Category: އެހެނިހެން

5

ހާސާ

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ނޭވާގައި ކުއްލި ބަރުކަމެއް ފެތުރުވި ގެންނުވި އެވެ. ކޮންފަދަ އިޝާރާތެއް ކަމެއް ނުދަނެ ހުއްޓެވެ. މަޑު ހިނގުމެއްގައި މަގުގެ މެދުން ހަރަކާތް ކުރެވެމުން ގެންދެވުނެވެ. އަތްދަބަސް އެއް ފަޅިއެއްގައި ލެގިފައެވެ. ބެލެވެމުން ދިޔައީ...

54

އެ ސިއްރު… 1

އޮއްސެމުން ދިޔަ އިރުގެ ކުލަތަކުން މުޅި ޖައްވު ރަންގު ކުރަމުން ދިޔައެވެ. ކާޅާއި ކޮވެލީގެ އަޑު ހިނދެއް ހިނދަކަށް ދިޔައީ މަޑުވަމުންނެވެ. ހަމަ އެފަދައިން ރަށުގެ މަގުތައް މަތިން ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅޭ މީހުންވެސް ގެއްލި ހުސް ވަމުން ދިޔައެވެ. ތާރު އެޅި އެ މަގުތަކުގެ ދެ ފަރާތުގައިވާ ފެހިކަން ގަދަ ގަސްތަކުން އެ ހަމަހިމޭން މާހައުލަށް ދިރުން ގެނެސްދީފައިވާ ފަދަ އެވެ. ކޮޓަރީގެ ލޯގަނޑު ކުރިމަތީ އަހަރެން ހުރީ ހައިރާން ވެފައި ލޯގަނޑުން ފެންނަމުން ދިޔަ އަހަރެންގެ ސޫރައަށް ބަލަހައްޓައިގެން ނެވެ. އަހަރެން ހައިރާން ވީ ލޯގަނޑުން ފެންނަ އަހަރެންގެ ސިފަ ފެނިފައެއް ނޫނެވެ. އެއީ ހަމަ އަހަރެންގެ ސިފަ އެވެ. އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން ހައިރާން ވީ އަހަރެންގެ ބުރަކަށީގައި ދެ ފަރާތުގައި ކަޅުރަތް ކުލައިން ދެ އިންޗީގެ ދިގުމިނަށް ދެމިފައި އިން ރޮނގު ފެނިފައެވެ. ނޫނެކެވެ. އެއީ ރޮނގެއް ނޫނެވެ. ފާޑެއްގެ ލަފެކެވެ. ނަމަވެސް މިއިން ދުވަހަކު މި ލަފު އަހަރެންގެ ބުރަކަށީގައި އިން ތަނެއް ނުދެކެމެވެ. މަޑު މަޑުން އެ ތަނުގައި އަތް ހާކާލީ އެތަން ހިރުވާލުމުން ނެވެ. އެތަނުގައި އިނގިލި ކުރި ޖެހުމާއި އެކު ހީވީ ބުރަކަށީގައި ދިރޭ އެއްޗެއް ދުވެލި ހެންނެވެ. ކަރު ފަޅައިގެން ދާހާ ބާރަށް ހަޅޭއްލަވައި ގަނެވުނީ އިހުސާސް ކުރެވުނު ދިލަ ތަދުން ނެވެ. ހުރި ތަނަށް ތިރިވެވުނީ އެ ތަދަށް ކެތް ކުރަން ދަތި ވުމުން ނެވެ. ” ދަރިފުޅާ! ދަރިފުޅާ! ޖަޒްލީ… ” ދޮރުގައި ތަޅައިގަތް އަޑާއި އެކު މަންމަގެ ކަންބޮޑުވުން އެކުލެވިފައިވާ އަޑުން އަހަރެންނަށް ގޮވާލި އަޑު އިވުމުން ދެ ލޯ މަރާ ތަގުޅި ކޮށްލަމުން ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލީ އެ ތަދަށް ކުޑަ ނަމަވެސް ލުޔެއް ލިބޭތޯ އެވެ. ކުއްލިއަކަށް އެ ތަދު އެއްކޮށް ކެނޑިގެން ދިއުމުން ހައިރާންވި ނަމަވެސް މާ ބޮޑަށް އަޅައި ނުލާ އަހަރެން އަވަސްވެގަތީ ދޮރު ހުޅުވުމަށެވެ. ހެދުމުގެ ޒިބު އަޅުވާލުމަށްފަހު އިންތަނުން ތެދުވެ އަވަސް ހިނގުމެއްގައި ގޮސް ދޮރުހުޅުވާލުމާއި އެކު އެތެރެއަށް ދެމިގަތް މަންމަގެ މޫނުމަތިން ހާސްވެ ކަންބޮޑުވެފައިވާ ވަރު އިނގެ އެވެ....

