Category: ހިތާމަ

38

ގާތުގައި ނުވިޔަސް ލޯބިން 5

އެކަކުއަނެއްކަކުގެ ލޮލަށް ގެއްލިފައިތިބި ދެމީހުން ލީޝް އަދި ޝިރާހްގެ ހުނުމުގެ އަޑަށް  ސިއްސައިގެން ގޮސް ހުނުމުގައި ތިބި ދެމީހުންގެ މޫނަށް ބަލައިލިއެވެ.  ހުރެވުނުގޮތް ރޭކާލުމުން ދެމީހުން ދެމީހުންގެ މޫނަށް ބަލައިލެވުނެވެ. އަދި އެކަކު...

33

ކަމަނަ 1

ހިތް ގައިމު ރީތި ގޮނޑު ދޮށެއްގައި ޔޫސުފް އިށީންދެގެން އިނީ މާދުރު ނޫން ހިސާބެއްގައި އޭނާގެ އަށް އަހަރުގެ ދަރިފުޅު އައިދަން، ވެއްޔާއި ކުޅޭތަން ބަލާށެވެ. އައިދަންގެ އުމުރުން ތިން އަހަރުގައި އޭނާގެ...

39

ނާއިންސާފް 26

އެހެން އަހަރެމެން ތިބޭތާ އެތައް އިރެކެވެ. އެންމެންނަށް ދޮރާ ދިމާއަށް ބަލައިލެވުނީ، ބެލް ޖެހި އަޑަށެވެ. މީހަކު ހައިރާން ނުވާނެ ހެއްޔެވެ. ދާހިތްލާ ފޯވެފައި، މާނޭވާ އެހުރީ އެނޫން ދެވަނަ އެހެން މީހެއް...

27

ވާނަން އުމުރަށް – 8 –

އައިލީން ވެއްޓެންދިޔަ ވަގުތު މާގަނޑުގެ އިސްކުރުގައި ހިފާ އަންބުރާލެވުނީއެވެ. އެވަގުތު ދެމީހުންވެސް ތެމެމުންދިޔައީ ފެންމާގަނޑުންފޭބި ފިނިފެންތިކިތަކުންނެވެ. އެކަކު އަނެކަކުގެ ލޮލަށް ގެއްލިފައިތިބި ދެމީހުންވެސް ސިހުނީ މީހަކު ކަރުކެހިލި އަޑުއިވިފައެވެ. ******************************* އިއްބާން ފާހަނައިގެ ދޮރާދިމާލަށް ބަލާލުމާއެކު ދެލޯބޮޑުވިއެވެ. އައިލީން ވެސްހުރީ ދެލޯބޮޑުކޮއްލައިގެން ފާހަނައިގެ ދޮރާދިމާލަށް ބަލާށެވެ.އެއީ އެއަރ ޕޯޓުގައި އިއްބާން ގާތުގައިހުރި އަންހެން ކުއްޖާކިން އައިލީންއަށް އެނގުނެވެ. ޒިލްވާ ހުރީ ގަބޫލުނުކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް އައިލީން އާ ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެނެވެ. އެ ދެލޮލުން ކުޑަ ހިނދުކޮޅަކަށް  ނަމަވެސް ވޭނެއް ފެނިލިއެވެ. ލަސްލަހުން އޭނާގެ ނަޒަރު އިއްބާންއަށް ބަދަލުކޮއްލިއެވެ. އިއްބާން އާ ޒިލްވާގެ ހަތަރުކަޅި ހަމަވިވަގުތު އިއްބާންއަށް ދޮންތަގެ ހިތުގައި އުފެދިފައިވާ ސުވާލު އެގުންފަދައެވެ....

49

ނާއިންސާފް 25

“ޒިން މަށަކަށް ނޭންގެ ތިމީހުން ތިކިޔާ ލޮއިތްބަކީ ކޯޗެއްކަމެއް. އުފާވެރި އިހުސާސެކޯ. އެކަމަކު، ފިރިހެނުން ތިވާ ލޯބިން ހިތްދަތި ކަން ނޫން އެއްޗެއް ލިބޭތަ… މަވެސް ބޭނުމޭ އުފަލުގަ ހިތް ހަމަ ޖެހިގެން...

