Category: އެހެނިހެން

4

އުފެއްދުންތެރި ލިޔުމަކީ ކޮބާ؟

އުފެއްދުންތެރި ލިޔުމަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ޚިޔާލަށް އެއްޗެއް ނުވަތަ އެއްޗެތިތަކެއް ލިޔެ އުފެއްދުމެވެ. އެއްޗެއްގެ އަޞްލު ނުގެއްލޭގޮތަށް، އޭގެ ކުރިން އެއެއްޗަކާ މެދު ހުށަހަޅައިދެވިފައި ނުވާ ފަދަ އާދަޔާ ޚިލާފު އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލުތަކެއްގެ...

14

ދުޢާ 39

އާދައިގެ ހިނދުމެއްގައި ހިނގާލައިފައި ގޮސް ކޮޓަރިއަށް އެޅި ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅާއި އެކު ދާނިޔަލްއަށް ހުރި ފިޔަވަޅު މައްޗަށް ގަނޑުވެފައި ހުރެވުނީއެވެ. އޭނާއަށް ހުރެވުނީ ކުރިމަތިން ފެންނަމުންދިޔަ މަންޒަރު ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވެފައެވެ. އަދިވެސް ހައިރާންކަން...

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތިގެ އަޑީގައި 9
5

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތިގެ އަޑީގައި 9

ޕޮލިސް ޔުނީފޯމްގައި ސައިކަލުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ޒުވާނާއަށް ވަނީ އެތައް ބައެއްގެ ލޯތައް އަމާޒުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް އަޅާނުލާ އެ ޒުވާނާ ދިޔައީ މަގުމައްޗަށް ސަމާލުވަމުންނެވެ. ދުއްވާފައި ގޮސް އެ ޒުވާނާ މަޑު އެކޮށްލީ ހީވާގޮތުންނަމަ އޭނާގެ ގޭ ދޮރުމަތީގައިއެވެ. ”އަނހާ… ދަރިފުޅާ އައިޒަން… މިއަދު ހާދަ އަވަހަކަށް ތި އައީ… އެހެންނާ އަންނަ ގަޑިއަކު ނޫނެއްނު މިއަދު ތިޔައީ؟” އައިޒަން ގޮސް ގެއަށް ވަތް އިރަށް އައިޒަންގެ މަންމަގެ ސުވާލުތަކާ ކުރިމަތިވިއެވެ. ” ހޫމް… މިއަދު ކުޑަކޮށް ބޮލުގައި ރިއްސާތީ އަވަހަށް މިއައީ…” އައިޒަން އޭނާގެ މަންމަ ގާތުގައި އެހެން ބުނެފައި ކޮޓަރިއައި ދިމާއަސް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. ހަމަ ހަޤީޤަތުގައިވެސް އައިޒަން މިއަދު އެއުޅެނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޮލުގައި ރިއްސާތީއެވެ. އައިޒަން ގޮސް އެނދުގައި އޮށޯތްއިރަށް ނިފްޝާގެ އެކި ހިޔާލުތަކުން އޭނާގެ ސިކުނޑި ފުރާލިއެވެ. އަދިވެސް އައިޒަންއަށް އެއުޅެނީ ނިފްޝާގެ ހިޔާލުތަކުން ދުރުނުވެވިގެންނެވެ. އެ ހިޔާލުތަކުން ދުރުވެވޭތޯ މިހާރު އައިޒަން އެތައް މަސައްކަތެއް ކޮށްފިއެވެ. އެކި ހިޔާލުތަކުގައި އޮތް އައިޒަންގެ ލޮލަށް ނިދި ސަވާރުވީ ބަސް ބުނާހާ އަވަހަށެވެ. އައިޒަންއަށް ނޭނގުނީ އޭނާގެ ހަޔާތުގައި ބާކީ އޮތް ދުވަސްތައް އޭނާއަށް ވޭތު ކުރަން ޖެހޭނީ ކިހިނެއްކަމެވެ. އޭނާގެ ހަޔާތުގައި ކުރިއަށް ވާނީ ކޮންކަމެއް ކަމެވެ. ތަގުދީރު އެނގޭނީ ފަހެ ކާކަށް ހެއްޔެވެ؟ ***** އާދުވަހަކަށް އިރު އެރީ އެތައް ބަޔަަކަށް އުފާވެރިކަން ގެނުވާ އެނެއްބަޔަކަށް ހިތާމަވެރިކަން ގެނުވަމުންނެވެ. މިއީ އަބަދުވެސް ދުނިޔޭގެ ހާލަތެވެ. އެއްދުވަހު ހިތާމަވެރިކަން އެމީހަކަށް ލިބިއްޖާ އޭގެ އަނެއް ދުވަހު އެމީހަކަށް ލިބޭނީ އުފާވެރިކަމެވެ. ހެނދުނުގެ ވަގުތުގައި އައިޒަން ހުރީ ގޭގައި ހަދާފައި އޮތް ބަގީޗާގައި ކޮފީއެއް ބޯންށެވެ. ފޮޅިވައިވާ ރަތް ކުލައާއި ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ފިނިމެންމާ ތަކުގެ ސަބަބުން ބަލާ ފޫހި ނުވާނޭ ކަން ގައިމެވެ. އަދި ދުރުގައި ހުރި އެކި ކުލަކުލައިގެ ސާމާ ގަސްތަކުގެ ސަބަބުން އެރީތި ކަން ދެގުނައެވެ. މާމަލުގައި ހުރި ޝަބުނަމް ތިކިތަަކުން މަލުގެ ފުރިހަމަކަން ބަޔާން ކުރަން ވެސް ދައްޗެވެ. ގަސްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މަލުން ފޮނި ކޮޅު ބޯލައި އެނެއް މަލުން ފޮނި ކޮޅު ބޮމުން...

18

އެންމެ ހިނިތުންވުމަކަށް 03

ލާނެތް ހިނިތުންވުމަކާއި އެކު ރިހާމް އުލްވީގެ ލޯކުރިމަތިން އަތްހުރަސްކޮއްލިއެވެ. އުލްވީއަށް ލިބުނު ސިހުމާއި އެކު އަވަސްއަވަހަށް ހަށިގަނޑު ސީދާ ކޮއްލަން އުޅުނު ގަޑީގައި އޭނާގެ ބޮލުން ރިހާމްގެ ބޮލުގައި ޖެހުނެވެ. ދެމީހުން އެކުއެކީގައި...

