ބިންްްމަތީ ވެެއްޓިފައި އޮތް އައިޒާ ފެނި ނިޔާޝް ގޮވާލިއެވެ. ”ޑޮކްޓާ ކިހިނެއް ވީ؟” މަރުކަޒުގައި ނިޔާޝް ހުރީ ހާސް ވެފައެވެެ.”އަސްލު ވީގޮތަކީ… މީ ހަތަރު އަހަރު ހަނދާނަށް އައީ.ދެން މާ ބޮޑަށް...

14

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް – 3

ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރުވަމުން ވިލްދާން ވެސް ތައްޔާރުވެލައިގެން ބޭރު ދޮރާށިން ނިކުމެއްޖެއެވެ. އޭރު ތަމަންނާ ހުރީ ފޯނާއި ކުޅޭށެވެ. ގަރާޖުން ޕީސީއެކްސް ސައިކަލެއް ނެރެމުން ވިލްދާން ތަމަންނާއަށް ހެލްމެޓެއް ދިއްކޮށްލިއެވެ. ހެވި ދިއްލިފައި...

އަބަދަށް މި ހިތުގައި 1..
24

އަބަދަށް މި ހިތުގައި 1..

ފާލަމަށް ފެރީ ގާތްކުރުމާއި އެކު ދަބަސް ކޮނޑުގައި އަޅުވާ ލައިގެން ފެރީން ފޭބީމެވެ. ދަތުރުވެރިންގެ އިސްތިގުބާލުގައި އެމީހުންގެ ގާތް ތިމާގެ މީހުންނާއި ބައެއް ރަޙުމަތްތެރިން އައިސް ތިއްބެވެ. މާހައުލަށް ނަޒަރު ހިނގާލުމުން ފެންނަނީ...