Category: އެހެނިހެން

9

ބުނެދެންހޭ… 2

މާހިރުގެ ދެމަފިރިން އެކުގައި ކާރުގައި ގެއަށް ފޮނުވާލުމަށްފަހު މިދުއާމް އާއި ހަމްޒާ ގެއަށްދިޔާއީ ސައިކަލުގައެވެ. މާހިރުއާއި ހިދާ އަކީ އަބަދުވެސް ނުރަނގަޅުކަމެއް ނޫންނަމަ ދަރިންގެ އުފަލަށް އިސްކަންދޭ ބަޔަކަށްވުމުން ދިޔައީ ލަސްނުކޮށް އައުމަށް...

37

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 15

އިރުއޮއްސެން ގާތްވުމުން ތިން މީހުންވެސް ވަކިވީ ރޭގަނޑު ބައްދަލުވުމަށް ނިންމުމަށްފަހުއެވެ. މިންހާ ގެއަށް އައިސް ވަންއިރު ސިޓިން ރޫމުގައި އޭނަގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ ތިއްބެވެ. އޭނަވެސް ގޮސް ސިޓިން  ރޫމު ސޯފާގައި...

25

ބުނެދެންހޭ…

ގަޑީގެ ސިކުންތުކަށިގެ އޭގެ ވާޖިބުއަދާކުރުމުގައި ފަރުވާތެރިކަމާއެކުގައި ކުރިއަށްދެއެވެ. ލޮލުގައި ނިދީގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތްމީހަކުފަދައިން ސަލްވާއޮތީ ފުންހިޔާލެއްގެތެރޭގައެވެ. “އެއީ އަނެއްކާ އިންސާނެއްބާއެވެ. ގައިގެކުލައަލި، އޮމާންހަނގަޑެކެވެ. އިސްކޮޅުގައި ހަފޫޓްހުންނާނެކަންގައިމެވެ. އިސްތަށިގަނޑު ކުރުކޮށް ކޮށާލާފައިވާއިރު ތުނބުޅިމަތިމަސްވެސް ތުނިކޮސްބަހައްޓާފައި...

9

ދަރިފުޅާއެވެ.

“ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް އެއްޗަކަށްވެސް ކަނޑައެޅިފަ އޮންނަ ވަކި ވަގުތެއް އޮވެއެވެ. އުފެދޭ ކޮންމެ އެއްޗަކީވެސް އެ އެއްޗަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމުން ނެތިފަނާވެދާ އެއްޗެކެވެ. މިއީ ދެބަސްވެވެންނެތް އިލާހީ ޤާނޫނުގައި ވާގޮތެވެ. ދަރިފުޅާއެވެ....

33

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 14

އާދޭހުގެ ރާގެއްގައި އަލޫފް ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކަތައް އަޑު އަހަމުން ދިޔަ އީލާފްގެ ހަރަކާތްތަކަށް ހުއްޓުމެއް އައެވެ. އެވަގުތު އޭނަގެ ހިތް ދޮންބެގެ އެދުން އިސްކޮށް އެގުޅުމަށް ހިތުން ރުހުމަށް އެދެން ފެށިއެވެ....

9

ވަގުތު 4

ރޯޝީންއާއި ނައީމު ގެއަށް އައިސް ވަން އިރު ގޭގެ ދޮރު މަތީގައި ހުރި ފައިވާނުން އިޔާން އައިއްސި ކަން އެނގުނެވެ. އަތުގައި  ހުރި ކޮތަޅުތަށް ބެހެއްޓުމަށްފަހު އިޔާން ކައިރިއަށް ދާން އުޅުނު ރޯޝީން ހުއްޓުވީ ނައީމުއެވެ. ރޯޝީން އާއި ނައީމުއަށް އެމީހުންގެ ހަޔާތަށް އަންނަން އުޅޭ ކޮޅިގަނޑުގެ ހިލަމެއްވެސް ނުވެއެވެ. މެންދަމުގެ ހަމަ ހިމޭން ވަގުތުގައި އިޔާންއަށް ހޭލެވުނީ އޭނާގެ ފޯނު ރިންގުވާ އަޑަށެވެ. ”ހަލޯ.. އަދިވެސް...

