Category: Featured

Featured posts

63

އެ ސިއްރު… 4

ތާތުގެ މޫނަށް ބަލާލެވުނީ ދެލޯ ބޮޑު ކޮށްލަމުން ނެވެ. ދެންމެ ނިކުމެގެން އެ ދިޔައީ ހަމަ އަހަރެންގެ އަސްލު މަންމަ ހެއްޔެވެ. އެކަމަކު އަހަރެންގެ އަސްލު މަންމަ ކައިރިއަށް އަހަރެން ގެނައީ ކާކު ހެއްޔެވެ. މި ފަދަ އެތައް ސުވާލެއް އަހަރެންގެ ހިތު ތެރޭގައި ބުރުޖަހަމުން ދިޔައެވެ. ކިތަންމެ އަނގައިން ބުނާ ހިތް ވިޔަސް އަހަރެންނަކަށް އެންމެ ލަފްޒެއް ވެސް ބޭރުކޮށެއް ނުލެވުނެވެ. އަހަރެންގެ ދުލުގައި މީހަކު ހިފަހައްޓާފައިވާ ފަދަ އެވެ. އަހަރެންނަށް ވަމުން ދިޔަ ގޮތުން ކައިރީގައި އިން ތާތު އިނީ ހައިރާންވެފަ އެވެ. އޭނާގެ މޫނުމަތިން ހާސްކަން ވެސް ފެނެއެވެ. ވަރަށް ބާރަށް ނިކުމެގެން ގޮސްފައި ދެން އައީ މަންމަ ގޮވައިގެން ނެވެ. އަހަރެންނަށް އެތެރެއަށް ވަތް މަންމަ ފެނުމާ އެކު އެނދުން ތެދުވެ އެ ދިމާލަށް ދުއްވައިގަތީ މެވެ. އަދި ވަރަށް ބާރަށް މަންމަގެ ގައިގައި ބައްދާލީ މެވެ.  އެ ހިސާބުން އަހަރެން މި އޮއް ހާ އިރު ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި ކަރުނަތައް އޭގެ މަގާމު ދޫކޮށް ފައިބައިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ. ތިއްކަކަށް ފަހު ތިއްކެކެވެ. އަޑުން އަޑުނަގާފައި ރޮވެން ފެށުނީ ހިތަށް ކުރި ފުން އަސަރުން ނެވެ. މަންމަވެސް އަހަރެންގެ ގައިގައި ބައްދާލުމަށްފަހު ރޯން ފެށި އެވެ. މަންޒަރުގެ ހިތްދަތިކަމުން ތޯއްޗެކެވެ. މަންޒަރު ބަލަން ދުރުގައި ހުރި ތާތު ވެސް ހުރީ ފެންކަޅިވެފަ އެވެ. މަޑު މަޑުން އަހަރެން ދުރުކޮށްލަމުން މަންމަ އެދުނީ އަރާމުކޮށްލަން ދިއުމަށެވެ. އަދި އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފަަހައްޓައިގެން ހުރެ ގެނެސް އެނދުގައި ބާއްވާލި އެވެ. މަންމަ އިށީނީ އަހަރެންގެ މަގަތުގައެވެ. އަދި މަޑު މަޑުން އަހަރެންގެ ބޮލުގައި އޯގާތެރި ކަމާއެކު ފިރުމަމުން ދިޔައެވެ. މަންމަގެ ފުރަތަމަ ބީހިލުމުން ވެސް އަހަރެންގެ ހިތަށް ލިބިދިނީ ހިތްހަމަ ޖެހުމެވެ. އިހްސާސް ކުރެވުނީ ރައްކާތެރި ކަމެވެ. މިއިން ދުވަހަކުވެސް އިހްސާސް ނުކުރެވޭ ވަރަށެވެ. މަންމަ އަހަރެންގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ފިރުމަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް އަހަރެންގެ ބޮލަށް ބަރުވެގެން ގޮސް އަހަރެންނަށް ދުވަހަކުވެސް ނުނިދޭހާ އަރާމުކޮށް ނިދިއްޖެ އެވެ. * * * * * * * * * * * *...

