Category: ހިތާމަ

5

އިއުތިރާފް (4 ވަނަ ބައި)

“އެއީ އަހަރެންގެ ބޭބެ.” އަހަރެން އެހެން ބުނުމާއެކު އަޒާން ސިހިފައި އަހަރެންގެ މޫނަށް ބަލާލިއެވެ. “އަހަރެން ކުރިން މިވާހަކަ ކިޔައިނުދިނީ އަހަރެންގެ އެހާ ހިތްވަރު ނެތީމައި. އެކަމަކު މިހާރު އެއީ އަޒާންއަށް ވެސް...

30

14 ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ

“ޝަލީ ބުނެބަލަ އަހަރެން ކޮށްނުދެނީ ކޮންކަމެއް؟… މިހެން އުޅުމަކީ އަހަންނަށްވެސް ވަކި ފަސޭހަކަމެއް ނޫނޭ… އަހަރެންގެ ހައްްްގަކަށްވާއިރުވެސް އަހަރެން ކެތްކުރާވަރު ޝަލީއަށް އިނގޭނެނަމަ…” މަޔާން ޝަލީންއާއި ދިމާލަށް އެނބުރުނުއިރު އެ ދެލިކޮޅެއްފަަދަ ލޮލުގައިވަނީ...

13

ލޯބިވިން … އިތުބާރުވެސް ކުރިން … 01

ގަޑިން ދަންވަރު 2 ޖެހީއެވެ. ނަމަވެސް ލިބިފައިވާ ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމުން އިފާގެ ލޮލަށް ނިދީގެ ހިލަމެއްވެސް ނުވެއެވެ. ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ތެރޭގައި އޭނާއަށް ލޯބިވެވުނު ޝިޔަމް އޭނާއަށް ބޭވަފާ ތެރިވީއެވެ. ޝިޔަމްގެ ބޭނުން...

25

ހަމަހިމޭން ހިތުތެރޭ 1

އަޅި ކުލައިގ ދޫެ ސްވެޓް ޕޭންޓްސާއެކު ކަޅު އަތް ދިގު ސުވެޓާއެކެވެ. ހީލްއެއް އެތެރެއަށް ލާފައި އިން ޖިންސު ފޮތީގެ ސްނިކާސްގައި އެ އަންހެން ކުއްޖާގެ ބައްޓަން އެއްގޮތަކަށްވެސް ހާމަވާކަށް ނެތެވެ. ގުދުރަތުން އޭނާއަށް ލިބިފައިވަނީ...

7

ބޭނުމޭ ދޭން ހިތް އެކީ 1

ވާރޭގެ ބޯ ވިލާތަކުން އުޑުމަތި ވަނީ ފުރާލެވިފައެވެ. ހީވަނީ ދެންމެ ދެންމެއަކުހެެން ވާރޭ އޮއްސާލަފާނެހެނެވެ. މާލޭގެ ކާރުބާރު ބޮޑު މަގުތައް ވަނީ ތޮއްޖެހިފައެވެ. ބެލްކަނީގައި އަތް ވިއްދާލައިގެން ޝާމިހު ހުރީ ވާރޭގެ އިންތިޒާރުގައެވެ....

41

ކަލަޔާ ނުލާ 11

އަޔާން ޒޯޔާއަށް ފޮނުވާފައި އިން މެސެޖް ޒޯޔާއަށް ކިޔުނީ ކިތަށް ފަހަރު ކަމެއްވެސް ޒޯޔާއަށް ނޭގެއެވެ. އެ މެސެޖް ގައި ލިޔެފައި އޮތް ބަސްކޮޅު ބަދަލު ވުމަށް އެދެވުނީ އެތަށް ފަހަރަކުއެވެ. ނަމަވެސް...

71

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 43

ދެމީހުންގެ ހަތަރު ކަޅި ބައްދަލުވި ހިނދު ދެމީހުންގެ ހިތުގެ ތެޅުމަށްވެސް ބަދަލެއް ގެނުވިއެވެ. އިޚްތިޔާރުން ބޭރުގައި އިއާންއަށް ބަލަހައްޓާއިގެން މިންހާއަށް ހުރެވުނެވެ. މޫދު އެރިފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ލައިގެން ހުރި ރަތް ކުލައިގެ...

34

ކަލާޔާ ނުލާ 10

” ޒޯޔާ އަކީ އަޔާން ތިހީކުރާ ހާ ރަނގަޅު ކުއްޖެއް ނޫން … އޭނަ …” އަޖުމަލް އަށް އެހިސާބަށް ބުނެވުނު ތަނާ އަޔާން ރުޅިއައިސް އަޖުމަލް ގެ ގަމީހުގެ ގިރުވާނުގައި ހިފާ...