28

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 13

އަރާމުކޮށް ނިދާފައި އޮތް މިންހާއަށް ހޭލެވުނީ އޭނަގެ ދޮން މޫނަށް އިރުގެ ރަން ދޯދިތައް އެޅުމުންނެވެ. ބެލްކަންޏަށް ނިކުމެވެން ހުންނަ ދޮރު ކަހާލާފައިވާއިރު ދޮރު ފޮތިތަކުން އިރުގެ ރަން ދޯދިތައް އެޅިފައިވީ ސީދާ...

4

މަގޭ މުދައްރިސް

އާޅެން މަގޭ މުދައްރިސް އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އޯގާތެރިކަމާއި،ކެތްތެރިކަމުގެ މާތްސިފަ ހުންނާނެއެވެ. ރުޅިމަޑުކަމާއި،ހިތްހެޔޮކަމުން ޒީނަތްތެރިވާނެއެވެ. މުސްތަޤްބަލްގެ ޗާޓު ކުރަހާލަ ދޭނެއެވެ. ކަޅާއިދޮނަށް ނުބަލައި، ހަމަހަމަކަމުގެ ސާލު ފަތުރާލަދޭނެއެވެ. އަދަބުދިނުމުގެ ބަދަލުގައި،ހެޔޮބަސްތަކުން ވެދުންކުރާނެއެވެ. މަސައްކަތަށް...

4

ކުޅިވަރު

އާޅެން ކުޅިވަރު އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ކުރިފަޅައެވެ. ތާޒާކަމާއި ޒުވާންކަމުގެ ފެންލިބެއެވެ. ވާދަވެރިކަމުގެ ރޫޙް އުފައްދައެވެ. ހިތްވަރުކޮށްގެން ކާމިޔާބު ހޯދައެވެ. ހަމަތަކާއި،ޤަވާޢިދުތަކަށް ބޯލަނބަން ދަސްވެއެވެ. އުފަލާއި،ހިތްހަމަޖެހުން ގެނެސްދެއެވެ. ބަލިވުން ތަޙައްމަލު ކުރަން...

15

ވަގުތު 3

”ނޫން ނައީމް.. އެއްފަހަރު ވެސް ގުޅާބަލަ.. ފޯނު ނަގަދާނެއްނު.. ހެނދުނު ދިޔަ މީހަ ވިޔަ.. މިހާއިރު ވާއިރު އެދިޔަތަނަކުން އަންނަން ޖެހޭނުން.. އެހެންޏާ އެހާ ގިނަ އިރެއްނުވޭ ތަނަކަށް ދިޔަޔަސް..” ރޯޝީން ދިޔައީ...

26

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 12

” އޯ ނޯ… ” ފާޚާނާއިން ނިކުން އަލޫފަށް އޭނަގެ ފޯނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން އިން އީލާފް ފެނި ދެން ވާނޭ ގޮތް ހިތަށް އެރުމާއެކު ބުނެލެވުނެވެ. އޭރުވެސް އީލާފްގެ މޫނު މަތިން...

3

ބޭނުންވަނީ ޔާރާ… 15 ( ފަހުބައި ޕަރޓް 2)

އައިކާއަށް ކަންބޮޑުވެފައި ބަލާލެވުނީ ކައިރީގައި އެވަގުތު އިން ޒޯހާގެ މޫނަށެވެ. ނަމަވެސް ޒޯހާގެ މޫނުމަތީގައި ނުތަނަވަސްކަމުގެ ކަނފުޅެއްވެސް ނެތެވެ. “ހަމަޖެހޭ.. އޭނަ އެއްވެސްކަމެއް ނުކުރާނެ އިކާއަށް އާދެބަލަ އަހަންނާއެކު..” އެވަގުތު ޖައިލަމް މަޑުމަޑުން...

