Category: ހިތާމަ

3

އަހަރެންގެ ހިތް ހިމޭންވާން އުޅޭހެން ހީވަނީއޭ…

ކައިވެނީގެ ހެދުމާއި އެކު ގެއަށް ވަދެވުނު ތަނާ އަހަރެންނަށް ރޮއި ގަނެވުނެވެ. ހިތް މަތީގައި އަތް އަޅައިގެން ގޭގެ ސިޓިންގރޫމުގެ ތަށިމުށިގަނޑު މައްޗަށް އަހަރެން ޖެހިގަތީމެވެ. އަހަރެންގެ ބަދުނަސީބުކަން ހިތަށް އަރާފަ އެވެ....

18

މަޢާފް (ތިންވަނަ ބައި)

ނައިޒަކްމެނަށް މާލެ ދެވުނުއިރު އެ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސިއްޖެއެވެ. އުޑުމަތި މަޑު އޮރެންޖް ކުލައެއްގައި އޮތް އިރު އެއީ މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ކުރެހުމަކަށްވުރެވެސް ފުރިހަމަ މަންޒަރަކަށް ވާނޭކަން ކަށަވަރެވެ. އިރުއޮއްސުނު އިރުވެސް މުޅި މާލޭގެ...

28

މޮޔަ ހިތް މަގޭ…8

ރައިހާން އަހަރެންގެ ނިތުގައި އަތް ބާއްވާލިއެވެ.. އެވަގުތު އަހަރެންނަށް ބުނެދެން ނޭނގޭ އުފަލެއް ލިބުނުނެވެ.. މުޅި ހަށިގަނޑުގައި ކަރަންޓު ބާނި އެއް ދައުރު ކޮއްލި ފަދައެވެ… “ރައިހާން .. އައި ..ލަ ”...

8

ނާކާ (އެޕިސޯޑް 03)

އެދޮރުން ކޮޓަރިއަށް ވަދެގެން އައީ މިއަދު ސުކޫލުން ފަތީން އާއި ދިމާވި ދިވެހި މުދައްރިސްއެވެ. އޭނާ ހުރީ އާދައެކޭ އެއްފަދައިން ވަރަށް ހިނިތުން ވެލާފައެވެ. އޭނާ ފެނުމާއެކު ފަތީން ވަރަށް ހައިރާންވިއެވެ. އޭނާގެ...

16

އެހެނަސް 2

އެއިރު ނިކްހާގެ ބޮލުން ފައިބަމުން ދިޔަލެއިން ސިޓިންރޫމްގެ ހުދު މާބްލްސްތައް ރަތްވަމުން ދިޔައެވެ. ޔަނާލް ނިކްހާގެ އަތްތިލައިގައި ހިފާ ބާރުކޮށްލިއިރު އަޑުންއަޑުނަގައި ރޯންފެށުނެވެ. އެއްފަހަރު ނިޝާ ކޮޓަރި ދޮރާ ދިމާއަށް އަނެއްފަހަރު ނިކްހާ...

22

މަޢާފް (ދެވަނަ ބައި)

ނިދިފައި އޮތް ނައިޒަކް އަށް ހޭލެވުނީ އޭނާގެ ކޮޓަރީގައި ޓަކި ޖަހާ އަޑަށެވެ. ނަމަވެސް ނައިޒަކް އަށް ރަނގަޅަކަށް ދެލޮލެއް ނުހުޅުވުނެވެ. ދެލޯ އެއްކޮށް ތަތްލާފައިވާ ކަހަލައެވެ. ގަދަކަމުންވެސް ނައިޒަކް ދެލޯ ހުޅުވޭތޯ...

21

ތެދުވެރި ލޯބި- 4

ހެއި ރީޑަރސް!…. މި ވާހަކައިގެ އުޅޭ އާނިޝާ އެންޑް އާނިޝް ގެ ނަން މާބޮޑަށް ގުޅޭތީވެ، އާނިޝާ ގެ ނަން ..*އަފްރީން*.. އަށް ބަދަލު ކޮށްލައިފީމެވެ. ”ޔާޝާ…. ދީބާ ނަންބަރު” އާނިޝާ ބުނެލިއެވެ....