4

ބޮޑުގެ އިދި ކޮޅު

ބޮޑުގެ އިދި ކޮޅު އިސްމާއީލް އަލީ ރ.ކަނދޮޅުދޫ ރައްކާތެރި ކަމުގެ ގެއެއް ފަދައެވެ. އިރުގެ ގަދަ ހޫނުން ސަލާމަތް ކޮށްދެއެވެ. ވާރޭގެ ގަދަ ފިނިން ޙިމާޔަތް ކޮށް ދެއެވެ. ހުރިހާ ޢުމުރެއްގެ މީހުންނަށް...

ލީން 2…
8

ލީން 2…

އޭނާގެ ފަރި ހިނގުމުގެ ޖާދޫގައި އަހަރެން ޖެހުނުހެން ހީވިއެވެ. ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލުމަށްފަހު އަހަރެން އަނެއްކާވެސް މޫދުގެ އޮއެވަރަށް ސަމާލުކަން ދިނީމެވެ. ދެން އިވުނީ ހިމޭން މިޔުޒިކެއްފަަދަ ހުނުމެއްގެ އަޑެވެެ. އަހަރެން އަޅައެއް...

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 8
6

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 8

ނިފްޝާއަށް ވަނީ މިހާރު ނަފްސާނީ ގޮތުންވެސް އަސަރު ކޮށްފައިއެވެ. އަދި ފިރިހެނުންދެކެ އޭނާ އިންތިހާއަށް ފޫހިވެއެވެ. ރުޅިވެސް އާދެއެވެ. ބިރުވެސް ގަނެއެވެ. ނަމަވެސް އެނާ ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟ އެ އޮތްތަނުން ތެދުވެވެނީކީ ނޫނެވެ. ހަތަރެސްފައި ވަނީ ބަނދެފައެވެ. މުޅި ހަށިގަނޑުވަނީ އަނަރޫފަވެފައިއެވެ. އެތާ އޮވެގެން ނިފްޝާއަށް މިހާރު މާތްﷲ އަށް ދުޢާ ކުރެވުނު އަދަދެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. އިހްސާން އޭނާއަށް މިހެން އެހަދަނީ ކީއްވެބާއޭ ނިފްޝާގެ ހިތަށް އެތަށް ފަހަރަކު އަރައެވެ. ”ހައިޝަމް.. ސިމާލު… މުޅި މިރަށް ބެލިއިރުވެސް އެހެރީ އަހަރެމެން ނުބަލައި ތަނެއް.. މިރަށުގަ ހުރި ހުރިހާ ފަޅުގެއެއް ބެލިއިރުވެސް އަދި އެހުރީ ނުބަލައި ގެއެއް… ހިގާބަ އެގެއަށް ދާން….” އައިޒަން އޭތާ ވަލުއެތެރޭގައި ހުރި ޓިނުން ހަދައިފައިވާ ކުޑަ ކުޑަ ގެއަކަށް އިޝާރާތް ކުރަމުން ކުރެހިފައި ހުރި އަޑަކުން ބުނެލިއެވެ. ”އާން ހިނގާ އެތަން ބަލާލަން ދާން… މަށަކަށް ހިޔެއްނުވެ ފުލުހުންވެސް އެތަން ބެލިހެންނެއް….” ހައިޝަމް ބުނެލިއެވެ. އައިޒަން ބާރު ހިނގުމެއްގައި ގޮސް އެގެއާއި ހަމައަށް ދިޔައެވެ. އޭނާގެ ހިތް ބާރު ބާރަށް ތެޅެމުން ދިޔައެވެ. އޭނާގެ ހިތް ބުނަމުން ދިޔައީ ނިފްޝާވީ އެތަނުގައި ކަމެވެ. ކީއްވެ ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ތެޅެމުން ދިޔަ ހިތަކާއިއެކު އައިޒަން ގޮސް ތަޅު ގައި ހިފާލިއެވެ. ނަމަވެސް ތަޅުލައިފައި ހުރުމުން ދޮރު ހުޅުވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. ”ސިމާލު… ހައިޝަމް… ހިނގާބަަލަ މި ދޮރު ވައްޓާލަން…” އައިޒަން ހާސްކަން އެކުލެވިގެންވާ އަޑަކުން ބުނެލިއެވެ. ”ނޫން އޭރުން އަހަރެމެން ކުއްވެރި ވެދާނެ… ތީމީހަކު އެއްޗެހި ރައްކާކުރާ ތަނަކަށް ވެސް ވެދާނެ….” ސިމާލު ގަނެފައި ހުރި ބިރާއެކު ބުނެލި ޖުމުލައިން އައިޒަން ރުޅި އަންނަ ގޮތްވިއެވެ. ”ނޫން… އަހަރެންގެ ހިތް އެބަ ބުނޭ ނިފްޝާވީ މިތަނުގައޭ… އާދޭސްކޮށްފަ އަހަރެންނާއިއެކު މިކަން ކޮށްދީބަލަ.. ސިމާލް…. ހައިޝަމް…..” އައިޒަން އާދޭހައިއެކު ބުނެލިއިރު އެދޮލުގައި ކަރުނައިގެ ފަށަލައެއްވެއެވެ. ހައިޝަމް، އައިޒަން އާއި ބައިވެރި ވީ އޭނާގެ އެކުވެރިއަށްޓަކައިއެވެ. ސިމާލުވެސް ބައިވެރިވިއެވެ. އަައިޒަންގެ ހިތަށް ކޮށްފައިވާ އަސަރު އެނގުނީކަމަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ. އިން މީހުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ދޮރު ހަލާކު ކޮށްލެވުނެވެ. ”ތިދެ މީހުން ހުރޭ ބޭރުގަ… މީހަކު އާދޭތޯ ބަލަން… އަހަރެން އެތެރެއަށް ވަންނާނަން..” އައިޒަން އަވަސްވެފައިވާ ހިތަކާއިއެކީ އޭނާގެ ދެ އެކުވެރިންނަށް އިރުޝާދު ދޭ ފަދައަކުން ބުނެފައި ގޮސް އެތެރެއަށްވަނެވެ. އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އައިޒަން ހުއްޓުން އެރީއޭނާގެ ކުރިމަތިން ފެނުނު މަންޒަރަކުންނެވެ. މި މަންޒަރު ހުވަފެނަކަށް ވާނެ ބާއޭ އައިޒަން ގެ ހިތަށް އެރީ ކިތަށް ފަހަރަކު ކަމެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ކުރިމަތިން އެފެންނަނީ ހަޤީޤަތެވެ. ކުރިމަތިން ފެންނަ މަންޒަރު ހުވަފެނަކަށް ހަދާނީވެސް ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ އައިޒަންގެ ލޮލުން ކަރުނައައީ އޭނާއަށް ނުވެސް އެނގިހުއްޓައެވެ. އައިޒަން ބަލަން ނުހުރެ އަވަހަސް ގޮސް ދުރުގައި އޮތް މެރޫން ކުލައިގެ ހެދުން ހިފައިގެން އައިސް ނިފްޝާގެ ހަށިގަނޑު ނިވާކޮށްލިއެވެ. ނަމަވެސް އައިޒަން އެންމެ ފަހަރަކު ވެސް ނިފްޝާއާ ދިމާއަށް ބަލާފަކައެއް ނެތެވެ. ހެދުން ލައްވަން ކިތަންމެ އުނދަގޫ ވިނަމަވެސް ލޯ ހުޅުވާކަށް އައިޒަން ގަސްތެއް ނުކުރެއެވެ. ހެދުން ލައްވައި ނިމުމުން ކައިރީގައި އޮތް މަޑު ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ޝޯލް ނިފްޝާގެ ބޮލުގައި އޮޅާލިއެވެ. އޭރު އައިޒަންގެ ލޮލުން ހުއްޓުމެއްނެތި ކަރުނަ އަންނަމުން ދިޔައެވެ. ފިރިހެނަކަށްވެސް ކެތް ކުރެވޭނީ ވަކިވަރަކަށެވެ. ހުރިހައި ކަމެއް ކޮށް ނިމުމުން އައިޒަންގެ އެ ކުރެހިފައިވާ އަޑުން ސިމާލު އަށާއި ހައިޝަމްއަށް ގޮވާލީ ފުލުހުންނަށް ގުޅުމަށެވެ. އަދި ވަރަށް އުނދަގުލުން ނިފްޝާގެ ހަތަރެސްފައިގައި އައްސާފައި ހުރި ވާ ތައް މޮހައިލިއެވެ....

