Category: އެހެނިހެން

7

ވާނަމޭ އުމުރަށް އެކީ ޖާނާ ( 4 ވަނަ ބައި )

އަސުރަށްފަހު ޢަޒީޒް ދިޔައީ ހަވީރުއޮތް ޢީދު ހަރަކާތްތައް ބަލާލުމަށެވެ. ރަށްފުށުގެ މާޙައުލަކީ އޭނާއަށް ވަރަށް ކަމުދާ މާޙައުލެކެވެ. ނަމަވެސް އެތާނގައި އޭނާއަށް މާގިނަ ވަގުތަކު ހުރެވުނު ކަމަކަށް ނުވިއެވެ. އޭނާ މިރަށަށް އައީ...

ލީން 1…
20

ލީން 1…

ތަރިތައް ފިޔަޖަހަމުން ދިޔައިރު ހަނދުގެ ވާޖިބު އަދާކުރަމުން ދިޔައީ އެންމެ ފުރިހަމައަށެވެ. މޫދުގެެ ނަލަނަލަ އޮއެވަރު މައްޗަށް ހަނދުވަރު ދީފައި އޮތް މަންޒަރު ވީ އަހަރެންގެ ހިތް ހަމަ ޖެހުމަކަށެވެ. ނިދީގެ ޝިކާރައަކަށް...

15

އެންމެ ހިނިތުންވުމަކަށް 02

” އެހެންވެއޭ އަހަރެން މިބުނީ އަހަންނަކަށް ނޭންގެޔޭ އުލްވީއަށް ރިހާމް ކަމުދާކަމެއް.. އެނަން ފެނުނީމަ ތިއޮތް ވީވަރެއް ދޯ އެކަމް..” ކިޔާން ބޭނުންވީ އުލްވީއާއި ދިމާކުރާށެވެ. ” އަހަރެން ނުބުނަމެއްނު އަހަންނަށް އޭނަ...

30

ދުޢާ 36

“އާލް.. އަހަރެން ދޭން އޮތީ އެންމެ ނަސޭހަތެއް.. ނަމާދުކޮށްފަ ކޮންމެ ނަމާދެއް ފަހުގަ ދާނިޔަލްއަށްޓަކައި ދުޢާ ކުރޭ.. މުއުމިނެއްގެ ހަތިޔާރަކީ ދުޢާ އޭ ބުނެޔެއްނު.. ދުޢާ އަކީ ވަރަށް ބާރުގަދަ އެއްޗެއް.. ދުޢާ...