8

ނާކާ (އެޕިސޯޑް 02)

ރަނގަބީލުގެ އަޑާއެކު ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް އެކުއްޖަކު އިށީންދެގެން ތިބި ތަންތަނަށް ބެހިގެން ދިޔައެވެ. ދިވެހި ގަޑި ނަގައިދެއްވަން މިއަދު އައީ މުޅިން އާ ޓީޗަރެކެވެ. އެއީ ވަރަށް ޒުވާން ޓީޗަރެކެވެ. ލޫޅާފަތި ހަށިގަނޑަކާއި...

5

ގޮތް ނޭގޭ އަންހެން ކުއްޖާ

އާދައިގެމަތިން ނީލް މިއަދުވެސް ކެމެރާ ހިފައިގެން ގެއިން ނިކުތީ އަތިރިމަތީގެ އިރުއޮއްސޭ މަންޒިރުގެ ރިތިފޮޓޯކޮޅެއެއް ނަގާލުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. ނީލް އޭނާގެ އަތުގައި އޮތް ކެމެރާ ކޮނޑުގައި އަޅުވާލައިގެން ، ސައިކަލަށް އަރާ މިސްރަބުޖެހީ...

4

ޒާރާ 1

އެއްދުވަހެއްގެ ހެނދުނެވެ.ޒާރާ އުޅުނީ އޭނާގެ މަންމަ ހޭލަންވާއިރަށް ބަދިގެ އަށް ވަދެ ސައި ތައްޔާރުކުރާށެވެ.މިއީ ޒާރާގެ ކޮންމެ ސްކޫލު ބަންދު ދުވަހެއްގެ އާދައެވެ.މިހެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ އަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ކަނޑައިގެން ދިޔައެވެ.ނަމަވެސް އޭނާގެ މޫނު މައްޗަކުން އޭނާ އަށް ތަދުވާހެނެއް ހިޔެއް ނުވެއެވެ.ޒާރާ މަޑުމަޑުން ހިނގާފަ ގޮސް މަންމަ ގެ ކޮޓަރި ދޮރުގަ ޓަކި ޖެހިއެވެ.އިރުކޮޅެއް ނުވެ މަންމަ ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވާލިއެެވެ.މަންމަ ހުރީ ބިރުން ގޮސް ހަލާކުވާ ވަރު ވެފައެވެ.ވާނީ ވެސް އެހެންނޫންހެއްޔެވެ.އެހާވަރަށް ލޭ އެބަ އާދެއެވެ.”ދަރިފުޅާ އަވަހަށް ހިނގާ ހޮސްޕިޓަލަށް ދާން“ޒާރާގެ މަންމަ މިހެން ކިޔާ ޒާރާ ގޮވައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަން އުޅުނެވެ.”އަޅެ މަންމާ.. މަންމަ އަށް ވެސް އިނގޭނެ އެއްނު އަހަރެން މިކަހަލަ ކަމެއް ވެގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮއްސިއްޔާ ވާނެ ގޮތް.. އެހެންނޫނަސް އަހަންނަކަށް ތަދެއްވެސް ނުވެޔޭ..“.                       ޒާރާ އަކީ އެންމެ ކުޑަ އިރުއްސުރެ ފަށައިގެން ވެސް ސީއައިޕީ ކިޔާ ބައްޔެއް ހުންނަ ކުއްޖެކެވެ. މިބަލި ޖެހެނީވެސް ދުނިޔޭގަވެސް ވަރަށް މަދު މީހަކަށެވެ.މި ބަލީގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ތަދެއް އަދި ހޫނުކަމެއް ވެސް އަދި ފިނިކަމެއް ވެސް އިހުސާސެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ.                   ޒާރާގެެ މަންމަ އަވަހަށް ފަސްޓް އެއިޑް ކިޓް ހިފައިގެން ބޭސް އަޅަން އުޅުނެވެ. މިހެން އިންދާ ޒާރާގެ ހަނދާނަށް އައި ކަމަކުން އޭނާ ފެންކަޅިވިއެވެ.އެއީ މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިއެވެ. ޒާރާ އޭރު ކިޔަވަމުން ދިޔައީ ލާމު ގަމު ސްކޫލުގެ ގްރޭޑު އަށެއްގައެވެ.މި ބަލި ހުރުމަކުންނެއް ޒާރާ އަށް މާބޮޑު އުނދަގުލެއް ކުރިމައްޗެއް ނުވެ އެވެ.ނަމަވެސް އެދުވަހަކީ ޒާރާ ގެ މުޅި ޙަޔާތް ބަދަލު ކޮށްލި ދުވަހެކެވެ.     ...