14

ހިތް އެދުނަސް… (22)

ދެމީހުން އެތައް އިރަކު ވާހަކަ ދައްކަން ތިއްބެވެ. މިވީ ދުވަސްތަކުގައިވެސް އަނީސް ގާތު އެ ވާހަކަ ބުނާނޭ ގޮތެއް ނާޖިދު އަކަށް ނުވިސްނުނެވެ. އަނީސް ގާތު ބުނެފިނަމަ އެ ދެމެދުގައި އޮތް އެކުވެރިކަމުގެ...

22

ފުރަތަމަ ނަޒަރުން

ޢީން ފުރަތަމަ ފެނުނު ވަގުތު ވެސް އަހަރެންގެ ހިތަށް އެ ރީތިކަން ކުޅެލިއެވެ. އެ މަންޖެގެ މޫނުގައި އަލިކަން ހުރީ ސާދަވަނަަ ރޭގެ ހަނދުވަރު ފަދައިންނެވެ. ދެލޮލުގައި ހުރި ތޫނު އަސަރުން ހިތްކަތިލެވިގެން...

8

ހިތް އެދުނަސް… (21)

ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް މިހުރިހާ ދުވަހު އީނާލް ބަލާ ބޮޑު ކުރީ އެ މައިން ބަފައިންނެވެ. އޭނާ އަކީ އަދި އިހަކަށް ދުވަހު އީނާލް އަށް ފެނުނު މީހެކެވެ. އީނާލް އަށް އޭނާގެ މައިންބަފައިން...

28

ދުޢާ 38

އެންމެން ސައިބޮއެގެން އެކި ވާހަކަ ތަކުގައި ތިއްބައި އާލާ ބެލްކަންޏަށް ނިކުތީ ފޯނެއް އައުމުންނެވެ. ދެން ތިބީ ދެ ފިރިހެނުން ކަމުން ރުކާވެސް އާލައާއި އެއްބައިވެލަން ބެލްކަންޏަށް ނިކުތެވެ. “ހިނގާ މިރޭ އެއްކަލަ...

46

ދުޢާ 37

ދެތިން ގޯޅި އަޅާލުމާއެކު ދާނިޔަލްއަށް ހުރެވުނު ހިސާބު ޔަގީނާ ގާތަށް އިނގުނެވެ. ގެއާއި އަދި މާ ގާތް ނޫން ކަމުން އަދި ތަންކޮޅެއް ދުރަން ހިނގަން ޖެހޭނެކަމަށް އޭނާގެ ޒަމީރު އޭނާއަށް ވަގުތުން...