4

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 5

ހިނގާލައިގެން އައިސް ނިފްޝާ ކޮޓަރިއަށްވަނެ އިރުކޮޅެއްނުވަނީހެން އަނެއްކާވެސް އެ ނަމްބަރުން ގުޅަން ފެށިއެވެ. ނިފްޝާ ފޯނު ނަގައި ހިޔާލެއް ނުކުރެއެވެ. ނަަމަވެސް އެ ގުޅާ މީހަކަު އެކަން ހުއްޓާކަށް ވެސް ނޫޅެއެވެ. އެންމެ ފަހުން ދެ ހިޔާލެއްގަ މަތީގައި ހުރެނިފްޝާ ފޯނު ނެގިއެވެ. އެ ގުޅަނީ ހަނާން ކަމަށް ވެސް ވެދާނެތީއެވެ. ފޯނު ނަގައިފައި ނިފްޝާ ވާހަކަ ނުދައްކާ ހުރީ އެކޮޅުން ޖަވާބެއް ލިބެންދެންނެވެ. ފަަނަރަ ވަރަކަށް ސިކުންތު ފަހުން އެކޮޅުން އިވުނު އަޑުގެ ސަބަބުން ނިފްޝާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. ”ހަލޯ.. ކީއްވެ ވާހަކަ ނުދައްކަ ތި ހުރީ؟ ވާހަކަ ދައްކަބަލަ… ހަލޯ….” އެކޮޅުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހާ ވަރަށް މަޑުމައިތިރި ކަމާއިއެކު ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ނަމަވެސް ނިފްޝާ ވާހަކަ ނުދައްކާ ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ. ނިފްޝާއަކީ ނުދަންނަ މީހުންނާ ފޯނުން ވާހަކަދައްކާ މީހެއްނޫނެވެ. އަދި ފިރިހެނުންނާ ވެސް އެގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާ މީހެއް ނޫނެވެ. ފޯނު ކަނޑާލި އިރަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެސް ހަމަ ގުޅަން ފެށިއެވެ. މިފަހަރު ނިފްޝާ ފޯނު ނުނަގައި ފޯނު ނިއްވާލީއެވެ. އެއީ މިވަގުތު ކުރުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަކަށް ވީމައެވެ. ފޯނު އެނދުމަތީ ބާއްވާފައި ދެން ނިފްޝާ ދިޔައީ އިޝާ ނަމާދު ބަންގި ގޮވަން ކާއިރި ވެފައި ވުމުން އަވަހަށް މަޣްރިބު ނަމާދުކޮށްލާށެވެ. މަޣްރިބު ނަމާދު ކޮށް ނިންމައިފައި އިޝާ ނަމާދު ބަންގި ގޮވަން އަދި ދިހަ ވަރަކަށް މިނެޓް ހުރުމުން ދެން ނިފްޝާ އަވަސްވެގަތީ  ޤުރްޢާން ކިޔަވައިލާށެވެ. މިއީ ނިފްޝާގެ މައިންބަފައިންގެ ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެވެ. އިނާޝާ އާއި ސުޖާއުގެ ކޮންމެ ދަރިއަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ފަރުޟު ފަސް ނާމާދު ކުރާ ކޮންމެ ނަމާދަކަށް ފަހުގައި ޤުރްޢާން ކިޔަވައި ކުދިންނެވެ. އަދި މާތްﷲ އަށް ބިރުވެތިވާ ކުދިންނެވެ. ”ނިފްޝާ ފޯނެއް ނުނަގަ އޭ…. މީ އަނެއްކާ އޭނާގެ ނަމްބަރުތަ؟ މިހާރު އޮތީ ފޯނުވެސް ނިއްވާލާފަ…” އިހްސާން އޭނާގެ ރައްޓެހިންނަށް ކުދި ކިޔަމުން އެދަނީ ނިފްޝާ ފޯނު ނުނެގުމުންނެވެ. އިހްސާން އަކީ ކުޑަ ކުޑަ ކަމެއްގައި ވެސް ރުޅި އަންނަ މީހެކެވެ. ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އެ ރުޅި ގަނޑު ބާލާނީ އޭނާގެ ގާތުގައި ހުންނަ އެހެން މީހަކަށެވެ. އޭނާގެ ރައްޓެހިންވެސް މިހާރު އެތައް ފަހަރަކު އެރުޅިގަނޑު މައިތިރި ކުރަން ބުނެފިއެވެ. ނަމަވެސް އިހްސާން އެ ރުޅިގަނޑު މައިތިރި ކުރާކަށް ނޫޅެއެވެ. ” ހުރެބަލަ ނިކަން… އަހަރެން ނިފްޝާ ހާސިލް ކޮށްފައި ނޫނީ މިފަހަރު މިކަމެއް ނުހުއްޓާނަން…” އެތާނގައި ހުރި ގަހަކަށް ހުރިހާ ވަރެއް އަރުވަމުން އިހްސާން ދަތްތަކަށް ބާރުލާފައި ބުނެލިއެވެ. ************* ދުވަހަކަށް ފަހު ދުވަހެއް ނިމެމުން ދަނީ ހަލުވިކަމާއިއެކުއެވެ. ނިފްޝާމެންގެ ދެވަނަ ޓާމު ޓެސްޓު ވެސް މިހާރު ވަނީ ބޯމަތިވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ނިފްޝާ މިހާރު ދަސްކުރުމުގައި އަވަދިނެތި އުޅެއެވެ. ކުރީ ފަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް މިފަހަރުވެސް މުޅި ގުރޭޑުން އެއްވަނަ ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. އަދި މުޅި ރާއްޖޭން ވެސްމެއެވެ. މިއީ ނިފްޝާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހުވަފެނެވެ. ފުރަތަމަ އޮތީ އިސްލާމް ޓެސްޓު ކަމުން އެފޮތް ދަސްކުރުމުގައި އުޅެއެވެ. މިހާރު ޓެސްޓު ފެށެން ބާކީ ދެން އޮތީ ހަފްތާއެކެވެ. ނަމަވެސް ނިފްޝާއަށް ވަނީ ގިނަ މާއްދާތައް ދަސްވެފައިއެވެ. އެހެން ކުދިން ވެސް މިހާރު އުޅެނީ ޓެސްޓަށް ތައްޔާރުވުމުގައިއެވެ. ގުރޫޕު ސްޓަޑީސް ހެދުމުގައި އާއި އެކަހަަލަ އެކި ކަންތައްތައް ކުރުމުގައިއެވެ. ޓެސްޓަކަށް ފަހު ޓެސްޓެއް ނިމި މިއަދަކީ ޕޭޕަރު ދައްކާ ދުވަހެވެ. ކޮންމެ ޓީޗާރ އެއްވެސް އައިސް ދަނީ ނިފްޝާއަށް ތައުރީފުގެ ބަސްތައް އޮއަސަމުންނެވެ. ސަބަބަކީ ނިފްޝާވަނީ ހަ މާއްދާއިން އޭ ޕުލަސް ހޯދައި އެއް މާއްދާއިން އޭ ހޯދައިފައިއެވެ. ހިސާބަކީ އަބަދުވެސް ނިފްޝާއަށް އެންމެ އުދަނގޫ އެއް މާއްދާއެވެ. ނިފްޝާ އިރުކޮޅަކާ ވިއްޔާ މާތްﷲ އަށް ޝުކުރުކުރެއެވެ. އޭނާކުރި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ކިހާ ފޮނި ހެއްޔެވެ؟ މީހުން އަބަދުވެސް ބުނެއެވެ. ކާމިޔާބީއަކީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގެކެވެ. ނިފްޝާގެ މަންމައަށް ޕޭޕަރު ދެއްކުމުން ވަގުތުން އިނާޝާއަށް ރޮވުނީއެވެ. އުފަލުންނެވެ. ކޮންމެފަހަރަކުވެސް ނިފްޝާގެ ޕޭޕަރު ދެއްކުމުން އިނާޝާ ރޯން ފަށާނެއެވެ. ”އަހަރެންގެ ކޮންމެ ދަރިއެއް ވެސް މިގޮތަށް ކިޔަވައިނަމަ” އަބަދުވެސް އިނާޝާގެ ހިތުގައި އޮންނަނީ މިހެންނެވެ. ނިފްޝާ ނޫނީ ދެން ހުރި ދަރިންނަކީ ކިޔަވަން އެހައި މަސައްކަތް ކުރި...

