ކުރީގެ އެޕިސޯޑުގެ ތެރެއިން

* ދެ އެކުވެރިން ކޮލެޖަށް ދެވުމުން ސިޑިން މައްޗައް އަރާ ކްލާހަށް ވަނެވެ.ކްލާހަށް ވަންނަން ނެގި ފިޔަވަޅުމަތީ އެލީޝާ ހުއްޓުނީ ކްލާހުގައި އިން ފިރިހެން ކުއްޖާ ފެނުމުންނެވެ.އެލީޝާ އަވަހަށް ނެންގޭކަމަށް ހަދާ ފަހަތުން ގޮނޑިއެއްގައި އިށީނެވެ.އޭރު ވެސް އެލީޝާ ހުރީ އެތެރޭން ރުޅިގަނޑު ކޮންޓުރޮލް ކޮށްގެނެވެ.ޒިވާން އަށްވެސް އެލީޝާ ފެނުމުން ވީ އެވަރެވެ.”މައި،އޭނަ ވެސް ކިޔަވަނީ މި ކޮލެޖުގަތަ”އެލީޝާ އެނާ ގާތުގައި އިން މައިރާ ކައިރީގައި ބުންޏެވެ.”މަށަށް ހީވަނީ ނަފްރަތު ލޯއެއްބަށް ހެން ބަދަލުވާނީ”މައިރާ އެހެން ބުނުމުން އެލީޝާގެ ރުޅިވީ ގަދައެވެ.”މަ އަދި އޭނަ ދެކެ ލޯބި ވާނެ،ނޮޓް ހެޕެނިންގް،އެނީވޭ އެއޮށް އައި ލެކްޗަރާ”ލެކްޗަރާ އައުމުން ދެކުދިންވެސް ލެކްޗަރާއަށް ސަމާލުކަން ދިނެވެ. *

** 2 ވަނަ ބައި **

އެހެން ފަހަރަކު ގަޑިއެއް ނިމެމުން ގޮސް ފަހު ގަޑި ޖެހުނީއެވެ.”މިއަދު ސަރ ހަވާލުކޮއްލާނަން ގުރޫޕް ވޯކްއެއް،އެ ވޯކް ކުރަން ޖެހޭނީ ގުރޫޕް ކޮންމެވެސް އެއް ކުއްޖެއްގެ ގޭގައި”ލެކްޗަރާ ކުލާސް ނިމެން ގަތް ވުމުންބުންޏެވެ.”ސަރ ކެން ވީ މޭކް އަވާރ އޯން ގުރޫޕްސް”ކުލާހުގައި ތިބި ކުދިން ތަކުގެ ތެރެއިން ކުއްޖަކު ބުންޏެވެ.އެއީ ޙުދު އެލީޝާ ވެސް ކުރަން ބޭނުންވެފައިވާ ސުވާލަކަށް ވުމުން އެލީޝާ ވެސް ހުރީ އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ބޭނުންވެފައެވެ.”ނޯ،އެކްޗުއަލީ އައި އޮލްރެޑީ މޭޑް ދަ ގުރޫޕްސް”ލެކްޗަރާ އެހެން ބުނުމުން އެލީޝާ މާޔޫސްވިއެވެ.”ސޯ ހިޔާ އާ ދަ  ގުރޫޕްސް،އެލީޝާ،މައިރާ،ޒިވާން،އެންޑް އަމަން،ދެން ލައުރާ،ރައިހާ،ރަޔާން،އެންޑް އިޝާން” ލެކްޗަރާ ގުރޫޕުތައް ބަހުމަށްފަހު ޕުރޮޖެކްޓް ހަފްތާގެ ހުކުރު ދުވަހަށް ނިންމުމަށް ބުނެފައި ލެކްޗަރާ ކުލާހުން ނުކުމެގެން ދިޔައެވެ.