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 6
5

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 6

”ޕިސް ޕިސް ޕިސް…. އާދެ ވިއްޖެ ދޯ! މިހާރު ކޮން އިރެއް މިތާ ތިބޭތާ ނިފޫ ނައިސްގެން.. ބަނޑުހައި ވެގެން ގޮސް ހަލާކުވެއްޖެ މިހާރު… ދެންވެސް  އަންނަން ވީ ތިތާ ނުހުރެ ކާން…” ނިފްޝާ އައުމުން ނިޔާޝް ބުނެލިއެވެ. ”ނިފޫ ދޮންބެ މިއަދު އެހިން ވާހަކައެއް ނިފޫމެން ސުކޫލްގަ ވީ ކަމެއް….” ނިޔާޝް ބުނެލިއެވެ. ”ކޮން ވާހަކައެއް އަނެއްކާ؟” ނިޔާޝް އެއުޅެނީ ބުނަން ކޮން ވާހަކައެއް ބާ އޭ ނިފްޝާގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. ”ދޮންބެމެންނަށް އަނެއްކާ އިނގުނީ ހެއްޔެވެ؟ ނޫން އެހެންނެއް ނުވާނެ…” ނިފްޝާ ހިތަށް އެރިއެވެ. ނިފްޝާގެ މޫނުމަތިން ދާތިކިތައް ފާޅުވާން ނެގީ މަދު ސިކުންތު ކޮޅެކެވެ. ”މިއަދު ދޮންބެ ނަމާދުން ފައިބައިގެން ގެއަށް އައި މަގުމަތީގައި ކޮންމެވެސް ކުއްޖަކު ގޮވާފައި އެހީ ތި ނިފްޝާގެ ދޮންބެހޭ… ދެން ދޮންބެ ބުނިން އާއެކޭ… ފިރިހެން ކުއްޖެއް އެއީ.. ބުނީ މިއީ ނިފްޝާގެ ކުލާސް ކުއްޖެކޭ.. ނަމެއް ނުބުނި.. ދެން އެކި ވާހަކަތައް ދައްކާފަ ދޮންބެއަށް ދެއްކީ ފޮޓޯއެއް.. ބުނީ އެއީ ނިފްޝާއޭ… ނިފޫ ހުރީ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ކޭކު ލަވަން އެ ފޮޓޯގަ.. ދޮންބެ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބެލިން އެފޮޓޯއަށް… ނިފޫ ކޭކު ލަވަން ހުރި ފިރިހެން ކުއްޖަކީ އައިޒަން.. ދޮންބެ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދަންނަން އައިޒަން…. މިސްކިތުން ދިމާވޭ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަހަލައިން…. ދެން ދޮންބެ އެހިން އެ ކުއްޖާގާތު ތި ކޮނދުވަހަކު ނެގި ފޮޓޯއެއް ހެއްޔޭ؟ އެކުއްޖާ ބުނީ އެއީ ނިފޫގެ އުފަންދުވަހު ނެގި ފޮޓޯއެކޭ… ސުކޫލްގެ ޕްލޭ ގުރައުންޑު ގައި ކުރިކަމެކޭ ބުނީ… އެހެން ގޮސް ވަރަށް ވާހަކަ ދެއްކި… މިހާރު މާ ބޮޑަށް ހަނދާނެއްވެސް ނެތް…” ނިޔާޝް ގެ އެ ވާހަކައިން ނިފްޝާއަށް އެއީ އިހްސާންކަން ޔަޤީންވިއެވެ. އިހްސާން ނޫން ދެވަނަ މީހަކު އެކަހަލަ ކަމެއް ނުކުރާނެއެވެ. ނިޔާޝް އެ ކިޔައިދިން ވާހަކައިން ނިފްޝާ އިނީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައެވެ. އެއީ އިހްސާން އަށް އެކަހަލަ ކަމެއް ކުރަން ކެރުނީ ތީއެވެ. މިފަހަރުވެސް ނިފްޝާ ކޮޓަރިއަށް ގޮސް ވަނީ މޫޑު ކެޓުމުންނެވެ. ކާން އެޅި ބަތް ތަށިވެސް ބަހައްޓާފައިއެވެ. ނިޔާޝްގެ އެވާހަކައަށް ބަހެއްވެސް ބުނެނުލައެވެ. ”ނިޔާޝް ސާބަސް އިނގޭ…. މިއަދު އެއްކޮށް އެހުންނަނީ މޫޑު ކަޓާފައޭ މަންމަ ބުނީ.. ދެން ތި ވާހަކަ އެހެން ދުވަހަކު ވެސް ބުނެވިދާނު މިއަދު ނުބުނެ… ނުވެސް ކާ އެދިޔައީ….” ޒީނާ ނުރުހިފައި ބުނެލިއެވެ. ”ދެން އަހަރެންނަކަށް ވެސް ނޭނގޭ އެހެން ވާނެ ކަމެއް… އެކަން އޮޅުން ފިލުވައިލަން އަހަރެން މި އެހީ…. އެހެން ވާނެ ކަމެއް ކިހިނެއް އިނގޭނީ….” ނިޔާޝް ވެސް ދެރަވެލައިފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ. ***3 މަސް ފަސް*** މިއަދަކީ ލިމްޝާ އާއި ސުހެއިލުގެ ކައިވެނި އޮންނަ ދުވަހެވެ. ދެ އާއިލާއިން ވެސް އެކަން ފާހަގަ ކުރަނީ ވަރަށް ކުލަގަދަ ކޮށެވެ. ކައިވެނި އޮންނަނީ ސުހެއިލު މެން ގޭގައި ކަމުން އެންމެން ވެސް އަވަދިނެތި އުޅެމުން ދަނީ ގޭ ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އާއި ކެއްކުމުގައިއެވެ. އެއްބަޔަކު އެއްޗެހި ކޮށަމުން ދިޔައިރު އެނެއްބަޔަކު އުޅެނީ ކެއްކުމުގައިއެވެ. ޕާޓީގެ ތީމް އަކީ މެރޫން ކުލައާއި ލައިޓް ޕިންކެވެ. މުޅި މާހައުލު ޒީނަތްތެރި ކޮށްފައިވަނީ އެދެ ކުލައިންނެވެ. ތަނަށް ބަލައިލި ކޮންމެ މީހަކުވެސް ތައުރީފުގެ ބަހެއް ބުނެ ނުލައި ނުދެއެވެ. އެއީ ނިޔާޝްގެ ބުރަ މަސައްކަތެވެ. ޕާޓީ އޮންނަނީ މިރޭ އަށެއްގައި ކަމުން އެންމެން ވެސް އަވަދިނެތި އުޅެމުން އެ ދަނީ އަވަހަށް ނިމޭތޯއެވެ. ހުދު ކުލައިގެ ބޮޑު ހެދުމަކާއި ހަމަ އެކުލައިގެ ވިދާ ޝޯލްއަކާއި އެކު އަތުގައި އޮތް