Category: ހިތާމަ

18

ޒެރާޝް 6

ކޮނޑުގައި އޮތް ކަޅުކުލައިގެ ދަބަސް ޒައިން އީނާލް ކައިރީގައި ބައިންދަމުން މަގާ ދިމާލަށް ބޯ ދިއްކޮށްލިއެވެ. އޭރު މާސްކު އެޅި މީހަކު އީނާލް ހޯދަމުން ދިޔައެވެ. އީނާލްވެސް ޒައިންގެ ފުރަގަހުން ބޯ ދިއްކޮށްލިއެވެ....

4

ލޯބިވެވުނީ 3

ފިހާރައަކުން އަތް ގުޅުވައިގެން ނިކުތް ޖޯޑަކަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިގެން މައިހާއިނެވެ.އެމީހުން ގޮސް ޕާކްކޮއްފައި އޮތް ކާރަކަށް އެރިއެވެ. “ޔާން ފޮލޯ ދެޓް ކާރ”މައިހާ އެހެން ބުނުމުން ލިޔާން މައިހާއަށް ބަލާލީ ކިހިނެއްވީހޭ އަހާގޮތަކަށެވެ.”އަވަސް”މައިހާ...

17

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 15

ރާޔާއަށް މާބޮޑު ސަމާލު ކަމެއް ނުދީ ރަޔާން ބާރު ހިނގުމެއްގައި ރާޔާގެ ކޮޓަރިއާއި ދިމަލަށް ދިޔައެވެ. ދެތިން ފަހަރަކު ކޮޓަރީގައި ޓަކި ޖެހުމުން ވެސް ދޮރު ނުހުޅުވިއެވެ. ތަނޑު ނުލާ ހުރުމުން ރަޔާން...

25

ތެދުވެރި ލޯބި -1

ފަތިހުގެ ހަމަހިމޭން ވަގުތެވެ. ޖެހޭ މަޑު ފިނި ވައިރޯޅި ތައް ދަނީ ކޮޓަރި ކުޑަދޮރު ކައިރީ ހުރި ޔާޝާ ގައިގަ މަޑު މަޑުން ބީހިލާފައެވެ. ޔާޝާ ހުރީ ފަތިސް ނަމާދަށް ހޭލާ، ބަންގި...

6

ލޯބިވެވުނީ 2

އޭގެ އަނެއް ދުވަހެވެ.ލިޔާން ވަރުބަލި ގޮތަކަށް ލޯ ހުޅުވާލިއެވެ.އެދުގައި އަތް ހިންގާލަމުން ފޯނުނަނގާ ގަޑި ބަލާލިއިރު ކަމަކުދާކަށް ނެތެވެ.އޭނަ އޮފީހަށް ދާގަޑި ޖެހެނީއެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ތައްޔާރުވެގެން ލިޔާން ސިޑިން ފޭބިއިރު އޭނަގެ...

20

ލޯބިވެވުނީ 1

އެނދުގައި ފޯނާ ކުޅެން އޮތް ލިޔާންއަށް ދޮރާ ދިމާއަށް ބަލާލެވުނީ ޓަކި ޖެހުމެއްވެސް ނެތި ލިވްޔާ ކޮޓަރިއަށް ވަނުމުންނެވެ.”ލިވީ ޓަކިޖަހަން ނޭނގޭތަ”ލިޔާން އެނދުގައި އިށީންނަމުން އަހާލިއެވެ.”ޓަކި ޖަހާ ވާހިކައެއް ނޫނޭ ދޮންބޭ،ދޮންތި އައިސް...

43

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 81

މިލީނާ މަޔާންގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ގެނެސް ސޯފާގައި ބޭންދުމާއިއެކު މިޙުރާންގެ މޫނަށް ބަލާލިވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު މަޔާން ވާހަކަދެއްކިއިރު މިޙުރާންގެ މޫނާއި ހަތަރުކަޅި ހަމަނުކުރަން މަސައްކަތްކުރިއެވެ. އެއަޑުގައިވީ ހާސްކަމާއިއެކު ވާހަކަ ކުރިއަށްދިޔަވަރަކަށް މިޙުރާންގެ ތަނަވަސް ނިއްކުރިއަށް...

31

ލޯބި ނުވެވުނު ނަމަ -3-

ލޯބި ނުވެވުނު ނަމަ -3- ▪︎”މަންމަ ދައްކކާ ވާހަކަ. ޔޫން އެއް ނުކުރާނަމޭ ގޯސް ކަމެއް.” ޔޫން ބުނެލިއެވެ. ދެމީހުން ކޮޓަރިއަށް ވަދެ އެއްޗެހި ބަދަލު ކޮށްލައިގެން ފިލާވަޅުތައް ނިންމަން ފެށިއެވެ. *...

39

މޮޔަ ހިތް މަގޭ… 5

އަހަރެންގެ ލޮލުން ކަރުނަ ތައް ފައިބައިގަތީ އިހުތިޔާރަކާނުލައެވެ…އެއީ އީޝާގެ ޕޮޓޯ ގަނޑެކެވެ. އީޝާއަކީވެސް މާވަށު ކުއްޖެކެވެ. އަދި އަހަރެންގެ ކުރީގެ ކްލާސްމޭޓެއްވެސް މެއެވެ. އެހެންކަމުން އީޝާއާއި އަހަރެން މަދުންނަމަވެސް ވާހަކަ ދައްކާހަދަމެވެ. ނަމަވެސް...

