Category: ހިތާމަ

111

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 64-1

“ނައި… ޕްލީޒް ބީ މައިން… އައި ލަވް ޔޫ… ހައިޒަލްގެ ލޯބި ހަނދާންނައްތާލާވަރަށް ލޯބިދޭނަން…” އެއީ ކޮންމެ ކުއްޖެއްވެސް އަހާލަން ބޭނުންވާނޭ ލަފްޒުތަކަށްވިޔަސް ނައިނާއަށް އެ ބަސްތައް އަޑުއިވުނީ ހޮނުގުގުރިއެއް ފަދައިންނެވެ. އޭނަގެ...

24

އަބަދަށް ނިމުން

ކުރިޔަށް ދަނީ ދިވެހި ގަޑިއެވެ. މުދައްރިސް ތައްޔާރުވެގެންއައީ މަޒުމޫނު ލިޔާގޮތް ކިޔައިދިނުމަށެވެ. ލުތުފީ އިނީ ކަނުލައި މުދައްރިސް ކިޔައިދެއްވާ އިރުޝާދުތައް އަޑުއަހާށެވެ. މާދަމާގެ ދިވެހި ގަޑިއަށް މަޒުމޫނެއް ލިޔަން ޖެހިދާނެއެވެ. ލިޔަން ތައްޔާރު...

44

“އެއްވެސް މީހެއްކައިރީ ނުބުނާތި” (3ވަނަ ބައި)

އަހަންނަށް ރަނގަޅަށް ހޭވެރިކަންވީއިރު އެކަކުވެސް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. މަޑުމަޑުން ތެދުވެގެން އަހަރެން ބަދިގެއާ ހަމައަށް ދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރީމެވެ. ތަންތާ ލައްގަންނަމުން ނަމަވެސް އަހަންނަށް ބަދިގެއާ ހަމައަށް ދެވުނެވެ. ބަދިގޭގައި އޭރު ބައްޕައާ...

18

ވިވާން 1

ދުނިޔެ އަކީ އިންސާފެއް ނެތް ތަނެކެވެ.ސިއްރުން ފުރިގެންވާ ތަނެކެވެ.ކެހިވެރި ތަނެކެވެ.މި ދުނިޔޭގަ ހުރުމަށް ވުރެ   ނިމިދިޔުން މާ ރަނގަޅެވެ.ވިވާން ހިތާ ހިތުން ކިޔާލި އެވެ.އޭރު ވިވާން ހުރީ ސްކޫލް ގެ ޓެރެސް މަތީ ތިރިއަށް ބަލާށެވެ.އެއީ ނުވަ ބުރީގެ އިމާރާތެކެވެ.އޭރު ވިވާން ގެ ލޮލުން ކަރުނަ ނުހިކެ އެވެ.                     #7 މަސް ކުރި                   ...

129

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 63

“އަހަރެންގެ މަންމަ… މަންމަވެސް ނިޔާވީތަ؟” ހައިޒަލް ނޭވާލުމެއްނެތި އަވަސްގޮތަކަށް ސުވާލުކުރިއެވެ. އޭނައަށް އިނގިފައިވާގޮތުން އޭނަ އެއްލާލައިފައި މަންމަ ފިލީއެވެ. އަލްހާން އޭނައަށް ބުނެދިން ގޮތަކީ އެއީއެވެ. އޭނަގެ ދޮންބެ އަލްހާން އޭނަގެ މައިންބަފައިންގެ...

89

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 62

“މުހައްމަދު ހައިޒަލް އަޒްހާން… އަޒްހާން…” ހައިޒަލްއަށް އޭނަގެ ފަހަތަށް އޮތް ނަންކިޔާލެވުނީ ގަބޫލުނުކުރެވިފައެވެ. ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއްގައި އޮންނަ ގޮތުން ވިއްުޔާ އޭނައަކީ މުހައްމަދު ހައިޒަލް އަލްހާނެވެ. ވީއިރު މިލިޔުމުގައި މިހެން އޮންނަންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟...

23

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް – 2

ތަމަންނާ ގޮވާލި އަޑު ވިލްދާންއަށް އިވުނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނި ތާގައި އެނބުރި ބަލާވެސްނުލިއެވެ. އޭނާގެ ހިތުގެ ތެޅުން ވަނީ އަވަސްވެފައެވެ. ރުޅި އައިސްގެންކަމެއް ނޫނީ އެހެން އިހުސާސެއް ކަމެއް ވިލްދާނަކަށް...

12

ބޭނުމޭ ދޭން ހިތް އެކީ 4

ރޯވެފައިވާ ބޮޑު އަލިފާންގަނޑު ފެނިފައި އޭނާގެ ހިތްނުހުއްޓުނީ ކިރިޔާއެވެ. އޭނާ އަށް ވަށައިގެން ބަލާލެވުނެވެ. އެތަނުގައި އަލިފާން ނިއްވުމުގައި ފަޔަރ ފައިޓާރސްގެ ބޭފުޅުން ހަރަކާތް ތެރިވަމުން ދިޔައެވެ. އެތާ ކައިރިއަށް މީހުން އޮތީ...