މެރޫން ކުލައާއި ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ މާ ބޮޑިން ލިމްޝާގެ ރީތިކަން ދުލުން ބަޔާން ކުރަން ވެސް ދަތި ވާނެއެވެ. އަދި ހެދުމުގައި ހުރި ކުދި ކުދި އެސްތަކުން އެރީތިކަން އިތުރުވެއެވެ. ކޮށްފައިވަނީ ލުއިމޭކަޕްއެކެވެ. ލިމްޝާ ފެންނަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެ ރީތިކަމަށް ތައިރީފު ކޮށްނުލައި ނުދެއެވެ. ”ދައްތާ… އަޅުގަނޑަށް ހީވޭ މިރޭ ދައްތަ ގެއްލޭނެހެން އަދި…” ނިފްޝާ ސަމާސާ ރާގަކަށް ބުނެލިއެވެ. ” ކީއްވެ ގެއްލެން ވީ…” ލިމްޝާއަށް އެ ބުނި އެއްޗެއް ނޭނގިގެން އަހައިލިއެވެ. ” ރީތިކަމުންނެއްނު… މާޝާﷲ… މިރޭ ދައްތަ ވަރަށް ރީތި..” ނިފްޝާ ބުނެލިއެވެ. ” އެހެން ދޯ… ނޭނގޭނުން… އެންމެ ދުރު ދުރުން ވިޔަ ވާހަކަ ފަށަނީ… އެނީވޭ ތެންކްސް ނިފޫ…” ލިމްޝާ އުފާވެލައިފައި ބުނެލިއެވެ. އިރުކޮޅަކުން މަންމަ އައިސް ގާޒީން އައިއްސިއޭ ބުނުމުން ދެން އަވަސްވެގަނީ ކައިވެނި ކުރާ ތަނަށްދިޔުމަށެވެ. މެރޫން ކުލައިގެ ފަޓުލޫނަކާއި ހުދު ކުލައިގެ ގަމީހެއްގެ މަތިން މެރޫން ކުލައިގެ ކޯޓެއް ލައިގެން ހުރި ސުހެއިލުގެ ރީތި ކަން އިންތިހާއެވެ. އަދި އިސްތަށިގަނޑު ސުޓައިލް ކޮށްލައިފައިވާ ގޮތުން އެ ފިރިހެން ވަންތަ ކަން އިތުރު ކޮށްދެއެވެ.  ލިމްޝާ ފެނުމުން ސުހެއިލުއަށް އެހެން ތަނެއް ބަލައިލާންވެސް ނޭނގުނެވެ. ހީވާގޮތުން ސުހެއިލު އެހުރީ ލިމްޝާ ނުފެނިގެން ކެތްމަދު ވެފައިއެވެ. ލިމްޝާއަށްވެސް ސުހެއިލު ފެނުމުން ވީ އެވަރެވެ. ގަބުވެފައި ހުރެވުނީއެވެ. ދެމީހުން ގޮސް މޭޒު ދޮށުގައި އިށީންނުމުން ކައިވެނި ފެށިގެން ދިޔައެވެ. ”އަނބި ގަބޫލުކޮށްފިން..” ސުހެއިލުގެ ދުލުން އެ ބަސް ނިކުތުމާއިއެކު ލިމްޝާއަށް ބަޔާންކުރަން ދަތި އިހުސާސްތަކެއް ކުރެވުނެވެ. ދެމަފިރިންވެސް ތިބެން ޖެހިފައިވާ ތަނަށް ގޮސް ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ނުވަނީހެން މީހުން އަންނަން ފަށައިފިއެވެ. ޕާޓީއަކީ ކުޑަ ޕާޓީއެއް ކަމުން ހަމައެކަނި އަންނަނީ އަވައްޓެރިންނާއި އާއިލާމީހުންނާއި ތިމާގެ މީހުންނާއި ރައްޓެހިންނެވެ. އާއިލާ އެންމެން ވެސް ތިބީ މެރޫން ކުލައިގެ ހެދުމާއިއެކު ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ޝޯލް އަޅައިގެންނެވެ. މެރޫން ކުލައިގެ ބަޓަފުލައި އަބާޔާއަކާއިއެކު ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ޝޯލް އެއް ބޮޑުކޮށް އަޅައިގެން ހުރި ނިފްޝާ އެހެން ދުވަސް ދުވަހާއި ތަފާތެވެ. ކަޅުހެދުން ލާ ކުއްޖަކު ކުލަ ހެދުން ލީމަ ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ރީތިކަން ވީ ދެގުނައެވެ. ހެދުމުގެ މޭމަތީގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ ފިޔާތޮށިކުލައިގެ މާގަނޑުގެ ސަބަބުން ނިފްޝާއާއި އެހެދުން ވަރަށް ގުޅެއެވެ. އެންމެންވެސް ތިބީ އެއްގޮތަކަށެވެ. ނަމަވެސް ނިފްޝާއަކީ ބަޓަފުލައި އަބާޔާ ލާ ކުއްޖެއްކަމުން ހަމައެކަނި ތަފާތީ ނިފްޝާގެ ހެދުމެވެ. ފޮޓޯ ނެގުމަށްޓަކައި އާއިލާއެންމެން ގޮސް ލިމްޝާމެން ގާތު ހުއްޓުނެވެ. ނަމަވެސް ނިފްޝާއަށް ނޭނގުނު ކަމަކީ މިރޭވެސް އޭނާއަށް މީހުންތަކެއް ޕާޓީ ތެރޭގައި ފާރަލަމުން ދިޔަކަމެވެ. ”ދަރިފުޅުމެން ދެން ދޭ ކާން… މިހާރު މީހުންވެސް މަދެއްނު…” އިނާޝާ އެހެން ބުނުމުން ލިމްޝާ ނޫނީ އިނާޝާގެ ހުރިހާ ދަރިން ކާން ދިޔައެވެ. ބަނޑުހައިވެފައި ހުރިލެއް ބޮޑު ކަމުން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. ތަށްޓަށް ކާ އެއްޗެހި އަޅަން ހުރި ނިފްޝާއަށް ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ހުރި ހަނާން ފެނުނެވެ. ލަސް ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ގޮސް ހަނާން ގާތު ނިފްޝާ ހުއްޓުނެވެ. ”ނިފޫ… ހާދަ ރީއްޗޭ މިރޭ… ކިރިޔާ ވަކި ކުރަން ވެސް އިނގުނީ..” ކައިރިއަށް އައިސް ހުއްޓުނު ނިފްޝާ ފެނުމުން ހަނާން ބުނެލިއެވެ. ”ހަނާ ވެސް ވަރަށް ރީތި މިރޭ… މާޝާﷲ…. ކީއްވެފަ މިތާ އެކަނި ތި ހުންނަނި؟؟” ނިފްޝާ ހަނާން އަށް ތައުރީފު ކޮށްލަމުން އަހައިލިއެވެ....

