Category: ލޯބި

29

ދެން ހަދާނީ ކިހިނެތް؟

އަހަރެންގެ ކައިވެންޏަށް އަހަރެއްވިތަނާ ދެމީހުން ވަކި ވާން ޖެހުނީ އެކުގަ ނޫޅެވިގެންނެވެ. ނާއިލްގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ލޮއެއްބެއް އަޅާލުމެއް ނުލިބޭތީއެވެ. އަހަރެން ވަރިވާން އެދުމުން ނާއިލްވެސް މާ ބޮޑަށް ދެކޮޅު ނުހެދީ އޭނަވެސް ވަރިވާން ބޭނުންވެފަ ހުރުމުން ކަމަށް އަހަރެންނަށް ގަބޫލް ކުރެވުނެވެ. ނާއިލްއާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުނުއިރު އަހަރެން ވަޒީފާއަކަށް ނުދަމެވެ. ނަމަވެސް ވަރިވެފަ އަހަރެން ބޭނުންވީ ވަޒީފާއަށްދާށެވެ. ޕްރައިވެޓް ދެތިންތާކަށް ލައިގެން އަހަރެންނަށް ވަރަށް ފަސޭހައިން ވަޒީފާ ލިބިއްޖެއެވެ. އަހަރެންނަށް ވަޒީފާ ލިބުނީ ކުޑަ އޮފީހަކުން ކަމުގައި ވިޔަސް މުސާރަ ރަނގަޅެވެ. އޮފީހުގަ ހަމައެކަނި މަސައްކަތް ކުުރަން ހުންނަ މީހަކީ އަހަރެންނެވެ. ދެން ތިބި މީހުން އެކި ކަންކަމުގަ އޮފީހަށް ވަދެހަދައެވެ. ފުރަތަމަ އަހަރެން އޮފީހަށް ދިޔަ ދުވަހު އަހަރެން ލޮލުގަ އަޅައިގަތީ އަހަރެންނާ ޖެހިގެން އިނ މޭޒު ގަ މަސެއްތަކަތް ކުރަން އިނ ޒުވާނާއެވެ. ދުވަހަކުވެސް މީހަކު ފެނުމުން ނުވާވަރު އަހަރެންނަަށް ވިއެވެ. އެ ޒުވާނާއައިސް އަހަރެންނަށް އޮފީހު މަސެއްކަތްތަށް ކިޔާދިނެވެ. އެ އަޑުވެސް އަހަރެންނަށް އާދަޔާ ހިލާފަށް ރީތިވެއްޖެއެވެ. ކައިރީގަ އިނދެ ކޮމްޕިއުޓަރ އިން އެއްޗެހި ކިޔާދިން އިރު...

31

މޮޔަ ހިތް މަގޭ… (ދެވަނަ ބައި2)

ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސް ވިއެވެ. އަހަރެންގެ  ކުރިމަތީގައި  ހުރި އިންސާނާ އާ ދިމާލަށް ފޫހި ކަމެއް ނެތި ބަލަން ހުރެވުނެވެ…ކުރި މަތީގައި ހުރީ ރައިހާން ނޫން ދެވަނަ މީހެއްނޫނެވެ. އަހަރެންނަށް ހޭވެރިކަން ވެ ހިޔާލީ...

4

ހިތުގެ ރާނީ (ޙާއްސަ ދަންނަވާލުމެއް)

ދިމާވި ކުޑަކުޑަ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުގެވާހަކަ ވަރަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް އަޕްޑޭޓް ނުކުރެވުނު ކަމަށްޓަކައި ތި އެންމެހާ ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން ނިހާޔަތަށް މައާފަށް އެދެމެވެ. އަދި މިވާހަކަ ލިޔެފައި ވާ ހިސާބުން...

މާޒީގެ ކަޅު ސަފްޙާ
5

މާޒީގެ ކަޅު ސަފްޙާ

އަހަރެން މޮޔައަކަށް ވެފައި ވަނީ ކަލެޔާ ހެދެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ލޮލުގެ ކުރިމަތީގައި އަހަރެން ކުށްވެރި އަކަށް ވީ   ކަލެއާ ހެދެއެވެ.  އެދުވަސްތައް މާޒީއާ އެކުވެ ހިނގައްޖެއެވެ. އަހަރެން ދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވާ އަހަރެންގެ...

9

ނުދާށޭ ދޫކޮށްފައި ޔާރާ…8

ލަމްޔާ އެ ދުވަހަު ހެނދުނު ވަގުތުގައި އެ ރަށުން ފުރައިގެން ދިޔައެވެ. **** މާލޭގެ ފަސްގަނޑުގައި ލުޔޫން އާއި ލަމްޔާގެ ފައި ޖެހުމުން ކުރެވުނީ އެހެން ކަހަލަ އިހްސާސެކެވެ. ލުޔޫންގެ ބައްޕަ ގެއްލާކަށް...

49

ވާނަން އުމުރަށް – 34 –

“މޮމް….ޝީ ކާންޓް ސީ…” ދެލޯމަރާލަމުން އިއްބާން ބުނެލިއެވެ. އިއްބަން އެހެން ބުނުމާއެކު އައިރީންއާ ނާހިދުއަށް ތެދުވެވުނު ގޮތެއްވެސް ނޭނގުނެވެ. އޭރު އިއްބާން ހުރީ ނޭވާ ހިފަހައްޓާލައިގެނެވެ. ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ “ދަރިފުޅާ….” އަނގައިން ބަސް ހުސްވެފައިވާފަދަ...

