Category: އެހެނިހެން

30

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 20

އެންމެ ފަހުން އީނާޝް އެކަމާ ނުވިސްނާ ކުޑަވަގުތުކޮޅަކަށް ނިދާލަން ވަނެވެ. އޭރު މެންދަމުން އަލިވެ ފަހެއް ޖަހަނީއެވެ. ޗެކިން ހަމަޖެހިފައި އިނީ ހެނދުނު ހަތެއް ޖަހާއިރުއެވެ. ****** މާލޭގެ އުސް އިމާރާތްތަކާއި ފެހިކަން...

12

ލޯބީގެ ނަސީބު…8…

ދޮރު ހުޅުވާލީ ހަސަނެވެ. ” ވަ ދޭ އެތެރެއަށް”. ހަސަނު މުނާ މެންނަށް އެތެރެއަށްް ވަންނަން ގޮވިއެވެ ***********   މުނާ ހުރީ ހައިރާންް ވެފައެވެ. އެއީ މުނާ  ދު ވަހަކުވެސް ޝައިމް...

15

ވީމޭ ތިޔަ އިންތިޒާރުގައި..5

ހިނގަމުން ފާލަމާ ހިސާބަށް އާދުވުނު ރިޔާޝަށް ލޯންޗަށް އެރި ރަޔާ ފެނުނެވެ. ނަމަވެސް އޭނަ ރަޔާ ހުއްޓުވާކަށް ނޫޅުނެވެ. އެފަދަ ހިތްވަރެއްވެސް ރިޔާޝްގެ އެވަގުތު ނެތުމުންނެވެ. މުޅި އެރޭ ރިޔާޝް ހޭދަކުރީ ރަޔާއާ...

24

ނާއިންސާފް 34

“ލުވެއިޒް!” ލިބުނު ސިހުމާއި އެކު ސިކުނޑި ހުއްޓުނު ކަހަލައެވެ. ފެނުނު މަންޟަރު ޤަބޫލުކުރަން ހިތް ނޭދޭތީއެވެ. ވެދާނެ ކަމެއްކަމަށް ޚިޔާލަށް ދުވަހަކު އައި ކަމަަކަށް ނުވާތީއެވެ. މީހެއް ލައްގާފައި އޮތީއެއް ނޫނެވެ. ލައްގުވާފައި...

31

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 19

އެންމެންވެސް ތައްޔާރު ވެގެން ނުކުތުމާއިއެކު ދެން މިސްރަބު ޖެހީ ޕެޓްރޯނަސް ޓަވާރ އަށް ދިޔުމަށެވެ. ޒިރާންވެސް ހުރި އެތަނަށް ދާހިތުން ކެތް މަދުވެފައިއެވެ. އެތަނަށް ގޮސްފައި ކައިޒީން ހުއްޓާނުލައި ނަގަމުން ދިޔަ އެއްޗަކީ...

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެކެވެ. – 7
5

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެކެވެ. – 7

ކާރުގެ އެންމެ ފަހަތު ސީޓުގައި ތިބީ ތަމަންނާއާއި ވިލްދާނެއެވެ. ދުއްވަން އިނީ ގައިޝާންއެވެ. ހުއްޓާ ނުލާ ވާހަކަ ދައްކަން އިނީ ޖައިލާއެވެ. ޖައިލާގެ ބޭކާރު ވާހަކަތަކަށް ހޫން އަޅުވަމުން ތަމަންނާގެ ކުޑަ އިނގިލި ވިލްދާންގެ އިނގިލީގައި އޮޅާލިއެވެ. އެއްޗެއް ނުބުނިކަމުގައި ވިޔަސް އޭނާގެ އެ ހަރަކާތުން ވިލްދާންގެ ހިތަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބުނެއެވެ. ތަމަންނާ އޭނާޔާއި ދިމާލަށް ބަލާނުލިޔަސް ވާހަކަ ނުދެއްކިޔަސް އެ ވަގުތު ވިލްދާންގެ ހިތަށް ފޯރުވީ ބަޔާންނުކުރެވޭ ފަދަ އިހްސާސެކެވެ. ކާރުގެ އޭސީންނާއި ތަމަންނާގެ ކުޑަަ އިނގިލިން ލިބެމުންދިޔަ އަރާމުން އޭނާގެ ލޯ ދިޔައީީ މެރެމުންނެވެ. ދުރު ހަނދާނެއް ސިކުނޑީގައި ކުޅެވެމުން ދިޔައެވެ. ފެންނަނީ ކުޑަ ކުއްޖެކެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ބޯ އޮތީ ފެންގަނޑެއްގެ އަޑީގައިއެވެ. ނޭވާ ނުލެވިގެން އެކުއްޖާ މަރަށް ތެޅެނީއެވެ....

24

ވީމޭ ތިޔަ އިންތިޒާރުގައި..4

ކައި ނިންމައިފައި ގޮސް ކާރަށް އެރިއިރުވެސް ރިޔާޝްގެ ތެޅެމުންދިޔަ ހިތަށް ލުޔެއް ނުލިބެއެވެ. ހިތަށް އަރަމުންދިޔައީ ރަޔާ އޭނާއާ ދޭތެރޭ ދެކޭނެ ގޮތެކެވެ. އެ ލޯތްބަށް އޭނާ ފުރަގަސް ދެމުންދާއިރުވެސް އޭނާ ކުރިމަތީ...

