Category: އެހެނިހެން

7

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ (12)

ޖެހިލުންވެ ހުރެ، ރަޔާންގެ ކޮޓަރީގެ ދޮރުގައި ޓަކި ޖެހީމެވެ. ރަޔާން ދޮރު ހުޅުވާލާ ބަލާލިއިރު، އެ މޫނުމަތިން ހައިރާންކަން ފެނުނެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރީ އަހަރެންކަމާއިމެދު، ސުވާލު އުފެދިފައި ހުރިހެން ހީވިއެވެ. **********************  ...

9

ރަސްމީ ގަޑި – 4

ސުލްތާން ގެޔަށް އާދެވުނުއިރު ބަރާބަރު ފަހެއް ޖެހީއެވެ. ދެފައި ވައްކޮށްގެން ސޮފާމަތީގައި އިން ނީނާ ފެނި އަނެއް ފަރާތަށް އަހަރެން މޫނު އަނބުރާލީމެވެ. ދެނެހުރިކަމަށް ވެސް ނަހަދާ ބޫޓު ބާލަމުން އަހަރެން ތިން...

22

ވީމޭ ތިޔަ އިންތިޒާރުގައި..2

ފަތިސްނަމާދު ކޮށްގެން ރިޔާޝަށް ނިދުނެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދު ރަޔާ އެކަނި ދުވަން ދާންޖެހުނެވެ. ފޯނު އެލާރމް ވުމާއެކު ރިޔާޝަށް އޭނާގެ ބަރު އެސްފިޔަތަށް ހުޅުވާލަން މަޖުބޫރުވިއެވެ. ތެދުވެގެން ގޮސް ބެލްކަނީގެ ރެއިލިންގައި އަތް...

2

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ 12

ޖެހިލުންވެ ހުރެ، ރަޔާންގެ ކޮޓަރީގެ ދޮރުގައި ޓަކި ޖެހީމެވެ. ރަޔާން ދޮރު ހުޅުވާލާ ބަލާލިއިރު، އެ މޫނުމަތިން ހައިރާންކަން ފެނުނެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރީ އަހަރެންކަމާއިމެދު، ސުވާލު އުފެދިފައި ހުރިހެން ހީވިއެވެ. **********************  ...

17

ވީމޭ ތިޔަ އިންތިޒާރުގައި..1

ރިޔާޝްއާއި ރަޔާގެ މިސްރާބު ހުރީ ތުނޑިޔާދިމާއަށެވެ. އަރަމުން އަންނަ އިރުގެ ދޯދި ތަށް ވިލާތަކުން ފުރޭނިގެން ގަސްތަކުގެ ކުރިތަކަށް އެޅެމުން ދިޔައެވެ. ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު ދުވުން އެއީ މިދެމީހުންގެ އާދައެވެ. ރަޔާ އިށީނދެލީ...

31

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 16

އެގޮތަށް އޮވެ ކައިޒީންއަށް ނިދުނު އިރުވެސް ނޭނގުނެވެ. ނިދާފައި އޮތް އިރުވެސް ކައިޒީންއަށް ދިޔައީ ގިސްލެވެމުންނެވެ. އަދި މަޑު މަޑުން ދިޔައީ މަންމައަށް ގޮވެމުންނެވެ. މިއަދު އެހިތުގަ އަޅާ ވޭން ބަޔާންކުރަންވެސް ދަތި...

5

އައިނާ 5 (ފަސްވަނަބައި)

ކްލާސްތަށް ނިމުމާއި އެކީގައި ރީމާ އަވަހަށް ކުލާހުން ނިކުމެފައި ގޭޓް ކައިރީ މަޑުކޮށްލައިގެން ހުއްޓެވެ. ********** މަންމަ ބަލައި އައިމަވެސް އަޝްހާ އާއިއެކު ދާނީއޭ ބުނުމުން އެއްމެ ރަނގަޅޭ ބުނެލިއެވެ. އަދި އިރުކޮޅެއް...

1

އައިނާ 4 (ހަތަރުވަނަބައި)

ޓީޗަރެއް އާދޭތޯ ފަސްވަރަކަށް މިނިޓު ފާއިތުވެގެން ދިޔައެވެ. ކުދިންތައް ތިބީ ވާހަކައިގައެވެ. ގުރޫޕު ގުރޫޕަށެވެ. މީގެއިން އެއް ގުރޫޕަކީ އަޝްހާ އާއި އައިނާ އެވެ. ވާހަކަދެކެވެމުން ދިޔައީ ތަފާތު މަޢުޟޫއަކަށެވެ. “އަޅޭ.. ހާދަ...

13

ރަސްމީ ގަޑި – 3

ރަހްމާ ސޭލްސް ކެބިންއަށް ދުން ކަނޑާފައި ވަންއިރު އަނގަ ހުޅުވައިގެން ޗުވިންގަމެއް ހަފަން އިން އީނާޝްގެ ކަންފަސޭހަ ނަޒަރު އަހަރެންނާއި އަމާޒުވިއެވެ. އީނާޝްއާއި އަަހަރެން ފިޔަވައި ދެން ތިބި އެންމެން ވީ ކާން...

