Category: ހިތާމަ

19

އޭނާއަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ.

އޭނާއަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ. އަހަރެން އިންތިހާއަށް އޭނާދެކެ ލޯބިވިކަމެއް އޭނާއަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ. މެންދަމުގެ އެހިތްޤައިމު ވަގުތު މޫދުގައި ނަގާ ކުދި ކުދި ރާޅުތަކަށް ބަލަންއިންއިރު އަހަރެންގެ ސިކުނޑީގައި އެނބުރެމުން ދިޔައީ އެބަސްތަކެވެ. އޭނައަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ....

3

ކުރު ވާހަަކަ

އައްސަލާމް އަލައިކުމް އެކުވެރި ކިޔުންތެރިން.. އަޅުގަނޑަށް ކިޔަނީ އާނިކާ… ލޯބިން ކިޔާ އުޅެނީ އަކީ… އަޅުގަނޑުގެ ފަރާތުން ތިހުރިހާ ކިޔުންތެރިންނަށްވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކުރުވާހަކައެއް ކިޔާލަން ލިބޭނެ އިންޝާﷲ.. ލޯތްބާއި ހިތާމަ އާއި އެކުލެވިގެންވާ އަސަރުންފުރިގެންވާ ވާހަކަތައް ކިޔާލަން ބޭނުންނަމަ އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަތައް ކިޔާލައްވާ.. އިންޝާﷲ ތިހުރިހާ ކިޔުންތެރިން ލޯބި ކުރާނެ ކަހަލަ ހިތްގައިމު ރީތި ވާހަަކަ ތަކެެއް ގެނެސްދެވޭތޯ އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ކުރާނަން.. ވީމާ ތިއެންމެހާ ކިޔުންތެރިންވެސް އަޅުގަނޑުގެ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދީ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތް ނަމަ ބުނެލަ ދެއްވުން އެދެން..   ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ވާހަކަ ” އޭނައަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ.” އިންޝާﷲ އަޕްލޯޑްކޮށްލާނަމެވެ.

6

ދިނީ ޒަހަރު… 09

08 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން……. ބެލްކަނީގައި ކޮފީ މަގެއް ހިފައިގެން ހުރި ޔަޒްދާންގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވަނީ މަތިމައްޗަށް ހިއްލާލާފައި ހުރި މާލޭގެ އުސް އިމާރާތްތަކަށެވެ. އޭނާގެ އަޅިކުލައިގެ ކަޅި އެހެންދިމާލަކަށް ހަރަކާތްވެސް ކޮށްނުލައެވެ....

2

ފިކުރީ ޢަައިބު

‍‍‍‍‍‍‍‍‍ކަޅުފޮއި ރެއެކެވެ. އާންމުކޮންހެން އިޝާގެ ފަހުން އެ ދެ ކުދިން އޮތީ ގޭގެ ފުރާޅުމައްޗަށް އަރާ އޮށޮއިވެލައިގެންނެވެ. ހިޝާންގެ އަހަރުން ބާރަ އަހަރެވެ. އަދި ޔާސްމީންގެ އަހަރުން ނުވައެކެވެ. އުޑުގެ ވިދުވަރަށް ކަޅިގެއްލިފަ...

ހުވާ ކޮށްފާ ބުނަން ލޯބި ވޭ 3
1

ހުވާ ކޮށްފާ ބުނަން ލޯބި ވޭ 3

ކޮފީ ހިފައިގެން އައިސްފިއެވެ . އަދި އަހަރެން 2 މީހުން ސިގިރެޓް ރޯ ކުރީމެއެވެ . ލައްކަ ވާހަކަތައް ދެއްކުމަށް ފަހު އަހަރެން އޮފީހަށް ލަރާ ލާދީފިއެވެ . ނަމަވެސް ލަރާ އެހެން ބުންޏަކަސް އަހަރެންނަކަށް އެ ހަދާން ތަކާ ދުރުވެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޭގެއެވެ  . ހިތް މަޖުބޫރު ކުރުވަނީ އަދިވެސް އޭނަ އާ އެކު އުޅުމަށެއެވެ . މި ހިތް ކުދި ކުދި ވެފައި އޮތަކަސް އަހަރެން ގެ ހިތް އެކަކަށް ވެސް ނޭގޭނެ ތާއެވެ. ************** . ރެޔާ ދުވާލު އަހަރެން މި އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދަނީ އޭނަށް ޓަކައެވެ . އަހަންނަށް ބައެއް ފަހަރު މިއީ ކުން ހީ އޭ ވެސް ހިތައް އަރައެވެ . ނަމަވެސް އަހަރެން އޭނަ...