10

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ 13

“ސޮރީ… ބަލާނުލާ އާދެވުނީމަ ވީ ގޮތް… އަހަރެންގެ މިސްޓޭކް…” ކޮންމެވެސް ތަނަކުން އިވިފައިވާ އަޑެއްހެން އަހަންނަށް ހީވިއެވެ. ފޯނުން ނަޒަރު ވަކިކޮށްލަމުން، އިސްއުފުލާ އެމޫނަށް ބަލާލެވުނެވެ. ސާފުކޮށް އެމީހެއްގެ މޫނު ފެނުނު ނަމަވެސް،...

33

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 18

”އަހަރެން ގަސްދުގައި ކުރި ކަމެއް ނޫން އެއީކީ..” ކާރުގެ ޑްރައިވަރު އިސްދަށަށް ޖަހައިލައިގެން އިނެ ފުލުހުންގެ ކުރިމަތީގައި ބުނެލިއެވެ. ”އަހަރެން ދިޔައީ މީހުންތައް އެހެން ނުދަނީ ހެން އަވަހަށް ދާން.. އެކަމަކު ކުއްލިއަކަށް...

6

އައިނާ 7 (ހަތްވަނަބައި)

އައިނާ އާއި ދިމާ ނުކުރެވުނު ‘ނަމަ’ އެވެ. ނަމަވެސް، ‘ނަމަ’ އަކުން ކެއްކޭނެ ރިހައެއްނޯންނާނެކަން ރީމާ ދަނެއެވެ. *********** އަޝްހާމެން ކާރަށް އެރުމުން ރީމާ އެކަނި ހިނގާލާފައި ދިޔައެވެ. އެހެންނާ މަގުމަތިން ފިރިހެން...

25

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 17

ޒިރާން ހެނދުނު ގަޑީގައި ފަޒީލް އާއި އެކު ފިހާރައަށް ދާން ނުކުންނަން އެއުޅެނީ ފިހާރައަށް ބޭނުންވާނެ ބައެއް ސާމާނު ގަންނާށެވެ. ޒިރާން އާއި ފަޒީލް ބޭރަށް ނުކުމެ އިރުކޮޅެއްވީ ފަހުން މުޅި ގޭތެރެ...

24

ނާއިންސާފް 33

“ކޮބާ ލުވެއިޒް…” އަހަރެން އަހާލީމެވެ. އާންމުކޮށް މިދެމީހުން އެއްތަނަކު ތިބެންޏާ ބޮޑީ ގަރޑަކަށް ލުވެއިޒް ނުހުރެ ނުދާނެއެވެ. “ކޮންފެރެންސަކަށް ދިޔަގޮތަށް އަދި ނާދެ..” އެލީނާ ޖަވާބު ދީ ނިމުންތަނާހެން ޓީވީއިން ކުއްލި ޚަބަރެއް...

11

ރަސްމީ ގަޑި – 5

ރަހްމާ އޮފީހަށް އާދެވުނުއިރު ބަނޑުހައިވެގެން ދެފައި ތުރުތުރުއަޅަނީއެވެ. ހެނދުނު ކެއީ ބަދަން ކޮޅެއް އެކަންޏެވެ. ލިފްޓް ތެރޭގައި އިން ލޯގަނޑުން ވެނީލާ ކުލައިގެ ހެދުމަކާއި ގަދަ މުށިކުލައިގެ ބުރުގާއެއް އަޅައިގެން ހުރި އަހަރެންގެ...

4

އައިނާ 6 (ހަވަނަބައި)

އަޝްހާ ގޮސް ގެއެއް ވަތްއިރު މަންމަ އާއި ބައްޕަ، މާމަ ކައިރީގައި ވަރަށް ހެވިފައި ހުރެ ވާހަކަ ދަށްކާތަން ފެނުނެވެ. “މަންމާ، ބައްޕާ، މާމާ، ކިހިނެތްވީ؟” އިވުނު ޚަބަރަކުން އަޝްހާއަށް ޝޮކެއްގެ އިތުރުން...

26

ވީމޭ ތިޔަ އިންތިޒާރުގައި..3

ހިތުގައި އެޅިފައިވި ކޫރުންތަކަށް ލުއިކަމެއް ލިބޭތޯ ރިޔާޝް ހުރީ ބެލްކަނީގައެވެ. އޭނާގެ ހިތުގައި ވިކަމުން ދިޔައީ ރަޔާގެ ހިޔާލުތަކެވެ. ޖެހިލައި ވައިރޯޅިތަކުން އޭނާގެ އިސްތަށިގަނޑުވަނީ ހޭވިފައެވެ. ނިދިވެސް އޭނާއާ ރުޅިހަދާލައިފައި ވަނީ މާދުރަށް...

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް – 6
5

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް – 6

ތަމަންނާއާއި ފާރަލާތާ މިވޭތުވެދިޔަ ފަނަރަ މިނިޓު ތެރޭގައި އިނގިގެން ދިޔަކަމަކީ އޭނާ ބިރުގެންފައި ހުރިވަރެވެ. އޭނާ ނޭނގޭ ހިތާމައަކާއި ކުރިމަތިލާކަމެވެ. ދެކޮޅަށް ބޯ ހޫރުވަމުން ކުށެއް ކުރި މުޖުރިމެއް އުޅޭ ފަދައިން އޭނާ...