Category: ލޯބި

0

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 26 ވަނަ ބައި

“އަރީ. ކީއްކުރަންތަ މިތަނަށް ތި ގެނައީ؟” އަރީނާގެ ފަހަތަށް އައިސް ހުއްޓެމުން އަތޫފް ބުންޏެވެ. “މިތަނުން ކައިގެން އަރީއާ އެއްކޮން ހިނގާބަލަ މުޅި މާލެ ދައްކާލަން. މާލޭގެ އެކި ތަންތަން ކިޔައިދޭން. ޕްލީސް.”...

0

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 25 ވަނަ ބައި

“ޑެޑީ! ލަދުގަނެފަތަ ތިހުރީ؟” އަރީނާއަށް މަޖާވީ އާޔަން އަދިވެސް އެހުރިގޮތަށް ހުރުމުންނެވެ. އެހެން މީހަކު ނޫރާގެ ވާހަކަ ދައްކައިފިއްޔާ އާޔަން ރުޅިއާދެއެވެ. ނަމަވެސް އަރީނާ ނޫރާގެ ވާހަަކަ ދެއްކުމުން އަރީނާދެކެ ރުޅިއެއްވެސް ނާދެވުނެވެ....

3

ހިތް ދީބަލާށޭ ދޭހިތުން 9

ރަށުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުދިބޮޑު އެންމެން ޖަމާވެފައިވަނީ ހަނދުވަރީގެއަށެވެ. ރަބީޢުގެ ޖަނާޒާގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ދާއިރު އޭނާގެ ކުދިންތައް ރޮއެނަގަނީއެވެ. އަނިލަށް ހަމަ ހަޤީޤަތުގައިވެސް ހިތުގައިޖެހިގެން ރޮވޭއިރު ނަސީމާވެސް ކަންދެއްކުމަށް ރޮމުންދިޔައެވެ. އޭނާ...

1

ލޭކަރުނަ…..2ވަނަބައި

ރޫޔާ އާއި ނާޒުއާ ދެމީހުން ހިނގަމުން ހިނގަމުން އައިސް ކުއްލިއަކށް ހުއްޓުނެވެ. އެއަށްފަހު ކޮންމެވެސް ކަމަކާ ވިސްނާލިއެވެ. “ކިހިނެއްވީ…..؟ ކޮންކަމަކާ ތިވިސްނަނީ……” ރޫޔާގެ މޫނަށް ބަލާލުމަށްފަހު ވަރަށް ހައިރާންވެ ހުރެ އަހާލިއެވެ. އޭރު...

11

ހިތް ދީބަލާށޭ ދޭހިތުން 8

ޙަޔާތުގެ ހުޅުކޮޅު ނިވެނިކޮށް ސަލާމަތްވެއްޖެއެވެ. ހުމާމް ދެންހުރި މީހާވެސް ނަގާ ބިމަށް ހޫރާލާފައި އެނދުން ތެދުވެ ތެދުވެ އޮތް މާހީގެ އަތުގައި ހިފާ ދަމައިގަންނަމުން ދުވެފައި ކޮޓަރިން ނުކުމެއްޖެއެވެ. މާހީއަށް އެވަގުތު ކޮޅު...

0

ކުށަކާނުލާ.. (11 ވަނަ ބައި)

ަނަވެފައިވާ އަހަރެންގެ ހަޔާތަށް އަނެއްކާވެސް ބަހާރު މޫސުން އަތުވެއްޖެއެވެ. މިލާ މޯޅިވެފައިހުރި މާތައް ފޮޅެން ފެށިއެވެ. މޭވާ އަޅާ ފުރެން ފެށިއެވެ. ހަޔާތުގެ ގަނޑުތަކުގައި ކުލަ ޖެހެން ފެށިއެވެ. ދިރިއުޅުމަށް އާބާރެއް ލިބިގެންދިޔައެވެ....

11

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 24 ވަނަ ބައި

އާޔަންގެ ފޯނު ރިނގުވާއަޑަށް ހޭލެވުނުއިރު ގަޑިން ނުވައެއްޖަހާ ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. އާޔަން ބަލައިލިއިރު ގުޅަނީ އާޔަންގެ މަންމައެވެ. އޭރު ނޫރާގެވެސް ދެ މިސްކޯލް އައިސްފައި ވެއެވެ. “ކީކޭ މަންމާ؟” ކުރެހިފައިވާ އަޑަކުން އާޔަން ބުންޏެވެ....

7

އަހަރެންގެ ވެސް އޮތީ ހިތެކެވެ.

ހުރިހާ ކިއުންތެރިންނަށް މިވާހަކަ އަކީ އަހަރެންގެ ހަޔާތުގައި ކުރެވުނު އެންމެ ހިތި އަދި ހަނދާނުން ފޮހެލަން ދަތިވި ތަޖުރިބާއެވެ. މިވާހަކަ ވެސް ތިއަ ކިއުންތެރިންނަށް ރީތިވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަމެވެ. އަހަރެންނަކީ އުތުރުން ދެވަނަ...

