Category: އެހެނިހެން

1

ހޮނުގުގުރި

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ކޮންމެ ދުވަހަކު އިރުއަރާ އޮއްސެއެވެ. އިރުއެރުމުން ބިންމައްޗަށް އަލިވެއެވެ. އިރުއޮއްސުމުން ރަތްވިލާ އުފެދި އަނދިރިވެއެވެ. އެއަށްފަހު ފަޖުރުގެ އަލިކަން ފާޅުވެ އަލިވަމުންގޮސް އާދުވަހަކަށް އިރުއަރައެވެ. މިއީ އިލާހީ ޤާނޫނެވެ.ދުނިޔެ...

2

ހިތި ހުވަފެން

‍‍‍‍‍‍‍‍”ﷲއަކުބަރު!” ސިރާގެ ހަށިގަނޑު ކުއްލިއަކަށް ކޮޅަށް ޖެހުނު އިރު މަންޒަރު ތަފާތެވެ. ނަފުސަށް ވެސް އޮތީ ސަލާމަތްތެރިކަމެކެވެ. ތަން ހަމަހިމޭންވެފައި ފަނޑެވެ. ހަމަނުޖެހުމެއްގެ އަޑެއްބަޑެއް ނެތެވެ. ފެތުރިފައިވި ހާސްކަން ހަމައަކަން އެޅެން ފެށުނެެވެ....

26

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 19

މަޑުމަޑުން ތިރިއަށް ފޭބިއިރު ސިޓިންރޫމުގައިވެސް އެއްވެސް މީހެެއްގެ ހިލަމެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެންވެސް އެބައެއްގެ ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ނިދީކަން ޔަގީންވުމުން މިންހާގެ ހިތަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބުނެވެ. އާދައިގެ ހިނގުމެއްގައި ގޮސް...

2

ޖިސްމީ މައުޖޫދު

‍‍‍އެއީ އެހެންވެސް އާންމު ރޭތައް ފަދައިންނެވެ. ފޭސްބުކް ހުޅުވައިގެން ޓެރެންޑުތައް ބެލުމުގައެވެ. ދަންނަ މީހުންނާއި ނުދަންނަ މީހުންގެ ޕޯސްޓުތައް ކޮނެއުމުގައެވެ. ވާނުވާ އާއި ކަންކަން ވާންވީގޮތްތައް ދެނެގަނެ ހޯދުމަގައެވެ. އަބަދުވެސް ވިސްނުން ގެއްލިފައި...

10

ބުނެދެންހޭ… 5

އާދުވަހަކަށް އިރުއަރައިގެން އައީ އުދަރެހުގައި އެކިކުލަތައްފަވަމުންނެވެ. ހަމައެގޮތަށް އެކިމީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އެކިރަހަ ގެންނަމުންނެވެ. އެރި އިރާއެކު ފަތުއަޑުކިޔާފައި މުޅިރަށުގައި ދެކެވެމުންދިޔައީ ރޭގެ ބާބަކިއުގައި އުޅުންދެކުއްޖަކު މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ވަނިކޮށް 12ޖަހާކަން ހާއިރު އަތުލައިގަނެވެނު...

2

ހަޔާތުގެ މަގު

އިރު ފައިބަމުން ދިޔަ ވަގުތެވެ. މީސްތަކުންގެ ހަލަބޮލިކަން ކެނޑި ހަވާސް ބިން މައިތިރިކުރުވައިފި އެވެ. ހަނދުގެ އަލި ދުނިޔެމައްޗަށް ބާރުގެނުވާ ގަސްތަކާއި ރުއްތަކުން ސަރަހައްދު ފަނޑުކުރުވައިފި އެވެ. މިއިން ކަމެއް އިހުސާސް ކުރެވިފައި...

32

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 18

ފެންނަމުން ދިޔަ މަންޒަރުން މިންހާ ހުރީ ވިސްނަންވީ އެއްޗެއްވެސް ނޭނގިފައެވެ. ބާރު މިނެއްގައި ހިތް ތެޅެމުން ދިޔައިރު އެހިތް އެދެނީ އަދިވެސް ކުރިއަށް ހިނގުމަށެެވެ. ކީއްވެ ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ހިތް ބުނަނީ އެތަނާ...

