Category: ލޯބި

3

އުމުރަށްވެސް އެކީގައި ވާނަމޭ…..11

ފަރީނާ ޒާހިދާ އާއި ދިމާލަށް ބަލާލަމުން ކަނާއަތް މުއްކަވާލަމުން ބޮޑުވައި އިނގިލި ޒާހިދާއަށް ދައްކާލިއެވެ. ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އެދެމީހުންގެ ތުންފަތުގައި ދުވެލީ ނުބައިވެގެންވާ ހިނިތުންވުމެކެވެ. “ނުހާ…ދެންދޭ ފެންވަރައި ހަދާލައިގެން އަންނަން…މަންމަ ހުންނާނެ ނުހާއަށް...

2

ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ – 15 ވަނަ ބައި –

– 04 މާރޗްގެ ބަޔާއި ގުޅޭ – މާލެއައި ފަހުން ދިމާނުވެގެން އުޅުން ޝަހުމްއާއި ލަޔާއަށް ދިމާވެވުނީ އޭގެ ތިންދުވަސް ފަހުންނެވެ. އޮފިހުން ކޮންމެރެޔަކު ލަހުން ގެއަށް އާދެވުމާއިއެކު ނަމާދު ކޮށްލާތަނުން ލަޔާއަށް ނިދެނީއެވެ....

2

އުމުރަށްވެސް އެކީގައި ވާނަމޭ…..10

ނުހާ ފަހަތަށް އެނބުރި ބަލައިލިއިރު ލުފްޝާން ހުރީ ނުހާ އާ ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. ލުފްޝާންގެ ލޮލުގެ ތެރެއިން ވިދަމުން ދިޔަ ކަރުނަތަކުން ނުހާއަށް އެތައް މާނައެއް ދޭހަވިއެވެ. އެހިތުގެ ތެޅުމުގެ އަޑު ނުހާއަށް...

8

އުމުރަށްވެސް އެކީގައި ވާނަމޭ…..9

ހަލުވި ފިޔަވަޅު ތަކެއްގައި ގޮސް ފަރީނާ ވަނީ ގެއަށްށެވެ. މޫނު މަތިން ފެންނަނީ ހިތްހަމަ ނުޖެހުމުގެ ކުލަވަރެވެ. ކޮނޑުގައި އަޅުވާފައި ހުރި ކުޑަ ހޭންޑް ބޭގް ސޯފާ މައްޗަށް ހޫރާލަމުން ޒާހިދާއަށް ވަރަށް...

0

އުމުރަށްވެސް އެކީގައި ވާނަމޭ…..8

ފަރީނާ ޒާހިދާގެ ކަރުގައި އޮޅުލައިގަންނަމުން ބުންޏެވެ. ” އަސްލުވެސްތަ؟..ކޮން ނަމެއްތަ އެގެއަށް ކިޔަނީ…އާން…ފިނިހިޔާ….” ފަރީނާ މިހެން ބުނުމުން ޒާހިދާގެ ދެލޯބޮޑުވިއެވެ. “ކީކޭ… މުއްސަނދި ފައްތާހްގެ ދަރިއެއްދޯ އެއީ…ޒާހިދައްތައަށް ހީވަނީ އޭނަ އަތުގަ ތިބުނާ...

1

އުމުރަށްވެސް އެކީގައި ވާނަމޭ…….7

ނުހާ ހުރީ ލުފްޝާން އާއި ހަތަރު ކަޅި ހަމަ ކުރަންވެސް ނުކެރިފައެވެ. ފުށް ގަނޑު މޮޑެލުމަށް ފަހު ރޮށި ދަމަން ފެށިއެވެ. ލުފްޝާން ފެންފުޅި ހިފައިގެން އައިސް ނުހާގެ ފުރަގަހުގައި ހުއްޓުނެވެ. “އެއީ...

4

އުމުރަށްވެސް އެކީގައި ވާނަމޭ……6

ހީސަމާސާ ކުރުމުގައި މެންދުރުގެ ކެއުން ނިންމާލިއެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް ދިމާ ކުރުމުގައެވެ. އެނދުގައި ދެފަރާތަށް ފުރޮޅިފުރޮޅިލަ ނުހާ އޮތެވެ. ނުނިދިފައެވެ. ހިތަށާއި ސިކުނޑިއަށް ކުރާ އުނދަގުލެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ގޮތް ނޭނގޭ ގޮތްތަކެއް ވަނީއެވެ....