3

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 23 ވަނަ ބައި

“ޔޫ ލަވް ހަރ ރައިޓް؟” މޫސަ ޖީބަށް އަތްޖަހާލަމުން ބުންޏެވެ. “ކީކޭ ތި ކިޔަނީ؟” އާޔަން ބުންޏެވެ. “މިކިޔަނީ އާޔަން ޝައިލާދެކެ ލޯބިވެޔޭ. ދުވަހަކުވެސް ޝައިލާދެކެ ލޯބިނުވާނަންކަމަށް ބުނި މީހާ މިހާރު ތިއުޅެނީ...

1

ލޭކަރުނަ

ދަރިފުޅާ….ރޫޔާ މަންމަ ކުނިކޮޅު އުކާލާފަ އަންނަދެން މިތާ މަޑުކުރޭ އިނގޭ! ހަލީމާ އޭނާގެ ހަތް އަހަރަށް ދާ ކުޑަ ދަރިފުޅު މަގުގެ އެއްފަރާތެއްގައި ހުރި ގަހެއްގެ ހިޔަލުގައި ބެހެއްޓިއެވެ. އަދި އަތުގައި ހުރި...

2

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 22 ވަނަ ބައި

އެދުވަހު މަންމައައީ އިރުއޮއްސެން އުޅެނިކޮންނެވެ. އާޔަން ދާ ވާހަކަ ބުނުމުން ސައީދާވެސް ނުހަނު ދެރަވިއެވެ. އާޔަން ސައީދާއާއި ސަލާމް ކޮށްފައި ނޫރާއާއި ވަކިވެގެން ދިޔައީ ނޫރާގެ ހިތް ރޮށްވާފައެވެ. އާޔަން އައުމާއިއެކު އަރީނާ...

0

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 21 ވަނަ ބައި

ހުރިހާކަމެއް ނިމިގެން އެންމެން ގެއަށް ދިއުމަށް ތެދުވިވަގުތު އެގޭ ތެރެއަށް ވަދެގެން އައި އަންހެން ކުއްޖެއް ފެނިފައި މޫސައާއި އާޔަން ހައިރާން ވިއެވެ. ދެމީހުން އެކަކު އަނެކަކަށް ނަޒަރު ބަދަލުކޮށްލީ ސުވާލު އުފެދިގެނެވެ....

1

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 20 ވަނަ ބައި

“ނޫރާ! …. ރިޕޯރޓް ލިބިއްޖެ.” ޒޫނާ ބުނިގޮތާއި ބުނި ރާގުން ނޫރާގެ ހިތް ނެގިނެގިފައި ޖެހެންފަށައިފިއެވެ. “ކިހިނެއްވީ ނަތީޖާ؟ އާޔަން ބައްޕަތަ ދެންމެ ގުޅީ؟” ބަދިގޭގައި އުޅުން ސައީދާ ނުކުމެގެން އައީ އިވުނު...

0

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 19 ވަނަ ބައި

\”މަންމީ. ވަންމޯ ޓައިމް އަރީ އަރާލަންތަ ސްލައިޑަށް؟\” އެވަގުތު ދުވެފައި ޝައިލާ ކައިރިއަށް އައި ކުޑަކުއްޖާ ފެނުމުން އާޔަންއަށް ހީވީ މުޅި ދުނިޔެ ހުއްޓުނު ހެނެވެ. މީހާ ފިނިވެގެން ދިޔައެވެ. މޫސަވެސް ހުރީ...

5

ކުށަކާނުލާ.. (10 ވަނަ ބައި)

“ވަރަށް އަވަހަށް މިތާ ކައިރި ސިޓީ ހޮސްޕިޓަލަށް އާދެބަލަ. ޝާމް އެކްސިޑެންޓްވެގެން މިއުޅެނީ.” އަހަރެންގެ ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ. އަނގަ ތަންމިނަށް ހުޅުވުނެވެ. ބޮލަށް އެނބުރުމެއް އެރިއެވެ. އަރިއަޅާނުލީ ކިރިޔާއެވެ. “ޝާމް… ޝާމް..” އަހަރެން...

7

ލޯތްބައްޓަކާ ހިތްއެދި ރުޔަސް

ހާދަ ހޫނު ގަދައޭ،ހިގާ އަވަހަށް ގެެއަށް ދާން.ޝަޒީ ކޮޑުގަ އޮތް ދަބަސް ރަގަޅު ކޮއްލަމުން ބުނެލިއެވެ.ޝަޒީމެން ގުރޫޕް މަޑުކޮއްލައިގެން ތިބީ ސުކޫލް ގޭޓު ކައިރީގައެވެ.ވާހަކަ ދެކެވެމުން ދަނީ ގުރޫޕްް ސްޓަޑީ ހަދަން ދާނެ...