52

އެ ސިއްރު… 3

ވަށައިގެންވީ މާ ގަސްތައް ފެނުމުން ހިތަށް ބިރުވެރިކަން އިހްސާސް ކުރެވެން ފެށީ ވަކި ވަރަކަށް ނޫނެވެ. ވަށައިގެން މުޅި ތަނަށް ނަޒަރު އުކެންފެށީ އަރީޝާ ކޮންމެސް ސަމާސާ އެއް ކުރަނީ އޭ ހިތަށް އެރުމުން ނެވެ. ފަސް ވަރަކަށް މިނެޓު އެތާ ހޭދަވި އިރުވެސް އަރީޝާގެ ހިލަމެއް ނުވިއެވެ. މަޑު މަޑުން އެތަނުން ނިކުތުމަށް ހިނގައިގަތް ވަގުތު އަހަރެންގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި މީހަކު ވައި އަޑުން އަހަރެންނަށް ގޮވާލުމުން ފަސް އެނބުރި ބަލާލީމެވެ. މި ފަހަރު އެއީ ހީ އެއް ނޫނެވެ. އަހަރެންނަށް ހަމަ ޔަޤީނެވެ. އަހަރެންގެ ކަންފަތް ކައިރިން އެމީހެއްގެ ހޫނު ނޭވާ އިހްސާސް ކުރެވުނެވެ. ބަލާލި އިރު އެކަކުވެސް ފެންނަން ނެތުމުން ބިރުވެރިކަމާއި ވަސްވާހުން ފުރިފައިވި އަހަރެންގެ ހިތް ހީވީ ދެންމެ ދެންމެ މޭ ފަޅާފައި ނުކުމެ ދާނެ ހެންނެވެ. ދެ ފައިގައި ހުރި ބާރެއްލާފައި ދުއްވައިގަނެވުނީ ގެއާ ދިމާލަށެވެ. އެތަނުން ނުނިކުމެވެނީސް މީހަކު އަހަރެންގެ ފައިގައި ހިފާ ވައްޓާލިކަން އެނގުނެވެ. ދެން ވީ ގޮތެއް ނޭނގުނެވެ. އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނު އިރު އަހަރެން އޮތީ އެނދެއްގައި އޮށޯވެ އެވެ. ވަށައިގެން މީހުން ހަރަކާތްތެރި ވަމުން ދިޔަ އިރު އަހަރެންގެ ކައިރީގައި ކޮޅަށް އަހަރެން ދުވަހަކުވެސް ނުދެކޭ މީހަކު ހުއްޓެވެ. މީހެކޭ ބުނުމަށް ވުރެ ރަނގަޅު ވާނީ ޒުވާން ކުއްޖެކޭ ބުނިއްޔާ އެވެ. ކޮންމެ އަކަސް އެއީ ވަރަށް ރީތި ކުއްޖެކެވެ. ފުރިހަމަ އިސްކޮޅަކާއި ހެޔޮ ވަރުގެ ހަށިގަނޑެއް ލިބިފައިވާ އެކުއްޖާ ގެ އުނަގަނޑާ ހަމައަށް ހުރި ފަން ރީތި އިސްތަށިގަނޑު ވައިގެ ހަމަލާތަކަށް ކެތްނުކުރެވިގެން ދެ ކޮޅަށް ވިހުރެމުން ދިޔައެވެ. ލައިގެން ހުރީ ފައި ތިލަ ފޮރުވޭ ވަރުގެ ދިގު ކަޅު ހެދުމެކެވެ. ބޮޑު ލޮލެއް ލިބިފައިވާ އެކުއްޖާގެ ކަޅި އިނީ ވިލު ނޫ ކުލައިގަ އެވެ. ގަދަ ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ތުނި ތުންފަތުން އޭނާ އަހަރެންނަށް ރީތި ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާކޮށްލި އެވެ. ” ހޭ… އަހަރެންގެ ނަމަކީ ތާތު… ލޯބިން ކިޔާ އުޅެނީ ތޫ… ޖަޒްލީ ބޭނުމިއްޔާ ޖަޒްލީވެސް އެހެން ކިޔަން ވީ… ” ތާތު އަމިއްލައަށް ތައާރަފް ވީ އިރު އަހަރެންނަށް އިނދެވުނީ މޫނުގައި ސުވާލު މާކެއް ޖަހައިގެން އޭނާ އާ ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ނެވެ. އެންމެ ކުޑަ މިނުން ހިނިތުންވެލަންވެސް އަހަރެން ހަނދާނެއް ނެތެވެ. ” ހޭ… ” އަހަރެންނަށް ހޭވެރި ކަމެއްވީ ތާތު އަހަރެންގެ މޫނުމަތީގައި އަތް ހޫރާލުމުން ނެވެ. ” އަމް… ކިހިނެއް އަހަރެންގެ ނަން އިނގުނީ… ” އެންމެ ފުރަތަމަ އަހަރެންގެ ހިތަށް އައި ސުވާލު ކޮށްލީމެވެ. އެއްޗެއް ތަޅައިގެން ދިޔަ ފަދަ އަޑެއް އިވުމުން އަހަރެން އެ ދިމާލަށް ބޯ އަނބުރާލީމެވެ. ތަބަކެއް ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި އެމީހާ ހުރީ ތާތު އެކޭ...

32

އެ ސިއްރު… 2

ދެން ބައްޕަ ބުނެލި އެއްޗަކުން އަހަރެން ދިޔައީ އެއްލިގެން ނެވެ. ” އާނނ… އެދުވަސް މަތިން އަހަރެން ހަނދާން ނެތޭނީ ކިހިނެއް… އެއީ ޖަޒްލީގެ މަންމަ… އެކަން އަހަރެމެންނަކަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ… އޭނަވެސް ޖަޒްލީ ބޭނުންވޭ… އެކަމަކު އޭނަ ކިހިނެއް ޖަޒްލީ ގެންގުޅޭނީ… އޭނަގެ ބަނޑުން އުފަންވިޔަސް ޖަޒްލީ އަކީ އެ ނަސްލަށް ނިސްބަތްވާ ކުއްޖެއް ނޫން… އެ މީހުންނާއި އަހަރެމެން ހާސް ތަފާތު ވާނެ…” އަހަރެންނަށް ކަންފަތަށް އަޑު އިވުނު ބަސްތައް އެއީ ތެދު ތޯ އެތައް ފަހަރަކު ހިތާ ސުވާލު ކޮށްލެވުނެވެ. ދެލޯ މަރާ ބާރުކޮށް ލެވުނީ އެއީ ހުވަފެނަކަށް ވުމަށް އެދި ދުއާ ކުރެވޭ ހާލުގައެވެ. ނަމަވެސް ހަޤީޤަތެއް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ. އަހަރެންގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި ގުގުމަމުން ދިޔައީ ‘ އެއީ ޖަޒްލީގެ މަންމަ ‘ އޭ ބައްޕަ ބުނި އަޑެވެ. އަހަރެން ހަނދާން ހުންނަން ފެށީއްސުރެން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް އަހަރެން ގެންގުޅުނީ އަހަރެންގެ އަސްލު މަންމަ ނޫން ކަން އެނގުމުން ހިތަށް ފުން އަސަރު ތަކެއް ކުރިއެވެ. ގަބު އަރާފައި ހުރެ ވުނީ ވާންވީ ކިހިނެއް ކަން ނޭނގިފައެވެ. އަހަރެންނަށް ހަމަ ބިމަށް ފޭބުނީ މަންމަމެން ކޮޓަރީގެ ތަންޑު ނައްޓުވާލި އަޑަށެވެ. ދެ ފައިގައި ހުރި ބާރެއްލާފައި ކޮޓަރި އާ ދިމާލަށް ދުއްވައިގަނެވުނީ  ބައްޕަ އާއި މަންމަ އާ ދެމެދު ދެކެވުނު ވާހަކަ އަހަރެންނަށް އަޑު އިވުނު ކަން އަންގަން ބޭނުންނުވާތީ އެވެ. މޫނު ދޮވެލައިގެން ބެލްކަންޏަށް ނިކުމެލީ ނުތަނަވަސްކަން ވެރި ވެފައިވާ ހިތަށް ކުޑަ ނަމަވެސް ހަމަޖެހުމެއް ލިބޭތޯ އެވެ. ހަށިގަނޑުގައި ބީހިލި މެންދަމުގެ ފިނި ރޯޅިތަކުން ހުރިހާ ލޯލިތައް ކޮޅަށް ޖެހުނު ފަދަ އިހްސާސެއް ކުރެވުނެވެ. ދެލޯ މަރާލާ ދެއަތް ދެއަތާ ހާކާލެވުނީ ހިތަށް ލިބުނު ހިތްހަމަ ޖެހުމަކުން ނެވެ. އަނެއްކާވެސް އަހަރެންގެ ސިކުނޑީގައި ކޮއްޓާލީ ދެންމެ އިވުނު ވާހަކަ ތަކެވެ. ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލެވުނީ ހުރިހާ އުދާހަކުން ދުރުވެ ވޭތޯ އެވެ. ބެލްކަނީގެ ރެއިލިންގައި އަތް އަޅުވާލައިގެން ހުރެ މައްޗަށް ނަޒަރު ހިންގާލެވުނީ ހެއްދެވި ފަރާތުގެ ކުޅަދުންވަންތަ ކަން ހަނދުމަ ކުރާ ހާލުގައެވެ. ކަޅު ކުލައިގެ ސާލެއް ފަދަ އުޑުގައި ހަނދު ރަސްކަން ކުރަމުން ދިޔައިރު އޭގެ ދަރުބާރުގައި ތަރިތައް ފިޔަ ޖަހައި ނަށަމުން ދިޔަ މަންޒަރު ބަލާލަން ވަރަށް ހިތްގައިމެވެ. ބަލާ ފޫހި ނުވާނޭ ފަދަ ގުދުރަތުގެ ފުރިހަމަ މަންޒަރެކެވެ....