25

މޮޔަ ހިތް މަގޭ…7

ނަމަވެސް ބައްޕަ އަށް ހުރިހާ ކަމެއް ކިޔާދޭން ޖެހޭނެ ކަން އަހަރެންނަށް އެނގެއެވެ.. ނަމަވެސް ކިހިނަކުންތޯ…… “ބައްޕާ .އަ… އަހަ..ރެން ވަރަށް ބޮޑަށް.. ނޫން ނޫން ބައްޕަ ދެކެ ލޯބިވާރަށް ވުރެ ކުޑަކޮށް...

މޫނޭ ތިއީ ހިތް އެދޭ (ޓްރެއިލަރ)
5

މޫނޭ ތިއީ ހިތް އެދޭ (ޓްރެއިލަރ)

ތެމިދާނެ ކަމުގެ އެއްވެސް ފަރުވާލެއްނެތި އިން އިސްރާއަށް ސިހުން ގެނުވީ އޭނާގެ      ކޮނޑުމަތީގައި މީހަކު އަތްއަޅާލުމުންނެވެ.އެއީ ކާކުގެ އަތެއްކަން އިހުސަސްވީ ހިނދު        އެތަނުން ތެދުވެ ދުއްވައިގަންނަން ނެގި ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅުން އިސްރާއަށް ފަހަތަށް           ...

17

އެހެނަސް 1

“އޯމައިގޯޑް… އަޅޭ… އަލްޙަމްދުލިﷲ….” އޭލެވެލް ޓެސްޓު ތަކުގެ މާކްސް ޝީޓު ފެނުމުން ނިކްހާ އަށް އުޅެފައި ނޫޅެވުނު ގޮތެއްވެސް ނޭނގުނެވެ. ކުޑަކުއްޖެއްހެން ހަޅޭއްލަވައި ގަނެފައި ފުންމައި ގަތެވެ. ކައިރީގައި ހުރި ޔަނާލް އުޅަނބޯށިން...

11

ނާކާ…

ނާކާ… އެޕިސޯޑް 01 ބޭބެގެ ކުއްލި މަރާއެކު އާއިލާއަށް ލިބުނު ހިތްދަތި ކަމަށް މިއަދަކީ ތިންވަނަޔަށްވީ ދުވަހެވެ. މަންމަ އާއި ބައްޕަ އަދި ކޮށްކޮ އަށްވެސް ހިތްވަރު ދޭން މިއަދު ހުރި ހަމައެކަނި...

26

މަޢާފް (އެއްވަނަ ބައި)

މާލޭގެ ތަނަވަސް ބޮޑު ގެއެއްގެ ގޭޓު ކުރިމައްޗަށް ރަތްކުލައިގެ ފެރާރީ ކާރެއް މަޑުކޮށްލިއެވެ. ގޭޓު ބަލަހައްޓަން ތިބި ދެ ސެކިއުރިޓީން ގޭޓު ހުޅުވުމާއިއެކު ކާރު މަޑުމަޑުން ވޯކްވޭއިން ދުއްވާލައިފައި ގޮސް ގޭގެ ބޮޑު...