7

ޝައިމް 5

” ކިހިނެއްވީ؟ ކޮންކަމަކާ ތިވިސްނަނީ؟؟” އެހެން ބުނުމުން ޒުބޭދާ އިރުކޮޅެއް ވަންދެން ސާފިރްއާ ދިމާބަލަހައްޓައިގެން ހުރެ ބުނާނެ އެއްޗަކާމެދު ވިސްނިއެވެ. އަދި އެއައް ފަހު ޒުބޭދާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. ” މިހާރު މުހުތާރުވެސް މަރުވެޖެ ދެން ކީއްވެ ކޮއްކޮ ގެ ސިފަ ބަދަލުނުވަނީ؟ހްމްމްމް ސާފިރް ތި އުޅެނީ އަދި ވެސް ކޮއްކޮގެ ގައިތެރޭގަ ދޯ” ސާފިރް ހީލުމަށްފަހު ބުނެލިއެވެ. “އާ. ކޮއްކޮގެ ގައިން އަދިނުނިކުންނަން” އަވަސް އަވަހަށް ޒުބޭދާ ސުވާލު ކޮއްލިއެވެ. ” ދެން ކޮން އިރަކުން ނިކުންނަނީ؟” ސާފިރް އެއްޗެކޭނުބުނެ އިސްދަށަށް ޖަހާލިއެވެ. އަދި ވާހަކަ ދަކަން ފެށިއެވެ.” ކޮއްކޮ ގައިން ސާފިރް ނިކުންނާނީ ކޮއްކޮގެ އަސްލު މަންމަ ކައިރިއަށް ދިޔައީމަ. ކޮއްކޮ ރުޅި އަޔަސް ނަޔަސް ސާފިރް މި ބުނަނީ ކޮއްކޮގެ ރަންގަޅަކައް. އަދި ބުނަންތަ ވާހަކައެށް ކޮއްކޮގެ ގައިން ސާފިރް ނުކުންނައިރު ކޮއްކޮ ލިއިގެންނާ އަޅައިގެން ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް އަންދާނެ.” އެހެން ބުނުމުން ހާސް ވެފައި އަވަހަކައް ޒުބޭދާ އަހައިލިއެވެ. “އެއްވެސް އެއްޗެ ނުއަންދާނެހެން ބެހެއޮޓިދާނެތަ؟” އެހެންބުނުމައް ފަހު އަތުގައި އޮތް އަންގޮޓީ ގައި ހިފާލިއެވެ. ޖަވާބު ދޭން އަންގަ ހުޅުވައިލިތަނާހެން ކުއްލިއަކަށް ސާފިރް ގެއްލުނެވެ. އިރުކޮޅެއް ނުވެ ޒުހުރާ އައިސް ކޮޓަރިއައް ވަދުނެވެ. އަދި ވަރަށް ހާސްވެފައި ބުނެލިއެވެ.” ކާކާ ތި ވާހަކަ ދައްކަނީ. ޒުބޭ ޖިންނި މޮޔާވީތަ؟” އެހެން ބުނުމުން ޒުބޭދާ ބާރަކައް ހޭންފެށިއެވެ. ހީ ނިމުމަށް ފަހު ޒުބޭދާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. ” ދެން މަންމަ ވެސް ދޯ ދައްކާވާހަކަ ބަލާލަ. ޒުބޭ ޖިންނި މޮޔަވޭދާނެތަ؟ ޒުބޭ ބާރަށް….މި..