32

ދުޢާ 35

ދާނިޔަލްގެ ނުތަނަވަސްކަން އިތުރުވީ އޭނާއަށް ނަމާދުވެސް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުންނެވެ. އޭނާގެ ހިތަށް ބިރުވެރިކަން ވަތް އިރު ދެލޮލުން ކަރުނަތަށް އޮހޮރިގަތީ ހިތަށް ކުރި އަސަރަކުންނެވެ. އަވަހަށް އޭނާ އެތަނުން ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވުން...

5

ހިތް އެދުނަސް… (20)

ގޭގެ ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ނުކުތް ނާޖިދު ދޮރޯށިން ވަތް ޒަފާ ގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތުމާއެކު ފިޔަވަޅުތައް ހުއްޓުނެވެ. ނާޖިދު ވެސް އެ ދިމާލަށް ބަލާލި އިރު ދެ މީހުންގެ ހަތަރު ކަޅި ބައްދަލުވެގެން...

2

މޮޅުގޮތް

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ޞިއްޙަތު ސަލާމަތުން ހުރުމީ ހާސް ނިޢުމަތެވެ. ހާސް ނިޢުމަތަށް ފުރަގަސް ދޭން ވާނެހެއްޔެވެ؟ ދުންފަތުގެ ވިހަ ގުލްކޯޒް ތިއްކަކަށް ވުރެ މުހިއްމު ވެއްޖެއެވެ. މަސްތުވާ ތަކެތީގެ އެހީއާއި ނުލައި...