50

އެ ސިއްރު… 1

އޮއްސެމުން ދިޔަ އިރުގެ ކުލަތަކުން މުޅި ޖައްވު ރަންގު ކުރަމުން ދިޔައެވެ. ކާޅާއި ކޮވެލީގެ އަޑު ހިނދެއް ހިނދަކަށް ދިޔައީ މަޑުވަމުންނެވެ. ހަމަ އެފަދައިން ރަށުގެ މަގުތައް މަތިން ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅޭ މީހުންވެސް ގެއްލި ހުސް ވަމުން ދިޔައެވެ. ތާރު އެޅި އެ މަގުތަކުގެ ދެ ފަރާތުގައިވާ ފެހިކަން ގަދަ ގަސްތަކުން އެ ހަމަހިމޭން މާހައުލަށް ދިރުން ގެނެސްދީފައިވާ ފަދަ އެވެ. ކޮޓަރީގެ ލޯގަނޑު ކުރިމަތީ އަހަރެން ހުރީ ހައިރާން ވެފައި ލޯގަނޑުން ފެންނަމުން ދިޔަ އަހަރެންގެ ސޫރައަށް ބަލަހައްޓައިގެން ނެވެ. އަހަރެން ހައިރާން ވީ ލޯގަނޑުން ފެންނަ އަހަރެންގެ ސިފަ ފެނިފައެއް ނޫނެވެ. އެއީ ހަމަ އަހަރެންގެ ސިފަ އެވެ. އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން ހައިރާން ވީ އަހަރެންގެ ބުރަކަށީގައި ދެ ފަރާތުގައި ކަޅުރަތް ކުލައިން ދެ އިންޗީގެ ދިގުމިނަށް ދެމިފައި އިން ރޮނގު ފެނިފައެވެ. ނޫނެކެވެ. އެއީ ރޮނގެއް ނޫނެވެ. ފާޑެއްގެ ލަފެކެވެ. ނަމަވެސް މިއިން ދުވަހަކު މި ލަފު އަހަރެންގެ ބުރަކަށީގައި އިން ތަނެއް ނުދެކެމެވެ. މަޑު މަޑުން އެ ތަނުގައި އަތް ހާކާލީ އެތަން ހިރުވާލުމުން ނެވެ. އެތަނުގައި އިނގިލި ކުރި ޖެހުމާއި އެކު ހީވީ ބުރަކަށީގައި ދިރޭ އެއްޗެއް ދުވެލި ހެންނެވެ. ކަރު ފަޅައިގެން ދާހާ ބާރަށް ހަޅޭއްލަވައި ގަނެވުނީ އިހުސާސް ކުރެވުނު ދިލަ ތަދުން ނެވެ. ހުރި ތަނަށް ތިރިވެވުނީ އެ ތަދަށް ކެތް ކުރަން ދަތި ވުމުން ނެވެ. ” ދަރިފުޅާ! ދަރިފުޅާ! ޖަޒްލީ… ” ދޮރުގައި ތަޅައިގަތް އަޑާއި އެކު މަންމަގެ ކަންބޮޑުވުން އެކުލެވިފައިވާ އަޑުން އަހަރެންނަށް ގޮވާލި އަޑު އިވުމުން ދެ ލޯ މަރާ ތަގުޅި ކޮށްލަމުން ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލީ އެ ތަދަށް ކުޑަ ނަމަވެސް ލުޔެއް ލިބޭތޯ އެވެ. ކުއްލިއަކަށް އެ ތަދު އެއްކޮށް ކެނޑިގެން ދިއުމުން ހައިރާންވި ނަމަވެސް މާ ބޮޑަށް އަޅައި ނުލާ އަހަރެން އަވަސްވެގަތީ ދޮރު ހުޅުވުމަށެވެ. ހެދުމުގެ ޒިބު އަޅުވާލުމަށްފަހު އިންތަނުން ތެދުވެ އަވަސް ހިނގުމެއްގައި ގޮސް ދޮރުހުޅުވާލުމާއި އެކު އެތެރެއަށް ދެމިގަތް މަންމަގެ މޫނުމަތިން ހާސްވެ ކަންބޮޑުވެފައިވާ ވަރު އިނގެ އެވެ....