މިއޮތް ފޮތް ކިޔާއަޑު މަންމަ އަށް ތިއިވުނީ” އެހުން ބުނުމައް ފަހު ކައިރީގައި އޮތް އިންގިރޭސި ވާހަކަ ފޮތަށް އިށާރާޔް ކޮށްލިއެވެ. އެހެން ބުނުމުން ޒުހުރާ ފުން ނޭވައެއް ލުމައް ފަހު އަނެއްފަރާތަށް އެންބުރި ކޮޓަރިން ނިކުމެ ސިޓިން ރޫމް އަށް ދިޔައެވެ. ޒުހުރާ ދިއެމުން ޒުބޭދާ އަވަސް އަވަހައް އަވަހައް ދަބަހަށާއި އަލަމާރި މަތީގައި އޮތް ފޮށި ނެގުމަށް ފަހު ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ފުރާ ޒުބޭދާގެ ހެދުން ތައް އެޅިއެވެ. ޒުބޭދާ ދޮރުހުޅުވުމައް ފަހު ބޭރަށް ނިކުތެވެ. ވާނޭންގި އިން ޒުހުރާށް ވާހަކަ ދައްކަން އެންގުނީ ވެސް ޒުބޭދާ ދޮރާ ހަމަ އަށް އެރުމުންނެވެ.” ޒުބޭ! ތީ ކޮންކަމެއް؟ކޮނަތާކަށް….. ދަނީ…..”ކިޔާފަ ނުކިޔާނެ އެއްޗެއް ނޭންގިގެން އުޅުމުން މެދުތެރެއިން ޒުބޭދާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. “މަންމާ! ޒުބޭ އަށް އެންގޭ ތި މަންމަ އަކީ ޒުބޭގެ އަސްލު މަންމަ ނޫން ކަން. އެއްކަލަ ދުވަހު ބުނީމެއް ނުން މީހަކު ގޮވިއޭ ޝައިމްއޭ ކިޔާފަ. އެންގޭތަ އެއާ ކާކު ކަން. އެއީ ޒުބޭ ގަޔަށް މިހާރު ލައިފަ އިން ޖިންނި. ޖިންނިއައް ކިޔަނީ ސާފިރް. މަންމަ ހިތައް އަރާފާނެ ކީއްވެބާއޭ ދޯ ޒުބޭ މަރުނުވީ….. އެންގޭތަ ކީއްވެކަމެއް؟ އެއީ ސާފިރް އަކީ މުސްލިމް ޖިންނިއެއް ވީމަ. ސާފިރް ބުނި ޒުބޭ ކައިރީ މަރާ ނުލާނަމޭ. އަދި ބުނަން މަންމައާ މުހުތާރުއާ ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ވެސް އަޑުއިވުން. މުހުތާރު ބުންޏެއްނުން މިހާރު ހޭނެތިފައޭ އޮންނާނީ ޔަގީނުން ވެސް. އޭރު އަދި ހޭއެރީ…. އެހެންވީމަ މަންމައާ މުހުތާރުއާ ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ވެސް އަޑު އިވުން.” އެހެން ބުނުމައް ފަހު ޒުހުރާ އާއި ދިމާ ބަލާލިއިރު ޒުހުރާ އިނީ ޖެހި ބުދެއް ހެންނެވެ. އަނެއްކާ ވެސް ޒުބޭދާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. “އަދި އިންގޭ ތި މަންމަ ކަން ޝައިމްގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ...

