Category: ލޯބި

10

ތަދުވާ ހިތެއްގެ ވޭނުން އުމުރަށް އުޅެން މަވީހޭ..

ރަށުތެރެއަށް ވެރިވެފައި ވަނީ ހަމަހިމޭން ކަމެވެ. ފިކުރުތަކާ ޚިޔާލުތަކުން މިންޖުވެފައިވާ ސިކުނޑިތައް ނިދީގެ ފޮނިމީރުކަން ހާސިލް ކުރަމުން ދެއެވެ. ދުވާލުގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ވަރުބަލިކަމާއި ލޮޑުކަން ލިބިފައިވާ ހަށިތައް އަރާމުގެ ދާންތަކުގައިވާ ހާލުގައެވެ....

23

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….41

ރައިހާނާ ގެއިން ނުކުތްއިރު ސައިކަލު މަތީ މަޑުކޮށްލައިގެން އަކްޝަމް އިނެވެ. ރައިހާނާ ފެނުމިން އަތް ހިއްލާލާފައި ވައުގެ ތެރޭ ހޫރުވާލިއެވެ. ކިތަންމެ ރުޅިގަދަ ވެފައި ހުރިނަމަވެސް ރައިހާނާވެސް ހިނިތުންވެލިއެެވެ. އަކްޝަމް އޭނާގެެ ސަމާލުކަން...

22

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ…..40

“ވާހަކައެއް އަހާލަންތަ؟” ގެއަށްގޮސް ވަދެފައި ހަމްޒާ އަންޖަލް ގާތު އެހިއެވެ. ކިތަންމެ ލަސްވެފައި ވީނަމަވެސް ހަގީގަތް އޮޅުން ފިލުވަން ހަމްޒާ ބޭނުންވިއެވެ. އަންޖަލް ބޯޖަހާލިއެވެ. ހަމްޒާ ކުރަން އުޅޭ ސުވާލުގެ ބޮޑުކަމެއް އަންޖަލްއަކަށް...

5

ކުށަކާ ނުލާ 6

ބިރުން ގޮސް ވާހަކަވެސް ނުދެއްކިފައި އޮތް ނަދާ ވެއްޓެމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެނދުން ފައިބައިގެން ގޮސް އަޔާޒް ގައިގައި ބައްދައިގަތީ ބާރަށް ރޮމުންނެވެ. ކުރަން އުޅުނު ކަންތަކަށް ހުރަސް އެޅުމުން ރުޅިއައިސްފައި ހުރި...

41

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 42

  “ނައިނާ… މީޓް މައި ހަޒްބެންޑް ހައިޒަލް…” ޝަލީން އެއްވެސް އަސަރެއްނެތި ބުނެލި ޖުމްލަތަކާއިއެކު ނައިނާގެ ކަންފަތްދޮށުގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލެވުނުފަދައެވެ. ސިކުނޑީގައި އެތައްގޮވުމެއް ގޮވާ ހުރިހާ ނާރުތަކެއް ބުރިބުރިވެގެން ދިޔައީހެން ހީވިއެވެ. ވަގުތުން...

2

ވެވުމުން ލޯބި 3

ކުއްލި ސިހުމާއެކު ކައިޒާން އޭނާގެ ބައްޕަގެ މޫޫނަށް ބަލައިލިއެވެ. މޫނުގައިވީ މާޔޫސްކަމެވެެ. މާޒީއަކީ ހާދަ ހިތި އެއްޗެކެވެެ.ތަޤްދީރުގައި ނެތް ކަމެއް ހަމަ ވާކަށްވެސް ނެތެވެ.ކައިލީން އިސް ޖަހއިލި ގޮތައް އިސް އުފުލަާލާކަށް ނުކެރުނެވެ.މާޒީ...

ދުޝްމަން – 2
12

ދުޝްމަން – 2

ގަޑިން ރޭގަނޑު 9 ޖެހީއެވެ. އަހަރެން އިނީ ފިލާވަޅު ހަދާށެވެ. ކޮޓަރިއަކީ ބޮޑު ކޮޓަރިއެކެވެ. އަހަރެން ނޫން އެހެން ދަރިއެއް މަންމައާއި ބައްޕައަށް ނުލިބުމުން ހުރިހާ އެއްޗެއް ދީގެން ފުދިގެން އަހަރެން ބަލާބޮޑުކުރުމަށް...

12

އަސްލާން 8

“ހަނދާން ނައްތައިނުލައްޗޭ ދުވަހަކުވެސް.” އަސަރުގަދަ ލޮލަކުން އަހަންނާއި ކަޅިހަމަކޮށްފައި ބުނެލި އަސްލާންގެ އަޑުގައިވީ ރިހުމެކެވެ. ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާންފެށި އާދަޔާއި ހިލާފު ކަންކަމާއި ގުޅުމެއް ހުރިކަން އަހަންނަށް އެނގުނެވެ. ނަމަވެސް ސުވާލެއް ކުރާނެ ހިތްވަރެއް...

