Category: ހިތާމަ

55

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 59

އެވަގުތު ހައިޒަލް ނިދީގައި އޮވެ ކޮންމެވެސް އެއްޗެކޭ ކިޔާލިއެވެ. ޝަލީން ހައިޒަލްގެ ހަރަކާތްތަށް ދެގެނަންނަފަދަ ގޮތަކަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރުމަށްފަހު ހައިޒަލްގެ ގައިމަތީ އޮތް ކިލްޓް ރީތީކޮށްލުމަށްފަހު ދުރަށް ޖެހިލިއެވެ. ސައިޑް ލޭމްޕްގެ އަލި...

11

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ 5

ގޭގެ ދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަހު ރަޔާން ވަނީ އަހަރެމެން އެ މަސައްކަތުގައި ތިއްބައެވެ. ރަޔާންގެ ނަޒަރު އަހަރެންގެ މޫނުން ދެން އަމާޒުވެގެން ދިޔައީ އައިނީގެ މޫނަށެވެ. އެ މޫނުމަތިން ފެނުނު ކުލަތައް ތަރުޖަމާ ކުރާކަށް...

15

ކަމަނަ 2

“އައްދޭ އަހަންނަކީ އެހެން ފިރިހެނުން ކަހަލަ މީހެއް ނޫން. ކާކުކަން އިނގެމާ ދޯ. އަހަންނަށް ކިޔަނީ ޔޫސުފް. ނަންވެސް ނުބުނެ ތަ ދާނީ؟” އަންހެން ކުއްޖާގެ ފަހަތުގައި ހުރެ އެކުއްޖާގެ މަޑު އަތްތިލާއިގަ...

24

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 8

ދެމީހުންގެ މަސައްކަތުން ވަރަށް ހާލުން ދޮރު ހުޅުވުނެވެ. ނަމަވެސް އޭރު ވަނީ ވަގުތު ފާއިތުވެފައިއެވެ. ވާ ކަމެއް ވަނީ ވެ ނިމިފައިއެވެ. ނަބާހުއަށް އީނާޝް އޮތް ގޮތް ފެނިފައި ދުވެފައި ގޮސް އީނާޝްގެ...

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 4
24

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 4

ބުރޭކްގަޑި ނިމި ކުލާސް ގަޑި ފެށޭ ބެލްޖެހުމުން ޒާޔާއާއި ޒިޔާން ކުލާހަށް ދިޔައެވެ. ޒިޔާން ޒާޔާއަށް ވުރެ ދެ އަހަރު ބޮޑުވެފައި އޭނާއަކީ ސައިންސު ދަރިވަރެއްގެ ކަމުން ޒާޔާއާއި ޒިޔާން އުޅެނީ ދެ...

21

ވާނަން އެކީ…3

އިރު ފެނުން ތޮޅެލީ އެކި މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގައިި އެކިކުލަ ޖައްސަމުންނެވެ. ނާޔާ އާއި ނަކީލް ކައިވެނީގެ ފޮނި ހުވަފެންތައް ދެކެމުންދިޔައިރު އިފްރާ އާއި ރަޔަން ވަނީ ދިރިއުޅުން މަތިން ފޫހިވެފައެވެ. ވައިލެޓް ޕެލެސްގޭގެ...

10

ވާނަން އެކީގެ ކިޔުންތެރިންނަށް…

އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކައިގެ 2 އެޕިސޯޑު ލިޔުުމަަށްފަަހުު އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިވުމުގެ ސަބަބުންް ވާހަކަވަނީ މެދުކެޑިފައެވެ. މާތް الله ގެ އިރާދަފުޅުން އަޅުގަނޑުގެ ބަލިވަނީ ފަސޭހަވެފައެވެ. އެހެންކަމަށް ވުމާއެކު އަޅުގަނޑު ވަނީ ވާހަކަ...

22

“އެއްވެސް މީހެއްކައިރީ ނުބުނާތި”

“ނަސީބަކީ ކޮބައިކަން ނުވަތަ އޮންނައެއްޗެއް ކަމެއް އަހަނަކަށް ނޭގެއެވެ. ހަދާންހުންނަން ފެށީއްސުރެ ނަސީބު އަތުގާ ހިފާނެކަމަށް އަތް ދިއްކޮށްލައިގެން ހުރީމެވެ. ކޮންމެ ރެއަކު ނިދަން އޮށޯންނަނީ މާދަމާއަކީ ނަސީބު އަހަރެންގެ އަތުގާހިފާނޭ ދުވަސްކަމުގައި...