4

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 4

ގަޑިއަކަށްފަހު ގަޑިއެއް އަމާންކަމާއިއެކު ނިމެމުންދިޔައެވެ. ނިފްޝާއިނީ އުނދަގޫވެފައިިއެވެ. ސަބަބަކީ ކުލާހަށް އަލަށް އައި ކުއްޖެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އެކުއްޖާގެ ކަޅި ނިފްޝާއަށް ނޫނީ އެހެން ތަނަކަށް ދަތުރު ނުކުރެއެވެ. މިހާރު ކުލާސްކުދިން ވެސް އެ ވާހަކަ ކިޔަން ފަށައިފިއެވެ. ނަމަވެސް އެކުއްޖާ އެކަން ހުއްޓާކަށް ނޫޅެއެވެ. އެކުއްޖާގެ ސަބަބުން ނިފްޝާ އިނީ ނުކިޔެވޭ ގޮތްވެފައިއެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް ކުދިން ކުލާހަށް އާދެއެވެ. މި ނޫނިއްޔާ ކުއްޖެއް މި ގޮތަކަށް އުޅެފައެއް ނެތެވެ. ސުކޫލު ނިންމައިފައި ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ވެސް ނިފްޝާއަށް ދިޔައީ އެކުއްޖާގެ ސަބަބުން އުނދަގޫވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ކެތްތެރިވެލައިގެން ހުރީއެވެ. ************* ހަވީރުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތުގައި ނިފްޝާއިނީ ގޭގެ އިންނަ ބޭރު ޖޯލީގައި ފޮތެއް ހިިފައިގެން ކިޔާށެވެ. ނިފްޝާއަކީ ސުކޫލުގައި ނަގައިދޭފިލާވަޅުތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ދަސްކުރާ ކުއްޖެކެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ނިފްޝާވަނީ ބެސްޓު އޯލް ރައުންޑުގައި ހިމެނި މުޅި ރާއްޖެއިން އެއްވަނަ ހޯދާފައިއެވެ. ”ދޮންތާ ހިނގާބަ ބޭރަށް ނިކުމެލަން…. ވަރަށް ފޫހިވޭ އެބަ… ނެތް ކުރާނި ކަމެއްވެސް..” މީޝާ ފޫހިވެފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް އައިސް ނިފްޝާ ގާތު ބުނެލިއެވެ. ”ނުދެވޭނެ…. މިގަޑީ މިއޮތީ ފޮތް ކިޔަން…. މީޝާ ވެސް ދޭބަލަ ފޮތެއް ހިފައިގެން އަންނަން…. މީޝާ އަށޭ ހަމަ ފައިދާ ވާނީ…”ނިފްޝާ އެގަޑީ ތަނަކަށް ދާހިތް ނުވުމުން މީޝާ ކައިރީ ބުނެލިއެވެ. ”އަހަރެން ނެތް ފޮތް ކިޔާ ހިތެއް…. ކޮބާ މަންމަ؟؟” މީޝާ އަށް މަންމަ ނުފެނުމުން އަހާލިއެވެ. ”ރިޔާ ލާން ދިޔައީ ޤުރްއާން ކުލާހަށް… އިރުކޮޅަކުން އަންނާނެ ހެން ހީވަނި…” ނިފްޝާ ބުނެލިއެވެ. ރިޔާޝާ އަކީ އިނާޝާގެ އެންމެ ހަގު ދަރިއެވެ. ރިޔާޝާ އަކީވެސް މީޝާ ކަހަލަ އަނގަ ގަދަ ކިއްޖެކެވެ. ނަމަވެސް އެހައިމެ ރުޅިވެސް ގަދައެވެ. ”އޯކޭ…. އޮވޭ ތިތާ އަހަރެން މަންމަ އައީމަ މަންމައާއި އެކު ދާނީބޭރަށް….. އިނޭ ތިތާ… އަދި ބުނަންތަ ވާހަކައެއް؟؟”މީޝާ ބުނެލިއެވެ. ”ހޫމް… ބުނެބަލަ..” ނިފްޝާ ވަރަށް ހަމަޖެހިލައިފައި މީޝާ ބުނަން އުޅޭ ވާހަކައެއް އަޑު އަހަން ތައްޔާރުވެލިއެވެ. ”ނޫން ނުބުނާނަން…… މާ އަޑު އަހާ ހިތް ވީމަ…ހައްހައްހާ…” މީޝާ ވަރަށް މަޖާވެލައިފައި ބުނެލިއެވެ. ”ހުއް.. ވަރަށް ފޫހިވޭ… އަބަދުވެސް ސަކަރާތް ޖަހަން އުޅޭނި…. އަދި ދޮންތަ ހީކުރީ ތި ބުނަން އުޅޭ ވާހަކަ ބޮޑުކަމުން ނުވެސް އުފުލޭނެ ކަމަށް….. އެކަމުވެސް ދެން ހެޔޮ އެހައި އަޑު އަހާ ހިތެއް ނުވެސް ނެތް….. ދެން ދޭ މިތަނުން ފޮތް ކިޔަން ވެއްޖެ….” ނިފްޝާ ފޫހިވެލައިފައި މީޝާ އަށް ކުދި ކިޔައިފައި އެތަނުން މީޝާ ފޮނުވާލީއެވެ. މީޝާ އެތައި ހުރެއްޖެނަމަ ނިފްޝާ އަށް ފޮތް ނުކިޔޭނެތީއެވެ. ”މަންމާ ކާން ހަދައިދީބަލަ… ވަރަށް ބަޑު ހައި ވެއްޖެ..”