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 7
4

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 7

ނިފްޝާއަށް ހޭވެރިކަން ވީ އިރު އޭނާ އޮތްތަނުން ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. ޓިނުން ހަދައިފައިވާ ކުޑަ ކުޑަ ތަންކޮޅަކުއެވެ. ކަނު އަނދިރި ތަނެކެވެ. އެއްވެސް ދިރޭ މަޙްލޫގެއްގެ ހިލަމެއްނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ކުޑަ އިރު ކޮޅެއްފަހުން ދެ މީހަކު ވާހަކަ ދައްކާ އަޑު އިވުނެވެ. ނިފްޝާ އަވަހަށް އެތަނުން ތެދުވަން އުޅުނީ ގަނެފައިވާ ބިރެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ނަމަވެސް ނިފްޝާއަށް ތެދުވެވޭ ގޮތެއްނުވިއެވެ. މުޅިގައިގާ ރިއްސާތީއެވެ.އަދި  ހަތަރެސް ފައި ބަނެފައިވާތީއެވެ. އިރުކޮޅަކުން އެތަނުގެ ދޮރު ހުޅުވައިފައި ވަނީ އިސްކޮޅު ދިގު ހިކި ޒުވާނެކެވެ. އަނދިރިވުމުގެ ސަބަބުން ނިފްޝާއަށް އެމީހެއްގެ މޫނު ސާފެއްނުވިއެވެ. އެމީހާގެ ފަހަތުން ދެ އަންހެން ކުދިން ވަދެގެންއައެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކޮން ބައެއް ކަމެއް ނިފްޝާއަކަށް އެއް ގޮތަކަށްވެސް ނޭނގުނެވެ. އެ ފިރިހެން މީހާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމުން ނިފްޝާއަށް އެއީ ކާކުކަން ރަނގަޅަށް އެނގުނެވެ. ނަމަވެސް ފަހަތުގައި ހުރި އަންހެންކުދިންގެ ގޮތެއް ނޭނގުނެވެ. ނިފްޝާ އިނީ ބިރުން ތުރުތުރު އަޅައިއެވެ. އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އެމީހާ ނިފްޝާގެ ގާތަށް އައީ މިނިކާވަގެއް ފަދައިންނެވެ. ނިފްޝާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ. ފުލުހުންނަށް ވެސް މިހާރު އަންގާފިއެވެ. ނަމަވެސް ފެންނަ ގޮތެއް އަދިވެސް ނުވެއެވެ. އިނާޝާގެ ރުއިމަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއްނާދެއެވެ. ސުޖާއުވެސް އަދި ނިޔާޝްވެސް މިހާރު އިނާޝާއަށް ނަސޭހަތްދީފިއެވެ. ލިމްޝާމެން ވެސް ހުރީ ދެރަވެ ކަން ބޮޑުވެފައިއެވެ. އެއުފާވެރި ރޭ ހިތާމަވެރި ރެއަކަށް ބަދަލުވެދާނެ ކަމެއް އިނގޭނީ ފަހެ ކާކަށް ހެއްޔެވެ؟ ދުނިޔޭގައި އުޅޭއިރު ހީނުކުރާ ކަހަލަ ކަންތައްތައްވެސް ވާނެއެވެ. އެކި ކަހަލަ އިމްތިހާނުތަކާއި ކުރިމަތިވާނެއެވެ. އެ އިމްތިހާނުތަކުން ފާސް ވުމަށް ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރަންޖެއެވެ. ”އަ…އާދޭސްކޮށްފަ… އަހަރެންނަށް ތިހެން ނުހަދާ….. އަހަރެންގެ ކޮން ކުށެއް އޮތީމަތަ ތިހެން ތި ހަދަނީ….”ނިފްޝާ އާދެހާއިއެކު ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކަތަކަށް ބީރު ކަންފަތެއްދީފައި އެ ގޮތެއް ނެތް މީހާ އެ ކުރާކަމެއް ހުއްޓާ ނުލައި ކުރަމުން ދިޔައެވެ. އިންސާނިއްޔަތުގެ ކަން ފުޅެއްވެސް ނެތެވެ. އެއީވެސް ހަމަ ނިފްޝާ ކަހަލަ އިންސާނެއްވިއްޔާއެވެ. ނިފްޝާ އެވަރަށް ރޮއިފައި އާދޭސް ކުރަމުން ދިޔަ އިރުވެސް އެ ހިލައެއް ކަހަލަ ހަރު ހިތައް އެކައްޗެކޭވެސް ނާރައެވެ. ހާދަ ރަހުމުކުޑައެވެ. އެ ގޮތެއް ނެތް މީހާ އެ ކުރިކަމެއް ކޮށް ނިންމައިފައި އަނެއްކާވެސް ނިފްޝާގެ ހޭވެރިކަން ދުއްވާލިއެވެ. ދެން އެމީހާ ހިނގައިގަނީ އެޓިނުން ހަދައިފައިވާ ތަންކޮޅުގެ އެނެއް ފަރާތަށެވެ. އެއީ އޭނާއާއެކު އައި ދެ އަންހެން ކުދިންވީ އެތާކަމަށްވާތީއެވެ. ”ކޮބާ މިހާރު؟” އެ މީހާ ފެނުމުން އެތާ ހުރި އަންހެން ކުއްޖެއް ނުލަފައި ގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ. ”ވެއްޖެ އެތާ…. ހޭނައްތާލާފަ އޮންނާނީ….” އެމީހާ ބުނެލިއެވެ. ”ހަހަހަހަހ….. އޭނާއަށް ހަދަން ޖެހޭނީ އެހެން…. އަދި މާ މޮޅުމީހަކަށް ވެގެން އައިޒަންގެ ފަހަތުން ދުވެއޭ… ލަދެއް ހަޔާތެއްވެސް ނެތް އޭނާގެ ގަޔަކު…” ހަމަ އެއަންހެން ކުއްޖާ ނިފްޝާއާ ދިމާއަށް ކުދި ކިޔަމުން ދިޔައެވެ. ”އެމީހުން މިހާރު ފުލުހުންނަށް އަންގައިފި.. މިކަން ފަޅާނާރާ ގޮތަށް އުޅެން ޖެހޭނީ.. ވަރަށް ބަލައިގެން… ދެންމެ ވެސް މިމަގުން ދިޔަ ޕޮލިސް ޖިޕު….” ދެން ހުރި އަންހެން ކުއްޖާ ވަރަށް ހާސްވެފައި ބުނެލިއެވެ. ހީވާގޮތުން އެކުއްޖާ އެހުރީ ވަރަށް ބިރުގަނެފައެވެ. ”ކަމް އޯން… މިކަމެއް ނޭނގޭނެ އަހަރެމެން ތިން މީހުން ފިޔަވައި އެކަކަށްވެސް… އެނެއްކޮޅުން ނިފްޝާއެއޮތީ އޮތް ހާލު… އޭނާއަކަށް ނުބުނެވޭނެ މީހެއް ކައިރިއަކު އެއްޗެކޭ… އަހަރެން މިކަން ހުއްޓާނީ ނިފްޝާގެ ވަސް ވެސް މުޅި ދުނިޔެއިން ފޮހެލައިފަ… އޭނާގެ ސަބަބުން އަހަރެންނަށް އެންމެން މަލާމާތް ކުރީ… އެކަމުގެ ބަދަލު އަހަރެން ދޭނަން….” އެމީހާގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަމުން އެންމެ ފަހު ޖުމުލަ ބުނެލީ ދަތްތައް ފިއްތާލައިފައިއެވެ. އިންސާނަކަށް އެހެން ހަދަން ކެރޭނީ ހާދަ ހިތަވަރެއް ހުރުމުންނެވެ. އެއްވެސް ކުށެއް ނެތް އިންސާނެއްގެ އިއްފަތްތެރިކަން ވެއްޔާ މޮޑެލީ އެ އިންސާނުންގެ ސިފައިގައި ތިބި ޖަނަވާރުންނެވެ. ”އައިޒަން…އައިޒަން.. ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެއް ބުނަން މިއައީ…” ސިމާލު ނިދައިފައި އޮތް އައިޒަންއަށް ގޮވަމުން ބުނެލިއެވެ. އޭނާ އަދިވެސް ތެދުވާ ހިޔާލެއް ނުކުރެވެ. ރޭގައި ނުނިދައި އުޅުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ލޮލަށް ނިދި އަންނަނީ ތިޔަހެންނެއް ނޫނެވެ. ”އައިޒަން… ނިފްޝާ ގެއްލިގެން ހޯދައިބަ…” ސިމާލު ދެން ބުނި ވާހަކައިން އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އައިޒަން ހުރީ ކޮޅަށެވެ. މިހާރު އެ މޫނު މަތިން ނީދީގެ އަސަރު ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއް ތެރޭގައި އެމޫނުމަތިން ފެންނަން ހުރީ ހާސް ކަމާއި ހިތާމަވެރިކަމެވެ. ” ކޮން އިރަކު ގެއްލުނީ؟؟” އައިޒަންގެ އަޑުނެވެސް އޭނާއަށް ކޮށްފައިވާ އަސަރު ފާޅުވާން ހުއްޓެވެ. ”ރޭގަ ޕާޓިގައި.. މީހުން އެވާހަކަ އެކި ގޮތް ގޮތައް ކިޔާއެބަ… ބައެއް މީހުން ކިޔާއެބަ ނިފްޝާ ރޭގަ ޕާޓީ ތެރެއިން ހަނާން އާއިއެކީ ހުރިތަން ފެނުނޭ… ނޭނގެ ދެން ކިހިނެއް ކަމެއް ވީ…” ސިމާލުވެސް އޭނާއަށް އިނގޭ އެއްޗެއް އައިޒަންއަށް ކިޔައިދެމުން ދިޔައެވެ. ”ނޫން ނުވާނެ އެހެންނެއް…. ނިޝްއެއް ނުގެއްލޭނެ…..” އައިޒަން ނިޝް އޭ ބުނެލި ގޮތުން ސިމާލު ގެ ހީ ޔަގީނަކަށްވިއެވެ. ”އައިޒަން ނިފްޝާދެކެ ލައިކް ވޭދޯ؟” ސިމާލު އެކަން ބޮޑަށް ޔަގީން ކުރަން އަނެއްކާވެސް ސުވާލެއްކުރިއެވެ. ” އާން ވަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް.. އަހަރެންނަށް ނިފްޝާ ފެނުނު ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް އަހަރެންގެ ހިތުގައި އެ ސޫރަ ކުރެހުނު.. އޭނާގެ ކޮންމެ ހަރަކާތެއް އަހަރެންނަށް ޝައުގުވެރިކަމާއިއެކު ބެލޭ… އަހަރެން ނިޝް ހޯދާނަން…” އައިޒަން ބޭއިޙްތިޔާރުގައި އޭނާގެ ހިތުގެ ހާލަތު ސިމާލުއަށް ކިޔާދެވުނެވެ. އޭނާއަށް ކޮށްފައިވާ އަސަރަކުންވެސް ވެދަނެއެވެ. ”އަހަރެމެން ކާރީ ނުވެސް ބުނެލަ… ކުރިން ބުނިނަމަ ތިކަން ކޮށްދިނީމުސް…. މަށަށް ކުރިން ވެސް ހީވިއޭ އައިޒަން ނިފްޝާދެކެ ލައިކް ވާހެން…” ހައިޝަމް ލާނެއް ގޮތަކަށް އެހެން ބުނެލިއިރު ސިމާލުއާއި އައިޒަން ފަހަތަށް އެބުރިލީ ސިއްސައިގެން ގޮހެވެ. ދެމީހުން ވާހަކައިގައި ތިބިއިރު އެތަނަށް ހައިޝަމް އާއި ކަން ވެސް ނޭނގުނީއެވެ. ދެން މިޖެހުނީ ކަންތަކާއޭ އައިޒަންގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. ” ދެންވެސް ހިނގާބަލަ ނިޝް ހޯދަން ދާން…” އައިޒަން އަވަހަށް ނިފްޝާ ހޯދަން ދާން ބުނެލިއެވެ. މީހަކު ލޯބި ވާމީހަކަށް ކަމެއްވާތަން ދެކެން ބަލަން ހުންނާނީ ފަހެ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ ނިފްޝާއަށް ކަމެއް ނުވުމަށް އެދި އައިޒަން ދިޔައީ ހިތާހިތުން މާތްﷲއަށް ދުޢާ ކުރަމުންނެވެ. ނިފްޝާއަށް ހޭވެރިކަން ވީއިރު އޭނާ ލައިގެން ހުރި ހެދުމެއް ގަޔަކުނެތެވެ. މާދުރަށް އޮތީ ހެދުން އެއްލައިލާފައިއެވެ. ނިފްޝާގެ ދިގު