24

ބުރިޖު ޖިންނި

ރެޔަކީ އުޑުމަތި ބަނަ ރެއެކެވެ. އިރުއިރުކޮޅުން ވާރޭ ކަނި ޖަހާލައެވެ. ޖެހެމުން ދިޔަ ވައިން ގަސްތަކުގެ ފަތްތަކުން އަޑުލައްވާލައެވެ. ވައިގައި ހިފާފައި ހުރީ ތެތް ފިނިކަމެކެވެ. މުޅި މީހާ ހުރީ ފިނިވެފައެވެ. ހަވީރު...

8

އެލީ

މޮޔައިން ތެންމާ ޒާތުގެ ކަނި ވާރޭ ކޮޅެއް މާ ހެނދުނަކާއި ވެހުނެވެ. އެ ކަމަކު މިހާރު ދުނިޔެ ތެރެއަށް ކެނޑިގެން ދާން މި އުޅެނީ، ހިތަށް ފިނިކަން ލިބިގެން ދާ، ހިޔާލުތަށް ފަނާކޮށް...

18

އަޒްކާ

“މަޑުކޮށްބަލަ!” އަޒާން ބާރުބާރަށް ހިނގައިފައި އައިސް އައިކާއާ އަރައި ހަމަކުރިއެވެ. “އެއްޗެއް ބޮވިފަތަ؟” “ހާދަ ބާރަކަށޭ ތިޔަ ހިނގަނީ!”   “ނަމާދު ވަޤުތައް ފިހާރަތައް ބަންދު ކުރާނެ، ހަމަ ނޭނގެނީތަ؟” އައިކާ ބުނެލިއެވެ....

28

ޒީޝާން

ރީމާ އާއި އަޒާނަކީ ގާތް ދެ އެކުވެރިންނެވެ. އެހެނަސް މި އެކުވެރިކަން ދެމި އޮތީ، ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކުއެވެ. އެ ގުޅުން މުޅިން އެހެން ދިމާއަކަށް މިސްރާބުޖަހައިފިއެވެ. އާއެކެވެ. ފެނު ކަފާލާފައި ދެމީހުންގެ އިހުސާސްތައް...

ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް ހެއްދެވީ އެންމެ ރިވެތި ސޫރައިގައެވެ.
2

ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް ހެއްދެވީ އެންމެ ރިވެތި ސޫރައިގައެވެ.

ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް9 މަސް ވަންދެން މައިމީހާގެ ބަނޑު ތެރޭގައި ދުވަސްތައް ގުނަމުންގޮސް ދުނިޔެއަށް ނޭވާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންނަށް މައިމީހާގެ ބަނޑުތެރޭގައި ދުވަސްތައް ގުނާލަން ލިބުނީ އެންމެ 7 މަހުގެ މުއްދަތެވެ. ދުވަސް ނުފުރާ ވިހެއުމުގެ ސަބަބުން އަހަރެންނަށް އެހެން ކުދިންނާ ހިލާފަށް އުނި އިތުރު ވުންތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ. އެހެން ކުދިންނަށް ލިބިފައިވަނީ 5 އިގިއްޔެއް ނޫން ހެއްޔެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ހުންނަނީ އެންމެ 4 އިނގިއްޔެވެ. މިހެންގޮސް އެކި ގޮތްގޮތުން އަހަރެންގެ ސިފަތައް އުންޔޭ ބުންޏަސް ދޮގަަށް ނުވާނެއެވެ. އެހެެންނަމަވެސް އަހަރެންގެ ސަކުވާއެއް ނެތެވެ. ކުދިންނެވެ. އަޑުއަހާށެވެ. ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް ތަފާތު އިންސާނެކެވެ. އޭނަގެ ސަލާމަތުން ހުންނަނީ އެންމެ ލޮލެކޭ ނޫނީ އޭނަ އަކީ މަންމަން ކުއްޖެކޭ ކިޔާފައި ބާކީނުކޮށްލާށެވެ. ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް ހެއްދެވީ އެންމެ ރިވެތި ސޫރައިގައެވެ.