24

ވެވުމުން ލޯބި 2

އަޑުން އަޑު ނަގާފައި ރޮމުން ދިޔަ ކައިލީން ސިއްސައިގެން ދިޔަައީީ ކައިޒީން އައިސް ކައިލީންގެ ކޮނޑުގައި އަތް ބާއްވާލުމުންނެވެ.”ކައި. ޕްލީޒް. ޑޯންޓް ކުރައި އެވްރީތިން ވިލް ބީ ފައިން. އެންް. ދޮންތަ އަށް...

23

ނާއިންސާފް 17

އަހަރެން ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވާލާފައިވެސް ނެގި ފިޔަވަޅު ހުއްޓާލީމެވެ. އެތެރެއަށް ވަން އަންހެން ކުއްޖާފެނިފައެވެ. އެއީ އެލީނާ ނޫން ދެވަނަ އެހެން މީހެއް ނޫނެވެ. އެއްކަލަ ކާލިން މަންޖެއެވެ. ރީތިކޮށް ބޯ ގަތާލާފައި،...

11

ދުޝްމަން – 1

ރަށުތެރޭގައި އެންމެ ލާނެތްވާނީ އަހަރެންގެ ރައްޓެހިންނޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. މަދަރުސާ ނިންމާފައި އެ ނުކުންނަ ގޮތަށް އަހަރުމެން ގެޔަށް ވަންނަނީ ރޭގަނޑު ކާ ގަޑި ޖެހުނީމައެެވެ. ރަށު ސުކޫލުގައި ގްރޭޑު ދިހައެއް...

19

ވެވުމުން ލޯބި 1

ޖަހާލާ ހޮނު ގުގުރީގެ އަޑުން ކައިލީންގެ މަޑު ގިސްލުމުގެ އަސަރެށް ނުކުރެއެވެ. ބޯ ވިއްސާރާ ތެރޭގައި އިށީނދެ އިނދެ ކައިލީންއަށް ރޮވޭނެެ ވަރަކަށް ރޮމުން ދިޔައެވެ. ކައިލީން ކުއްލި ކުއްލިއަށް ސިއްސައިގެން ދަނީ...

19

އަހަރޭން….3

ގައިގައި އެއްވެސް ވަރެއްނެތުމުގެ ސަބަބުން އަހަންނައް އޮތީ ހިރިލަން ވެސް ނުކެރިފައެވެ. އަހަންމަދުބެ އޭނާގެ ބޭނުން ފުއްދުމައް ފަހު ކޮޓަރިން އަވަހައް ނިކުމެގެން ދިޔައީ ޒުލްފައްތަ އައް ފެނި ދާނެތީއެވެ.އޭރުވެސް އަހަންނައް ހުއްޓުމެއްނެތި...

17

މާޒީ (ބާވީސްވަނަބައި)

ޝާޔަން ފުންނޭވާތަކެއް ލަމުން ދިޔައިރުގައި މުޅިމީހާ ތެޅެމުންދިޔައެވެ. ނައިލް ހާސްވެފައި ޝާޔަންއަށް ގޮވަމުން ދިޔައިރުގައި ދެލޮލުން ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަރުނަ އަންނަމުން ދިޔައެވެ. ”ޝާޔަން…..ނޫން……ނޫން…..ޝާޔަން….” ނައިލް ހާސްވިވަރުން ހަދާނެ ގޮތެއްވެސް ނޭންގުނެވެ. ނައިލްއަށް ޝާޔަން...

11

އަސްލާން 7

“އަސްލާން…އަސްލާން… އަސްލާން!” އެ ވީ ގޮތެއް އޮޅުންފިލުވައިދޭތޯ އަސްލާންއަށް ގޮވީމެވެ. އެހެނަސް އޭނާގެ ހިލަމެއް ނުވިއެވެ. ބިންމައްޗަށް ތިރިވެވުނު އަހަރެންގެ ހިތަށް ވެރިވީ ބަޔާންކޮށްދޭން ނެގޭފަދަ ބިރެކެވެ. ******************************* އަސްލާންއަށް ކަމެއް ވީ...

14

ނާއިންސާފް 16

ހެނދުނު ހޭލި އިރުވެސް ބޮލުގައި ރިއްސަމުން ދިޔައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އަހަރެން ރީތިވެލައިގެން ބޭރަށް ނިކުތީމެވެ. ރީތިވުމޭ މި މާނަކުރީ ފެންވެރި ކަމަށެވެ. ނަމަކަށް އަތުން ބޯވެސް ރީތިކޮށްލީމެވެ. ދެން އަހަރެން ދިޔައީ މަންމަ...