Author: Zelll

6

އެހެނަސް…(22)

****** “ޑޮކްޓަރ މަލާކް. ނިއު ޕޭޝެންޓްއެއް. ވަރަށް އެހެންކަހަލަ ކޭސްއެއް. ބޯތް ޑްރަގްސް އެންޑް ނަފްސާނީ ގޮތުންވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފައި. ޕޭޝެންޓްގެ ބެލެނިވެރިޔާ ބޭނުންވޭ މަލާކްއާ ބައްދަލުކުރަން މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި. އަދި...

45

އެހެނަސް…(21)

“މެޑްރިޑްގެ އެއާރޕޯރޓުން ލަންކާމަގުން ދިވެހި ރާއްޖެއަށްދާން ނައްޓާލި އެމިރޭޓްސްގެ Q219ބޯޓު ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިއްޖެ!  އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ހިސާބަކުން ވަނީ މިހާރު މިބޯޓުގެ ބަޔެއް ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ބައެއް ފެނިފައި. ބޯޓުން ދަތުރު...

80

އެހެނަސް…(20)

މެންދަމުން އަލިވެ ދޭއްޖެހިއިރުވެސް މަލާކް ކޮޓަރީގެ ބެލްކަނި ފެންނާނެހެން ކާރުޕާކުކޮށްގެން އަލޫކް އިނެވެ. މަލާކް ބެލްކަންޏަށް ނުކުމެދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައެވެ. ސިކުންތަކަށް ފަހު މިނެޓެއް، މިނެޓަކަށް ފަހު ގަޑިއިރެއް ވަމުންގޮސް ފަތިސްވުމާއެކު އަލޫކް...

9

އެހެނަސް…(19)

ކުއްލިއަކަށް އަލޫކްގެ ކާރު ލޯގަނޑުގައި މީހަކު ޓަކި ޖަހާލި އަޑަށް އޭނާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. މަޑުމަޑުން ކާރުގެ ލޯގަނޑު ތިރިކޮށްލިއެވެ. “ގޮސްދެވިދާނެތަ ގެއަށް ލައިދޭން؟ ދެންމެ ބަލާލިއިރު ސައިކަލުގަ ޕެޓްރޯލްނެތިގެން..” “ތީދެން އަހާކަހަލަ...

14

އެހެނަސް…(18)

މެންދަމުންސުރެ ވެހެމުންދިޔަ ވާރޭއަކަށް ހުއްޓުމެއް ނާދެއެވެ. ނުނިދިފައި އޮތް މަލާކް ފަތިސް ނަމާދުގެ ބަންގީގެ އަޑާއެކު ތެދުވެ އަވަހަށް ތުވާލި ހިފައިން ފާޚާނާއަށްވަނެވެ. ފިނިފިނިފެނުން ފެންވަރާ ތާޒާވެލައިގެން ނުކުތްއިރު އޭނާ ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް...

12

ޢުމުރަށްއުޅޭނަން…

އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ސަމާލުކަމަށް: މިވާހަކަ އަކީ މިދިޔައަރު، ވާހަކަ ލިޔުމުގެ 30 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް އަޅުގަނޑު ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. 18 އަހަރުންދަށުގެ ޢުމުރުފުރާއިން އަމިއްލަގޮތުން 3ވަނަ ވެސް ލިބިފާވާ ވާހަކައެކެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު...

12

އެހެނަސް…(17)

މެޑްރިޑްގެ އެއާރޕޯރޓުގެ އެރައިވަލްސް ގޭޓުން، މަލާކްއާއި ޒާހިލް ނުކުމެގެން އައީ ދާދި އެކުއެކީގައެވެ. ފޮށިތައް ކާރަށް އެރުވުމަށް މަލާކަށް އެހީވުމަށްފަހު، މަލާކް ކާރަށް އެރުމުން ޒާހިލްވެސް އޭނާ އުޅޭ ހޮސްޓެލްއަށް ދާން ކާރެއް...

15

އެހެނަސް…(16)

ދާދި ކައިރީގައި ހުރި ޒާހިލް ފެނުމުން މަލާކްހުރީ ޤަބޫލުކުރަންދަތިވެފައެވެ. މުޅިންކަޅު އައުޓްފިޓެއްގައި ޒާހިލް ހުރި އިރު ނުހަނު ރީއްޗެވެ. ސްމާރޓެވެ. ޒާހިލްގެ ދެއަތްވަނީ ފުރަގަހަށް ލެވިފައެވެ. ލޮލުގައިވަނީ މައުސޫމްކަމަކާއި ނުތަނަވަސްވެފައި ވުމުގެ ކުލަވަރެކެވެ....

