Category: ލޯބި

8

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 15 (ފަހުބައި)

ކައިރީގައި ހުރި އައިޒަން ހުރީ ހިނިތުންވެލައިގެން އިހްސާންއާއި ދިމާއަށްބަލާށެވެ. އައިޒަން ބޮލުން ކޮށްލި އިޝާރާތާއިއެކު ތިން ޕޮލިހުން ގޮސް އިހްސާން އާއި ހަނާން އާއި ޝާނާގެ އަތުގައި ބިޑި އަޅުވައިލިއެވެ. ތިން މީހުންވެސް މާ ގަދަ ހަދާކަށް ނޫޅެއެވެ. ”އަދި އެބޮތް ދޯ ނޭނގޭ ކަމެއް؟” އައިޒަން މާނަ ފުން ގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ. ”ހައިޝަމް ކަލޭއާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރަން ފެށީ މަ ބުނެގެން…. ސަބަބަކީ ހައިޝަމްއަކީ ސީކްރެޓް އިންވެސްޓިގޭޓާރ އަކަށްވީމަ..މަ އެކްސިޑެންޓު ވީ ވެސް ހައިޝަމްއަށް އެވާހަަކަ އެއްކޮށް ކިޔާދީފައި އޮއްވަ.. ހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔާދީ ނިމުނު ފަހުން.. މަ މިހުރިހާ ދުވަހު ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ވެއްޖެ..” އައިޒަން ދިޔައީ ހުރިހާ ހަގީގަތެއް ހާމަކުރަމުންނެވެ. އޭނާއަށް މިއަދު ނިފްޝާއަށް އިންސާފު ހޯދާދެވުމުން ހުރީ އެހައިމެ އުފާވެސް ވެފައިއެވެ. ”މަށަށް ހީވިއޭ ހައިޝަމް ކަލޭ މަފަހަތުން އުޅުނީ ކޮންމެވެސް ބޭނުމެއްގައޭ…” އިހްސާން ތެޅިފޮޅެން ފެށިއެވެ. ހީވީ މޮޔަވެފައި ހުރިމީހެއްހެންނެވެ. ”ހެހެހެެހެ.. ދެން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ތިހެން ކިޔަސް ސަލާމަތެއް ނުވެވޭނެ..” ހައިޝަމް ހެމުން ބުނެލީ އިހްސާން ރުޅި އަރުވާލުމުގެ ބޭނުމުގައެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް އިހްސާން އައީ އަމަށަކު ރުޅިއެއްނޫނެވެ. ”އާދޭ ދާން” އައިޒަން އެހެން ބުނުމާއިއެކު އެންމެން އެތަނުން ނިކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ. އިހްސާން ދިޔައީ ސަލާމަތްވާން އެކި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަށް ސަލާމަތްވެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ތިން މީހުންނާއިއެކު އެތާ ތިބި ހުރިހާ ފުލުހުން ގޮސް އެމީހުންގެ ޖިޕަށް އެރިއެވެ. ނަމަވެސް އައިޒަން އާއި ހައިޝަމް ދިޔައީ އައިޒަންގެ ސައިކަލުގައިއެވެ. ދެ މީހުންގޮސް އެރީ ކޮފިއަކަށެވެ. ”ހައިޝަމް ވަރަށް ބޮޑަށް ތޭންކްސް.. ހައިޝަމްގެ އެހީއާއި ނުލައި