6

ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ – 14 ވަނަ ބައި –

– 22 ފެބްރުއަރީގެ ބަޔާއި ގުޅޭ – މިއަދު މާލެއަށް އައި ގޮތަށް ޝަހުމް އަށް ވިސްނެނީ އޭނާގެ ރެޕެންޒިލް މަތިންނެވެ. އެކުއްޖާ އެފް.ބީ އިން ޗެޓް ކުރާއިރުވެސް ދުވަހަކުވެސް ފޮޓޯއެއްހާ ހިސާބުވެސް...

119

ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ – 13 ވަނަ ބައި –

– 15 ފެބްރުއަރީގެ ބަޔާއި ގުޅޭ – “ޝަހުމް އައިއްސި…” ވަރަށް ހިނިއައިސް އިނދެ، ލައިޝާގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި އެހެން ބުނުމަށްފަހު ލަޔާ އަވަސް  އަވަހަށް އެތަނުން ދިޔައެވެ. ކަން ވީގޮތް އެނގުމުން...

132

17 މާރޗް

އަހަރެންގެ ހިތް ކުދިކުދި ކުރަމުން ދިޔައެވެ. މާޒީވެ ގޮސްފައިވާ އެހާދިސާ އަހަރެންގެ ސިކުނޑީގައި ފެވެމުން ދާން ފެށުމުނެނެވެ. ދެންމެ ވީ ކަމެއްހެން އެހާދިސާ އަހަރެންގެ ކުރިމަތީގައި ތަމްސީލް ވަމުން ދިޔައެވެ. އަހަރެންގެ ފެންކަޅިވެފައިވާ...

3

ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ – 11 ވަނަ ބައި –

– 1 ފެބްރުއަރީގެ ބަޔާއި ގުޅޭ – ތަނުގެ ވެރިޔާ ޑޮކްޓަރ ނާފިޒް، ތަނުގެ ކުރިއެރުމަށާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އެތަނުގައި ކުރަން ރާވާފައިވާ ކަންކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކައި، މަޝްވަރާކޮށް، ލަފާ...

95

ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ – 10 ވަނަ ބައި –

– 25 ޖެނުއަރީގެ ބަޔާއި ގުޅޭ – މިއަދު އެދެމީހުންގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުންވެސް ލައިޝާގެ ފަރާތުން ފެނުނު ލަދުރަކި ހިނިތުންވުން ނިހާލްއަށް ވަރަށް ކަމުދިޔައެވެ. އަދި ހީނުކޮށް ހުއްޓައި ލައިޝާ ދާދި...

2

ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ – 9 ވަނަ ބައި –

 – 23 ޖެނުއަރީގެ ބަޔާއި ގުޅޭ –   “އެހެންވީމަ ދޮންތިއަށް ހަމަ ހީވީ ރަނގަޅަށް. އޭރުވެސް  ދޮންތި ބުނަމުންއައި އެއްޗެހި ހަނދާންކޮށްބަލަ!…އިފް ޔޫ ލަވް ސަމްވަން، ވެއިޓް އެން ވެއިޓް ޓިލް...

1

ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ – 8 ވަނަ ބައި –

 – 13 ޑިސެމްބަރު ބަޔާއި ގުޅޭ – ޝަހުމްގެ ޙާލަކީތޯއެވެ. ނީޒާ އޭނާއާއި ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރިގޮތުން ޝަހުމްވަނީ ދިރިއުޅުން މަތިން އެއްކޮށް ފޫހިވެފައެވެ. މިކަމާއި އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަށްވަނީ ފިކުރު ކުރަން ޖެހިފައެވެ....

2

ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ – 7 ވަނަ ބައި –

 – 2 ޑިސެމްބަރު ބަޔާއި ގުޅޭ – ވެފައިހުރި ވަރުބަލި ކަމާއެކީ ފަޒާލްކައިގެން އައިސް ޖައްސާލި ތަނުން ނިދީގެ ތެރެއަށް ގެނބިގެން ދިޔައެވެ. މެންދަމުގެ ވަގުތެވެ. އޭނާއަށް ހޭލެވުނީ ހޫނުވާތީއެވެ. ނަމަވެސް ފަޒާލް...

1

ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ – 6 ވަނަ ބައި –

– 28 ނޮވެމްބަރުގެ ބަޔާއި ގުޅޭ –  “ޝަހުމްއަށް ވަރަށް އަވަހަށް މި އިންޖެކްޝަން ބޭނުންވޭ…..އަވަސް ކޮށްލާތި އިނގޭ!…” ޑޮކްޓަރުގެ ސިޓީ ހަމަ ދިއްކޮށްލުމާއިއެކު ފަޒާލް އަވަހަށް ދުއްވައިގަތީ އޭގައިވާ އެއްޗެތި ހޯދާށެވެ....