Category: ލޯބި

25

ބަރުބާދު (އެގާރަވަނަބައި)

“..ބޮލުގަރިހުމާއި، ހޮޑުލުން، ގައިގަ ރިހުމާއި ހުންއައުން މިކަންތައްތަކަކީ އެޗްއައިވީ ވައިރަސް ހަށިގަނޑަށް ވާސިލްވުމަށްފަހު ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި މެދުވެރިވާނެ ކަންތައްތައް..” އަހަރެން ޑޮކްޓަރ ދެއްކިވާހަކަތައް ލޫޠުއާ ހިއްސާކުރަމުން ދިޔައީމެވެ. އަހަރެންނާއި ލޫޠު ތިބީ އައިޖީއެމްއެޗް...

103

ދީވާނާ ލޯބިން ވެއްޖޭ. . [20]

އަހަރެންގެ ލޯބި ޤުރުބާން ކުރަން ޖެހުން މީ އަހަރެންގެ ހިތަށް ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަހަރެންގެ ހިތުގައި އެޚިޔާލު އާވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އާވަމުންދާ ވޭނަކީ ކެތްކުރަން އުނދަގޫ ވޭނެކެވެ. އެޚިޔާލުގައި ހުއްޓާ...

7

އޯގާވީ ހިތަކުން…32

އީނާގެ ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސް ވެގެން ދިޔައީ ވަކިވަރެއް ބަލާފައެއް ނޫނެވެ. މޭގައި އުފެދިގެން ދިޔަ ތޫނު ރިހުމާއެކު މޭކަށިގަނޑު ފަޅާލާފައި ހިތް ދެންމެ ދެންމެ ނިކުމެދާނެހެން ހީވިއެވެ. އުނދަގުލާއެކު އީނާ ދޫހަރަކާތްކުރަން...

10

އޯގާވީ ހިތަކުން…31

”އަހަރެންދެކެ ރުޅިއަޔަސް ވަރިހަމަ، އަލްޔަސްތީ އަހަރެންގެ މީހެއް، ދެން ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ނުލާނަން އަލްޔަސްއާ ކައިވެނިކޮށްފަ ނޫނީ، ކޮން އީނާއެއް، އެބިޗްގެ ނަންވެސް ތި ހިތުން ނެރެ އެއްލާލާނަން، އަލްޔަސްއަށް ނުފެނޭތަ އަހަރެން...

15

ދީވާނާ ލޯބިން ވެއްޖޭ. . [19]

“ސޯ އައި މިސްޑް އޯލް ދަ ފަން…. މުޙައްމަދުބެ އެހެން ބުނިއިރު ޒެން ގެ މޫނު ހުންނާނެގޮތް އިމޭޖިން ކުރެވޭ މިހާރުވެސް… ހަ ހަހަ” އިޝީ ހެމުން ޒާނިޝް އާއި ދިމާކޮށްލިއެވެ. އެއާއިއެކު...

1

ސާޅީސް (ތިންވަނަބައި)

“ސާޅީސް… މި ހާލުގައި ސާޅީސް ދުވަސް! އަނެއްކާ އަނެއް އިމްތިހާނުތަ؟ މި އުޅެނީ ބައްޕަގެ ފުރަތަމަ އިމްތިހާނުން ވެސް އަހަރެން ފާސް ނުވެގެން! އަނެއްކާ އިތުރު އިމްތިހާނެއް!” “ސާޅީސް ދުވަހަކީ މުޅި އުމުރަށް...

44

ބަރުބާދު (ދިހަވަނަބައި)

އަހަރެންނަށް އެޗްއައިވީ ޖެހުނީ ކައިލްގެ ސަބަބުންނެވެ. އެކަން ކައިލްއަށްވެސް އެނގިހުރެ އަހަރެން ބަދުނާމް ކުރީ ކީއްވެގެން ބާއެވެ؟ “..ތިހިރީ ވަރިކޮށްފަ.. ރައްކާވޭ މިގެއިން..” ކައިލްގެ އަނގައިން ބޭރުވެގެންދިޔަ ބަސްތައް ހޮނު ގުގުރިއެއްހާ ބާރަށް...

5

ސާޅީސް (ދެވަނަބައި)

ނާޖިހުގެ ބައްޕައާއި ޒުލްފާގެ މައިންބަފައިންނަކީ ފެށުނީއްސުރެ އެކުވެރި އެއްބައެއްގެ ހާލުއަނެއް ބަޔަކު ބަލާ އުޅުނު ގުޅޭ ދެ އާއިލާއެވެ. ނާޖިހާއި ޒުލްފާއަކީ ކުޑައިރުންސުރެ އާއިލީ ބަދަހިކަމުގެ ތެރެއިން ދެކެފަރިތަ ރައްޓެހި ދެ މިތުރުންނެވެ....