27

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 15

ކަައިޒީން އެހެން ބުނުމާއިއެކީ އާރިފާގެ ފައިގައި ތަޅު އެޅުވުނު ފަދައެވެ. ކުރިއަށް އެންމެ ފިޔަވަޅެއްވެސް އަޅާނުލައި ހުރިތާ ހުރީއެވެ. ކައިޒީން އަދި ޒިރާންވެސް ބަލަން ހުރީ އާރިފާއަށެވެ. އެހެންކަމުން އާރިފާ ކުދި ފިޔަވާޅުތައް...

9

އައިނާ 3 (ތިންވަނަބައި)

ނޫ އުޑުގައި އެއްމެ ވިލާ ރޮއްޖެއްވެސް ނެތްއިރު އެބޮޑު ކަނޑުގައި ހީވަނީ ތަރަފާލު އަޅާފައިވާ ހެންނެވެ. އިރު، ރޭގަނޑުގެ ފިނިކަމަށް ހޫނުކަން ގަދަކުރަމުންދާ ވަގުތަކީ ސްކޫލަށް ކުދިންތައް ކިޔަވަންދާ ވަގުތެވެ. އައިނާ ކުލާހުގެ...

ޔާރު މިވަނީ ލޯތްބޭ ހަޤީޤީ 1 ވަނަ ބައި
10

ޔާރު މިވަނީ ލޯތްބޭ ހަޤީޤީ 1 ވަނަ ބައި

ކައިވެނީގެ ބޮޑު ހެދުމުގައި ކައިޒީން ފެންނަނީ ހޫރު ޕަރީއެއްގެ ސިފައިގައެވެ. އެއް ހެދުން ފަހާފައި ވަނީ އެއް ރޫޅާފަތި ހަށިގަނޑާ ގުޅޭ ގޮތަށެވެ. ކައިރީގައި ހުރި ކިޔާން ހުރީ ވަރަށް އުފާ ވެފައެވެ. ނަމަވެސް ކައިޒީން ގެ މޫނު މަތިން ފެންނަނީ ރުޅިވެރިކަމެވެ. އިރު އިރު ކޮޅާ ކައިޒީން ކިޔާން އާއި ދިމާލަށް ބަލާލައިފައި ލޯ އަޅުވައެވެ. އެއް މަންޒަރު ބަލަން ދުރުގައި ތިބި އީނާޝް އާއި ރިޔާޝާ ތިބީ ހީހީ ބިދިފައެވެ. އީނާޝް އާއި ރިޔާޝާ  އަކީ ވަރަށް ގާތް ދެއެކުވެރިންނެވެ. ކިޔާން އަކީ ގުރޭޑު 5 ކުން  ފެށިގެން  ކައިޒީން  ލޯބީގައި  ޖެހިފައިވާ ޒުވާނެކެވެ. ކައިޒީން ކިޔާން ދެކެ ކުޑަ އިރުން ސުރެއް ރުޅި އާދެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދެމީހުންގެ އެކުވެރިކަން ފެށުނީ ކައިޒީންގެ އުމުރުން 13 އަހަރުގައެވެ.  އިންޓަނެޓުގެ ޒަރިއްޔާއިން އީނާޝް އަދި ރިޔާޝާ އިތުރުން   ކައިޒީން އަދި ކިޔާން ވާހަކަ ދައްކައެވެ. ކައިޒީން މި ކައިވެންޏަށް އެއްބަސްވީ މައިންބަފައިންގެ އެދުމުގެ   މަތިންނެވެ. އީނާޝް އަދި ރިޔާޝާ...

8

އައިނާ 2 (ދެވަނަބައި)

އަދި އެއީ އައިނާ އުއްމީދު ވެސް ކުރާ ގޮތެވެ. ނަމަވެސް، އެތަން އެބަ ފެނޭ ހެއްޔެވެ؟ އެދުވަސް އަތުވެދާނެ ހެއްޔެވެ؟ *************** އައިނާ އަކީ އެހާ ތަނަވަސް ޢާއިލާ އެއްގެ ވެރިއެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، ދިރިއުޅެމުންދަނީ އުފާވެރިކޮށެވެ. ބައްޕައެއްގެ ލޯތްބާއި ނުލައި ހަމައެކަނި މަންމައެއްގެ ލޯބި ލިބިގެންނެވެ. ކުޑައިރު ބައްޕަގެ ވާހަކަ އަހާއިރަށް،...

2

އައިނާ 1 (އެއްވަނަބައި)

އުމުރުގެ ހުރިހާ ކުދިންގެ މަލާމާތްތައް ރައްދު ވަނީ އައިނާ އަށެވެ. މަލާމާތް ނުކުރާ ކަމެށް ނެތެވެ. ބުޅި އިސްތަށިގަނޑާއި އެވެ. އިސްކޮޅުން ކުރުކަމުންނެވެ. މިހެންގޮސް ލިސްޓު ކިޔާ ނުނުމޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، އައިނާ ރައްދު...

18

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ 11

މިގަޑީގައި އައީ ކާކުބާވައޭ، އަހަރެންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. ގޭގެ ހުރިހާ ފިރިހެންވެރިންވީ އޮފީހުގައެވެ. ދޮންބެދައްތަވީ ރީމާ ގޮވައިގެން، އެމީހުންގެ ތިމާގެ މީހެއްގެ ގެއަށް ގޮހެވެ. މަންމަ ބަލިވެ އުޅޭތީ މިއަދަކު، މަންމައެއް މިބަޔަކަށް...