އައިޒަން ކުޅެގެން އައިސް ފެންވަރާލައިގެން ނިކުމެ ހައި ވެފައި ހުރިވަރުން މަންމަ ގާތު ކާން ހަދައިދޭށޭ ބުނެލިއެވެ. ”ދަރިފުޅާ އާދެ ކާން.. މިހުރީ ކާން ހެދިފައި…” އައިޒަން ގެ މަންމަ އުސްވާ ކާން ހަދައިފައި އައިޒަންއަށް ގޮވިއެވެ. ކާން އިނެގެން އައިޒަން ދިޔައީ އޭނާގެ މަންމައާ ތަފާތު އެކި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ދެމީހުންގެ ވާހަކަ ހުއްޓާލަން ޖެހުނީ އެތަނަށް އައިޒަންގެ ކޮއްކޮ މާޔާ އައުމުންނެވެ. އައިޒަންގެ ހަގަށް ދެ އަންހެން ކުދިން ތިބެއެވެ. މާޔާއަކީ ވަރަށް މަޑުމައިތިރި މިޒާޖެއްގެ ކުއެޖެެކެވެ.ނަމަވެސް މާޔާގެ ހަގަށް ހުންނަ މައިހާ އަކީ އޭގެ އިދިކޮޅެވެ. ހޭކުނި އަނގަގަދަ މައިހާ އެކޭ ފިރިހެން ކުއްޖެކޭ އެއްފަދައެވެ. އެހާވެސް ހޭކުނިއެވެ. ”މަންމާ ކޮއްކޮ ބުނީ އަންނާށޯ…”މާޔާ އައިސް ބުނެލިއެވެ. ”އާން މިދަނީ…” އުސްވާ ގޮޑިން ތެދުވެލަމުން ބުނެލިއެވެ. އައިޒަން ވެސް ކައި ނިމިފައި އިނުމުން އަތް ދޮވެލައިގެން ދެން ދިޔައީ ކޮޓަރިއަށެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވަނެފައި އެނދުގައި ޖައްސާލީ ވެފައިހުރި ވަރުބަލިއެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ނަމަވެސް އައިޒަންއަކަށް ނިދޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. ނިފްޝާގެ މަތިން ހަނދަވާވަރުންނެވެ. ނިދޭތޯ މޫނުމަތީގައި ބާލީސް އަޅައިގެން ވެސް އޮވެއްޖެއެވެ. މާދަމާއަކީ ވެސް ސުކޫލަށް  ދާ ދުވަހެއްކަމުން އައިޒަން އެހާ ވަރެއްކޮށް ނިދަން އެއުޅެނީ އެހެންވެއެވެ. ނިދޭތޯ ލޯމަރައިލައިގެން އޮތް އައިޒަންގެ ލޮލަށް ނިދި ސަވާރުވީ ބަސް ބުނާހާ އަވަހަށެވެ. ސުކޫލު ހުޅުވުނިތާ ހަފްތާއެއް ވަނީއެވެ. ނަމަވެސް ނިފްޝާގެ ކުލާހުގައި އިންނަ ކުއްޖާގެ ކަންތައްތައް ދަނީ ދުވަހަކަށް ވުރެ ދުވަހެއް ބޮޑުވަމުންނެވެ. އެކުއްޖާގެ ސަބަބުން ނިފްޝާއާ ފިރިހެން ކުދިން ނުބެހޭ ދުވަހެއް ނުދެއެވެ. ސުޕަވައިޒަރުންގެ ގާތު އެވާހަކަ ނިފްޝާ ނުބުނެ އެހުންނަނީ ، އަދި އެއީ އެކުއްޖާއަށް ނުވިސްނޭތީ ކުރާކަމެއްކަން އެނގުމުންނެވެ. އެއީ ގޯސް ކަމެއްކަން ނޭނގި އެކުއްޖާ ކުރާ ކަމަކަށް ވީމައެވެ. ”އަހަރެންވެސް ދޯ…. ކުއްޖަކު ބަލާތީއޭ ކިޔައިފަ ކުލާހުގަ ނުކިޔަވަން ވީތަ… އެކުއްޖާ އިނދެގެން އަހަރެންނާ ދިމާލަށް ބެލީމަ އަހަރެންނަކަށް ނޫނެއްނު ގެއްލުން ވާނީ…. އެހެންވީމާ ރީތި ކޮށް އިނެގެން ކިޔަވާލަ….’ މީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ނިފްޝާ އަމިއްލަ ސިކުޑިއަށް ވިސްނައިދޭ ގޮތެވެ. ”ނިފޫ! އަޑުއެހީމޭ ވާހަކައެއް….ހަނާން ސުކޫލުން ނިކުމި އިރަށް ނިފްޝާއާ ދިމާވުމުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ”އަނެއްކާ ކޮން ވާހަކައެއްތަ އަޑު އެހީ؟؟” ނިފްޝާ ވެސް ކޮށްލީ ސުވާލެކެވެ....