13

ކަފުން ވެވިފާ…11

“އިވީ ޓްރަސްޓް މީ… އިންޝާﷲ ހަޤީގީ ކުށްވެރިޔާ ހޯދައި، އަހަރެމެންގެ ދަރިފުޅަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭނަން… ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަންތައްވިޔަސް، އަމިއްލަ ފުރާނަ ޤުރުބާން ކުރަންޖެހުނަސް، ކައިކްއަށް ދެރަގޮތެއް ވިޔަކަ ނުދޭނަން…” ޔުމާންގެ ފަހު...

9

އިންސާފް

ވައިގަދަ ވިއްސާރަ ދުވަހެކެވެ. މުޅި ދުނެޔެވަނީ ކަޅު ވިލާތަކުގެ ސަބަބުން އަދިރިވެފައެވެ. ޖެހޭ ބާރު ވައިރޯޅީގެ ސަބަބުން ހީވަނީ ގޭ ފުރާޅު އެއްލާލާފާނެ ހެންނެވެ. ވިދާވިދުވަރުން ބިންމަތީގައި ހިންގާ ހިނިތައް ވެސް ފެނެއެވެ....

8

ރިއާން 3

ސިއްސާގެން ގޮސް ކާޔާ އަށް ބައްދާލެވުނީ ރިއާންގައިގައެވެ. ކުއްލިއަކަށް ކާޔާ އައިސް ބައްދާލުމުން ރިއާންހުރީ ހަދާނެގޮތް ހުސްވެފައެވެ. ރިއާންއަށް ކުރަމުން ދިޔަ އިހްސާސްތަކަކީ މީގެކުރިން ދުވަހަކުވެސް ވީގޮތެއް ނޫނެވެ. މަޑުންމަޑުން ރިއާންގެ އަތް ހަރަކާތްކޮށްލިއެވެ. ކާޔާގެ އަތުގައި މަޑުމަޑުން ހިފާލުމުން ކާޔާ އަށް މިހުރެވުނުގޮތް ރޭކާލީ އަދި ކިރިޔާއެވެ. ލަދުން ހަދާނެގޮތްހުސްވެފައިހުރި ކާޔާ އަށް އިސްއުފުލާ ބަލާލެވުނީ ރިއާން އައި ދިމާއަށެވެ. މިހާކާރިން ރިއާންފެނުމުން ކާޔާއަށް ބުނަންނޭނގޭ އިހްސާސްތަކެއް ކުރަންފަށާފިއެވެ. ހިތްތެޅެމުން ދިޔައީ އޮބި ނޯންނަވަރަށެވެ.ރިއާންގެ ފިރިހެންވަންތަ މޫނަށް ބަލަންހުރެވުނީ ކިހާއިރަކުކަމެއް ކާޔާއަށްވެސް ނޭނގެއެވެ. ރިއާންގެ ފިރިހެންވަންތަކަން އިތުރުކޮށްދޭ...

30

ލޯބި ނުވެވުނުނަމަ -2-

“ތި އަންހެން ކުދިންގެ ވާހަކަ އަހަރެން ކާރީ ނުދައްކާތިއެން ޔޫ ކޮން އިރަކުންތަ؟” ދެލޯ އަޅާލަމުން އާލިމް ބުނެލިއެވެ. “މަންމަ ދައްކާ ކުއްޖަކާ މަ އިންނާނީ އައި ވޯންޓަ އަ އެރޭންޖް މެރިއޭޖް.”...

25

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 14

“މަންމާ” ފައިވާން ލާ ހަރުގަނޑައް ފައިވާން ލުމަށް ފަހު ރަޔާން އެތެރެއަށް ވަދެގެން އައިސް އޭނާގެ މަންމަ ރިޝްފާ އަށް ގޮވާލިއެވެ. އޭނާގެ ފަހަތުން މަޑު ހިނގުމެއްގައި މަރުވެފައިވާ މައްޔިތެއް ފަދައިން ޒާޔާއައެވެ....

12

ރިއާން 2

ނީން އަށް އަޅެތިނޫން ކަމެއްކުރަންވެސް ނޭނގެ ދޯ!. މިތާގަ މަޑުން އިނދެވޭތޯ ބަލާބަލަ. “އޭ! މަ ބުނީ މިއަދު އެއްކަލަ ރިއާން މެންގެ މެޗު އޮންނާނެއްނު ، ހިނގާ އެތަނަށް ގޮސްލާފަ އަންނަން....

12

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 07

ދާނިޝް ފެނުމާއެކު ހަނދާންކުރަން ބޭނުންނުވާ އެތައް ހަނދާންތަކުން ޔަނާލް ވަށާލިފަދައެވެ. ހިތަށްވެރިވި ސޫރައާއެކު ޔަނާލްއަށް ފަހަތަށް ދެފިޔަވަޅު އަޅާލަމުން ފަސްއެނބުރި އެތެރެއަށް ވަނުމަށް ހިނގައިގަނެވުނެވެ. އޭރު އެހިތުގައިވި ނުތަނަވަސްކަން ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. މޫނު...