Category: Featured

Featured posts

2

ލަފްޒު 3

ލޫޝާ. ވަރަށް ރީތިނަމެއް. ” ޒުލޭޙާ އުފާވެރި ރާގެއްގައި ބުންޏެވެ. ” ކޮބާ ރަޝީދާ؟” ހަލީމް ރަޝީދާ ފެންނަން ނެތުމުން އަހާލިއެވެ. ” ރަޝީދާވީ ބޭރަށް ގޮސް. މިހާރު އަންނަން އުޅޭނެ. ”...

2

ހިތް ރުހުނަސް – 04

“އަބޫ…” ފިރިހެނަކު ފަހަތުން އަބުރާމު ގެ ނަމުން ގޮވައިލިއެވެ. އަޑު އައީ ފުރަގަހުންނެވެ. ޖޯލި ފަތި އަނބުރައިލަމުން އަބުރާމު ހިނިތުންވެލިއެވެ. އޭނަގެ ތުންފަތަށް ވެރިވި ހިނިތުންވުމުން ހީވަނީ ވަރަށް ގާތްމީހެއް ފެނިގެން ހިނިތުންވެލިހެންނެވެ....

2

ހިތް ރުހުނަސް – 03

“އަންމާ….” ކޮޓަރިތެރެއިން ކުޑަ އަންހެންކުއްޖެއްގެ މަންމާ އޭ ކިޔާފައި ރޯން ފެށިއެވެ. އެދެމީހުންނަށް ޚިޔާލީދުނިޔެއިން އެނބުރި އާދެވުނީވެސް އެއަޑަށެވެ. އަތުގެ ނުފުށުން ކަރުނަތަށް ފޮހެމުން އިރާދާ މިސްރާބުޖެހީ ކޮޓަރިއާއި ދިމާއަށެވެ. ހަސަނުގެ ދެލޮލުގައި...

-ފިލްމު ތަކުގައިވެސް ޖިންސީ ތަފާތު-
24

-ފިލްމު ތަކުގައިވެސް ޖިންސީ ތަފާތު-

އެއްމެ މަޤުބޫލު ފަސް ސަތޭކަ ފިލްމަށް ބަލާލާއިރު ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ވާހަކަ ދަށްކާފައިވާ މިންވަރު ވަރަށް ވެސް ތަފާތެވެ. ދެޖިންސު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މިންވަރު ތަފާތެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަގުތަށް ވެސް...

11

ދުރުވާނެބާ – 1

ބޮޑު ތަނަވަސްކޮޓަރިއެކެވެ. ހަތަރު ފާރުގައި ރީތި ވައިލެޓު ކުލައެއް ލާފައި ވާއިރު ފަރުނީޗަރު ތައްވެސް ހުރީ އެޔާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަޅުކުލައިގައެވެ. ބޮޑު އަލަމާރިއެއް އެއް ބިތުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އިރު އެ...

2

 💖ދުރުވާނެބާ – 1

  ބޮޑު ތަނަވަސްކޮޓަރިއެކެވެ. ހަތަރު ފާރުގައި ރީތި ވައިލެޓު ކުލައެއް ލާފައި ވާއިރު ފަރުނީޗަރު ތައްވެސް ހުރީ އެޔާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަޅުކުލައިގައެވެ. ބޮޑު އަލަމާރިއެއް އެއް ބިތުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އިރު...

5

ހިތް ރުހުނަސް – 01

18 + ވައިގަދަވެ ވިދާއި ގުގުރަމުން ދިޔައެވެ. ވައިގަދަކަމުން ރުއްގަސްތައްވެސް ހީވަނީ މުލުން ލުހިގެން ހިނގައިދާނެ ހެންނެވެ. ރަށުގެ އަތިރިމައްޗަށް ބޮޑެތި ބިޔަ ރާޅުތަށް ދޮންވެލިގަނޑަށް ބިންދަމުން ދިޔައެވެ. ވެހެމުންދާ ވާރޭގެ ތިކިތަށް...

47

ކަފުން ވެވިފާ…04

“ކައިކް ޕްލީޒް… އަހަންނަށް ތިހެން ނުހަދާ… ހެޔޮނުވާނެ…” ނައިރާއަށް ރޮވުނެވެ. ******** “އަހަރެން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއަހާލަދީ…” ނައިރާ އާދޭހާއިއެކު އެދުނެވެ. ކައިލަންގެ ގައިގައި އަތް ޖައްސައިލި ނައިރާ ސިހުނީ ކައިލަން އެ...