9

ބާޒާރުކޮތަޅެއްގެ ދުލުން

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ މުސްކުޅިޔާ އޭނާގެ ޢުމުރު ދިގުކަމާއިމެދު ހިތާމަކޮށް ރޮނީއެވެ. އަހަރެންވެސް އަހަރެންގެ ޢުމުރު ދިގުކަމުގެ މައްޗަށް ދެރަވެ ކަރުނަ އަޅަނީއެވެ. މުސްކުޅިޔާ ދެރަވަނީ އޭނާގެ ކުދިން އޭނާ ބެލުން ބުރައަކަށް...

2

ދިނީޒަހަރު…. 08

07 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން…… “މީގެފަހުން ނަނާގެ ތިދެލޮލުން ކަރުނަ ބަލާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫން. އައި ހޭޓް ޓިއަރސް. އަދި އެވެސް ނަނާގެ ލޮލުން. އަބަދުވެސް ބުނަމެއްނު މިކަހަލަ އަގުބޮޑު އެއްޗެހި ވޭސްޓްނުކުރާށޭ….ނަނާއަށް ނޭނގުނަސް ނަނާ ދެކެ...

55

ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ…………..! (8 ވަނަ ބައި)

“އައިހަމް ތީ  މި ސްކޫލް މިދިޔައަހަރު ނިންމި ކުއްޖަކަށް ނުވިޔަސް ދޮންތައާއެކު ޕާރޕޯމްކުރާތީ ޗާންސްް ލިބޭނެ.” ލިބާން އެކަށް ޔަގީންކޮށްދިނެވެ. “ސޯ މާދަމާ 9 އަށް  އަހަރުން ގެއަށް ދެމީހުން އަންނައްޗޭ! ޑޯންޓް ބީ ލޭޓް އިނގޭ! އިހަށް ދެން އަހަރުމެން ދަނީ އިނގޭ ބާއި ގާއިސް.” އެކުވެރިންނާއެކު ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލުމަށްފަހު އިޝްރާއާއި އައިހަމް ގެއަށް ދާން ނިކުތެވެ. ގެއާއި ދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހިވަގުތު އިޝްރާ އައިހަމްއާއި ވާހަކަދެއްކީ މާދަމާރޭގެ ޝޯއާއި ގުޅޭގޮތުން ސަމާލުވަންޖެހޭ ބައެއް ކަންތައް ހުރުމުންނެވެ. ” އައީ! އހަރުން ސްކޫލްގައި ބައެއް ގާލްސް ނިކަން އޯވަރ ވާނެ. ސޯ ބެޓަރ ޓު ޕްރެކްޓިސް މޯރ ސޯންގްސް. އައިމީން ލައިކް ސޯލޯ ސޯންގްސް. ސޯ ދެޓް ޔޫ ވިލް ބީ ރެޑީ ފޯރ އިޓް އީވެން އިފް ޔޫ ހޭޑް ޓު ޕާރފޯމް. ހެހެ. އައެމް ސޭއިންގް ތިސް ބިކޯޒް ދެއާރ އިޒް އަ ހައި ޕޮސިބިލިޓީ އޮފް ތިންގްސް ހެޕެނިންގް ލައިކް ދެޓް ވިތް ޔުއަރ ސުޕަރ ސިންގިންގް.” ވާހަކައިގައި ހުއްޓާ ހިސާޕަކު ގެއަ ހިސަބަށް އަދެވުމުން އިޝްރާް މިސްރާބު ޖެހީ ކާގެއާ ދިމަލަށެވެ. ޔަގީނުންވެސް މިގަޑީގައި އެންމެން އުޅޭނީ ކާގޭގައި ކަމަށް ވާތީއެވެ. އެއާއެކު އައިހަމް ސިޓިންރޫމަށް މިސްރާބު ޖެހިވަގުތު އިލްފް ގޮވައިގެން އިޒާން އުޅޭތަން ފެނުމުން އިލްފްއައިއެކު ސަކަރާތް ޖަހާލަން އައިހަމް އުޅުނެވެ. އޭނާ ކުޑަކުދިންދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވާތީ ގަތުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ހުރެއްޖެނަމަ ކިތަންމެ ގިނައިރަކުވެސް އޭނަ ފޫހިކަމެއްނެތި އުޅެފާނެއެވެ. “ޒާން! އައިކޮ! އިލްފް ގޮވައިގެން އާދޭ ކާން!” ކާގޭގައި ހުރެފައި އިޝްޔާ ގޮވާލުމުން އައިހަމް އިލްފް އުރާލައިގެންހުރެ ކާގެއަށް ދިޔައެވެ. އެވަގުތު ކާއެއްޗެހީގެ ވަސް ދުވުމުން އައިހަމްއަށް ބަނޑުހައިކަން އިހުސާސްވިއެވެ. “ހަދަ ބަނޑުހައޭ! މި އިޝްއާ ހެދި ރަނގަޅަށް ކައިވެސް ނުލެވި މިއުޅެނީ.” ނިކަން ވެލާފައި އިޝްރައާއި ދިމާލަށް އެހެން ބުނެލުމުން އަިހަމްގެ ބޮލަށް އެރީ އިޝްރާގެ އަތުގެ ހޫނު ހަމަލައެކެވެ. ވީތަދުން އައިހަމްއަށް ބޮލުގައި އަތްއަޅައިލެވުނެވެ. “ދެން ތަދުވީއޭ ނުބުނާތި! އިޝްއެއް ނުހިފަހައްޓަން އައީ ކެޔަ ނުދީއެއް. އެއީ އިޝްގެ މައްސަލައެއް ނޫން އައީ ނުކައި ހުރުމަކީ އިނގޭ!” ގޮނޑި ދަމާލާފައި އިށީންނަމުން އިޝްރަ އައިހަމްއަށް ބުނެލީ އަދި ބޮލުގައި ފުއްޓަތްކެއްވެސް ޖަހާލާފައެވެ. އެވަގުތު ކާމޭޒުކައިރީގައި ތިބި އެންމެންގެ ހިިނިގަނޑުވެސް ފަޅައިގެން ދިޔައެވެ. “އާނ މަންމާ! އަދި ހަނދާންނެތިފައއޭ މިހިރީ! ބުނީމެއްނު ދޯ މާދަން ރޭ ޝޯއެއް އޮންނަ ވާހަކަ ދޯ! އެޝޯގައި ލަވަކިޔަން އިޝްއާއި އައީއަށް ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ. ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ވީމަ މާދަމާ ހެނދުނު 9 ޖަހައިރު ލުބޫއާއި ބާންއާއި އަންނާނެ މިގެއަށް ޕްރެކްޓިސް ކުރަން. ލުބޫއަށްވެސް ފުރުސަތު ލިބުނު. ބާން މިދިޔަ އަހަރު އެންޓަރޓެއިންމެންޓް ކްލަބުގެ ކެޕްޓަނަށް ވީމައި މި ޗާންސް އިޝްމެނަށް އަސްލު މި ލިބުނީ. ހަގީގަތުގައި އައީ މަގޭ ކޮއްކޮއަކަށް ވީކަމުން އައީ ވަރަށް ނަސީބުގަދަ. މި ޝޯގައި ޕާރފޯމްކޮށްލަ އައީގެ މަޤްބޫލުކަން އިތުރުކޮށްލެވޭނެ ފުރުސަތެއް އައީ އަށް ތި ލިބުނީ މަގޭ ސަބަބުންނޭ ބުންޏަކަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެ. ހެހެ!” ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލަމުން އިޝްރާބުނެލި ގޮތުން އެންމެން ގާތަށްވެސް ހިނިއައެވެ. “އާނ ދެން އެހެންވީމައި މާދަމާ އަހަރުންނަށް މައްޗަށް އެރުން މަނާވީ ދޯ!” ހެމުން ހެމުން އިޒަން އެހެން ބުނެލީ އެންމެފަހުންފަހަރު އިޝްރާ، ލުބްނާ އަދި ލިބާން ސްކޫލް...

