Category: ލޯބި

5

މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ 8

ޔުއާން ކިއާރާ އަޅައިގެން ހުރި ޝޯލްގައި ނެއްޓެން ކައިރިވެފަ ހުރި ޕިން ރަގަޅަށް ޖަހާލުމަށްފަހު ދުރުވެލިއެވެ.ކިއާރާއަށް ޔުއާން އޭނައާ ދުރުވިކަމުގެ އިހްސާސްވުމާއެކު ލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. “ކިހިނެތްވީ”ޔުއާން ބަލަން ހުރިގޮތާ އޭނައަށް ޖަންތަށް ކުރެވުނުގޮތުން...

78

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 45

ޑިއުޓީ ނިންމާލުމަށްފަހު އިއާންގެ ކެބިންއަށް ރިޕޯޓްތައް ހިފައިގެން އަވަސް ހިނގުމެއްގައި ހިނގާފައިދިޔަ މިންހާ މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހި އަތުގައި ހުރި ރިޕޯޓްތައް ވެރުނެވެ. ސިހިފައި މިންހާއަށް ކުރިމަތީގައި ހުރި މީހާގެ މޫނަށް ބަލައިލެވުނެވެ....

2

މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ 7

ޔުއާން ތެދުވިތަނުން ސަނާއަށް އަނެއްކާވެސް ފެނުނީ އެކުރަތްޕެވެ.ވަގުތުން ތެދުވެ ޔުއާންގެ ހަށިގަނޑުގައި ސަނާ ބައްދައިގަތީ ވަރަށް ބާރަށެވެ. “ކިހިނެއްވީ ސަނާ”ސަނާ އޭނަގެ ހަށިގަނޑާ ދުރުކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ޔުއާން އެހިއެވެ.”ނޫން ޔުއާން އެ...

4

އެލީން 1

އަރައިގެން އައި އިރުގެ ދޯދިތައް އެނދުގައި އޮތް އެލީންގެ މޫނަށް އެޅުމާއެކު އޭނާ ކަންނެތް ގޮތަކަށް ދެލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. ފުރަތަމަވެސް ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ހުޅުވާފައި ހުރި ކުޑަދޮރެވެ. ރޭގައި ނިދުނީ އެ ދޮރުތައް...

17

މާޒީ (ފަސްވަނަބައި)

ދޮރުންވަދެން އައި ޝާއިންއާއި ނައިލް ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. ޝާއިންގެ ފަހަތުން ވަތް ނައިލްގެ ހިނިގަނޑު ފަޅައިގެން ދިޔައީ ޝާއިން އަށްވީގޮތްފެނިފައެވެ. ނާއިރާއަށް ނައިލްކަމަށް ހީކޮއް ފުއްބާލަދީއެއް މިޖެހުނީ ޝާއިންގަޔަށެވެ. ނައިލްއާއި ޝާއިންގެއަށް އައިތަން...

