Category: Featured

Featured posts

47

ކަފުން ވެވިފާ…04

“ކައިކް ޕްލީޒް… އަހަންނަށް ތިހެން ނުހަދާ… ހެޔޮނުވާނެ…” ނައިރާއަށް ރޮވުނެވެ. ******** “އަހަރެން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއަހާލަދީ…” ނައިރާ އާދޭހާއިއެކު އެދުނެވެ. ކައިލަންގެ ގައިގައި އަތް ޖައްސައިލި ނައިރާ ސިހުނީ ކައިލަން އެ...

18

ލޯތްބަކީ؟

ލޯތްބަކީ ކޯއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟ ލޯތްބަކީ ވެވޭ އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟ ލޯތްބަކީ ވާ އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟ ވަރަށް އާންމު އެހެނަސް ޖަވާބު ދިނުމުގައި ގިނަ ބަޔަކު ނުކުޅެދިފައިވާ ސުވާލުތަކެކެވެ. ނޫންތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެވުނަސް އެކި...

5

އިބްރަތްތެރި.

އުޑުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފާފައެއް ކުރެވުނީ ހަސަދަވެރިވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. (އިބިލީސް އާދަމްގެ ފާނަށް ހަސަދަވެރި ވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.) ބިންމަތީގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލޭއޮހޮރިގެންދިޔައީވެސް ހަސަދަވެރިވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. (ޤާބީލް، ޚާބީލް ޤަތުލުކުރީވެސް ހަސަދަވެރިކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ.)...

19

އަހަރެންގެ ޑައިރީ 1

”އަހަރެން މި ޑައިރީ ލިޔަން ފެށީ އަހަރެންގެ އުމުރުން ފަނަރަ އަހަރުގައެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ހިނގާ ހުރިހާ ހާދިޘާއެށް މި ފޮތުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެވެ.” ނަދުވާ ކިޔަމުން ދިޔައީ އޭނާގެ އެންމެ ގާތް...

12

ސޮރީ.

ހުރިހާ ރީޑާސްގެ ކިބައިން ވަރަށް ބޮޑަށް މައާފަށް އެދެމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ޓެސްޓު ފެށުމާއެކު ވާހަކަ މެދު ކަނޑާލަން ނިންމީ ޓެސްޓުން ރަނގަޅު ނަތީޖާ އެއް ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ.މިދުވަސް ކޮޅު ބިޒީ ވުމާއި ގުޅިގެން...

6

ނާޒް 1

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ފަތިސް ނަމާދުގެ ބަންގީގެ އަޑަށެވެ. އަހަރެން އިތުރަށް ނިދަން ބޭނުން ނުވާތީ އަވަހަށް ތެދުވެގެންް ނަމާދައް ދާން ތައްޔާރު ވީމެވެ. ނަމާދު ކުރުމަކީ އަހަރެން ވަރަށް ކުރާ ހިތުން ކުރާ...

43

މިވާވަރު ބުނެދޭ ހިތް ވޭ 1 ވަނަ ބައި

ދުވާލުގެ އަލިކަން ރޭގަނޑު ގެ އަދިރި ކަމަށަ ބަދަލު ވަނީއެވެ. ދޮންވެރަތްވެފައިވާ އުދަރެހުގައި އެކި ދިހައިގައި ފާޅުވެވޭހުރި ވިލާތަކުގެ ކުލަ މަޑު އަޅިކުލަ އަކަށް ބަދަލު ވަމުން ދިޔައެވެ. އާދައިގެ ވަރަކަށް ޖެހެމުން ދިޔަ ލުއިރޯޅިތައް ބާރުވެ އޭގައި ތެތްފިނިކަމެއް  އެކުލެވެން ފަށައިފިއެވެ. ދާދި ދެންމެޔަކާ  ޖެހެންދެން  ހިމޭންކަމުގެ  ސާލު  އޮޅައިގެން  އޮތް  ނޫކަނޑު  ގެ  ރާޅުތައް   ވެސްލުއިފުމެން  ތަކާ  އެކު  ހުދު  ފޮނުއަރުވަންފަށައިފިއެވެް. ކުއްލިޔަކަށް ވެހެންފެށި ވާރޭގެ  ތެރެއަށް  ނަޒަރު  ހުއްޓާލައިގެން ހުރި  އާލް  ސިހުނީ ޖެހި ބާރު ގުގުރީގެ އަޑަށެވެ....