85

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 35

މިންހާގެ ރީތި ސޫރަ ފެނުމާއެކު އިއާންގެ ހިތުގައިވި ޖަޒުބާތުތައް އުތުރި އަރަން ފެށިއެވެ. އެހިތް އުފަލުން ނަށަންފެށިއެވެ. އެވަގުތުކޮޅަށް ނިމުމެއް ނާންނާނެ ނަމައޭ އިއާންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. އަބަދުވެސް އެހިތްގައިމު ސޫރައަށް ބަލަން ހުރެވޭނެ...

54

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 34

ވަށާއިގެންވި މާހައުލަށް މާބޮޑު ސަމާލުކަމެެއް ނުދީ އެޒުވާނާ އެއާޕޯޓުން ނިކުތެވެ. އެއާޕޯޓުން ނިކުމެ މަގުގެ އެއްފަރާތުގައި މަޑުކޮށްލީ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. މާގިނައިރެއްނުވަނީސް ކަޅު ކުލައިގެ ޕްރައިވެޓް ކާރެއް އައިސް މަޑުކޮށްލިއެވެ. ”އާން…...

8

ވަދާޢުގެ އާމީން

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍އުންމީދަކީ ގެނުވާ ބަދުނަސީބެކެވެ. ދެ މަލެއް އެކުވެ ފޮޅުވި މައު އަތްދަށުން ކެހިގަނތްފި އެވެ. މޫސުން ޚަބަރެއް ފައުޅުކުރުވި ފަދަ އެވެ. ޚިޔާލާތުތަކާއި މުސްތަޤުބަލުތަކާމެދު އެވެ. ނަމަވެސް ހިއްސުތައް މައުޖޫދުވެރިއެއް ނޫނެވެ. ކުރިމަގުގެ...

72

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 33

” ކާކު… ކާކުތަ ހަތް އަހަރު ފަހުން ފެނުނީ… ” ސުވާލުން ފުރިގެންވީ ރާގެއްގައި އީލާފްއަށް ބުނެލެވުނެވެ. ” މިންހާ ” އެވަގުތު އަލޫފް އިސްއުފުލާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ” ވަޓް… ” ކުއްލިއަކަށް...

37

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 32

އައި ރުޅީގައި ހިތަށް އައިހާ އެއްޗެއް ކިޔާލުމަށްފަހު އަޝްރާ ކެބިންއިން ނުކުތުމަށް ހިނގައިގަތެވެ. އެހެނަސް އެވަގުތު ނާއިލް އަވަސް ހަރަކާތަކާއެކު އަޝްރާގެ އަތުގައި ހިފާ އޭނަގެ ދެއަތުގެ ތެރެއަށް ގެނެސް ހައްޔަރުކޮށްލިއެވެ. ނާއިލްގެ...

4

ބީރައްޓެހިކަން

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ބޭބެވީ ބޭރުތެރޭގައެވެ. އެކުވެރިންނާއެކު އެވެ. މަންމަ އާއި ބައްޕަ ވަޒީފާގެ ބުރަައިގައެވެ. ވަލާ, އޭނާގެ އާންމު ތަންހާވެރިކަމުގެ ތެރޭ ޓީވީ ބެލުމުގައެވެ. އިސްކޫލުން އާދެވުމާއެކުހެން, ހަވީރާހަމައަށް ހިއްސުތައް ދޫކޮށްލެވިފައިވަނީ އެކަމަކަށެވެ. އެއްވެސް ޤަވާއިދެއް...

5

މުދައްރިސުންނަކީ މުހިއްމުބައެކެވެ .