8

ވަގުތު 2

”ކޮންތާކަށް ތި ދަނީ ދަރިފުޅާ؟” އިޔާން ކޮޓަރިން ނިކުމި އިރު ސޯފާގައި ނައީމު އިނީ ނޫހެއް ހިފައިގެން ކިޔާށެވެ. އަދި އިޔާން  ފެނުމުން ތިދަނީ ކޮންތާކަށް ހޭ ސުވާލުކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ނައީމު ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމެއްނެތި ކުރިއަށް ބަލަމުން ދިޔައީއެވެ. އިޔާން ލޮލު ކޮޅަށް ގެއްލުމުން ނައީމުއަށް ދެ ފަރާތަށް ބޯހޫރުވާލެވުނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅު އުޅޭ ގޮތުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެދަރިފުޅަށް ވިސްނޭނީ ކޮން ދުވަހަކުން ބާވައެވެ. އެ އުޅޭ އުޅުން ދޫކޮށްލާނީ ކޮން ދުވަހަކުން ބާވައެވެ. މަގުމަތީގައި ހިނގާލިޔަސް އިވެނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ ނުބައި ވާހަކައެވެ. ފިހާރައަކަށް ވަނިއަސް އިވެނީ ހަމަ އެ އަޑެވެ. ”ދަރިފުޅާ ލޫޝާން.. މަންމަ ބުނެފީމެއްނު ނުދާށޭ.. ރަނގަޅު ބަޔަކާއި އެއްކޮށެއް ނޫނޭ ތިދަނީ.. ދަރިފުޅުވެސް މިހާރު ތިހުރީ އެމީހުންނާއި  ޖެހިގެން ހަލާކުވެފައި.. ރަނގަޅު އެކުވެރިން ހޯދަބަަލަ ދަރިފުޅާ.. ދަރިފުޅަށް ރަނގަޅަކަށޭ މިބުނަނި ނުދާށޭ.. ތި ބުނާ އިޔާން އަކީ  މިރަށުގައި އުޅޭ އެންމެ ނުބައި އެކަކު.. ދާނި ކަމެއް ނެތް..” ރުހުޒީ އެތަށް ފަހަރަކު ކިޔަމުން އެ ދަނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ ގާތުގައި އެ ދަތުރެއް ނުދިޔުމަށެވެ. ނަމަވެސް ލޫޝަން އަޑު އަހާނެ ހެއްޔެވެ؟ އެމީހުންގެ ސިކުނޑިވަނީ ޝައިޠާނާގެ ނުބައި ވަސްވާސްތަކުން ފުރާލާފައެވެ. ”މަ ބޭނުން ތަނަކަށް މަ ދާނި.. މަންމައަކަށް ނުބެހެވޭނެ.. މަށަށް ލިބޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު އެކުވެރިން މަށަށް އެހުރީ ލިބިފައި..  އެއަށްވުރެ ރަނގަޅު އެކުވެރިންނެއް ދެން ނުލިބޭނެ މަށަކަށް.. މަގޭ އެކުވެރިންނާއި ދިމާއަށް ފާޑުފާޑުގެ އެއްޗެހި ނުކިޔާތި މީގެފަހުން..” ލޫޝަން އޭނާގެ މަންމައާއި ދިމާއަށް ބަލައިވެސް ނުލައެވެ. ހިތަށްއާހައި އެއްޗެއް މަންމައާއި ދިމާއަށް ކިޔަމުން ދިޔައިރު ހިތަށް ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް ނާރަނީ ބާވައެވެ. އެހަށިގަނޑު ތެރޭގައި ހިތޭ މިކިޔާ އެއްޗެއްވެސް ނޯންނަނީ ހެއްޔެވެ؟ ”ތީ ކުރީގެ ލޫޝާން އެއް ނޫން.. ތީ ކުރީގައި ނަމާދު ކޮށް ޤުރްޢާން ކިޔަވައި މީހުންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތި ލޫޝާން އެއް ނޫން..  ދަރިފުޅާ ކީއްވެ ތިހެން ތި އުޅެނީ.. މާތްﷲ އަށްޓަކައި ކުޑަކޮށްވެސް ހިތުގައި ބިރުވެރިކަމެއް ނެތީތަ.. މުޅި ދުވަސް އެއްކޮށް ތި  ދުއްވާލަނި ރައްޓެހިންނާއެކީ… ތިހެން އުޅެން ހެޔޮވާނެތަ؟ ތިހެން އުޅެންތަ މަންމަ ދަރިފުޅަށް ދަސްކޮށްދިނީ.. ބައްޕައަކާއި ނުލައި ދަރިފުޅު ބަލާ ބޮޑު ކުރީ ކިހާ ލޯބިން.. ބައްޕަގެ ލޯބި އުނިވިއަކަ ނުދެން.. މަންމަމެން އެހާ ތަނަވަސް ނޫނަސް ދަރިފުޅު ބޭނުންވާ  އެއްޗެހި ދަރިފުޅަށް ގަނެދިނިން.. އެވަރުން...