މަށަށް މިކަން ނުވެސް ވާނެ… ތޭންކްސް އަ ލޮޓް…” އައިޒަން ދިޔައީ ހައިޝަމް ކޮށްދިން ކަންތަކަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރުއަދާކުރަމުންނެވެ. ހައިޝަމް ވެސް އެއީ އެއްވެސް ކަމެއް ނޫނޭ ކިޔާފައި ކޮފީ ބުއިމާގެން ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. ”އައިޒަން.. ދެން އަވަހަށް އިންނަންވީނުން.. މިހާރު ކުށްވެރިންވެސް ހޯދުނީނުން.. ގެއްލިދާނެ ލަސް ކުރަން ހަދައިގެން..” ހައިޝަމް ކޮފީން އެތިކޮޅެއް ބޯލިއެވެ. އައިޒަން ފެށީ ހޭށެވެ. ވަކި އެއްޗެކޭ ނުބުނެއެވެ. ދެމީހުން އެގޮތުގައި ތިބެ ކޮފީ ބޮއި ނިންމާފައި ގެއަށް ދާން މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. ހައިޝަމްވެސް ދިޔައީ އައިޒަން އާއިއެކު އައިޒަންމެންގެ ގެއަށެވެ. ”މަންމާ.. ބައްޕާ.. އާދެބަލަ.. ވާހަކައެއް ބުނަން..” އައިޒަން ގެއަށް ވަނެފައި ގޮވަން ފެށީ އޭނާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕައަށެވެ. ހީވާގޮތުން މިއަދު ވީ ކަންތަކުގެ ވާހަކަ ބުނަން އުޅެނީ ކަންނޭގެއެވެ. ”ކިހިނެއްވީތަ ދަރިފުޅާ… ތަނެއްގަ ރޯވީތަ؟ ކިހިނެއްވެފަ ތިހުރީ ތުންފަތަށް؟ މުޅިގައިގައި ކިލާއެއްނު ތިހުރީ.. ކޮންތާކު އުޅެފައި ތިއައީ؟” އުސްވާ އެއްފަށްޗަކަށް ހުރިހާ ސުވާލެއް އަމުނާލިއެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް އައިޒަންއަށް ކަމެއް ވާކަށް އުސްވާ ނޭދެއެވެ. ”ތެދެއް ދަރިފުޅާ.. ކިހިނެއް ވީތަ؟” ހުޒާމުވެސް ހާސްވެފައި ހުރިވަރުން ސުވާލުކުރިއެވެ. ”އަޅުގަނޑު މިއައީ ނިފްޝާއަށް އެހެން ހެދި މީހުން އަތުލައިގަނެފައި.. އަދި އަޅުގަނޑަށް އެހެން ހެދި މީހުންވެސް..” އައިޒަން ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. ”ހައިޝަމް އެއީ ތެދެއްތަ؟ އަލްހަމްދުލިއްލާހް..” ހުޒާމްވެފައި ހުރި އުފަލާއިއެކު ގަބޫލުނުކުރެވިފައި އިނދެ ބުނެލިއެވެ. ”އާން ބޭބޭ.. އެކަން ވެއްޖެ.. ދެން އޮތީ އައިޒަންގެ ކައިވެނި އެއްނު…” ހައިޝަމް އައިޒަންއާއި ދިމާއަށް އެއްލޯ މަރައިލައިފައި ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު އައިޒަން ޖަހާލީ އިސް ދަށަށެވެ. ”އާން ދެން އޮތި ތި ކަމެއްނު.. ދޯ ދަރިފުޅާ.. އަވަހަށް އިނާޝާ އަށް އަންގަންވީ.. އެކަމަކު ކިހިނެއް ދަރިފުޅުމެން އިހްސާންމެން.....