38

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 22

އިތުރު ގަޑީގައިވެސް މިންހާއަށް އޭނަގެ ފުރިހަމަ ސަމާލުކަން ކިޔެވުމަށް ދެވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. އަލޫފް އާއި ޝަމްހާ އާއި ދެމެދު ބަދަލުކުރެވެމުން ދިޔަ ހިނިތުންވުންތަކާއި އެކަކު އަނެކަކާއި ބަދަލުކުރެވެމުންދިޔަ ނަޒަރުތަކުން މިންހާގެ ހިތުގައި...

ހުވާ ކޮށްފާ ބުނަން ލޯބި ވޭ 2
14

ހުވާ ކޮށްފާ ބުނަން ލޯބި ވޭ 2

ލޯ މަރާލިޔަސް އަހަންނަށް ފެނިގެން ދަނީ އޭނަގެ ސޫރައެވެ . އަޑު އިވެމުން ދަނީ އޭނަގެ އަޑެއެވެ . ކުރި މަޖަލެއެވެ . އަހަރެންނަކީ ވެސް ފިރިހެނަކީމެއެވެ . ނަމަވެސް އަހަރެންނަކަށް އެކަން ނުވާނެއެވެ ********************* އަހަރެންގެ ހިތް ވަނީ ކުދި ކުދި ވެފައެވެ . ހިތުގައި މިވާ ތަދު އަންގައި ދޭނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެ ؟ އޮފީހުގައި ވެސް އަހަރެން އެއްވެސް ވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ހިތެއް ނުވެއެވެ . ނަމަވެސް ލާރި ހޯދަން އަހަރެން ދަނީއެވެ . ލާރި އާ ނުލާ ނޫޅެވޭނެ ކަން އިގޭތީ އަހަރެން ދަނީއެވެ . އަބަދުވެސް ބޭނުން ވަނީ އެދުގައި އޮވެގެން ރޯލާށެވެ . އެއީ އަހަރެން އެންމެ ބޭނުން ވާ އެއްކަމެކެވެ . ދެން ވިސްނީ އަހަރެންނަށް އެއްމެ އިތުބާރު ކުރެވޭ މީހަކު ކާރި ދެއްކުމަށެއެވެ  . އެއީ އަހަރެންނާ އެކު ކިޔެވި ކުއްޖެކެވެ . އޭނަ ގެ ނަމަކީ ލާރާއެވެ . ލާރާ އަކީ އަހަރެން ގެ އެންމެ ގާތް އަދި ހުރިހާ ވެސް ސިއްރު ތަކެއް އެގިގެން ދާނެ އެކަކެވެ . އަހަރެން އަވަސް އަވަހަށް ފޯނު ނެގީމެއެވެ . އަދި ލަރާ އަށް ގުޅީމެއެވެ . ލަރާަ : ހަލޯ...

8

ދިނީޒަހަރު…. 07

06 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން….. “ޕްލީޒް ފައި. މިހާރު އަހަރެންނަށް އިހުސާސް އެބަ ކުރެވޭ އަހަރެންނަށް މިކަންތައް ސިއްރުކޮށްގެން ކަންތައް ކުރެވުނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫންކަން. އަހަރެންނަށް މަޢާފްކުރޭ. އަހަރެން ހުރިހާ ވާހަކައެއް ފައި...

30

ކަލާޔާ ނުލާ 4

ލޯންޗު ކަނޑިންމައިން ނިކުތުމުން ޒޯޔާމެން ގެއަށްދާން ހިގައިގަތެވެ. އެވަގުތު  އިވުނު ބާރުގަދަ އަޑުފަށްގަޑުން ޒޯޔާމެންނަށް ސިއްސައިގެން ގޮސް އަޑުއައި ދިމާލަށް ބަލައި ލެވުނެވެ. ފެނުނު މައްޒަރުން ޒޯޔާގެ ފައިން ވާގިދޫވެގެން ހުރިތަނަށް ތިރިވެވުނެވެ....

15

ކައިރީގައި އެހެނަސް ދުރުގައި 10

” ނައިލީ…”  މިހެން ބުނަމުން އަވަސް އަވަހަށް ފޯނު ނެގިއެވެ. އިރުކޮޅަކުން ފެނުނީ ނިޝީގެ ދެލޯބޮޑުވެ ފެންކަޅިވެގެން ދިޔަތަނެވެ. އާޔަންއަށް ބަލާލެވުނީ ގޮތްހުސްވެފައިވާ މީހަކު ފަދައިންނެވެ. ނިޝީގެ މިބަލާލަމުން އާޔަންގެ މޫނު ހުދުވެގެން...

21

ކަލާޔާ ނުލާ 3

“ދަރިފުޅާ ބައްޕައާދެ މާދަމާ ރަށަށް .. އެކަމަކު .. ބައްޕަ ވަރަށް ބަލިކޮށް އުޅޭތީ އަންނަ ގޮތަށް އޭގެ އެއްދުވަހު މާލެ ދާން ފުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބައްޕަ ބުނި … ” ކައިގެން...

4

ނަސީބު

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍އެއީ ކައިވެނި ކުރުމުގެ އުމުރެވެ. އުމުރުން 27ވީހެވެ. އާއިލާގެ ތެރެއިން އަހުރެންނަށް ދިޔައީ ނޭދެވޭ ސަމާލުކަމެއް ލިބެމުންނެވެ. ކަައިވެނި ކުރުމުގެ ޚިޔާލެއް ފައުޅުކޮށްފައި ނުވާތީ އެވެ. ކުއްޖަކާ އެކު އެއްވެސް ކަހަލަ ގުޅުމެއް...

31

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 21

އަލޫފްގެ އެވާހަތަކުން ލިބުނު ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު ޝަމްހާގެ ތުންފަތަށް ފުޅާ ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ. ދެން އޭނައަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ކުރިއަށް ކުރަން އޮތް ކަމެއް ކުރާނީ ދެން އަލޫފްއެވެ. ކާމިޔާބީގެ ހިނިތުންވުމެއް...