14

އޯގާވީ ހިތަކުން…30

ނީރާ ”ނައިޓިންގޭލް” އަށް އަންނަން އޮތް ދުވަހު މުނީރާ ހުރީ ގަދަޔަށް ކައްކާލާފައެވެ. ކުޅިދިޔާވާފަދަ މީރުވަހެއް ގޭތެރެއަށް ފެތުރިފައިވާއިރު ފޮނިއެއްޗެހި ހެދުމުގައި ޒަނާއާއި އީނާ އެހީވެދިނެވެ. ގަޑިއަށް ހުރިހާކަމެއް ނިންމާލެވުނެވެ. ”ދަރިފުޅުމެން ދެންދޭ...

28

ބަރުބާދު (ނުވަވަނަބައި)

އަހަރެން ތެޅިތެޅި އޮތް ހިތަކާއެކު ގޮސް ޑޮކްޓަރ މޭޒް ކުރިމަތީ ހުރި ގޮނޑީގައި އިށީނީމެވެ. ޑޮކްޓަރ އެއްޗެއް ނުބުނެ ހިމޭނުން އިނެވެ. އަހަރެންގެ ނުތަނަވަސްކަން ދިޔައީ ހައްތަހާ ބޮޑުވަމުންނެވެ. “..ލޫޝާ ވަރަށް ހިތާމަވެރި...

5

ސާޅީސް (ފުރަތަމަ ބައި)

“ކެތެއް ނުވާނެ… ކެތްކުރެވޭނީވެސް ވަކިވަރަކަށް… އުޅޭނެހާ ގޮތަކަށް އުޅެފަ ޖަހާނެހާ ސަކަރާތެއް ޖަހައިފަ އަންނައިރު ތިމާގެ ފިރިމީހާގެ ޙައްޤުތައް އަދާކުރެވޭބާއޭ އެއްފަހަރުވެސް ހިތަކަށް ނާރާދޯ! މޫނުގެ ދެ ފަރާތުން ޗޯކު ކާރުވާ ފައުންޑޭޝަންގެ...

12

އޯގާވީ ހިތަކުން…29

ހަފްތާއެއް ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރު ވެސް އީނާގެ ދިގު އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއްނައެވެ. ފޯނު ލިބޭނެކަމަށް އޭނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު އުއްމީދުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް ނަޒްޔަކް އެގެއަށް ނާންނަތާ ފަސްދުވަސް ވެފައިވާއިރު އީނާ ހުންނަނީ ރުޅިއައިސްފައެވެ. ފަހުން...

29

މިއީ ލޯބީގެ ފިލްމެއް ނޫން (ސިނޮޕްސިސް)

އެއްވެސް ވާހަކައެއްގައި ހަޑި މީހަކު ނޫޅޭ ކަމަކީ އަޖައިބެއް ކަލަ ކަމެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟ ވާހަކަތަކުގއި އުޅެނީ ހުސް ރީތި މީހުންނެވެ. އަންހެން ކުއްޖަ ފަޤީރު ވެއްޖެއްޔާ ފިރިހެންމީހާ އެހާ މއްސަނދި ވާނެއެވެ....

15

ދީވާނާ ލޯބިން ވެއްޖޭ. . [18]

“އައި ހެވް އެރޭންޖްޑް ޔޯރ މެރިއެޖް..” ބައްޕަގެ އެ ޖުމްލައާއި އެކު އަހަރެންގެ ދުނިޔެހީވީ އެނބުރިގަތް ހެންނެވެ. ބޮލަށް އެނބުރުންއަރާ ގޮތްވެ، ދެލޯ ބޮޑުވެ މީހާ ގަނޑުވިއެވެ. އަތުން ދޫވެގެން ފޯނު ނުވެއްޓުނީ...

29

ފިނި ހިތް (އޮފިޝަލް ބްލާރބް)

.އަހަރެމެންނަށް ކަންތައް ދިމާވި ގޮތުން އިރަމް އާއި ޝެނިން އާދައިގެ ހަޔާތެއް ހޯދަން އުޅޭ ކަމަކީ އެންމެ ހަމަޖެހޭ ގޮތެވެ ނަމަވެސް ބަޔަކު ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ބާރު ތިމާގެ އަތުގައި އޮތްނަމަ އެބަޔަކަށް...

6

ހިތް ނުރޮއްވާ… (25)

…..ނިހާ ކޮންމެތާކު ވީނަމަވެސް ނިހާ ހޯދައިގެން ގެނެސް އޭނާގެ މަންމަގެ ހިތުގައި އަޅަމުން ދިޔަ ވޭން ކުޑަކޮށްދިނުމެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ރިހާ އެ ގެއާއި އޭނާގެ ޢާއިލާ ދޫކޮށް އަބަދުގެ އަބަދަށް ދިއުމެވެ....