7

ލޯބި 9 ވަނަ ބައި

ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު އަތިރިމައްޗަށް ދާން ބޭނުން ކަމަށް އޮތީ މާޔާ ކުރިން ބުނެފައެވެ. އަސުރުން އިރު ތިރިވެ، ހިޔާޖެހުމުން އެންމެން އެކުގައި ހިނގާފައި ރަށުގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ގޮނޑުދޮށަށް ނުކުތެވެ. “ޑެޑީ...

42

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 37

އަރުޝްގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި ފަޒީލްގެ ކޮންމެ ވާހަކައެއް ތަކުރާރު ވަމުންދެއެވެ. ގަބުވެފައި ހުރެވުނީ ފަޒީލްގެ ޖުމްލަތަކުންނެވެ. އަނގަމަތީ އަތް އަޅާ ހުރިތަނަށް ތިރި ވެވުނީ އަމިއްލަ ނަފްސު ކުއްވެރިވީ ވަރުންނެވެ. އިސާހިތަކު ސާރާއާ...

6

ކުރުހާލެވުނޭ ތިސޫރަ މިހިތުގައި…5 ވަނަބައި

އީތާން އަރިޔާ ހަމައަކަށް އެޅެންދެންއިނެވެ. އަރިޔާ އަމިއްލަނަފްސު ހަމައަކަށް އަޅުވަންއުޅުނަސް އޭނާގެ ލޮލުކުރިމަތިން ސިފަވަނީ އަޒުރާއޭނާއަށް ކޮއްދިންކަންތައްތަކެވެ. އަރިޔާ އަމިއްލަނަފްސް ހަމައަކަށް އެޅުމަށްފަހު އީތާންގެ އަތް ފޮޅުވާލިއެވެ. އަރިޔާ ހަށިގަނޑު ތެދުކޮއްލުމަށްފަހު ކަރުނަތައް ފޮހެލިއެވެ. “ރިޔާ…ކިހިނެއްވީ؟” ސިޓިންރޫމްގައި ތިބި ހުރިހާ އެންމެންގެ ނަޒަރު މަޑުހިނގުމެއްގައި ހިނގައިފައި އައި އަރިޔާއަށް ހުއްޓުނެވެ. އަރިޔާ ލުއިހިނިތުންވުމެއް ރައްދުކޮއްލުމަށްފަހު އޭނާ ހުންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮޓަރިއަށް ވަދުނެވެ. ކޮޓަރިދޮރު ތަޅުލުމާއެކު އޭނާ އަށް ރޮވުނެވެ. ބިންމަށްޗަށްވެއްޓިގަނެވުނީ ބޭއިޙްތިޔާރުގައެވެ. ކަރުނަތައް އޮހެގެންދިޔައީ ތަނެއްދޮރެއްބެލުމެއްނެތިއެވެ. އަރިޔާ ދެކަކުލުގައި ބޯ އެޅުމަށްފަހު ހިތްހަމަޖެހެންދެން ރޯންއިނެވެ. އޭނާއަށް ނިދުނީވެސް އެހެންއޮއްވައެވެ. ***ޖެހިގެންއައި ދުވަސް*** މީހަކު ދޮރުގައި ތެޅިއަޑަށް ނިދާފައި އޮތް އަރިޔާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. އަވަސްއަވަހަށް ތެދުވެ ދޮރާއި ދިމާލަށް ހިނގާގަތުނެވެ. ނަމަވެސްއޭނާގެ ފިޔަވަޅު ހުއްޓުނީ އޭނާ ހުރި މާހުއުލު ތަފާތުވުމުންނެވެ. އަރިޔާ ވަށައިގެންވާ މާހައުލަށް ބަލާލިއެވެ. މީ އޭނާ އުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮންނަކޮޓަރިއެއްނޫނެވެ. އާދައިގެ ގެއެއްގެ ސިޓިންރޫމްއާއި އެއްވަރު އެ ބޮޑު ކޮޓަރީގައި އަރިޔާ އެކަނި ނިދުނުކަން އެނގުމުން ބިރުގަތުނެވެ. އަރިޔާ ބޮލުގައި އެވަގުތު ސުވާލުން ފުރުނެވެ. އޭނާ މިކޮޓަރިއަށް އާދެވުނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ މީކާކު ކޮޓަރިއެއްހެއްޔެވެ؟ މހުރިހާ ސުވާލުތަކަކާއި ހެދިއަރިޔާ ބޮލަށް ތަދެއްއެރިއެވެ. އެވަގުތު މީހަކު ދޮރުހުޅުވާލިއަަޑަށް އަރިޔާ އެދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރި އީތާން ފެނި އަރިޔާގެ ނޭވާ ކުރުވިއެވެ. “އަދިކިރިޔާ ދޯ ތި ހޭލެވުނީ” އީތާންގެ ފިރިހެންވަންތަ އަޑުން އަރިޔާ ފިނިވިއެވެ.”އަން…. މިހެދުންލާ” އީތާން އަލަމާރި ދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަހު އަޅިކުލައަށްދާ ހައުސްޑްރެސްއެއް ދިއްކޮށްލިއެވެ….”ވެއިޓް އަ މިނެޓް… ކިހިނެއް އަހަރެން މިކޮޓަރިއަށް އާދެވުނީ؟” އަރިޔާ ސުވާލުކުރުމުން އީތާން އަރިޔާއަށް ބަލާލިއެވެ..”އިޓްސް މައި މޮމްސް ވިޝް… މަންމަ ބޭނުންވަނީ އަރިޔާ އަހަރެންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަން” އީތާން އެހެންބުނެފައި އަރިޔާއާ ދިމާލަށް ފިޔަވަޅެއްނެގިއެވެ. އަރިޔާ އަވަސްއަވަހަށް ފަހަތަށްޖެހެން އުޅެނިކޮށް ފައި އަރިއަޅާލިއެވެ. ވެއްޓެންދިޔަ ވަގުތު އޭނާއަށް ދެލޯމަރާލެވުނެވެ. ދެވަނަ ސިކުންތުކޮޅުގައި އޭނާއަށް އިހުސާސްވީ ބާރުގަދަ އަތެއް އޭނާގެ އުނަގަނޑުގައި އެޅުވެފައިވާކަމެވެ.އޭނާ ބިންމައްޗަށް ނުވެއްޓޭތީ ދެލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރި އީތާން ފެނިފައި އޭނާގެ ހިތުގެ ތެޅުންއަވަސް ވިއެވެ. ލާން ހުރި ނޭވާވެސް ހުއްޓުނެވެ. އަރިޔާގެ ހާލު ފެނިފައި އީތާންގާތަށް އައީ ހިންޏެވެ. “ދޭން…..”އަރިޔާލަދުގަތުނެވެ. އެ ދޮންކޮތާފަތަށް ޖަންބުކުލައިން ފޭދުނެވެ.”ރީތިވެގެން އާދެ ސައިބޯން” އީތާން ހިނިތުންވެލަމުން ބުނެލިއެވެ. އަދި ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން ދިޔައެވެ. އީތާން ނުކުމެގެން ދިޔަތަން ބަލަނހުރި އަރިޔާ އަށް ބޭއިޙްތިޔާރުގައި ހިނިތުންވެލުނެވެ. އީތާން ދިން ހެދުމަށް ބަލާލިއެވެ. އަރިޔާ އަވަސްއަވަހަށް ފާހަނައަށް ދިޔައީ ރީތިވުމަށެވެ. “އާޗާ….ހާދަ ވަރަކަށް ހެވިފައި” އަރިޔާ ކޮޓަރިން ނުކުތީންސުރެ ހުރެވުނީ ހިނިތުންވެލައިގެންނެވެ.މިކަން މަލަކުއަށް ފާހަގަވެގެން އަރިޔާއަށް ދިމާނުކޮށް ނުހުރެވުނެވެ. އީތާންއަށްވެސް މިކަންފާހަގަވިއެވެ. އަރިޔާ ހިނިތުންވެލައިގެން ހުރުމުން އޭނާގެ ހިތަށް ލިބުނީ ބަޔާންކުރަން ދަތި އުފަލެކެވެ.”ދޮންބޭ…. އަހަރެމެންނާއެކު ދާނަންތަ ދަތުރަކަށް… ؟” އީތާން ގާތު އިޒާން އަހާލިއެވެ. “ކޮންބައެއްދަނީ؟” އީތާން އަރިޔާ އަށް ނަޒަރެއްހިންގާލަމުން އަހާލިއެވެ. އެވަގުތަކީ އަރިޔާވެސް އީތާން އަށް ބަލާލިވަގުތެވެ. އަރިޔާ ހިނިތުންވެލީ ޝުކުރުވެރިކަމާއެކުއެވެ.”އަހަރެންވެސް ދާނަން” އީތާން ބުނެލިއެވެ.”އޯކޭ” އިޒާން އެތަނުންދިޔައެވެ.

