Category: ލޯބި

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 1
8

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 1

“އަދި އެއްފަހަރު ނިކަން ބުނެބަލަ ތިބުނިއެއްޗެއް، ތިހެން ކަންތައް ވިޔަކަ ނުދޭނަން” ނަތާގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެން ދިޔައީ ރުޅިވެރިކަމެވެ. އެކުވެރިޔާގެ ދިފާއުގަ ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާކަމެއް ކުރަން އަތުކުރި އޮޅާލައިގެން ހުރިކަހަލައެވެ. ”...

8

ކުށަކާ ނުލާ 5

“މިގޭގަ… ޝާމިލްއާ… ޝާމިލްއާ ހުދާ އެކީގަ އުޅޭ ތަން ބަލަން ހުންނާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން…” ސިއްރުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނިހާލް އެންމެ ފަހުން ބުންޏެވެ. “ކީކޭ ތިބުނީ؟ ހުދާއާ ޝާމިލް އެކީ…” ލަތީފްއަށް...

29

ނާއިންސާފް 15

ގަޑިއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ވަގުތު ނުގުނިއެއްކަމަކު އަހަރެން ހުރީ އަށްގަޑި ބައިނުވެގެން ލަސްވެފައެވެ. މިހާރު އީން ނުފެނި އަހަރެންނަށް ނޭވާވެސް ނުލެވެނީއެވެ. ކުރާނީ ކީތްހެވެ. އެމަންޖެ މަށަށް ހަދާފަ ހުރީ ވަރުގަދަ ސިހުރެކެވެ. އަހަރެން...

9

އަސްލާން 5

“ހީކުރީ ދެން ދުވަހަކުވެސް ނުގޮވާނެކަމަށް.” އަސްލާން މަޑުމަޑުން ކިޔައިލިއެވެ. އަސްލާން ދުރަށް ޖެހިލުމުން އެނދުގައި އިށީންދެފައި އަހަރެން ވީ ގޮތް ކިޔައިދިނީމެެވެ. ހުރިހާއިރު އަހަރެންގެ އިނގިލިތަކު ދޭތެރެއަށް އިނގިލިތައް މަހާލައި، އަތްތިލައިގައި ހިފައްޓައިގެން...

36

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 40

އެވަގުތު ބާރަށް ކެބިންގެ ދޮރު ޖެހިގެންދިޔުމާއިއެކު ހައިޒަލްގެ ނަޒަރުވެސް ދޮރާއި ދިމާލަށް ދަތުރުކުރިއެވެ. ހިނދުކޮޅަކަށް ހައިޒަލްގެ ނޭވާހުއްޓުނުހެން ހީވިއިރު ހިތުގެ ތެޅުންވެސް މަޑުޖެހިލިހެން ހީވިއެވެ. ކެބިންގެ މަޑު ކާރޕެޓްގެ ސަބަބުންނާއި އަދި ނުތަނަވަސްކަމުގެ...

21

ވަފާތެރި މަވީމޭ ލޯބިން.. 6

ލިބިފައިވާ ހިތް ހަމަޖެހުމާއިއެކު ހިނިތުންވުމާއެކު ޝިޔާޒް ފޯންކޯލް ކުރުކޮށްލީ އޭނާގެ މަންމަ ރާމިޒާ ސައިބޯން އައުމަށް އެނދުމުންނެވެ. އޭރު ޝިޔާޒްއަށް އާދަޔާހިލާފް ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ލިބިފައިވާ ފަދައެވެ. ގޭތެރޭގައި ކުރާނެ އިތުރު ކަމެއް...

24

ގާތުގައި ނުވިޔަސް ލޯބިން 2

ހަވީރުގެ ވަގުތުު ކޮންމެ ދުވަހަަކުވެސް އެކުގައި ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުމަކީ ކައިޒަންއާއި ނާހިލްގެ އާދަ އެކެވެ. ކައިޒަންއާއި ނާހިލް އަތިރިމަތީގައި ހުރި ބޮޑުގަހެއްގެ ހިޔަލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޖޯލިތަކުން ޖޯއްޔެއްގައި އިށީންދެއިނެވެ. ނާހިލް ހުއްޓުމެއް...

36

ވާނަން އުމުރަށް – 2 –

“އިއްބާން….” އައިލީންއަށް އެނަން ދެތިންފަހަރު ކިޔާލެވުނެވެ. ********************** “އޭތް…ލީން..” ލީޝާ ގޮވާލުމުންވެސް އައިލީންއަށް އަޑުނީވޭފަދައެވެ. ލީޝާ އައިލީންގެ ލޯކުރިމަތީގައި އަތްހޫރާލުމުންވެސް އައިލީންއަކަށް ނޭންގުނެވެ. އިރުކޮޅަކު އެހެން ހުރުމަށްފަހު ލީޝާ އައިލީންގެ ކޮނޑުގައި ހިފާ...