14

އައިހަމް – އެޕިސޯޑް 3

ޒޯޔާގެ ރިޕޯޓްތަށް ނޯމަލްއެވެ. ހަ މަސްދުވަހުގެ ބޭހެއް ނެގުމަށްފަހު އައިޖީއެމްއެޗަށް ދެއްކުމަށް ޑޮކްޓަރު އިރުޝާދު ދިނެވެ. “ އަނހާ ޒުބެއިދާ “ ހޮސްޕިޓަލް ނުކުތް ވަޤުތު ޝަބީއްޔަތުގެ ގާތް ރައްޓެއްސަކާ ބައްދަލުވިއެވެ. “...

7

އައިހަމް – އެޕިސޯޑް 2

​ބާއްޖަވެރި ޙަޔާތަކަށް އެދި މިދެލޯބިވެރިންގެ ދަތުރު އަވަސް މުސްތަޤުބަލެއްގައި މަންޒިލަކަށް ބަދަރު ކުރާނެކަމުގެ ފޮނި އިޙްސާސް ކުރަމުން ދަނީ ހަނދުވަރުގެ އަލިކަން ފަދައިންއެވެ. “ މިތާ ސޮއި ކޮއްލާ…. މިރޭ ޕޭޕަންޓް ކަންތަށް...

4

އަނދިރިވި ހަޔާތް

  މިއީ ދުނިޔެއެވެ. އެއްބަޔަކު އުފަލުގައި ދުވަސްތަށް ގުނަމުން ދާއިރު، އަނެއްބަޔަކު ދަނީ ހިތާމައިގެ ކަރުނަ އޮހޮރަމުންނެވެ. ކިތަންމެ އުފަލެއްގައި އުޅެމުންދިޔަ ނަމަވެސް މާދަމާ ކަޅު އަނދިރި ގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ހަޔާތް ވެއްޓިދާނެއެވެ....

15

އައިހަމް – އެޕިސޯޑް 1

އިރުގެ އޭގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ފަހު ދުނިޔެއާ ޢަލްވަދާއު ކިޔައިފިއެވެ. އޮއްސިގެން ދިޔަ ދޯދިތަކުގެ ދަޅަ ލޮނުގަނޑަށް ހިނދިގެން ދިޔައީ އުފާވެރި ރޭނގަޑަކަށް ދުނިޔެ މަރުޙަބާ ކިޔަމުންނެވެ. ގޮނޑުދޮށަށް ބިންދަމުން ދިޔަ ރާޅުތަކަށް...

11

ނުލިބުނަސް

އެންމެ ފަހުން އަހަންނަށް ކަމުދާ ފޮތެއް ފެނުނީތާއޭ. އޯކޭ! މިއީ މާޒީގެ ސޮފްހާތަކުގެ ސިލްސިލާއެއް ނޫނޭ، ދުވަހަކުވެސް ލޯތްބެއް ނުލިބޭ، ލޯބީގެ ހަމްދަރުދީއެއް ނުވެވޭ، އެކަމަކު އެކަކު އަނެކަކާ ދޭތެރޭގައި ނިމުމެއް ނުވާ...

7

ފުން ކަރުނައިގެ ތެރޭގައި.

ފާލަމަށް ފެރީ ގާތްކުރުމާއެކު ދަބަސް ކޮނޑުގައި އަޅުވާލައިގެން ފެރީން ފޭބީމެވެ. ދަތުރުވެރިންގެ އިސްތިޤުބާލުގާ އެމީހުންގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި ރަހުމަތްތެރިން ތިއްބެވެ. މާާޙައުލަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމުން ފެންނަނީ އުފާވެރިކަމެވެ. އުފަން ވަޒަނަށް އާދެވުނު ނަމަވެސް...

10

އެރޭ ލޯބިން

“ޒިދާން. ހިނގާދާން” ސިއްސައިގެން ގޮސް އަހަރެންނަށް ބަލާލެވުނީ ކޮޓަރިއަށް ވަން ޝަޔާން އަށެވެ. “ލިޔާ ކުއްޖާ.. ހަމަ ލިޔަނީ ދޯ؟ ދައްކަބަލަ ތިޔަ ކިޔާލަން” ވަހަކަ ދަައްކަން އަނގަ ހުޅުވާލިތަނާ އެފުރުސަތު ގެއްލުނީ...

6

އައިހަމް – ފައިނަލް ޓްރެއިލަރ

‏         ދެލޯބިވެރިއެއްގެ ދިގު އިންތިޒާރު ނިމުމަކަށް ގެންނާނީ ކައިވެންޏެވެ. ގިނަ މީހުންނަށް މިނަސީބު ލިބުނެއްކަމަކު މިނަސީބުން މަޙުރޫމްވި ދެލޯބިވެރިއެއްގެ ވާހަކަ މިފަހަރު ލިޔެލާނަމެވެ. ޝީނާ އަކީ އައިހަމްގެ...