16

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 4

ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ގޮސް މުބާރާތްތައް ފެށެން ދެދުވަހަށް ވެއްޖެއެވެ. ހުރިހާ ދަރިވަރުންވެސް ދިޔައީ ފަރިތަކުރުމަށް ލިބޭނެ އެންމެ ފަހު ދެދުވަހަށް ވުމުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ފަރިތަކުރުން ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ. ހަމައެއާއެކު ކޮންމެ ހައުސްއަކުންވެސް...

8

ލޯބިވެވުނީ އެވެ. – 14

“އަސްލުވެސް ޔުނާން ތި އިންތިޒާރު ކުރަނީ މަށަށްތަ؟” ކުރިމަތީގައި ހުރި އިޝާ ހުރީ އޭނާގެ ފެންކަޅިވެފައިވާ ދެލޮލުން ޔުނާންއަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. ކުއްލިއަކަށް އިޝާ އައިސް ކުރިމައްޗަށް އަރާނޭ ހީކުރެވިފައި ނެތުމުން ޔުނާން ހުރީ...

13

އިމްތިޙާން (21ވަނަ ބައި)

“ނާސިރައްވެސް އަހަރެން މުހިންމު ނޫން ވީމަތާ ތި ހިސާބައް ދިޔަ އިރުވެސް މަގޭ ޚިޔާލެއް ހޯދުމުގެ މުހިންމުކަން ނޭނގުނީ.. ދެން މިއަދު މަގޭ ކައިރީ ތި ވާހަކަ ތި ދައްކަނީ ކައިވެނީގެ ހުރިހާ...

9

ލޯބިވެވުނީ އެވެ. – 13

“ތީ ކާކު؟” އަނގަ ތަންމިނަށް ހުޅުވިފައި ހުރި ދީމާ އިތުރަށް ސިހުނީ ކުރިމަތީގައި ހުރި މީހާގެ ފުރަގަހުން ނިކުތް އަންހެންކުއްޖާ ފެނިފައެވެ. އެއީ ކަމީލާ ނޫން ދެވަނަ މީހެއް ނޫނެވެ. ދީމާ އަށް...

8

ލޯބިވެވުނީ އެވެ. – 12

ޔުނާން އަކީ ޚުދު ޑޮކްޓަރެއް ކަމުން އެއީ ކޮން އެއްޗެއްކަން ދެނެގަންނާކަށް މާގިނައިރެއް ނުނެގިއެވެ. އެވަގުތު ޔުނާން އަށް އިޝާގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނީ ހުއްޓުން އަރާފައެވެ. އިޝާ ބަނޑު ބޮޑު ކަން...