6

ޒަވާ – 3

އަނެއްދުވަހުގެ ހަވީރު އަހަރެން އިނީ އަހަރެން އުޅޭ ގެ ކައިރި އިން ޖޯލިފަތީގައެވެ. އަހަރެން އިންތިޒާރު ކުރަމުން އައީ ޖަޒްވާގެ ޖަވާބަކަށެވެ. އަހަރެން ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އީމާ އަންނަ ތަނެވެ. ” ކޮބާ؟ ޖަވާބެއް ލިބުންތަ؟ ” އަހަރެން ވަރަށް އުއްމީދާއެކު އީމާ އައިސް އަރާ ހަމަކުރިތަނުން އެހީމެވެ. “ނޫން… ޖަޒްވާ ބުނީ އަދި ވިސްނާލަން ވަގުތުކޮޅެއް ބޭނުންވާ ވާހާކަ ” ޖަވާބުގައި އީމާ ބުންޏެވެ. މައްސަލައެއް ނެތެވެ. އަހަރެން ޖަޒްވާގެ ލޮއެއްބަށް އިންތިޒާރުކުރާނަމެވެ. އަހަރެން މުޅި އުމުރު ހޭދަކުރަން ބޭނުންވަނީ ޖަޒްވާޔާ އެކުގައެވެ. ހަމަ އެދުވަހު ފިނިކޮއްލުމަށް އަހަރެން ދިޔައީ އަތިރިމައްޗަށެވެ. ހަމަ އެވަގުތު ޖަޒްވާވެސް އެތަނަށް އައެވެ. އަހަރެން ޖަޒްވާގެ ކައިރިއަށް ދިޔައިމެވެ. ” ހާއި….ހާދަ މީރުވަހެކޭ އެދުވަނީ ” ޖަޒްވާ އެއަޑަށް ބަލާލިއެވެ. އަހަރެން ޖަޒްވާގެ މޫނުމަތީ އަތް އެޅީމެވެ. އަދި ޖަޒްވާ އަހަންނާ ދިމައަށް އެނބުރިލިއެވެ. ” ހުޒާމް މީހަކަށް ފެނިދާނެ. އެހެން ނޫނަސް ރަށުން ބޭރު މީހަކާ އަހަރެން ކިހިނެތް ރައްޓެހިވާނީ؟ ހީކުރީތަ ތަންކޮޅެއް ފައިސާ ގިނަވީމަ ބޭނުންހާ އެއްޗެއް ހެދޭނެ ކަމަށް؟” އަހަންނަށް ހީވީ ގައިގެ އެކި ތަންތާ ހަންޖަރަކުން އަނި އަޅާފަ އެތަންތަނަށް ލޮނުމިރުސް އެޅިހެނެވެ. ވަރަށް އަސަރު ކުރިއެވެ. ” އޯކޭ… އޯކޭ ޖަޒްވާ އަހަރެން ހިއެއް ނުކުރަން މި ކުޅެވުނީ ކުޅިވަރެއް ކަމަކަށް. އަހަރެން ޖަޒްވާގެ ސިޓީއަކަށް އިންތިޒާރު ކުރާނަން. އަދި އަހަރެން މި ރަށުން ފުރައިގެން ދާނީވެސް ޖަޒްވާގެ ޖަވާބެއް ލިބުނީމަ. އެ ޖަވާބު ލިބޭގޮތަކުން އަހަރެން ބަލާނަން އަހަންނަށްވެސް މި ކުޅެވުނީ ކުޅިވަރެއް ކަމަށް” އަހަރެން ވަރަށް އަސަރާއެކު އެހެން ބުނެފައި އެތަނުން ދިޔައިމެވެ. އެރޭވެސް އަހަރެން ނިދަން ވަރަށް މަސަކަތްކުރީމެވެ. ހަމަ އެއްވެސް ވަރަކަށް ނިއްޖެއް ނާދެއެވެ. އަހަރެން ތެދުވުމަށް ފަހު ބޭރަށް ނިކުތީމެވެ. މުޅި ރަށްވަނީ ހަމަހިމޭންކަންމަތީއެވެ. ބޭރު ޖޯލިފަތީގައި އަހަރެން އޮއްވައި އަހަންނަށް ނިދިޖެހެން ފެށިއެވެ. އަހަންނަށް ހޭލެވުނީ މާޒިން އައިސްސަ އަހަނަށް ގޮވިތަނުންނެވެ. ” އޭ ކިއްވެފަ މިތާ؟ ” ” ކަމެއް ނުވެ. ޖައްސާލާ އޮއްވަ ނިދުނީ.” އަހަރެން ތެދުވަމުން ބުނީމެވެ. ފާހަނައަށް ވަދެ ފެންވަރާލައިގެ ނިކުތްއިރު ވަރަށް ހިނިއއިސްސަ މާޒިން އިނެވެ....

8

އިއުތިރާފް (5 ވަނަ ބައި)

ކާރު ދުއްވާލުމުން އަޒާންގެ މަންމަ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. “އަޒާން ވަރަށް ބަދަލުވެއްޖެ ދޯ؟ އެކަމާ ނައިރާ އެބަ ވިސްނާކަން މަންމައަށް އެނގޭ.” ހައިރާންވެފައި އަހަރެންނަށް އަޒާންގެ މަންމަގެ މޫނަށް ބަލައިލެވުނީ އެހާވަރުން...