36

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 9

******* ދުވަސްތައް ހަލުވި ކަމާއިއެކު ފާއިތުވަމުން ދިޔައީ އެއްބަޔަކު ހިތްތަކަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދީ އެނެއްބަޔެއްގެ ހިތްތަކަށް ހިތާމަވެރިކަން ގެނެސްދެމުންނެވެ. މިއީ އަބަދުވެސް ދުނިޔޭގެ އާދައެވެ. އީނާޝް އާދައިގެ ގޮތަކަށް އުޅެމުން ދިޔައިރު އާރިފާ...

22

“އެއްވެސް މީހެއްކައިރީ ނުބުނާތި” (2ވަނަ ބައި)

އެއްރެއެއްގެ ދަންވަރު އަހަންނަށް ހޭލެވުނީ މީހަކު އަހަރެންގެ ގައިގައި އަތްހާކާހެން ހީވެގެންނެވެ. ލޯހުޅުވާލުމާއެކު އަހަރެންގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. “އަހަރެންގެ ކައިރީގައި ނުދަންނަ ފިރިހެނަކު އިނެވެ. އަހަންނަށް ހަޅޭއްލަވައި ގަނެވުނެވެ. އެވަގުތު އެމީހާ...

113

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 61

  ޔަޒްދާންގެ ލޮލުން އޭނަގެ މައްޗަށް ކުޑަނަމަވެސް ލޯތްބެއް ފެންނާނީ ކޮންދުވަހަކުންހެއްޔެވެ؟ އެއަދާތަކުން ލޯބީގެ ޒައްރެއްނަމަވެސް ފެންނާނީ ކޮންދުވަހަކު ހެއްޔެވެ؟ އޭނަގެ ހިތް ނާއުއްމީދުން މިލަމުންދާއިރު ކެތްތެރިކަން ކޮންމެވަގުތަކުވެސް ކޮޅުންލައިފާނެފަދައެވެ. ހަތަރުއަހަަރަކީ ކުރު...

56

ވާނަން އުމުރަށް – 12 –

އިއްބާން އެއްޗެކޭ ނުބުނުމުން އައިލީން އެ ކޮޓަރިން ނުކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ. އެވަގުތު އިއްބާން ކޮއްލިކަމަކުން އައިލީން ދިޔައީ ސިއްސައިގެނެވެ. ************************* އައިލީންގެ އަތުގެ މުލައްދަނޑީގައި ހިފާ އޭނާއާ ދިމާލަށް އަނބުރާލާފައި ގަޔާދިމާލަށް ގާތަށް...

25

ވާނަން އެކީ…4

މެންދަމުގެ ހަމަހިމޭންވަގުުތެެވެެ. ލޯތައް މެރި މަޑުދާންތަކުގައިވާ ހަށިގަނޑުތައް އަރާމު ނިދިން އުފާ ހާސިލްކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ނިދިވަނީ ރަޔަން އާއި ރުޅިވެފައިކަލައެވެ. ބެލްކަނީގެ ހުރި އުދޯލީގައި އިން ރަޔަންގެ ނަޒަރު ހުއްޓަފައިވަނީ ކަޅުކުލައިގެ...

66

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 60

“ހައިލާއަކީ ކިހާވަރެއްގެ މީހެއްކަން އިނގުނީމަވެސް ހައިޒަލް ހަމަ ތިވަރުވާނޭތަ؟ ރިހާނާ ވެއްޖެއްޔާ ހައިޒަލް ބެލި… އެކަމު އޭނައަށް އިނގުނީ ދަރިއެއްލާލައިފައި ފިލަން… އަލިފާންގަނޑުގެ ތެރެއަށް ދަރިއެއްލާލައިފައި އަމިއްލަ ފުރާނައާއިގެން ފިލާ ރައްކާވީ ލޯބިވާވަރު...

32

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް – 1

ހަނދުވަރު ދޭ ރޭރޭގައި ބޭރަށް ނިކުމެ ބުރު ޖެހުމަކީ ވިލްދާން އަބަދުވެސް ކުރާ ކަމެކެވެ. އޭނާ ބުރު ޖަހަނީ ސައިކަލަކު ނޫނެވެ. އަދި ބައިވަރު ރަހުމަތްތެރިންތަކެއް ގޮވައިގެނެއް ވެސް ނޫނެވެ. ވިލްދާން ހިނގަނީ އެކަންޏެވެ. އެކަނި ހަނދުވަރުގެ އަލީގައި ރަސްފަންނުގައި ހިނގާލެވުނީމާ އޭނާގެ ހިތަށް ލިބުވައިދެނީ ބަޔާންކުރަން ދަތި...

92

ވާނަން އުމުރަށް – 11 –

މި ހުރިހާ މަންޒަރެއް ބަލަން އިއްބާންގެ ކޮޓަރިއާއި ޖެހިގެންހުރި ކޮޓަރީގެ ބެލްކަންޏަށް ނިދިނައިސްގެން ނިކުން އައިލީން ހުރީ ދެލޯބަޑުކޮއްލައިގެނެވެ. ******************** އައިލީން ހުރީ ހުއްޓުންއަރާފައެވެ. އިއްބާން އެހާ ހިތުގައިޖެހިފަ ރޯތަންފެނުމުން އައިލީންގެ ލޯތެމުނެވެ....