33

ގާތުގައި ނުވިޔަސް ލޯބިން 6

ރޭގަނޑުގެ ހަމަހިމޭން ވަގުތެވެ. އެނދުގައި އޮށޯވެލައިގެން އޮތް ކިއާރާގެ ސިކުޑީގައިވަނީ މިޔަދު ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ. ލަވާގެ ޒަރީއާއިން ދެނެގަނެވުނު ކައިޒަންގެ ހާލެވެ. ކައިޒަންގެ ލޮލުން ފެނިގެން ދިޔަ ލޯތްބެވެ. ” ކައިޒަން އަހަރެންދެކެ...

79

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 58

ޝާދީން ހައިޒަލްގެ އަތުގައި ހިފާލިއިރު އެތައް އަސަރުތަކަކުން ހިތް ފޮތިފޮތިވަމުންދިޔައެވެ. އެވަގުތު ހައިޒަލްގެ އިނގިލި ހަރަކާތްކޮށްލިހެން ޝާދީންއަށް ހީވިއެވެ. ޝާދީން ބަލާލިއިރު ހައިޒަލް އެސްފިޔަތައް ތަޅުވާލީއެވެ. ބީޕްގެ އަޑާއިއެކު އީސީޖީ މެޝިންގެ ވޭވްތަކުގެ...

22

ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް 2

ނިޔާޝް ގަބޫލް ކުރާ ގޮތުހގައި އައިޒާއަށް ވުރެ ރަނގަޅު މީހެއް އޭނާގެ ހަޔާތަކަށް ނާންނާނެވެ. ”ދޮންބޭ ބަލާވަލަ ގަޑި. މިހާރު އެއޮށް ޕާޓީ ފެށޭ ގަޑިޖެހެނީ…. ތިއްތި އަކީ ވަރަށް ގޮތްް ދޫ...

265

ވާނަން އުމުރަށް – 10 –

“ބައްޕާ…އައިލީންއަކީ ބެންގެ ވަރަށް ގާތް ރައްޓެއްސެކޭ…ދޯ…ދެން..” ޒިލްވާ ބޯއަރިކޮއްލަމުން އިއްބާންއާ ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ. އިއްބާން ޒިލްވާއަށް ބަލާލީ ގަބޫލުކުރަން ދަތި ނަޒަރަކުންނެވެ. ދަތްކުނޑި ވިކާލެވުނެވެ. ދެއަތްތިލަ މުއްކަވާލަމުން ޖީބައްލަހާލިއެވެ. އިތުރުގޮތެއް ނެތުމުން އިއްބާން...

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 3
20

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 3

ކުއްލިއަކަށް ފަހަތުން މީހަކު އައިސް ޒާޔާގެ ލޯމަތީގައި އަތްއެޅިއެވެ. “ހޫމް… ބޭބީ… މަށަށް އެނގޭއޭ ތީ މަގޭ ޒިޔާންކަން…” އެ ވަރުގަދަ އަތުން ޒާޔާގެ މޫނުގައި ބީހިލުމުން ވެސް އެއީ ކާކުކަން ޒާޔާއަށް...

145

ވާނަން އުމުރަށް – 9 –

ކުއްލިއަކަށް ޒިލްވާ އާ އިއްބާންއަށް އެކަކު އަނެކަކަށް ބަލާލެވުނީ ދެލޯބޮޑުކޮއްލަމުންނެވެ. ******************* “ބެން…އާރ ޔޫ ތިންކިން ވަޓް އައިމް ތިންކިންގް…” ޒިލްވާ ހައިރާންވެފައިހުރެ އިއްބާން ގާތު އަހާލިއެވެ. އިއްބާން އައިލީން އާ ދިމާލަށް...

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 2
45

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 2

ޒާޔާމެންނަށް ކޮލެޖާއި ހަމައަށް ފޯރުނުއިރު ގަޑިޖެހިއްޖެއެވެ. ޒާޔާގެ އަޚުލާގު ކިތަންމެ ދަށަސް އޭނާއަކީ ކިޔެވުމަށް އެ ކުލާހުގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ކުއްޖާއެވެ. ކޮންމެ ފަހަރަކު ނަގާ ޓެސްޓުން އެއްވަނަ ހޯދުމަކީ ޒާޔާގެ...

23

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 7

ނަބާޙު ރިޕޯޓްފޮތް ހިފައިގެން އައުމުން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް މަރުހަބާ ކީ އީނާޝްއެވެ. އީނާޝް އަބަދުވެސް ނަބާހުއަށްޓަކައި ފަހުރުވެރިވެއެވެ. ދުވަހަކުވެސް ނަބާހު އާއި މެދު ހަސަދަވެރިއެއް ނުވެއެވެ. ބޭރުން ކިތަންމެ ބޮޑަކަށްވެސް އީނާޝް އުފާވެރިކަމެއް...