40

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 11

މިންހާމެނަށް ދަތުރު ދާން ހަމަޖެހިފައިވި މަންޒިލަށް ދެވުމާއެކު އެތަނުގެ ރީތިކަމުން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އެތަން ވަށާއިގެން ނަޒަރެއް ދެވުނެވެ. ހުދު ކުލައިގެ ބޮޑު ފަސްގަނޑާއި ސާފު ބިއްލޫރިކޮޅެއްފަދަ ރީތި މޫދު ފެނުމުން ކޮންމެ...

29

ވަގުތު 1

”އޭ.. ދީބަލަ ސިނގިރޭޓެއް..” ޔުނިކް ފުޑްގެ ހިތްގައިމު މާހައުލުގައި އިޔާން އިށީންދެލައިގެން އިނީ އޭނާގެ ރައްޓެހިންނާއެކު ކޮފީއެއް ބޯލައިށެވެ. ”އަން.. މިއޮތީ..” ޝިބާން އޭނާގެ އަތުގައި އޮތް ސިނގިރެޓް ފޮށިން ސިނގިރޭޓެއް އިޔާން އަށް ދިއްކޮށްލިއެވެ. ”އޭ.. ދާން ހިނގާ.. މިހާރު ކޮފީ ބޮއެ ވެސް ނިމުނީނު… ލޫޝާން.. ކައެ ރުފިޔާ ދައްކާ.. މަ އަތަކު ނެތް އެކައްޗެއްވެސް..” އިޔާން ފޯނަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިލައިގެން އިނދެ ބުނެލިއެވެ. ”ކައެ އަތުގަ ދުވަހަކުވެސް ރުފިޔާ ހުރޭތަ؟ ނިކަން ކައެ މަންމަ އަތުން އަތުލަބަލަ.. މަވެސް މަންމަ އަތުން ވަގަށް ރުފިޔާ ނަގަނި… އޭނާ ނުދޭނެ ދޭން ބުނެފިއްޔަކާ.. ވަރަށް ފޮނި ވާނެ.. މަ ވަރަށް ފޫހިވެސް ވޭ އޭނާ ދެކެ.. ރުފިޔާ އެއް ދޭށޭ ބުނާއިރަށް ފަތިވަރު ދަމަން ފަށާނެ.. ހުވާ.. ރުޅިގަނޑު ހިފަހައްޓާލެވެނި ހަމަ ކިރިޔާ..” ލޫޝާން އަނގައަށް ޖައްސަމުން ދިޔަ ވައްތަރުގެ ސަބަބުން އިޔާން އާއި ޝިބާން އިނީ ހީހީ ބަނޑަށް ތަދުވެފައެވެ. ”ކައެ ވެސް ތހާ ވަރަށް ފަތިވަރު ނުދަމަ އަންނަން ވީ ދާން..” އިޔާން ގޮނޑިން ތެދުވެލައިފައި މޯޅިއަކަށް ދެމިލިއެވެ. ލާފައިވާ ޖިންސު ހުރީ އުނަގަނޑުން ވެއްޓޭ ނުވެއްޓޭ ހިސާބުގައިއެވެ. އަދި ލައިފައިވަނީ ގަޔަށް ދޫ ކަޅުކުލައިގެ ބޮޑު ޓީޝާޓެެކެވެ. އިސްތަށީގަނޑެކޭ ބޮޑު ނޫޑުލީސް ގަނޑެކޭ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތެވެ. ކަރުގައި ބޮޑެތި ޗޭނުފަށްތަށް އޮޅާލައިފައިވާ އިރު އަތުގެ އިނގިލިތަށް ވެސް ވަނީ ރިހި ކުލައިގެ އަނގޮޓިތަކުން ފުރައިލައިފައެވެ. ދުވަހަކު ފެން ވެރި ހެން ވެސް ހީނުވެއެވެ. ލޫޝާން އަދި ޝިބާން ވެސް ހުރީ ހަމަ އެގޮތަށެވެ. އެ ތިން މީހުން ވެސް ވައްތަރީ ޕާޓޭންނާއިއެވެ. ޔުނިކް ފުޑްގެ ދޮރުމަތީގައި ހުރި ތިން ސައިކަލަށް އަރައި ތިން މީހުންވެސް ދުއްވާލިއެވެ. ބާރު ސްޕީޑްގައި ތިން މީހުންވެސް ގޮސް މަގުގެ ކޮޅަށް އޮބައިލީ ސިކުންތެއްގެ ތެރޭގައިއެވެ. ”ކޮންތާކުން ތިއައީ އިޔާން.. އެއޮށް މިހާރު މެންދަމު ދޭއް ޖަހަނީ.. ކޮން އިރެއް މިހާރު މަންމަ އިޔާންގެ އިންތިޒާރުގައި އިންނަތާ..” ރޯޝީންއަށް އިޔާން ފެނުމާއިއެކު އޭނާ އިށީންދެލައިގެން އިން ގޮނދިން ތެދުވެ ގޮސް އިޔާންގެ ކުރިމައްޗަށް ހުއްޓިލިއެވެ. ”ކަލެއަށް ކީއް މަ ކޮންމެތާކު އުޅުނަސް.. ކަލޭ އާއި ބެހޭ ކަމެއް ނުން އެއީ.. އަދި.. ކާކު ބުނެގެން މަގޭ އިންތިޒާރުގަ އިނީ.. ހަމަގައިމުވެސް މަނުބުނަން ކަލޭ ކައިރިޔަކު މަ އަންނަންދެން މިތާ އިންނާކަށް ވަގުތުތަށް ގުނާކަށް..” އިޔާން ދިޔައީ އޭނާގެ މަންމައާއި ދިމާއަށް ހަޅޭއްލަވަމުންނެވެ. އުފަން މަންމަކަން ވެސް ހަނދާން ނައްތާލާފައިވާ ކަހަލައެވެ. ”އިޔާން! ތީތަ މައިންބަފައިންނާ މުހާތަބު ކުރަން ޖެހޭ ގޮތަކީ؟.. ތީތަ އަހަރެމެން އިޔާން ތަރުބިއްޔަތު ކުރި ގޮތަކީ؟.. ތިހެން ވާހަކަ ދައްކަންތަ އަހަރެމެން އިޔާން އަށް ދަސްކޮށްދިނީ؟ ނޫނީ ސްކޫލުންތަ އިޔާން އަށް ތިހެން އުޅެން ދަސްކޮށްދިނީ؟ ބަލާބަލަ ހުރި ވައްތަރު.. ދުވަހަކު ފެން ވެރި ވައްތަރު ނުޖަހާ.. ބުނެބަލަ އެންމެ ފަހުން ބޯކޮށި ދުވަހެއް؟ އެންމެ ފަހުން ނަމާދެއް ކުރި ދުވަހެއް؟ ދުވާލުދާ ހަތަރުދަމު ރައްޓެހިންނާއިއެކު މުޅި ރަށް ކުޑަ ކުރުމުގަ.. އުފަލާއި މަޖަލުގަ.. ތީތަ އުޅެން ޖެހޭ ގޮތަކީ؟ ތީތަ މުސްލިމުން އުޅެން ވީ ގޮތަކީ؟ ދަރިފުޅާ އިޔާން ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން  ތި އުޅުން ދޫކޮށްލާ.. ވަގުތެއް އަހަރެމެން ފަހަތަކުން ނުދުވާނެ.. އަހަރެމެން ޖެހޭނީ ވަގުތުގެ ފަހަތުން ދުވަން.. އިސްލާހުވޭ ދަރިފުޅާ.. ތި...

45

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 10

ޕާޓީ ނިމުނުއިރު އެންމެންވެސް ތިބީ ނުހަނު ވަރުބަލިވެފައެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބޭނުންވީ ގެއަށް ގޮސް ތާޒާވެލައިގެން އަވަހަށް ނިދާލުމަށެވެ. މިންހާވެސް ގެއަށް ވަދެ އޭނަގެ ކޮޓަރިއަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ދޮރު ޖަހާ...