Category: އެހެނިހެން

24

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 11

އަޒްހަދުގެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދެއްނުދީ އިންނަމަވެސް ނަފީސާގެ މޫނު މަތިން ހިތްހަމަނުޖެހުމުގެ ކުލަވަރުތައް ފާޅުވާން ހުއްޓެވެ. ދިމްނާ އަވަސް އަވަސްކޮށްލައިގެން ނުކުތީ އޭނާ އިނުމުން އެމައްސަލަ އިތުރަށް ހޫނުވެދާނެތީއެވެ. ހުކުރުން ފައިބައިގެން ކާރުގައި ގޭގެ...

3

ލަފްޒު 3

ލޫޝާ. ވަރަށް ރީތިނަމެއް. ” ޒުލޭޙާ އުފާވެރި ރާގެއްގައި ބުންޏެވެ. ” ކޮބާ ރަޝީދާ؟” ހަލީމް ރަޝީދާ ފެންނަން ނެތުމުން އަހާލިއެވެ. ” ރަޝީދާވީ ބޭރަށް ގޮސް. މިހާރު އަންނަން އުޅޭނެ. ”...

20

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 10

އާކިފްގެ ވާހަކަތަކުން ހަމަޖެހުމެއް ލިބުނު ހަފްޒާވެސް ހިނިތުންވެލަމުން ބޯ ޖަހާލިއެވެ. އިކާން އާއި މަލްހާގެ ގުޅުމުގެ ކަންކަން ނޭނގިތިބެ އެދެމީހުން ދަނީ އެދެކުދިންނަށްޓަކައި އެތައް ހުވަފެންތަކެެއް ދެކެމުންނެވެ. އެތައް އުއްމީދުތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ސައިބޮއެގެން...

17

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 09

” ޑެޑީ… ” އެތެރެއަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާލުމާއެކު ސިޓިންރޫމު ސޯފާގައި ކުޅޭ އެއްޗެހިތަކެއް ހިފައިގެން ކުޅެން އިން ފަސް އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ އެޒުވާނާ ފެނިފާ ގޮވާލިއެވެ. އެއަޑަށް އިސްއުފުލާ ބަލައިލި...

7

ލަފްޒު 1

ހިތްމަގޭ އެ ލަފުޒުގެ އަޑު އެހުމަށް ވަނީ ކެތް މަދުވެފާ. ހިތް އެދޭ ލޯތްބާއި އުފާ ވީ އެލަފްޒާ ގުޅުވިފާ. ******************************************* މުޅިކާއިނާތުވަނީ ނިދާމަރުވެފައެވެ. ހަމަހިމޭންކަން ވަނީ ހިސާބު ގަނޑަށް ވެރިވެފައެވެ. އެއްވެސް...

15

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 08

ޔަނާލްގެ އަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުން އޭނަގެ ހަޔާތުގައި ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް އިކާންއަށް ގަބޫލުކުރެވުނެވެ. މިފަދަ އެތައް ކަންތައްތަކެއް އިކާންގެ ސިކުނޑީގައި އެނބުރެމުން ދިޔައެވެ. އޭނަގެ ލޮލަށް ނިދި ސަވާރުވީވެސް އެވިސްނުންތަކުގައި އޮތްވައެވެ....

11

އައިނާ 13 (ތޭރަވަނަބައި)

ހެނދުނު އައިނާ ސްކޫލަށް ދިޔައިރު އަޝްހާ ކުލާހުގައި އިނެވެ. އައިނާ ވަރަށް ނޭނގޭ ކަމަށް ހަދާލާފައި ގޮސް އަޝްހާ ކައިރީގައި އިށީންދުނެެވެ. “އަނާ!!؟؟” އަޝްހާ ގޮވާލީ އައިނާގެ ސަމާލުކަން ހޯދާށެވެ. “ހޫމްމްމް..” އައިނާ...

9

އިންސާފް

ވައިގަދަ ވިއްސާރަ ދުވަހެކެވެ. މުޅި ދުނެޔެވަނީ ކަޅު ވިލާތަކުގެ ސަބަބުން އަދިރިވެފައެވެ. ޖެހޭ ބާރު ވައިރޯޅީގެ ސަބަބުން ހީވަނީ ގޭ ފުރާޅު އެއްލާލާފާނެ ހެންނެވެ. ވިދާވިދުވަރުން ބިންމަތީގައި ހިންގާ ހިނިތައް ވެސް ފެނެއެވެ....