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ޤައުމު އުޖާލާވެ ކުރިއަރައިގެންދާނީ އެޤައުމެއްގައި ތަޢުލީމީ ޒުވާނުން އުފެދިގެންނެވެ. ހަރުދަނާ އީމާނަކާއި ނުގުޑާފަދަ އަޒުމެއް އުފެދިފައިވާ ޒުވާނުން އެޤައުމެއްގައި އުފެދިގެންނެވެ. މުދައްރިސުންނަކީ ޤައުމު ބިނާކުރުމުގެ މޭސްތިރިންނެވެ. ޤައުމަށްބޭނުންވާ ޒުވާނުން ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެންމެ...

66

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 31

ހޮސްޕިޓަލުގެ ދޮރުމައްޗަށް ޓެކްސީ ހުއްޓުމާއެކު ޑްރައިވަރަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ހޮސްޕިޓަލަށް ވަންނަން އުޅުނު މިންހާގެ ފިޔަވަޅުތައް ހުއްޓުނީ ފެނުނު މަންޒަރަކުންނެވެ. އެވަގުތު ސައިކަލުގައި އައިސް މަޑުކޮށްލި އަލޫފްގެ ނަޒަރުވެސް އޭނައަށް ބަލަހައްޓާއިގެން ހުރި...

2

އެހަނދާން…

  (މިވާހަކަ އަކީ ސުނާމީ ކާރިސާގައި ދިމާވި ޙާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ލިޔެފައިވާ ޚިޔާލީ ވާހަކައެކެެވެ) އާދައިގެ މަތިން މިއަދުވެސް ޞޮބީޙާ ފަތިޙު ހޭލައިގެން ފަތިސް ނަމާދުކޮށްގެން ބަދިގޭގައި އަވަދިނެތި ސައިހެދުމުގެ މަސައްކަތާއިގެން ކުރިއަށްދިޔައެވެ....

45

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 30

އަޝްރާ ދިޔުމާއެކު މިންހާ އެއްޗެހި ބަދަލުކޮށްލައިގެން އައިސް ނިދަން  އޮށޯތެވެ. މާދަމާއަކީ ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހަށް ވުމާއެކު ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ވަރަށް ފުރިހަމަވާން ބޭނުމެވެ. ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ރަނގަޅަށް ދާނެކަމުގެ އުއްމީދުގައި...

8

ނަފުސީ އެދުން

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍އެއީ ހޮނިހިރު ދުވަހެކެވެ. އަާދައިގެ ދުވަހެކެވެ. އިސްކޫލު ބަންދު ދުވަހެއްކަމުން ފިހާރަކޮށްލުމަށް ބޭރުތެރެއަށް ނުކުތީމެވެ. މަންމައާއެކު އެވެ. ‘ބަލަައިބަލަ މިހަރަ ރީތި ފޮތިގަނޑަކަށް. ވަރަށް ގުޅޭނެ ހިޝާ އަށް. ގަންނާނަންތަ?’ މަންމަ އެ...

4

ސީދާ މަގައް ނުދިޔާމަ… ޓުރެއިލަރ….

ރާއިފާ:[ރާއީ]ރަޝީދާގެ ދަރި… ރާންގެ ލޯބިވެރިޔާ އުމުރުން 18އަހަރު… އެލީޝާގެ އެކުވެރިޔާ… ރާޝިިދު ރާއިފާގެ ބައްޕަ އެލީޝާ:{އެލީ} އާތިފާގެ ދަރި… އާނިޝްގެ ލޯބިވެރިޔާ…އުމުރުން 18 އަހަރު.. ރާއިފާގެ އެކުވެރިޔާާ..ބައްޕަ އަހުމަދު… އާނިޝް:[އާން] އަޒީމާގެ ދަރި….....

55

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 29

މިންހާގެ އެފެނިލުމާއެކު އެޒުވާނާގެ ހިތާއި ސިކުނޑި ހިޞާރުކޮށްފައި ވަނީ މިންހާގެ ތަސްވީރުތަކުންނެވެ. މިރޭގެ ނިދިވެސް ވަނީ އޭނަ އާ އެތައް ހާސް މޭލެެއް ދުރުގައެވެ. ލޯ މަރާލާއިރަށް ސިފަވަނީ މިންހާގެ ހިތްގައިމު ސޫރައެވެ....