Category: މުބާރާތް

3

ވަނަވަނަ – ޕާޓް 02

މިއީ އަޅުގަނޑު “އަޞްފާލިލް ޖަޖު” އެސްފިޔަ ސައިޓަށް ބޭފުޅުން އަޕްލޯޑު ކުރައްވާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން ކިޔުންތެރިންގެ މަދުގައި އެންމެ ބޮޑަށް މަގުބޫލު ވެފައިވާ ވާހަކަތަށް ކިޔުންތެރިންނަށް އަންގައިދިނުމަށް ތައްޔާރު ކުރަމުން ގެންދާ ސީރީޒެކެވެ....

8

ތަޢުބާ

މަސައްކަތުގެ ވަރުބަލިކަމާއި، މެންދުރުގެ ހޫނުކަން އިހުސާސްވުމުން ސްކޫލުން ނިކުމެގެން ގެއާއި ދިމާލަށް ހިނގައިގަތްއިރު، ގޭގައި އިޔާޒްއަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުންދަނީ ކާކުކަމެއް، ކޮންއެއްޗެއްކަމެއް ފަހަރެއްގައިވެސް އޭނާގެ ހިތަކަށް ނާރައެވެ.އެމީހެއްގެ މޫނު އަބަދު ފެނި ފެނި،...

20

އާދޭސް

ހަނދުވަރު ދޭ ރީތި ރެއެކެވެ. މެންދަމުގެ ވަގުތު ކަމަށް ވާތީވެ މުޅި ފަޒާތެރޭގައި ވަނީ ތެތްފިނިކަމާއި ހަމަހިމޭންކަމުގެ ރަސްކަމެވެ. ނިދިފައި އޮއްވާ އަހަންނަށް ހޭލެވުނީ ފެންބޮވައިގަނެގެންނެވެ. ކައިރީގައި ހުރި މިނީބަރ ހުޅުވާ ބަލާލިއިރު...

22

އަހަރެން މި ދަނީ މަންމަގެ އުނގުތެރެއަށެވެ.

ދުނިޔެއަށް ނޭވާލެވުނު އިރު މިއީީ ކޮންކަހަލަ ތަނެއްކަން އަހަންނަށް އިނގުނު ނަމަ ކިހާ ރަނގަޅު ވީސްހެއްޔެވެ؟ ވޭނުން ފުރިގެންވާ މި ހިތްދަތިކަން ތަހައްމަލު ކުރަން ނުޖެހުނުނަމަ ހާދަހާ އުފާރިވީީީީީހެވެ. ނަމަވެސް, މިއަދު އަހަރެންގެ...

21

ފަހަރު ތަޢުބާ ވެވުނު ޖިހާދު1000

ފަހަރު ތަޢުބާ ވެވުނު ޖިހާދު1000 މުސައްނިފާ ރޯޒީ ކޮންމެ އަންހެއްކުއްޖެއްގެ ހަޔާތަކީ ފަލްސަފާއެކެވެ. އޮޅުން ބޮޅުން ގިނަ ހާދިސާ ތަކެކެވެ. ރައިހާނާގެ ހަޔާތުގެ ހާދިސާތަކަކީވެސް ހަމަ މިކަހަލަ ހާދިސާ ތަކުން ފުރިފައިވާ ހަޔާތުގެ...

13

ނިކަމެތި އަޅާ

“އަހަރެން އެވާހަކަތައް ޒިޔާއަށް ކިޔައިނުދިނީ އަހަރެން ތައުބާވެފައިވާ ކަމެއްގެ ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުން ނުވާތީ” ކުރިމަތީގައި އަހަރެންގެ އަންހެނުން ޒިޔާދާއަށް ވިސްނައިދެވޭތޯ ބަލަމުން ބުނީމެވެ. “އެކަމަކުވެސް ނާއިޒްގެ ފަރާތުން އެކަން ނޭނގި ދުރުމީހެއްގެ...

12

ބަލި ދަރިފުޅު

” ކޮބާ އާދަނާ ޙާލު އަޙުވާލު ކިހިނެއްތަ؟ ” އިބްރާހީމްބެ އައިސް ހޮޅުއަށީގައި އިށީންނަމުން ބުންޏެވެ. ” ﷲ އިރާދަކުރެއްވީތީ މިވަގުތު ވަރަށް ރަނގަޅު. އިބްރާހީމްބެ ކިހިނެއްތަ؟ މާލޭގައި އުޅެލާފަ ރޯދައަށް ރަށަށް...

31

އުގާނަ

މެދުގައި ހުރި އަލިފާންގަނޑަށް އަހަރެން ބަލަންހުރީ ވާނުވާ ނޭނގޭތީއެއް ނޫނެވެ. އެކަމުން ރެކެވެން ނެތީމައެވެ. މަޖުބޫރީ ހާލަތުގައި ހެދޭނެ އެހެން ގޮތެއް ނެތީމައެވެ. އަލިފާންގަނޑު ވަށާ ޖަހަމުންދިޔަ ހަތްވަނަ ބުރާއެކު އެމީހުން އެކުރަންޖެހޭ...

