Category: ހިތާމަ

20

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 7

“ޔޫ… ކަލޭ…” ނައިނާއާއި ހައިޒަލް ހަޅޭލަވައިގަތީ އެކުއެކީގައެވެ. އެއަޑު ބާރުކަމުން މިކްޔާލްއާއި ޒިޔާންގެ ކަންފަތްމަތީ އަތްއަޅާލަން މަޖުބޫރިވިއެވެ. “ވަޓް… ކަލެއޭ…” ހައިޒަލްގެ ބުމަގޮށްޖަހާލިއިރު އަނގަޔަށް ގޮތެއްހަދާލިއެވެ. “ޔޫ ވެސް ބުނީ ކަލެއެކޭ ނޫންތަ؟...

4

ސިއްކަ

‍‍‍‍‍‍‍‍މިއަދަކީ ޚާއްސަ ދުވަހަކެވެ. އަހުރެންނަށް އައު އަހަރެއް ފުރުުުނު ދުވަހެކެވެ. ސައުވީހެވެ. އުފަައުވެރިކަމަކާ އެކު ގެނުވަނީ ނުތަނަވަސް ކަމެކެވެ. ހަޔާތުގެ ރާސްތާއާ މެދު އެވެ. މަގެއް ކަށަވަރުވެފައި ނުވާތީ އެވެ. އަހަރެންނަކީ ފޭރޭ...

17

ދިނީ ޒަހަރު…. 36

35 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން… “ވައްތަރީއެއްނޫން. އެއީ ޔަނާލް. އިނގޭތަ އަހަރެން މިއައީ ކާކާ ބައްދަލުކޮށްފަކަން. ޔަނާލާ. ޔަނާލް އަހަރެންނަށް ހުރިހާ ޙަޤީޤަތެއް ކިޔާދީފި” ޝިފާ ކޮޅަށް ތެދުވިއެވެ. އޭނާ ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔައިރު...

19

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 6

“ގާރލް… ޔޫ ވިލް ޑެފިނެޓްލީ ޕޭ ފޯ ދިސް…” ހައިޒަލް އެހެން ކިޔާލިއިރު އެ ތުންފަތްމަތީގައިވީ އެންމެ ރީތި ހިނިތުންވުމެވެ. އެއްއަތުގެ އިނގިލިތަށް އެ ރީތި ތުންފަތުގައި ޖައްސާލިއިރު އެ ހިނިތުންވުން އިތުރަށް...

52

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 37

” ހެލޯ… އައިމް ޒިޔަލް… މިހޮސްޕިޓަލަށް އަލަށް ޖޮއިން ކުރި ޑޮކްޓަރެއް… ޑޮކްޓަރ އަހުމަދު ޒިޔަލް ސައީދު… ” ޒިޔަލް އޭނަގެ ފިރިހެންވަންތަ ހިނިތުންވުން ހަދިޔާކުރަމުން މިންހާއަށް އަތް ދިއްކޮށްލަމުން ބުނެލިއެވެ. ”...

10

ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ…………! (12 ވަނަ ބައި)

” މިހާރު ނިކަން ހަމަޖެހިލައިގެން ތިބެގެން ދޮންތަބެ ބުނީމައި ފަހަރަކު މީހަކު ވީގޮތް ކިޔައިދޭނީ! އެނގޭ! ދެން އެކަކުވެސް ނުވާނެ އަނެކަކު ވާހަކަ ދައްކާއިރު އެއްވެސް ވާހަކައެއް އޭގެ ތެރެއިން ފައްޓައިގެނެއް! އެންމެނަށްވެސް...

109

ޝަކުވާއެއް ނުކުރާނަމޭ 1

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ.ދުރުދުރަށް ދާންދެން ބަގީޗާގައި ދިއްލާފައިވާ ބޮކިތަކުގެ ރީތި އަލިން ބަގީޗާ އަލިކޮށްލައިފައިވާއިރު ވަރަށް ފުރިހަމައެވެ.ޖެހެމުން ދިޔަ ފިނި ވައިރޯޅިއާއިއެކު ފަތްތައް ދެފަރާތަށް ހެލެމުން ދިޔަ ވަގުތުގައި އިވެމުން ދިޔަ ރީތި މިއުޒިކީ...