6

ކުރަހާލެވުނޭ ތިސޫރަ މިހިތުގައި….3ވަނަބައި

ބޭރުން ބެލްގެޖެހި އަޑު އިވިފައި އިޒާން ދޮރުހުޅުވާލިއެވެ. އިޒާންކުރިމަތީގައި ހުރި 5 މީހުންފެނިފައި މުޅިތަންހީވީ ކެކިއަރައިގަތްހެންނެވެ. “ވެލްކަމް”ހިތްވަރެއްލުމަށްފަހު އިޒާން މެހެމާނުންނަށް ވަންނަން ތަންދެއްކިޔެވެ. މެހެމާނުން ގެއަށްވަދެވުނު ވަގުތު ޕާޓީޕޮޕްގެ ކަރުދާސްތައް މުޅި މާހައުލުގައި ވެރިވެގަތުނެވެ.އީތާން ހިނިތުންވެލައިފައި އިޒާންއަށް ސަލާމްކުރުމަށް އަތްދިއްކޮށްލިއެވެ.އިޒާންވެސް ސަލާމްކޮށްލުމަށްފަހު ސޯފާގައި އިށީނދުމަށް އިޝާރަތްކުރިއެވެ. “ޕޮއް” ޒޯޔާގެ ފަހަތުން މީހަކު އޭނާ ކޮނޑުގައިގައި ކުއްލިއަކަށް އަތްލުމުން އޭނާ ބިރުން ހަޅޭއްލަވައިގަތުނެވެ. ދެވަނަ ސިކުންތުކޮޅުގައި އޭނާއުފަލުން ހަޅޭއްލަވައިގަނެ ކައިރީގައި ހުރި މަލަކު ކަރުގައި އޮޅުލައިގަތެވެ.”މަލަކޫ….” މަލަކު ކަންފަތްދޮށުގައި ޒޯޔާ ހަޅޭއްލަވައިގަތުނީ މަލަކުއަށްއޭގެންކުރާނެ އަސަރަކާއި މެދު ވިސްނުމެއްނެތިއެވެ. “ދެން ޒޯޔާ… މަގޭ ކަންފަތް” މަލަކު ކަންފަތުގައި އަތްއަޅާލަމުން ޒޯޔާ އަށް ބަލާލިއެވެ.”ސޮރީ…. އާދެބަލަ”ޒޯޔާ މަލަކު އަތުގައި ހިފައިގެން ޒޯޔާގެ ފިރިމީހާ ރާއިފް ކައިރިއަށްދިޔައެވެ.”ރެފް މީޓް މައި ބެސްޓްފްރެންޑް ނަމްބަރ ވަން…މަލަކް މަލް މީޓް މައި ހަޒްބެންޑް ރާއިފް…ރެފް ގެ ކަނާއަތަށްވާގޮތަށް އެއިނީ އީތާން…އިތާންގެ ކަނާއަތަށް ދާއިން…ދެން އެހެރީ އީތާންގެ ކަޒިން ޝެރިން” ޒޯޔާ ވަކިވަކިން މަލަކުއަށް އެންމެން ތައާރާފްކޮށްދިނެވެ.”ކޮބާ އޭނާ؟” މަލަކު ކަންފަތްދޮށުގައި ޒޯޔާ އަހާލިއެވެ. ލޮލުގެ އިޝާރާތުން މަލަކު ބަދިގެދެއްކުމުން ޒޯޔާ ބަދިގެއާއި ދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. “ރިޔާ”ބަދިގެއަށްވަދެވުމާއެކު ޒޯޔާ އަރިޔާ ފެނުނެވެ.ޒޯޔާ އެދިޔަގޮތަށްގޮސް އަރިޔާ ގައިގައި އޮޅުލައިގަތުނެވެ. “ރިޔާ…”ޒޯޔާ އަށް ރޮވުނެވެ. “ޒޯ….”އަރިޔާ ހައިރާންވެހުރެވުނެއްކަމަކު ޒޯޔާ ގައިގައި ބައްދާގަތުނެވެ. “ޒޯ…. އިޓްސް އޯކޭ” އަރިޔާ ޒޯޔާގެ ކަރުނަތައް ފޮހެލަދިނެވެ. “އޭ މަވެސް އެބަހުރިން”މަލަކު ބަދިގެ ތެރެއަށް ބޯ ދިއްކޮއްލަމުން ބުނެލިއެވެ. “ޒޯ….. ރޮނީތަ؟ މަލަކު ޒޯޔާ ކަރުނަ ފޮހޭތަންފެނި އަހާލިއެވެ.”އަހަރެން ރޮނީކީއެއް ނޫން…އުފަލުންގޮސް ލޮލުން ކަރުނައައީ” ޒޯޔާ މޫނުސާފުކޮށްލަމުން ބުނެލިއެވެ.”ދެންދޭބަލަ….ޔޫ ޝުޓް ހޭވްފަން” އަރިޔާ އުޅުނީ މަލަކުއާއި ޒޯޔާ އެތަނުން ފޮނުވާލާށެވެ. “ޒޯ މީ ކާކު؟ ޒޯގެ ބެސްޓީނަމްބަރ ޓޫތަ؟” ބަދިގެއަށް ވަދެގެން އައި ރާާއިފް އަހާލިއެވެ. “ރެފް މީޓް ރިޔާ…ރިޔާ މީޓް މައި ހަޒްބެންޑް ރާއިފް” ޒޯޔާ އަރިޔާ އަތުގައި ހިފާލަމުން ބުނެލިއެވެ. “ހާއި… ނައިސް ޓު މީޓް ޔޫ…” އަރިޔާ ހިނިތުންވެލަމުން ބުނެލިއެވެ. “ޒޯ ކޭކް ފަޅަންވެގެން މިއުޅެނީ އަވަހަށް އާދޭ” ރާއިފް ބަދިގެއިން ނުކުމެގެން ދިޔައީ އީތާންމެންގާތަށެވެ. ބަދިގެއިން ނުކުމެގެން އައި އަރިޔާ އަށް އީތާން ފެނުމާއެކު ހުއްޓުންއެރިއެވެ. އަރިޔާ ދެތިންފިޔައަޅު ފަހަތަށް ޖެހިލެވުނީ ބޭއިޙްތިޔާރުގައެވެ. އަރިޔާ މޫނުމަތިން ފެންނަމުންދިޔަ ނުތަނަވަސްކަން އެތާ ތިބި އެކަކަށް ނުފެނެވެ. ޒޯޔާ އަށް އެތަންފެނިފައި އަރިޔާ އަތުގައި ފެނިފައި މީހުންތަކުގެތެރެއަށް ވެއްދިއެވެ.އެވަގުތު އީތާންއަށް އަރިޔާ ފެނުނެވެ. އޭނާއަށް އަރިޔާގެ މޫނުމަތީގައި ވާ އަސަރުތައް ފެނުނެވެ. އަރިޔާ ބިރެއްފެނުނު ހެން ހުރެވުނީ ދެލޯބޮޑުކޮށްގެންބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. އަރިޔާ ދަންނަ މީހަކާއި ވައްތަރުވުމުން އޭނާ އަށް ހަމަބެލެވެނީއެވެ. “ރިޔާ…” ޒޯޔާ ގޮވާލިއަޑަށް އޭނާ ހަމަ ބިމަށް އާދެވުނެވެ. “ކީކޭ ޒޯ؟”އަރިޔާ ކަމެއްނުވާކަމަށް ހެދުނެވެ. “ހިއަރ…ކާލަ އަވަހަށް”ޒޯޔާ ކޭކްފޮއްޗެއް އަރިޔާ އަށް ހަވާލުކޮއްލިއެވެ. އެވަގުތުގައިވެސް އަރިޔާ އަށް ބެލެވެނީ އީތާންގެ މޫނަށެވެ. އީތާންއަށް މީހަކު އޭނާ އަށް މާވަރަކަށް ބަލާހެންހީވިއެވެ. އީތާން އިސްއުފުލާލިވަގުތު އަރިޔާ ފެނުނެވެ. އަވަސްއަވަހަށް އަރިޔާ އެތަނުންދާންއުޅުންވަގުތު އީތާން އޭނާއަށް ގޮވާލިއެވެ.”ޑޫ ޔޫ ނޯމީ؟” އިތާން އަރިޔާ އަށް ކޮއްލިސުވާލުން އޭނާ ދިޔައީ ސިއްސާގެންނެވެ.”ނޯ…ފްރެންޑް އަކާއި ވައްތަރުވީމަ ބެލެވެނީ” އަރިޔާ އަވަސްއަވަހަށް ބުނެލިއެވެ. އޭނާ އެތާނގައި މަޑުކުރާކަށް ބޭނުމެއްނުވިއެވެ.  ...