3

ހިތި ހަނދާން 5

ބޭރުންފެންނަ އެއްވެސް މަންޒަރަކަށް ބަލާ ހިތެއްް ނަތާގެ ނެތެވެ. ޕެރިސްގެ ރީތި މަންޒަރުތަށް ބެލާލުމަށް ހިތްނޭދޭތީ އެއްނޫނެވެ. ފިރިމީހާގެ ނުރުހުން ލިބިފައިވުމުން ހިތުގައި އަޅާ ވޭން ވަރަށް ބޮޑެވެ. މިކަމުގައި ނަތާގެ ކުށެއްނެއްކަން ސާބިތު ކޮއްދޭނެ ގޮތެށް ނަތާ އަކަށް ނޭންގެއެވެ. ހޮޓަލުގެ ދޮރަމަށްޗަށް ކާރު މަޑު ކުރުމާއިއެކު އާމިރު ކާރުންފައިބާ ނަތާގެ އަތުގައި ބާރަށްހިފާ ކާރުން ބޭލުވިއެވެ. ހޮޓަލުގެ ދޮރުން ވަނުމަށްފަހު ވެސް ދަމާފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނަތާ ގޮވައިގެން ކައުންޓަރަށް ދިޔައެވެ. އާމިރު އަކީ މަޝްހޫރު ބިޒްނަސް މަނެކެވެ. މި ހޮޓަލަކީ އެތައްފަހަރަކު އާމިރު ޕެރިސް އަށް އައިސް ހުރިތަނެކެވެ. މިހެންވުމުން ކޮޓަރީގެ ތަޅުދަނޑި ހޯދަންވެސް ހަމައެކަނި ނަން ބުނެލުމުން ފުދެއެވެ. ކޮޓަރީގެ ތަޅުދަނޑި ލިބުމާއިއެކު ބާރު ބާރަށް ނަތާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ލިފްޓަށް އެރުމަށް ހިންގައިގަތެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވަދެވުމާއި އެކު އެނދާއި ދިމާލަށް ނަތާ ހޫރާލިއެވެ. ނަތާ ގުޅަވަރަކަށް އެނދަށް ވެއްޓުމާއި އެކު އާމިރު އަށް ގޮވާލިއެވެ. އާމިރުގެ އަންހެނުން އާމިރުދެކެ ބިރުންހުރި ތަންފެނި ކުޑަކޮށް އާމިރުގެ ރުޅި މަޑުވިއެވެ.އެކަމަކު ހިލޭ ފިރިހެނަކު ނަތާގެ ގައިގައި ބީ ހުމުން އާމިރުއަށް ކެއްކުރަން އުންދަގުވިއެވެ. ނަތާ ފުރަތަމަ ކުލާހުގައި ދަތުރު ކުރުމަށް ދެކޮޅު ހެދީ އިކޮނޮމީ ކުލާހުން ގިނަމީހުނަށް ފެންނަންބާއޭ އާމިރުގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. ނަތާ ބޭނުން ވަނީ ފިރިހެނުންގެ ސަމާލުކަންލިބި އެމީހުންނާ މަސްހުނިވެ އެމީހުނާ އެކީ ވިޔާނުދާކޮއް އުޅެންބާއެވެ. މިހާ ތަނަށް އާމިރު އަށް ފެނިފައިވަނީ މުއްސަންދިންގެ ފަހަތުން އަންހެންކުދިން ވިޔާނުދާ ކަންތަކުގައި މަސްއޫލުވެ އުޅޭތަނެވެ. މި ހުރިހާ ވަސްވާސް ހިތަށް ވަނުމުން ބަލާކަށް ނުހުރެ މޭޒުގެ އެއްކަނުގައި ހިފާ ނަގާ ދުރަށް އެއްލާލިއެވެ. އަދި އެނދުގެ އެއްކަނުގައި ބަހަށްޓާފައިވާ މާ ޓުކުރި އާއި ރިމޯޓު ތަށް ވެސް ފާރަށް އަމާޒުކޮއް އެއްލިއެވެ. އަލާމާރީގެ ބިއްލޫރި ގަނޑުގައި އަތުންޖަހާ ތަޅާލިއިރު މާނޭވާލެވި އާމިރު ހުރީ ނޭވާކުރުވާ ގޮތްވެފައެވެ. ނަތާ އަށް އޭރު އަޑުން އަޑު ނަގާ ރޮވެނީއެވެ. އާމިރު ފުންމާފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެނަދައްއެރިއެވެ. ނަތާގެ މޫނުގައި ދެއަތުންހިފާ ތަޅުވައިގަތެވެ. “ ތީ އަހަރެންގެ އަނބި މީހާ، އެހެން އެއްވެސް މީހަކު ނަތާގެ ގައިގައި އިންގިލި ކުރި ޖައްސާލަންވެސް އަހަރެން ނޭދެން، އަޑު އިވިއްޖެތަ“؟ އާމިރު މިހެން ބުނުމާއެކު ނަތާ އަވަސް އަވަހަށް އަހަންނަށް މާފް ކުރާށޭ ބުނެ އާމިރުގެ މޫނުގައި އަތްޖައްސާލިއެވެ. “ އަހަރެން ހީކުރީ އަހަރެން ކައިރީ ހުރީ އާމިރު ކަމަށް“ ނަތާ އަދިވެސް ބެލީ ކަންވީ ގޮތް ކިޔާދެވޭތޯއެވެ. “ އެއްވެސް ވާހަކަ އެއް އަޑު އަހާކަށް ބޭނުމެއްނޫން މީގެ ފަހުން ނަތާ ނުވާނެ މިފަދަކަމެއްތަކުރާރު ކޮއްގެނެއް” އާމިރު އަދިވެސް ހުރީ ހަމައަކު ނޫނެވެ. “ ނަތާ އަށް މީހަކު ބަލާލަންވެސް އަހަރެންނޭދެން، ނަތާ ދުވަހަކުވެސް އަހަރެންނާ ދުރުވިޔަކަނުދޭނަން އަހަންނާދުރުކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި މަރު“ އާމިރު މިހާހިސާބަށް ބުނުމާއިއެކު ނަތާ އާމިރުގެ ގައިގައި ބާރަށް ބައްދާލާ ރޮމުންވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ﷲ އަށް ޓަކާ އަހަރެން ކުރާވައިދެއްމީ އަހަރެންމީ ހަމައެކަނި އާމިރުގެ މީހެއް، ދުވަހަކުވެސް އެހެން މީހަކު ބޭނުމެއްވެސްނޫން، ޤަބޫލުކުރޭ އާމިރު“ އާމިރުގެ ރުޅިވެސް މިހާރު މަޑުވެއްޖެއެވެ. މަޑުމަޑުން ނަތާގެ ކައިރީ އިށީންދެއްޖެއެވެ. އެވަގުތު ނަތާ އަށް އާމިރު އަށް ބަލާލެވުނެވެ. އާމިރު ވަނީ ދާހިތްލާ ފޯވެފައެވެ. ނަތާ އާމިރުގެ އަތުގައި ހިފާލުމުން އާމިރު އަތް ދަމާއިގަތެވެ. ނަތާ އަށް އާމިރުގެ އަތްފެނުނީ އެވަގުތުއެވެ. އަތުން ލޭއަންނަތަން ފެނުމުން ފުންމައިގެން ނަތާ ތެދުވިއެވެ. ދުވެފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގޮސް އަލަމާރި ތެރެބަލަންފެށިއެވެ. ނަތާއެ ހޯދާއެއްޗެއް ނުފެނުމުން އެނދުގެ ކައިރީ ހުރި ކުޑަ މޭޒުގެ ވަތްގަނޑު ހުޅުވާ ބަލާލިއެވެ. އޭގެ އެތެރެއިން ފަސްޓްއެއިޑް ފޮއްޓެއްނެގިއެވެ. ފޮށި ހިފައިގެން އާމިރުގެ ކައިރިއަށް އައިސް އުޑަފައިން އިށީންދެ އިންދެ އާމިރުގެ އަތް މަޑުމަޑުން ސާފު ކުރުމަށްފަހު ބޭސް އަޅާލިއެވެ. އާމިރު އިނީ ނަތާ އަށް ބަލަހަށްޓައިގެންނެވެ. “ ވަރަށް ތަދުވޭދޯ!” ނަތާ މަޑުމަޑުން އަހާލިއެވެ. “ އަހަރެންގެ ހިތަށް ކުރި އަސާރާއި ގާތަށްވެސް ތަދެއްނުވޭ“ އާމިރު ހާމަކުރީ ހިތުގެ ހާލަތެވެ. “ ނަތާ ގެއްލެން އަހަރެން ދުވަހަކުވެސް ބޭނުމެއްނުވޭ، އެހެންމީހަކު ނަތާ އާއި ކައިރިވާން ބޭނުމެއްނުވޭ، އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ނަތާ ތިގޮތަށް އަހަރެންގެ ޙިދުމަތުގައި ހުންނަން“ އާމިރު ނަތާ އަތުގައި