ފަން އިސްތަށިގަނޑުވެސް އޮތީ ރޫޅައިލާފައިއެވެ. ގެންފައިވާ ބިރާއެކުން ތުރުތުރު އަޅަމުން ދިޔަ އަތުން ނިފްޝާބެލީ އޭނާގެ ހެދުން އަތުގައި ޖެހޭތޯއެވެ. ނަމަވެސް ހެދުން އޮތްލެއް ދުރުކަމުން އަތުގައި ޖެހޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. ނިފްޝާގެ މައިންބަފައިންގެ މަތިން ހަނދާން ވުމުން އަޑުން އަޑުނަގައި ރޯން ފެށުނެވެ. އަދި ހިތާހިތުން މާތްﷲއަށް ދުއާދެންނެވީ އެނާ މިކަމުން ސަލާމަތްކުރެއްވުމަށް އެދިއެވެ. މާތްﷲއަށް އޭނާ ދުވަހަކުވެސް ހިތްވަރު އެލުވައެއް ނުލާނެއެވެ. އަބަދުވެސް މާތްﷲއަށް ދުޢާ ދެންނެވުން މަތީ ހުންނާނެއެވެ. އެކަލާނގެއީ އެންމެހައި މީސްތަކުންނަށް ހެޔޮގޮތް މެދުވެރި ކުރައްވާ އިލާހެވެ. ދެރަގޮތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ އެކަމުންވެސް ސަލާމަތް ކޮށްދެނީ ހަމަ އެއިލާހެވެ. ނިފްޝާއަބަދުވެސް އެކަން ގަބޫލުކުރެއެވެ. ”މިހާރު އޮންނާނީ ހޭ އަރައިފަ ކަންނޭގެ… އަންނާނަން..” ނިފްޝާއަށް މީހަކު ވާހަކަ ދެއްކީ އަޑު އިވުނެވެ. އަދި އެމީހާ އެބުނި އެއްޗެއް އިނގުމުން އެނާ އަވަހަށް ބެލީ ކުރިން އޮތްގޮތަށް އޮންނާށެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ހަދާންވީ އޭނާގެ ގައިގައި ހެދުމެއްވެސް ނެތްކަމެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަން ހަނދާން ނައްތާލުމަށްފަހު އެމީހާވަނުމުގެ ކުރިން އޮއްތީ އެނާ ހޭލާ އޮވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ ވަކިތަކުން ސަލާމަތް ނުވާނެކަން އިނގުމުންނެވެ. އެމީހާ އައިސް ނިފްޝާގެ މޫނުގައި ފިރުމަންފެށިއެވެ. ނަމަވެސް ނިފްޝާ ގުޑިވެސް ނުލައި އޮތީ ހާދަ ހިތްވަރެއް ކޮށްލާފައިއެވެ. އިރުކޮޅަކުން އެތަނަށް ވަތް ދެ އަންހެން ކުދިންނަށް އިޝާރާއްކޮށްލަމުން އެމިހާ ބުނެލީ އަދިވެސް ހޭ ނާރާކަމެވެ. އެމީހާއަށް ނޭނގުނު ކަމަކީ ނިފްޝާއޮތީ ހޭ އަރައިފައިކަމެވެ. އަދި އެމީހުންނަށް ނޭނގޭނެހެން ނިފްޝާ ލޯހަނި ކޮށްލައިފައި ބަލައިލިއެވެ. ނިފްޝާއަށް ސިހުން ގެނުވީ ކުރިމަތީގައި ހުރި ތިން މީހުންފެނިފައެވެ. އެމީހުން ކުރިން މޫނުމަތީގައި އަޅާފައި ހުންނަ މާސްކު ނާޅާ ހުރުމުން ނިފްޝާއަށް އެމީހުން ފެންނަ ގޮތްވީއެވެ. އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި އެހުރީ އިހްސާން ނޫން ދެވަނަ މީހެއްނޫނެވެ. އަދި އޭނާގެ ފަހަތުގައި އެހުރީ ނިފްޝާގެ އެންމެ ގާތް ދެ ރަހްމަތްތެރިން ކަމުގައިވާ ހަނާން އާއި ޝާނާއެވެ. ނިފްޝާގެ ދެ ރަހްމަތްތެރިން ފެނުމުން އޮތްތަނުން ތެދުވެވުނީ ވީ އުފަލެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. ”ހަނާ… ޝާނާ… އަހަރެން ސަލާމަތްކޮށްދީ މިތަނުން… އާދެސްކޮށްފައި…” ނިފްޝާގެ އަޑަށް އެތާތިބި ތިން މީހުންވެސް ބަލައިލިއެވެ. ހަނާން އާއި ޝާނާ ފަހަތަށް އެބުރިލިގޮތުން އެ މީހުންވެސް އެތިބީ އިހްސާންއާއި އެކީކަން ނިފްޝާއަށް ވިސްނުނެވެ. އެންމެ ގާތް ދެ ރަހްމަތްތެރިން އެހެން ހަދާފާނެއެކޭ ވެސް ނިފްޝާގެ ހިތަށް ކުޑަކޮށްވެސް ނާރައެވެ. ނިފްޝާ ސަލާމަތްވާނެކަމަށް ދިއްލުނު ހުޅުކޮޅު ވެސް ނިވުނީއެވެ. ވިސްނުމެއްގައި އިން ނިފްޝާއަށް ހޭވެރިކަން ވީ ދޮރެއް ލެއްޕުނު އަޑަށެވެ. ނިފްޝާ މުޅިތަން ބަަލައިލިއިރު އޭނާއާއި އިހްސާން ނޫން އިތުރު މީހަކު އެތާކުނެތެވެ. ”އަހަރެންނަށް ފެން ފޮދެއް ދީބަލަ…” ނިފްޝާ ތުރުތުރު އަޅަމުން ބުނެލި ޖުމްލައާއިއެކު އިހްސާން އެތަނުން ދާން ހިނގައިގަނެވެ. ނިފްޝާ ކަރު ހިތްކާ ގަނެފައިވާ މިންވަރު ވަޒަން ކޮށްލެވުނީ ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. އޭގެ މިނެޓެއް ފަހުން އިހްސާން އައީ ތަށީގެ ކިރިޔާ ފޫ ފޮރުވޭ ވަރަށް ތަށްޓަކަށް ފެން އަޅައިގެންނެވެ. ނިފްޝާއަށް އެ ދިނުމުން އެއްވެސް ޝާކުވާއަކައި ނުލާ އެ ބޯލިއެވެ. އޭނާއަށް ލިބުނު ކުޑަ ފެން ފޮދާާ މެދުވެސް މާތްﷲ އަށް ހަމްދުކުރިއެވެ. ދެން އިހްސާން އައިސް ނިފްޝާގެ ގައި...