އެލީޝާ ހުރީ މައިރާއާ އެއް ގުރޫޕަކަށް ދެވުމުން ވަރަށް އުފާވެފައެވެ.އަދި އެހާމެ ކަންބޮޑުވެސް ވެފައެވެ.އެއީ ދެން ގުރޫޕުގައި ތިބޭ ދެކުދިންނަކީ ކާކުކަން ނެނގޭތީއެވެ.އެލީޝާ އަކީ އެލީޝާ އަކީ އެކޮލެޖަށް އައު ކުއްޖެއް ކަމުން އެހާގިނަ ރައްޓެހިންނެއް ނުތިބެއެވެ.”މައިރާ އެންޑް އެލީޝާ ރައިޓް؟އައި އެމް އަމަން،ވަން އޮފް ޔުއާ ގުރޫޕް މެންބާރ”މައިރާ އާއި އެލީޝާ ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ފަހަތުން ކުއްޖަކު ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމުންނެވެ.”ޔާ”މައިރާ ބުނެލިއެވެ.މައިރާ ހުރީ އަމަން ފެނުމުން އާޝޯހް ވެފައެވެ.ނޫކުލައިގެ ދެލޯލައި ފަން އިސްތަށިގަނޑެކެވެ.ފިރިހެންވަންތަ ހަށިގަނޑެކެވެ.އަދި އެހާމެ ފިރިހެންވަންތަ އަޑެކެވެ.”ދެން މިގުރޫޕުގައި ހުންނަ ކުއްޖާ ކޮބާ”އެލީޝާ އަށް އަހާލެވުނެވެ.”މިހުރީ”ފަހަތުން އިވުނު އަޑުން އެންމެން ފަހަތަށް އެބުރުނެވެ.ފަހަތަށް އެބުރުނު އެލީޝާ ފަހަތުގައި ހުރި ކުއްޖާ ފެނުމުން ރުޅިގަދަވިއެވެ.”ތީނަ”ދެމީހުންނަށް އެއްކޮށް ބުނެވުނެވެ.”މަށަކަށް މީނައާ އައްކޮށެއް ވޯކް އެއް ނުކުރެވޭނެ”އެލީޝާ ބުންޏެވެ.”މަވެސް އެބައުޅެންތަ ތީނައާ އެއްކޮށް މަސައްކަތް ކުރަން”ޒިވާން ވެސް ބުންޏެވެ.”އައި ނޯ ތިދެމީހުން ވެސް ރުޅިއާދެކަން ދެމީހުންދެކެ ބަޓް ގުރޫޕް ވޯކް އަށް ތިރުޅި މަޑުކޮށްބަ ދެމީހުންވެސް ޕުލީސް”މައިރާ ތަންކޮޅެއް ހަރުކަށި އަދި އާދޭހުގެ ރާގަކަށް ބުންޏެވެ.”އޯކޭ ފައިން”މައިރާ އެހެން ބުނުމުން އެލީޝާ އަކަށް އިންކާރުކުރާކަށް ނުކެރުނެވެ.ޒިވާން ހުރީ އަދިވެސް އެއްބަސް ނުވާށެވެ.”ދެން ޒިވާންވެސް ހަމައެކަނި ޕުރޮޖެކްޓަށް ރުޅި އެއްސައިޑަކަށްލާބަ”އަނެއްކާވެސް މައިރާ ބުންޏެވެ.”އޯކޭ ތިކުއްޖާ ބުނީމަ މި ބައިވެރިވަނީ އަދަވައިސް މަށަކަށް އޭނަ އާ އެއްކޮށެއް ވޯކް އެއްނުކުރެވޭނެ، އެންޑް މަށަކީ ޒިވާން””އައިމް މައިރާ އެންޑް ދިސް އިސް އެލީޝާ އެންޑް ދެޓްސް އަމަން”މައިރާ ތަޢާރަފް ވެލުމަށްފަހު އެލީޝާ އާއި އަމަން ޒިވާން އަށް ތަޢަރަފް ކޮށްދިނެވެ.”ހާއި ޒިވާން،ނައިސް ޓު މީޓް ޔޫ”އަމަން ޒިވާން އާއި ސަލާމް ކޮށްލިއެވެ.”ނައިސް ޓު މީޓް ޓު ޔޫ ޓޫ”ޒިވާން ހިނިތުންވެލިއެވެ.

ހަތަރު ކުދިން ވެސް ޕުރެޖެކްޓް ހަދަން ނިންމީ ބުދަ ދުވަހު އެލީޝާ މެންގޭގައި ކަމުން އެލީޝާ ހުރީ ތަންކޮޅެއް ހިންހަމް ނުޖެހިފައެވެ.ހަތަރުކުދިންވެސް މަޝްވަރާ ކޮށް ނިންމުމަށްފަހު އެކުއްޖެއްގެ ދަބަސް ހިފައިގެން ގެއަށްދާން ނިކުތީ އެކީގައެވެ.”ބާއި ޒިވާން އެންޑް އަމަން”މައިރާ ގޭޓާ ހަމައަށް އެރުމަށް ފަހު ޒިވާންއަށާއި އަމަން ބަލާލުމަށްފަހު ބުނެލިއެވެ.”ބާއި”ޒިވާން އަށާއި އަމަން އަށް އެއްފަހަރާ ބުނެވުނެވެ.

Mivaahaka lahun up kohlevunythyve huruhaa kiyuntheringe arihun niyaayathah maafah edhemeve. Alhugadu mi vaahaka up kuranee 2 site asheve namaves vaahaka site ah adhives up nuve inumumuge sababun alhugadu ninmy vaahaka up kurumasheve. btw thanxs for reading this stry.lyssm 😊😊<3

 

 

 

20

6 Comments

 1. Thooba

  July 4, 2021 at 4:05 pm

  varah reethi mibaives….waiting…………

  • Rishu

   July 5, 2021 at 2:50 pm

   Thankuuuu soo soo much 🙂
   ISA varah avah next part kiyalan libeyne
   keep waiting

 2. Chweet_kristy

  July 5, 2021 at 3:07 pm

  This part is also awesome <3
  keep up the good work!
  also waiting for next part…

  • Rishu

   July 6, 2021 at 1:34 am

   How thoughtful of you ❤❤❤❤❤❤
   ISA next part varah avahah

 3. Ahmed Abaan Mohamed

  July 6, 2021 at 1:36 am

  Varah reeethi mashaﷲ

 4. Ahmed Abaan Mohamed

  July 6, 2021 at 1:38 am

  Ven next prt ……..waiting……….😃😃😃😃😇😇😴😴😴😴😴😴😴😴

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!