18

ލޯތްބަކީ؟

ލޯތްބަކީ ކޯއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟ ލޯތްބަކީ ވެވޭ އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟ ލޯތްބަކީ ވާ އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟ ވަރަށް އާންމު އެހެނަސް ޖަވާބު ދިނުމުގައި ގިނަ ބަޔަކު ނުކުޅެދިފައިވާ ސުވާލުތަކެކެވެ. ނޫންތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެވުނަސް އެކި...

5

އިބްރަތްތެރި.

އުޑުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފާފައެއް ކުރެވުނީ ހަސަދަވެރިވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. (އިބިލީސް އާދަމްގެ ފާނަށް ހަސަދަވެރި ވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.) ބިންމަތީގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލޭއޮހޮރިގެންދިޔައީވެސް ހަސަދަވެރިވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. (ޤާބީލް، ޚާބީލް ޤަތުލުކުރީވެސް ހަސަދަވެރިކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ.)...

19

އަހަރެންގެ ޑައިރީ 1

”އަހަރެން މި ޑައިރީ ލިޔަން ފެށީ އަހަރެންގެ އުމުރުން ފަނަރަ އަހަރުގައެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ހިނގާ ހުރިހާ ހާދިޘާއެށް މި ފޮތުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެވެ.” ނަދުވާ ކިޔަމުން ދިޔައީ އޭނާގެ އެންމެ ގާތް...

12

ސޮރީ.

ހުރިހާ ރީޑާސްގެ ކިބައިން ވަރަށް ބޮޑަށް މައާފަށް އެދެމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ޓެސްޓު ފެށުމާއެކު ވާހަކަ މެދު ކަނޑާލަން ނިންމީ ޓެސްޓުން ރަނގަޅު ނަތީޖާ އެއް ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ.މިދުވަސް ކޮޅު ބިޒީ ވުމާއި ގުޅިގެން...

6

ނާޒް 1

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ފަތިސް ނަމާދުގެ ބަންގީގެ އަޑަށެވެ. އަހަރެން އިތުރަށް ނިދަން ބޭނުން ނުވާތީ އަވަހަށް ތެދުވެގެންް ނަމާދައް ދާން ތައްޔާރު ވީމެވެ. ނަމާދު ކުރުމަކީ އަހަރެން ވަރަށް ކުރާ ހިތުން ކުރާ...

43

މިވާވަރު ބުނެދޭ ހިތް ވޭ 1 ވަނަ ބައި

ދުވާލުގެ އަލިކަން ރޭގަނޑު ގެ އަދިރި ކަމަށަ ބަދަލު ވަނީއެވެ. ދޮންވެރަތްވެފައިވާ އުދަރެހުގައި އެކި ދިހައިގައި ފާޅުވެވޭހުރި ވިލާތަކުގެ ކުލަ މަޑު އަޅިކުލަ އަކަށް ބަދަލު ވަމުން ދިޔައެވެ. އާދައިގެ ވަރަކަށް ޖެހެމުން ދިޔަ ލުއިރޯޅިތައް ބާރުވެ އޭގައި ތެތްފިނިކަމެއް  އެކުލެވެން ފަށައިފިއެވެ. ދާދި ދެންމެޔަކާ  ޖެހެންދެން  ހިމޭންކަމުގެ  ސާލު  އޮޅައިގެން  އޮތް  ނޫކަނޑު  ގެ  ރާޅުތައް   ވެސްލުއިފުމެން  ތަކާ  އެކު  ހުދު  ފޮނުއަރުވަންފަށައިފިއެވެް. ކުއްލިޔަކަށް ވެހެންފެށި ވާރޭގެ  ތެރެއަށް  ނަޒަރު  ހުއްޓާލައިގެން ހުރި  އާލް  ސިހުނީ ޖެހި ބާރު ގުގުރީގެ އަޑަށެވެ....

14

އައިހަމް – އެޕިސޯޑް 3

ޒޯޔާގެ ރިޕޯޓްތަށް ނޯމަލްއެވެ. ހަ މަސްދުވަހުގެ ބޭހެއް ނެގުމަށްފަހު އައިޖީއެމްއެޗަށް ދެއްކުމަށް ޑޮކްޓަރު އިރުޝާދު ދިނެވެ. “ އަނހާ ޒުބެއިދާ “ ހޮސްޕިޓަލް ނުކުތް ވަޤުތު ޝަބީއްޔަތުގެ ގާތް ރައްޓެއްސަކާ ބައްދަލުވިއެވެ. “...