23

ދުޢާ 34

މެންދުރުގެ ހޫނުގަދަ ވަގުތެވެ. ސިޓިންގްރޫމު ސޯފާގައި އިން އާލާ އިނީ ނުތަނަވަސްވެފައެވެ. ދާނިޔަލް ގެއަށް އައުން ލަސްވީވަރަކަށް އޭނާގެ ނުތަނަވަސްކަން އިތުރުވަމުން ދިޔައެވެ. ކިތަންމެ ނުވިސްނަން އުޅުނަސް އޭނާގެ ސިކުނޑީގައި ރަސްކަން ކުރަމުން...

11

ވާނަމޭ އުމުރަށް އެކީ ޖާނާ

” ޒާހިދާ… ކީއްކުރަންތަ އޭނަ ތި ގެނައީ މިގެޔަށް…. ހަމަމިހާރު އޭނަ ނެރޭ މިގެއިން….” ޔާސިރުއަށް މައިރާ ޒާހިދާއާ އެއްކޮން އައިސް އެގެޔަށް ވަތްތަން ފެނުމުން ޔާސިރު ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. ” ބަލަ އަހަރެން...

31

ދުޢާ 33

ނަފްސާނީ ބައްޔާއި ގުޅޭގޮތުން އިން އާޓިކަލް އެއް ކިޔަން އާލާ އިނީ އެނދުގެ ހެޑްބޯޑުގައި ލައްވެލައިގެން އުނގުމަތީގައި ލެޕްޓޮޕް ބައިންދައިގެންނެވެ. އަދިވެސް ދާނިޔަލް ގެއަކަށް ނާދެއެވެ. އަނެއްކާ ގެއަށް ނައިސް ދާނިޔަލް ހޮސްޕިޓަލަށް...