14

ވަޢުދު (ނަވާރަވަނަ ބައި)

އެރޭ 10:30 ވާން ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް މަލާކް ނިދަން އޮށޯތްއިރު އެ މޫނުމަތީގައި ހިނިތުންވުމެއްވިއެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވެރިވެފައިވި ފަނޑު އޮރެންޖު ކުލައިގެ އަލީގެ ތެރެއިން ވެސް އެ ލޮލުގައި ވިދުމެއްވިއެވެ. ދޭތެރެދޭތެރެއިން އޭނަގެ...

3

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ – 14

[ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ – 13ވަނަ ބައިގެތެރެއިން] “ޝާހިދު… މިއީ ހަމަ އެ މަންޖެތަ؟” އަންހެންމީހާ، އަހަރެންގެ މޫނުން ނަޒަރު ވަކިކޮށްލަމުން، ޖަވާބަކަށް އެދި ބޮޑުބޭބެގެ މޫނަށް ބަލާލިއެވެ. ބޮޑުބޭބެ، އާއެކޭ ބުނުމުގެ...

5

ރާސްތާ 2 ފަސްވަނަބައި

ޒެވިޔަން ފަސް މިނެޓޭ ބުނުމުން އަވަސް ކުރާށޭ ކިޔާފައި އަލްޔަސް ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ. ފޯނަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިގެން ހުރި އަލްޔަސްއަށް އިސްއުފުލާލަށް މަޖުބޫރުވީ މީހާކު އޭނާގެ ނަމުން ގޮވާލުމުންނެވެ. އެއަޑަކީ ދުވަހަަކުވެސް އޭނާ...

17

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 05

ފޯނު ސްކްރޯލް ކުރަމުންދިޔަ އިކާންގެ ހަރަކާތްތައް ފެނުނު ފޮޓޯއަކުން ކުއްލިއަކަށް ހުއްޓުނެވެ. ފުރަތަމަ ސިކުންތުގައި ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައިރު އިކާންގެ މޫނު މަތީގައިވީ ގަބޫލުކުރަންދަތިވެފައިވި އަސަރުތަކެކެވެ. އެދެލޮލުގައި އެތައް ޝަކުވާއެއްވީއިރު މަޑުމަޑުން ދެބުމަ...

12

ރާސްތާ2 ހަތަރުވަނަ ބައި

ޝްޝްޝް. ޝާރިމް ކަހަލަ މީހަކަށްޓަކައި އައިރާގެ އަގުހުރި ކަރުނަތައް ހުސްނުކުރޭ” ޔާޒް ނުހަނު އޯގާތެރިކަމާއެކު އައިރާގެ ކަރުނަތައް ފުހެދިނެވެ. އައިރާ ޔާޒްގެ ވާހަކައަށް އެއްބަސްވުމުގެ ގޮތުން ބޯޖަހާލިއެވެ. ދެން ދުވަހަކުވެސް އޭނާގެ ހަޔާތުން...

26

ނަމަވެސް..ތިޔަ ހަނދާނޭ ވަނީ – 3 –

ކުއްލިޔަކަށް ބޮލަށްއެރި ތޫނު ތަދަކާއެލު ކަނޑާ ވައްޓާލި ރުކެއްހެން އައިރާ ޕޭވްމެންޓް މައްޗަށް ވެއްޓުނުއިރު އެ މަންޒަރު ބަލަންހުރި ޒުވާނާއަށް އެދިމާލަށް ދެވުނުގޮތެއްވެސް ނޭނގުނެވެ. _______________________________________________ އައިރާ ކައިރީގައި އިށީންނަމުން އައިރާގެ ބޯ...

45

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 79

  “ޝަވާ…” ޝާދީންގެ އިޝާރާތަކަށް ކެތްމަދުވެފައި ހުރި ޔަޒްދާންއަށް ދެއަތުން ބިއްލޫރިގަނޑުގައި ތަޅައިގަނެވުނެވެ. އެ ފިރިހެންވަންތަ އަޑު ޝާދީންގެ ކަންފަތާއި ހަމަޔަށް ނުފޯރިޔަސް އެ އަތުން ދޫކުރި ގޮށްމުށުގެ ހަމަލާތަކުގެ އަޑު ރީތިކޮށް...

21

ވަޢުދު (އަށާރަވަނަ ބައި)

ފޯނަށް ލިބުނު މެސެޖު ބެލުމުގެ ޝައުޤެއް އޭނަގެ ހިތުގައި އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނެތުމުން އަޔާޒްގެ ކާރު ގޮސް ކާރަށް ވައްދާލެވުނު ވަގުތުވެސް އޭނައަށް ހުރީ އޭތި ނުފެނިއެވެ. ބޭސްފިހާރައިން ގެއަށް އައި އެ...

47

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 04

އޮފީހަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ގޮސް ކާލާނެ ލުއި އެއްޗެއް ގަނެލުމަށް ދިމްނާ ކައިރީގައި ހުރި ފިހާރައަކަށް ވަނެވެ. ތަފާތު އެކި ލުއި ކާނާތައް ބެހެއްޓިފައިވި ހަރުތައް ބަލަމުންދިޔަ ދިމްނާ ސިހުނީ ކުއްލިއަކަށް މީހަކު...

13

ރާސްތާ2 ތިންވަނަބައި

އެތައް އިރަކު ވާހަކަ ދައްކަން ތިބުމަށްފަހު ޔޫސުފް ނިދިއައިސްގެން ފޯނު ބޭއްވީއެވެ. ***** އިރުގެ ރަންދޯދިތަށް ލޮލަށް އެޅުމާއެކު ނަވާރް އުނދަގޫ ގޮތަކަށް ލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. ރޭގައި އޭނާއަށް ނިދުނީ ރޯން އޮއްވައި...