12

ރިއާން 2

ނީން އަށް އަޅެތިނޫން ކަމެއްކުރަންވެސް ނޭނގެ ދޯ!. މިތާގަ މަޑުން އިނދެވޭތޯ ބަލާބަލަ. “އޭ! މަ ބުނީ މިއަދު އެއްކަލަ ރިއާން މެންގެ މެޗު އޮންނާނެއްނު ، ހިނގާ އެތަނަށް ގޮސްލާފަ އަންނަން....

12

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 07

ދާނިޝް ފެނުމާއެކު ހަނދާންކުރަން ބޭނުންނުވާ އެތައް ހަނދާންތަކުން ޔަނާލް ވަށާލިފަދައެވެ. ހިތަށްވެރިވި ސޫރައާއެކު ޔަނާލްއަށް ފަހަތަށް ދެފިޔަވަޅު އަޅާލަމުން ފަސްއެނބުރި އެތެރެއަށް ވަނުމަށް ހިނގައިގަނެވުނެވެ. އޭރު އެހިތުގައިވި ނުތަނަވަސްކަން ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. މޫނު...

7

ރިއާން…!

“ރިއާން!” ރާއިން އެއްލި ބޯޅަ އައިސް ޖެހުނީ ރިއާންގެ ގައިގައެވެ.”ކުޅޭއިރު ތަންތަނަށް ނުބަލާށޭ ރިއާނޫ!… ރާއިން އެވަރުންވެސް ބެލީ ރިއާން ރުޅި އަރުވާލެވޭތޯއެވެ. “ރާއިން. ރާއިންވެސް ވެއްޖެއްނު ކުޅޭއިރު ތަންކޮޅެއް ބަލައިލަގެން ކުޅެން!”....

11

އައިނާ 12 (ބާރަވަނަބައި)

އިސާހިތަކު ލޮލުން ކަރުނަ ނިރާލީ އެދުވަސްތަށް ހަނދާން ވުމުންނެވެ. ހުރިހާ އިހްސާސެއް އެއްވެ ރުޅި އިސްކުރަން ނެގީ މަދު މިނިޓު ކޮޅެކެވެ. *** “އޭތް!! އަޝޫ ހިނގާ ބަލަ އަހަރެން ގެއަށް ލައިދޭން.....

4

އައިނާ 11 (އެގާރަވަނަބައި)

“އައިނާ ގެއަށް ވަތް ގޮތަށް އިސްރާ އަށް ގޮވާލިއެވެ. “އައިނާ؟؟” އިސްރާ ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުން އައިނާ އަށް ބަލާލީ އައިނާ  އަވަހަށް މިއަދު ސްކޫލުން އައުމުންނެވެ. *** “މަންމާ ވަރަށް ބަނޑުހައި!!” އިސްރާ...

-ފިލްމު ތަކުގައިވެސް ޖިންސީ ތަފާތު-
24

-ފިލްމު ތަކުގައިވެސް ޖިންސީ ތަފާތު-

އެއްމެ މަޤުބޫލު ފަސް ސަތޭކަ ފިލްމަށް ބަލާލާއިރު ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ވާހަކަ ދަށްކާފައިވާ މިންވަރު ވަރަށް ވެސް ތަފާތެވެ. ދެޖިންސު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މިންވަރު ތަފާތެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަގުތަށް ވެސް...

32

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 06

” އިކާން… ” ގޭގެ އެކި ތަންތަނަށް ނަޒަރު ހުއްޓަމުންދިޔަ ޔަނާލްއަށް އާކިފްގެ ދުލުން އިކާންގެ ނަން އިވުނު ވަގުތު އެއްވެސް އިޚްތިޔާރަކާނުލައި ދޮރާއި ދިމާލަށް ބަލައިލެވުނެވެ. އެހެނަސް ދޮރާއި ދިމާލުގައި އެކަކުވެސް...

11

ދުރުވާނެބާ – 1

ބޮޑު ތަނަވަސްކޮޓަރިއެކެވެ. ހަތަރު ފާރުގައި ރީތި ވައިލެޓު ކުލައެއް ލާފައި ވާއިރު ފަރުނީޗަރު ތައްވެސް ހުރީ އެޔާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަޅުކުލައިގައެވެ. ބޮޑު އަލަމާރިއެއް އެއް ބިތުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އިރު އެ...