ލީން 2…
9

ލީން 2…

އޭނާގެ ފަރި ހިނގުމުގެ ޖާދޫގައި އަހަރެން ޖެހުނުހެން ހީވިއެވެ. ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލުމަށްފަހު އަހަރެން އަނެއްކާވެސް މޫދުގެ އޮއެވަރަށް ސަމާލުކަން ދިނީމެވެ. ދެން އިވުނީ ހިމޭން މިޔުޒިކެއްފަަދަ ހުނުމެއްގެ އަޑެވެެ. އަހަރެން އަޅައެއް...

ލީން 1…
21

ލީން 1…

ތަރިތައް ފިޔަޖަހަމުން ދިޔައިރު ހަނދުގެ ވާޖިބު އަދާކުރަމުން ދިޔައީ އެންމެ ފުރިހަމައަށެވެ. މޫދުގެެ ނަލަނަލަ އޮއެވަރު މައްޗަށް ހަނދުވަރު ދީފައި އޮތް މަންޒަރު ވީ އަހަރެންގެ ހިތް ހަމަ ޖެހުމަކަށެވެ. ނިދީގެ ޝިކާރައަކަށް...

23

އެހަނދާން ފޮހެވޭތޯ ބެލިޔަސް (ފަހުބައި)

ކޮޓަރީގެ ބޭރުގައި ހުރި ދާއިންގެ ލޮލުން ކަރުނަހުސްނުވެއެވެ. ދެއަތުން ބޮލުގައި ހިފަހައްޓާލާފައިހުރިއިރު ކަންބޮޑުވުމުގެ އަސަރު އެމޫނުމަތިން ފެންނަމުންދިޔައެވެ. އަމިއްލަ ބޭބެގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ޒީކްއަށް އެފަދަ ހާލެއް ޖެއްސުނީތީ އަމިއްލަ ނަފުސު ކުށްވެރި...

27

އެހަނދާން ފޮހެވޭތޯ ބެލިޔަސް 7

“އަހަރެން ދޫކޮށްލާ…. އަހަރެން މަރާނުލާ…. އަހަރެން އެއްވެސް މީހެއްގެ ކައިރީ ނުބުނާނަން…” ޒީކްގެ އަޑުވެސް ބިރުން ތުރުތުރު އަޅަމުންދިޔައެވެ. ދެލޯ މަރާލައިގެން ހުރިގޮތުން ދާއިންގެ ހިތުގައި ހަމްދަރުދީ އުފެދުނެވެ. ******** “ޒީކް…. އަހަރެން...

15

ކަޅު ދުވަސް

އެއީ މީގެ ފަންސަވީސް އަހަރު ކުރިއެވެ. 1988 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހެވެ. އެދުވަހުގެ ހަނދާންތަށް މިހިތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައި އަދިވެސް އެބަ ހުއްޓެވެ. ފިނިފިނި ފަތިހެއްގެ ވަޤުތެކެވެ. އަރާމު...

3

އައިހަމް – ޓްރެއިލަރ

ދެލޯބިވެރިއެއްގެ ދިގު އިންތިޒާރު ނިމުމަކަށް ގެންނާނީ ކައިވެންޏެވެ. ގިނަ މީހުންނަށް މިނަސީބު ލިބުނެއްކަމަކު މިނަސީބުން މަޙުރޫމްވި ދެލޯބިވެރިއެއްގެ ވާހަކަ މިފަހަރު ލިޔެލާނަމެވެ. ޝީނާ އަކީ އައިހަމްގެ ލޯބީގެ ދަރުބާރުގައި 4އަހަރު ރަނިކަންކުރަމުން އަންނަ...

33

މަގުމަތި

އާދައިގެ މަތިން ކިލާސް ނިންމާލާފައި ‘ލެކްޗާރ ހޯލް’ އިން ނުކުމެވުނުއިރު 20:10 ހިނގަނީ އެވެ. “އާހް.. ނައިންތު ފްލޯ؟” ބޭއިޙްތިޔާރުގައި އަހަންނަށް އެހެން ބުނެލެވުނެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ؟ ހ. ސަކީނާ މަންޒިލްގެ ތިންވަނަ...