26

ވާނަން އުމުރަށް – 7 –

އެހެންއިންތާ އިރުކޮޅެއް ފަހުން އިއްބާންގެ ސިކުނޑިއަށް އައި ހިޔާލަކުން އެ ތުންފަތްމައްޗަށް ލާނެތް ހިނިތުންވުމެއްވެރިވިއެވެ. އަދި މަޑު ހިނގުމެއްގައިގޮސް އެނދުކައިރީގައި މަޑުކޮއްލިއެވެ. ********************** އެނދުގެ ސައިޑް ކަބަޑުމަތީއިން ފެންފުޅިން އަތަށް ފެންކޮޅެއްއަޅާލުމަށް ފަހު...

11

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ 4

ބޮޑުބޭބެވެސް ޝާފީގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލިއެވެ. އަދި ޔަމާންއާއި ސަލާމްކުރިއެވެ. އަހަރެންގެ ހިނިތުންވުން ފަނޑުވެގެން ދިޔައީ އެއްލި ކަޅިއަކުން އެތާ ކައިރީގައި ހުރި ޒުވާނާ ފެނިފައެވެ. ********************** އެއްވެސް އަސަރެއް މޫނުމަތިން ދައްކާނުލާ އެތާ...

34

ނާއިންސާފް 24

ކޮންޓްރޯލުން ނައްޓައިގެން އައި ކާރު އެދިޔަ ބާރު މިނުގައި ގޮސް، ޖެހުނީ، ކުރިމަތީ އޮތް ކާރުގައެވެ. ބާރު އަޑުފަށްގަނޑާއި އެކު، އެ ކާރު، ކޮންޓްރޯލުން ނައްޓައިގެން ގޮސް، ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކަހާލާފައި ބްރިޖުގެ...

33

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 5

އީނާޝްއަަށް ސުކޫލް ފެނުމާއިއެކު ކުރެވުނީ އެހެން ކަހަލަ އިހްސާސެކެވެ. ހަނދާނަށް އައީ އޭގެ އެތަށް އަހަރެއް ކުރިން އީނާޝް ހަމަ އެސުކޫލަށް އައި ދުވަސް މަތިންނެވެ. އެއީ ދުވަހަކުވެސް އީނާޝް ހަނދާނުން ފިލާނެ...

6

މިއާ

ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ ހުރިހާ ކަމަކުން ސަލާމަތްވެވޭނީ ހަމައެކަނި މި އުނދަގޫ ދަތި ދިރިއުޅުމުން ވަކިވެގެންކަމުގައި އަހަރެން ދެކުނީ އެހެން ގޮތެއް ނެތިގެންނެވެ. ހުރިހާ ކަމަކާ ވިސްނުމަށް ވުރެ ، އެހުރިހާ ކަމަކުން ސަލާމަތް...

20

ނާއިންސާފް 23

ބޭނުން ވީ ކޮޓަރިއަށް ގޮސް، އަރާމުކޮށް ނިދާލާށެވެ. އީން ހުވަފެން ބަލާލާށެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން ދިޔައީ ބަނދަރަށެވެ. އަދި، ނުނިންމާ ކަމެއް އޮތީމާ، އެކަން ނިންމާލާށެވެ. އަހަރެން ދިޔައިރު، ރިފާޝާ، އިންތިޒާރުގައި ހުއްޓެވެ....

134

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 57

ހައިޒަލް އެވަގުތު އޭނަގެ އަތްފޯރާހާ ގާތުގައި އޮތް ނައިނާއާއި ދިމާލަށް އަތްދިއްކޮށްލަމުން ކޮންމެވެސް އެއްޗެކޭ ބުނަން މަސައްކަތްކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އަޑުބޭރުވެގެންދިޔުމުގެ ކުރިން ހައިޒަލްގެ ހަށިގަނޑު ހިމޭންވެގެންދިޔައިރު ނައިނާ ދިމާލަށް އުފުލާލެވިފައިވާ އަތުގެ ވާގި...

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ… 1
22

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ… 1

“ޒާޔާ ހޭލަބަލަ މިހާރު މަންމަ ގޮވައިގޮވައި ވާޅުވެއްޖެ” ކޮޓަރި ތެރޭ ސާފު ކުރަމުން ހައްވާ އެނާގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު ގާތު ބުންޏެވެ. “ދެން މަންމާ… އަދި އިރުކޮޅަކު ނިދާލުމަށްފަހު ތެދުވާނަމޭ” ކަންނެތްކަމާއި...

90

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 56

“ސުބްހާނައްﷲ،… ކޮންފަދަ ނުބައި ބައެއް… އެއީ ހަމަ އިންސާނުންތަ…. ކޮންބައެއްކަމެއް ނޭނގޭތަ؟” އެ އަންހެންކުއްޖާގެ ވާހަކަތަކަށް އަޑުއިވިފައި އާނިޔާގެ ތުންފަތްމަތީ ޝަހާދަތް އިނގިލި ޖައްސާލެވުނެވެ. މާތް ރަސްކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން ހުރުމަތްތެރިކުރައްވާ މާތްކުރައްވާފައި...