90

ފަޔާޒް

ކާލާ މަންނަ މޭޒު މަށްޗައް ވައްޓާލަމުން، ކޮބާ ތަރާވީހެއް ނެތްހޭ ކިޔައި، އަހަރެން ސަމާސާ ރާގަކަށް އެކުވެރިންނަށް ސުވާލުކޮށްލީމެވެ. ތާސްކުޅުމުގެ ގަދަ ފޯރީގައި އަހަންނާއި އަހަރެންގެ އެކުވެރި އަމްޖަދު، ދާނިޝް އަދި ޒާޖިލް...

32

ހިދާޔަތް

ފެން ހުސްކުރި ބިއްލޫރިތަށި މޭޒުމަތީގައި ބަހައްޓަމުން ނޫރު އެނބުރިލީ އޭނާގެ ފަހަތުގައި ހުރި އޭނާގެ އަނބިމީހާ ޙުމޭރާ އާއި ވީ ފަރާތަށެވެ. ދެއުކުޅުގައި އަތް ވިއްދާލަމުން ހަށިފުރާ ނޭވައެއްލީ މީހާ ހަމަޔަކަށް އެޅިލުމަށްޓަކައެވެ....

80

ކޮޅިގަނޑު

ދިހަބުރިއަށް ނަގާފައިވާ އުސްއިމާރާތުގެ ޓެރެސްމަތީގައި ހުރިއިރު އަކްޔަންގެ ނަޒަރުހުއްޓިފައިވަނީ ހުޅަނގުފަރާތުގެ އުދަރެހަށެވެ. އޮއްސެމުންދިޔަ، އިރުގެ ރަންދޯދިތަކުގެ ސަބަބުން ރަތާއި، އޮރެންޖް އަދި ރީދުލުގެ ހިތްގައިމުކުލަތަކުން އުދަރެސް ފެވެމުންދިޔައެވެ. ދުރުދުރުން އުދުހެމުންދާ ދޫނިތަކުގެ ހަރަކާތްތަކުން...

19

މާ ލަސްވެއްޖެ!

ފަހީމާ އޭނާގެ ދަރިފުޅު ރީނާ ގެންގުޅެނީ ނުހަނު ލޯތްބާއި އޯގާތެރިކަމާ އެކުގައެވެ. އެއީ އޭނާގެ ހަޔާތުގެ ފިނިކަމެވެ. ހިތުގެ ތެޅުމެވެ. ދެދުނިޔޭގެ އުފަލެވެ. އޭނާ ދެކޭގޮތުގައި އެއީ އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ އަގުބޮޑު ޖަވާހިރެކެވެ....

30

ބޮއްސުންލި ޙަޔާތް

އަހަރެން އޮތީ އެނބުރެމުންދިޔަ ފަންކާއަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެންނެވެ. ކައިރީގައި ހުރި އެނދުގައި އޮތް ހަތް އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް އިރުއިރުކޮޅާ ބަލާލެވެއެވެ. އެނދުގެ އެއްކައިރީގައި ހުރި ގޮނޑިއެއްގައި ހަފްސާ އިނެވެ. ސާރާގެ ބޮލުގައި އިރުއިރުކޮޅާ...

12

އަހަރެންގެ ނަސީބު

ނޯޓް: މިއީ ހަޤީޤީ ވާހަކަ އެކެވެ. އޭރު އަހަރެންގެ އުމުރުން ވާނީ އެންމެ 16 އަހަރެވެ. ގުރޭޑު 10 ނިންމިއިރު ހުރީ ހަމައެކަނި ރަހްމަތްތެރިޔާ ޝަދާ އިތުރަށް ކިޔަވަން އެހެން ރަށަކަށް ދިއުމުން...

51

މަންމަ – އަގުހުރި ނިޢުމަތެކެވެ.

މެންދުރުގެ އަވިބާރު ވަގުތެވެ. މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު މާތް للَّه ހަޟްރަތަށް ދުޢާ ދެންނެވުމުގައި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލުމަށްފަހު އަހަރެން މިސްކިތުން ފައިބަން ހިނގައިގަތީމެވެ. އެއާއިއެކު ސިކުނޑިއަށް ވެރިވި ޚިޔާލުތަކެއްގެ ސަބަބުން ފިޔަވަޅުތަކަށް މަޑުޖެހުމެއް އައެވެ....

119

އަލިމަގު ލިބިގަތުމަށް ވަގުތު ފާއިތުވީބާ؟

ޒުވާންވަމުން އާއި ވަރަކަށް އަހަރެންގެ ސިކުނޑި ކަމުން ދިޔައީ މީހުން އަޖައިބުކުރުވާނެފަދަ އެތައް އެތައް ސުވާލުތަކަކުންނެވެ.ހަމަޤައިމުވެސް އަހަރެންގެ ހިތަށް އަރާ ފައިބަމުން ދިޔަހާއި ސުވާލުތަށް އެނގޭނަމަ އެކަކު ދެރަ ނުވިއަސް އަހަރެންނަށް ދީނީ...