6

އެހެނަސް…(15)

ކުރިމަތީގައި އެހުރީ އަލޫކްއެވެ. މިރަށުގައެވެ. މިގޭގައެވެ. އޭނާގެ ކޮޓަރީގައެވެ. ހުވަފެނެއްނޫންކަން ގައިމެވެ. މަލާކްއަށް އެސްފިޔަޖަހާކަށް ވެސް ހަނދާނެއްނެތެވެ. “މަލާ..އަހަރެން ހާދަ ވަރަކަށް މަލާ ހޯދީމެ..ކީއްވެ މަލް އަހަރެން ގާތު ނުވެސް ބުނެލީ ރަށަށް...

7

އެހެނަސް…(13)

ރޭގަނޑު ނިދަން އޮށޯވެގެން އޮވެ މަލާކް ވިސްނަމުން ދިިޔައީ މިއަދު ފެނުނު ޒުވާނާއާ މެދުގައެވެ. އެއީ އަލޫކަށް ވެދާނެބާއެވެ؟ އެކަމު މިރަށަށް އަލޫކް އަޢީ ކީއްވެބާއެވެ؟ އޭނާ ހޯދަން އައީބާއެވެ؟ އެންމެފަހުން ސުވާލުތަކުން...

9

އެހެނަސް…(12)

ހޮނިހިރު ދުވަހެއްގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެވެ. އޭރު އަދި 8ވެސް ނުޖަހައެވެ. މަލާކްގެ އެދުމުގެ މަތިން އެހާ ހެނދުނާވެސް އަފާއާއި މާޒް އޭނާއެކު ރަށުގެ ޖެޓީ ފަރާތުން ގެސްޓް ހައުސްތަކާ ދިމާލަށް މޫދަށްއައިސްއުޅެއެވެ. “މީނަ...

23

އެހެނަސް…(11)

“ނުހާ…އެމް ގޮއިން ޓޫ..” މަލާކް ވާހަކަ ދެއްކީ ރަށަށް ދިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުންނެވެ. “އަލޫކް ގާތު ބުނެފިން؟” “އަހަރެން މިދުވަސްކޮޅު އިހަށް ބޭނުމެއްނޫން ވާހަކަ ދައްކާކަށް، އައި ވޮނަ ޓޭކް އަ ލިލް...

13

އެހެނަސް…(10)

މަލާކް އެނދުގައި އޮށޯވެލައިގެން އޮތެވެ. ފަންކާގެ ބުރުނޭނގޭ ފިޔަތަކަށް ބަލަން އޭނާ އޮތީ ޚިޔާލަކަށް ގެއްލިފައެވެ. އަލޫކްގެ ޚަބަރެއް ނުވާތާ ދުވަސްކޮޅެއްވެއްޖެއެވެ. ގުޅާފަހަރަކުވެސް ކޮންމެވެސް ކަމެއްގައި ބިޒީވެގެން އަވަހަށް ފޯނު ކަނޑާލައެވެ. ރޭގަނޑުވެސް “ގުޑްނައިޓް” ކިޔަންނޫނީ މެސެޖެއްވެސް ނުކޮށްލާނެއެވެ. އަނެއްކާ...

27

އެހެނަސް…(9)

މަލާކް އަވަސް އަވަހަށް ކާންއިން އައިސްކްރީމްތަށި ފްރިޖަށްލުމަށްފަހު އަތްދޮވެލައިގެން ކޮޓަރިއަށްވަނެވެ. އަލަމާރި ހުޅުވާލުމަށްފަހު ލާނެ ހެދުމަކާމެދު ވިސްނާލިއެވެ. ނަމަވެސް އެހާއިރު ވިސްނަންހުރެވޭކަށްވެސް ނެތެވެ. އަލޫކް އަންނަންވާއިރަށް ރެޑީވާން ޖެހޭނެއެވެ. އެންމެ ފަހުން، ކަޅުކުލައިގެ...

17

އެހެނަސް…(8)

“ހެެއި..” މަލާކް ސިއްސައިގެން ދިޔައީ އަލޫކް އައިސް ގޮވާލުމުންނެވެ. ދާދި ގާތުގައި އަލޫކް ހުއްޓިލުމުން މަލާކް ގެ ހިތްތެޅިގަތެވެ. ދުވި މީރު ސެންޓުވަހުން މަލާކްގެ ސިކުނޑި ތާޒާވެގެން ދިޔައެވެ. “އަނެއްފަރާތަށް އެނބުރިބަލަ!” އަލޫކްގެ...

11

އެހެނަސް…(7)

ރިސެޕްޝަންގައި މަޑުކޮށްލައިގެން އިރުކޮޅަކު ހުރުމަށްފަހު، ރިޒާރވްކޮށްފައިވާ މޭޒު ކައިރިޔަށް ދެވުމާއެކު އަލޫކް ގޮނޑިދަމާދިނުމުން މަލާކް އިށީނެވެ. މަލާކްގެ ކުރިމައްޗަށްވާގޮތަށްހުރި ގޮނޑީގައި އަލޫކްވެސް އިށީނދެލިއެވެ. މެނޫ ގެނައުމުން ދެމީހުންވެސް އޯޑަރުކޮށްލުމަށްފަހު، ހަމަޖެހިލިއެވެ. މަލާކް ވަށައިގެން...