ހިފާ އެންދުގައި ބޭންދިއެވެ. ނަތާ ފުން ނޭވާއެެއްލަމުން އެވާހަކަ ހުއްޓާލަން އެދުނެވެ. ނަތާ ކައިރީ އަރާމު ކޮއްލަން ބުނެފައި އާމިރު ވަނީ ފާހަނާއަށެވެ. އާމިރު  ނުކުމެގެން އައިސް ނަތާގެ މަގަތުގައި އޮށޯވެލިއެވެ. އަދި ނަތާ އާއި ކައިރިވެލިއެވެ. ނަތާ އާމިރުގެ ގައިގައި ބައްދާލުމަށްފަހު ބުންޏެވެ. “ ހިންގާ ނުކުމެލަން ބޭރުބަލާލަން“ އާމިރު ނަތާގެނަސް އާމިރުގެ ގަޔާލާ ފިއްތާލަމުން ވައި އަޑުންޖަވާބުދިނެވެ. “ ބޭރަށް ނުދިޔަސް ކުރާނެ ކަންތަށް އެބަހުރި” އާމިރު މިހެންބުނުމުން ނަތާ ހޭންފެށިއެވެ. “ އާމިރު އަށް އިންގޭދޯ އަހަރެންމި އިންގޮތް“ ނަތާ މިހެން ބުނަމުން ކުޑަކޮއްދުރަށް ޖެހިލިއެވެ.  “ އަހަރެން މި ބުނީ ނިދާ ވާހަކައޭ، ނަތާ މިހާރު ހާދަ ނޯޓީއޭދޯ“ އާމިރު ވެސް ކުޑަކޮށް ދުރުވެލާފާ ލޯމަރާލިއެވެ. އާމިރު އޮތީ ނިދާފާއެވެ.ނަތާ އަކަށް ނުނިދުނެވެ. ތެދުވެ ފެންވަރާލައިގެން މަޑުމަޑުން ބޭރަށް ނުކުމެލީ ހޮޓާތެރެ ބަލާލާ ހިތުންނެވެ. ނަތާ މެންގެ ކޮޓަރީ ހުރީ ވަރަށް މަތީގައެވެ. ކޮޓަރިން ނުކުތުމާއިއެކު ނަތާ ގެ އަނގަ ހުޅުވުނީ ކުރިމަތިން ފެންނަމަންޒަރުގެ ހިތްގައިމު ކަމުންނެވެ. އިރު އޮއްސެން ކައިރިވެފައިވީއިރު އިރުގެ ގަދަ އޮރެންޖު ކުލައިގެ ދޯދިތަށް އެޅިފައި ހުރީ މަސްފެންގަނޑަކަށެވެ. މަސްތަށް ހީވަނީ ދިއްލިފައި ހުރިހެންނެވެ. ފެންގަނޑުގެ ފަހަތުން ވަރަށް ރީތި އިމާރާތް ތަކެއްފެންނަން ހުއްޓެވެ. ނަތާ އަޖާއިބުވެފައި ހުރެގެން ހިންގައިގަނެވުނީ މަސްފެންގަންޑާއި ދިމާލަށެވެ. ނަތާ ސިއްސައިގެންދިޔައީ ކުއްލިއަކަށް މީހަކު ނަތާ ގެ އަތުގައި ހިފާ ދަމާއި ގަތީމައެވެ. “ކަނބުލޯ ބަލާލައިގެންއުޅޭ“ ނަތާ ބަލާލިއިރު ކައިރީގައި ހުރީ ބޯޓުންވެސް ނަތާ ވެެެއްޓުނަ ނުދީ ހިފެހެއްޓި ޒުވާނާއެވެ. ނަތާ އަވަހަށް އަތް ފޮޅުވާލާފައި ވަށާއިގެން ހޯދާލިއެވެ. މިއަދު ވީ ގޮތް ހަނދާންވުމުން އޭނަ އާއި ދުރަށް ޖެހިލިއެވެ. “އަހަންނަށް ކިޔަނީ މަތީން” މަތީން އަމެއްލަ ތައާރަފެއްދިނެވެ. “ އަހަންނަށް ކިޔަނީ ނަތާ، މިއަދު ވީ ކަންތަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް މާފަށް އެދެން“ ނަތާ އަވަހަށް ބުނެލިއެވެ. “ އަޅާނުލާ ތިކަހަލަ ރީތި ކުއްޖެއްލިބިފަ ހުރި ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ވާނީ އެހެން” މަތީން ބުނެލި އެވެ. “ ހިނގާ ކޮފީއެއްބޯލަން، މީގެ މަތީ ފުލޯގައި ހުންނާނެ ބައިވަރު ރެސްޓޯރަންޓް ތަށް“ މަތީން އަވަށް ބެލީ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފާށެވެ....