10

އިއުތިރާފް (ތިންވަނަ ބައި)

އެމް.ޕީ ރާއިޝްގެ ގެއާ ހަމައަށް ދެވުމުން މަގުގެ އެއްކައިރިއަށް ޖެހިލުމަށްފަހު ފައިހާ ދިން ނަމްބަރަށް ގުޅާލީމެވެ. ދެފަހަރު ގުޅުމުންވެސް އެކޮޅުން ޖަވާބެއް ނުދިނެވެ. މަގުގެ ދެކޮޅަށް ބަލަމުން ދަނިކޮށް ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ކުރިމަތީގައި...

84

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 42

މާދަމާ ރެއަށް ހުރިހާ ކަމެެއް ރޭވުމަށްފަހު މިންހާ އާއި  ނާއިލް ގެއަށް ދާން ނުކުތީ ދިހަ ގަޑި ބައިވާން ގާތްވުމުންނެވެ. ނާއިލް އާއި މިންހާ ކޮޓަރިން ނިކުން މަންޒަރު ބަލަން ހުރި އިއާންގެ...

113

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 13

“ތިހެން ނުކިޔާށޭ… މަންމަ… މަންމަ… މަންމަ…. ތިދުލުން އެހެން ކިޔާ އަޑު އިވޭ ކޮންމެފަހަރަކު އަހަރެންގެ ލޭހުނުވޭ…” ރިހާނާ ރުޅިންގޮސް މޮޔަވެފައިވާފަދަ ގޮތަކަށް ހަޅޭލަވައިގަތެވެ. އެއާއިއެކު ހައިޒަލް ހުއްޓުން އެރިއިރު ނޭނގިހުއްޓާ ލޮލަށް...

186

ޝަކުވާއެއް ނުކުރާނަމޭ 4

ބިންމައްޗަށް ވެއްޓޭނެ ކަމަށް ހިތައި ދެލޯ މަރައިގެން އޮތް ރައިނާ ލޯ ހުޅުވާލުމާއެކު ފެނުނު ސޫރައަކުން ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްވިކަހަލައެވެ.ކުރިމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައީ ދުވަހަކުވެސް ރައިނާ ނުދެކޭހާ ރީތި ކުއްޖެކެވެ.އިސްތަށިގަނޑު ރީތި ވަރަކަށް...

8

އިއުތިރާފް (ދެވަނަ ބައި)

“ނައިރާ.” ފަޔާޒްގެ އަޑު އިވުމުން ސިހިފައި އަހަރެން ބަލާލީމެވެ. “ފަޔާ. ކިހިނެއް؟” އޭނާ އަހަރެންގެ ފުރިހަމަ ނަން ބޭނުންކުރި ނަމަވެސް އަހަރެންނަށް އޭނާގެ ފުރިހަމަ ނަމުން ގޮވުމުގެ ހިތްވަރެއް ނުލިބުނެވެ. “ރަނގަޅު. ނައިރާ...

2

ސަފްޙާ

އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެ ސަފްޙާއެއްގައި ލިޔެވިފައި ވަނީހިތާމައެވެރ. އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ       ކޮންމެ ސަފްޙާއެއްމަތިން ހަދާންކޮށް މިދެލޮލުން ކަރުނަ ނަޅާއެންމެ ރެއެއްވެސް ދުވަހެއްވެސް ނުދެއެވެ. މިބަންދުވެފައިވާ ޖަލުގައި އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން މިހޭދަކުރަނީ އެކަނިވެރިކަމުގައެވެ. މިތާގައި އެހެން މިހުންތިއްބެއް ކަމަކު އެއި އަހަންނަށް ނެއްބައެކެވެ. އަހަން ނަށް ކުރެވުނުކަން ތަކާމެދު އަހަރެނަް ދެރަވެ ހިތަމައެއްނުކުރަމެވެ. އަހަރެން ހިތަމަކުރަނީ އަހަރެންގެ ތަޤުދީރު އަހަންނާ ކޮށް ފައިވާސަމާސާއާމެދު ވިސްނިފައެވެ.                                         ...

68

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 12

“ސީރިޔަސްލީ… ވަޓްސް ރޯންގް ވިތް މީ… އަހަރެން މޮޔަވަނީކަންނޭނގެ….” ހައިޒަލް އިސްތަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް މަހާލެވިފައިވާ އަތަށް ބާރުވެގެން އައިރު އަމިއްލަ ނަފްސާއި ވާހަކަދެއްކިއެވެ. އޭނާގެ ނަފްސަށް ކުއްލިއަކަށް މިއައި ބަދަލު ގަބޫލުކުރާނޭގޮތެއް ހައިޒަލްއަކަށްވެސް...

71

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 41

” ބިކޯޒް އައި ސްޓިލް ލަވް ޔޫ… އޮންލީ ޔޫ… މިވީ ހަތް އަހަރު ތެރޭގަވެސް… ތިނޫން ފަރާތަކަށް މިހިތުން ޖާގައެއް ނުދެވުން.. ތިލޯބި މިހިތުން ފޮހެވިގެނެއްނުދޭ… އައި ކާންޓް ސްޓޮޕް ލަވިން...