9

ވަގުތު 7 (ފަހުބައި)

އެގޮތަށް ތިއްބާ އަސްރު ނަމާދު ބަންގިގޮވުމުން ނަމާދު ކުރަން ދަނީ އޭ ބުނެފައި އިޔާނާ އެ ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން ދިޔައެވެ. އަދި ދިޔައީ ރޯޝީން ގާތުވެސް ނަމާދުކޮށް ކޮއްކޮ އަށް ހެޔޮ ވިސްނުން...

5

ބުނެދެންހޭ… 4

ހަމްޒާއާއި މިދުއާމްއަށް ވީގޮތް ފެނިފައި ސިމާދުގެ ތުންފަތުގައި ކުޅެލީ މަކަރުވެރި ހިނިތުންވުމެކެވެ. ނަމަވެސް އެއިންކަމެއް އެތާންގައި ތިބި ތިންމީހުނަށްވެސް ރޭކާނުލިއެވެ. ނަތާޝާއަށް މިދުއާމް ފެނުމާއެކު ކަތިނަޒަރަކުން ބަލާލިއެވެ. ނަމަވެސް މިދުއާމް ހުރީ ނަތާޝާއަށް...

36

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 17

ހިނގަމުން ދިޔަ މިންހާ އާއި އަޝްރާގެ ހިނގުން ހުއްޓުނީ ރުންކުރު ގޮތަކަށް ފަަހަތުން މީހަކު މިންހާގެ ނަމުން ގޮވާލުމުންނެވެ. ފަސްއެނބުރި ބަލައިލުއިރު ކުރިމަތީގައި ހުރި އީލާފް އާއި ޝަމްހާ ފެނި ދެމީހުނަށްވެސް ހައިރާންކަން...

5

ބުނެދެންހޭ… 3

ހަމްޒާއަށް އެހެން ބުނެވުމާއެކު ކައިރީގައި ތިބި މަންމައާއި ދޮންބެއަށް ސިހިފައި ބަލާލެވުނެވެ. އެމީހުންތިބީ އެމީހުންގެ އަމިއްލަދުނިޔޭގައި ކަމުން ހަމްޒާ އެހެން ބުނި އަޑު އެއިން މީހަކަށް ނީވެއެވެ. މޭގައި އަތް އަޅާލުމަށްފަހު ފުންނޭވާއެއް...

35

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 16

” އަހަރެން މަތިން ހަނދާންކުރަނީތަ… ނޫނީ އަހަރެންނާއެކު ހޭދަކުރެވުނު އެ އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅު މަތިންތަ… ” އެމީހަކު އޭނަގެ ގައިގައި މޫނު ޖައްސާލައިގެން ހުރެ ބުނެލި ބަސްތަކުން އަލޫފްގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ....

13

ވަގުތު 6

ފަރުހާނާ ދިޔުމުން ރޯޝީން ނައީމު ގާތު މިއަދު އޭނާއާއި ފަރުހާނާ ދެއްކި ވާހަކަތައް ކިޔާ ދިނެވެ. އަދި އެއީ އޭނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމެއްކަމާއި އެދަރިފުޅު ގާތުން މަޢާފަށް އެދެން ބޭނުންކަމުގައިވެސް...

2

ހިތެއް ނުފުރޭނެއެވެ.

އާޅެން ހިތެއް ނުފުރޭނެއެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ހިތަކީ ފޫނެތް ޖާޑީއެއްފަދަ އެއްޗެކެވެ. ދުވަހަކު އެއެއްނުފުރޭނެއެވެ. އެއްލާރި ދެލާރިއަށް ވުމީ އަބަދުގެ އުއްމީދެވެ. ފަޤީރު ދިރިއުޅުމަށް ރުހެވުމީ ހިތުގެ ހަމަޖެހުމެވެ. މުއްސަނދި ދިރިއުޅުން...

12

ވަގުތު 5

ލަމްހާވެސް އަދި ރުހުޒީވެސް ހުރީ އައްޒައާއި އެއްބައިވެލައިގެންނެވެ. ރޯޝީންއަށް ކުރެވުނުހާވެސް ކަމަކީ އެތާ ހުރެގެން ރުއިމެވެ. އަދި ދިޔައީ އައްޒަ މެން ގާތު މަޢާފު ކުރާށޭ ކިޔަމުނެވެ. އެހިތަށް ވަނީ ނުހަނު ބޮޑު...