5

މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ 6

“މި ކިއާއަށް ގިފްޓަކަށް ދޭންވެގެން….އަމް މިއަދަކީ ކިއާގެ އުފަންދުވަހޭ” އަލޫކް ގަތް ލަދުން އަވަސް އަވަހަށް ވާހަކައެއް ހަދާލިއެވެ. ޔުއާންއަށް އެވަގުތު ގަބޫލުނުކުރެވިފައި އަލޫކްއަށް ބަލާލެވުނެވެ.އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އޭނަގެ ތުންފަތްމައްޗަށް ހިނިތުންވުމެއް...

2

މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ 5

ކޮޓަރިއަށް ވަން ކިއާރާގެ ލޮލުން ފެންނަމުން ދިޔައީ ރުޅިވެރިކަމެވެ.ޔުއާން އެހެން މީހެއްގެ ހައްގަކަށް ވާތަން ބަލަން އޭނައެއް ނުހުންނާނެއެވެ.ޔުއާން ކޮންމެ ގޮތަކުން ވެސް ވާނީ ހަމައެކަނި އޭނަގެ މީހަކަށެވެ. އޭގެ އަނެއް ދުވަހެވެ.ހެނދުނު...

2

އައިހަމް – ފައިނަލް ޓްރެއިލަރ

‏         ދެލޯބިވެރިއެއްގެ ދިގު އިންތިޒާރު ނިމުމަކަށް ގެންނާނީ ކައިވެންޏެވެ. ގިނަ މީހުންނަށް މިނަސީބު ލިބުނެއްކަމަކު މިނަސީބުން މަޙުރޫމްވި ދެލޯބިވެރިއެއްގެ ވާހަކަ މިފަހަރު ލިޔެލާނަމެވެ. ޝީނާ އަކީ އައިހަމްގެ...

55

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 16

ނައިނާ އެނބުރި ބަލާލީ އެންމެ ރީތި ހިނިތުންވުމާއިއެކުގައެވެ. އޭރު ހައިޒަލްގެ ނަޒަރު ނައިނާއާއި އަމާޒުވެފައިވީގޮތުން ނައިނާ ފިނިވާގޮތްވިއެވެ. އެހެންދުވަސްތަކާއި ހިލާފަށް އެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނީ ތަފާތު ނަޒަރަކުންނެވެ. ހައިޒަލްގެ ލޮލުން މިއަދު...

11

ސިއްރު…..1

ސިއްރަކީ ކޮބާ…؟ އެއީ މީހަކަށް އެނގި ދާނެތީ ސިއްރު ކުރެވިފައި ވާ ވާހަކައެއް ނުވަތަ ކަމެއް…….. ********** އީމާ އަކީ ޒުބާގެ ހުރި ހަމަ އެކަނި އަންހެން ދަރިއެވެ.އެހެން ކަމުން އޭނާ ބަލާ...

7

ނޭނގި ޔާރު ވަކިވީހޭ….ފަހުބައި…

ސަލާމް.އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތާމަ އާއެކު ދަންނަވާލަމެވެ. މި ދުވަސްކޮޅުގެ ގޮތުން އުޅެން ޖެހުނުލެއް ބިޒީ ކަމުން ޕާސްވޯރޑް ވަނީ ހަނދާން ނެތިފައެވެ.ނަމަވެސް މި ނަމުގައި އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ތިކުބޭފުޅުނަށް ވާހަކަ ގެނެސްދޭނަމެވެ. މި...

19

މާޒީ (ހަތަރުވަނަބައި)

ޝާޔަންގެ ލޮލުން ކަރުނަ އަންނަންފެށީ އެއްވެސް އިހްތިޔާރަކާނުލައެވެ. ދާދި ދެންމެ ޝާޔަންގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކަ އެއްވެސް ޝާޔަންއަށް އަޑުއިވުނެވެ. ޝާޔަން އެންމެބޮޑަށް ދެރަވަނީ މަންމަ އާއި ބައްޕަ...

9

މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ 4

އަލޫކް ގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ހުރި ކިއާރާ ފެނި ސަނާ ގެ ހިތުގައި ރިއްސާލިއެވެ.ކިއާރާ އެހުރި މަގާމުގައި އޭނަ އަށް ހުރެވޭނެނަމައޭ ހިތަށް އެރިއެވެ. “ހާއި މީޓް މައި ގާލް ކިއާރާ”އަލޫކް އެހެން...