65

ކަލާޔާ ނުލާ 17

އަޔާން ލިފްޓަށް ވަދެ ހަމަޖެހިލަމުން ކައިރީ ހުރި ޒޯޔާއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލިއެވެ. ޒޯޔާ އަށް އަޔާން ލިފްޓަށް އެރިކަން ނޭގޭކަން އަޔާން އަށް އިނގުނީ ޒޯޔާ އިސްއުފުލާލައި އަޔާން އާއި ދިމާލަށް ބަލާވެސް...

8

ނާއިންސާފް 14

“ކާލިންއޭ.. ކާލް… ދޮންތަޔާ އެއްކޮށްވެސް އުޅުންތަ؟ ދެން އައްޗީޑި.. އެކަމަކު އޭނަ ބުނީ….” އަހަރެންގެ ބޯ މާޒީއަށް ވުރެ އީންއަށް މުހިންމު ވީ ކާލިންއެވެ. ރަޝިޔާ މަންމައެއްގެ ރީތި ދަރިއެއް ވީމަ ވާނީވެސް...

28

ވަފާތެރި ކެހިވެރިޔާ….1

ބެލްކަނީގައި މާޝީ ހުރީ ތިރީގައި ހިނގައި މަންޒަރު ތަކަށް ފުރިހަމަ ސަމާލުކަމެށް ދީގެންނެވެ. މާލޭގެ ހަލަބޮލި މަގުތަށް ފެންނަލެށް މާޝީއަށް ވަރަށް ހިތްގައިމެވެެ. މާޝީީ އިރުކޮށްކޮޅާ ފޯނު ނަގައިި އެ މަންޒަރު ފޯނުގައި...

10

އަހަރެން…2

ހަޔާތުގެ ދުވަސް ތައް ވަރައް ބުރަކޮއް ހޭދަ ކުރަން އަހަންނައް މިއަދުވަނީ މަޖުބޫރުވެފައެވެ. ސުކޫލުން ގެޔައް އަންނަ ގޮތައް އަހަންނައް ޖެހެނީ ޒުލްފައްތައައް ކާންހަދާ ކައްކާށެވެ. ގޭތެރެ ސާފު ކުރުމާއި އަދި މި...

8

އަސްލާން 4

“ދެން ކީއްކޮށްދޭންވީ؟” އެންމެ ފަހުން އެރުވި އެންމެ ބޮޑު ހަވާގެ ކަނިތައް ގެއްލުމުން، އަސްލާން އަހަންނާއި ދިމާއަށް ބަލައިލާފައި އެއްސެވެ. އެ ވަގުތު ކުއްލިއަކަށް ހިތަށްއެރި އެތިން އިސްޖަހައިލެވުނެވެ. މިފަހަރު އަމިއްލައަށް ކަމެއް...

40

އައިރާ…( 12 ވަނަބައި)

ފަތިހު ފަތިސް ނަމާދުކޮށްލައިގެން ޒިހާދު އިނީ ސިޓިންރޫމް ސޯފާގައި ހޫނު ކޮފީ ތައްޓެއް ބޯށެވެ.އިރުކޮޅެއް ނުވެ ޒަވީން ކޮޓަރިން ނުތެވެ. ޒަވީން ހުރީ ފަތިހު ޖޮގިންނަށް ދާން ރެޑީވެގެންނެވެ.ލާފައި ހުރި ކޮނޑުކެނޑި ޖޯޒީއާއި...

4

ވަކިވެދިޔަޔަސް

ހެމުންދާ ރޯޅިތައް ފިނިވާން ފަށަައިފިއެވެ .ތެއްފިންނެވެ. ކަޅުވިލާގަނޑުތެރެއިން ގެހެމުންދާ ރޯޅިތައް މަޑުމަޑުން ޒޯޔާގެ ދޮންކޯތާފަތުގައި ބީހެމުންދެއެވެ، މާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ވާރޭވެސް ވެހެންފަށައިފިއެވެ . ވާރޭތިކިތައް ޒޯޔާގެ ލޫޅާފަތި ހަށިގަނޑުގައި ބޮސްދެމުންދެއެވެ....

32

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 39

“ހައިޒަލް…” ނައިނާގެ މޫނުމަތިން ފެނުނު ހައިރާންކަމާއިއެކު ހައިޒަލްގެ ނަން އެދުލުން ބޭރުވިއެވެ. އެއާއިއެކު ހައިޒަލް ނަގަމުންދިޔަ ފިޔަވަޅުތަކަށް ހުއްޓުމެއްއައިރު އެ ލޮލުން ތަފާތު އަސަރެއް ފެނިލިއެވެ. އަމިއްލަ އިހުސާސްތައް ފޮރުވާލަމުން ފިނިވަމުން އައި...