5

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 2

”ދޮންތާ ބަލާބަލަ…”މީޝާ އެހެން ކިޔާފައި ނިފްޝާ ކޮއްޕާލީ އެތަނުން ދިޔަ ފިރިހެން ގުރޫޕާދިމާލަށެވެ. މުޅި އެތަނުގައި ހަރުލާފައި ހުރީ ނިފްޝާގެ ހަޅޭކުގެ އަޑެވެ. ނިފްޝާ ގޮސް ޖެހުނީ އެތަނުން އެންމެ މިކޮޅަށް ހުރި ކުއްޖާގެ ގައިގައެވެ. ހުށިޔާރު ކަމާއެކީ އެކުއްޖާ ނިފްޝާ ނުވެއްޓި ހިފެހެއްޓިއެވެ. ވެއްޓެން ދިޔަ ނިފްޝާ މީހެއްގައިގާ ޖެހުމުން އެމީހާގެ ގަމީހުގައި ހިފަހައްޓާލިއެވެ. އެމީހާވެސް ހުށިޔާރު ކަމާއެކީ ނިފްޝާ ނުވެއްޓި ހިފެހެއްޓިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވެއްޓިދާނެތީ ނިފްޝާ އޮތީ ދެލޯމަރައި ބާރު ކޮށްލައިގެންނެވެ. ނުވެއްޓި ގިނައިރު ވުމުން ލޯ ހުޅުވައި ބަލައިލި ނިފްޝާއަށް ކުރިމަތިން ފެނުނު ސޫރައިގެ ސަބަބުން ތެޅިގަނެވުނެވެ. ”އައިޒަން… ސޮރީ..” ރަތްވެގެން ދިޔަ މޫނަކާއެކު އަދި އެހާމެ ލަދުވެތި ކަމާއިއެކު އައިޒަންގެ ފަރާތުން މަޢާފަށް އެދުނެވެ. ”އިޓްސް އޯކޭ ނިފްޝާ..” ހިތްހެޔޮކަމާއެކު އައިޒަން ހިނިތުންވެލާފައި ބުނެލިއެވެ. ނިފްޝާވެސް އޭގް ބަދަލުގައި ހިނިތުންވުމެއް ރައްދު ކޮށްލާފައި ހިނގައިގަތެވެ. ”އައިޒަން…. ހާދަ ވަރެކޭ ދޯ ތި ވީ….ދެމީހުން އެހެން ތިބި އިރު ހީވަނި ފޮޓޯ އަކަށް ހުއްޓިލައިގެން ހުރިހެން… ހާދަ ޗާލޭ…” އައިޒަން ގެ ގާތުގައި ހުރި ސިމާލް އައިޒަން އާ ދިމާކޮށްލިއެވެ. ”ސިމާލް ވެސް ދައްކާ ވާހަކަ ދޯ… ދެން އެކަމު އެކުއްޖާ ވެއްޓެން ދިޔާމަ ސިމާލު ނަމަވެސް ހިފަހައްޓާނެ… ހަމައެކަނި އަހަންނެއް ނޫން އިނގޭ… ދޯ ހައިޝާމް..” އައިޒަންގެ ވާހަކަ ކޮޅު ނިންމާލީ އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރި ހައިޝަމް އަށް ދޯ އޭ ކިޔައިފައެވެ. ”އާން.. އައިޒަން އެބުނީ ހަމަ ރަނގަޅަށް.. މަށަށް ހީވޭ އަދި ސިމާލު އަށް އެފުރުސަތު ލިބުނިނަމަ އެމަންޖެ ދޫ ނުކޮށްލާނެ ހެންވެސް..” ހައިޝަމް ވެސް އައިޒަން އާ އެއްބާވެލިއެވެ. ”ހޫން ދެން ހެވޭ..”ސިމާލު ކަޑަވެފައި ބުނެލި ގޮތުން އައިޒަން އަށާއި ހައިޝަމް އަށް ނުހީ ހަމަ ނުހުރެވުނެވެ. ދެ މީހުން ސިމާލު އާ ދިމާކުރަން ފެށިއެވެ. ”ދޮންތާ! ކިހިނެއް ތި ހެދީ….” މީޝާ ހެމުން ހެމުން ނިފްޝާ ގާތު ބުނެލިއެވެ. ”ދެން މީޝާ ވެސް ނުވާނެ ދޯ އެކަހަލަ ކަންތައް ކުރާކަށް… ނަސީބެންނު އެމީހުން ކުރިމަށްޗަށް ނުވެއްޓުނުކަން ވެސް..އެހެން ނޫންނަމަ ނޭނގެ ލަދުން ވާނި ގޮތް ވެސް… އެކަމު މިހާރު މީޝާ މާ ކަންތައް ބޮޑުވަނި އިނގޭ ތި.. ސަކަރާތް ޖެހިޔަސް މީހުން ކުރާ ކަހަލަ ކަންތައްތަ އެއީ؟؟؟.. ހުވާ ދެން ނުހުރެވޭނެ މަންމަ ގާތު ނުބުނެއެއް…” ނިފްޝާ ރުޅި އައިސްފައި ބުނެލިއެވެ. ”ދޮންތާ އިނގޭތަ؟ ތި ދެ މީހުން ވަރަށް ގުޅޭ އިނގޭ… ހަަމަ ޕާފެކްޓު ކަޕުލްއެއް…” މީޝާ މިފަހަރުވެސް ބެލީ ނިފްޝާ ރުޅި އަރުވާލެވޭތޯއެވެ. ކަން ވީ ވެސް އެހެންނެވެ. ނިފްޝާ ރުޅި އައިސްފައި މީޝާ އާއި ދިމާއަށް ކުދި ކިޔަމުން ގެއާއި ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. ނިފްޝާއަށް ނޭނގުނުކަމަކީ މީޝާ ، އައިޒަން އާއި ނިފްޝާގެ ފޮޓޯ ނެގިކަމެވެ. މިއަދު ދެން އެ ނިފްޝާގެ މޫޑު ވެސް ހަރާބު ވީ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މިވީ ކަންތައްތައް އެނާގެ މަންމަ އަށް ކޮންމެހެން ވެސް ކިޔާދޭން އެބަ ޖެހެއެވެ. އެހެންނޫނީ މީޝާ އެކަމެއް ނުހުއްޓާނެއެވެ. ގެއަށް ދެވުމުން ނިފްޝާ އޭނާގެ މަންމަ އަށް ލިންކުރޯޑުގައި ވީ ކަންތައްތައް އަކުރުން އަކުރަށް ކިޔާދިނެވެ. އަދި ނިފްޝާގެ މަންމަ އިނާޝާ ވަނީ މީޝާ އަށް ވިސްނެންދެން ނަސޭހަތް ދީފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ނަސޭހަތްތަކަށް ކިޔަމަންވާނީ އެންމެ ދުވަހަކުއެވެ. ފިރިހެނަކާ ވަކި އަޅާ...

7

ކައިޒީން….. [ފުރަތަމަ ބައި]

ކުޑަދޮރުން ފުރޭނިގެން އެޅިފައިވާ އިރުގެ ރަން އަލި ކައިޒީންގެ ދޮންމޫނަށް އުނދަގޫ ކުރަމުން ދިޔައެވެ.މޯޅިއަކަށް ދެމިލުމަށްފަހު ތެދުވެ ފޯން ހުޅުވާލީ ގަޑި ބަލާލުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ.ނަމަވެސް ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ނުދަންނަ ނަންބަރަކުން ފޮނުވާފައިވާ ގުޑްމޯރނިންގެ...

59

ދުޢާ 32

“އުފާ ކުރާނެ ވަރަކަށް އުފާކުރަންވީ.. އަހަރެން ނުދޭނަން ދެން އޭނާއަކަށް މާ ގިނަ ވަގުތެއް..” ދުރުގައި ހުރި ތަނބެއް ކައިރީ ދެމީހަކު ތިއްބެވެ. އެކަކު އަތުގައި ކޯކު ތައްޓެއް އިން އިރު އަނެކަކު...