7

މީ ހަޤީގަތެއް ނަމަ ހާދަ ދެރައޭ!

އެއީ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްކަމުން އެ ހަލަބޮލި މާލެ ވަނީ އެއްކޮށް ހަމަހިމޭންވެފައެވެ. މި ހަމަހިމޭން ވަގުތު ވާރޭގެ ފެންތިކިތައް މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެންގަނޑުތައް ހައްދަމުން ދެއެވެ. އަހަރެން ބެލްކަނީގައި ވާރޭ ކުޅެމުންދާ އެ...

29

ޑިސެންބަރު ތިރީސް އެކެއް 2

ކުރެވުނު އަވަހެއް ކޮށްގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ނައްޓައިލީމެވެ. ޓްރެފިކް ލައިޓުވެސް އަހަރެން ލަސްކުރުވަން އުޅޭހެން ހީވެ ރުޅިއައެވެ. ފެހި ބޮކި ދިއްލުމާއިއެކު މަޑުކުރުމަކާއިނުލާ ދުއްވައިލީމެވެ. އަނެއް މަގުން އައި ސައިކަލުގައި ޖެހުނުއިރުވެސް ނޭންގުނެވެ. ސައިކަލު...

7

ލޯބިވެވުނީ އެވެ. – 11

ނަގައިގަތް ދިލައާއިއެކު ޔުނާން އަށް އަތުގައި ފިރުމާލެވުނެވެ. ކަމީލާ ހުރީ ކަޅިވެސް ޖަހައިނުލާ ޔުނާން އަށް ބަލާށެވެ. އޭނާގެ ކަރުނުން ފުރިފައިވާ ދެލޮލުންނެވެ. “އިނގޭ މިހާރު އަހަރެން އަތް ލަން ޔުނާންއަށް ކަމުނުދާކަން....

9

ހަދިޔާ (ދިހަވަނަ ބައި)

“މިސް ހާޝިމް!” ޕްރޮފެސާރ އިހުނަށްވުރެ ހަރުއަޑުން ގޮވާލުމާއެކު އެ އަންހެން ކުއްޖާ ސިއްސައިގެން ދިޔަ ވަގުތު އެ ދަޅު ހުޅުވިގެން ގޮސް އޭގައި ހުރި ކުނޑިތައް އޭނަގެ ގަޔަށާއި ކައިރީގައި އިން މިރްޒާންގެ...

49

ވުމުން ހިތެއްގެ މިލްކުގައި 6

ދުވަހަކީ ވިއްސާރަ ދުވެހެކެވެ. ބޮޑު ތިކި މުތީތަކުގެ އަޑު ރީތި މިއުޒިކެއް ފަދައިން ފަޒާގައި ގުގުމަމުން ދިޔައެވެ. މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެން ހެދިފައިވާއިރު ވައިރޯޅިތަކުގެ ބާރުމިނުގައި ގަސްތަށް ހެލެމުން ދިޔައެވެ. ކަޅު ބޯ...

ވޭނީ ދިރި އުޚުން 1
1

ވޭނީ ދިރި އުޚުން 1

ރަށް ފުށުގެ ނަލަ ރީތި ބަގީޗާ ތަކާއި ނޫކަން ގަދަ މުދާއި . ދޮން ވެލިން ސަލާމަތް ވެފައި ވާ މާލެ އަކީ ރާއްޖޭ ގެ ބިންގާ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ވެސް ފެށުމާ އި ނިމުން  އެކުލެވިގެން ވާ އާބާދީ ބޮޑު ނަމަ ވެސް ނިސްބަތުން ކުޑަ މިރަށު 4 އަވަށެއް ވާއިރު ސާފު ކަޑުން ވަކިވެފައި ވާ 2 އަވަށަކަށް  ބެހިގެން ވާ މާލެ އަކީ ދިވެހިން ގެ އަމާޒް . ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބަދަލު ތަކެއް އަންނަ މި ތަރައްޤީގެ ބާނީ އަކީ  ވިސްނާލަން  ހިއްގައިމު ކަމުގައި ވިޔަސް  ދިރިއުޅެން މާކަ ރަގަޅު ތަނެއް ނޫން … ފެހި ފަތް ކޯޅި ތަކުން ފޮރުވެފިއި ވާ އިމާރާތް ތަކުންނެވެ . ވައިރޯޅި އެއްގެ އުއްމީދުގައި ދަހިވެތި ވުމުގެ ބަދަލުގައި ލިބުގެން ދާނީ ހިރަފުހާއި ދިމުންނެވެ .  ހާލެއް ކުކުޅެއް ނުފެންނަތާގައި ރަސްކަން ކުރަމުން ގެންދަނީ ސައިކަލާއި ކާރެއެވެ . އިރުވައި މޫސުމުގައި ނަރަކައިގެ އަލިފާނެއް  ހިތައް އަރުވާލިޔަސް ފަދަ ހޫނެއް ކުރުވަނީ  އަދި ހުޅަނގުގެ ކަޑާއި މަގު ވަކި ނުވާއިރު މި ރަށަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ހިދުމަތް ދޭ ރަށެއް ކެވެ . މިހާލުގައި އުމުރު ހުސްކުރާނެ އެތައް ބަޔަކު  ފާހަގަ ކޮށްލެވޭނެއެވެ .  އެ ގޮތުން މާލޭގެ  ހުޅަނގު އައްސޭރީ ފަށުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އެކަކަށް ރިޔާނާ ވާނެއެވެ …….. 2 ވަނަ ބަޔައް އިންތިޒާރު ކޮށްލަވާ …………….