19

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 5

ދުވެފައި ކަހަލަގޮތަކަށް ކްލިނިކް ތެރެއަށްވަދެގެން އައި މަޔާންގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ހުއްޓުމެއް އައީ ނައިނާ ފެނިފައެވެ. “ޔާން…” ޝަލީން ތެދުވެގެން ގޮސް ހުއްޓުނީ މަޔާންއާއި ދާދި ގާތުގައެވެ. މަޔާން ކަޅުކުލައިގެ ކޯޓްއާއި ފަޔަށްފިޓް ފަޓްލޫނުގައި...

16

ޝަކުވާއެއް ނުކުރާނަމޭ (ފެށުން)

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ.ދުރުދުރަށް ދާންދެން ބަގީޗާގައި ދިއްލާފައިވާ ބޮކިތަކުގެ ރީތި އަލިން ބަގީޗާ އަލިކޮށްލައިފައިވާއިރު ވަރަށް ފުރިހަމައެވެ.ޖެހެމުން ދިޔަ ފިނި ވައިރޯޅިއާއިއެކު ފަތްތައް ދެފަރާތަށް ހެލެމުން ދިޔަ ވަގުތުގައި އިވެމުން ދިޔަ ރީތި މިއުޒިކީ...

ވާނަން އެކީ…2
19

ވާނަން އެކީ…2

ސިޓިންގ ރޫމުގެ ސޯފާގައި އިން ލީނާ ކެތްތެރިކަމާ އެކީ އިންތިޒާރު ކުރަމުންދިޔައީ އޭނަގެ ފިރިމީހާއާއި ދަރިފުޅު އަންނާނެ އިރަކަށެވެ. އޭނަގެ އިންތިޒާރުގެ ނިމުންއައީ ދޮރުގެ ރަގަބީލުގެ އަޑުންނެވެ. ލީނާ އިފްރާއަށް ގޮވައިލާފައި ހިގައިގަތީ...

10

މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ 2

އެރޭގެ ވަގުތެވެ.ލޯގަނޑު ކުރިމަތީ ހުރެ ސަނާ ތައްޔާރު ވަމުން ދިޔައީ އަލޫކްމެން ގެއަށް ދިއުމަށެވެ.ރޯޔަލް ގުރީން ކުލައިގެ ޓޮޕްގެ ތިރިން ކަޅު ކުލައިގެ ޓައިޓްގަ ހުރި އިރު ސަނާ ވަރަށް ރީއްޗެވެ.ކަޅެ ފަން...

15

ހަޔާތް

މާކިން މިދިލިގަހެއްގައި ލެގިލައިގެން ހުރެ ވިސްނަމުން އެދަނީ ވީރާނާ ވަމުންދާ އޭނާގެ ހަޔާތާ މެދުގައެވެ.އެވޭނީ އިހްސާސްތައް މުޅި ހަށިގަނޑުގައި އަޅާ ކަހަލައެވެ.އެހެންނުވާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ.ތިމާ ދިރިހުއްޓާ މަރުގެ އިންޒާރު ލިބުމަކީ އަމިއްލައަށް މަރުވުމަށްވުރެ...

13

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 4

ވާރޭ ހުއްޓާލިނަމަވެސް ފަޒާގައި ހިފާލައިފައިވަނީ ކަށިތައް ތޮރުފާލައިފަދަ ފިނިކަމަކެވެ. އެ ފިނިކަން އިތުރުކޮށްދެނީ އިރުއިރުކޮޅުން ޖެހިލާ ބާރު ވައިރޯޅިތަކުންނެވެ. ބާރު ވައިރޯޅިތަކާއިއެކު ގަސްތަށް ހޫރެމުންދިޔައިރު އެގޮފި އަނެއް ގޮތްޕާއި ކޯޅިގަންނަ އަޑު ނާމާންގޮތަކަށް...

26

ދިނީޒަހަރު…35

34 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން… “ކުލައްތާ….!!! މަންމަ ދައްކާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. މަންމަ ކީތްކުރީތަ…؟” ދެވަނަ ފަހަރަށް ރާކިން ސުވާލުކުރިއެވެ. “އަހަރެން ލަދުވެސްގަނޭ ބުނަން. ރާކިންގެ އެއްބަނޑު ޒާކިންގެ ހަގަށް...

101

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 36

” މިންހާ… ” ހިތްހަމަނުޖެހިފައިވި ވަރުން ރަނގަޅަށް މަގަށް ބެލުމެއްނެތި މަގު ހުރަސްކުރި މިންހާގެ ގައިގައި އެވަގުތު އައި ޕިކަޕުން ޖެހުމާއެކު އަލޫފްއަށް ބާރަށް މިންހާގެ ނަމުން ގޮވާލެވުނެވެ. އެވަގުތު އޭނަގެ ހިތުގެ...